Dictionary of Attested Forms

From Lexicon Leponticum

Jump to: navigation, search

Contents

Lepontic

Word Meaning Status
aai "to A(i)a?"
aes abbreviation of a name "Aes..."
aesia "Aesia"
aeso "Aesos" or abbr. of "Aeso(...)"? probable
akeśi of Akeś(i)os
akiui "to Akios"
)akur( unknown
alios "Alios"
amaśilu "Amaśilu" (name)
amui to Am(m)os
anarekartoi - probable
anarekartos "Anarekartos"
)aniui for ... probable
unknown
aśeś abbreviation of a name "Aśeś(ios)"?
aśkonetio "Adgonnetios"
aśmina Admina
aśoip( unknown dubious
aśouni of Aśounos
ariuonepos -
atai "to Ata/Ada"
atecua "Atekua"
atekua "Atekua"
atios "Atios"
?aui "to (...)a(u̯)os" or "of (...)au̯os"
aui "to A(u̯)os"
dieupala "(...) gravestone"?
ekr abbreviation of a name "Ekr..." probable
enu "Enu"?
esopnio (son of) Esobnos
viχu "Viχu"?
ieikr abbreviation of a name "Ekr..." dubious
iśos that one, the same
iu unknown
)iunθanaχa "Iunθanaχa"
kalite -
karite he/she constructed (erected?)
kasikos "Kasikos"
keleśu Keleśu
kepi "(son of) Kep(i)os"?
cipośis "of Cipośis"
)kiφisi of Cibisus uncertain
)kionei for ... probable
klanalui "to the son of Klan(os?)"
krasanikna daughter of Krasanos?
kualui to (the son) of Kuos?
kuaśoni "to Kuaśu"
kuimitrui "to (the son of?) Kuimitros"
koima "Koima"
koimila "Koimila"
koiśa "Koiśa"? uncertain
koma "Koma" (personal name?) uncertain
kośio guest
latumarui to Latumaros
lu( unknown
lutu "Lutu"
lutuu "Lutu"
lutou "Lutu"
ma( unknown
maeśilalui for the son of Maeśil(i)os
me me
metalui "to (the son of) Met(e)los"?
metelikna daughter of Metelos
metelui to Metelos uncertain
naθina "dear daughter"?
namu "Namu"
nap( unknown
naśiouitoi "the Naśiouitoi" uncertain
naśom - dubious
natom of the sons (?) dubious
natoś - dubious
naxom naxian?
)ni "for ..."
)nialui for (the son of ...) probable
pala "(grave)stone"
palam "(grave)stone"
pe and
pelkui "to Belgos (or Pelgos)"
peśu "Peśu" dubious
pianu "Pianu" or "Bianu"
piaonta - uncertain
pirauiχeś Pirauikents uncertain
piuon "Biuon"? or abbreviation for a name "Biuon..."
piuonei to Biuon
piuonta - probable
piuotialui "to the son of Biuontios"
)piośa unknown dubious
plialeθu (son of?) Blialetu
plioiso "of Plios"
plios* "Plios" constructed
pruiam "funerary construction" ("grave?")
possito unknown
raneni "of the son of Rannenos"
remu "Remu" probable
retalos "son of Ret(os)"?
riśoi "the Riśoi"
ritukalos "Ritukalos"
)?rkimu( unknown
)rkomui "for (...)komos"
)rpia unknown
sapsutai "to Sapsuta"
sasamos "Sas(s)amos"
seχeθu "Segetu"
siteś "the seats"
slaniai "to Slania"
suloikei "to Suloigis"
sunalei "for the son of Sun(is)?"
surica "Surika"
)??soni "to (...)"
ta -
tekialui "to the son of Tekios"
telialui "to the son of Telios"
terialui "for Terialos"
teromui "to Deromos"
tetu "he/she gave, dedicated"
teu "Devu"
)tias - uncertain
ti(...)asui "to Ti(...)asos"
tikouana "Tikouana"
)tiris???v?( unknown probable
tisiui "to Disios"
???tiusiuilios name "(...)tiusiuilios"?
)tioiso -
)tume part or abbreviation of a name?
tunal son / daughter of Tunos?
toutiopouos -
ualaunal "of Valaunal"
uasekia "Uasekia"
uenia "Uenia" uncertain
uerkalai for the daughter of Verkos*
uesa?a(...)ai "to (the daughter of) Uesa?a(...)"
uvamokozis "the highest guest"
uvltiauiopos to the Uvltiauioi?
uinom "wine"
uinos* "wine" constructed
uitilios "Uitilios"
ulkos "Wolf"?
χosioiso "of Kosios"
χosioio "Kosioio(s)"
oletu "Oletu"
omezecuai "to Omezecua"
)oni "for ..."
ośoris ośoris
ot( unknown
otiui for (the son of) Otios?


Cisalpine Gaulish

Word Meaning Status
acisius "Akisios"
akisios "Akisios"
alkouesi "of Alkovesos" probable
anareuiśeos Andareu̯istios
anokopokios "An(n)oco(m)bogios"
aśuesa "Aduesa (?)"
argantocomaterecus "Argantokomaterekos"
arkatokomaterekos "Argantokomaterekos"
artuaś the gravestones
ateknati "of Ategnatos"
ateporix "Ateporix"
atom "border"
atoś "borders" uncertain
diuconis "(daughter) of Diuku?"
drutei of Drutos
druti of Drutos
eripoχios "Eribogios"
esanekoti of Es(s)an(n)ekot(t)os
esopnos "Esobnos"
exobna "Exobna"
zezeve "he gave"
θomezeclai "he/she set me"
)iknos "son of (...)"
katacinas "of Katakina"
koisis Coisis
coisis Koisis
koneu "comunem"
)leuesa none erroneous
lokan "tomb" or "urne, vessel"
matopokios "Matobogios"
meśiolano Mediolanon = "situated in the middle plain"
nemetieś "of Nemetie"
nimonikna "daughter of Nimu(?)"
)n?k??tesaso -
)peuesa fragment of a name "(...)peuesa"
piuot "Biuont"? or abbreviation for "Biuont(ios)"
poikani "of Poikanos"?
śuro Duros
sola "Sola"
takos 1) "giudice, decree", 2) "peace" or 3) "good"
tanotaliknoi the sons of Dannotalos
tanotalos "Dannotalos"
teuoχtom -
teuoχtoni(o)n "gods and men"
trutikni "of the son of Drutos"
trutiknos "son of Drutos"
tośokote "(he) set up" or "(he) gave" it?
toutas "of the people, community"
ustiþu "Ostedu"
oruś - dubious


Indefinable Celtic

Word Meaning Status
azus "Assus" uncertain
ai??ro "Ai(...)o(s)"?
akeni "of Akenos"
alaukos "Alaukos"
alkouinos "Alkouinos"
anatikou "Anatikou" uncertain
anisa "Anisa"
anteśilu "Anteśilu"
apios "Apios"
aśkoneti "of Adgonnetios"
aśui to Aśos dubious
areuizies - uncertain
arimiai "to Arimia" dubious
ariśai "to Ariśa" dubious
artonis "(son) of Artu"?
aruki "of Arukos"
aststaz "he/she erected / placed (beside)"
atbiti "(daughter) of Atbitos"
atepa "Atepa"
atepu "Atepu"
ateratos "Ateratos"
ateuloipitus "Ateuloipitus"
atiaki "of Atiakos" uncertain
atieki "of Atiekos" uncertain
atilonei "to Atilu"
atis "Atis"
atissius "Atissius"
atlatu "Atlatu"
atu "Atu" or "Adu"
aunmi "of Aunmos"?
)auśi undeterminable
autesai "to Autesa"
declai -
dugiaua "Dugiava"
)ena undeterminable
etu "Etu" or "Edu"
)eu unknown
vemetuvis "Vemetuvis"
vercenas "of Vercena"
vesa - uncertain
viku -
faui "of Favos/Favus"?
fesia "Fesia"
θina unknown, maybe personal name?
θomezecuai "to Tomedekua"
iazus "(I)assus"
iailkouesi "of Alkovesos"
iap??i "of Iap(..)os" or "to Iap(...)"
iapiei "to Iapi"?
iiuioi ?
ilauki "of Ilaukos"
inutu "Inutu"
inou "Inu"?
i?rkiu unknown, maybe personal name?
irumeli "(son) of Irumelos"
)iuka( "(...)iuka"?
iucui "to Iukos"
kaialoiso of the son of Kaios?
kaio "Kaios"?
kaputus "Kaputus" probable
karnitu he/she erected, put
karnitus they erected, put
kasiloi - probable
kasilos Kasilos probable
kasios Kasios
katua Katua
keivale -
celθestra -
cese "Kesos"?
cesii "of Kesos"
ciami "of Kiamos"? dubious
kiketi "of Kiketos"
kiketu "Kiketu"
)kicrisi ending of "of (...)ki(k)ris(i)os"? uncertain
cilo "Kilos"?
kirati "of Kiratos"
cnreiu abbreviation of a name? probable
kuvei "Kuvei"
kulsius "Kulsius"
kulopoui "to Kulopos"
kutsiu "Kutsiu"
koliu "Koliu"
komoneos (son of) Komonos / Komu?
komonos "Komonos"
kopiu "Kopiu"?
letiu "Letiu"
liu "Liu"? uncertain
luto "to Lutus"
maeloni "of Maelon(i)os"
mako( "Mako(s)"?
mationa( "Mationa" or "to Mationa"
mationai "to Mationa" constructed
mationalai "to the daughter of Matiu" constructed
mationalui "to the son of Matiu" constructed
mezu unknown, maybe personal name?
metapui to Metapos
miliarios "Miliarios" probable
minui "to Minos"
minuku "Minuku"
mita "Mita"? probable
muθikuś "of Mutiku"
musu "Musu"
moconis "(son) of Mok(k)u"?
naśioui?oi -
natoris "Natoris"
)nei undeterminable erroneous
nemuśus unknown, maybe personal name?
nerios "Nerios"? uncertain
)??novi "of (...)"?
pazros "Pazros"
penilas "of Benila"
pesa - uncertain
petu name derived from "4th"? probable
petua( -
piami "of Piamos" uncertain
pirakoi the Pirakians? uncertain
pirakos "Birakos"
piraniχeś Biranigents probable
piretos "Piretos"
pireuos "Pireuos"
piriχio "Pirikio(s)"
pisa "Pisa"
plai unknown, maybe personal name/abbreviation?
prikou most likely an abbreviation starting with "Brigo-"
priś (abbreviation of) a name like "Brixios" or "Brixia"
pusionis "(son) of Pusiu"?
polios "Polios"
pompeteχuaios "of the five tongues" (?)
ś(...)is name "Ś(...)is"?
ratmon (abbreviation of a) name?
reśu "Reśu"
rikanas "of Rigana"
rikoi -
riśos "Rigsos" uncertain
rit abbreviation of a name "Rit(...)" probable
?rkiu unknown, maybe personal name?
)rkiu -
runelos "Runelos"
rupelos "Rupelos"
sabi "of Sabos"?
saśadis "(daughter) of Saśad(is)?"
sekezos "Segedos"
sekenei "to Seken?"
semonis "Semonis"
setupokios "Setubogios"
siki "of Sikos"
siuilios "Siuilios"
sutiuakos "Sutiuakos"
tai "of Ta(i)os"
taka -
talu "Talu" or "Dalu"?
tetumus "Tetumus"
tiou "Tiou"(…)
triu ?
trutitis "of Trutitio"
trosi "(son) of Trosos" uncertain
tuni "of Dunos"
turokos "Durokos" probable
tutio( part of a name "Toutio(...)"? probable
tokra "Tokra"
tokua "Tokua"
)u - probable
uarsileos "son of Varsilos?"
uasi "of Uassos"
uedicou - dubious
ueca "Ueca"
uecezusezt -
ueconis "of Vecu"
uenu "Uenu"
uer -
uerkou "Uerku"
uetiu "Uetiu"
uini "of Uinos"
uiru "Uiru" uncertain
uiro "Uiro(s)"
uisa "Uisa" probable
)uisou undeterminable
uitili "of Uitilios"
ula "Ula"?
urii?rkiu unknown, maybe personal name?
urI.?rkiu unknown uncertain
χusus "Xusus" ?
obauzana unknown, maybe personal name?
oieiplu - uncertain
oieplu - uncertain
oiesplu - uncertain
onesi "of Onesos"
onis "Onis"?
)onis undeterminable


Other languages

Word Meaning Status Language
a? unknown unknown
a?( unknown unknown
a (word) unknown unknown
aasin unknown unknown
acetabla "saucer (for vinegar)" Latin
)ae?( undeterminable dubious unknown
aev beginning of alphabet unknown
aes abbreviation of a name "Aes..." Lepontic
unknown
ai undeterminable uncertain unknown
aiero "Aiero(s)"? unknown
ai?mi unknown unknown
)ais( unknown unknown
aiut( - probable unknown
ak unknown probable unknown
)akle( unknown unknown
al unknown probable unknown
alauki "of Alaukos" unknown
amkouvi???ri - unknown
an unknown unknown
?an unknown unknown
ana abbreviation of a name "Ana..."? probable unknown
anask - uncertain unknown
)ap( undeterminable probable unknown
aśoip unknown uncertain unknown
aśul unknown unknown
ari abbreviation of a name? probable unknown
art abbreviation of a name "Art(...)"? unknown
as( unknown unknown
as unknown unknown
at unknown unknown
at? unknown unknown
atiil unknown uncertain unknown
atiip unknown uncertain unknown
au undeterminable unknown
auik unknown uncertain unknown
aus unknown unknown
ciasoni none dubious none
cinis unknown unknown
cnren abbreviation of a name? probable unknown
ds probably an abbreviation unknown
)e unknown unknown
ea unknown unknown
)ei( unknown unknown
)?ele( undeterminable probable unknown
eu unknown unknown
eui unknown unknown
ev?( unknown unknown
ezuiíχaizi unknown unknown
faui "of Favos/Favus"? Celtic
Latin
Follomain name Old Irish
i? unknown unknown
iakir abbr. of "Iakir(os)"? unknown
ial unknown unknown
iam unknown unknown
)ias( unknown unknown
ihe unknown uncertain unknown
iheχ unknown uncertain unknown
ii unknown unknown
iiuioitove unknown, maybe personal name? unknown
iiuo ? unknown
iiuotove ? unknown
il unknown unknown
ila( unknown unknown
in unknown unknown
ina "Ina"? unknown
ioe unknown unknown
ionu??( unknown unknown
ip unknown unknown
)??ipaitit( unknown unknown
ivkir abbr. of "Ivkir(os)"? unknown
k?? unknown unknown
ka abbreviation of name "Ka(ios)"? unknown
ka( unknown unknown
kai unknown unknown
kai( unknown unknown
kap( unknown unknown
kaputus "Kaputus" probable Celtic
Latin
kar unknown unknown
kas unknown unknown
kat unknown abbreviation, perhaps of a name "Kat..."? unknown
keputus "Keputus" unknown
ki unknown unknown
kia unknown unknown
kl unknown probable unknown
ko undeterminable unknown
kol unknown unknown
kop unknown unknown
koplutus - probable unknown
kpp unknown unknown
kr unknown, abbreviation? uncertain unknown
kri unknown unknown
kro unknown unknown
ku unknown unknown
kuitos Qui(n)tos Latin
kuniiþu - Raetic
kur unknown unknown
kut unknown unknown
)l unknown probable unknown
la unknown unknown
lala none unlikely none
lassum weak, light (?) Latin
latuśarui "to Latuśaros" unlikely none
lekatos the legate Latin
leucuro "to Leucurus" Latin
li unknown unknown
lob unknown unknown
lou unknown unknown
lt unknown unknown
luxu none none
)m( unknown unknown
m( undeterminable unknown
??ma undeterminable unknown
me (abbr.) unknown unknown
mei unknown unknown
meiva "Meiva" unknown
meśiopano none dubious none
mezunemuśus unknown unknown
)mit( unknown unknown
)miu( unknown unknown
moc abbreviation of a name like "Moc(onis)"? unknown
mou unknown unknown
mus unknown unknown
mχme unknown unknown
)n unknown unknown
nar unknown unknown
)ne none erroneous none
)ner( unknown unknown
)nerio?o( unknown probable unknown
o( unknown unknown
obalza "Obalda" unknown
oe unknown unknown
oinus unknown, personal name? unknown
)ones undeterminable unknown
oruś? none erroneous none
)osik( undeterminable probable unknown
)ouki?( unknown unknown
p. abbreviation of "P(...)" unknown
)p unknown probable unknown
)pa( unknown unknown
pa unknown unknown
)??paiei? undeterminable uncertain unknown
pau unknown unknown
pe (abbr.) most likely an abbreviation unknown
pei( unknown unknown
pelesi( unknown unknown
peśu "Peśu" dubious Lepontic
unknown
pet( unknown probable unknown
pi unknown probable unknown
pirukoi none uncertain none
pit unknown probable unknown
pit?? unknown unknown
pla( - unknown
)ploi( unknown unknown
po unknown unknown
pokru unknown uncertain unknown
pondo (roman) pound Latin
pou unknown probable unknown
pri abbreviation of a name? uncertain unknown
prn unknown unknown
pt unknown unknown
pu( unknown unknown
)pv( unknown unknown
ś( unknown unknown
none unknown
ś unknown uncertain unknown
śium - uncertain unknown
śiun ? uncertain unknown
śu unknown unknown
quormskla unknown, maybe personal name? unknown
quormsklp unknown unknown
)r unknown unknown
ratmon (abbreviation of a) name? Celtic
unknown
raueni none erroneous none
rik unknown, mabe an abbreviated PN? unknown
rio personal name or abbreviation? unknown
riol unknown, maybe personal name/abbreviation? unknown
riop unknown, maybe personal name/abbreviation? unknown
riśol none uncertain none
ru unknown probable unknown
ruop - uncertain unknown
sa unknown unknown
sapst( - uncertain unknown
scripula unit of mass (approx. 1g) Latin
se unknown unknown
seiv unknown unknown
sem unknown unknown
setupk unknown uncertain unknown
sexti (son) of Sextus uncertain Latin
sla( unknown unknown
so?( unknown unknown
spt unknown, prob. an abbreviation? unknown
spuris "Spuris" Latin
stu( unknown unknown
sur unknown unknown
sura "Sura" (name) unknown
ta( unknown unknown
tak maybe an abbreviation? dubious unknown
tau unknown probable unknown
te( unknown unknown
)tek abbreviation of a name "Tek(...)"? unknown
ti unknown unknown
tikou abbreviation of a name "Tikou..."? unknown
to unknown, abbreviation? unknown
tou unknown unknown
tove ? unknown
tri( unknown unknown
tu?? unknown unknown
tu abbreviation of a name "Tu..."? unknown
tur abbreviation (of a name)? unknown
u( unknown unknown
ua unknown unknown
uase - unknown
ue unknown, an abbreviation? uncertain unknown
uericou none unlikely none
uvezaruapus - probable Ligurian
ui unknown unknown
uii unknown uncertain unknown
uin abbreviation of a name? uncertain unknown
uinoc - Latin
uinoś - figment unknown
uinqhnius unknown, personal name? unknown
)?uka?( undeterminable probable unknown
ultll unknown unknown
uo( unknown unknown
uol unknown probable unknown
uou unknown unknown
ur unknown unknown
urnum "urn?" uncertain none
usol - uncertain unknown
ut unknown, abbreviation? probable unknown
utme - unknown
utśe - unknown
ux unknown unknown
v undeterminable uncertain unknown
va unknown probable unknown
vat unknown unknown
ve unknown probable unknown
vev undeterminable dubious unknown
χ?k unknown uncertain unknown
χna unknown uncertain unknown
χosioissi - unlikely none
χut unknown, abbreviation? uncertain unknown
z unknown unknown
zv unknown unknown
§ unknown unknown


Personal tools