Semantic search

From Lexicon Leponticum
Jump to: navigation, search

[Edit query]| Show embed code


Previous     Results 1 – 147    Next        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 stem class
)auśio
acetablao
aesoo
?
aieroo
ai??roo
akenio
acisiuso
alaukoso
alkouesio
alkouinoso
alaukio
amkouvi???rio
amuio
anarekartoso
anarekartoio
aśuio
aśounio
argantocomaterecuso
arkatokomaterekoso
arukio
atośo
atiakio
ateratoso
atomo
ateknatio
atbitio
atiekio
auio
aunmio
?auio
druteio
drutio
esanekotio
esopnoso
fauio
)iknoso
iap??io
cons. stem
iailkouesio
ilaukio
iśoso
irumelio
iucuio
komonoso
)kicrisio
komoneoso
on
)kiφisio
kaialoisoo
kasiloio
kaioo
kasikoso
kaputuso
u
kasiloso
kepio
i̯o
ceseo
?
cesiio
kiratio
ciamio
ciloo
kiketio
klanaluio
kulopouio
kualuio
kuitoso
kuimitruio
latumaruio
lassumo
latuśaruio
leucuroo
lekatoso
lutoo
mako(o
?
maeśilaluio
maelonio
mationaluio
meteluio
metapuio
meśiolanoo
metaluio
minuio
)??novio
)nialuio
)n?k??tesasoo
naśioui?oio
naśiouitoio
natomo
naxomo
oinuso
u
?
pompeteχuaioso
possitoo
poikanio
pazroso
pelkuio
piamio
pirakoio
pirakoso
pireuoso
piretoso
piuotialuio
plioisoo
śuroo
)rkomuio
ranenio
retaloso
riśoio
rikoio
ritukaloso
riśoso
rioo
runeloso
rupeloso
sabio
sasamoso
scripulao
sekezoso
sextio
sikio
siuilioso
sutiuakoso
)tioisoo
toutiopouoso
tanotaliknoio
tanotaloso
takoso
taio
teromuio
tetumuso
terialuio
teuoχtomo
teuoχtoni(o)no
telialuio
tekialuio
ti(...)asuio
trutiknoso
trosio
trutiknio
tunio
turokoso
uasio
uarsileoso
ualaunalo
?
uiroo
uinomo
uinio
uinqhniuso
u
?
ulkoso
χosioisoo
onesio
Previous     Results 1 – 147    Next        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)