Dictionary of Attested Forms

From Lexicon Leponticum
Jump to: navigation, search

Lepontic

WordMeaningStatus
)akur(unknown
)aniuifor ...probable
aai"to A(i)a?"
aeso"Aesos" or abbr. of "Aeso(...)"?probable
aesabbreviation of a name "Aes..."
aesia"Aesia"
akiui"to Akios"
akeśiof Akeś(i)os
alios"Alios"
amaśilu"Amaśilu" (name)
amuito Am(m)os
anarekartos"Anarekartos"
anarekartoi-probable
aśeśabbreviation of a name "Aśeś(ios)"?
unknown
aśouniof Aśounos
aśoip(unknowndubious
aśminaAdmina
aśkonetio"Adgonnetios"
ariuonepos-
atai"to Ata/Ada"
atios"Atios"
atekua"Atekua"
atecua"Atekua"
?aui"to (...)a(u̯)os" or "of (...)au̯os"
aui"to A(u̯)os"
dieupala"(...) gravestone"?
ekrabbreviation of a name "Ekr..."probable
enu"Enu"?
esopnio(son of) Esobnos
viχu"Viχu"?
)iunθanaχa"Iunθanaχa"
ieikrabbreviation of a name "Ekr..."dubious
iśosthat one, the same
iuunknown
koima"Koima"
koimila"Koimila"
koiśa"Koiśa"?uncertain
koma"Koma" (personal name?)uncertain
)kiφisiof Cibisusuncertain
kośioguest
)kioneifor ...probable
kalite-
karitehe/she constructed (erected?)
kasikos"Kasikos"
kepi"(son of) Kep(i)os"?
keleśuKeleśu
cipośis"of Cipośis"
klanalui"to the son of Klan(os?)"
krasaniknadaughter of Krasanos?
kualuito (the son) of Kuos?
kuimitrui"to (the son of?) Kuimitros"
kuaśoni"to Kuaśu"
latumaruito Latumaros
lutou"Lutu"
lu(unknown
lutuu"Lutu"
lutu"Lutu"
maeśilaluifor the son of Maeśil(i)os
ma(unknown
meteliknadaughter of Metelos
meme
meteluito Metelosuncertain
metalui"to (the son of) Met(e)los"?
)nialuifor (the son of ...)probable
)ni"for ..."
naśiouitoi"the Naśiouitoi"uncertain
naθina"dear daughter"?
natomof the sons (?)dubious
natoś-dubious
naxomnaxian?
naśom-dubious
namu"Namu"
nap(unknown
possitounknown
)piośaunknowndubious
pala"(grave)stone"
palam"(grave)stone"
pelkui"to Belgos (or Pelgos)"
peand
peśu"Peśu"dubious
piuoneito Biuon
piuonta-probable
piuotialui"to the son of Biuontios"
piaonta-uncertain
pianu"Pianu" or "Bianu"
pirauiχeśPirauikentsuncertain
piuon"Biuon"? or abbreviation for a name "Biuon..."
plialeθu(son of?) Blialetu
plios*"Plios"constructed
plioiso"of Plios"
pruiam"funerary construction" ("grave?")
)rkomui"for (...)komos"
)rpiaunknown
raneni"of the son of Rannenos"
remu"Remu"probable
retalos"son of Ret(os)"?
riśoi"the Riśoi"
ritukalos"Ritukalos"
)??soni"to (...)"
sasamos"Sas(s)amos"
sapsutai"to Sapsuta"
seχeθu"Segetu"
siteś"the seats"
slaniai"to Slania"
suloikei"to Suloigis"
surica"Surika"
sunalei"for the son of Sun(is)?"
)tumepart or abbreviation of a name?
toutiopouos-
)tiris???v?(unknownprobable
)tioiso-
)tias-uncertain
ta-
teromui"to Deromos"
tetu"he/she gave, dedicated"
tekialui"to the son of Tekios"
telialui"to the son of Telios"
teu"Devu"
terialui"for Terialos"
tikouana"Tikouana"
???tiusiuiliosname "(...)tiusiuilios"?
ti(...)asui"to Ti(...)asos"
tisiui"to Disios"
tunalson / daughter of Tunos?
uasekia"Uasekia"
ualaunal"of Valaunal"
uesa?a(...)ai"to (the daughter of) Uesa?a(...)"
uerkalaifor the daughter of Verkos*
uenia"Uenia"uncertain
uvamokozis"the highest guest"
uvltiauioposto the Uvltiauioi?
uinos*"wine"constructed
uitilios"Uitilios"
uinom"wine"
ulkos"Wolf"?
χosioio"Kosioio(s)"
χosioiso"of Kosios"
oletu"Oletu"
omezecuai"to Omezecua"
ośorisośoris
otiuifor (the son of) Otios?
ot(unknown
)?rkimu(unknown
)oni"for ..."

Cisalpine Gaulish

WordMeaningStatus
akisios"Akisios"
acisius"Akisios"
alkouesi"of Alkovesos"probable
anareuiśeosAndareu̯istios
anokopokios"An(n)oco(m)bogios"
aśuesa"Aduesa (?)"
arkatokomaterekos"Argantokomaterekos"
artuaśthe gravestones
argantocomaterecus"Argantokomaterekos"
ateknati"of Ategnatos"
atom"border"
atoś"borders"uncertain
ateporix"Ateporix"
diuconis"(daughter) of Diuku?"
druteiof Drutos
drutiof Drutos
exobna"Exobna"
eripoχios"Eribogios"
esopnos"Esobnos"
esanekotiof Es(s)an(n)ekot(t)os
zezeve"he gave"
θomezeclai"he/she set me"
)iknos"son of (...)"
koisisCoisis
coisisKoisis
koneu"comunem"
katacinas"of Katakina"
lokan"tomb" or "urne, vessel"
)leuesanoneerroneous
matopokios"Matobogios"
meśiolanoMediolanon = "situated in the middle plain"
)n?k??tesaso-
nemetieś"of Nemetie"
nimonikna"daughter of Nimu(?)"
)peuesafragment of a name "(...)peuesa"
poikani"of Poikanos"?
piuot"Biuont"? or abbreviation for "Biuont(ios)"
śuroDuros
sola"Sola"
tośokote"(he) set up" or "(he) gave" it?
toutas"of the people, community"
tanotalos"Dannotalos"
takos1) "giudice, decree", 2) "peace" or 3) "good"
tanotaliknoithe sons of Dannotalos
teuoχtom-
teuoχtoni(o)n"gods and men"
trutikni"of the son of Drutos"
trutiknos"son of Drutos"
ustiþu"Ostedu"
oruś-dubious

Indefinable Celtic

WordMeaningStatus
)auśiundeterminable
azus"Assus"uncertain
ai??ro"Ai(...)o(s)"?
akeni"of Akenos"
alkouinos"Alkouinos"
alaukos"Alaukos"
anisa"Anisa"
anteśilu"Anteśilu"
anatikou"Anatikou"uncertain
apios"Apios"
aśuito Aśosdubious
aśkoneti"of Adgonnetios"
aruki"of Arukos"
artonis"(son) of Artu"?
areuizies-uncertain
arimiai"to Arimia"dubious
ariśai"to Ariśa"dubious
aststaz"he/she erected / placed (beside)"
atissius"Atissius"
atlatu"Atlatu"
atu"Atu" or "Adu"
atiaki"of Atiakos"uncertain
ateuloipitus"Ateuloipitus"
atbiti"(daughter) of Atbitos"
atepa"Atepa"
atilonei"to Atilu"
atepu"Atepu"
ateratos"Ateratos"
atieki"of Atiekos"uncertain
atis"Atis"
autesai"to Autesa"
aunmi"of Aunmos"?
declai-
dugiaua"Dugiava"
)enaundeterminable
)euunknown
etu"Etu" or "Edu"
vemetuvis"Vemetuvis"
vesa-uncertain
vercenas"of Vercena"
viku-
faui"of Favos/Favus"?
fesia"Fesia"
θomezecuai"to Tomedekua"
θinaunknown, maybe personal name?
)iuka("(...)iuka"?
i?rkiuunknown, maybe personal name?
iailkouesi"of Alkovesos"
iapiei"to Iapi"?
iazus"(I)assus"
iap??i"of Iap(..)os" or "to Iap(...)"
iiuioi?
ilauki"of Ilaukos"
inutu"Inutu"
inou"Inu"?
irumeli"(son) of Irumelos"
iucui"to Iukos"
komoneos(son of) Komonos / Komu?
koliu"Koliu"
)kicrisiending of "of (...)ki(k)ris(i)os"?uncertain
koliuetu
komonos"Komonos"
kopiu"Kopiu"?
kaialoisoof the son of Kaios?
kasiloi-probable
kaio"Kaios"?
kaputus"Kaputus"probable
katuaKatua
karnitusthey erected, put
kalitietu'Caletiedū'
karnituhe/she erected, put
kasiosKasios
kasilosKasilosprobable
cese"Kesos"?
cesii"of Kesos"
keivale-
celθestra-
kirati"of Kiratos"
cilo"Kilos"?
kiketu"Kiketu"
ciami"of Kiamos"?dubious
kiketi"of Kiketos"
cnreiuabbreviation of a name?probable
kulopoui"to Kulopos"
kulsius"Kulsius"
kutsiu"Kutsiu"
kuvei"Kuvei"
letiu"Letiu"
liu"Liu"?uncertain
luto"to Lutus"
moconis"(son) of Mok(k)u"?
mako("Mako(s)"?
maeloni"of Maelon(i)os"
mationa("Mationa" or "to Mationa"
mationai"to Mationa"constructed
mationalui"to the son of Matiu"constructed
mationalai"to the daughter of Matiu"constructed
mezuunknown, maybe personal name?
metapuito Metapos
minui"to Minos"
miliarios"Miliarios"probable
mita"Mita"?probable
minuku"Minuku"
musu"Musu"
muθikuś"of Mutiku"
)??novi"of (...)"?
)neiundeterminableerroneous
naśioui?oi-
natoris"Natoris"
nerios"Nerios"?uncertain
nemuśusunknown, maybe personal name?
polios"Polios"
pompeteχuaios"of the five tongues" (?)
pazros"Pazros"
penilas"of Benila"
pesa-uncertain
petua(-
petuname derived from "4th"?probable
piami"of Piamos"uncertain
piriχio"Pirikio(s)"
pirakoithe Pirakians?uncertain
piraniχeśBiranigentsprobable
pisa"Pisa"
pirakos"Birakos"
piretos"Piretos"
pireuos"Pireuos"
plaiunknown, maybe personal name/abbreviation?
priś(abbreviation of) a name like "Brixios" or "Brixia"
prikoumost likely an abbreviation starting with "Brigo-"
pusionis"(son) of Pusiu"?
ś(...)isname "Ś(...)is"?
)rkiu-
ratmon(abbreviation of a) name?
reśu"Reśu"
riśos"Rigsos"uncertain
ritabbreviation of a name "Rit(...)"probable
rikanas"of Rigana"
rikoi-
?rkiuunknown, maybe personal name?
runelos"Runelos"
rupelos"Rupelos"
sabi"of Sabos"?
saśadis"(daughter) of Saśad(is)?"
setupokios"Setubogios"
sekenei"to Seken?"
semonis"Semonis"
sekezos"Segedos"
siki"of Sikos"
siuilios"Siuilios"
sutiuakos"Sutiuakos"
tokra"Tokra"
tokua"Tokua"
tai"of Ta(i)os"
talu"Talu" or "Dalu"?
taka-
tetumus"Tetumus"
tiou"Tiou"(…)
triu?
trutitis"of Trutitio"
trosi"(son) of Trosos"uncertain
tuni"of Dunos"
turokos"Durokos"probable
tutio(part of a name "Toutio(...)"?probable
)u-probable
)uisouundeterminable
uarsileos"son of Varsilos?"
uasi"of Uassos"
ueconis"of Vecu"
uenu"Uenu"
uer-
ueca"Ueca"
uedicou-dubious
uecezusezt-
uerkou"Uerku"
uetiu"Uetiu"
uiro"Uiro(s)"
uini"of Uinos"
uisa"Uisa"probable
uitili"of Uitilios"
uiru"Uiru"uncertain
ula"Ula"?
urI.?rkiuunknownuncertain
urii?rkiuunknown, maybe personal name?
χusus"Xusus" ?
obauzanaunknown, maybe personal name?
oiesplu-uncertain
oieiplu-uncertain
oieplu-uncertain
onesi"of Onesos"
onis"Onis"?
)onisundeterminable

Other languages

WordMeaningStatusLanguage
)akle(unknownunknown
)ae?(undeterminabledubiousunknown
)ais(unknownunknown
)ap(undeterminableprobableunknown
a?unknownunknown
a (word)unknownunknown
?anunknownunknown
a?(unknownunknown
aasinunknownunknown
acetabla"saucer (for vinegar)"Latin
aesabbreviation of a name "Aes..."Lepontic
unknown
aevbeginning of alphabetunknown
aiundeterminableuncertainunknown
aiero"Aiero(s)"?unknown
aiut(-probableunknown
ai?miunknownunknown
akunknownprobableunknown
acisius"Akisios"Cisalpine Gaulish
akisios"Akisios"Cisalpine Gaulish
alauki"of Alaukos"unknown
alunknownprobableunknown
alkouesi"of Alkovesos"probableCisalpine Gaulish
amkouvi???ri-unknown
anask-uncertainunknown
anareuiśeosAndareu̯istiosCisalpine Gaulish
anaabbreviation of a name "Ana..."?probableunknown
anokopokios"An(n)oco(m)bogios"Cisalpine Gaulish
anunknownunknown
aśulunknownunknown
aśuesa"Aduesa (?)"Cisalpine Gaulish
aśoipunknownuncertainunknown
artuaśthe gravestonesCisalpine Gaulish
artabbreviation of a name "Art(...)"?unknown
argantocomaterecus"Argantokomaterekos"Cisalpine Gaulish
arkatokomaterekos"Argantokomaterekos"Cisalpine Gaulish
ariabbreviation of a name?probableunknown
asunknownunknown
as(unknownunknown
at?unknownunknown
atom"border"Cisalpine Gaulish
atiipunknownuncertainunknown
atunknownunknown
ateporix"Ateporix"Cisalpine Gaulish
atiilunknownuncertainunknown
ateknati"of Ategnatos"Cisalpine Gaulish
atoś"borders"uncertainCisalpine Gaulish
auundeterminableunknown
ausunknownunknown
auikunknownuncertainunknown
ciasoninonedubiousnone
cinisunknownunknown
cnrenabbreviation of a name?probableunknown
diuconis"(daughter) of Diuku?"Cisalpine Gaulish
druteiof DrutosCisalpine Gaulish
drutiof DrutosCisalpine Gaulish
dsprobably an abbreviationunknown
)eunknownunknown
ezuiíχaiziunknownunknown
exobna"Exobna"Cisalpine Gaulish
)ei(unknownunknown
eaunknownunknown
eripoχios"Eribogios"Cisalpine Gaulish
esopnos"Esobnos"Cisalpine Gaulish
esanekotiof Es(s)an(n)ekot(t)osCisalpine Gaulish
euunknownunknown
euiunknownunknown
ev?(unknownunknown
faui"of Favos/Favus"?Celtic
Latin
FollomainnameOld Irish
zezeve"he gave"Cisalpine Gaulish
θomezeclai"he/she set me"Cisalpine Gaulish
)ias(unknownunknown
)iknos"son of (...)"Cisalpine Gaulish
i?unknownunknown
)??ipaitit(unknownunknown
iakirabbr. of "Iakir(os)"?unknown
ialunknownunknown
iamunknownunknown
iheχunknownuncertainunknown
iheunknownuncertainunknown
iiuotove?unknown
iiuioitoveunknown, maybe personal name?unknown
iiunknownunknown
iiuo?unknown
ila(unknownunknown
ilunknownunknown
inunknownunknown
ina"Ina"?unknown
ionu??(unknownunknown
ioeunknownunknown
ipunknownunknown
ivkirabbr. of "Ivkir(os)"?unknown
coisisKoisisCisalpine Gaulish
k??unknownunknown
koisisCoisisCisalpine Gaulish
koneu"comunem"Cisalpine Gaulish
kaabbreviation of name "Ka(ios)"?unknown
kap(unknownunknown
karunknownunknown
kasunknownunknown
kaputus"Kaputus"probableCeltic
Latin
kaiunknownunknown
katacinas"of Katakina"Cisalpine Gaulish
kai(unknownunknown
katunknown abbreviation, perhaps of a name "Kat..."?unknown
ka(unknownunknown
keputus"Keputus"unknown
kiaunknownunknown
kiunknownunknown
klunknownprobableunknown
koundeterminableunknown
koplutus-probableunknown
kolunknownunknown
kopunknownunknown
kppunknownunknown
kriunknownunknown
krounknownunknown
krunknown, abbreviation?uncertainunknown
kuitosQui(n)tosLatin
kuniiþu-Raetic
kurunknownunknown
kutunknownunknown
kuunknownunknown
)lunknownprobableunknown
)leuesanoneerroneousCisalpine Gaulish
lokan"tomb" or "urne, vessel"Cisalpine Gaulish
latuśarui"to Latuśaros"unlikelynone
lalanoneunlikelynone
launknownunknown
lassumweak, light (?)Latin
lekatosthe legateLatin
leucuro"to Leucurus"Latin
liunknownunknown
lobunknownunknown
louunknownunknown
ltunknownunknown
luxunonenone
)mit(unknownunknown
)miu(unknownunknown
m(undeterminableunknown
)m(unknownunknown
matopokios"Matobogios"Cisalpine Gaulish
me (abbr.)unknownunknown
meśiopanononedubiousnone
mezunemuśusunknownunknown
meśiolanoMediolanon = "situated in the middle plain"Cisalpine Gaulish
meiva"Meiva"unknown
meiunknownunknown
mouunknownunknown
mocabbreviation of a name like "Moc(onis)"?unknown
musunknownunknown
mχmeunknownunknown
)ner(unknownunknown
)nenoneerroneousnone
)n?k??tesaso-Cisalpine Gaulish
)nunknownunknown
)nerio?o(unknownprobableunknown
narunknownunknown
nemetieś"of Nemetie"Cisalpine Gaulish
nimonikna"daughter of Nimu(?)"Cisalpine Gaulish
)osik(undeterminableprobableunknown
)onesundeterminableunknown
o(unknownunknown
obalza"Obalda"unknown
oeunknownunknown
oinusunknown, personal name?unknown
oruś?noneerroneousnone
)ouki?(unknownunknown
)pv(unknownunknown
)punknownprobableunknown
)peuesafragment of a name "(...)peuesa"Cisalpine Gaulish
)ploi(unknownunknown
poikani"of Poikanos"?Cisalpine Gaulish
p.abbreviation of "P(...)"unknown
)pa(unknownunknown
paunknownunknown
pauunknownunknown
pe (abbr.)most likely an abbreviationunknown
pei(unknownunknown
peśu"Peśu"dubiousLepontic
unknown
pelesi(unknownunknown
pet(unknownprobableunknown
pitunknownprobableunknown
piuot"Biuont"? or abbreviation for "Biuont(ios)"Cisalpine Gaulish
pirukoinoneuncertainnone
piunknownprobableunknown
pit??unknownunknown
pla(-unknown
pokruunknownuncertainunknown
pondo(roman) poundLatin
pouunknownprobableunknown
pounknownunknown
priabbreviation of a name?uncertainunknown
prnunknownunknown
ptunknownunknown
pu(unknownunknown
śunknownuncertainunknown
ś(unknownunknown
noneunknown
śiun?uncertainunknown
śium-uncertainunknown
śuroDurosCisalpine Gaulish
śuunknownunknown
quormsklpunknownunknown
quormsklaunknown, maybe personal name?unknown
)runknownunknown
ratmon(abbreviation of a) name?Celtic
unknown
raueninoneerroneousnone
rikunknown, mabe an abbreviated PN?unknown
riolunknown, maybe personal name/abbreviation?unknown
riopunknown, maybe personal name/abbreviation?unknown
riopersonal name or abbreviation?unknown
riśolnoneuncertainnone
ruunknownprobableunknown
ruop-uncertainunknown
sola"Sola"Cisalpine Gaulish
saunknownunknown
sapst(-uncertainunknown
scripulaunit of mass (approx. 1g)Latin
seunknownunknown
setupkunknownuncertainunknown
sexti(son) of SextusuncertainLatin
seivunknownunknown
semunknownunknown
sla(unknownunknown
so?(unknownunknown
sptunknown, prob. an abbreviation?unknown
spuris"Spuris"Latin
stu(unknownunknown
sura"Sura" (name)unknown
surunknownunknown
tośokote"(he) set up" or "(he) gave" it?Cisalpine Gaulish
toutas"of the people, community"Cisalpine Gaulish
)tekabbreviation of a name "Tek(...)"?unknown
ta(unknownunknown
tanotaliknoithe sons of DannotalosCisalpine Gaulish
takos1) "giudice, decree", 2) "peace" or 3) "good"Cisalpine Gaulish
tanotalos"Dannotalos"Cisalpine Gaulish
takmaybe an abbreviation?dubiousunknown
tauunknownprobableunknown
te(unknownunknown
teuoχtoni(o)n"gods and men"Cisalpine Gaulish
teuoχtom-Cisalpine Gaulish
tiunknownunknown
tikouabbreviation of a name "Tikou..."?unknown
tounknown, abbreviation?unknown
touunknownunknown
tove?unknown
trutikni"of the son of Drutos"Cisalpine Gaulish
trutiknos"son of Drutos"Cisalpine Gaulish
tri(unknownunknown
tuabbreviation of a name "Tu..."?unknown
tu??unknownunknown
turabbreviation (of a name)?unknown
u(unknownunknown
uase-unknown
uaunknownunknown
uericounoneunlikelynone
ueunknown, an abbreviation?uncertainunknown
uvezaruapus-probableLigurian
uinabbreviation of a name?uncertainunknown
uiunknownunknown
uiiunknownuncertainunknown
uinoś-figmentunknown
uinqhniusunknown, personal name?unknown
uinoc-Latin
ultllunknownunknown
uo(unknownunknown
uouunknownunknown
uolunknownprobableunknown
urnum"urn?"uncertainnone
urunknownunknown
ustiþu"Ostedu"Cisalpine Gaulish
usol-uncertainunknown
utunknown, abbreviation?probableunknown
utme-unknown
utśe-unknown
uxunknownunknown
vundeterminableuncertainunknown
vaunknownprobableunknown
vatunknownunknown
vevundeterminabledubiousunknown
veunknownprobableunknown
χ?kunknownuncertainunknown
χnaunknownuncertainunknown
χosioissi-unlikelynone
χutunknown, abbreviation?uncertainunknown
oruś-dubiousCisalpine Gaulish
zunknownunknown
§unknownunknown
zvunknownunknown
)??paiei?undeterminableuncertainunknown
??maundeterminableunknown
)?uka?(undeterminableprobableunknown
)?ele(undeterminableprobableunknown