print prev. next

ñi

Lemma:ñäś ("I, me"), näṣ ("I, me")
Word class:Pronoun
Word subclass:Personal pronoun
Language:TA, TB
Equivalent in TA:nāñi

Pronoun

Case:Genitive
Number:Singular
Gender:Masculine, Feminine

Occurrence (313)

 1. A 1 a4: ... : tämyo kāsu tsraṣṣune pukaṃ pruccamo ñi pälskaṃ : || tsraṣṣuneyo täm(n)e (ne)|ṣ
 2. A 2 a6: ... nu tsraṣṣune pratipakṣ nāṃtsu tämyo tsraṣṣune ñi ā(rkiṣo|ṣyaṃ)
 3. A 4 a1: yātluneyo sne nākäm : tämyo amok ñi pälskaṃ pukaṃ pruccamo wrasaśśi : 5 ...
 4. A 7 a1: ... śol kulypamäntāp mā yäl tämyo sās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñi lyutār pāk śkaṃ (lkā)|tsi
 5. A 7 b4: ... ṣutkmäs śorkmäsyo mälkoñcsaṃ ṣyak mäṃt ne ñi (saṃ)
 6. A 7 b6: ... āñcäm ñomā : mäṃt ne kratswsaṃ ñi tuṅk tāk (tä|mne-k)
 7. A 8 b5: ... klopasu nāṃtsu yaṃtrācāre träṅkäṣ pälkāc nācki ñi klop caṣ || śuri(ṣinaṃ)
 8. A 8 b6: || pekäntāśśi käṣṣiśśi käṣṣi pekant ñi naṣu : lokit yeṣ-ñi yantärṣi śomiṃ ...
 9. A 9 a4: nātäk ālu ypeṣi pekant yeṣ ñi waṣtā kākärpu ṣeṣ säm tāpärk kip ...
 10. A 9 b4: ... yaṃtrācāre : mar ṣñi poṣi mar ñi peke ka{t} yat sne maṅk : ...
 11. A 10 b4: ... tu rāmes paṣ ke ne taṃ ñi (a)|napär
 12. A 11 b4: ypamāṃ sas träṅkäṣ ñi amokyo täṣ cämplune kupre ne waluntāp ...
 13. A 13 b1: – – – palonās weñās ñi nu pälskaṃ pñintukk ats tanaṃ pukaṃ ...
 14. A 14 b5: ... klopäṃtwaṃ śkaṃ āñu ypeñc || tämyo ñi pñintu pukaṃ śpā –
 15. A 20 a6: ... apratitulyenaṃ || ptāñkte ñom klyoṣā wārpat ñi pältsäk kāswoneyac ñā(s) –
 16. A 23 b5: ... āsre päśre tsre (kroś)śe tukri wlesmāṃ ñi tsaräṃ aṃśre nāṃtsuṣ : ñäkcy opleṃ ...
 17. A 24 b6: (sä)s ñi ākāl knitä(r) – – – – ...
 18. A 25 a1: ... – – – (ptāñ)kät : pācar ñi tākiṣ śuddhatoṃ ñom wäl māca|(r)
 19. A 29 b2: pnäṣṣ-äṃ : 1 mā ñi cämplune olyi-k ///
 20. A 38 b4: ñi cami wewñunt na /// (saṃsārä)|ṣ
 21. A 60 a5: /// ñäkci napeṃṣi kär-paräṃ ñi mā artär ślak śkaṃ || bahuprakāraṃ ...
 22. A 61 b2: /// yā nu ñi sne nākämm oki pälkäṣ pälkār cämplum ...
 23. A 65 a6: ... (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk se mā ñi cwaṃ koluneṣi ime ṣeṣ • ṣñikek ...
 24. A 66 a1: ... (sne nā)käm naṣt tanäk ṣurmaṣ täṣ ñi krāso kakmu pälkār ckācar || śāntawantākaṃ ...
 25. A 67 b1: ... m· rakeyo saräs puskās āṅkaräs rsunāmāṃ ñi : ñareṣiṃśśi klopäṣ pkänt klopyo pältsäk
 26. A 67 b2: ... āṅkari pak salu ṣitsrāk pākär tāki ñi neṣiṃ sä
 27. A 68 b5: ñi seyo parnoreṣinā(s ṣotre)yäntu tmā särki śkaṃ ...
 28. A 68 b6: ... wäl träṅkäṣ || (– – ākāl-käṃ)ṣe ñi se at·āśik cintāmaṇi w(m)ā(r) ///
 29. A 71 a1: ... ṣ träṅkäṣ penäs kraś mänt yal ñi || śāntawantākaṃ || jambudvipā kākmärtik wäl ...
 30. A 71 a6: ... āy-keṣeñ || samakkorrenaṃ || potsāṃ tkanā ñi
 31. A 71 b1: ... rake träṅktsi mā tswātär cämpamo pe ñi se säs : pentsāc-äṃ
 32. A 74 b4: ... āñcäm : yantraṃ oki caṣ klopyo ñi kātsaṃ ā
 33. A 75 b1: /// (bodhi)sattu träṅkäṣ mar ñi pä(ltsäk āri)ñc wtākot malywät kuyalte mā ...
 34. A 75 b2: /// ñi pälkār cämplumiṃ puk omä – – ...
 35. A 75 b3: /// (mā cami ari)ñcanäk caṃ ñi ṣñi wra – – – – ...
 36. A 75 b4: ... masal (yamtsune-yo) yeṣ säm wsom pär ñi
 37. A 79 a2: ... ñāts(e) naṣ (ṣñi)kek ṣu piṣ se ñi āriñcā kārmeṃ anaprä pesā oram pä|(ṣtam)
 38. A 79 b2: ... ypamāṃ wraṣäl ślā aśśi kupre subhādrā ñi wlalune mā kläsmāṃ – – – ...
 39. A 81 a4: /// m yomnāt ṣakk atsek ñi cam wākäm lkātsi ṣeṣ ///
 40. A 81 b5: /// k ñi wlalune pärkñäm mā tāk tāṣ riyaṃ ...
 41. A 84 a6: /// cki ñi penu waṣtäṣ läñcluneyäṣ pkänt ///
 42. A 85 a2: /// ñi nākñanträ ///
 43. A 91 a6: /// mā ñi suk tṣaṃ naṣ : mäṃt ne ...
 44. A 91 b6: ... kāpñeya – – – · ontāp ñi nu puk e
 45. A 101 b3: /// (pä)lks(e) ñi āriñc marmas : 1 kus ne ...
 46. A 101 b4: /// ryoki tsäkse ñi nātäk nande : ñäkcyāññ oki
 47. A 107 b4: ... klu sne ṣolyākās sas sasak yäṣ ñi wärtaṃ –
 48. A 108 b5: ... tsmo ats caṣ wsālaṃ sundariṣi tuṅ ñi
 49. A 112 a2: /// parmā ñi pac tampewā
 50. A 115 a4: /// oki ñi poñcäṃ truṅkaṃ roñcäm klop : käryāñ ...
 51. A 116 b2: ... klyosnseñc : 1 puk kä śkaṃ ñi
 52. A 116 b3: /// ñi wewñunt pättāññäkte märkampalis nṣaṃ ānewātsuneyā
 53. A 120 b6: /// ñi tampeyaṃn ats mā campsāṃ || pälkāc ...
 54. A 144 b6: /// p kātkmāṃ nāṃtsu träṅkäṣ kri ñi āṣānik ṣokyo kri ñi || tmäṣ ...
 55. A 144 b6: ... träṅkäṣ kri ñi āṣānik ṣokyo kri ñi || tmäṣ ptāñkät käṣṣi nandes –
 56. A 147 a1: ... träṅkäṣ tñi kāswoney(ä)ntu āṣānik ṣrum tāk· ñi pälkār
 57. A 147 a4: ... kärṣtāluneyā ypeyaṃ kaṣṭ pākär n(ä)ṃ – ñi tämyo tāpärk yso·o – – · ...
 58. A 149 a5: ... – – r·o tāṣ rīyaṃ : ñi wot(ku)rā puk ·ā – – –
 59. A 160 a5: /// prutkont ñi ime triksam ///
 60. A 161 a3: /// klo tsaraṃ śak ñi ///
 61. A 164 a4: /// m mā śkaṃ cämpäc ñi āriñc pältsäk ///
 62. A 164 a5: /// pākṣiññā ñi iśvaradatte tā ///
 63. A 170 a5: ñi ānāntāpā saṃsāraṃ : t· ///
 64. A 172 a5: /// pärk ñi nande nātäk ///
 65. A 177 b6: ... pāpṣune ṣokyo māski : 2 tämyo ñi n· ///
 66. A 198 a5: ñi ///
 67. A 202 b4: /// ñi kāruṇik : pu
 68. A 214 a7: /// ··āṣ || bādhari träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu (ñi ne)ṣ(i)näs knānmānäñcäs ...
 69. A 217 a7: ... ṣakk atsek naslyes dūṣkacārṣ(i) klopaṃ śkaṃ ñi yāmär spaktāṃ tuṅkyo cem : cesmy ...
 70. A 218 b2: ... : koyäṣ wraseṃ śmäṣ tpär ñäktasac ñi tärneñc ykorñe
 71. A 218 b3: /// c pältsäk cem : mā ñi wāsklune mā rake pältsäk paramāṇū kṣaṃ ...
 72. A 218 b7: /// : ñä – – ·e ñi okāk (sa)ṃsāräṣ tsäl(p)o ///
 73. A 221 a1: kle – – ñi trik pältsäk epsā-ñ aśäṃ ākntsune : ...
 74. A 221 a2: ... ārkiśoṣi lutkässi (:) – klopasu päṣtāk ñi cam klopaṃ tu semä·ś· /// (:) ...
 75. A 227-228 b7: ... – – – maṃ ents arsantär ñi tākiṣ : wikseñc māntlune keṃ-pälkäntwäṣ ṣñi ...
 76. A 229 b7: /// : 51 taṃ yärmaṃ taṃ ñi caṃ kāvviṣi ret(w)e – – (:) ...
 77. A 230 a5: ... tām «:» krañcän märkampal ṣpärkāṣlune mar ñi nṣaṃ – ntsū tāṣ : pältsä|ṅkām
 78. A 230 b3: ... raritwā kāvvi kos ne īme (kä)lkā ñi : kanis ā-
 79. A 232 a4: /// ñi : tām (ka)pśañi kälpnātsi ///
 80. A 243 b1: ... āṣtraṃ ṣ· – ·wā wäṣpā ṣāmaṃ ñi – käṃtsāṣantāṃ wināsam c· kra
 81. A 255 b8: ... tskäṃsanträ swiñc /// /// m·i śurām(ṣ)i ñi kāl(ta)ṅk klyoṣtär bhutāśśi murkcnā ya
 82. A 257 a8: – – ñi tsopatsäṃ ynāñ(muneyo) (ā)ṣānikāṃ metrakäṃ wināseñc || ...
 83. A 258 b5: /// brahmāyu pācar śaśälpu ñi saṃsāräṣ : tsälpäṣlyi tā(ṣ-ñi bra)hmāva(t)i (mācar) ...
 84. A 258 b6: /// (tsälp)i ñi : 1 || tmäṣ metrak ptāñ(kät) ...
 85. A 259 a4: ... nṣ(aśśäl ṣiyak māk) wrasañ śoṣi cmoläṃtwaṃ ñi śāsnaṃ tsälpāluneṣi
 86. A 259 a5: ... pat nu wrasañ kāswa-)pälskāñ ṣeñc cem ñi märkampalṣi wärkänt spārtwäṣluneyo okāk ku(kkuṭa|pāt)
 87. A 259 a7: ... cem wrasañ ke ne ṣakk atsek ñi śāsnaṃ kāswone(yntu yo|nmāluneṣi)
 88. A 260 a5: ... pācar warpiśkeyaṃ ytsi • śmäṣ klyoṣäṣ ñi märkampa
 89. A 260 b8: ... • || niṣkramāntaṃ || pācarṣi ñemi ñi spārtwṣant
 90. A 263 b2: ptsok wakal parmā ñi paṣ • nā ///
 91. A 270 a5: /// ākā – – mät • ñi säm puttiśparṣi ā
 92. A 295 a3: ... – – – – – – ñi : sälpmāṃ añcwāṣṣāñ päñ-känt śolymeñ
 93. A 295 a4: ... – – – – – tär ñi wīyu trīkū cam klopyo 5 || ...
 94. A 295 a5: (tākiṣ ñi omäskenā)p yāmluneyis kus ne ñi kāsu yāmäs camik näṣ omäsk(eṃ) pälskā ...
 95. A 296 a1: – – – – s· ñi rarkuṣ t·lis ///
 96. A 304 b1: /// ksunt indrisyo : āk(ā)l ñi aräṣt caṃ krañcäṃ
 97. A 305 b2: /// (kṣaṇa)ñ ñi täpreṃ āptā mā katkar kos ne ...
 98. A 305 b2: ... mā katkar kos ne tñi • ñi märkampa /// /// yā aviśaṃ cmaluneṣi ...
 99. A 322 a4: /// nasam ñi – ṣ ///
 100. A 322 b1: ... śāñi sne k· – – – ñi yū ///
 101. A 332 a5: ... – mäskatär : kus ne yneś ñi yärk yatsi mā papy· ///
 102. A 338 a5: /// ñi ākläṣlye knānmānäṣ wätkāltse tikṣnä ///
 103. A 341 a8: – (ka)ś(ś)i nasam we śwātsi pūtkā ñi tämne-k tāmac we tmäk sām ās ...
 104. A 342 a2: ... – – – mā te tam ñi ṣtmo tämyo täm ñi kälṣäl caṣäṣ ...
 105. A 342 a2: ... te tam ñi ṣtmo tämyo täm ñi kälṣäl caṣäṣ enäṣluneṣiṃ erkātune ||
 106. A 342 b2: ñātseyäṣ pāṣlye mänt wätkäśś ñi ṣñi käṣṣiṃ ypeyäṣ tsäknātsi āmāśāñ träṅkiñc ...
 107. A 343 a2: (pa)t ñi enaṣlune mā (kaś to)räṣ el essik ...
 108. A 347 a2: ... pūk caṣ saṃsāraṃ : kus ne ñi mā ṣñaṣṣe nāṃtsu ke pat näṣ ...
 109. A 355 a2: ... oṅkaläm śaśi lāts śkaṃ : tu ñi maṅkal pkaṃ śpālmeṃ puk cmoläntwäc ṣaṣärku ...
 110. A 355 a3: ... sudarśa riyis maṅkal ñäkci wäl tu ñi maṅkal naṣt ṣak atsek nasäl «:» ...
 111. A 355 a4: ... : śaśis lātse ñäktaśśi wal tu ñi maṅka(l pukaṃ śpālmeṃ 1)
 112. A 355 b2: ... nervā«ṃ»ṣi{n}«äṃ» śäktāl«y»{i} sā{säryurä}ṣ (sa)ntānaṃ : tu ñi ṣñaṣṣe täm ṣñaṣṣe kulypaträ kus ne
 113. A 358 a4: ñi lāś śla a·s·rä – – – ...
 114. A 360 a2: ... niṣkrāmayaṃ gṛhāt | ṣñi pre tsakar ñi wa(ṣtäṣ) ///
 115. A 360 a7: ... (a)yaṃ me daṇḍaka śreyām | säs ñi ṣtow ces | na tu putrā ...
 116. A 360 a9: ... bhavati | neṣo ptuk orkmaṃ mäskaträ ñi | durge gā ///
 117. A 360 a10: /// lyāṃ tkaṃ lkāṣ ñi | daṇḍakasyānubhāvena | ṣtowis nu tampeyo ...
 118. A 361 5: /// ṣi ñi muk kälkāṃ āreñ | iṣā ca ...
 119. A 361 9: /// neṣi śkaṃ tār tursko ñi | yogakṣema ///
 120. A 399 b6: /// ñi || tmäṣ padmāvati mäśkit : śla ...
 121. A 405 b1: /// ñi wmār kälp·prä – – – – ...
 122. A 408.c a3: /// – tri ñi ·i ///
 123. A 431 b2: ... – – – – – päklār ñi a ///
 124. A 431 b7: /// lā ñi tsokam yoke wekaṣ-ñi tñi tampeyaṃ ///
 125. A 433 a8: /// lwār ñi täpreṃ wewñuräṣ prasenaji wä ///
 126. A 433 b2: /// sa ñi pältsäk – ssi mā – mp·ñc ...
 127. A 433 b3: ... ne wäl wlatär täm ṣurma(ṣ) n· ñi nātki(s) ///
 128. A 436 a2: /// ·āka ñi tā ne āptā yāmäl ṣem tmäṣ ...
 129. A 441 b5: /// ñātse ślā – s nu ñi taṃne wkäṃ ///
 130. A 443 a3: /// s ñi kāsu yal tmäṣ ///
 131. A 444.c b3: /// – (pä)rkowäntu • ñi – ///
 132. A 447 b1: /// ñi || tmäṣ ā ///
 133. A 447 b3: /// ñi • nmo
 134. IOL Toch 128 a1: – ·nai ñi – ñ· – ·e – ·i ...
 135. IOL Toch 200 b3: /// ñ(a) ñā ñi ñī ñu ñū ñe ñai
 136. IOL Toch 223 b2: /// pälkau tākau-c ñi ///
 137. IOL Toch 307 b5: (mai)yyātstse ṣek ñi tākoy yāmorne kreṃnt yolaiṃ wat : ...
 138. Or 8212.163 b1: ... ñäkteṃntsa śvālmeṃ ñke 13 ente procer ñi tsāka eśne wärkṣä(ltsa) ///
 139. Or 8212.163 b3: /// (de)vadatte procer ṣai ñi ceu preke kuse su myārsā-ne ette ...
 140. Or 8212.163 b4: /// śtorwonā rākṣātsānāṣeṃ otä pärweṣṣe wsär ñi cintamani wme(r) ///
 141. PK AS 1A b4: /// • tumeṃ ñi mā tākat kāmebhyo jāyate śoka«ḥ» • ...
 142. PK AS 4A a1: tse ṣek ñi tākoy (yā)morne kreṃnt yolai(ṃ) (wat : ...
 143. PK AS 4A b2: ... cmelaṣṣe : mamāntaṣ ra yolainne mā ñi t(ā)koy māntalyñe kuse ṣ
 144. PK AS 4B b3: ... piś cmelaṣṣeṃ : ṣlyaṣṣe palsko tākoy ñi wāki nta ksa mā (klautkoy)
 145. PK AS 5B a2: ... tusa auṣap maiyyātstse po krentaunaṃś tsaṅkoy ñi akālk rmamñe (: śīlaṣṣ=)
 146. PK AS 5C a4: kuśal wäntre wätkālyceṃ aiśaumyeṃpa tākoy ñi eṣe śmalyñe : ainakeṃmpa larauñe mā ...
 147. PK AS 5D a1: ... cm(e)l(a)ṣṣ(eṃ) serkenne palsko āstre mantanta spärkoytär ñi : 36 paiyka(lñesa sukhavārg ) ///
 148. PK AS 6D a1: lañcuwe : pūrpat nänok ñi yapoyne nesalyñe (yāmtsi) – (102) ///
 149. PK AS 6E a6: śärsāwa-ne mäkt= auspa 12 se ñi palskalyñe mā ṣañ miyästsi ///
 150. PK AS 6H a4: /// (a)klaṣlyeṃts taiknesa ñi mäskemane ṣ(a)māni : – ///
 151. PK AS 7A b4: ... toṃ mant weṣ(ṣ)i (re)kauna 30 mā ñi laute ·au (– –) ///
 152. PK AS 7H a2: ... sälkāmai : ṣesa ṣñaṣṣeṃmpa po se ñy ekita yamaṣare ce postakäśc paiykatsi ñiś ...
 153. PK AS 7L a3: ... • ce ra(no wä)ntresa l(āre mäsketä)r ñi srukalyñeṣṣ= īme 5 tumpa kuce srukalyñe ...
 154. PK AS 7N a5: ... onolmens keś no tätarmeṃ olypotse lare ñi
 155. PK AS 7N a7: (añmts=) ol(y)a(r)s(e) ñi (tu)sa lare sta(r-ñ) kuce kca olmi ...
 156. PK AS 7N a7: ... yamaskeṃ yolo (:) waṣmo ma ne(sn ñ)i (sru)|(ka)lyñe(ṣ)ṣ=
 157. PK AS 7N b2: ñi srukalyñeṣṣ= īme 2 bodhisatventse kakrau(pau)wa snai ...
 158. PK AS 7N b4: ñi srukalyñeṣṣ= īme 3 (kuce kca) onolmi ...
 159. PK AS 13A a6: /// n(a)kṣäṃ snai lyīpär caune yku ñi larauñe wi- ///
 160. PK AS 16.7 a2: ... wmer sparttai lkāskemane weṣṣäṃ soṃśka sā ñi kektseññe ste tañ
 161. PK AS 16.7 b2: ... mā ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ///
 162. PK AS 16.7 b7: /// (tärr)ek ri mā pālkau-c kuce ñi keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne ...
 163. PK AS 17D b5: ... aṣanīkeṃś ne(mce)ks(a) sāṃ cwy amarṣṣe tseṅketär ñi yāmṣälye wäntare pācer walo tu
 164. PK AS 19.8 a2: ... w(e)ṣṣä(ṃ) : kuse onolme(ṃ)t(s) sa(k) sūk ñi s(te s)āk kuse onol(m)eṃts) ///
 165. PK AS 19.16.X a2: ... – kalatär epiya(c) – – – ñi ///
 166. PK AS 19.20.Y a5: /// t ñi tākaṃ – – – – ///
 167. PK AS 19.21 b4: ñi – – – yatsi 2 || ...
 168. PK NS 18 b3: /// yententse wawāskäṣṣusa mäñcuṣkeṃne ñ(i yśe)lme pūwarsa tsäksemane – ///
 169. PK NS 18 b4: ... – – s· – s·re (tr)īk(ā) ñi pal(sko) ///
 170. PK NS 25 and 26 a4: eru : putkalñene cäñcarñe ṣek ñi tākoy yolaimpa mā (t)riwoymar : yūkoym ...
 171. PK NS 27 b4: ... tūsa auṣap maiyyātst(s)e (po krentaunaśc) tsaṅkoy ñi akālk rmamñe : śī(laṣṣ= āstreṃ weresa ...
 172. PK NS 28 b3: ... ce po cmelane perākäññe eṃṣketstse ṣe)k ñi (tā)koy yāmorne (k)r(ent yolaiṃ wat) /// ...
 173. PK NS 36 and 20 a5: ... eṅsate yapoy : śak koṭanma ret(k)e ñi s(t)e ñ(·) ///
 174. PK NS 39 b1: ... ṣek • mā kärsnaträ krentaunaśc kawo ñi /// (20 syll.)
 175. PK NS 39 b6: ... ne • ñäktents ñakte pūdñäkte käṣṣi ñi lāmaṃ āmä ñi ākṣäṃ (pelaikne 54) ...
 176. PK NS 39 b6: ... ñakte pūdñäkte käṣṣi ñi lāmaṃ āmä ñi ākṣäṃ (pelaikne 54) /// (20 syll.)
 177. PK NS 39 b7: ... brahmä ceu weksa yast ñäś śaukenträ ñi aikne yāmtsi ste 55 /// (19 ...
 178. PK NS 95 b3: /// olaṅ ste postäṃ te ñi kwälypelle tākaṃ kärnāträ snai träṅko || ...
 179. THT 2 b5: /// (ña)kta pkrāsta sklok ñi tsäṅkoṣ palsko|(ne)
 180. THT 5 a4: walo : mai ñi tākaṃ laitalñe wrocc= asānmeṃ laṃntuññe : ...
 181. THT 5 a4: ... : epe wat no śaulantse ñyātse ñi ste nesalle : 67 wñāneś (po)|yśi
 182. THT 7 b7: kleśanma yaiku(wa) ñi tusa ñäś ñke ṣamau ///
 183. THT 15 b8: ... ·o ñ· /// /// -sku mā ñi nesäṃ – – – (1)9 nāky ...
 184. THT 21 b8: ... walo śem • mä- /// /// ñi poyśeñcai sāṃ empe|(le)
 185. THT 22 b7: ... empelye wärpnamar • snätkwa po pwāra ñ(i) kektseṃne nraiṣṣana 75 ṣeme akṣār ṣpä ...
 186. THT 23 b4: ñi se pilko ste prākr= eṅku : ...
 187. THT 25 a7: (kuse) /// yamaṣle ñi ce preke : tam tot śwātsi ...
 188. THT 25 a8: ... 61 ·ainme /// /// kāne śaul ñi lāre päst rinaṣle : tam pärma(ṅk)
 189. THT 27 a1: /// (pā)tr(i) larepi ramt ñi twe po āñmtsa : nauṣ rano ...
 190. THT 27 b7: ... śamn ompostäṃ sāṃ pelaiknentse 69 kuse ñi yesñ= āksaṣle kuse wat no enäṣlyi ...
 191. THT 28 a3: ... nesäṃ ksa tñe saṃṣārmeṃ laṃtsiś • ñi pelai
 192. THT 30 a7: ... ñäskentär tu – mā klpāskeṃ 26 ñi no ytārye ākṣusa oktatsa cmela nautṣeñca ...
 193. THT 33 b3: ... se sampä ksa pautoy ñäś 6 ñi kka ka tākoṃ lañc ṣe
 194. THT 33 b4: meskepi ñi k= amācinta ñi ka po ypoyi ...
 195. THT 33 b4: meskepi ñi k= amācinta ñi ka po ypoyi : ostä-ṣmeñcaṃ ostmeṃ ...
 196. THT 33 b4: ... po ypoyi : ostä-ṣmeñcaṃ ostmeṃ ltuweṣ ñi ka yarke yāmyeṃ ṣek mā= lyekepi ...
 197. THT 45 a2: ... tañ paine saim yāmu : krui ñi tsre /// /// ·ñ· ñakta ya ...
 198. THT 45 a7: ... 33 /// /// te – – ñi – – – ttak patälwa snai ...
 199. THT 46 a2: ... /// /// k(eta)r su pā(l)k(a) kektseñ ñi : maiyya wa ///
 200. THT 46 a3: lareṃ śaul 30 tu ñi tāka warkṣäl epretñe a /// /// ...
 201. THT 46 a4: skasträ ñi śaul kektseñe srūkalñeṣṣe /// /// ñke ...
 202. THT 47 a7: /// ketar sū pālka kektseñ ñi (:) mai(yya) ///
 203. THT 64 a1: /// (lkā)ṣṣim läklenta : mā ñi kca ṣañ śāmna waste
 204. THT 64 a6: /// ks= allek ñke ñi {p}läṅkṣalle nesäṃ : ṣañ-añm pläṅsemar
 205. THT 66 a6: /// (wä)ntarwa : po ñi ///
 206. THT 70.a a1: /// – lks= ·ttaṅka ñi – ///
 207. THT 78 a1: ñiś ñke : sū ñi yärke śpālme(ṃ) ṣai pāramitne āyorṣṣe mā ...
 208. THT 78 a1: ... ñke tetekā śänmyeṃ yaṣṣūcañ lareṃ śauly ñi yaṣyeṃträ sāw ñi wrotstsa
 209. THT 78 a1: ... yaṣṣūcañ lareṃ śauly ñi yaṣyeṃträ sāw ñi wrotstsa
 210. THT 78 a5: ... – –)ṣṣim te maṃt weṣṣim sū ñi larauñesa
 211. THT 78 b1: ... w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) waike w(e)|(ntsi)
 212. THT 78 b2: /// rkattse klautkāwa mā twe ñi käṣṣi mäsketar twe
 213. THT 81 b5: ... weṣṣäṃ ramer ecce pwāyar-me kärtse-yamiñ cai ñi || tane brāhmaṇi kerciyeṃne yaipormeṃ poñc ...
 214. THT 82 b6: ... ākālksa : yaltse śaulanma ra mā ñi kca ynā|(ñmä)
 215. THT 88 b2: ... krui lkācer ñī so«ṃ»śke : ptsārwaṣṣat-ne ñi yke|ne
 216. THT 89 a2: ... waiptār wloṣäṃ letseṃne po kälymintsa lwāsa ñi lestai yāmwa : ///
 217. THT 89 a3: ñi iṅkauṃ kästwer 2 lareñ (–)·i onolmi ...
 218. THT 89 a3: ... 2 lareñ (–)·i onolmi lkoycer nai ñi tallārñe erkatñ(e ṣpä) /// (te)|triku
 219. THT 89 b3: lkātsi : ñi sak lakle t(a)ñ w(i)ṣ(ai) tu pāke ...
 220. THT 92 b5: /// ( –) – yāmṣäṃ mañyeṃts ñi : tseṃ up(pāl-yok) ///
 221. THT 93 a4: ... ka weṣṣäṃ mäkte ñake tākaṃ mā ñi pele ste waike weṃtsi (tumeṃ candramukheṃ ...
 222. THT 93 b3: ñi śaśayu : sanaṃ sasweṃtse lakau krui ...
 223. THT 93 b5: ... sasweṃ : tallāw ram no śem ñi ypoyne se ñkek lnaskau śle (lakle) ...
 224. THT 99 b3: ... ñiś ñke meṅkitse tesa pkārsa-ñ yakt-āñm ñi : 1 || yākṣe weṣṣäṃ kuse ...
 225. THT 103 a1: – – ññu mā ṣ ñi prosko ///
 226. THT 106 3: /// r tākaṃme mā ṣ ñi ///
 227. THT 107 a5: ... ostameṃ ltu nesau wärpauca dakṣiṇāke • ñi ka ṣ tāṃ oṅkorñai pintwāt petes ...
 228. THT 107 a8: ... ylai-ñikte rṣākäññe weṣ memisku weñā-meś ṣerśkana ñi ai|ścer
 229. THT 107 b1: ... rṣāke tākaṃ cwi aiścer epe tuwak ñi aiścer toy weñāre • cisa
 230. THT 107 b10: wärpāte ārskormeṃ palskone yamaṣṣate se ñi posa postanu präthagjaññene pinwāt warpalñe tākaṃ ...
 231. THT 109 b4: /// rintsate ñi pelykiṃ • nauṣ ra preśyaine ñśaṣṣe ...
 232. THT 128 b4: ... 9 krui twe wroccu wlo yāmt ñi rekisa käll(ā)t yñ(ak)t(eṃ) śale yśāmna käre ...
 233. THT 139 b5: ... ·āntoyträ yātoiñ wäntre ṣek-ṣek ṣpä kus(e) ñi cäñśä ///
 234. THT 146 a4: lye – – – – ñi naki mā ///
 235. THT 169 b4: /// ñi ce pelaikne klyauṣāwa : cek tu ...
 236. THT 175 a1: – ṅko antarābhap – ñi śtwāra ///
 237. THT 205 a1: ... s· s· n· poyśiñana krentauna ṣek ñi taśye(ṃ) aräñca 32
 238. THT 205 b2: /// rme tañ perne käskoytar ñi yke-postaṃ tañ perneṣai skiyaine ñaś ra
 239. THT 219 a3: ... keṣṣ· kl· s· ś· ñ yamim ñi ·y· k· :
 240. THT 220 a3: /// t keś tessa po ñi wnolmi nauṣ cmelane pātärñ takāreñ sasuwa ...
 241. THT 220 a4: ... ra ceṃts wsāwa takärṣkñesa yoktsi ysāra ñi pernesa śaul rintsante lareṃ śaul··
 242. THT 220 b5: ... nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ñi kuloy(·) ·
 243. THT 225 b1: – st(a) reki tek postäññe tänmäṣle ñ(i) ///
 244. THT 228 b1: kleśanma : auṣuwa ñi aräñcne waiptār witskaṃ wawayw(a) : t· ...
 245. THT 229 b2: ... ṣpä (:) – – waloṃ aräñc ñi cmelmeṃ cä|mel
 246. THT 234 a2: rṣākeṃ cai : mā ñi pal(sk)o – sa ñakta ///
 247. THT 238 b2: /// īme tsāksate ñi aṣkār taṅktsi yolaiñe : kuse nta ...
 248. THT 240 b2: ... po larenäṃ cī ka mā 23 ñi no ñäkt(a) ///
 249. THT 241 b4: (lle) : po larenäṃ tärkormeṃ twe ñi lare añmaṣṣe : träṅkoṣṣana ykenta ñäś ...
 250. THT 246 b2: ... päst klyau – – – ·aul ñi oṅkipṣu – – – –
 251. THT 248 a2: ... ) /// eurtsñesa täñ krentewna kos ñi cämpämñe tot weñeu ñeñmu tärne
 252. THT 249.a b2: ñi yekte perne wikoytärñ 10 || mäkte ...
 253. THT 249.b a1: /// (tā)koy ñi • tsatku(ṃ) ākṣoṣ pelaikne ///
 254. THT 266 b3: latsi mā ñi mauka arañce ṣeme kṣaṃn ra (:) ...
 255. THT 270 a2: ... snai kärstau se kärtseṣṣe ak(āl) k ñ(i) po wnolmeṃmpa
 256. THT 270 b2: /// tot ñi tākoṃ arañci ṣeme ṣeme
 257. THT 271 b1: r ñ(i) po saṃsārṣṣeṃ wnolmeṃmpa mā karstoytär 39 ...
 258. THT 274 a5: ... ṣeme ra ksa cok täṅksā twāṣṣäṃ ñi śari(putra – – – –)
 259. THT 295 b7: (3) ṣäññäññeṣṣe maimtsā ñi po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ...
 260. THT 295 b7: ... po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ñi śle-oko pika mentsi a|(ñmameṃ)
 261. THT 298 a1: ... ñiś ṣeske tañ prāskau s= ārai ñi palsko cisa prāskau pon prekenne twe ...
 262. THT 331 a3: ... • nano nano tanāpate kākatärne aśari ñi cisa krāmär mā nesäṃ kitä –
 263. THT 340 a4: /// pelaiknemeṃ ñi ///
 264. THT 354 a1: /// mer tākoyt ñi śāpsa : ce wa ///
 265. THT 358.a b3: /// ·t· ñi mā kurpellona skente • kāwälñemeṃ päklautk(a) ...
 266. THT 367 b2: marttika ñaktentsa aiśai pyāmtsar ñi ///
 267. THT 369 a3: ... – – (–) wa preke ñake ñi ste krä ///
 268. THT 370 b6: /// k(a)ñmatsi ṣ(m)ī(c)er ot ñi kenine śau ///
 269. THT 371 a6: ... lmeṣṣe camel s(t) e • cau ñi ///
 270. THT 372 b4: ne korpomar • ostmeṃ lantsi preke ñi yapoy yesäṃ kalpäskau • te kekly· ...
 271. THT 384 a3: ... uttareṃśco te weña • pācer mācer ñi meṅki pilk· ///
 272. THT 397 a3: ... – – – – – stär ñi ///
 273. THT 399 b6: /// ·ālcce tu ñi po ///
 274. THT 400 b1: ccāmpa : (1) ksaise ṣamāne ñi nauṣṣu – – – su vyākarit ...
 275. THT 405 a3: – – atam ñi yarke • 2 || vakal· ///
 276. THT 405 b1: ·w· śkamaiyyai säswentse ñi ///
 277. THT 415 a4: /// plāntw alyeṅkäṃs ñi no tsamṣtä meṃ
 278. THT 418 b2: /// r klāmai tane ñi ///
 279. THT 492 a3: lypaṣ tākaṃ mā plaṅkṣäṃ meski ṣito ñi stare parso lywāwāś plāś aṣkā|r
 280. THT 496 a1: ... (– –) (·)nts(·) p(o) ask(a)sk(au) (mā) ñ(i ci)sa noṣ śomo ñ(e)m
 281. THT 496 a6: ciṣy= araś ñi sälkāte : wāya ci lauke tsyāra ...
 282. THT 515 b9: /// vidūṣake weṣṣäṃ • ñi snai ·e ///
 283. THT 518 a3: /// ·y· särwānampa ñi kto vā ///
 284. THT 520 b6: /// orṣṣe ñi iñcwo ra anāntapa – wi 1 ...
 285. THT 526.b-d ///: ñi klu pa ///
 286. THT 528 b4: ... nauṣañña ytārye • vartma • – ñi ///
 287. THT 533 a3: /// tstsana • mamāyitāni • ñi ///
 288. THT 587 a1: /// t ñ(i) se newmye pelaikn(e)ṣṣe pakri ///
 289. THT 591 a7: ... : papāṣṣorñ(e)ne osu wṣeyawa mā ṣ ñi nesäṃ trai ·ā ///
 290. THT 594 b6: /// ñi – ·t· llauntsa ///
 291. THT 595 a3: /// tā tekiṃñai kektseṃ ñ(i) ///
 292. THT 596 a2: /// pällāmar 5 || ñi räknāśka m(ā) mäk(c)iya śīre weskau
 293. THT 613 a5: /// – • udāyi mäkce ñi – ///
 294. THT 621 a5: /// weṣṣäṃ ñi nai śu – tse ///
 295. THT 629 a3: /// || pūrpar tā senik ñi ///
 296. THT 1138 b3: /// ·ā – swār ñi ///
 297. THT 1547.a a3: /// – – : – ñi olyapo mā l· ///
 298. THT 2399 a1: /// ñi wyākṣe(p) ///
 299. THT 3597 b3: (ññaiṃ) /// kṣ·· śaiṣṣe se ñi wa senik (wärpau ste) ñiś wast= ...
 300. YQ I.2 a8: /// ñi naṣt : yass oki krañ«c»säṣ mar ...
 301. YQ I.2 a8: ... naṣt : yass oki krañ«c»säṣ mar ñi tākiṣ tsrālune : 1 || täm ...
 302. YQ I.3 a8: /// ñi kärsiñc śāsträ krant tiri cesmäk säm ...
 303. YQ I.4 b4: ... (w)äṣpā nu ṣālypu naṣt kus ne ñi tatmurāṣṣ aci säksäk pukli ṣolā|(raṃ)
 304. YQ I.8 b3: ... wāwrunt lkām || purṇabhadre träṅkäṣ kucäṣ ñi säm cämplune
 305. YQ II.1 b2: ... pākär tāṣ || bādhari träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu ñi
 306. YQ II.1 b2: ... träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu ñi
 307. YQ II.2 a7: ... (w)m(ā)r cintāmaṇi : yomuräṣ krant käṣṣiṃ ñi ṣñy āñcäm kulypam kuyal mā cam ...
 308. YQ II.3 b7: /// (trä)ṅkäṣ sanäk ñi yasäṣ puk praṣtaṃ mñe ṣeṣ pälkāc ...
 309. YQ II.5 b6: /// yomnāc oṅkraci : ṣakkats śkaṃ ñi tmäṣ pāk plos ymā|(r)
 310. YQ II.6 b7: /// (y)p(e)yäṣ tämyo yas mar śuracär ñi kälkorā : 3 || tmä|(ṣ)
 311. YQ II.14 a3: /// (klyom) ñ(i) se kuc ne näṣ puttiśparäṃ kälpo ...
 312. YQ III.7 b7: ... käṣṣi träṅkäṣ tannekk ats ānant purccamoṃts ñi gautami
 313. YQ III.7 b8: /// (klopa)sunt : ṣñi päśśaṣiṃ malkeyo ñi tāṣ kapśañi : pyāṣtṣā|(t)

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ñi
Output automatically generated on Wed, 2016-08-24, 21:42:56 (CEST).
Page last edited on Wed, 2012-11-07, 17:58:38 (CET), by Melanie Malzahn. Version 6.
Page created on Sat, 2012-01-14, 20:21:02 (CET), by Melanie Malzahn.