Property:sortform reverse

From Lexicon Leponticum

Jump to: navigation, search

(previous 50) (next 50)

Pages using the property "sortform reverse"

Showing 50 pages using this property.

)

)??ipaitit( +25-12-25-12-01-20-12  +
)??novi +12-06-32-17  +
)??paiei? +12-05-12-01-20  +
)??soni +12-17-32-24  +
)?ele( +05-15-05  +
)?rkimu( +26-16-12-14-23  +
)?uka?( +01-14-26  +
)ae?( +05-01  +
)ais( +24-12-01  +
)akle( +05-15-14-01  +
)akur( +23-26-14-01  +
)aniui +12-26-12-17-01  +
)ap( +20-01  +
)auśi +12-21-26-01  +
)e +05  +
)ei( +12-05  +
)ena +01-17-05  +
)eu +26-05  +
)ias( +24-01-12  +
)iknos +24-32-17-14-12  +
)iuka( +01-14-26-12  +
)iunθanaχa +01-30-01-17-01-11-17-26-12  +
)kicrisi +12-24-12-23-14-12-14  +
)kionei +12-05-17-32-12-14  +
)kiφisi +12-24-12-29-12-14  +
)l +15  +
)leuesa +01-24-05-26-05-15  +
)m( +16  +
)mit( +25-12-16  +
)miu( +26-12-16  +
)n +17  +
)n?k??tesaso +32-24-01-24-05-25-14-17  +
)ne +05-17  +
)nei +12-05-17  +
)ner( +23-05-17  +
)nerio?o( +19-19-12-23-05-17  +
)ni +12-17  +
)nialui +12-26-15-01-12-17  +
)ones +24-05-17-19  +
)oni +12-17-32  +
)onis +24-12-17-32  +
)osik( +14-12-24-19  +
)ouki?( +12-14-26-19  +
)p +20  +
)pa( +01-20  +
)peuesa +01-24-05-26-05-20  +
)piośa +01-21-32-12-20  +
)ploi( +12-19-15-20  +
)pv( +27-20  +
)r +23  +
(previous 50) (next 50)
Personal tools