Dictionary of Attested Forms

From Lexicon Leponticum
Jump to: navigation, search

Lepontic

WordMeaningStatus
)aniuifor ...probable
)akur(unknown
aai"to A(i)a?"
aesabbreviation of a name "Aes..."
aesia"Aesia"
aeso"Aesos" or abbr. of "Aeso(...)"?probable
akiui"to Akios"
akeśiof Akeś(i)os
alios"Alios"
amaśilu"Amaśilu" (name)
amuito Am(m)os
anarekartos"Anarekartos"
anarekartoi-probable
aśoip(unknowndubious
aśouniof Aśounos
aśminaAdmina
aśkonetio"Adgonnetios"
aśeśabbreviation of a name "Aśeś(ios)"?
unknown
ariuonepos-
atekua"Atekua"
atecua"Atekua"
atai"to Ata/Ada"
atios"Atios"
aui"to A(u̯)os"
?aui"to (...)a(u̯)os" or "of (...)au̯os"
dieupala"(...) gravestone"?
ekrabbreviation of a name "Ekr..."probable
enu"Enu"?
esopnio(son of) Esobnos
viχu"Viχu"?
)iunθanaχa"Iunθanaχa"
ieikrabbreviation of a name "Ekr..."dubious
iśosthat one, the same
iuunknown
koima"Koima"
koimila"Koimila"
koiśa"Koiśa"?uncertain
koma"Koma" (personal name?)uncertain
)kiφisiof Cibisusuncertain
kośioguest
)kioneifor ...probable
karitehe/she constructed (erected?)
kasikos"Kasikos"
kalite-
kepi"(son of) Kep(i)os"?
keleśuKeleśu
cipośis"of Cipośis"
klanalui"to the son of Klan(os?)"
krasaniknadaughter of Krasanos?
kualuito (the son) of Kuos?
kuimitrui"to (the son of?) Kuimitros"
kuaśoni"to Kuaśu"
latumaruito Latumaros
lutou"Lutu"
lu(unknown
lutuu"Lutu"
lutu"Lutu"
ma(unknown
maeśilaluifor the son of Maeśil(i)os
metalui"to (the son of) Met(e)los"?
meteliknadaughter of Metelos
meme
meteluito Metelosuncertain
)nialuifor (the son of ...)probable
)ni"for ..."
naśom-dubious
namu"Namu"
nap(unknown
naśiouitoi"the Naśiouitoi"uncertain
naθina"dear daughter"?
natomof the sons (?)dubious
natoś-dubious
naxomnaxian?
)piośaunknowndubious
possitounknown
pala"(grave)stone"
palam"(grave)stone"
pelkui"to Belgos (or Pelgos)"
peand
peśu"Peśu"dubious
pianu"Pianu" or "Bianu"
pirauiχeśPirauikentsuncertain
piuon"Biuon"? or abbreviation for a name "Biuon..."
piuoneito Biuon
piuonta-probable
piuotialui"to the son of Biuontios"
piaonta-uncertain
plialeθu(son of?) Blialetu
plios*"Plios"constructed
plioiso"of Plios"
pruiam"funerary construction" ("grave?")
)rkomui"for (...)komos"
)rpiaunknown
raneni"of the son of Rannenos"
remu"Remu"probable
retalos"son of Ret(os)"?
ritukalos"Ritukalos"
riśoi"the Riśoi"
)??soni"to (...)"
sapsutai"to Sapsuta"
sasamos"Sas(s)amos"
seχeθu"Segetu"
siteś"the seats"
slaniai"to Slania"
suloikei"to Suloigis"
surica"Surika"
sunalei"for the son of Sun(is)?"
)tioiso-
)tias-uncertain
)tumepart or abbreviation of a name?
toutiopouos-
)tiris???v?(unknownprobable
ta-
tetu"he/she gave, dedicated"
tekialui"to the son of Tekios"
telialui"to the son of Telios"
teu"Devu"
terialui"for Terialos"
teromui"to Deromos"
ti(...)asui"to Ti(...)asos"
tisiui"to Disios"
tikouana"Tikouana"
???tiusiuiliosname "(...)tiusiuilios"?
tunalson / daughter of Tunos?
ualaunal"of Valaunal"
uasekia"Uasekia"
uenia"Uenia"uncertain
uesa?a(...)ai"to (the daughter of) Uesa?a(...)"
uerkalaifor the daughter of Verkos*
uvltiauioposto the Uvltiauioi?
uvamokozis"the highest guest"
uinos*"wine"constructed
uitilios"Uitilios"
uinom"wine"
ulkos"Wolf"?
χosioio"Kosioio(s)"
χosioiso"of Kosios"
oletu"Oletu"
omezecuai"to Omezecua"
ośorisośoris
otiuifor (the son of) Otios?
ot(unknown
)oni"for ..."
)?rkimu(unknown

Cisalpine Gaulish

WordMeaningStatus
acisius"Akisios"
akisios"Akisios"
alkouesi"of Alkovesos"probable
anokopokios"An(n)oco(m)bogios"
anareuiśeosAndareu̯istios
aśuesa"Aduesa (?)"
argantocomaterecus"Argantokomaterekos"
arkatokomaterekos"Argantokomaterekos"
artuaśthe gravestones
atoś"borders"uncertain
ateporix"Ateporix"
ateknati"of Ategnatos"
atom"border"
diuconis"(daughter) of Diuku?"
druteiof Drutos
drutiof Drutos
exobna"Exobna"
eripoχios"Eribogios"
esanekotiof Es(s)an(n)ekot(t)os
esopnos"Esobnos"
zezeve"he gave"
θomezeclai"he/she set me"
)iknos"son of (...)"
koneu"comunem"
koisisCoisis
coisisKoisis
katacinas"of Katakina"
)leuesanoneerroneous
lokan"tomb" or "urne, vessel"
matopokios"Matobogios"
meśiolanoMediolanon = "situated in the middle plain"
)n?k??tesaso-
nemetieś"of Nemetie"
nimonikna"daughter of Nimu(?)"
poikani"of Poikanos"?
)peuesafragment of a name "(...)peuesa"
piuot"Biuont"? or abbreviation for "Biuont(ios)"
śuroDuros
sola"Sola"
toutas"of the people, community"
tośokote"(he) set up" or "(he) gave" it?
tanotalos"Dannotalos"
takos1) "giudice, decree", 2) "peace" or 3) "good"
tanotaliknoithe sons of Dannotalos
teuoχtom-
teuoχtoni(o)n"gods and men"
trutikni"of the son of Drutos"
trutiknos"son of Drutos"
ustiþu"Ostedu"
oruś-dubious

Indefinable Celtic

WordMeaningStatus
)auśiundeterminable
azus"Assus"uncertain
ai??ro"Ai(...)o(s)"?
akeni"of Akenos"
alaukos"Alaukos"
alkouinos"Alkouinos"
anatikou"Anatikou"uncertain
anisa"Anisa"
anteśilu"Anteśilu"
apios"Apios"
aśuito Aśosdubious
aśkoneti"of Adgonnetios"
arimiai"to Arimia"dubious
ariśai"to Ariśa"dubious
aruki"of Arukos"
artonis"(son) of Artu"?
areuizies-uncertain
aststaz"he/she erected / placed (beside)"
ateuloipitus"Ateuloipitus"
atbiti"(daughter) of Atbitos"
atepa"Atepa"
atilonei"to Atilu"
atepu"Atepu"
ateratos"Ateratos"
atieki"of Atiekos"uncertain
atis"Atis"
atissius"Atissius"
atlatu"Atlatu"
atu"Atu" or "Adu"
atiaki"of Atiakos"uncertain
aunmi"of Aunmos"?
autesai"to Autesa"
declai-
dugiaua"Dugiava"
)enaundeterminable
)euunknown
etu"Etu" or "Edu"
vemetuvis"Vemetuvis"
vesa-uncertain
vercenas"of Vercena"
viku-
faui"of Favos/Favus"?
fesia"Fesia"
θomezecuai"to Tomedekua"
θinaunknown, maybe personal name?
)iuka("(...)iuka"?
i?rkiuunknown, maybe personal name?
iailkouesi"of Alkovesos"
iapiei"to Iapi"?
iazus"(I)assus"
iap??i"of Iap(..)os" or "to Iap(...)"
iiuioi?
ilauki"of Ilaukos"
inou"Inu"?
inutu"Inutu"
irumeli"(son) of Irumelos"
iucui"to Iukos"
kopiu"Kopiu"?
komoneos(son of) Komonos / Komu?
koliu"Koliu"
)kicrisiending of "of (...)ki(k)ris(i)os"?uncertain
komonos"Komonos"
karnitusthey erected, put
karnituhe/she erected, put
kasiosKasios
kasilosKasilosprobable
kaialoisoof the son of Kaios?
kasiloi-probable
kaio"Kaios"?
kaputus"Kaputus"probable
katuaKatua
keivale-
celθestra-
cese"Kesos"?
cesii"of Kesos"
kiketi"of Kiketos"
kirati"of Kiratos"
cilo"Kilos"?
kiketu"Kiketu"
ciami"of Kiamos"?dubious
cnreiuabbreviation of a name?probable
kuvei"Kuvei"
kulopoui"to Kulopos"
kulsius"Kulsius"
kutsiu"Kutsiu"
letiu"Letiu"
liu"Liu"?uncertain
luto"to Lutus"
moconis"(son) of Mok(k)u"?
mationa("Mationa" or "to Mationa"
mationai"to Mationa"constructed
mationalui"to the son of Matiu"constructed
mationalai"to the daughter of Matiu"constructed
mako("Mako(s)"?
maeloni"of Maelon(i)os"
mezuunknown, maybe personal name?
metapuito Metapos
minuku"Minuku"
minui"to Minos"
miliarios"Miliarios"probable
mita"Mita"?probable
muθikuś"of Mutiku"
musu"Musu"
)neiundeterminableerroneous
)??novi"of (...)"?
natoris"Natoris"
naśioui?oi-
nemuśusunknown, maybe personal name?
nerios"Nerios"?uncertain
polios"Polios"
pompeteχuaios"of the five tongues" (?)
pazros"Pazros"
petua(-
petuname derived from "4th"?probable
penilas"of Benila"
pesa-uncertain
pirakos"Birakos"
piretos"Piretos"
pireuos"Pireuos"
piami"of Piamos"uncertain
piriχio"Pirikio(s)"
pirakoithe Pirakians?uncertain
piraniχeśBiranigentsprobable
pisa"Pisa"
plaiunknown, maybe personal name/abbreviation?
priś(abbreviation of) a name like "Brixios" or "Brixia"
prikoumost likely an abbreviation starting with "Brigo-"
pusionis"(son) of Pusiu"?
ś(...)isname "Ś(...)is"?
)rkiu-
ratmon(abbreviation of a) name?
reśu"Reśu"
rikanas"of Rigana"
rikoi-
riśos"Rigsos"uncertain
ritabbreviation of a name "Rit(...)"probable
?rkiuunknown, maybe personal name?
rupelos"Rupelos"
runelos"Runelos"
sabi"of Sabos"?
saśadis"(daughter) of Saśad(is)?"
sekenei"to Seken?"
semonis"Semonis"
sekezos"Segedos"
setupokios"Setubogios"
siuilios"Siuilios"
siki"of Sikos"
sutiuakos"Sutiuakos"
tokua"Tokua"
tokra"Tokra"
talu"Talu" or "Dalu"?
taka-
tai"of Ta(i)os"
tetumus"Tetumus"
tiou"Tiou"(…)
trosi"(son) of Trosos"uncertain
triu?
trutitis"of Trutitio"
tuni"of Dunos"
turokos"Durokos"probable
tutio(part of a name "Toutio(...)"?probable
)uisouundeterminable
)u-probable
uarsileos"son of Varsilos?"
uasi"of Uassos"
uerkou"Uerku"
uetiu"Uetiu"
ueconis"of Vecu"
uenu"Uenu"
uer-
ueca"Ueca"
uedicou-dubious
uecezusezt-
uini"of Uinos"
uisa"Uisa"probable
uiru"Uiru"uncertain
uitili"of Uitilios"
uiro"Uiro(s)"
ula"Ula"?
urI.?rkiuunknownuncertain
urii?rkiuunknown, maybe personal name?
χusus"Xusus" ?
obauzanaunknown, maybe personal name?
oieplu-uncertain
oiesplu-uncertain
oieiplu-uncertain
onesi"of Onesos"
onis"Onis"?
)onisundeterminable

Other languages

WordMeaningStatusLanguage
a?unknownunknown
a (word)unknownunknown
a?(unknownunknown
?anunknownunknown
)akle(unknownunknown
)ae?(undeterminabledubiousunknown
)ais(unknownunknown
)ap(undeterminableprobableunknown
aasinunknownunknown
acetabla"saucer (for vinegar)"Latin
aesabbreviation of a name "Aes..."Lepontic
unknown
aevbeginning of alphabetunknown
ai?miunknownunknown
aiundeterminableuncertainunknown
aiero"Aiero(s)"?unknown
aiut(-probableunknown
acisius"Akisios"Cisalpine Gaulish
akisios"Akisios"Cisalpine Gaulish
akunknownprobableunknown
alauki"of Alaukos"unknown
alunknownprobableunknown
alkouesi"of Alkovesos"probableCisalpine Gaulish
amkouvi???ri-unknown
anask-uncertainunknown
anareuiśeosAndareu̯istiosCisalpine Gaulish
anaabbreviation of a name "Ana..."?probableunknown
anokopokios"An(n)oco(m)bogios"Cisalpine Gaulish
anunknownunknown
aśoipunknownuncertainunknown
aśulunknownunknown
aśuesa"Aduesa (?)"Cisalpine Gaulish
artabbreviation of a name "Art(...)"?unknown
argantocomaterecus"Argantokomaterekos"Cisalpine Gaulish
arkatokomaterekos"Argantokomaterekos"Cisalpine Gaulish
ariabbreviation of a name?probableunknown
artuaśthe gravestonesCisalpine Gaulish
as(unknownunknown
asunknownunknown
ateknati"of Ategnatos"Cisalpine Gaulish
atoś"borders"uncertainCisalpine Gaulish
at?unknownunknown
atom"border"Cisalpine Gaulish
atiipunknownuncertainunknown
atunknownunknown
ateporix"Ateporix"Cisalpine Gaulish
atiilunknownuncertainunknown
auikunknownuncertainunknown
auundeterminableunknown
ausunknownunknown
cinisunknownunknown
ciasoninonedubiousnone
cnrenabbreviation of a name?probableunknown
diuconis"(daughter) of Diuku?"Cisalpine Gaulish
druteiof DrutosCisalpine Gaulish
drutiof DrutosCisalpine Gaulish
dsprobably an abbreviationunknown
exobna"Exobna"Cisalpine Gaulish
)ei(unknownunknown
)eunknownunknown
ezuiíχaiziunknownunknown
eaunknownunknown
eripoχios"Eribogios"Cisalpine Gaulish
esopnos"Esobnos"Cisalpine Gaulish
esanekotiof Es(s)an(n)ekot(t)osCisalpine Gaulish
euunknownunknown
euiunknownunknown
ev?(unknownunknown
faui"of Favos/Favus"?Celtic
Latin
FollomainnameOld Irish
zezeve"he gave"Cisalpine Gaulish
θomezeclai"he/she set me"Cisalpine Gaulish
)??ipaitit(unknownunknown
)ias(unknownunknown
)iknos"son of (...)"Cisalpine Gaulish
i?unknownunknown
iamunknownunknown
iakirabbr. of "Iakir(os)"?unknown
ialunknownunknown
iheunknownuncertainunknown
iheχunknownuncertainunknown
iiuo?unknown
iiuotove?unknown
iiunknownunknown
iiuioitoveunknown, maybe personal name?unknown
ila(unknownunknown
ilunknownunknown
ina"Ina"?unknown
inunknownunknown
ioeunknownunknown
ionu??(unknownunknown
ipunknownunknown
ivkirabbr. of "Ivkir(os)"?unknown
koneu"comunem"Cisalpine Gaulish
coisisKoisisCisalpine Gaulish
k??unknownunknown
koisisCoisisCisalpine Gaulish
katacinas"of Katakina"Cisalpine Gaulish
katunknown abbreviation, perhaps of a name "Kat..."?unknown
kai(unknownunknown
ka(unknownunknown
kaabbreviation of name "Ka(ios)"?unknown
kap(unknownunknown
karunknownunknown
kasunknownunknown
kaputus"Kaputus"probableCeltic
Latin
kaiunknownunknown
keputus"Keputus"unknown
kiunknownunknown
kiaunknownunknown
klunknownprobableunknown
koplutus-probableunknown
kolunknownunknown
kopunknownunknown
koundeterminableunknown
kppunknownunknown
kriunknownunknown
krounknownunknown
krunknown, abbreviation?uncertainunknown
kutunknownunknown
kuunknownunknown
kuitosQui(n)tosLatin
kuniiþu-Raetic
kurunknownunknown
lokan"tomb" or "urne, vessel"Cisalpine Gaulish
)lunknownprobableunknown
)leuesanoneerroneousCisalpine Gaulish
latuśarui"to Latuśaros"unlikelynone
lalanoneunlikelynone
launknownunknown
lassumweak, light (?)Latin
leucuro"to Leucurus"Latin
lekatosthe legateLatin
liunknownunknown
lobunknownunknown
louunknownunknown
ltunknownunknown
luxunonenone
)mit(unknownunknown
)miu(unknownunknown
m(undeterminableunknown
)m(unknownunknown
matopokios"Matobogios"Cisalpine Gaulish
mezunemuśusunknownunknown
meśiolanoMediolanon = "situated in the middle plain"Cisalpine Gaulish
meiva"Meiva"unknown
meiunknownunknown
me (abbr.)unknownunknown
meśiopanononedubiousnone
mocabbreviation of a name like "Moc(onis)"?unknown
mouunknownunknown
musunknownunknown
mχmeunknownunknown
)nunknownunknown
)nerio?o(unknownprobableunknown
)ner(unknownunknown
)nenoneerroneousnone
)n?k??tesaso-Cisalpine Gaulish
narunknownunknown
nemetieś"of Nemetie"Cisalpine Gaulish
nimonikna"daughter of Nimu(?)"Cisalpine Gaulish
o(unknownunknown
)osik(undeterminableprobableunknown
)onesundeterminableunknown
obalza"Obalda"unknown
oeunknownunknown
oinusunknown, personal name?unknown
oruś?noneerroneousnone
)ouki?(unknownunknown
p.abbreviation of "P(...)"unknown
)pa(unknownunknown
)pv(unknownunknown
)punknownprobableunknown
)peuesafragment of a name "(...)peuesa"Cisalpine Gaulish
)ploi(unknownunknown
poikani"of Poikanos"?Cisalpine Gaulish
pauunknownunknown
paunknownunknown
pet(unknownprobableunknown
pe (abbr.)most likely an abbreviationunknown
pei(unknownunknown
peśu"Peśu"dubiousLepontic
unknown
pelesi(unknownunknown
pitunknownprobableunknown
piuot"Biuont"? or abbreviation for "Biuont(ios)"Cisalpine Gaulish
piunknownprobableunknown
pit??unknownunknown
pirukoinoneuncertainnone
pla(-unknown
pondo(roman) poundLatin
pouunknownprobableunknown
pounknownunknown
pokruunknownuncertainunknown
priabbreviation of a name?uncertainunknown
prnunknownunknown
ptunknownunknown
pu(unknownunknown
śunknownuncertainunknown
ś(unknownunknown
noneunknown
śium-uncertainunknown
śiun?uncertainunknown
śuunknownunknown
śuroDurosCisalpine Gaulish
quormsklpunknownunknown
quormsklaunknown, maybe personal name?unknown
)runknownunknown
raueninoneerroneousnone
ratmon(abbreviation of a) name?Celtic
unknown
riśolnoneuncertainnone
rikunknown, mabe an abbreviated PN?unknown
riolunknown, maybe personal name/abbreviation?unknown
riopersonal name or abbreviation?unknown
riopunknown, maybe personal name/abbreviation?unknown
ruop-uncertainunknown
ruunknownprobableunknown
sola"Sola"Cisalpine Gaulish
sapst(-uncertainunknown
saunknownunknown
scripulaunit of mass (approx. 1g)Latin
sexti(son) of SextusuncertainLatin
seivunknownunknown
semunknownunknown
seunknownunknown
setupkunknownuncertainunknown
sla(unknownunknown
so?(unknownunknown
spuris"Spuris"Latin
sptunknown, prob. an abbreviation?unknown
stu(unknownunknown
surunknownunknown
sura"Sura" (name)unknown
tośokote"(he) set up" or "(he) gave" it?Cisalpine Gaulish
toutas"of the people, community"Cisalpine Gaulish
)tekabbreviation of a name "Tek(...)"?unknown
takmaybe an abbreviation?dubiousunknown
tauunknownprobableunknown
ta(unknownunknown
tanotaliknoithe sons of DannotalosCisalpine Gaulish
takos1) "giudice, decree", 2) "peace" or 3) "good"Cisalpine Gaulish
tanotalos"Dannotalos"Cisalpine Gaulish
te(unknownunknown
teuoχtoni(o)n"gods and men"Cisalpine Gaulish
teuoχtom-Cisalpine Gaulish
tiunknownunknown
tikouabbreviation of a name "Tikou..."?unknown
touunknownunknown
tove?unknown
tounknown, abbreviation?unknown
tri(unknownunknown
trutikni"of the son of Drutos"Cisalpine Gaulish
trutiknos"son of Drutos"Cisalpine Gaulish
turabbreviation (of a name)?unknown
tuabbreviation of a name "Tu..."?unknown
tu??unknownunknown
u(unknownunknown
uaunknownunknown
uase-unknown
ueunknown, an abbreviation?uncertainunknown
uericounoneunlikelynone
uvezaruapus-probableLigurian
uinoc-Latin
uiunknownunknown
uinabbreviation of a name?uncertainunknown
uiiunknownuncertainunknown
uinoś-figmentunknown
uinqhniusunknown, personal name?unknown
ultllunknownunknown
uouunknownunknown
uolunknownprobableunknown
uo(unknownunknown
urunknownunknown
urnum"urn?"uncertainnone
usol-uncertainunknown
ustiþu"Ostedu"Cisalpine Gaulish
utśe-unknown
utunknown, abbreviation?probableunknown
utme-unknown
uxunknownunknown
vundeterminableuncertainunknown
vaunknownprobableunknown
vatunknownunknown
veunknownprobableunknown
vevundeterminabledubiousunknown
χ?kunknownuncertainunknown
χnaunknownuncertainunknown
χosioissi-unlikelynone
χutunknown, abbreviation?uncertainunknown
oruś-dubiousCisalpine Gaulish
zunknownunknown
§unknownunknown
zvunknownunknown
)??paiei?undeterminableuncertainunknown
)?uka?(undeterminableprobableunknown
??maundeterminableunknown
)?ele(undeterminableprobableunknown