print prev. next

ñi

Lemma:ñäś ("I, me"), näṣ ("I, me")
Word class:Pronoun
Word subclass:Personal pronoun
Language:TA, TB
Equivalent in TA:nāñi

Pronoun

Case:Genitive
Number:Singular
Gender:Masculine, Feminine

Occurrence (366)

 1. A 1 a4 16: ... , tsraṣṣune ; pukaṃ pruccamo , ñi pälskaṃ : #2d || tsraṣṣuneyo täm(n)e ...
 2. A 2 a6 12: ... nu tsraṣṣune pratipakṣ nāṃtsu tämyo tsraṣṣune ñi ā(rkiṣoṣyaṃ)
 3. A 4 a1 11: ... nākäm : #5c tämyo amok , ñi pälskaṃ ; pukaṃ pruccamo , wrasaśśi ...
 4. A 6 a1 9: ... mā nu yutkos , klyom śo ñi : #1a rasaṣ poke , paṃ ...
 5. A 7 a1 9: ... śol kulypamäntāp mā yäl tämyo sās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñi lyutār pāk śkam (lkā)tsi
 6. A 7 b4 17: ... śorkmäsyo ; mälkoñcsaṃ ṣyak , mäṃtne ñi ; (saṃ)
 7. A 7 b6 20: ... ñomā : #1c mäṃtne kratswsaṃ , ñi tuṅk tāk ; (tämnek)
 8. A 8 b5 9: ... klopasu nāṃtsu yaṃtrācāre träṅkäṣ pälkāc nācki ñi klop caṣ || śuri(ṣinaṃ)
 9. A 8 b6 10: ... , käṣṣiśśi ; käṣṣi pekant , ñi na〈†r〉ṣu : #1a lokit yeṣ ñi ...
 10. A 8 b6 16: ... ñi na〈†r〉ṣu : #1a lokit yeṣ ñi , yantärṣi ; śomiṃ cami , ...
 11. A 9 a4 6: nātäk ālu ypeṣi pekant yeṣ ñi waṣtā kākärpu ṣeṣ säm tāpärk kip ...
 12. A 9 b1 15: ... wrassac träṅkäṣ maśkaṃ śercär {ṣ}u pkāmā(c ñi)
 13. A 9 b4 11: ... #1a mar ṣñi poṣi ; mar ñi peke ; ka〈t〉 yat sne maṅk ...
 14. A 10 b4 13: ... parmā tu rāmes paṣ kene taṃ ñi (a)napär
 15. A 11 b4 4: ypamāṃ sas träṅkäṣ ñi amokyo täṣ cämplune kuprene waluntāp ṣñi ...
 16. A 13 b1 6: – – – palonās weñās ñi nu pälskaṃ pñintukk ats tanaṃ pukaṃ ...
 17. A 14 b5 14: ... klopäṃtwaṃ śkaṃ āñu ypeñc || tämyo ñi pñintu pukaṃ śpā(lmeṃ)
 18. A 20 a6 15: ... # ptāñkte ñom klyoṣā ; wārpat ñi pältsäk ; kāswoneyac , ñā(s) –
 19. A 20 b2 26: ... ; kuc täm watku , wätkäṣ ñi : #1c
 20. A 23 b5 16: ... tsre (kroś)śe ; tukri wlesmāṃ , ñi tsaräṃ ; aṃśre nāṃtsuṣ : #1b ...
 21. A 24 b6 2: (sä)s ñi ākāl knitä(r) – – – – ...
 22. A 25 a1 18: ... – – – (ptāñ)kät : pācar ñi tākiṣ śuddhatoṃ ñom wäl māca(r
 23. A 29 b2 6: pnäṣṣ-äṃ : 1 #1dñi cämplune , olyi-k /// %3 ; ...
 24. A 38 b4 1: ñi cami wewñunt na /// (saṃsārä)ṣ
 25. A 58 a5 6: %4 #1c %14 /// , (ñi ā)kālyo : 1 || #1d tmäṣ ...
 26. A 60 a5 5: /// ñäkci napeṃṣi kär-paräṃ ñi mā artär ślak śkaṃ || bahuprakāraṃ ...
 27. A 61 b2 4: /// yā nu ñi sne nākämm oki pälkäṣ pälkār cämplum ...
 28. A 65 a6 12: ... (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk se mā ñi cwaṃ koluneṣi ime ṣeṣ • ṣñikek ...
 29. A 66 a1 8: ... (sne nā)käm naṣt tanäk ṣurmaṣ täṣ ñi krāso kakmu pälkār ckācar || śāntawantākaṃ ...
 30. A 67 b1 17: ... saräs puskās , āṅkaräs ; rsunāmāṃ ñi : #1a ñareṣiṃśśi , klopäṣ pkänt ...
 31. A 67 b2 28: ... salu ; ṣitsrāk pākär , tāki ñi ; neṣiṃ sä
 32. A 68 b5 1: ñi seyo parnoreṣinā(s ṣotre)yäntu tmā särki śkaṃ ...
 33. A 68 b6 9: ... wäl träṅkäṣ || (– – ākāl-käṃ)ṣe ñi se at·āśik cintāmaṇi w(m)ā(r) ///
 34. A 71 a1 8: ... ṣ träṅkäṣ penäs kraś mänt yal ñi || śāntawantākaṃ || # jambudvipā , ...
 35. A 71 a2 30: ... #1c mā nu ākāl , knäṣtär ñi ; penä
 36. A 71 a6 16: ... || samakkorrenaṃ || # potsāṃ tkanā ñi ;
 37. A 71 b1 25: ... mā tswātär ; cämpamo pe , ñi se säs : #1b pentsāc-äṃ
 38. A 74 b4 16: ... #1c yantraṃ oki , caṣ klopyo ñi ; kātsaṃ ā
 39. A 75 b1 5: /// (bodhi)sattu träṅkäṣ mar ñi pä(ltsäk āri)ñc wtākot malywät kuyalte mā ...
 40. A 75 b2 2: /// ñi pälkār cämplumiṃ puk oṃā – – ...
 41. A 75 b3 6: /// (mā cami ari)ñ-caṇāk caṃ ñi ṣñi wra – – – – ...
 42. A 75 b4 22: ... #1a yeṣ säm wsom pär , ñi (pratskaṃ) ;
 43. A 78 a5 21: ... prak· l··ä śkaṃ , kākku ṣet ñi ; – – – – – ...
 44. A 79 a2 11: ... ñāts(e) naṣ (ṣñi)kek ṣu piṣ se ñi āriñcā kārmeṃ anaprä pesā oram pä(ṣtam)
 45. A 79 b2 9: ... ypamāṃ wraṣäl ślā aśśi kupre subhādrā ñi wlalune mā kläsmāṃ – – – ...
 46. A 81 a4 6: /// m yomnāt ṣakk atsek ñi cam wākäm lkātsi ṣeṣ ///
 47. A 81 b5 4: %3 /// k ñi , wlalune ; pärkñäm mā tāk ...
 48. A 84 a6 3: /// cki ñi penu waṣtäṣ läñcluneyäṣ pkänt ///
 49. A 85 a1 3: /// tākiṣ ñi ///
 50. A 85 a2 2: /// ñi nākñanträ ///
 51. A 91 a6 7: %13 #1a %10 /// , mā ñi suk tṣaṃ naṣ : #1b mäṃtne ...
 52. A 91 b1 7: %7 #1c %12 /// nt swāsäṣ ñi : 1 #1d priyaṅgu ṣtā,mis karke ...
 53. A 91 b6 18: ... , – · %1 ontāp ; ñi nu puk , e #4d
 54. A 92 a5 11: ... , cam śkaṃ lo ; psumār ñi , kuyal lykäly lykäly tuṣt-ñi : ...
 55. A 93 b3 8: ... wikāsam säm penu empelune mā naṣ ñi kucyone sne
 56. A 94 a4 18: ... , wäṣt ywārckaṃ ; wni säṅkāṣ ñi ,
 57. A 94 b5 15: ... #7c tämyo pare , mar yat ñi ; mar kenät ñi , smā
 58. A 94 b5 19: ... mar yat ñi ; mar kenät ñi , smā
 59. A 101 b3 7: %6 #1c %11 /// , (pä)lks(e) ñi ; āriñc marmas : 1 #1d ...
 60. A 101 b4 8: ... #2a %9 /// ryoki , tsäkse ñi ; nātäk nande : #2b ñäkcyāññ ...
 61. A 101 b5 12: ... , kuc yāmwā ; kuyal pälkse ñi : 2 #2d
 62. A 102 b5 8: ... /// ; śtwar kälymeyu , protkar ñi ; cesni klopyo : #2a pyāpi
 63. A 107 b4 14: ... ṣolyākās , sas sasak ; yäṣ ñi wärtaṃ #2c
 64. A 108 b5 10: ... tsmo ats caṣ wsālaṃ sundariṣi tuṅ ñi
 65. A 112 a2 3: /// parmā ñi pac tampewā
 66. A 115 a4 3: /// oki ñi poñcäṃ truṅkāṃ roñcäm klop : käryāñ ...
 67. A 115 a4 11: ... truṅkāṃ roñcäm klop : käryāñ präṅki ñi npatär ñy oki ni ///
 68. A 115 a5 8: ... tuṅk poto mā śkaṃ tāpärk prutkāṣ ñi : 1 || mā nāñi sne ...
 69. A 116 a1 4: /// klāmār siṃsantär ñi oki cam klopyo puk marmañ : ...
 70. A 116 b2 13: ... klyosnseñc : 1 puk kä śkaṃ ñi
 71. A 116 b3 2: /// ñi wewñunt pättāññäkte märkampalis nṣaṃ ānewātsuneyā
 72. A 118 a6 7: /// (lakṣa)ṇäsyo yetu ārānt se tākiṣ ñi • tmäṣ tom
 73. A 120 b6 2: /// ñi tampeyaṃn ats mā campsāṃ || pälkāc ...
 74. A 126 b2 4: ne mā lipñät ñi kucäṣ nāñi śol : ///
 75. A 144 b6 7: /// p kātkmāṃ nāṃtsu träṅkäṣ kri ñi āṣānik ṣokyo kri ñi || tmäṣ ...
 76. A 144 b6 11: ... träṅkäṣ kri ñi āṣānik ṣokyo kri ñi || tmäṣ ptāñkät käṣṣi nandes –
 77. A 147 a1 11: ... träṅkäṣ tñi kāswoney(ä)ntu āṣānik ṣrum tāk· ñi pälkār
 78. A 147 a4 13: ... kärṣtāluneyā ypeyaṃ kaṣṭ pākär n(ä)ṃ – ñi tämyo tāpärk yso·o – – · ...
 79. A 149 a5 29: ... r·o , tāṣ rīyaṃ : #1b ñi wot(ku)rā , puk ·ā – ; ...
 80. A 149 b3 17: ... – – – – – ṣmäṣ ñi kar mäṃt nu täm ñuk räklā ...
 81. A 157 a6 6: /// śla yetweyntu lo risāt ñi paṃ || i
 82. A 157 b3 4: /// essi wotka ñi säm āsuk
 83. A 158 b4 7: %11 /// m· %1 mā naṣ ñi : #1b mäṃtne wrasom , koṃ ...
 84. A 160 a5 3: /// prutkont ñi ime triksam ///
 85. A 161 a3 5: /// klo tsaraṃ śak ñi ///
 86. A 164 a4 6: /// m mā śkaṃ cämpäc ñi āriñc pältsäk ///
 87. A 164 a5 3: /// pākṣiññā ñi iśvaradatte tā ///
 88. A 164 a6 5: /// kuc (tä)m wätkäṣ ñi paṃ • ///
 89. A 170 a5 1: ñi ānāntāpā saṃsāraṃ : t· ///
 90. A 172 a5 3: /// pärk ñi nande nātäk ///
 91. A 177 b6 9: ... pāpṣune ṣokyo māski : 2 tämyo ñi n· ///
 92. A 194 a5 4: l klopyo koṣt ñi : 2 || tmä(ṣ) ///
 93. A 198 a5 1: ñi ///
 94. A 202 b4 2: /// ñi kāruṇik : pu
 95. A 214 a7 7: /// ··āṣ || bādhari träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu (ñi ne)ṣ(i)näs knānmānäñcäs ...
 96. A 214 a7 11: ... träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu (ñi ne)ṣ(i)näs knānmānäñcäs käṣṣisäṣ mäskatär·· ///
 97. A 215 a2 12: ... pkul , wsā elant ; ārar ñi puk , niṣpalntu : #1a ni ...
 98. A 215 a5 15: ... ṣakk ats dhani (–) protkaṃ prutkāṣ ñi • || tärmmāṃ waśenyo bādhari träṅkäṣ ...
 99. A 215 a6 11: ... säṃ okāk tinār mā śkaṃ naṣ ñi • kuc śkaṃ päñ känt tāke ...
 100. A 215 a6 18: ... • kuc śkaṃ päñ känt tāke ñi || räskrä arū nirdhane trä ///
 101. A 215 a7 4: /// (ku)prene et ñi kāsu śāwaṃ ākāläntu knāsam ci • ...
 102. A 215 a7 15: ... ci • ku(prene) nu mā et ñi || samakkorrenaṃ || # ṣpät koṃsaṃ ...
 103. A 217 a7 12: ... naslyes ; dūṣkacārṣ(i) , klopaṃ śkaṃ ñi ; yāmär spaktāṃ , tuṅkyo cem ...
 104. A 218 a5 17: ... wram ; kosne ime , kalkaṣ ñi : #15b ptāñktas tärkoräṣ ; saṃsāraṃ ...
 105. A 218 b2 13: ... ; lwāśy upage , pñi tämnäṣ ñi ; kucyone yiñc , ñäktasac : ...
 106. A 218 b2 27: ... koyäṣ wraseṃ śmäṣ ; tpär ñäktasac ñi ; tärneñc ykorñe ,
 107. A 218 b3 10: ... , pältsäk cem : #17cñi wāsklune ; mā rake pältsäk ; ...
 108. A 218 b7 9: ... : #19a ñä – – ·e ñi ; okāk (sa)ṃsāräṣ ; tsäl(p)o /// ...
 109. A 220 a3 10: ... : #57b ote īme , kälkā ñi ; ṣpartteyū patt,ākāśśi : #57c kuc ...
 110. A 221 a1 4: kle – – ñi , trik pältsäk ; epsāñ aśäṃ ...
 111. A 221 a2 25: ... (:) #68a – klopasu , päṣtāk ñi ; cam klopaṃ tu , semä·ś· ...
 112. A 227-228 b7 28: ... – maṃ ; ents arsantär , ñi tākiṣ : #15a wikseñc māntlune ; ...
 113. A 229 b7 11: ... : 51 #51d taṃ yärmaṃ taṃ ñi ; caṃ kāvviṣi , ret(w)e – ...
 114. A 230 a3 19: ... %6 /// ski sañce , tāka ñi : #54c sarki sañcentu ; māk ...
 115. A 230 a3 27: ... #54c sarki sañcentu ; māk kātkar ñi ; rakentu ; māskäṣlā : 54 ...
 116. A 230 a5 5: rakentu nu ; māskant ñi ; māk wäknā (: 55) #55d ...
 117. A 230 a5 24: ... krañcän märkampal ; ṣpärkāṣlune ; mar ñi nṣaṃ ; – ntsū tāṣ : ...
 118. A 230 b2 35: ... – – – %2 ; muskāt ñi ; mā ciṃsā :
 119. A 230 b3 26: ... kāvvi ; kosne īme , (kä)lkā ñi : #60c kanis ā-
 120. A 232 a4 2: /// ñi : # tām (ka)pśañi , kälpnātsi ...
 121. A 236 b4 7: /// āyātwā neṣ särki kupre māskantär ñi ///
 122. A 243 b1 24: ... ṣ· – ·wā wäṣpā ; ṣāmaṃ ñi – , käṃtsāṣantāṃ ; wināsam c· ...
 123. A 250 a2 7: %4 /// ; wināṣlune , tākiṣ ñi : (32) #32d skam krañcäṃ wäknaṃ ...
 124. A 255 b8 9: ... tskäṃsanträ swiñc /// /// m·i śurām(ṣ)i ñi kāl(ta)ṅk klyoṣtär bhutāśśi murkcnā ya
 125. A 257 a8 3: – – ñi tsopatsäṃ ynāñ(muneyo) (ā)ṣānikāṃ metrakäṃ wināseñc || ...
 126. A 258 b5 7: /// # brahmāyu pācar ; śaśälpu ñi , saṃsāräṣ : #1x tsälpäṣlyi tā(ṣ-ñi ...
 127. A 258 b6 5: %9 /// , (tsälp)i ñi : 1 || #1d tmäṣ metrak ...
 128. A 259 a4 16: ... nṣ(aśśäl ṣiyak māk) wrasañ śoṣi cmoläṃtwaṃ ñi śāsnaṃ tsälpāluneṣi
 129. A 259 a5 5: (ākāl rināntāñ ṣeñc cem ñi tsälpoṣ ṣeñc kus pat nu wrasañ ...
 130. A 259 a5 15: ... pat nu wrasañ kāswa-)pälskāñ ṣeñc cem ñi märkampalṣi wärkänt spārtwäṣluneyo okāk ku(kkuṭapāt
 131. A 259 a6 19: ... tsru āsar pälskāñ wrasañ ṣeñc ce(m ñi ṣokyo
 132. A 259 a7 16: ... tāpärk nu cem wrasañ kene ṣakkatsek ñi śāsnaṃ kāswone(yntu yonmāluneṣi
 133. A 259 a8 9: ... naṣ-äm saṃsārṣinās klopäntwäṣ mā tsälpoṣ tämyo ñi ṣa)kkatsek tsopatsäṃ pratihari pākkraśi yal ślak ...
 134. A 259 b1 16: ... kräntsāṃ opṣäly , paryāri : #1b ñi penu) tāpärk ; pākraśi yalyi , ...
 135. A 260 a5 15: ... pācar warpiśkeyaṃ ytsi • śmäṣ klyoṣäṣ ñi märkampa
 136. A 260 b8 15: ... • || niṣkramāntaṃ || pācarṣi ñemi ñi spārtwṣant
 137. A 263 b2 4: ptsok wakal parmā ñi paṣ • nā ///
 138. A 270 a5 7: /// ākā – – mät • ñi säm puttiśparṣi ā
 139. A 295 a3 22: ... – – – – – – ñi : sälpmāṃ añcwāṣṣāñ päñ-känt śolymeñ
 140. A 295 a4 9: ... – – – – – tär ñi wīyu trīkū cam klopyo 5 || ...
 141. A 295 a5 6: (tākiṣ ñi omäskenā)p yāmluneyis kusne ñi kāsu yāmäs camik näṣ omäsk(eṃ) pälskā ...
 142. A 296 a1 6: – – – – s· ñi rarkuṣ t·lis ///
 143. A 304 b1 6: /// ksunt indrisyo : āk(ā)l ñi aräṣt caṃ krañcäṃ
 144. A 305 b2 3: /// (kṣaṇa)ñ ñi täpreṃ āptā mā katkar kosne tñi ...
 145. A 305 b2 11: ... āptā mā katkar kosne tñi • ñi märkampa /// /// yā aviśaṃ cmaluneṣi ...
 146. A 305 b6 8: ... tri asaṃkheṣi ṣtare śla oko ṣeṣ ñi
 147. A 321 a7 6: /// ñy oki āyäntu wraṣ ñi kā ///
 148. A 322 a4 3: /// nasam ñi – ṣ ///
 149. A 322 b1 10: ... śāñi sne k· – – – ñi yū ///
 150. A 332 a5 22: ... , mäskatär : #1x kusne yneś ñi , yärk yatsi ; mā papy· ...
 151. A 332 b1 8: ... – päñ känt puklā lo nakät ñi päñ känt puklā śka(ṃ) sä – ...
 152. A 338 a5 2: /// ñi ākläṣlye knānmānäṣ wätkāltse tikṣnā ///
 153. A 338 a8 5: /// puttiśparṣiṃ wles mskatär ñi ///
 154. A 341 a3 7: nasam , lyutār memaṣ ; paṣ ñi klyomiṃ , śwātsik caṃ : 89 ...
 155. A 341 a8 10: ... (ka)ś(ś)i nasam we ; śwātsi pūtkā ñi ; täm nek tāmac we ; ...
 156. A 342 a2 14: ... – – – mā te tam ñi ṣtmo tämyo täm ñi kälṣäl caṣäṣ ...
 157. A 342 a2 18: ... te tam ñi ṣtmo tämyo täm ñi kälṣäl caṣäṣ enäṣluneṣiṃ erkātune ||
 158. A 342 b2 5: ñātseyäṣ pāṣlye mänt wätkäśś ñi ṣñi käṣṣiṃ ypeyäṣ tsäknātsi āmāśāñ träṅkiñc ...
 159. A 343 a2 2: (pa)t ñi enaṣlune mā (kaś to)räṣ el essik ...
 160. A 347 a2 10: ... pūk caṣ saṃsāraṃ : #7a kusne ñi mā , ṣñaṣṣe nāṃtsu ; ke ...
 161. A 355 a2 37: ... śaśi lāts śkaṃ : #1b tu ñi maṅkal , pkaṃ śpālmeṃ ; puk ...
 162. A 355 a3 25: ... maṅkal , ñäkci wäl #1b tu ñi maṅkal naṣt ; ṣak atsek nasäl ...
 163. A 355 a4 45: ... lātse ; ñäktaśśi wal ; tu ñi maṅka(l , pukaṃ śpālmeṃ 1)
 164. A 355 b2 46: ... sā{säryurä}ṣ , (sa)ntānaṃ : #1b tu ñi ṣñaṣṣe , tām ṣñaṣṣe ; kulypaträ ...
 165. A 358 a4 1: ñi lāś ; śla a·s·rä – – ...
 166. A 360 a2 9: ... niṣkrāmayaṃ gṛhāt | ṣñi pre tsakar ñi wa(ṣtäṣ) ///
 167. A 360 a7 8: ... (a)yaṃ me daṇḍaka śreyām | säs ñi ṣtow ces | na tu putrā ...
 168. A 360 a9 13: ... bhavati | neṣo ptuk orkmaṃ mäskaträ ñi | durge gā ///
 169. A 360 a10 5: /// lyāṃ tkaṃ lkāṣ ñi | daṇḍakasyānubhāvena | ṣtowis nu tampeyo ...
 170. A 361 5 3: /// ṣi ñi muk kälkāṃ āreñ | iṣā ca ...
 171. A 361 9 6: /// neṣi śkaṃ tār tursko ñi | yogakṣema ///
 172. A 371 b4 6: rutäṅkāmār deśit ypamār deśit tāṣ ñi kuprene tanā särki kälpāmār näṣ – ...
 173. A 371 b5 9: ... spārtwlune yasi {ä}ntāne śolīs muskālune tāṣ ñi ñare (l)w(ā) pretāsaṃ ñäktas·· ///
 174. A 399 b6 2: /// ñi || tmäṣ padmāvati mäśkit : śla ...
 175. A 401 a2 5: /// yakṣäṣ tṣaṃ ākṣit ñi kāruṇi ///
 176. A 405 b1 2: /// ñi wmār kälp·prä – – – – ...
 177. A 408.c a3 4: /// – tri ñi ·i ///
 178. A 431 b2 14: ... – – – – – päklār ñi a ///
 179. A 431 b7 3: /// lā ñi tsokam yoke wekaṣ ñi tñi tampeyaṃ ...
 180. A 431 b7 7: /// lā ñi tsokam yoke wekaṣ ñi tñi tampeyaṃ ///
 181. A 433 a8 3: /// lwār ñi täpreṃ wewñuräṣ prasenaji wä ///
 182. A 433 b2 3: /// sa ñi pältsäk – ssi mā – mp·ñc ...
 183. A 433 b3 9: ... kupr(e)ne wäl wlatär täm ṣurma(ṣ) n· ñi nātki(s) ///
 184. A 436 a2 3: /// ·āka ñi tāne āptā yāmäl ṣem tmäṣ kospreṃn ...
 185. A 441 b5 7: /// ñātse ślā – s nu ñi taṃne wkäṃ ///
 186. A 443 a3 3: /// s ñi kāsu yal tmäṣ ///
 187. A 444.c b3 5: /// – (pä)rkowäntu • ñi – ///
 188. A 447 b1 2: /// ñi || tmäṣ ā ///
 189. A 447 b3 2: /// ñi • nmo
 190. IOL Toch 307 b5 3: (mai)yyātstse ṣek ñi tākoy yāmorne kreṃnt yolaiṃ wat : ...
 191. PK AS 1A b4 5: /// • # tumeṃ ñi mā tākat #1d kāmebhyo jāyate śoka〈ḥ〉 ...
 192. PK AS 4A a1 4: tse ; ṣek ñi tākoy (yā)morne ; kreṃnt yolai(ṃ) (wat ...
 193. PK AS 4A b2 25: ... #27a mamāntaṣ ra yolainne ; mā ñi t(ā)koy māntalyñe ; kuse ṣ
 194. PK AS 4B b3 18: ... cmelaṣṣeṃ : #5a ṣlyaṣṣe palsko tākoy ñi ; wāki nta ksa mā (klautkoy) ...
 195. PK AS 5B a2 19: ... auṣap maiyyātstse ; po krentaunaṃś tsaṅkoy ñi ; akālk rmamñe (: #25b śīlaṣṣ=
 196. PK AS 5C a4 7: kuśal wäntre wätkālyceṃ ; aiśaumyeṃpa tākoy ñi ; eṣe śmalyñe : #32b ainakeṃmpa ...
 197. PK AS 5D a1 12: ... ; palsko āstre mantanta ; spärkoytär ñi : 36 #36d paiyka(lñesa sukhavārg ;) ...
 198. PK AS 6D a1 6: lañcuwe : #102c pūrpat nänok ñi yapoyne ; nesalyñe (yāmtsi) – (102) ...
 199. PK AS 6E a6 7: śärsāwa-ne mäkt= auspa 12 #12d se ñi palskalyñe ; mā ṣañ miyästsi ; ...
 200. PK AS 6H a4 6: /// ; (a)klaṣlyeṃts taiknesa ; ñi mäskemane ṣ(a)māni : – ///
 201. PK AS 7A b4 12: ... mant weṣ(ṣ)i (re)kauna 30 #30dñi laute ·au (– –); ///
 202. PK AS 7H a2 13: ... #24a ṣesa ṣñaṣṣeṃmpa ; po se ñy ekita ; yamaṣare ce postakäśc ; ...
 203. PK AS 7K b3 28: ... īme ; kos r= āñ(mtsa) a(yāto ñi ; tusa lāre star-ñ) #1d
 204. PK AS 7L a3 13: ... ce ra(no wä)ntresa ; l(āre mäsketä)r ñi ; srukalyñeṣṣ= īme 5 #5d tumpa ...
 205. PK AS 7L a4 27: ... cau rano wäntresa ; lāre mäsketä(r ñi ; srukalyñeṣṣ= īme •) #6d ///
 206. PK AS 7N a5 20: ... keś no tätarmeṃ ; olypotse lare ñi ;
 207. PK AS 7N a7 3: (añmts=) ol(y)a(r)s(e) ñi ; (tu)sa lare sta(r-ñ) #1d kuce ...
 208. PK AS 7N a7 24: ... (:) #2a waṣmo ma ne(sn ; ñ)i (sru)(ka)lyñe(ṣ)ṣ=
 209. PK AS 7N b2 1: ñi ; srukalyñeṣṣ= īme 2 #2d bodhisatventse ...
 210. PK AS 7N b4 1: ñi ; srukalyñeṣṣ= īme 3 #3d (kuce ...
 211. PK AS 13A a6 7: /// n(a)kṣäṃ snai lyīpär caune yku ñi larauñe wi- ///
 212. PK AS 16.7 a2 11: ... wmer sparttai lkāskemane weṣṣäṃ soṃśka sā ñi kektseññe ste tañ
 213. PK AS 16.7 b2 13: ... mā ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ///
 214. PK AS 16.7 b7 7: /// (tärr)ek ri mā pālkau-c kuce ñi keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne ...
 215. PK AS 17D b5 17: ... ; sāṃ cwy amarṣṣe tseṅketär #5c ñi yāmṣälye wäntare ; pācer walo tu
 216. PK AS 19.8 a2 11: ... w(e)ṣṣä(ṃ) : kuse onolme(ṃ)t(s) sa(k) sūk ñi s(te s)āk kuse onol(m)eṃts) ///
 217. PK AS 19.16.X a2 10: ... – kalatär epiya(c) – – – ñi ///
 218. PK AS 19.20.Y a5 3: /// t ñi tākaṃ – – – – ///
 219. PK AS 19.21 b4 2: ñi – – – yatsi 2 || ...
 220. PK NS 18 b3 5: /// yententse wawāskäṣṣusa mäñcuṣkeṃne ñ(i yśe)lme pūwarsa tsäksemane – ///
 221. PK NS 18 b4 13: ... – – s· – s·re (tr)īk(ā) ñi pal(sko) ///
 222. PK NS 25 and 26 a4 8: ... : #30b putkalñene cäñcarñe ; ṣek ñi tākoy yolaimpa ; mā (t)riwoymar : ...
 223. PK NS 27 b4 17: ... auṣap maiyyātst(s)e ; (po krentaunaśc) tsaṅkoy ñi ; akālk rmamñe : #25b śī(laṣṣ= ...
 224. PK NS 28 b3 15: ... cmelane #17a perākäññe eṃṣketstse ; ṣe)k ñi (tā)koy yāmorne ; (k)r(ent yolaiṃ wat) ...
 225. PK NS 36 and 20 a5 21: ... yapoy : #2a śak koṭanma ret(k)e ñi s(t)e ; ñ(·) ///
 226. PK NS 39 b1 18: ... #49b mā kärsnaträ ; krentaunaśc kawo ñi #49c /// (20 syll.)
 227. PK NS 39 b6 10: ... #54b ñäktents ñakte ; pūdñäkte käṣṣi ñi #54c lāmaṃ āmä ; ñi ākṣäṃ ...
 228. PK NS 39 b6 15: ... käṣṣi ñi #54c lāmaṃ āmä ; ñi ākṣäṃ (pelaikne 54) #54d /// (20 ...
 229. PK NS 39 b7 16: ... weksa yast #55c ñäś śaukenträ ; ñi aikne yāmtsi ste 55 #55d /// ...
 230. THT 2 b5 5: /// (ña)kta pkrāsta sklok ñi tsäṅkoṣ palsko(ne)
 231. THT 5 a4 5: walo : #67b mai ñi tākaṃ laitalñe ; wrocc= asānmeṃ laṃntuññe ...
 232. THT 5 a4 20: ... epe wat no śaulantse ; ñyātse ñi ste nesalle : 67 #67d wñāneś ...
 233. THT 7 b7 3: kleśanma yaiku(wa) ñi tusa ñäś ñke ṣamau ///
 234. THT 15 b8 11: ... ñ· /// %12 /// sku mā ñi nesäṃ – – – (1)9 #19d ...
 235. THT 21 b8 15: ... śem • #63a mä /// /// ñi po= yśeñcai sāṃ empe
 236. THT 22 b7 18: ... • #75c snätkwa po pwāra ; ñi kektseṃne nraiṣṣana 75 #75d ṣeme akṣār ...
 237. THT 23 b4 1: ñi se pilko ste prākr= eṅku : ...
 238. THT 25 a7 4: (kuse) /// yamaṣle ñi ce preke : #Xx tam tot ...
 239. THT 25 a8 16: ... ·ainme /// /// kāne ; śaul ñi lāre päst rinaṣle : #Xx tam ...
 240. THT 27 a1 7: /// ; (pā)tr(i) larepi ramt ; ñi twe po āñmtsa : #Xx nauṣ ...
 241. THT 27 b7 13: ... ; sāṃ pelaiknentse 69 #69d kuse ñi yesñ= āksaṣle ; kuse wat no ...
 242. THT 28 a3 23: ... tñe ; saṃṣārmeṃ laṃtsiś • #Xx ñi pelai
 243. THT 30 a7 21: ... tu – mā klpāskeṃ 26 #26d ñi no ytārye ākṣusa ; oktatsa cmela ...
 244. THT 33 b3 30: ... sampä ksa pautoy ñäś 6 #6d ñi kka ka tākoṃ ; lañc ṣe
 245. THT 33 b4 3: meskepi ; ñi k= amācinta ; ñi ka po ...
 246. THT 33 b4 7: meskepi ; ñi k= amācinta ; ñi ka po ypoyi : #7a ostä ...
 247. THT 33 b4 18: ... #7a ostä ṣmeñcaṃ ostmeṃ ltuweṣ ; ñi ka yarke yāmyeṃ ṣek ; mā= ...
 248. THT 45 a2 27: ... paine saim yāmu : #Xx krui ñi tsre /// /// ·ñ· ñakta ya ...
 249. THT 45 a7 25: ... #33d /// /// te – – ñi – – – ttak patälwa ; ...
 250. THT 46 a2 16: ... /// /// k(eta)r su pā(l)k(a) kektseñ ñi : maiyya wa ///
 251. THT 46 a3 6: lareṃ śaul 30 #30d tu ñi tāka warkṣäl epretñe a /// /// ...
 252. THT 46 a4 2: skasträ ñi śaul kektseñe srūkalñeṣṣe /// /// ñke ...
 253. THT 47 a7 6: /// ketar sū pālka kektseñ ñi (:) mai(yya) ///
 254. THT 64 a1 8: ... ; (lkā)ṣṣim läklenta : #Xxñi kca ṣañ śāmna ; waste
 255. THT 64 a6 5: /// ks= allek ñke ñi {p}läṅkṣalle nesäṃ : #Xx ṣañ-añm pläṅsemar
 256. THT 66 a6 5: /// (wä)ntarwa : po ñi ///
 257. THT 70.a a1 5: /// – lks= ·ttaṅka ñi – ///
 258. THT 78 a1 6: ñiś ñke : #1añi yärke , śpālme(ṃ) ṣai ; pāramitne ...
 259. THT 78 a1 31: ... ; śänmyeṃ yaṣṣūcañ #1c lareṃ śauly ñi , yaṣyeṃträ ; sāw ñi wrotstsa ...
 260. THT 78 a1 36: ... śauly ñi , yaṣyeṃträ ; sāw ñi wrotstsa ,
 261. THT 78 a5 35: ... ; te maṃt weṣṣim #2añi larauñesa ;
 262. THT 78 b1 8: ... w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) waike w(e)(ntsi)
 263. THT 78 b2 6: /// rkattse klautkāwa mā twe ñi käṣṣi mäsketar twe
 264. THT 81 b5 10: ... weṣṣäṃ ramer ecce pwāyar-me kärtse-yamiñ cai ñi || tane brāhmaṇi kerciyeṃne yaipormeṃ poñc ...
 265. THT 82 b6 16: ... #x yaltse śaulanma ra ; mā ñi kca ynā(ñmä)
 266. THT 88 b2 27: ... ñī so〈ṃ〉śke : #2c ptsārwaṣṣat-ne , ñi ykene
 267. THT 89 a2 20: ... letseṃne ; po kälymintsa , lwāsa ñi ; lestai yāmwa : #2c /// ...
 268. THT 89 a3 1: ñi ; iṅkauṃ kästwer 2 #2d lareñ ...
 269. THT 89 a3 14: ... (–)·i , onolmi ; lkoycer nai ñi , tallārñe ; erkatñ(e ṣpä) #3a ...
 270. THT 89 b3 4: lkātsi : #3a ñi sak lakle ; t(a)ñ w(i)ṣ(ai) tu ...
 271. THT 92 b5 11: ... (; –) – yāmṣäṃ , mañyeṃts ñi : #3d tseṃ up(pāl) /// %11 ...
 272. THT 93 a4 8: ... ka weṣṣäṃ mäkte ñake tākaṃ mā ñi pele ste waike weṃtsi (tumeṃ candramukheṃ ...
 273. THT 93 b2 21: ... yapoy #2a śak ko(ṭanma , retke ñi ste ;) /// %9 (śau)ly
 274. THT 93 b3 1: ñi , śaśayu : #2b sanaṃ sasweṃtse ...
 275. THT 93 b5 14: ... #3c tallāw ram no , śem ñi ypoyne ; se ñkek lnaskau , ...
 276. THT 99 b3 15: ... ; tesa pkārsa-ñ , yakt= āñm ñi : 1 || #1d yākṣe weṣṣäṃ ...
 277. THT 103 a1 6: – – ññu mā ṣ ñi prosko ///
 278. THT 106 3 6: /// r tākaṃme mā ṣ ñi ///
 279. THT 107 a5 15: ... ostameṃ ltu nesau wärpauca dakṣiṇāke • ñi ka ṣ tāṃ oṅkorñai pintwāt petes ...
 280. THT 107 a8 32: ... ylai-ñikte rṣākäññe weṣ memisku weñā-meś ṣerśkana ñi aiścer
 281. THT 107 b1 39: ... rṣāke tākaṃ cwi aiścer epe tuwak ñi aiścer toy weñāre • cisa
 282. THT 107 b10 6: wärpāte ārskormeṃ palskone yamaṣṣate se ñi posa postanu präthagjaññene pin{t}wāt warpalñe tākaṃ ...
 283. THT 109 b4 3: /// rintsate ñi pelykiṃ • nauṣ ra preśyaine ñśaṣṣe ...
 284. THT 128 b4 10: ... 9 krui twe wroccu wlo yāmt ñi rekisa käll(ā)t yñ(ak)t(eṃ) śale yśāmna käre ...
 285. THT 139 b5 9: ... yātoiñ wäntre ṣek ṣek ṣpä kus(e) ñi cäñśä ///
 286. THT 146 a4 6: lye – – – – ñi naki mā ///
 287. THT 169 b4 2: /// ñi ce pelaikne klyauṣāwa : cek tu ...
 288. THT 175 a1 5: – ṅko antarābhap – ñi śtwāra ///
 289. THT 205 a1 9: ... s· s· n· poyśiñana krentauna ṣek ñi taśye(ṃ) aräñca 32
 290. THT 205 b2 6: /// rme tañ perne käskoytar ñi yke-postaṃ tañ perneṣai skiyaine ñaś ra
 291. THT 219 a3 8: ... keṣṣ· kl· s· ś· ñ yamim ñi ·y· k· :
 292. THT 220 a3 6: /// t keś tessa po ñi wnolmi nauṣ cmelane pātärñ takāreñ sasuwa ...
 293. THT 220 a4 13: ... ra ceṃts wsāwa takärṣkñesa yoktsi ysāra ñi pernesa śaul rintsante lareṃ śaul··
 294. THT 220 b5 17: ... nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ñi kuloy(·) ·
 295. THT 225 b1 7: – st(a) reki tek postäññe tänmäṣle ñ(i) ///
 296. THT 228 b1 4: kleśanma : auṣuwa ñi aräñcne waiptār witskaṃ wawayw(a) : t· ...
 297. THT 229 b2 10: ... ṣpä (:) – – waloṃ aräñc ñi cmelmeṃ cä
 298. THT 234 a2 5: rṣākeṃ cai : mā ñi pal(sk)o – sa ñakta ///
 299. THT 238 b2 4: /// īme tsāksate ñi aṣkār taṅktsi yolaiñe : kuse nta ...
 300. THT 240 b2 12: ... po larenäṃ cī ka mā 23 ñi no ñäkt(a) ///
 301. THT 241 b4 7: (lle) : po larenäṃ tärkormeṃ twe ñi lare añmaṣṣe : träṅkoṣṣana ykenta ñäś ...
 302. THT 246 b2 9: ... päst klyau – – – ·aul ñi oṅkipṣu – – – –
 303. THT 248 a2 10: ... ; eurtsñesa täñ krentewna #2c kos ñi cämpämñe tot weñeu ; ñeñmu tärne
 304. THT 249.a b2 1: ñi yekte perne wikoytärñ 10 || mäkte ...
 305. THT 249.b a1 3: /// (tā)koy ñi • tsatku(ṃ) ākṣoṣ pelaikne ///
 306. THT 266 b3 3: latsi mā ñi mauka arañce ṣeme kṣaṃn ra (:) ...
 307. THT 270 a2 7: /// snai-kärstau se kärtseṣṣe ak(āl) k ñ(i) po wnolmeṃmpa
 308. THT 270 b2 3: /// tot ñi tākoṃ arañci ṣeme ṣeme
 309. THT 271 b1 2: r ñ(i) po saṃsārṣṣeṃ wnolmeṃmpa mā karstoytär 39 ...
 310. THT 274 a5 15: ... ra ksa cok täṅksā #37a twāṣṣäṃ ñi śari(putra ; – – – –)
 311. THT 295 b7 4: (3) ṣäññäññeṣṣe maimtsā ñi po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ...
 312. THT 295 b7 11: ... po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ñi śle-oko pika mentsi a(ñmameṃ)
 313. THT 298 a1 20: ... ñiś ṣeske tañ prāskau s= ārai ñi palsko cisa prāskau pon prekenne twe ...
 314. THT 331 a3 19: ... • nano nano tanāpate kākatärne aśari ñi cisa krāmär mā nesäṃ kitä –
 315. THT 340 a4 3: /// pelaiknemeṃ ñi ///
 316. THT 354 a1 4: /// mer tākoyt ñi śāpsa : ce wa ///
 317. THT 358 b3 3: /// ·t· ñi mā kurpellona skente • kāwälñemeṃ päklautk(a) ...
 318. THT 367 b2 5: marttika ñaktentsa aiśai pyāmtsar ñi ///
 319. THT 369 a3 12: ... – – (–) wa preke ñake ñi ste krä ///
 320. THT 370 b6 5: /// k(a)ñmatsi ṣ(m)ī(c)er ot ñi kenine śau ///
 321. THT 371 a6 8: ... lmeṣṣe camel s(t) e • cau ñi ///
 322. THT 372 b4 7: ne korpomar • ostmeṃ lantsi preke ñi yapoy yesäṃ kalpäskau • te kekly· ...
 323. THT 384 a3 9: ... uttareṃśco te weña • pācer mācer ñi meṅki pilk· ///
 324. THT 397 a3 12: ... – – – – – stär ñi ///
 325. THT 399 b6 4: /// ·ālcce tu ñi po ///
 326. THT 400 b1 6: ccāmpa : (1) ksaise ṣamāne ñi nauṣṣu – – – su vyākarit ...
 327. THT 405 a3 4: – – atam ñi yarke • 2 || vakal· ///
 328. THT 405 b1 4: ·w· śkamaiyyai säswentse ñi ///
 329. THT 415 a4 4: /// plāntw alyeṅkäṃs ñi no tsamṣtä meṃ
 330. THT 418 b2 5: /// r klāmai tane ñi ///
 331. THT 492 a3 7: lypaṣ tākaṃ mā plaṅkṣäṃ meski ṣito ñi stare parso lywāwāś plāś aṣkā
 332. THT 496 a1 19: ... (·)nts(·) p(·) ask(·) sk(·) #2b (mā) ñ(i ci)sa noṣ ; śomo ñ(e)m
 333. THT 496 a6 4: ; ciṣy araś ñi sälkāte : #3b wāya ci lauke ...
 334. THT 515 b9 5: /// vidūṣake weṣṣäṃ • ñi snai ·e ///
 335. THT 518 a3 4: /// ·y· särwānampa ñi kto vā ///
 336. THT 520 b6 3: /// orṣṣe ñi iñcwo ra anāntapa – wi 1 ...
 337. THT 526.b-d /// 1: ñi klu pa ///
 338. THT 528 b4 10: ... nauṣañña ytārye • vartma • – ñi ///
 339. THT 533 a3 6: /// tstsana • mamāyitāni • ñi ///
 340. THT 587 a1 3: /// t ñ(i) se newmye pelaikn(e)ṣṣe pakri ///
 341. THT 591 a7 14: ... : papāṣṣorñ(e)ne osu wṣeyawa mā ṣ ñi nesäṃ trai ·ā ///
 342. THT 594 b6 2: /// ñi – ·t· llauntsa ///
 343. THT 595 a3 5: /// tā tekiṃñai kektseṃ ñ(i) ///
 344. THT 596 a2 5: /// pällāmar 5 || ñi räknāśka m(ā) mäk(c)iya śīre weskau
 345. THT 613 a5 6: /// – • udāyi mäkce ñi – ///
 346. THT 621 a5 3: /// weṣṣäṃ ñi nai śu – tse ///
 347. THT 629 a3 6: /// || pūrpar tā senik ñi ///
 348. THT 1138 b3 5: /// ·ā – swār ñi ///
 349. THT 1547.a a3 6: /// – – : – ñi olyapo mā l· ///
 350. THT 2399 a1 2: /// ñi wyākṣe(p) ///
 351. THT 3597 b3 6: (ññaiṃ) /// kṣ·· śaiṣṣe se ñi wa senik (wärpau ste) ñiś wast= ...
 352. YQ I.2 a8 5: %5 #1b %10 /// ñi naṣt : #1c yass oki krañ〈c〉säṣ ...
 353. YQ I.2 a8 14: ... #1c yass oki krañ〈c〉säṣ ; mar ñi tākiṣ , tsrālune : 1 || ...
 354. YQ I.3 a8 5: %13 #3b %1 /// ñi kärsiñc śāsträ ; krant tiri cesmäk ...
 355. YQ I.4 b4 7: /// (w)äṣpā nu ṣālypu naṣt kusne ñi tatmurāṣṣ aci säksäk pukli solā(raṃ)
 356. YQ I.8 b3 11: ... wāwrunt lkām || purṇabhadre träṅkäṣ kucäṣ ñi säm cämplune
 357. YQ II.1 b2 15: ... pākär tāṣ || bādhari träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu ñi
 358. YQ II.1 b2 19: ... träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu ñi
 359. YQ II.2 a7 15: ... : #1b yomuräṣ krant , käṣṣiṃ ñi ; ṣñy āñcäm kulypam , kuyal ...
 360. YQ II.3 b7 4: /// (trä)ṅkäṣ sanäk ñi yasäṣ puk praṣtaṃ mñe ṣeṣ pälkāc ...
 361. YQ II.5 b6 7: /// yomnāc oṅkraci : ṣakkats śkaṃ ñi tmäṣ pāk plos ymā(r
 362. YQ II.6 b7 13: ... tämyo yas mar , śuracär ; ñi kälkorā : 3 || #3d tmä(ṣ
 363. YQ II.13 b8 5: /// neyac lyutār memaṣ ñi mäskaträ || tmäṣ
 364. YQ II.14 a3 3: /// klyom) ñ(i) se kucne näṣ puttiśparäṃ kälpo nasam ...
 365. YQ III.7 b7 9: ... käṣṣi träṅkäṣ tannekk ats ānant purccamoṃts ñi gautami
 366. YQ III.7 b8 7: /// (klopa)sunt : ṣñi päśśaṣiṃ malkeyo ñi tāṣ kapśañi : pyāṣtṣā(t)

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ñi
Output automatically generated on Mon, 2015-05-25, 03:34:32 (GMT+2).
Page cached on Mon, 2015-05-25, 03:02:08 (GMT+2).
Page last edited on Wed, 2012-11-07, 17:58:38 (GMT+1), by Melanie Malzahn. Version 6.
Page created on Sat, 2012-01-14, 20:21:02 (GMT+1), by Melanie Malzahn.