print

1

Derived lexemes:
Word class:Number

Occurrence (347)

 1. A 1 | a2 | 7: ... ymāräk yäsluñcäs kälpnāl ymāräk yātlune : 1 tsraṣiśśi māk niṣpalntu tsraṣiśśi māk – ...
 2. A 2 | a2 | 2: tsraṣṣune : 1 || mā täpreṃ saṃ poñcäṃ saṃsāris ...
 3. A 2 | b4 | 6: näknäṣträ niṣpalis śkaṃ amok tsmār : 1 || kospreṃ kospreṃ śkaṃ-ne amokäts amo ...
 4. A 3 | a5 | 1: : 1 sas wär tkanac wles wät nu ...
 5. A 4 | b3 | 12: ... ke kälpoṣ nunak sätkaṃtär omäskenaṃ : 1 || hi|mavant
 6. A 5 | b4 | 7: ... pontsāṃ kapśiññäṣ omlyi wikṣā pekäntāp : 1 || tmäṣ säm pekant ākntsu(ne)|yo
 7. A 6 | a2 | 11: ... ṣñikek nu kātkäṣtär ñi tuṅkyāriñc : 1 || kuss aśśi sās yaṃtrācā(res)
 8. A 6 | b3 | 8: ... śkaṃ paṃ ypamāṃ sās lālaṃṣkā : 1 || nunak pälttsäṅkāṣ tsopatsäṃ ñātse pälko ...
 9. A 8 | a1 | 8: ... mskatär paṃ hiśt trak eṅkäl : 1 || säs wram nu yaṃtrācāreṃ käṣṣinā ...
 10. A 8 | b1 | 10: ... kāmat lyu wram kälk elā : 1 || tmäṣ ksär yaṃtrācār· – –
 11. A 9 | a2 | 4: ṣpinac pälkāc kraṃś : 1 || wrasañ penu cam peke pälkoräṣ ...
 12. A 11 | a6 | 6: ... ne nakät śla lāṅk ri : 1 || kupre pat nu knānmuneyäṣ pkänt ...
 13. A 12 | a6 | 12: ... puk salu āyäntwāṣi lwāśśi wäl : 1 || tmäṣ
 14. A 12 | b5 | 16: ... śoll ats cami wākäm ṣeṣ : 1 || (tmä)|ṣ
 15. A 13 | a5 | 3: – – kalar nakänt : 1 || tämyo knānmune ārkiṣyaṃ pukaṃ śpālmeṃ ...
 16. A 13 | b4 | 9: ... yomnālune yātäṣ sne ske pñi : 1 pñintuyo (tampe)|wāts
 17. A 14 | b3 | 6: ... oras wrasaśśi mā kälpāl naṣ : 1 || kuc śkaṃ ne pñintu puk ...
 18. A 16 | a2 | 15: ... skam pñintu kene kulypal yātlune : (1 ||)
 19. A 16 | b5 | 7: ... klyaṃtär kiṅkareñ pälkāc tampe pñintwāśśi : 1 || ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ pälkāc ṣāmnāñ ...
 20. A 18 | b4 | 4: yneś wätkālts ypeñc : 1 || āṣānik ptāñkät käṣṣi nu äntāne ...
 21. A 19 | b3 | 11: ... ymāṃ nu wrasyeṃtsātäṃ särk waṃtyo : 1 || tmäṣ säm āṣānik (śā)|kyamuni
 22. A 20 | a3 | 13: ... tu pukal ptāñäkte pyāmāṃ spaktāṃ : 1 || ptā|(ñä)kte
 23. A 20 | b4 | 1: ( : ) 1 || ānand träṅkäṣ taṃne nu säm ...
 24. A 21 | b3 | 6: (śl= o)ko tāśśi oñi cmol : 1 || weyeṃ nāṃtsu bṛhadyuti kuntistsek pältsäṅkāṣ ...
 25. A 22 | a6 | 2: ... – ( – ) kāruṇik : 1 || täm pälkoräṣ bṛhadyuti mlamānn oki ...
 26. A 23 | a6 | 1: – – – ( : 1 ||) – – – – – ...
 27. A 24 | a1 | 5: ... – m kuc yp(a)mm aś(śi : 1) – – – – – – ...
 28. A 24 | b2 | 8: ... ākāl kātkaṃ puttiśparnac ṣokyo wärṣṣälts : 1 || tmäṣ bṛha(dyu)|(ti
 29. A 25 | b6 | 5: ... – – – – ṣ : 1 || tmäṣ bṛhadyutis pācar mācar śäṃ ...
 30. A 27 | a6 | 4: (ñ)äk(ta)śy oki vaijayant : 1 || ///
 31. A 27 | b5 | 3: ñemi säm 1 || kupre(ne) ///
 32. A 28 | b1 | 2: ñareyntwaṃ : 1 || pärskont akmalyo śri /// (ku)|rsärwāyo
 33. A 29 | b2 | 2: pnäṣṣ-äṃ : 1 mā ñi cämplune olyi-k /// (19 ...
 34. A 35 | b5 | 2: lkātsi : 1 kupren(e) ///
 35. A 38 | a1 | 2: yac : 1 || tmäṣ säm pāl(at) ///
 36. A 39 | a6 | 3: klopaṃ yäṣ : 1 || s- ///
 37. A 41 | b3 | 5: ñuk tām sne waste : 1 ///
 38. A 43 | a1 | 6: ... tām wumār pñin(tu) /// /// : 1 || knānmāṃ pe – – m ...
 39. A 46 | b6 | 3: puk ptāñäktañ : 1 || ///
 40. A 48 | a3 | 5: ... –) p ; tsopatsäṃ yärk ynāñmune 1 ///
 41. A 51 | b1 | 2: /// sumnātär : 1 || puk lwākā kā- ///
 42. A 54 | b1 | 1: : 1 (||) ptāñkät käṣṣiṃ wināṣluneṣi pñi wrasaśśi ...
 43. A 55 | a4 | 7: ... lyutār pāk ; śorki arseñc : 1 yreki śla tu|(ṅk)
 44. A 57 | a5 | 6: ... rsoraṣ pāśoñcsaṃ elantyo pätstsāc pāśīnās : 1 || wärpnāntās wrassaṃ
 45. A 58 | a5 | 2: /// kālyo : 1 || tmäṣ bhādrāy noṣ peṃ priyasundari ...
 46. A 58 | b2 | 5: /// l tsopatsäṃ śloko yatsi : 1 || tmäṣ bhādrā āriñcṣi ākāl pākraśi
 47. A 58 | b5 | 2: /// lym·ne : 1 täm kaklyuṣuräṣ mitre träṅkäṣ wtäksäs svayampār ...
 48. A 59 | b1 | 9: ... mā penu wāsklune ypāt kapśiññis : 1 || tmäk ṣu
 49. A 60 | a2 | 3: /// ṣ ritāmār : 1 kātkmāṃ nāntsuṣ cem ākläṣlye ślāñcālyi bodhisa
 50. A 60 | a5 | 1: /// : 1 || puk wäknā was ākāl ritāmtär ...
 51. A 61 | a5 | 4: /// l kāruṃ skam : 1 || täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl weyeṃ
 52. A 61 | b4 | 7: ... krantāp watkuraṃ näṣ klyan‹t› tākim : 1 || tmäṣ bodhisattu āsā|(näṣ)
 53. A 62 | a2 | 7: ... śolntu – – wäs neṣ : 1 kāpñes sewās āntiṣpur sne – – ...
 54. A 63 | a2 | 3: /// ·p· yis : 1 || tmäṣ cam rupyāvateṃ śomäṃ utpalāvatṣiñi ...
 55. A 63 | a6 | 6: ... ·w· wiwār rotkar pākär pāśinās : 1 tanne wkänyo cami parnontāp wrases abhiṣekṣināṃ ...
 56. A 64 | a5 | 14: ... wäknäṣ lāletu mā oñi cmol : 1 || täm kaklyuṣurä(ṣ)
 57. A 64 | b3 | 6: ... (wä)lts āmāśās mā pākär ypeñc : 1 || tmäṣ brahmadatte wäl wsok nāntsu ...
 58. A 65 | a2 | 14: ... ṣurm ṣäññāk wlässi wrasaśśi ārkiśoṣṣaṃ : 1
 59. A 65 | b3 | 14: ... nu kāruṇik cam ālu kliṣ : 1 || wäl träṅkäṣ kāru
 60. A 66 | a3 | 4: /// ṣ· ñemi pāṃsanträ : 1 ṣomāp lānt em kuprene cu ālyek ...
 61. A 67 | a1 | 3: /// tpär pramtär : 1 wlāñkät träṅkäṣ kalkam näṣ camac kātse ...
 62. A 68 | a2 | 4: sar pyāppyāñ napeṃsac 1 || – – ·m ·hi lāts ...
 63. A 68 | b1 | 4: (wra)saśśi klop wikässi : 1 || tmäṣ säm parno wrasom päñ ...
 64. A 69 | a3 | 6: ... päntwäs puk praṣtaṃ pās(s)i pkāte : 1 || äñcaṃ kṣaṇaṃnne säs tanne wkänyo ...
 65. A 69 | b1 | 7: ... sn(e) täkwāṣluneyum – ss (ā)rkiśoṣi : 1 || kus weñlune tāk mät n(e) ...
 66. A 70 | b4 | 6: ... (lān)tune(ṣiṃ) kärparäṃ mā pältskāl naṣt : 1 yusār yäpsant ṣmeśärme
 67. A 71 | b2 | 9: ... ats weñäṣ pätskācäṃ śol kāreyo : 1 || täm kaklyuṣuräṣ mäśkit lyutārr ats ...
 68. A 71 | b5 | 6: ... m lāñciṃ kākmart mā kulypal : 1 || tmäṣ candālāñ bodhisatvāṃ pācri lānt ...
 69. A 73 | b3 | 4: /// ·ñ· śoll oki : 1 || tmäṣ ālkont nunak mäśkitaṃ tso
 70. A 75 | a1 | 7: ... oki wäryo paplunśitär sne lyipär : 1 || täm kärsoṛäṣ ṣuliñi ñäktañ weyeṃ ...
 71. A 75 | a4 | 4: /// kiṣ wsok pältsäk : 1 – – – · subhādrā bodhisatvānac ...
 72. A 75 | a6 | 9: ... – – ñkät mā twāslune : 1 || päl· ā – – – ...
 73. A 77 | b1 | 9: ... cesäm purpār klyomiṃ pyām kṣānti : 1 || täm kaklyuṣurä(ṣ) – – – ...
 74. A 77 | b6 | 4: /// sāṃ wartsi tuṅkyo : 1 camäṣ wä – – – cem ...
 75. A 79 | b5 | 11: ... päl ākntsāśśi sätkatär tri āpāytwaṃ : 1 (yä)sluntaṃ pe
 76. A 81 | b1 | 3: /// neyo ārkiśoṣṣis : 1 || täm kaklyuṣūräṣ (bodhi)sattu kaṣ·· ///
 77. A 81 | b5 | 8: ... wlalune pärkñämm ātāk tāṣ riyaṃ : 1 pä ///
 78. A 83 | a3 | 8: ... ṣñi malywäntāṃ lāntune kuyal ārtimār : 1 || ///
 79. A 84 | a5 | 4: /// ṣ pkänt tsrässi : 1 || tmäṣ mukaphalku bo ///
 80. A 86 | a3 | 3: /// ālyek cwäṣ : 1 ///
 81. A 90 | a4 | 5: /// ryāṃ träṅksāt säm tāmaṃ : 1 tämne wkänyo cami tāmaṣ ye
 82. A 91 | b1 | 4: /// nt swāsäṣ ñi : 1 priyaṅgu ṣtāmis karke mäṃtne nu
 83. A 93 | a4 | 2: /// ñcäm : 1 puk pättāñäktaśśi kāṣāri wsāl parno kāpñe
 84. A 95 | a3 | 3: /// ntär kolune : 1 || yas nu brāmnāñ śāstris a–
 85. A 95 | b1 | 3: /// ·t· r : 1 || tmäṣ cem prāmnāñ c· – ...
 86. A 97 | b6 | 4: /// nu māṣāṃ naṣ(t) ( : 1) || – l(·)e prāmnāśśi vedaśāstraṃ
 87. A 101 | b3 | 5: /// lks· ñi āriñc marmas : 1 kusne tñi ṣeñc krant
 88. A 102 | b4 | 8: ... tāne nande tuṅk cārkat sundariṃśäl : 1
 89. A 104 | a1 | 3: /// śol pyaptatär : 1 tsaris lyipont – –
 90. A 109 | a4 | 6: ... kär(y)e śurām wawikuntac wināsam cwac : 1 ||
 91. A 115 | a5 | 8: ... mā śkaṃ tāpärk prutkāṣ ñi : 1 || mā nāñi sne ṣrum täpreṃ ...
 92. A 116 | b2 | 7: ... mā cem cami lkeñc klyosnseñc : 1 puk kä śkaṃ ñi –
 93. A 116 | b6 | 3: /// śkaṃ saṃsāraṃ : 1 || taṃne wkänyo pättāññäkte märkampal naṣ ...
 94. A 117 | b5 | 5: /// sāṃtäk saṃvarṣiṃ päṣtāk ṣāmaṃ : 1 mkälto āknats āco tāṣ
 95. A 118 | b4 | 3: /// parno wrasom : 1 || tämyo (āmāśā)ñ ākālac kākant we ...
 96. A 120 | a2 | 5: /// plyaskeṃṣiṃ yātluneyäṣ pkänt yāṅkṣā : 1 || mnu lutäsmām hā
 97. A 120 | a4 | 8: ... wramnis ṣakk ats mskatär akälyme : 1 || wäl träṅkäṣ cä
 98. A 125 | a6 | 3: – – tsāṃ yme : 1 || taṃ (ne) wkänyo nan(d)e ///
 99. A 126 | a5 | 5: puklā snākye kälpo kāpñune : 1 || ///
 100. A 133 | a2 | 5: /// c pintwāt kulypam siddhārthe : 1 || tmäṣ ///
 101. A 138 | a2 | 2: /// ki : 1 || tmäṣ na ·e ///
 102. A 144 | a3 | 5: /// ññ oki plawar epreraṃ : 1 || taṃne wkä(ny)o (ptā)ñkät käṣṣi ñäktas ...
 103. A 147 | a4 | 1: (1) || ṣñikek āṣānik · w· seyis ...
 104. A 147 | b5 | 6: ... ṣinäṃ śārak wasunt āti rarkunt : 1 || täm pälkoräṣ säm wäl tsmont ...
 105. A 150 | a1 | 8: ... lap cämpi – suk ktäṅkātsi : 1 nande (t)räṅkäṣ āṣānik kuprene ca
 106. A 151 | b5 | 1: /// : 1 || kuyalte cami kātsanäk t· – ...
 107. A 156 | b1 | 3: /// yaṣ kar : 1 || ślak śkaṃ ///
 108. A 158 | a4 | 3: /// r cwaṅke : 1 tsru yärm śla tuṅk me ///
 109. A 173 | a5 | 4: /// käṣt mā naṣ : 1 || tmäṣ ptāñ· ///
 110. A 178 | b1 | 3: /// pr· tärne : 1 || tmäṣ sne yä(r)m śr· ///
 111. A 205 | b4 | 1: /// 1 || tmäṣ ṣome träṅki(ñc) ///
 112. A 206 | b6 | 2: /// rpnātär : 1 || tämyo śt· ///
 113. A 209 | b5 | 4: /// k mā sasiṃ : 1 tmäṣ ///
 114. A 212 | a5 | 5: ... penu – – – kṣānti : 1 || tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ṣäññuneyā ...
 115. A 212 | b2 | 2: /// c : 1 || ślak śkaṃ sewāñ näṣ caṣ ...
 116. A 215 | a3 | 6: ... kucäṣ päñ känt tñāyim tināräs : 1 || yutkont a ///
 117. A 215 | b2 | 9: ... yät kuyal mā prakte kälpitār : 1 || – pr· wewñuräṣ räskäryo pre ...
 118. A 216 | a1 | 1: /// : 1 ||
 119. A 226 | b6 | 9: ... āñcäm kulypal tāṣ ṣakk atsek : 1 ke pat nu krī tāṣ ñareyäntwaṣ ...
 120. A 253 | a3 | 11: ... māṣāṃ mrāc śpālyo nmässi caṣi śalpenac 1 || täm kaklyuṣuräṣ śaṅkh(e) cakkravartti wäl ...
 121. A 253 | b3 | 8: ... pälkets triskäṣ rape swiñc pyāppyāñ : 1 ṣṭaṅksaṃ treśalsaṃ tpär pātsäṅkāsaṃ yetunt kulewāñ ...
 122. A 254 | a6 | 12: ... sne kärye purpāc skuntu napeṃṣās : 1 || tmäṣ cem metrakṣiñi wrasañ tsmont ...
 123. A 254 | b1 | 10: ... ṣu cem nu cesäs kenanträ : 1 || tmäṣ ātukek nirmitṣinās risäṣ poräṃ ...
 124. A 254 | b6 | 15: ... pälycäs poñcäṃ traidhātuk caṣ saṃsāräṣ : 1 || tmäṣ āṣā(n)ik me(trak)
 125. A 255 | b5 | 14: ... ṣakk atsek yäl ci nervānaṃ : 1 || tmäṣ metrak ptāñkät pältsäṅkā
 126. A 256 | a2 | 17: ... w(aṣtäṣ läntam) ṣñ(i) pācrā särki : 1 || tmäṣ säm śaṅkhe cakkravarttis lānt ...
 127. A 256 | a5 | 1: : 1 || tmäṣ säm siṃhe wäl okät-tmāṃ ...
 128. A 256 | b3 | 3: puttiśparṣi kapśiñi : 1 || ote täpreṃ weyem wram akmalṣiṃ ...
 129. A 257 | a3 | 9: ... w· km·· wl·· k(a)lkam nervān(aṃ) : 1 || sās waśeṃ āṣānikyāp meträ ///
 130. A 257 | a7 | 14: ... swāñcenāsyo tatrisäk waśenyo poñcn ārkiśoṣi : 1 || tmäṣ puk tkanā āk· – ...
 131. A 257 | b5 | 9: ... kāśā puk wrasañ plāntiñc sukyo : 1 || tä ///
 132. A 258 | a4 | 7: ... • kärwāṣi waṣtt oki oṅkaläm : 1 ku(sne nu ca)ṣ mä(rkampalṣi enäṣluneyaṃ)
 133. A 258 | a8 | 11: ... āṣānik puk märkampalntu kärso ptāñkät : 1 || tmäṣ siṃhe wäl
 134. A 258 | b6 | 3: /// (tsälp)i ñi : 1 || tmäṣ metrak ptāñ(kät) ///
 135. A 259 | b2 | 1: : 1 || tanne wkänyo pälskoräṣ tri wältseṃ ...
 136. A 259 | b5 | 4: tpär yo āñc : 1 || tmäṣ sumati mār ñkät kātkmāṃ ...
 137. A 260 | a4 | 10: ... kāruṃ c· kuyal mā eśe yatār-äṃ 1 || täm kaklyuṣuräṣ ptāñkät kä – ...
 138. A 261 | a4 | 7: ... tämyo ymā(m) – – – : 1 ṣokyo – – kälpālaṃ ///
 139. A 261 | a8 | 9: ... s śkaṃ t·ki – yme ālak 1 ///
 140. A 265 | a5 | 4: – mañiṃ wkäṃ krant : 1 || tmäṣ aghaniṣṭabhavaṃ ṣo(lāraṃ) ///
 141. A 275 | a3 | 1: /// : 1 || (tä)m kaklyuṣuräṣ āṣānik metrak kuront ...
 142. A 275 | a6 | 3: /// kumnäṣ mokone : 1 || täm kakly(u)ṣu(räṣ)
 143. A 275 | b5 | 2: /// ··ālo : 1 || tmäṣ sārathi penu träṅktsi
 144. A 275 | b8 | 1: /// : 1 || täm kakly(u)ṣuräṣ bodhisattu träṅkäṣ cani ...
 145. A 276 | a6 | 11: ... kärs·cär tämne pyāmäs yas penū : 1 || lāntsañ ·rä –
 146. A 279 | b5 | 7: ... pat puk cem kumseñc metraknac : 1 || ku ///
 147. A 280 | b8 | 4: /// ṣäk – rtwseñc wätsyās : 1 śaṅkhe cakkravartti ///
 148. A 285 | b3 | 2: /// kmuräṣ : 1 oktmāṃ śtwa(r) w(ä)lts wyāsyā··rä ///
 149. A 286 | b4 | 2: – – – skanträ : 1 || kusne – m tāpärk ///
 150. A 288 | a7 | 4: lskasuntāp skam skenal : 1 || sātāgiri träṅkäṣ kāsu weñā(ṣt) – ...
 151. A 297 | b4 | 9: ... swāñceṃ tsākäṣtär tkanākāśā wkäṃ wäknā : 1 ///
 152. A 298 | a3 | 4: pkäñcā täm ṣurmaṣi : 1 nākmant ṣāmnās a ///
 153. A 298 | a8 | 3: klop ñareṣi 1 || t·· – ·ñ· re – ...
 154. A 299 | a7 | 5: /// we ñäktañ kumseñc napeṃsac : 1 || lcär poṃś || vaibhāṣikyāp āryacandres ...
 155. A 299 | b4 | 10: ... kātsaṃ lmont cam klyomänt metrakäṃ : 1 ||///
 156. A 300 | b3 | 12: ... kätwes mätkont prakte ypamtär kārūṇik : 1 weñā
 157. A 301 | b5 | 5: /// ryo lek pikār ypār : 1 || pukaṃ eṣäk śkaṃ tām pyākṣaṃ ...
 158. A 301 | b8 | 12: ... tu mar yäknāṣtār mämroskār ( : 1 ||) – ṣ mahā
 159. A 302 | b3 | 3: /// sit pāsanträ : 1 – – putkorā mäskanträ plyaskenaṃ ṣmeñc ...
 160. A 304 | b3 | 3: /// maṃ näṣ : 1 || ṣāmnuneyis ñom kaklyuṣu ṣā
 161. A 305 | b8 | 4: /// śkaṃ sam kāruṃ 1 || tmäṣ caṣ poñcäṃ
 162. A 307 | a3 | 7: ... (ka)rmapath kätkāluneyäṣ närkāsluneyiss āṣtrone sas ṣurm 1 prayokäṣ närkāṣluneyiss āṣtrone (wät ṣurm 2)
 163. A 311 | a2 | 7: lāläkkoṃpe seyaśśäl ṣyak ṣaṭsuträ postäk pekamät 1 kusne wrasom caṣ postäk pe – ...
 164. A 312 | b7 | 10: ... pyāppyāsyo ñäkci oki ciñcri tāk : 1 mār ñkät täm pälkāt mnu ly· ...
 165. A 313 | a8 | 10: ... ṣom kṣaṇa‹ṃ› tñi puk tsälpāṣlye : 1 ca – – – – – ...
 166. A 313 | b6 | 3: l ṣem : 1 puk saṃsārṣinäs wrasaśśi mosaṃ ṣomāp ṣomāp ...
 167. A 315 | b1 | 5: plyasken(aṃ) ṣokyo ṣyak kutkāt : 1 – – ·ñ·k··r·r· sy· /// /// ...
 168. A 317 | b6 | 7: ... kucc aśśi wram pältsäṅkāṣ āriñcā : 1 klośnaṃ tarksäṣ swāñcen(y)o ///
 169. A 319 | b7 | 4: /// lāntsac lyutār potaträ : 1 || some träṅkäṣ sās ·i ///
 170. A 320 | a2 | 2: /// ñcäm : 1 kaksu ksalune(yac oki yt)si pukis ke ...
 171. A 331 | b6 | 4: /// sark ñäkcyāññ oki : 1 || baḍe ///
 172. A 336 | a4 | 3: /// (kn)ānmuneṣiṃ abhidharm : 1 || kupre pat nu (ptāñkä)t käṣyāp ...
 173. A 338 | a1 | 4: /// ··ṣ·c ālam wäc : 1 || uddeśa ///
 174. A 338 | b5 | 2: /// (kä)lpnāmträ : 1 || tmäṣ ptāñkät käṣṣī nawakäśśi ///
 175. A 342 | b1 | 6: kalkāṣ lo ymār caṣ ypeyäṣ : 1 || klopasū nāntsu wäl träṅkäṣ pācri ...
 176. A 343 | a5 | 5: – säm mā esam träṅksī : 1 || säskär aru puruhit träṅ·· ///
 177. A 346 | b2 | 6: mtsānt keśśi säs oko naṣäm : 1 || tmäṣ wlāṃñkät aurabhripu-
 178. A 352 | b1 | 2: yal 1 papyätku ṣāmne wsāl t(ā)ṣ kä ///
 179. A 353 | b1 | 15: ... ālyk(e)s pälkṣant ṣāmaṃ mäskaträ ālykes miyäsmāṃ (1 säs)
 180. A 355 | a2 | 28: ... pkaṃ śpālmeṃ puk cmoläntwäc ṣaṣärku metraknaśśäl 1 || samakkorrenaṃ || tkaṃ ñäktes ma(ṅkal) ...
 181. A 355 | a3 | 28: ... puttiśparṣiṃ śäktālyī puk wrasaśśi sem nasäl 1 || – – – – || ...
 182. A 355 | a4 | 33: ... wal tu ñi maṅka(l pukaṃ śpālmeṃ 1)
 183. A 355 | b2 | 5: k·m·t· – rs·ñc klyomināṃ yt(ā)r 1 | kāpñeka – – – – ...
 184. A 358 | a4 | 10: ... li·o puk kälymentwāṣ yäk ypeñci : 1 ||
 185. A 359 | 12 | 2: /// tsäknäṣträ 1 | rājā harati corā vā | ...
 186. A 359 | 20 | 2: /// pāplo | 1 ijyante vidhipurvakam | talke ypeñc ///
 187. A 366 | b4 | 5: ·iñi okät (– –)ñ vijñāṃ 1 nāmarūp ṣadāya(ta)ṃ ///
 188. A 394 | b2 | 2: ssi : 1 || tmäṣ mahendradeve pācar ·eṃ – ...
 189. A 399.6 | a1 | 2: /// leṃ : 1 ///
 190. A 399 | b2 | 2: /// nāssi : 1 || maṇijvāle bodhisattu träṅkäṣ klyom metra(k) ...
 191. A 400 | b1 | 4: /// (pu)k wrasaśśi wärpālaṃ : 1 || ākälṣäl träṅ(käṣ) ///
 192. A 403 | a3 | 6: ... – ·r· kär eṃ – – (1 || tmäṣ sām··) ///
 193. A 414 | a1 | 8: ... • || saṅkäs teryāñce träṅkäl • 1 || poṣatha • pravāraṇā • tmäṣ ...
 194. A 414 | a4 | 1: • 1 || tmäṣ tri pravārāpakāñcāśśi orto kātäṅkāl ...
 195. A 414 | a5 | 3: ñce träṅkäl • 1 || utsahasi tvaṃ āryaśikṣā • saṃghasya ...
 196. A 414 | b1 | 3: ghasya pravārāpakinyau • 1 || tosmāśśi träṅkäl • utsahāmi • ...
 197. A 416.b | a4 | 1: /// – 1 || āk – ///
 198. A 433 | a7 | 3: /// rṣyoṃ ·s· : 1 || tä – lskoräṣ prasenaji wä ...
 199. A 445.d | b2 | 4: /// räṣ āñcālyi tsarä(ṃ) 1 || – ///
 200. IOL Toch 884 | a4 | 2: /// (yo)lo 1 śrāddhebhi(ḥ) ///
 201. PK AS 4B | a2 | 14: ... cmelaṣṣeṃts näśītär ; ce yāmorsa : 1 āktikesa ne(sa)l(le)ṃ ; (pi)|takänta
 202. PK AS 7B | a5 | 15: ... ; mā ṣpä triścer makā-ykne : 1 nesäṃ sū yāmor ; nemcek cmetsiś ...
 203. PK AS 7H | a5 | 8: ... krenta ; yāmornta paṣṣeñcañ tākaṃ : 1 māntalñesa śak krenta ; yāmorntats ṣparkäṣälñesa ...
 204. PK AS 8C | a6 | 21: ... yamaṣlya • lānte rinale parkälle mäsketrä 1 || kṣatriyempa larauñe yāmtsī āñme (tā)kaṃ-ne ...
 205. PK AS 13D | a2 | 6: ... no ; ṅke ṣñikek yartam te-postä(ṃ) 1 || tumeṃ sä-
 206. PK AS 13D | a5 | 3: /// (·)ālaṃ kṣattaryeṃts : 1 || ulkāmukhe we(ṣṣäṃ) ñakta tu ṣpä
 207. PK AS 13D | b4 | 3: /// lāl(·)i (– –) mäñcuṣkana 1 || tumeṃ rohiṇi nikṣ(ā)ttärne īte pälleṃ|(tne)
 208. PK AS 13E | b8 | 6: ... lantaṃts po ; krempar warkṣäl : 1 || tumeṃ kapilavā(stu) ///
 209. PK AS 16.2 | a2 | 8: ... centsak saimtsa ka(ntär) se śaiṣṣe : 1 || tusāk warñai kṣatri posa te ...
 210. PK AS 16.2 | a5 | 10: ... wes ; śayem omte pintwātsa : 1 || tumeṃ cai eṅkalñentse nāki kärsormeṃ ...
 211. PK AS 16.2 | b2 | 4: piś ṣäp no : 1 || se tane t(e)ri ste ente ...
 212. PK AS 16.3 | a3 | 12: ... emparkre ; yṣūwa(r)kañe po wnolmeṃts (: 1) || tumeṃ mant cai ksa
 213. PK AS 16.3 | b2 | 15: ... tne takāre amo(kämpa palsko mai)m : 1 || ot toy ma|hāsaṃmateṃ
 214. PK AS 16.3 | b5 | 13: ... keklyauṣoṣ ṣeṃ ; mäkte srūkalñe : 1 || eṃṣke tot ṣe ylai|ñäkt(e)
 215. PK AS 17A | a5 | 18: ... alāläcc(e pa)lskos(a ; su yär)p(o)nta kraupoytär 1
 216. PK AS 17A | b3 | 17: ... plān(t)o katkauñai ; (l)m(o)ṣn(e) rīn(e) pūrvottar 1
 217. PK AS 17B | a3 | 16: ... mā cä(m)p(em wes) s·· nessi : 1 || tumeṃ – –
 218. PK AS 17B | a6 | 9: ... – śyetärccaṃ – kkana ; läk(lenta)n(tso 1) – – – – – – ...
 219. PK AS 17C | a1 | 10: ... – – ; (ne)mcek yanmoy orocce 1 || tum(eṃ) y(o)ps(a) pl(a)ktūkäññ(a ṣe)sa supr(i)y(eṃ)mp(a) ...
 220. PK AS 17C | a4 | 9: ... yapo)ympa ṣ(e) wakīssor ; skwasoc tākam 1 lkoyem wnolmeṃ wä(rt)s(e)cc(eṃ) ; au(lāreṃ)
 221. PK AS 17C | b3 | 5: maiyyane ; sak śaul śāyau 1 || ta(ne wa)lo (su)priyeṃ ontsoyäcce pilkosa ...
 222. PK AS 17C | b5 | 11: ... ṣek ; sū ñī cine spor(tt)otär 1 kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ ; mā ...
 223. PK AS 17D | a3 | 1: 1 || tu keklyauṣormeṃ supriye cakravārti walo ...
 224. PK AS 17D | a5 | 20: ... wrotstse amarṣe ; wikātär-m(e) snai lyīpär 1 yästār
 225. PK AS 17H | a3 | 3: se īke (1) cken(t)a reskeṃ oṣṣompai ; vairuḍi-yok warsīne ...
 226. PK AS 17H | b4 | 1: : 1 po śaiṣṣeṃtse yokī(ye ; ke)kts(e)ñ källoym ...
 227. PK NS 32 | b5 | 13: ... ; swese kentsa ; swāsäṣṣasta : 1 pärnāññana ; wäntarwa kuse ; aiṣṣäṃ ...
 228. PK NS 36 and 20 | a4 | 21: ... nai ṅke ṣai (su) ; /// (1)
 229. PK NS 36 and 20 | b4 | 17: ... retke no ; were t(e) /// (1)
 230. PK NS 36A | a2 | 2: /// ekalymi 1 || tane uttare – ///
 231. PK NS 699 | a2 | 2: /// – śaultsa : 1 || tu(meṃ) ///
 232. THT 28 | a6 | 3: /// ṣañ sarrīwenta : 1 mā āyor mā ra telki yamalñe ...
 233. THT 33 | a3 | 23: ... śūke campäṃ tak= ānaiśai karsatsi : 1
 234. THT 77 | a6 | 8: ... yaitu ṣai sū ; (krentauna)ṣṣeṃ tsaiññentsa 1 || om no ñake se araṇe(mi ...
 235. THT 82 | a4 | 7: ... –) wate ; no lalaṃṣke olypot(s)e 1
 236. THT 85 | b1 | 10: ... lykaśke tāksoym śaiṣṣ(e)ntse ; mithya(dṛṣṭi po 1 || tumeṃ wa)lo mñcuṣkeṃ brāhmaṇeṃts (āyormeṃ) ...
 237. THT 88 | b1 | 5: mäsketrä ; waste comp l(aklene 1 kä)lymi(ṃ) sportoträ pācer cwimp ; (ku)rār ...
 238. THT 99 | b3 | 10: ... tesa pkārsa-ñ yakt= āñm ñi : 1 || yākṣe weṣṣäṃ kuse tuṃtse pito ...
 239. THT 107 | a3 | 5: lyapo aiśamñe su yinmāṣṣäṃ : 1 || akālk tsäṅkāne mäkte pi kca ...
 240. THT 107 | a8 | 8: ... wñārne purwar wesanmeṃ pinwāt rṣāka : 1 || snai epiṅkte bramnikte kārpa totka ...
 241. THT 107 | b1 | 15: ... no knetärme ritau akālk laukaññe : 1 || bramñikte weñāmeś ṣerśkana : se ...
 242. THT 107 | b5 | 3: kaṣār wassi : 1 || ckentse manarkaisa nyagrot stām ñor ...
 243. THT 107 | b8 | 5: rano ritau akālk käñiyoytär • 1 || wärpāte aṣañike bodhisatve nāndai nandābalaimeṃ ...
 244. THT 108 | a5 | 14: ... mā wat – – mpa : 1 || te keklyauṣo(r)m(eṃ) – – wi(yā)r ...
 245. THT 108 | a9 | 17: ... – – pākeś pelaikne onwaññe : 1 || pañikte käṣṣi piś wakanmasa yaitusai ...
 246. THT 108 | b3 | 9: ... täṅkwaññe omteṃ poyśi nes ñ·e yamaṣṣate 1 || tumeṃ trey śaiṣṣ(eṃ)s käṣṣi ceyna ...
 247. THT 108 | b6 | 19: ... prayok asāṃne ka ṣ lyakārne • 1 || tumeṃ ñikte ññikte ceyna jaṭilapurvakaṃ
 248. THT 108 | b10 | 14: ... • te /// /// ññe • 1|| kwri – – – –
 249. THT 111 | b2 | 1: /// • 1 || mūrdhāgat ///
 250. THT 112 | a2 | 4: /// ·ene ñemṅ kälywe : 1 || śarsa aṣañik(e) ///
 251. THT 114 | a1 | 3: /// se mñcuṣke : 1 || pklyauṣ oro ///
 252. THT 117 | a3 | 2: ṣu 1 am(i)śk= (e)ntsesse ///
 253. THT 117 | a6 | 5: kośa lykäśke pälsko waikesse 1 ṣe ///
 254. THT 123 | b5 | 9: ... toṃ tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka läklenta o ///
 255. THT 148 | a4 | 10: ... • ente tetriku se śaiṣṣe : 1 kuse traii
 256. THT 231 | a1 | 17: ... kuse tañ ṣeyeṃ ṣañ śamna • 1 winālñene krentantso yātalñesa śateṃne •
 257. THT 237 | b2 | 3: /// cī tarnesa : 1 twek wa ñī pācer twek rano ...
 258. THT 261 | a5 | 3: /// m· s·· 1 – w(r)oc(c)e – – ///
 259. THT 282 | a7 | 11: ... (r)ītatsi aknātsaññentse träṅko kal(p)a ṣañ (añm) 1 t· l· –
 260. THT 295 | a2 | 7: ... śoläṣṣe wsäskemāne empelye saṃsāräṣṣai kwaṣṣaine : 1 tentse ṣärmtsa kreñ= śamnā tsrelläññeṣṣe puwarsa ...
 261. THT 295 | b2 | 17: ... mäṃ weñña sutärne ñäkteṃnts ñakte pūdñäkte 1 t(e tve)
 262. THT 297.a | b1 | 5: ite wināskau cau tsiromñe 1 || āyorṣṣe pāra
 263. THT 307 | b8 | 2: /// lo 1 (śrāddhe)bhiḥ peśalebhiś ca • per(ākä)ññecceṃmpa maim· ...
 264. THT 312 | b5 | 2: ksaṃbuddhabhāṣitā : 1 || bahup· y· /// /// laikneṣṣe ...
 265. THT 321 | a2 | 1: /// 1 mā kauc māka lkāskemane ///
 266. THT 345 | a4 | 6: ... lāntämpa seṃ lyakau cintāmaṇi sarkästär • 1 || tu ///
 267. THT 350 | a3 | 15: ... nāge campi pältak swese swāsästsi : 1 || te k· ///
 268. THT 350 | b6 | 9: ... – mā ṣ kärrāll(e) klautkattsi : 1 || su ///
 269. THT 351 | b3 | 5: ... yp· /// /// lmoṣ pkārsañ : 1 || ///
 270. THT 353 | b3 | 2: /// kkāka : 1 || tumeṃ rṣāke mäñcu ///
 271. THT 355 | a4 | 2: /// lskontse : 1 skwassoñc nāgi tākoṃ tn(e) ///
 272. THT 367 | a4 | 5: no nta traike yanmo(y : ) 1 || o ///
 273. THT 367 | b3 | 3: kam träṅkossoñc : 1 ṣkäss ūwe ///
 274. THT 368 | a7 | 3: /// ·ñ· nte : 1 || tumeṃ ylaiñäkte bodhisatveṃne l· ///
 275. THT 368 | b7 | 2: /// lkosa : 1 (t)e tot ke ·e ///
 276. THT 371 | a1 | 2: /// alm(e)meṃ : 1 || c(e) teṃ ṣ(a)rämts(a) k· n· ...
 277. THT 376 | a2 | 3: /// n(–)rvāṃ yinmāṣṣäṃ 1 || ///
 278. THT 376 | b3 | 3: /// mttso pt(a)nm(a)ne : 1 || mäksu no ///
 279. THT 379 | a5 | 2: /// r : 1 śāmna tu lya ///
 280. THT 380 | a7 | 2: ṣamāññe : 1 || wertsiyai mamrauskau ///
 281. THT 380 | b8 | 4: – – ś kekmoṣ t(n)e 1 || śārip(u)tre ///
 282. THT 400 | b1 | 2: ccāmpa : (1) ksaise ṣamāne ñi nauṣṣu – – ...
 283. THT 401 | b3 | 4: tumane (o)k yiltsa : 1 ṣesa kamts· – r pār· ///
 284. THT 404 | b1 | 2: ñiś 1 ṣ(a) ñ yäsnā – cwi walo ...
 285. THT 405 | a7 | 3: dñäktentse welñene • 1 te ramt ś· ///
 286. THT 415 | b4 | 4: /// sa yapoy lyama 1 || om no ñake śa
 287. THT 424 | a2 | 2: kekamu • 1 tarya n(au)mye ///
 288. THT 424 | b8 | 1: • 1 || lyak· ///
 289. THT 429 | a3 | 2: /// ·yp· • 1 bauddheṃ siddhānmpa śka kantanoy·ä ///
 290. THT 490 | b6 | 5: makte nocot kuśāneṃ kamate 1 ///
 291. THT 491 | b1 | 3: saṅkatepe cakä 1 yap
 292. THT 491 | b2 | 3: mukalanti cak 1 yap
 293. THT 499 | a2 | 4: /// (y)okale • yvarca trau 1 ||
 294. THT 515 | b6 | 3: /// pellesa no 1 ptäṅwäññe ṣäñ śamñeṣṣe ///
 295. THT 520 | b6 | 7: ... ñi iñcwo ra anāntapa – wi 1 || tumeṃ purohite akrūn(a) ///
 296. THT 549 | a1 | 13: ... dvitiyakaḥ jeṣṭam(ā)sa(ḥ) tṛtiyas tu caturthāṣāḍhaka smṛtaḥ 1 śr(ā) vaṇa pañcama – s t(u ...
 297. THT 575 | a1 | 13: ... kl· /// /// ñäkcya kl(au)tso : 1 paracittajñāṃ eru räddhi – – tu ...
 298. THT 576 | a4 | 8: ... śawiya ette temeñ aśśi cwi : 1 || aka ///
 299. THT 577 | a3 | 3: – mäsketär wäntare • 1 || te ///
 300. THT 579 | b5 | 2: /// śke • 1 || ce welñe klyauṣā ///
 301. THT 588 | b1 | 3: /// s· aṣanīkeṃts 1 leki saṃtke wästsänma wsāwa ñäś ā ...
 302. THT 600 | a3 | 5: /// lñe alyekne palsko mäsketärne 1 tsirauññeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane ...
 303. THT 606 | 3 | 6: ... lyelykoṣ ceu pikārsa wnolm= alyek • 1 || toṃ rekauna keklyausormeṃ mahāsaṃmate ///
 304. THT 623 | a3 | 4: /// – k sākṣiñ ñke : 1 || priyasu ///
 305. THT 1102 | b3 | 4: (poñ ce) w(ä)rpanamar (1) || a(nāyätte ailyñe) /// /// (nar)käṣälyñe ...
 306. THT 1141 | a6 | 4: /// sn= ālak wkäṃ : 1 ||
 307. YQ I.2 | a3 | 8: ... mem kaś yärm mā naṣ : 1 eṣant
 308. YQ I.2 | a8 | 10: ... krañ〈c〉säṣ mar ñi tākiṣ tsrālune : 1 || täm kaklyuṣurä|(ṣ)
 309. YQ I.3 | b4 | 5: /// (k)ārūṇik dakṣināpath kälyme tāṣ : 1 || tṣaṃ penu pälkāṃt ā-
 310. YQ I.5 | b2 | 5: /// kakmuṣ lkātsi klyomänt metrakäṃ : 1 || nirdhane träṅkäṣ kusne bādhari brā|(maṃ)
 311. YQ I.5 | b8 | 6: ... (ā)r(ś)o lo ār talke säm : 1 || tämyo tṣaṃ e(l)
 312. YQ I.6 | a3 | 4: /// – sukyo skassu näṣ : 1 || tmäṣ kumnäṣ nirdhane brā|(hmaṃ)
 313. YQ I.6 | a6 | 9: ... tināräs lyutñam pare tām skassu : 1 || śla natäk klopasunt akma|(lyo)
 314. YQ I.6 | b2 | 13: ... päñ känt tñ= āyim tināräs : 1 || yu|(tkont
 315. YQ I.6 | b4 | 11: ... et-ñi wtāk ṣakkats dhanīke protkaṃ prutkāṣ-ñi 1 || tä|(rmmāṃ
 316. YQ I.8 | a8 | 5: /// knānaṣ mrācäṣ penu letlune : 1 || tmäṣ bādhari brāhmaṃ ptāñkät käṣyāp ...
 317. YQ I.9 | a2 | 4: /// – śla tsärk karel : 1 || täm pälkoräṣ ñä|(kci
 318. YQ I.9 | b3 | 9: ... karel tsärkaśśäl ywār klyoṣäl tāk : 1 gautam koträṣ ikṣvā|(kuy
 319. YQ I.10 | a8 | 2: /// wä)lläsmār : 1 || ñkät träṅkäṣ bādhari mar klopasu ...
 320. YQ II.1 | a7 | 4: ... lyutār märkampalṣi bā)rāṇas riyac kātse : 1 || smimāṃ akmalyo klyom metrak träṅkäṣ ...
 321. YQ II.1 | b7 | 6: ... kātse) p(e)nu ṣakkats klopäṣ tsälpäṣtär : 1 || näṣ penu
 322. YQ II.2 | a8 | 4: : /// käṣṣina)c waṣtäṣ läñcam : 1 || täpreṃ wewñuräṣ āṣānik metrak tmäk ...
 323. YQ II.3 | a4 | 6: ... ñ kākkurā riṣakäśśi lāntac ytsi : 1 || täpreṃ wewñuräṣ ā|(ṣānik
 324. YQ II.3 | b1 | 2: : /// kāru)ṇik : 1 tämyo ptärkäs tirthenās pläśluneytu sne tspokās ...
 325. YQ II.4 | a4 | 4: ... ṣ täm penu p)yāmā-m kṣānti : 1 || tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ṣäññuneyā ...
 326. YQ II.4 | a8 | 5: ... – pältsakyo mar näṣ märsāc : 1 || ślak śkaṃ sewāñ näṣ caṣ ...
 327. YQ II.5 | b2 | 3: ... : cam) /// ñäktas napeṃśśi : 1 || kusne yas ṣome tosäṃ pärkluneytu ...
 328. YQ II.6 | a5 | 13: ... was ke aśśi senik kälpäṣt : 1 sne parnune
 329. YQ II.6 | b3 | 10: ... yal sämm ontaṃ mā rinäṣtär : 1 märkampalṣi wäl tāpärk
 330. YQ II.7 | b5 | 9: ... oṣeṃ mākis māk ypā purccamñe : 1 || tmäṣ kumse|(ñc)
 331. YQ II.8 | a1 | 5: /// l nasläṃ ptāñäkte wināsamśi : 1 || tmä|(ṣ)
 332. YQ II.8 | a7 | 12: ... ytäṣtr oki tkaṃ ākāś caṣi : 1 mā nu
 333. YQ II.8 | b4 | 4: ākālyo /// pt)āñktā kārme : 1 || saṃtuṣite träṅkäṣ mā śkaṃ tāpärk ...
 334. YQ II.9 | b8 | 5: /// kä)ṣṣi sne lyutār puttiśparṣiṃ : 1 ke mosaṃ ne
 335. YQ II.10 | a2 | 3: /// pär)maṅk nasäl : 1 || tmäṣ säm metrakṣi bram ñkät ...
 336. YQ II.11 | b2 | 9: ... mrāc pkärsäs ptāñäkte kärsont ākṣiṃññunt : 1 || tmäṣ upaśime
 337. YQ II.11 | b5 | 5: /// pkärsäs mrācäṣ letlune manarkāñ : 1 || tmäṣ paiṅgikenäṣṣ a|(ci
 338. YQ II.15 | b5 | 5: ... /// nervāna)c ytār riṣaki tāṃ : 1 || tämyo picäs yas ṣāmnāñ ṣñi ...
 339. YQ III.1 | b1 | 6: ... mänt pat nu täm papyutkāt : 1 || paṭṭīni träṅkäṣ kuprene wāpalyi
 340. YQ III.1 | b4 | 5: /// (mäccā)käk wāpat kanak wākmatsäṃ : 1 || wāskāñc träṅkäṣ yneś ñuk ptāñkä|(t
 341. YQ III.5 | b2 | 12: ... yātaṣ eṅkäl kleś wikäṣṣ oki : 1
 342. YQ III.6 | a7 | 9: ... ñukk oki ñare lwākäṣ pretāsäṣ : 1 || ptā|(ñkät
 343. YQ III.7 | a5 | 2: /// – tsopatsäṃ : 1 || täm kaklyuṣuräṣ gautami lāṃts ptāñkät ...
 344. YQ III.9 | a5 | 1: /// 1 || tmäṣ gautami lāts pältsäṅkāṣ kus ...
 345. YQ III.12 | a6 | 1: /// 1 || tmäṣ āṣānik metrak citrarathes krämpālune ...
 346. YQ N.4 | a7 | 6: ... ñ mäskaṃtär yātluneytu śtwar yomuṣ : 1 || śāriputrä ///
 347. YQ N.5 | b4 | 3: /// (ma)msuṣ taṃ : 1 || tämyo täm cesmi śol sne ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?1
Output automatically generated on Thu, 2014-04-24, 02:48:50.
Page created on Mon, 2012-05-07, 00:30:04, by Martin Braun.