Property:sortform

From Lexicon Leponticum

Jump to: navigation, search

(previous 50) (next 50)

Pages using the property "sortform"

Showing 50 pages using this property.

)

)??ipaitit( +12-20-01-12-25-12-25  +
)??novi +17-32-06-12  +
)??paiei? +20-01-12-05-12  +
)??soni +24-32-17-12  +
)?ele( +05-15-05  +
)?rkimu( +23-14-12-16-26  +
)?uka?( +26-14-01  +
)ae?( +01-05  +
)ais( +01-12-24  +
)akle( +01-14-15-05  +
)akur( +01-14-26-23  +
)aniui +01-17-12-26-12  +
)ap( +01-20  +
)auśi +01-26-21-12  +
)e +05  +
)ei( +05-12  +
)ena +05-17-01  +
)eu +05-26  +
)ias( +12-01-24  +
)iknos +12-14-17-32-24  +
)iuka( +12-26-14-01  +
)iunθanaχa +12-26-17-11-01-17-01-30-01  +
)kicrisi +14-12-14-23-12-24-12  +
)kionei +14-12-32-17-05-12  +
)kiφisi +14-12-29-12-24-12  +
)l +15  +
)leuesa +15-05-26-05-24-01  +
)m( +16  +
)mit( +16-12-25  +
)miu( +16-12-26  +
)n +17  +
)n?k??tesaso +17-14-25-05-24-01-24-32  +
)ne +17-05  +
)nei +17-05-12  +
)ner( +17-05-23  +
)nerio?o( +17-05-23-12-19-19  +
)ni +17-12  +
)nialui +17-12-01-15-26-12  +
)ones +19-17-05-24  +
)oni +32-17-12  +
)onis +32-17-12-24  +
)osik( +19-24-12-14  +
)ouki?( +19-26-14-12  +
)p +20  +
)pa( +20-01  +
)peuesa +20-05-26-05-24-01  +
)piośa +20-12-32-21-01  +
)ploi( +20-15-19-12  +
)pv( +20-27  +
)r +23  +
(previous 50) (next 50)
Personal tools