print prev. next

1

Word class:Number

Occurrence (355)

  1. A 1 a2: ... ymāräk yäsluñcäs kälpnāl ymāräk yātlune : 1 tsraṣiśśi māk niṣpalntu tsraṣiśśi māk (śkaṃ ...
  2. A 2 a2: tsraṣṣune : 1 || mā täpreṃ saṃ poñcäṃ saṃsāris ...
  3. A 2 b4: näknäṣträ niṣpalis śkaṃ amok tsmār : 1 || kospreṃ kospreṃ śkaṃ ne amokäts ...
  4. A 3 a5: : 1 sas wär tkanac wles wät nu ...
  5. A 4 b3: ... ke kälpoṣ nunak sätkaṃtär omäskenaṃ : 1 || hi|mavant
  6. A 5 b4: ... pontsāṃ kapśiññäṣ omlyi wikṣā pekäntāp : 1 || tmäṣ säm pekant ākntsu(ne)|yo
  7. A 6 a2: ... ṣñikek nu kātkäṣtär-ñi tuṅky= āriñc : 1 || kuss aśśi sās yaṃtrācā(res)
  8. A 6 b3: ... śkaṃ paṃ ypamāṃ sās lālaṃṣkā : 1 || nunak pältsäṅkāṣ tsopatsäṃ ñātse pälko(rä|ṣ)
  9. A 8 a1: ... mskatär paṃ hiśt trak eṅkäl : 1 || säs wram nu yaṃtrācāreṃ käṣṣinā ...
  10. A 8 b1: ... kāmat lyu wram kälk elā : 1 || tmäṣ ksär yaṃtrācār(e pekän|tā)nac
  11. A 9 a2: ṣpinac pälkāc kraṃś : 1 || wrasañ penu cam peke pälkoräṣ ...
  12. A 10 b2: ... säs knāṃmune nkaluneyac ṣñi āñmes «: || täm kaklyu(ṣu|räṣ)
  13. A 11 a6: ... ne nakät śla lāṅk ri : 1 || kupre pat nu knānmuneyäṣ pkänt ...
  14. A 12 a6: ... puk salu āyäntwāṣi lwāśśi wäl : 1 || tmäṣ wät – – –
  15. A 12 b5: ... śoll ats cami wākäm ṣeṣ : 1 || (tmä)|ṣ
  16. A 13 a5: – – kalar nakänt : 1 || tämyo knānmune ārki«śo»ṣyaṃ pukaṃ śpālmeṃ ...
  17. A 13 b4: ... yomnālune yātäṣ sne ske pñi : 1 pñintuyo (tampe)|wāts
  18. A 14 b3: ... oras wrasaśśi mā kälpāl naṣ : 1 || kuc śkaṃ ne pñintu puk ...
  19. A 16 b5: ... klyaṃtär kiṅkareñ pälkāc tampe pñintwāśśi : 1 || ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ pälkāc ṣāmnāñ ...
  20. A 17 b1: ... pñiṣiṃ tampeyo mā tsraṣṣune kulatär : «1» pñintuyo koṃ-ñkät mañkät yuknāṣ eprera(ṃ :)
  21. A 18 b4: yneś wätkālts ypeñc : 1 || āṣānik ptāñkät käṣṣi nu äntāne ...
  22. A 19 b3: ... ymāṃ nu wrasyeṃtsātäṃ särk waṃtyo : 1 || tmäṣ säm āṣānik (śā)|kyamuni
  23. A 20 a3: ... tu pukal ptāñäkte pyāmāṃ spaktāṃ : 1 || ptā|(ñä)kte
  24. A 20 b4: (:) 1 || ānand träṅkäṣ taṃne nu säm ...
  25. A 21 b3: (śl= o)ko tāśśi oñi cmol : 1 || weyeṃ nāṃtsu bṛhadyuti kuntistsek pältsäṅkāṣ ...
  26. A 22 a6: ... – – – (–) kāruṇik : 1 || täm pälkoräṣ bṛhadyuti mlamānn oki ...
  27. A 22 b5: ... – – – ll esmāṃ «: sumer (ñ)äkci ṣul ñäkciñi śtwar lāṃś ...
  28. A 24 b2: ... ākāl kātkaṃ puttiśparnac ṣokyo wärṣṣälts : 1 || tmäṣ bṛha(dyu)|(ti
  29. A 25 b6: ... – – – – ṣ : 1 || tmäṣ bṛhadyutis pācar mācar śäṃ ...
  30. A 27 a6: (ñ)äk(ta)śy oki vaijayant : 1 || ///
  31. A 27 b5: ñemi säm 1 || kupre(ne) ///
  32. A 28 b1: ñareyntwaṃ : 1 || pärskont akmalyo śri /// (ku)|rsärwāyo
  33. A 29 b2: pnäṣṣ-äṃ : 1 mā ñi cämplune olyi-k ///
  34. A 35 b5: lkātsi : 1 kupren(e) ///
  35. A 38 a1: yac : 1 || tmäṣ säm pāl(at) ///
  36. A 39 a6: klopaṃ yäṣ : 1 || s- ///
  37. A 41 b3: ñuk tām sne waste : 1 ///
  38. A 43 and 52 a1: ... tām wumār pñin(tu) /// /// : 1 || knānmāṃ pe – – m ...
  39. A 46 b6: puk ptāñäktañ : 1 || ///
  40. A 48 a3: ... – –) p tsopatsäṃ yärk ynāñmune 1 ///
  41. A 51 b1: /// sumnātär : 1 || puk lwākā kā- ///
  42. A 54 b1: : 1 (||) ptāñkät käṣṣiṃ wināṣluneṣi pñi wrasaśśi ...
  43. A 55 a4: ... tāpärk lyutār pāk śorki arseñc : 1 yreki śla tu|(ṅk)
  44. A 57 a5: ... kär)soraṣ pāśoñcsaṃ elantyo pätstsāc pāśīnās : 1 || wärpnāntās wrassaṃ
  45. A 58 a5: /// (ñi ā)kālyo : 1 || tmäṣ bhādrāy noṣpeṃ priyasundari śla ...
  46. A 58 b2: ... (ākā)l tsopatsäṃ śl= oko yatsi : 1 || tmäṣ bhādrā āriñcṣi ākāl pākraśi
  47. A 58 b5: /// lym·ne : 1 || täm kaklyuṣuräṣ mitre träṅkäṣ wtäk ...
  48. A 59 b1: ... mā penu wāsklune ypāt kapśiññis : 1 || tmäk ṣu|(rmaṣ)
  49. A 60 b2: /// (nä)ṣ ritāmār : 1 || kātkmāṃ nāntsuṣ cem ākläṣlye śl= ...
  50. A 60 b5: /// – : 1 || puk wäknā was ākāl ritāmtär ...
  51. A 61 a5: /// l kāruṃ skam : 1 || täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl weyeṃ
  52. A 61 b4: ... krantāp watkuraṃ näṣ klyan= tākim : 1 || tmäṣ bodhisattu āsā|(näṣ)
  53. A 62 a2: ... jātakä(s) kāpñe śolntu (yo)wäs neṣ : 1 kāpñes sewās āntiṣpur sne (ets) risāt ...
  54. A 63 a2: /// (y)p(e)yis : 1 || tmäṣ cam rupyāvateṃ śomäṃ utpalāvatṣiñi ...
  55. A 63 a6: ... · w(a)wiwār rotkar pākär pāśinās : 1 || tanne wkänyo cami parnontāp wrases ...
  56. A 64 a5: ... wäknäṣ lāletu mā oñi cmol : 1 || täm kaklyuṣurä|(ṣ)
  57. A 64 b3: ... wä)lts āmāśās mā pākär ypeñc : 1 || tmäṣ brahmadatte wäl wsok nāntsu ...
  58. A 65 a2: ... ṣurm ṣäññāk wlässi wrasaśśi ārkiśoṣṣaṃ : 1
  59. A 65 b3: ... nu kāruṇik cam ālu kliṣ : 1 || wäl träṅkäṣ kāru|(ṇik)
  60. A 66 a3: (śna)ṣ(i) ñemi pāṃsanträ : 1 ṣomāp lānt em kuprene cu ālyek ...
  61. A 67 a1: /// tpär pramtär : 1 wlāñkät träṅkäṣ kalkam näṣ camac kātse ...
  62. A 68 a2: pyāppyāñ napeṃsac 1 || – – ·m(a)hi lāts puttiśparṣiṃ ...
  63. A 68 b1: klop wikässi : 1 || tmäṣ säm parno wrasom päñ ...
  64. A 69 a3: ... päntwäs puk praṣtaṃ pās(s)i pkāte : 1 || äñcaṃ kṣaṇaṃnne säs tanne wkänyo ...
  65. A 69 b1: ... sn(e) täkwāṣluneyum – ss (ā)rkiśoṣi : 1 || kus weñlune tāk mät n(e) ...
  66. A 70 b4: ... (lān)tune(ṣiṃ) kärparäṃ mā pältskāl naṣt : 1 yusār yäpsant ṣmeśärme
  67. A 71 b2: ... ats weñäṣ pätskācäṃ śol kāreyo : 1 || täm kaklyuṣuräṣ mäśkit lyutārr ats ...
  68. A 71 b5: ... m lāñciṃ kākmart mā kulypal : 1 || tmäṣ candālāñ bodhisatvāṃ pācri lānt ...
  69. A 73 b3: /// ·ñ· śoll oki : 1 || tmäṣ ālkont nunak mäśkitaṃ tso
  70. A 75 a1: ... wäryo paplu nśitär sne lyipär : 1 || täm kärsoṛäṣ ṣuliñi ñäktañ weyeṃ ...
  71. A 75 a4: /// kiṣ wsok pältsäk : 1 – – – · subhādrā bodhisatvānac ...
  72. A 75 a6: ... – – ñkät mā twāslune : 1 || päl· ā – – – ...
  73. A 76 and 83 a3: ... ṣñi malywäntāṃ lāntune kuyal ārtimār : 1 || /// /// k śkaṃ pācar ...
  74. A 77 b1: ... cesäm purpār klyomiṃ pyām kṣānti : 1 || täm kaklyuṣurä(ṣ) – – – ...
  75. A 77 b6: /// sāṃ wartsi tuṅkyo : 1 camäṣ wä – – – cem ...
  76. A 79 b5: ... päl ākntsāśśi sätkatär tri āpāytwaṃ : 1 (yä)sluntaṃ pe
  77. A 81 b1: /// neyo ārkiśoṣṣis : 1 || täm kaklyuṣūräṣ (bodhi)sattu kaṣ·· ///
  78. A 81 b5: ... pärkñäm mā tāk tāṣ riyaṃ : 1 pä ///
  79. A 84 a5: /// ṣ pkänt tsrässi : 1 || tmäṣ mukaphalku bo ///
  80. A 86 a3: /// ālyek cwäṣ : 1 ///
  81. A 90 a4: /// ryāṃ träṅksāt säm tāmaṃ : 1 tämne wkänyo cami tāmaṣ ye
  82. A 91 b1: /// nt swāsäṣ ñi : 1 priyaṅgu ṣtāmis karke mäṃtne nu
  83. A 93 a4: /// ñcäm : 1 puk pättāñäktaśśi kāṣāri wsāl parno kāpñe
  84. A 95 a3: /// ntär kolune : 1 || yas nu brāmnāñ śāstris a–
  85. A 95 b1: /// ·t· r : 1 || tmäṣ cem prāmnāñ c(aṃ) r(i)ṣakäṃ ...
  86. A 101 b3: /// (pä)lks(e) ñi āriñc marmas : 1 kusne tñi ṣeñc krant
  87. A 102 b4: ... tāne nande tuṅk cārkat sundariṃśäl : 1
  88. A 104 a1: /// śol pya{ṣ}tatär : 1 tsaris lyipont – –
  89. A 115 a5: ... poto mā śkaṃ tāpärk prutkāṣ-ñi : 1 || mā nāñi sne ṣrum täpreṃ ...
  90. A 116 b2: ... mā cem cami lkeñc klyosnseñc : 1 puk kä śkaṃ ñi –
  91. A 116 b6: /// śkaṃ saṃsāraṃ : 1 || taṃne wkänyo pättāññäkte märkampal naṣ ...
  92. A 117 b5: /// sāṃtäk saṃvarṣiṃ päṣtāk ṣāmaṃ : 1 mkälto āknats āco tāṣ
  93. A 118 b4: /// parno wrasom : 1 || tämyo (āmāśā)ñ ākālac kākant we ...
  94. A 120 a2: /// plyaskeṃṣiṃ yātluneyäṣ pkänt yāṅkṣā : 1 || mnu lutäsmām hā
  95. A 120 a4: ... wramnis ṣakk ats mskatär akälyme : 1 || wäl träṅkäṣ cä
  96. A 125 a6: – – tsāṃ yme : 1 || taṃ (ne) wkänyo nan(d)e ///
  97. A 126 a5: puklā snākye kälpo kāpñune : 1 || ///
  98. A 133 a2: /// c pintwāt kulypam siddhārthe : 1 || tmäṣ ///
  99. A 138 a2: /// ki : 1 || tmäṣ na ·e ///
  100. A 144 a3: /// ññ oki plawar epreraṃ : 1 || taṃne wkä(ny)o (ptā)ñkät käṣṣi ñäktas ...
  101. A 147 b5: ... ṣinäṃ śārak wasunt āti rarkunt : 1 || täm pälkoräṣ säm wäl tsmont ...
  102. A 150 a1: ... lap cämpi – suk ktäṅkātsi : 1 nande (t)räṅkäṣ āṣānik kuprene ca
  103. A 151 b5: /// : 1 || kuyalte cami kātsanäk t· – ...
  104. A 156 b1: /// yaṣ kar : 1 || ślak śkaṃ ///
  105. A 158 a4: /// r cwaṅke : 1 tsru yärm śla tuṅk me ///
  106. A 173 a5: /// käṣt mā naṣ : 1 || tmäṣ ptāñ· ///
  107. A 178 b1: /// pr· tärne : 1 || tmäṣ sne yä(r)m śr· ///
  108. A 205 b4: /// 1 || tmäṣ ṣome träṅki(ñc) ///
  109. A 206 b6: /// rpnātär : 1 || tämyo śt· ///
  110. A 209 b5: /// k mā sasiṃ : 1 tmäṣ ///
  111. A 212 a5: ... penu – – – kṣānti : 1 || tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ṣäññuneyā ...
  112. A 212 b2: /// c : 1 || ślak śkaṃ sewāñ näṣ caṣ ...
  113. A 215 a3: ... päñ känt tñ= āyim tināräs : 1 || yutkont a ///
  114. A 215 b2: ... yät kuyal mā prakte kälpitār : 1 || (tä)pr(eṃ) wewñuräṣ räskäryo pre yäṣ ...
  115. A 216 a1: /// : 1 ||
  116. A 226 b6: ... āñcäm kulypal tāṣ ṣakk atsek : 1 ke pat nu krī tāṣ ñareyäntwaṣ ...
  117. A 253 a3: ... āṣāṃ mrāc śpālyo nmässi caṣi śalpenac 1 || täm kaklyuṣuräṣ śaṅkh(e) cakkravartti wäl ...
  118. A 253 b3: ... pälkets triskäṣ rape swiñc pyāppyāñ : 1 ṣṭaṅksaṃ treśalsaṃ tpär pātsäṅkāsaṃ yetunt kulewāñ ...
  119. A 254 a6: ... sne kärye purpāc skuntu napeṃṣās : 1 || tmäṣ cem metrakṣiñi wrasañ tsmont ...
  120. A 254 b1: ... ṣu cem nu cesäs kenanträ : 1 || tmäṣ ātukek nirmitṣinās risäṣ poräṃ ...
  121. A 254 b6: ... pälycäs poñcäṃ traidhātuk caṣ saṃsāräṣ : 1 || tmäṣ āṣā(n)ik me(trak)
  122. A 255 b5: ... ṣakk atsek yäl ci nervānaṃ : 1 || tmäṣ metrak ptāñkät pältsäṅkā
  123. A 256 a2: ... w(aṣtäṣ läntam) ṣñ(i) pācrā särki : 1 || tmäṣ säm śaṅkhe cakkravarttis lānt ...
  124. A 256 a5: : 1 || tmäṣ säm siṃhe wäl okät-tmāṃ ...
  125. A 256 b3: puttiśparṣi kapśiñi : 1 || ote täpreṃ weyem wram akmalṣiṃ ...
  126. A 257 a3: ... w· km·· wl·· k(a)lkam nervān(aṃ) : 1 || sās waśeṃ āṣānikyāp meträ ///
  127. A 257 a7: ... swāñcenāsyo tatrisäk waśenyo poñcn ārkiśoṣi : 1 || tmäṣ puk tkanā āk· – ...
  128. A 257 b5: ... kāśā puk wrasañ plāntiñc sukyo : 1 || tä ///
  129. A 258 a4: ... • kärwāṣi waṣtt oki oṅkaläm : 1 ku(sne nu ca)ṣ mä(rkampalṣi enäṣluneyaṃ)
  130. A 258 a8: ... āṣānik puk märkampalntu kärso ptāñkät : 1 || tmäṣ siṃhe wäl
  131. A 258 b6: /// (tsälp)i ñi : 1 || tmäṣ metrak ptāñ(kät) ///
  132. A 259 b2: : 1 || tanne wkänyo pälskoräṣ tri wältseṃ ...
  133. A 259 b5: tpär yo āñc : 1 || tmäṣ sumati mār ñkät kātkmāṃ ...
  134. A 260 a4: ... kāruṃ c· kuyal mā eśe yatār-äṃ 1 || täm kaklyuṣuräṣ ptāñkät kä – ...
  135. A 261 a4: ... tämyo ymā(m) – – – : 1 ṣokyo – – kälpālaṃ ///
  136. A 261 a8: ... s śkaṃ t·ki – yme ālak 1 ///
  137. A 265 a5: (ṣā)mañiṃ wkäṃ krant : 1 || tmäṣ aghaniṣṭabhavaṃ ṣo(lāraṃ) ///
  138. A 275 a3: /// : 1 || (tä)m kaklyuṣuräṣ āṣānik metrak kuront ...
  139. A 275 a6: /// kumnäṣ mokone : 1 || täm kakly(u)ṣu(räṣ)
  140. A 275 b5: /// ··ālo : 1 || tmäṣ sārathi penu träṅktsi
  141. A 275 b8: /// : 1 || täm kakly(u)ṣuräṣ bodhisattu träṅkäṣ cani ...
  142. A 276 a6: ... kärs(ā)cär tämne pyāmäs yas penū : 1 || lāntsañ ·rä –
  143. A 279 b5: ... pat puk cem kumseñc metraknac : 1 || ku ///
  144. A 280 b8: /// ṣäk (spā)rtwseñc wätsyās : 1 śaṅkhe cakkravartti ///
  145. A 285 b3: /// kmuräṣ : 1 oktmāṃ śtwa(r) w(ä)lts wyāsyā··rä ///
  146. A 286 b4: – – – skanträ : 1 || kusne – m tāpärk ///
  147. A 288 a7: skam skenal : 1 || sātāgiri träṅkäṣ kāsu weñā(ṣt) – ...
  148. A 297 b4: ... tsākäṣtär tkan= ākāśā wkäṃ wäknā : 1 ///
  149. A 298 a3: pkäñcā täm ṣurmaṣi : 1 nākmant ṣāmnās a ///
  150. A 298 a8: klop ñareṣi 1 || t·· – ·ñ· re – ...
  151. A 299 a7: /// we ñäktañ kumseñc napeṃsac : 1 || lcär poṃś || vaibhāṣikyāp āryacandres ...
  152. A 299 b4: ... kātsaṃ lmont cam klyomänt metrakäṃ : 1 || ///
  153. A 300 b3: ... kätwes mätkont prakte ypamtär kārūṇik : 1 weñā
  154. A 301 b5: /// ryo lek pikār ypār : 1 || pukaṃ eṣäk śkaṃ tām pyākṣaṃ ...
  155. A 302 b3: /// sit pāsanträ : 1 – – putkorā mäskanträ plyaskenaṃ ṣmeñc ...
  156. A 304 b3: /// maṃ näṣ : 1 || ṣāmnuneyis ñom kaklyuṣu ṣā
  157. A 305 b8: /// śkaṃ sam kāruṃ 1 || tmäṣ caṣ poñcäṃ
  158. A 307 a3: ... (ka)rmapath kätkāluneyäṣ närkāsluneyiss āṣtrone sas ṣurm 1 prayokäṣ närkāṣluneyiss āṣtrone (wät ṣurm 2)
  159. A 311 a2: lāläkkoṃpe seyaśśäl ṣyak ṣaṭsuträ postäk pekamät 1 kusne wrasom caṣ postäk pe – ...
  160. A 312 b7: ... pyāppyāsyo ñäkci oki ciñcri tāk : 1 mār ñkät täm pälkāt mnu ly(alyu)t(u) ...
  161. A 313 a8: ... ṣom kṣaṇa«ṃ» tñi puk tsälpāṣlye : 1 ca – – – – – ...
  162. A 313 b6: ṣem : 1 puk saṃsārṣinäs wrasaśśi mosaṃ ṣomāp ṣomāp ...
  163. A 315 and 316 b1: plyasken(aṃ) ṣokyo ṣyak kutkāt : 1 – – ·ñ·k··r·r· sy· /// /// ...
  164. A 317 b6: ... kucc aśśi wram pältsäṅkāṣ āriñcā : 1 klośnaṃ tarksäṣ swāñcen(y)o ///
  165. A 318 and 319 b7: ... /// /// lāntsac lyutār potaträ : 1 || some träṅkäṣ sās ·i (– ...
  166. A 320 a2: /// ñcäm : 1 kaksu ksalune(yac oki yt)si puki= skeyal ...
  167. A 331 b6: /// sark ñäkcyāññ oki : 1 || baḍe ///
  168. A 336 a4: /// (kn)ānmuneṣiṃ abhidharm : 1 || kupre pat nu (ptāñkä)t käṣyāp ...
  169. A 338 a1: /// ··ṣ·c ālam wäc : 1 || uddeśa ///
  170. A 338 b5: /// (kä)lpnāmträ : 1 || tmäṣ ptāñkät käṣṣī nawakäśśi ///
  171. A 342 b1: kalkāṣ lo ymār caṣ ypeyäṣ : 1 || klopasū nāntsu wäl träṅkäṣ pācri ...
  172. A 343 a5: (to)säm mā esam träṅksī : 1 || {r}äskär aru puruhit träṅ(käṣ) ///
  173. A 346 b2: ke =śśi säs oko naṣäm : 1 || tmäṣ wlāṃñkät aurabhripu|rveṃ
  174. A 352 b1: yal 1 papyätku ṣāmne wsāl t(ā)ṣ kä ///
  175. A 355 a2: ... pkaṃ śpālmeṃ puk cmoläntwäc ṣaṣärku metraknaśśäl 1 || samakkorrenaṃ || tkaṃ ñäktes ma(ṅkal) ...
  176. A 355 a3: ... puttiśparṣiṃ śäktālyī puk wrasaśśi sem nasäl 1 || – – – – || ...
  177. A 355 b2: ... m· t· – rs·ñc klyomināṃ yt(ā)r 1 | kāpñeka – – – – ...
  178. A 358 a4: ... li·o puk kälymentwāṣ yä«r»k ypeñci : 1 ||
  179. A 359 12: /// tsäknäṣträ 1 | rājā harati corā vā | ...
  180. A 359 20: /// pāplo | 1 ijyante vidhipurvakam | talke ypeñc ///
  181. A 366 b4: ·iñi okät (pāka)ñ vijñāṃ 1 nāmarūp ṣadāya(ta)ṃ ///
  182. A 394 b2: : 1 || tmäṣ mahendradeve pācar ·eṃ – ...
  183. A 399 b2: /// nāssi : 1 || maṇijvāle bodhisattu träṅkäṣ klyom metra(k) ...
  184. A 399.6 a1: /// leṃ : 1 ///
  185. A 400 b1: /// (pu)k wrasaśśi wärpālaṃ : 1 || ākälṣäl träṅ(käṣ) ///
  186. A 414 a1: ... • || saṅkäs teryāñce träṅkäl • 1 || poṣatha • pravāraṇā • tmäṣ ...
  187. A 414 a4: 1 || tmäṣ tri pravārāpakāñcāśśi orto kātäṅkāl ...
  188. A 414 a5: träṅkäl • 1 || utsahasi tvaṃ āryaśikṣā • saṃghasya ...
  189. A 414 b1: ghasya pravārāpakinyau • 1 || tosmāśśi träṅkäl • utsahāmi • ...
  190. A 416.b a4: /// – 1 || āk – ///
  191. A 433 a7: /// rṣyoṃ ·s· : 1 || tä – lskoräṣ prasenaji wä ...
  192. A 445.d b2: /// räṣ āñcālyi tsarä(ṃ) 1 || – ///
  193. IOL Toch 10 b3: /// (ta)rya asaṃkhyainta lalaskemane : 1 temeṃ mante śwāra ce
  194. IOL Toch 168 b3: /// (yamaṣä)lle 1 po āñmtsa ///
  195. IOL Toch 826 a1: /// taṣälle 1 wä ///
  196. IOL Toch 826 b5: /// m āyo 1 kke – ///
  197. IOL Toch 884 a4: /// (yo)lo 1 śrāddhebhi(ḥ) ///
  198. PK AS 4B a2: ... piś cmelaṣṣeṃts näśītär ce yāmorsa : 1 āktikesa ne(sa)l(le)ṃ (pi)|takänta
  199. PK AS 7B a5: ... yāmtsi mā ṣpä triścer makā-ykne : 1 nesäṃ sū yāmor nemcek cmetsiś sportoträ ...
  200. PK AS 7H a5: ... ś(a)k krenta yāmornta paṣṣeñcañ tākaṃ : 1 māntalñesa śak krenta yāmorntats ṣparkäṣälñesa : ...
  201. PK AS 8C a6: ... yamaṣlya • lānte rinale parkälle mäsketrä 1 || kṣatriyempa larauñe yāmtsī āñme (tā)kaṃ-ne ...
  202. PK AS 13D a2: /// no ṅke ṣñikek yartam te-postä(ṃ) 1 || tumeṃ sä-
  203. PK AS 13D a5: /// (·)ālaṃ kṣattaryeṃts : 1 || ulkāmukhe we(ṣṣäṃ) ñakta tu ṣpä
  204. PK AS 13D b4: /// lāl(·)i (– –) mäñcuṣkana 1 || tumeṃ rohiṇi nikṣ(ā)ttärne īte pälleṃ|(tne)
  205. PK AS 13E b8: jaṃbudvipṣeṃ lantaṃts po krempar warkṣäl : 1 || tumeṃ kapilavā(stu) ///
  206. PK AS 16.2 a2: ... centsak saimtsa ka(ntär) se śaiṣṣe : 1 || tusāk warñai kṣatri posa te ...
  207. PK AS 16.2 a5: ... saimtsa wes śayem omte pintwātsa : 1 || tumeṃ cai eṅkalñentse nāki kärsormeṃ ...
  208. PK AS 16.2 b2: piś ṣäp no : 1 || se tane t(e)ri ste ente ...
  209. PK AS 16.3 b2: ... tne takāre amo(kämpa palsko mai)m : 1 || ot toy ma|hāsaṃmateṃ
  210. PK AS 16.3 b5: ... manta keklyauṣoṣ ṣeṃ mäkte srūkalñe : 1 || eṃṣke tot ṣe ylai|ñäkt(e)
  211. PK AS 17A a5: ... : alāläcc(e pa)lskos(a su yär)p(o)nta kraupoytär 1
  212. PK AS 17A b3: ... pete plān(t)o katkauñai (l)m(o)ṣn(e) rīn(e) pūrvottar 1
  213. PK AS 17B a3: ... mā cä(m)p(em wes) s·· nessi : 1 || tumeṃ – –
  214. PK AS 17C a1: ... – – – (ne)mcek yanmoy orocce 1 || tum(eṃ) y(o)ps(a) pl(a)ktūkäññ(a ṣe)sa supr(i)y(eṃ)mp(a) ...
  215. PK AS 17C a4: ... säsweṃm(eṃ yapo)ympa ṣ(e) wakīssor skwasoc tākam 1 lkoyem wnolmeṃ wä(rt)s(e)cc(eṃ) au(lāreṃ)
  216. PK AS 17C b3: maiyyane sak śaul śāyau 1 || ta(ne wa)lo (su)priyeṃ ontsoyäcce pilkosa ...
  217. PK AS 17C b5: ... īme ṣek sū ñī cine spor(tt)otär 1 kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ mā ceṃ ...
  218. PK AS 17D a3: 1 || tu keklyauṣormeṃ supriye cakravārti walo ...
  219. PK AS 17D a5: ... traike wrotstse amarṣe wikātär-m(e) snai lyīpär 1 yästār
  220. PK AS 17E b2: ... se śaul ñī kälpau yesmeṃ • 1 || te keklyauṣormeṃ supriyeṃtse waṣa|moñ
  221. PK AS 17F a3: ... o(ko) śāmñe camel takā-me tā preśyaiyne 1 || sā (n)o ñake plāce tapatrīś ...
  222. PK AS 17F b4: lalāloṣ tākoym s(n)ai ā(ñmci): 1 || tumeṃ (–) (··)m(·) ylai-ñäkte supriyeṃtse ...
  223. PK AS 17H b4: : 1 po śaiṣṣeṃtse yokī(ye ke)kts(e)ñ källoym skwassuññai ...
  224. PK AS 17I a2: ... ekṣaly) plontoträ skwanuṃtai sadāmatyi ñakti ra 1 || supriyeṃ lkāskemane priyentse ṣer priyarati ...
  225. PK AS 17I a4: ... : spärkau sakämpa akālkäntse knelñesa : 1 || tane sumana tseññai uppāltsa supriyeṃ ...
  226. PK AS 17I b5: ... saksa pl(o)ntomar tarkär yainmu ṣparāy ra 1 || tane supriye palskalñene maiyyācce yaipu ...
  227. PK AS 17J b1: ... tsror(ī)nts(a) ka p(er)k(e)nträ m(ā parna) lnask(eṃ) 1 ypärw(eṣ)ṣ(e)|ne
  228. PK AS 17K a2: c{eṃ} peññan-me {p}ärskoṣṣäṃ 1 || (tu)meṃ poñc kleṅkenmeṃ korponträ painesa ...
  229. PK AS 17K b5: ste emparkre 1 i(me) cek warñai kwr(i) kälpāsta kos ...
  230. PK AS 19.8 b1: -lñ· m(ā) anaiwaccene māntalñe : 1 || ñake pkänte-yamiññana wäntarw(a) śanmeṃ tunts(e) ...
  231. PK NS 1 a1: ... caṃ ppältsäk särki āñu kälpātār : 1 || 2/4/4 ||
  232. PK NS 1 b1: ... wac kuñāś lkātär kule ṣurmaṣ : 1 ṣotre
  233. PK NS 19 a3: ... täṅwaññe rājavat yok iprernste lukṣäṃ ānte 1 || lāntsa weṣṣäṃ || r· ///
  234. PK NS 19 a5: ... ācepi nmittantse ṣotri ṣarpsäṃ se wäntre 1 || tumeṃ walo ṣesa lāntsompa makā ...
  235. PK NS 29 a6: sä(sweṃmp= eṣe) ceṃts śmalñe 1 || te keklyauṣormeṃ brahmada(tt)e walo arwāre ...
  236. PK NS 29 b2: indri ek(a)ṣṣ(e) (sä)sw(e)ṃtse pāk(e) klutkäṣṣä-ñ : 1 || tumeṃ plaktūkäñña kerciyeṃne yopsa lānt ...
  237. PK NS 29 b3: ... poñ ( mā) prukṣtar se wäntare 1 || plaktūkäñña weṣṣäṃ || kwamane || ...
  238. PK NS 29 b5: indrintse plān(t)o (ña)ṣträ säswenmeṃ 1 || tane supriye cakravārtti walo plaktūkañantse ...
  239. PK NS 32 b5: ... : āyorntaṣṣe swese kentsa swāsäṣṣasta : 1 pärnāññana wäntarwa kuse aiṣṣäṃ āyor mā ...
  240. PK NS 34 b2: ... tu skaina(ṃ) ṣaññ(ä)ññe śaiṣṣe snūmeṃ slaṅkenträ 1
  241. PK NS 36A a2: /// ekalymi 1 || tane uttare – ///
  242. PK NS 79.1 b6: /// – ssi • 1 || tumeṃ walo ṣesa lantsona mcuṣka(ntampa ...
  243. PK NS 83 a5: /// puwar mātre tsäkṣäñ tā 1 || akāśmeṃ weskeṃ || haṃsavaṅne || ...
  244. PK NS 83 b4: /// läntsi 1 krui no kñītär-cc ākālko yänmoyt īke ...
  245. PK NS 699 a2: /// – śaultsa : 1 || tu(meṃ) ///
  246. THT 28 a6: /// ṣañ sarrīwenta : 1 mā āyor mā ra telki yamalñe ...
  247. THT 33 a3: ... śūke campäṃ tak= ānaiśai karsatsi : 1
  248. THT 77 a6: ... • yaitu ṣai sū (krentauna)ṣṣeṃ tsaiññentsa 1 || om no ñake se araṇe(mi ...
  249. THT 82 a4: ... – –) wate no lalaṃṣke olypot(s)e 1
  250. THT 99 b3: ... meṅkitse tesa pkārsa-ñ yakt-āñm ñi : 1 || yākṣe weṣṣäṃ kuse tuṃtse pito ...
  251. THT 107 a3: aiśamñe su yinmāṣṣäṃ : 1 || akālk tsäṅkā-ne mäkte pi kca ...
  252. THT 107 a8: ... wñār-ne purwar wesanmeṃ pinwāt rṣāka : 1 || snai epiṅkte bram-nikte kārpa totka ...
  253. THT 107 b1: ... no knetär-me ritau akālk laukaññe : 1 || bram-ñikte weñā-meś ṣerśkana : se ...
  254. THT 107 b5: kaṣār wassi : 1 || ckentse manarkaisa nyagrot stām ñor ...
  255. THT 107 b8: rano ritau akālk käñiyoytär • 1 || wärpāte aṣañike bodhisatve nāndai nandābalaimeṃ ...
  256. THT 108 a5: ... mā wat – – mpa : 1 || te keklyauṣo(r)m(eṃ) – – wi(yā)r ...
  257. THT 108 a9: ... – – pākeś pelaikne onwaññe : 1 || pañikte käṣṣi piś wakanmasa yaitusai ...
  258. THT 108 b3: ... täṅkwaññe omteṃ poyśi nes ñ·e yamaṣṣate 1 || tumeṃ trey śaiṣṣ(eṃ)s käṣṣi ceyna ...
  259. THT 108 b6: ... prayok asāṃne ka ṣ lyakārne • 1 || tumeṃ ñikte ññikte ceyna jaṭilapurvakaṃ
  260. THT 108 b10: ... • te /// /// ññe • 1 || kwri – – – –
  261. THT 111 b2: /// • 1 || mūrdhāgat ///
  262. THT 112 a2: /// ·ene ñemṅ kälywe : 1 || śarsa aṣañik(e) ///
  263. THT 114 a1: /// se mñcuṣke : 1 || pklyauṣ oro ///
  264. THT 117 a3: ṣu 1 am(i)śk= (e)ntsesse ///
  265. THT 117 a6: kośa lykäśke pälsko waikesse 1 ṣe ///
  266. THT 123 b5: ... toṃ tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka läklenta o ///
  267. THT 148 a4: ... • ente tetriku se śaiṣṣe : 1 kuse traii
  268. THT 231 a1: ... kuse tañ ṣeyeṃ ṣañ śamna • 1 winālñene krentantso yātalñesa śateṃne •
  269. THT 237 b2: /// cī tarnesa : 1 twek wa ñī pācer twek rano ...
  270. THT 261 a5: /// m· s·· 1 – w(r)oc(c)e – – ///
  271. THT 282 a7: ... (r)ītatsi aknātsaññentse träṅko kal(p)a ṣañ (añm) 1 t· l· –
  272. THT 295 a2: ... śoläṣṣe wsäskemāne empelye saṃsāräṣṣai kwaṣṣaine : 1 tentse ṣärmtsa kreñ= śamnā tsrelläññeṣṣe puwarsa ...
  273. THT 295 b2: ... mäṃ weñña sutärne ñäkteṃnts ñakte pūdñäkte 1 t(e tve)
  274. THT 297.a b1: ite wināskau cau tsiromñe 1 || āyorṣṣe pāra|mit
  275. THT 307 b8: /// lo 1 (śrāddhe)bhiḥ peśalebhiś ca • per(ākä)ññecceṃmpa maim· ...
  276. THT 312 b5: ksaṃbuddhabhāṣitā : 1 || bahup· y· /// /// laikneṣṣe ...
  277. THT 321 a2: /// 1 mā kauc māka lkāskemane ///
  278. THT 345 a4: ... lāntämpa seṃ lyakau cintāmaṇi sarkästär • 1 || tu ///
  279. THT 350 a3: ... nāge campi pältak swese swāsästsi : 1 || te k· ///
  280. THT 350 b6: ... – mā ṣ kärrāll(e) klautkattsi : 1 || su ///
  281. THT 351 b3: ... yp· /// /// lmoṣ pkārsañ : 1 || ///
  282. THT 353 b3: /// kkāka : 1 || tumeṃ rṣāke mäñcu ///
  283. THT 355 a4: /// lskontse : 1 skwassoñc nāgi tākoṃ tn(e) ///
  284. THT 367 a4: no nta traike yanmo(y :) 1 || o ///
  285. THT 367 b3: kam träṅkossoñc : 1 ṣkäss ūwe ///
  286. THT 368 a7: /// ·ñ· nte : 1 || tumeṃ ylai-ñäkte bodhisatveṃne l· ///
  287. THT 368 b7: /// lkosa : 1 (t)e tot ke ·e ///
  288. THT 371 a1: /// alm(e)meṃ : 1 || c(e) teṃ ṣ(a)rämts(a) k· n· ...
  289. THT 376 a2: /// n(–)rvāṃ yinmāṣṣäṃ 1 || ///
  290. THT 376 b3: /// mttso pt(a)nm(a)ne : 1 || mäksu no ///
  291. THT 379 a5: /// r : 1 śāmna tu lya ///
  292. THT 380 a7: ṣamāññe : 1 || wertsiyai mamrauskau ///
  293. THT 380 b8: – – ś kekmoṣ t(n)e 1 || śārip(u)tre ///
  294. THT 401 b3: tumane (o)k yiltsa : 1 ṣesa kamts· – r pār· ///
  295. THT 404 b1: ñiś 1 ṣ(a) ñ yäsnā – cwi walo ...
  296. THT 405 a7: dñäktentse welñene • 1 te ramt ś· ///
  297. THT 415 b4: /// sa yapoy lyama 1 || om no ñake śa
  298. THT 424 a2: kekamu • 1 tarya n(au)mye ///
  299. THT 424 b8: 1 || lyak· ///
  300. THT 429 a3: /// ·yp· • 1 bauddheṃ siddhānmpa śka kantanoy·ä ///
  301. THT 490 b6(I): makte nocot kuśāneṃ kamate 1 ///
  302. THT 499 a2: /// (y)okale • yvarca trau 1 ||
  303. THT 515 b6: /// pellesa no 1 ptäṅwäññe ṣäñ śamñeṣṣe ///
  304. THT 520 b6: ... ñi iñcwo ra anāntapa – wi 1 || tumeṃ purohite akrūn(a) ///
  305. THT 549 a1: ... dvitiyakaḥ jeṣṭam(ā)sa(ḥ) tṛtiyas tu caturthāṣāḍhaka smṛtaḥ 1 śr(ā) vaṇa pañcama – s t(u ...
  306. THT 575 a1: ... kl· /// /// ñäkcya kl(au)tso : 1 paracittajñāṃ eru räddhi – – tu ...
  307. THT 576 a4: ... śawiya ette temeñ aśśi cwi : 1 || aka ///
  308. THT 577 a3: – mäsketär wäntare • 1 || te ///
  309. THT 579 b5: /// śke • 1 || ce welñe klyauṣā ///
  310. THT 588 b1: /// s· aṣanīkeṃts 1 leki saṃtke wästsänma wsāwa ñäś ā ...
  311. THT 600 a3: /// lñe alyekne palsko mäsketärne 1 tsirauññeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane ...
  312. THT 606 a3: ... lyelykoṣ ceu pikārsa wnolm= alyek • 1 || toṃ rekauna keklyausormeṃ mahāsaṃmate ///
  313. THT 623 a3: /// – k sākṣiñ ñke : 1 || priyasu ///
  314. THT 1141 a6: /// sn= ālak wkäṃ : 1 ||
  315. YQ I.2 a3: ... mem kaś yärm mā naṣ : 1 eṣant
  316. YQ I.2 a8: ... krañ«c»säṣ mar ñi tākiṣ tsrālune : 1 || täm kaklyuṣurä|(ṣ)
  317. YQ I.3 b4: /// (k)ārūṇik dakṣināpath kälyme tāṣ : 1 || tṣaṃ penu pälkāṃt ā-
  318. YQ I.5 b2: /// kakmuṣ lkātsi klyomänt metrakäṃ : 1 || nirdhane träṅkäṣ kusne bādhari brā|(maṃ)
  319. YQ I.5 b8: ... (ā)r(ś)o lo ār talke säm : 1 || tämyo tṣaṃ e|(l)
  320. YQ I.6 a3: /// – sukyo skassu näṣ : 1 || tmäṣ kumnäṣ nirdhane brā|(hmaṃ)
  321. YQ I.6 a6: ... tināräs lyutñam pare tām skassu : 1 || śla natäk klopasunt akma|(lyo)
  322. YQ I.6 b2: ... päñ känt tñ= āyim tināräs : 1 || yu|(tkont)
  323. YQ I.6 b4: ... et-ñi wtāk ṣakkats dhanīke protkaṃ prutkāṣ-ñi 1 || tä|(rmmāṃ)
  324. YQ I.8 a8: /// knānaṣ mrācäṣ penu letlune : 1 || tmäṣ bādhari brāhmaṃ ptāñkät käṣyāp ...
  325. YQ I.9 a2: /// – śla tsärk karel : 1 || täm pälkoräṣ ñä|(kci)
  326. YQ I.9 b3: ... karel tsärkaśśäl ywār klyoṣäl tāk : 1 gautam koträṣ ikṣvā|(kuy)
  327. YQ I.10 a8: /// (wä)lläsmār : 1 || ñkät träṅkäṣ bādhari mar klopasu ...
  328. YQ II.1 a7: ... lyutār märkampalṣi bā)rāṇas riyac kātse : 1 || smimāṃ akmalyo klyom metrak träṅkäṣ ...
  329. YQ II.1 b7: ... kātse) p(e)nu ṣakkats klopäṣ tsälpäṣtär : 1 || näṣ penu
  330. YQ II.2 a8: (:) /// (käṣṣina)c waṣtäṣ läñcam : 1 || täpreṃ wewñuräṣ āṣānik metrak tmäk ...
  331. YQ II.3 a4: ... ñ kākkurā riṣakäśśi lāntac ytsi : 1 || täpreṃ wewñuräṣ ā|(ṣānik)
  332. YQ II.3 b1: (:) /// (kāru)ṇik : 1 tämyo ptärkäs tirthenās pläśluneytu sne tspokās ...
  333. YQ II.4 a4: ... (ṣ täm penu p)yāmā-m kṣānti : 1 || tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ṣäññuneyā ...
  334. YQ II.4 a8: ... – pältsakyo mar näṣ märsāc : 1 || ślak śkaṃ sewāñ näṣ caṣ ...
  335. YQ II.5 b2: ... : cam) /// ñäktas napeṃśśi : 1 || kusne yas ṣome tosäṃ pärkluneytu ...
  336. YQ II.6 a5: ... was ke aśśi senik kälpäṣt : 1 sne parnune
  337. YQ II.6 b3: ... yal sämm ontaṃ mā rinäṣtär : 1 märkampalṣi wäl tāpärk
  338. YQ II.7 b5: ... oṣeṃ mākis māk ypā purccamñe : 1 || tmäṣ kumse|(ñc)
  339. YQ II.8 a1: /// l nasläṃ ptāñäkte wināsamśi : 1 || tmä|(ṣ)
  340. YQ II.8 a7: ... ytäṣtr oki tkaṃ ākāś caṣi : 1 mā nu
  341. YQ II.8 b4: (ākālyo) /// (pt)āñktā kārme : 1 || saṃtuṣite träṅkäṣ mā śkaṃ tāpärk ...
  342. YQ II.9 b8: /// (kä)ṣṣi sne lyutār puttiśparṣiṃ : 1 ke mosaṃ ne
  343. YQ II.10 a2: /// (pär)maṅk nasäl : 1 || tmäṣ säm metrakṣi bram ñkät ...
  344. YQ II.11 b2: ... mrāc pkärsäs ptāñäkte kärsont ākṣiṃññunt : 1 || tmäṣ upaśime
  345. YQ II.11 b5: /// pkärsäs mrācäṣ letlune manarkāñ : 1 || tmäṣ paiṅgikenäṣṣ a|(ci)
  346. YQ II.15 b5: ... /// (nervāna)c ytār riṣaki tāṃ : 1 || tämyo picäs yas ṣāmnāñ ṣñi ...
  347. YQ III.1 b1: ... mänt pat nu täm papyutkāt : 1 || paṭṭīni träṅkäṣ kuprene wāpalyi
  348. YQ III.1 b4: /// (mäccā)käk wāpat kanak wākmatsäṃ : 1 || wāskāñc träṅkäṣ yneś ñuk ptāñkä|(t)
  349. YQ III.5 b2: ... yātaṣ eṅkäl kleś wikäṣṣ oki : 1
  350. YQ III.6 a7: ... ñukk oki ñare lwākäṣ pretāsäṣ : 1 || ptā|(ñkät)
  351. YQ III.7 a5: /// – tsopatsäṃ : 1 || täm kaklyuṣuräṣ gautami lāṃts ptāñkät ...
  352. YQ III.9 a5: /// 1 || tmäṣ gautami lāts pältsäṅkāṣ kus ...
  353. YQ III.12 a6: /// 1 || tmäṣ āṣānik metrak citrarathes krämpālune ...
  354. YQ N.4 a7: ... ñ mäskaṃtär yātluneytu śtwar yomuṣ : 1 || śāriputrä ///
  355. YQ N.5 b4: /// (ma)msuṣ taṃ : 1 || tämyo täm cesmi śol sne-ñā|(tse) ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?1
Output automatically generated on Mon, 2016-02-08, 22:21:23 (CET).
Page cached on Sat, 2016-02-06, 14:49:54 (CET).
Page created on Mon, 2012-05-07, 00:30:04 (CEST), by Martin Braun.