print prev. next

ñi

Lemma:ñäś ("I, me"), näṣ ("I, me")
Word class:Pronoun
Word subclass:Personal pronoun
Language:TA, TB
Equivalent in TA:nāñi

Pronoun

Case:Genitive
Number:Singular
Gender:Masculine, Feminine

Occurrence (345)

 1. A 1 a4: ... : tämyo kāsu tsraṣṣune pukaṃ pruccamo ñi pälskaṃ : || tsraṣṣuneyo täm(n)e (ne)|ṣ
 2. A 2 a6: ... nu tsraṣṣune pratipakṣ nāṃtsu tämyo tsraṣṣune ñi ā(rkiṣo|ṣyaṃ)
 3. A 4 a1: yātluneyo sne nākäm : tämyo amok ñi pälskaṃ pukaṃ pruccamo wrasaśśi : 5 ...
 4. A 7 a1: ... śol kulypamäntāp mā yäl tämyo sās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñi lyutār pāk śkaṃ (lkā)|tsi
 5. A 7 b4: ... ṣutkmäs śorkmäsyo mälkoñcsaṃ ṣyak mäṃt ne ñi (saṃ)
 6. A 7 b6: ... āñcäm ñomā : mäṃt ne kratswsaṃ ñi tuṅk tāk (tä|mne-k)
 7. A 8 b5: ... klopasu nāṃtsu yaṃtrācāre träṅkäṣ pälkāc nācki ñi klop caṣ || śuri(ṣinaṃ)
 8. A 8 b6: || pekäntāśśi käṣṣiśśi käṣṣi pekant ñi naṣu : lokit yeṣ-ñi yantärṣi śomiṃ ...
 9. A 9 a4: nātäk ālu ypeṣi pekant yeṣ ñi waṣtā kākärpu ṣeṣ säm tāpärk kip ...
 10. A 9 b4: ... yaṃtrācāre : mar ṣñi poṣi mar ñi peke ka{t} yat sne maṅk : ...
 11. A 10 b4: ... tu rāmes paṣ ke ne taṃ ñi (a)|napär
 12. A 11 b4: ypamāṃ sas träṅkäṣ ñi amokyo täṣ cämplune kuprene waluntāp ṣñi ...
 13. A 13 b1: – – – palonās weñās ñi nu pälskaṃ pñintukk ats tanaṃ pukaṃ ...
 14. A 14 b5: ... klopäṃtwaṃ śkaṃ āñu ypeñc || tämyo ñi pñintu pukaṃ śpā(lmeṃ)
 15. A 20 a6: ... apratitulyenaṃ || ptāñkte ñom klyoṣā wārpat ñi pältsäk kāswoneyac ñā(s) –
 16. A 20 b2: ... täm träṅkäṣ kuc täm watku wätkäṣ ñi :
 17. A 23 b5: ... āsre päśre tsre (kroś)śe tukri wlesmāṃ ñi tsaräṃ aṃśre nāṃtsuṣ : ñäkcy opleṃ ...
 18. A 24 b6: (sä)s ñi ākāl knitä(r) – – – – ...
 19. A 25 a1: ... – – – (ptāñ)kät : pācar ñi tākiṣ śuddhatoṃ ñom wäl māca|(r
 20. A 29 b2: pnäṣṣ-äṃ : 1 mā ñi cämplune olyi-k ///
 21. A 38 b4: ñi cami wewñunt na /// (saṃsārä)|ṣ
 22. A 60 a5: /// ñäkci napeṃṣi kär-paräṃ ñi mā artär ślak śkaṃ || bahuprakāraṃ ...
 23. A 61 b2: /// yā nu ñi sne nākämm oki pälkäṣ pälkār cämplum ...
 24. A 65 a6: ... (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk se mā ñi cwaṃ koluneṣi ime ṣeṣ • ṣñikek ...
 25. A 66 a1: ... (sne nā)käm naṣt tanäk ṣurmaṣ täṣ ñi krāso kakmu pälkār ckācar || śāntawantākaṃ ...
 26. A 67 b1: ... m· rakeyo saräs puskās āṅkaräs rsunāmāṃ ñi : ñareṣiṃśśi klopäṣ pkänt klopyo pältsäk
 27. A 67 b2: ... āṅkari pak salu ṣitsrāk pākär tāki ñi neṣiṃ sä
 28. A 68 b5: ñi seyo parnoreṣinā(s ṣotre)yäntu tmā särki śkaṃ ...
 29. A 68 b6: ... wäl träṅkäṣ || (– – ākāl-käṃ)ṣe ñi se at·āśik cintāmaṇi w(m)ā(r) ///
 30. A 71 a1: ... ṣ träṅkäṣ penäs kraś mänt yal ñi || śāntawantākaṃ || jambudvipā kākmärtik wäl ...
 31. A 71 a2: ... āñcālyi : mā nu ākāl knäṣtär ñi penä
 32. A 71 a6: ... āykeṣeñ || samakkorrenaṃ || potsāṃ tkanā ñi
 33. A 71 b1: ... rake träṅktsi mā tswātär cämpamo pe ñi se säs : pentsāc-äṃ
 34. A 74 b4: ... āñcäm : yantraṃ oki caṣ klopyo ñi kātsaṃ ā
 35. A 75 b1: /// (bodhi)sattu träṅkäṣ mar ñi pä(ltsäk āri)ñc wtākot malywät kuyalte mā ...
 36. A 75 b2: /// ñi pälkār cämplumiṃ puk oṃā – – ...
 37. A 75 b3: /// (mā cami ari)ñ-caṇāk caṃ ñi ṣñi wra – – – – ...
 38. A 75 b4: ... masal (yamtsune-yo) yeṣ säm wsom pär ñi (pratskaṃ)
 39. A 78 a5: ... rmaś· prak· l··ä śkaṃ kākku ṣet ñi – – – – – – ...
 40. A 79 a2: ... ñāts(e) naṣ (ṣñi)kek ṣu piṣ se ñi āriñcā kārmeṃ anaprä pesā oram pä(ṣtam)
 41. A 79 b2: ... ypamāṃ wraṣäl ślā aśśi kupre subhādrā ñi wlalune mā kläsmāṃ – – – ...
 42. A 81 a4: /// m yomnāt ṣakk atsek ñi cam wākäm lkātsi ṣeṣ ///
 43. A 81 b5: /// k ñi wlalune pärkñäm mā tāk tāṣ riyaṃ ...
 44. A 84 a6: /// cki ñi penu waṣtäṣ läñcluneyäṣ pkänt ///
 45. A 85 a1: /// tākiṣ ñi ///
 46. A 85 a2: /// ñi nākñanträ ///
 47. A 91 a6: /// mā ñi suk tṣaṃ naṣ : mäṃtne cut ...
 48. A 91 b1: /// nt swāsäṣ ñi : 1 priyaṅgu ṣtāmis karke mäṃtne ...
 49. A 91 b6: ... kāpñeya – – – · ontāp ñi nu puk e
 50. A 93 b3: ... wikāsam säm penu empelune mā naṣ ñi kucyone sne
 51. A 94 b5: ... sundari : tämyo pare mar yat ñi mar kenät ñi smā
 52. A 94 b5: ... pare mar yat ñi mar kenät ñi smā
 53. A 101 b3: /// (pä)lks(e) ñi āriñc marmas : 1 kusne tñi ...
 54. A 101 b4: /// ryoki tsäkse ñi nātäk nande : ñäkcyāññ oki
 55. A 107 b4: ... klu sne ṣolyākās sas sasak yäṣ ñi wärtaṃ –
 56. A 108 b5: ... tsmo ats caṣ wsālaṃ sundariṣi tuṅ ñi
 57. A 112 a2: /// parmā ñi pac tampewā
 58. A 115 a4: /// oki ñi poñcäṃ truṅkāṃ roñcäm klop : käryāñ ...
 59. A 116 b2: ... klyosnseñc : 1 puk kä śkaṃ ñi
 60. A 116 b3: /// ñi wewñunt pättāññäkte märkampalis nṣaṃ ānewātsuneyā
 61. A 118 a6: /// (lakṣa)ṇäsyo yetu ārānt se tākiṣ ñi • tmäṣ tom
 62. A 120 b6: /// ñi tampeyaṃn ats mā campsāṃ || pälkāc ...
 63. A 144 b6: /// p kātkmāṃ nāṃtsu träṅkäṣ kri ñi āṣānik ṣokyo kri ñi || tmäṣ ...
 64. A 144 b6: ... träṅkäṣ kri ñi āṣānik ṣokyo kri ñi || tmäṣ ptāñkät käṣṣi nandes –
 65. A 147 a1: ... träṅkäṣ tñi kāswoney(ä)ntu āṣānik ṣrum tāk· ñi pälkār
 66. A 147 a4: ... kärṣtāluneyā ypeyaṃ kaṣṭ pākär n(ä)ṃ – ñi tämyo tāpärk yso·o – – · ...
 67. A 149 a5: ... – – r·o tāṣ rīyaṃ : ñi wot(ku)rā puk ·ā – – –
 68. A 149 b3: ... – – – – – ṣmäṣ ñi kar mäṃt nu täm ñuk räklā ...
 69. A 157 a6: /// śla yetweyntu lo risāt ñi paṃ || i
 70. A 158 b4: /// m· mā naṣ ñi : mäṃtne wrasom koṃ ///
 71. A 160 a5: /// prutkont ñi ime triksam ///
 72. A 161 a3: /// klo tsaraṃ śak ñi ///
 73. A 164 a4: /// m mā śkaṃ cämpäc ñi āriñc pältsäk ///
 74. A 164 a5: /// pākṣiññā ñi iśvaradatte tā ///
 75. A 164 a6: /// kuc (tä)m wätkäṣ ñi paṃ • ///
 76. A 170 a5: ñi ānāntāpā saṃsāraṃ : t· ///
 77. A 172 a5: /// pärk ñi nande nātäk ///
 78. A 177 b6: ... pāpṣune ṣokyo māski : 2 tämyo ñi n· ///
 79. A 194 a5: l klopyo koṣt ñi : 2 || tmä(ṣ) ///
 80. A 198 a5: ñi ///
 81. A 202 b4: /// ñi kāruṇik : pu
 82. A 214 a7: /// ··āṣ || bādhari träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu (ñi ne)ṣ(i)näs knānmānäñcäs ...
 83. A 215 a2: ... w(e) pi pkul wsā elant ārar ñi puk niṣpalntu : ni ///
 84. A 217 a7: ... ṣakk atsek naslyes dūṣkacārṣ(i) klopaṃ śkaṃ ñi yāmär spaktāṃ tuṅkyo cem : cesmy ...
 85. A 218 a5: ... tāpärk ślokaśśi wram kosne ime kalkaṣ ñi : ptāñktas tärkoräṣ saṃsāraṃ wrassäṣ pukäṣ
 86. A 218 b2: ... s wäntās lwāśy upage pñi tämnäṣ ñi kucyone yiñc ñäktasac : koyäṣ wraseṃ ...
 87. A 218 b2: ... : koyäṣ wraseṃ śmäṣ tpär ñäktasac ñi tärneñc ykorñe
 88. A 218 b3: /// c pältsäk cem : mā ñi wāsklune mā rake pältsäk paramāṇū kṣaṃ ...
 89. A 218 b7: /// : ñä – – ·e ñi okāk (sa)ṃsāräṣ tsäl(p)o ///
 90. A 221 a1: kle – – ñi trik pältsäk epsā-ñ aśäṃ ākntsune : ...
 91. A 221 a2: ... ārkiśoṣi lutkässi (:) – klopasu päṣtāk ñi cam klopaṃ tu semä·ś· /// (:) ...
 92. A 227-228 b7: ... – – – maṃ ents arsantär ñi tākiṣ : wikseñc māntlune keṃ-pälkäntwäṣ ṣñi ...
 93. A 229 b7: /// : 51 taṃ yärmaṃ taṃ ñi caṃ kāvviṣi ret(w)e – – (:) ...
 94. A 230 a3: ... ā /// /// ski sañce tāka ñi : sarki sañcentu māk kātkar ñi ...
 95. A 230 a3: ... ñi : sarki sañcentu māk kātkar ñi rakentu māskäṣlā : 54 tä|myo
 96. A 230 a5: rakentu nu māskant ñi māk wäknā (: 55) /// /// ...
 97. A 230 a5: ... tām «:» krañcän märkampal ṣpärkāṣlune mar ñi nṣaṃ – ntsū tāṣ : pältsä|ṅkām
 98. A 230 b2: ... oña(nt) nunak – – – muskāt ñi mā ciṃsā :
 99. A 230 b3: ... «:» raritwā kāvvi kosne īme (kä)lkā ñi : kanis ā-
 100. A 232 a4: /// ñi : tām (ka)pśañi kälpnātsi ///
 101. A 236 b4: /// āyātwā neṣ särki kupre māskantär ñi ///
 102. A 243 b1: ... āṣtraṃ ṣ· – ·wā wäṣpā ṣāmaṃ ñi – käṃtsāṣantāṃ wināsam c· kra
 103. A 250 a2: /// wināṣlune tākiṣ ñi : (32) skam krañcäṃ wäknaṃ ritwantāp ...
 104. A 255 b8: ... tskäṃsanträ swiñc /// /// m·i śurām(ṣ)i ñi kāl(ta)ṅk klyoṣtär bhutāśśi murkcnā ya
 105. A 257 a8: – – ñi tsopatsäṃ ynāñ(muneyo) (ā)ṣānikāṃ metrakäṃ wināseñc || ...
 106. A 258 b5: /// brahmāyu pācar śaśälpu ñi saṃsāräṣ : tsälpäṣlyi tā(ṣ-ñi bra)hmāva(t)i (mācar) ...
 107. A 258 b6: /// (tsälp)i ñi : 1 || tmäṣ metrak ptāñ(kät) ...
 108. A 259 a4: ... nṣ(aśśäl ṣiyak māk) wrasañ śoṣi cmoläṃtwaṃ ñi śāsnaṃ tsälpāluneṣi
 109. A 259 a5: ... pat nu wrasañ kāswa-)pälskāñ ṣeñc cem ñi märkampalṣi wärkänt spārtwäṣluneyo okāk ku(kkuṭa|pāt
 110. A 259 a7: ... tāpärk nu cem wrasañ kene ṣakkatsek ñi śāsnaṃ kāswone(yntu yo|nmāluneṣi
 111. A 259 a8: ... naṣ-äm saṃsārṣinās klopäntwäṣ mā tsälpoṣ tämyo ñi ṣa)kkatsek tsopatsäṃ pratihari pākkraśi yal ślak ...
 112. A 259 b1: ... pākraśi yāmär kräntsāṃ opṣäly paryāri : ñi penu) tāpärk pākraśi yalyi (s)ām (o)pṣäly ...
 113. A 260 a5: ... pācar warpiśkeyaṃ ytsi • śmäṣ klyoṣäṣ ñi märkampa
 114. A 260 b8: ... • || niṣkramāntaṃ || pācarṣi ñemi ñi spārtwṣant
 115. A 263 b2: ptsok wakal parmā ñi paṣ • nā ///
 116. A 270 a5: /// ākā – – mät • ñi säm puttiśparṣi ā
 117. A 295 a3: ... – – – – – – ñi : sälpmāṃ añcwāṣṣāñ päñ-känt śolymeñ
 118. A 295 a4: ... – – – – – tär ñi wīyu trīkū cam klopyo 5 || ...
 119. A 295 a5: (tākiṣ ñi omäskenā)p yāmluneyis kusne ñi kāsu yāmäs camik näṣ omäsk(eṃ) pälskā ...
 120. A 296 a1: – – – – s· ñi rarkuṣ t·lis ///
 121. A 304 b1: /// ksunt indrisyo : āk(ā)l ñi aräṣt caṃ krañcäṃ
 122. A 305 b2: /// (kṣaṇa)ñ ñi täpreṃ āptā mā katkar kosne tñi ...
 123. A 305 b2: ... āptā mā katkar kosne tñi • ñi märkampa /// /// yā aviśaṃ cmaluneṣi ...
 124. A 305 b6: ... tri asaṃkheṣi ṣtare śla oko ṣeṣ ñi
 125. A 321 a7: /// ñy oki āyäntu wraṣ ñi kā ///
 126. A 322 a4: /// nasam ñi – ṣ ///
 127. A 322 b1: ... śāñi sne k· – – – ñi yū ///
 128. A 332 a5: ... – – mäskatär : kusne yneś ñi yärk yatsi mā papy· ///
 129. A 332 b1: ... – päñ känt puklā lo nakät ñi päñ känt puklā śka(ṃ) sä – ...
 130. A 338 a5: /// ñi ākläṣlye knānmānäṣ wätkāltse tikṣnā ///
 131. A 338 a8: /// puttiśparṣiṃ wles mskatär ñi ///
 132. A 341 a3: nasam lyutār memaṣ paṣ ñi klyomiṃ śwātsik caṃ : 89 kulyi ...
 133. A 341 a8: – (ka)ś(ś)i nasam we śwātsi pūtkā ñi täm nek tāmac we tmäk sām ...
 134. A 342 a2: ... – – – mā te tam ñi ṣtmo tämyo täm ñi kälṣäl caṣäṣ ...
 135. A 342 a2: ... te tam ñi ṣtmo tämyo täm ñi kälṣäl caṣäṣ enäṣluneṣiṃ erkātune ||
 136. A 342 b2: ñātseyäṣ pāṣlye mänt wätkäśś ñi ṣñi käṣṣiṃ ypeyäṣ tsäknātsi āmāśāñ träṅkiñc ...
 137. A 343 a2: (pa)t ñi enaṣlune mā (kaś to)räṣ el essik ...
 138. A 347 a2: wrasom pūk caṣ saṃsāraṃ : kusne ñi mā ṣñaṣṣe nāṃtsu ke pat näṣ ...
 139. A 355 a2: ... oṅkaläm śaśi lāts śkaṃ : tu ñi maṅkal pkaṃ śpālmeṃ puk cmoläntwäc ṣaṣärku ...
 140. A 355 a3: ... sudarśa riyis maṅkal ñäkci wäl tu ñi maṅkal naṣt ṣak atsek nasäl «:» ...
 141. A 355 a4: ... : śaśis lātse ñäktaśśi wal tu ñi maṅka(l pukaṃ śpālmeṃ 1)
 142. A 355 b2: ... ṣi«näṃ» śäktāl«y»{i} sā{säryurä}ṣ (sa)ntānaṃ : tu ñi ṣñaṣṣe tām ṣñaṣṣe kulypaträ kusne
 143. A 358 a4: ñi lāś śla a·s·rä – – – ...
 144. A 360 a2: ... niṣkrāmayaṃ gṛhāt | ṣñi pre tsakar ñi wa(ṣtäṣ) ///
 145. A 360 a7: ... (a)yaṃ me daṇḍaka śreyām | säs ñi ṣtow ces | na tu putrā ...
 146. A 360 a9: ... bhavati | neṣo ptuk orkmaṃ mäskaträ ñi | durge gā ///
 147. A 360 a10: /// lyāṃ tkaṃ lkāṣ ñi | daṇḍakasyānubhāvena | ṣtowis nu tampeyo ...
 148. A 361 5: /// ṣi ñi muk kälkāṃ āreñ | iṣā ca ...
 149. A 361 9: /// neṣi śkaṃ tār tursko ñi | yogakṣema ///
 150. A 371 b4: rutäṅkāmār deśit ypamār deśit tāṣ ñi kuprene tanā särki kälpāmār näṣ – ...
 151. A 371 b5: ... spārtwlune yasi {ä}ntāne śolīs muskālune tāṣ ñi ñare (l)w(ā) pretāsaṃ ñäktas·· ///
 152. A 399 b6: /// ñi || tmäṣ padmāvati mäśkit : śla ...
 153. A 405 b1: /// ñi wmār kälp·prä – – – – ...
 154. A 408.c a3: /// – tri ñi ·i ///
 155. A 431 b2: ... – – – – – päklār ñi a ///
 156. A 431 b7: /// lā ñi tsokam yoke wekaṣ-ñi tñi tampeyaṃ ///
 157. A 433 a8: /// lwār ñi täpreṃ wewñuräṣ prasenaji wä ///
 158. A 433 b2: /// sa ñi pältsäk – ssi mā – mp·ñc ...
 159. A 433 b3: ... kupr(e)ne wäl wlatär täm ṣurma(ṣ) n· ñi nātki(s) ///
 160. A 436 a2: /// ·āka ñi tāne āptā yāmäl ṣem tmäṣ kospreṃn ...
 161. A 441 b5: /// ñātse ślā – s nu ñi taṃne wkäṃ ///
 162. A 443 a3: /// s ñi kāsu yal tmäṣ ///
 163. A 444.c b3: /// – (pä)rkowäntu • ñi – ///
 164. A 447 b1: /// ñi || tmäṣ ā ///
 165. A 447 b3: /// ñi • nmo
 166. IOL Toch 128 a1: – ·nai ñi – ñ· – ·e – ·i ...
 167. IOL Toch 200 b3: /// ñ(a) ñā ñi ñī ñu ñū ñe ñai
 168. IOL Toch 223 b2: /// pälkau tākau-c ñi ///
 169. IOL Toch 307 b5: (mai)yyātstse ṣek ñi tākoy yāmorne kreṃnt yolaiṃ wat : ...
 170. Or 8212.163 b1: ... ñäkteṃntsa śvālmeṃ ñke 13 ente procer ñi tsāka eśne wärkṣä(ltsa) ///
 171. Or 8212.163 b3: /// (de)vadatte procer ṣai ñi ceu preke kuse su myārsā-ne ette ...
 172. Or 8212.163 b4: /// śtorwonā rākṣātsānāṣeṃ otä pärweṣṣe wsär ñi cintamani wme(r) ///
 173. PK AS 1A b4: /// • tumeṃ ñi mā tākat kāmebhyo jāyate śoka«ḥ» • ...
 174. PK AS 4A a1: tse ṣek ñi tākoy (yā)morne kreṃnt yolai(ṃ) (wat : ...
 175. PK AS 4A b2: ... cmelaṣṣe : mamāntaṣ ra yolainne mā ñi t(ā)koy māntalyñe kuse ṣ
 176. PK AS 4B b3: ... piś cmelaṣṣeṃ : ṣlyaṣṣe palsko tākoy ñi wāki nta ksa mā (klautkoy)
 177. PK AS 5B a2: ... tusa auṣap maiyyātstse po krentaunaṃś tsaṅkoy ñi akālk rmamñe (: śīlaṣṣ=
 178. PK AS 5C a4: kuśal wäntre wätkālyceṃ aiśaumyeṃpa tākoy ñi eṣe śmalyñe : ainakeṃmpa larauñe mā ...
 179. PK AS 5D a1: ... cm(e)l(a)ṣṣ(eṃ) serkenne palsko āstre mantanta spärkoytär ñi : 36 paiyka(lñesa sukhavārg ) ///
 180. PK AS 6D a1: lañcuwe : pūrpat nänok ñi yapoyne nesalyñe (yāmtsi) – (102) ///
 181. PK AS 6E a6: śärsāwa-ne mäkt= auspa 12 se ñi palskalyñe mā ṣañ miyästsi ///
 182. PK AS 6H a4: /// (a)klaṣlyeṃts taiknesa ñi mäskemane ṣ(a)māni : – ///
 183. PK AS 7A b4: ... toṃ mant weṣ(ṣ)i (re)kauna 30 mā ñi laute ·au (– –) ///
 184. PK AS 7H a2: ... sälkāmai : ṣesa ṣñaṣṣeṃmpa po se ñy ekita yamaṣare ce postakäśc paiykatsi ñiś ...
 185. PK AS 7L a3: ... • ce ra(no wä)ntresa l(āre mäsketä)r ñi srukalyñeṣṣ= īme 5 tumpa kuce srukalyñe ...
 186. PK AS 7N a5: ... onolmens keś no tätarmeṃ olypotse lare ñi
 187. PK AS 7N a7: (añmts=) ol(y)a(r)s(e) ñi (tu)sa lare sta(r-ñ) kuce kca olmi ...
 188. PK AS 7N a7: ... yamaskeṃ yolo (:) waṣmo ma ne(sn ñ)i (sru)|(ka)lyñe(ṣ)ṣ=
 189. PK AS 7N b2: ñi srukalyñeṣṣ= īme 2 bodhisatventse kakrau(pau)wa snai ...
 190. PK AS 7N b4: ñi srukalyñeṣṣ= īme 3 (kuce kca) onolmi ...
 191. PK AS 13A a6: /// n(a)kṣäṃ snai lyīpär caune yku ñi larauñe wi- ///
 192. PK AS 16.7 a2: ... wmer sparttai lkāskemane weṣṣäṃ soṃśka sā ñi kektseññe ste tañ
 193. PK AS 16.7 b2: ... mā ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ///
 194. PK AS 16.7 b7: /// (tärr)ek ri mā pālkau-c kuce ñi keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne ...
 195. PK AS 17D b5: ... aṣanīkeṃś ne(mce)ks(a) sāṃ cwy amarṣṣe tseṅketär ñi yāmṣälye wäntare pācer walo tu
 196. PK AS 19.8 a2: ... w(e)ṣṣä(ṃ) : kuse onolme(ṃ)t(s) sa(k) sūk ñi s(te s)āk kuse onol(m)eṃts) ///
 197. PK AS 19.16.X a2: ... – kalatär epiya(c) – – – ñi ///
 198. PK AS 19.20.Y a5: /// t ñi tākaṃ – – – – ///
 199. PK AS 19.21 b4: ñi – – – yatsi 2 || ...
 200. PK NS 18 b3: /// yententse wawāskäṣṣusa mäñcuṣkeṃne ñ(i yśe)lme pūwarsa tsäksemane – ///
 201. PK NS 18 b4: ... – – s· – s·re (tr)īk(ā) ñi pal(sko) ///
 202. PK NS 25 and 26 a4: eru : putkalñene cäñcarñe ṣek ñi tākoy yolaimpa mā (t)riwoymar : yūkoym ...
 203. PK NS 27 b4: ... tūsa auṣap maiyyātst(s)e (po krentaunaśc) tsaṅkoy ñi akālk rmamñe : śī(laṣṣ= āstreṃ weresa ...
 204. PK NS 28 b3: ... ce po cmelane perākäññe eṃṣketstse ṣe)k ñi (tā)koy yāmorne (k)r(ent yolaiṃ wat) /// ...
 205. PK NS 36 and 20 a5: ... eṅsate yapoy : śak koṭanma ret(k)e ñi s(t)e ñ(·) ///
 206. PK NS 39 b1: ... ṣek • mā kärsnaträ krentaunaśc kawo ñi /// (20 syll.)
 207. PK NS 39 b6: ... ne • ñäktents ñakte pūdñäkte käṣṣi ñi lāmaṃ āmä ñi ākṣäṃ (pelaikne 54) ...
 208. PK NS 39 b6: ... ñakte pūdñäkte käṣṣi ñi lāmaṃ āmä ñi ākṣäṃ (pelaikne 54) /// (20 syll.)
 209. PK NS 39 b7: ... brahmä ceu weksa yast ñäś śaukenträ ñi aikne yāmtsi ste 55 /// (19 ...
 210. PK NS 95 b3: /// olaṅ ste postäṃ te ñi kwälypelle tākaṃ kärnāträ snai träṅko || ...
 211. THT 2 b5: /// (ña)kta pkrāsta sklok ñi tsäṅkoṣ palsko|(ne)
 212. THT 5 a4: walo : mai ñi tākaṃ laitalñe wrocc= asānmeṃ laṃntuññe : ...
 213. THT 5 a4: ... : epe wat no śaulantse ñyātse ñi ste nesalle : 67 wñāneś (po)|yśi
 214. THT 7 b7: kleśanma yaiku(wa) ñi tusa ñäś ñke ṣamau ///
 215. THT 15 b8: ... ·o ñ· /// /// -sku mā ñi nesäṃ – – – (1)9 nāky ...
 216. THT 21 b8: ... walo śem • mä- /// /// ñi poyśeñcai sāṃ empe|(le)
 217. THT 22 b7: ... empelye wärpnamar • snätkwa po pwāra ñi kektseṃne nraiṣṣana 75 ṣeme akṣār ṣpä ...
 218. THT 23 b4: ñi se pilko ste prākr= eṅku : ...
 219. THT 25 a7: (kuse) /// yamaṣle ñi ce preke : tam tot śwātsi ...
 220. THT 25 a8: ... 61 ·ainme /// /// kāne śaul ñi lāre päst rinaṣle : tam pärma(ṅk)
 221. THT 27 a1: /// (pā)tr(i) larepi ramt ñi twe po āñmtsa : nauṣ rano ...
 222. THT 27 b7: ... śamn ompostäṃ sāṃ pelaiknentse 69 kuse ñi yesñ= āksaṣle kuse wat no enäṣlyi ...
 223. THT 28 a3: ... nesäṃ ksa tñe saṃṣārmeṃ laṃtsiś • ñi pelai
 224. THT 30 a7: ... ñäskentär tu – mā klpāskeṃ 26 ñi no ytārye ākṣusa oktatsa cmela nautṣeñca ...
 225. THT 33 b3: ... se sampä ksa pautoy ñäś 6 ñi kka ka tākoṃ lañc ṣe
 226. THT 33 b4: meskepi ñi k= amācinta ñi ka po ypoyi ...
 227. THT 33 b4: meskepi ñi k= amācinta ñi ka po ypoyi : ostä-ṣmeñcaṃ ostmeṃ ...
 228. THT 33 b4: ... po ypoyi : ostä-ṣmeñcaṃ ostmeṃ ltuweṣ ñi ka yarke yāmyeṃ ṣek mā= lyekepi ...
 229. THT 45 a2: ... tañ paine saim yāmu : krui ñi tsre /// /// ·ñ· ñakta ya ...
 230. THT 45 a7: ... 33 /// /// te – – ñi – – – ttak patälwa snai ...
 231. THT 46 a2: ... /// /// k(eta)r su pā(l)k(a) kektseñ ñi : maiyya wa ///
 232. THT 46 a3: lareṃ śaul 30 tu ñi tāka warkṣäl epretñe a /// /// ...
 233. THT 46 a4: skasträ ñi śaul kektseñe srūkalñeṣṣe /// /// ñke ...
 234. THT 47 a7: /// ketar sū pālka kektseñ ñi (:) mai(yya) ///
 235. THT 64 a1: /// (lkā)ṣṣim läklenta : mā ñi kca ṣañ śāmna waste
 236. THT 64 a6: /// ks= allek ñke ñi {p}läṅkṣalle nesäṃ : ṣañ-añm pläṅsemar
 237. THT 66 a6: /// (wä)ntarwa : po ñi ///
 238. THT 70.a a1: /// – lks= ·ttaṅka ñi – ///
 239. THT 78 a1: ñiś ñke : sū ñi yärke śpālme(ṃ) ṣai pāramitne āyorṣṣe mā ...
 240. THT 78 a1: ... ñke tetekā śänmyeṃ yaṣṣūcañ lareṃ śauly ñi yaṣyeṃträ sāw ñi wrotstsa
 241. THT 78 a1: ... yaṣṣūcañ lareṃ śauly ñi yaṣyeṃträ sāw ñi wrotstsa
 242. THT 78 a5: ... – –)ṣṣim te maṃt weṣṣim sū ñi larauñesa
 243. THT 78 b1: ... w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) waike w(e)|(ntsi)
 244. THT 78 b2: /// rkattse klautkāwa mā twe ñi käṣṣi mäsketar twe
 245. THT 81 b5: ... weṣṣäṃ ramer ecce pwāyar-me kärtse-yamiñ cai ñi || tane brāhmaṇi kerciyeṃne yaipormeṃ poñc ...
 246. THT 82 b6: ... ākālksa : yaltse śaulanma ra mā ñi kca ynā|(ñmä)
 247. THT 88 b2: ... krui lkācer ñī so«ṃ»śke : ptsārwaṣṣat-ne ñi yke|ne
 248. THT 89 a2: ... waiptār wloṣäṃ letseṃne po kälymintsa lwāsa ñi lestai yāmwa : ///
 249. THT 89 a3: ñi iṅkauṃ kästwer 2 lareñ (–)·i onolmi ...
 250. THT 89 a3: ... 2 lareñ (–)·i onolmi lkoycer nai ñi tallārñe erkatñ(e ṣpä) /// (te)|triku
 251. THT 89 b3: lkātsi : ñi sak lakle t(a)ñ w(i)ṣ(ai) tu pāke ...
 252. THT 92 b5: /// ( –) – yāmṣäṃ mañyeṃts ñi : tseṃ up(pāl) ///
 253. THT 93 a4: ... ka weṣṣäṃ mäkte ñake tākaṃ mā ñi pele ste waike weṃtsi (tumeṃ candramukheṃ ...
 254. THT 93 b3: ñi śaśayu : sanaṃ sasweṃtse lakau krui ...
 255. THT 93 b5: ... sasweṃ : tallāw ram no śem ñi ypoyne se ñkek lnaskau śle (lakle) ...
 256. THT 99 b3: ... ñiś ñke meṅkitse tesa pkārsa-ñ yakt-āñm ñi : 1 || yākṣe weṣṣäṃ kuse ...
 257. THT 103 a1: – – ññu mā ṣ ñi prosko ///
 258. THT 106 3: /// r tākaṃme mā ṣ ñi ///
 259. THT 107 a5: ... ostameṃ ltu nesau wärpauca dakṣiṇāke • ñi ka ṣ tāṃ oṅkorñai pintwāt petes ...
 260. THT 107 a8: ... ylai-ñikte rṣākäññe weṣ memisku weñā-meś ṣerśkana ñi ai|ścer
 261. THT 107 b1: ... rṣāke tākaṃ cwi aiścer epe tuwak ñi aiścer toy weñāre • cisa
 262. THT 107 b10: wärpāte ārskormeṃ palskone yamaṣṣate se ñi posa postanu präthagjaññene pinwāt warpalñe tākaṃ ...
 263. THT 109 b4: /// rintsate ñi pelykiṃ • nauṣ ra preśyaine ñśaṣṣe ...
 264. THT 128 b4: ... 9 krui twe wroccu wlo yāmt ñi rekisa käll(ā)t yñ(ak)t(eṃ) śale yśāmna käre ...
 265. THT 139 b5: ... ·āntoyträ yātoiñ wäntre ṣek-ṣek ṣpä kus(e) ñi cäñśä ///
 266. THT 146 a4: lye – – – – ñi naki mā ///
 267. THT 169 b4: /// ñi ce pelaikne klyauṣāwa : cek tu ...
 268. THT 175 a1: – ṅko antarābhap – ñi śtwāra ///
 269. THT 205 a1: ... s· s· n· poyśiñana krentauna ṣek ñi taśye(ṃ) aräñca 32
 270. THT 205 b2: /// rme tañ perne käskoytar ñi yke-postaṃ tañ perneṣai skiyaine ñaś ra
 271. THT 219 a3: ... keṣṣ· kl· s· ś· ñ yamim ñi ·y· k· :
 272. THT 220 a3: /// t keś tessa po ñi wnolmi nauṣ cmelane pātärñ takāreñ sasuwa ...
 273. THT 220 a4: ... ra ceṃts wsāwa takärṣkñesa yoktsi ysāra ñi pernesa śaul rintsante lareṃ śaul··
 274. THT 220 b5: ... nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ñi kuloy(·) ·
 275. THT 225 b1: – st(a) reki tek postäññe tänmäṣle ñ(i) ///
 276. THT 228 b1: kleśanma : auṣuwa ñi aräñcne waiptār witskaṃ wawayw(a) : t· ...
 277. THT 229 b2: ... ṣpä (:) – – waloṃ aräñc ñi cmelmeṃ cä|mel
 278. THT 234 a2: rṣākeṃ cai : mā ñi pal(sk)o – sa ñakta ///
 279. THT 238 b2: /// īme tsāksate ñi aṣkār taṅktsi yolaiñe : kuse nta ...
 280. THT 240 b2: ... po larenäṃ cī ka mā 23 ñi no ñäkt(a) ///
 281. THT 241 b4: (lle) : po larenäṃ tärkormeṃ twe ñi lare añmaṣṣe : träṅkoṣṣana ykenta ñäś ...
 282. THT 246 b2: ... päst klyau – – – ·aul ñi oṅkipṣu – – – –
 283. THT 248 a2: ... ) /// eurtsñesa täñ krentewna kos ñi cämpämñe tot weñeu ñeñmu tärne
 284. THT 249.a b2: ñi yekte perne wikoytärñ 10 || mäkte ...
 285. THT 249.b a1: /// (tā)koy ñi • tsatku(ṃ) ākṣoṣ pelaikne ///
 286. THT 266 b3: latsi mā ñi mauka arañce ṣeme kṣaṃn ra (:) ...
 287. THT 270 a2: ... snai kärstau se kärtseṣṣe ak(āl) k ñ(i) po wnolmeṃmpa
 288. THT 270 b2: /// tot ñi tākoṃ arañci ṣeme ṣeme
 289. THT 271 b1: r ñ(i) po saṃsārṣṣeṃ wnolmeṃmpa mā karstoytär 39 ...
 290. THT 274 a5: ... ṣeme ra ksa cok täṅksā twāṣṣäṃ ñi śari(putra – – – –)
 291. THT 295 b7: (3) ṣäññäññeṣṣe maimtsā ñi po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ...
 292. THT 295 b7: ... po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ñi śle-oko pika mentsi a|(ñmameṃ)
 293. THT 298 a1: ... ñiś ṣeske tañ prāskau s= ārai ñi palsko cisa prāskau pon prekenne twe ...
 294. THT 331 a3: ... • nano nano tanāpate kākatärne aśari ñi cisa krāmär mā nesäṃ kitä –
 295. THT 340 a4: /// pelaiknemeṃ ñi ///
 296. THT 354 a1: /// mer tākoyt ñi śāpsa : ce wa ///
 297. THT 358 b3: /// ·t· ñi mā kurpellona skente • kāwälñemeṃ päklautk(a) ...
 298. THT 367 b2: marttika ñaktentsa aiśai pyāmtsar ñi ///
 299. THT 369 a3: ... – – (–) wa preke ñake ñi ste krä ///
 300. THT 370 b6: /// k(a)ñmatsi ṣ(m)ī(c)er ot ñi kenine śau ///
 301. THT 371 a6: ... lmeṣṣe camel s(t) e • cau ñi ///
 302. THT 372 b4: ne korpomar • ostmeṃ lantsi preke ñi yapoy yesäṃ kalpäskau • te kekly· ...
 303. THT 384 a3: ... uttareṃśco te weña • pācer mācer ñi meṅki pilk· ///
 304. THT 397 a3: ... – – – – – stär ñi ///
 305. THT 399 b6: /// ·ālcce tu ñi po ///
 306. THT 400 b1: ccāmpa : (1) ksaise ṣamāne ñi nauṣṣu – – – su vyākarit ...
 307. THT 405 a3: – – atam ñi yarke • 2 || vakal· ///
 308. THT 405 b1: ·w· śkamaiyyai säswentse ñi ///
 309. THT 415 a4: /// plāntw alyeṅkäṃs ñi no tsamṣtä meṃ
 310. THT 418 b2: /// r klāmai tane ñi ///
 311. THT 492 a3: lypaṣ tākaṃ mā plaṅkṣäṃ meski ṣito ñi stare parso lywāwāś plāś aṣkā|r
 312. THT 496 a1: ... (– –) (·)nts(·) p(o) ask(a)sk(au) (mā) ñ(i ci)sa noṣ śomo ñ(e)m
 313. THT 496 a6: ciṣy= araś ñi sälkāte : wāya ci lauke tsyāra ...
 314. THT 515 b9: /// vidūṣake weṣṣäṃ • ñi snai ·e ///
 315. THT 518 a3: /// ·y· särwānampa ñi kto vā ///
 316. THT 520 b6: /// orṣṣe ñi iñcwo ra anāntapa – wi 1 ...
 317. THT 526.b-d ///: ñi klu pa ///
 318. THT 528 b4: ... nauṣañña ytārye • vartma • – ñi ///
 319. THT 533 a3: /// tstsana • mamāyitāni • ñi ///
 320. THT 587 a1: /// t ñ(i) se newmye pelaikn(e)ṣṣe pakri ///
 321. THT 591 a7: ... : papāṣṣorñ(e)ne osu wṣeyawa mā ṣ ñi nesäṃ trai ·ā ///
 322. THT 594 b6: /// ñi – ·t· llauntsa ///
 323. THT 595 a3: /// tā tekiṃñai kektseṃ ñ(i) ///
 324. THT 596 a2: /// pällāmar 5 || ñi räknāśka m(ā) mäk(c)iya śīre weskau
 325. THT 613 a5: /// – • udāyi mäkce ñi – ///
 326. THT 621 a5: /// weṣṣäṃ ñi nai śu – tse ///
 327. THT 629 a3: /// || pūrpar tā senik ñi ///
 328. THT 1138 b3: /// ·ā – swār ñi ///
 329. THT 1547.a a3: /// – – : – ñi olyapo mā l· ///
 330. THT 2399 a1: /// ñi wyākṣe(p) ///
 331. THT 3597 b3: (ññaiṃ) /// kṣ·· śaiṣṣe se ñi wa senik (wärpau ste) ñiś wast= ...
 332. YQ I.2 a8: /// ñi naṣt : yass oki krañ«c»säṣ mar ...
 333. YQ I.2 a8: ... naṣt : yass oki krañ«c»säṣ mar ñi tākiṣ tsrālune : 1 || täm ...
 334. YQ I.3 a8: /// ñi kärsiñc śāsträ krant tiri cesmäk säm ...
 335. YQ I.4 b4: /// (w)äṣpā nu ṣālypu naṣt kusne ñi tatmurāṣṣ aci säksäk pukli solā|(raṃ)
 336. YQ I.8 b3: ... wāwrunt lkām || purṇabhadre träṅkäṣ kucäṣ ñi säm cämplune
 337. YQ II.1 b2: ... pākär tāṣ || bādhari träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu ñi
 338. YQ II.1 b2: ... träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu ñi
 339. YQ II.2 a7: ... (w)m(ā)r cintāmaṇi : yomuräṣ krant käṣṣiṃ ñi ṣñy āñcäm kulypam kuyal mā cam ...
 340. YQ II.3 b7: /// (trä)ṅkäṣ sanäk ñi yasäṣ puk praṣtaṃ mñe ṣeṣ pälkāc ...
 341. YQ II.5 b6: /// yomnāc oṅkraci : ṣakkats śkaṃ ñi tmäṣ pāk plos ymā|(r)
 342. YQ II.6 b7: /// (y)p(e)yäṣ tämyo yas mar śuracär ñi kälkorā : 3 || tmä|(ṣ)
 343. YQ II.14 a3: /// (klyom) ñ(i) se kucne näṣ puttiśparäṃ kälpo nasam ...
 344. YQ III.7 b7: ... käṣṣi träṅkäṣ tannekk ats ānant purccamoṃts ñi gautami
 345. YQ III.7 b8: /// (klopa)sunt : ṣñi päśśaṣiṃ malkeyo ñi tāṣ kapśañi : pyāṣtṣā|(t)

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ñi
Output automatically generated on Tue, 2016-02-09, 21:42:10 (CET).
Page last edited on Wed, 2012-11-07, 17:58:38 (CET), by Melanie Malzahn. Version 6.
Page created on Sat, 2012-01-14, 20:21:02 (CET), by Melanie Malzahn.