print prev. next

1

Word class:Number
Derived lexemes:

Occurrence (376)

 1. A 1 a2 13: ... ; kälpnāl ymāräk , yātlune : 1 #1d tsraṣiśśi māk , niṣpalntu ; ...
 2. A 2 a2 3: tsraṣṣune : 1 #1d || mā täpreṃ saṃ poñcäṃ ...
 3. A 2 b4 9: ... niṣpalis śkaṃ , amok tsmār : 1 #1d || kospreṃ kospreṃ śkaṃ-ne amokäts ...
 4. A 3 a5 2: : 1 #1d sas wär tkanac , wles ...
 5. A 4 b3 18: ... ; nunak sätkaṃtär ; omäskenaṃ : 1 #1d || himavant
 6. A 5 b4 12: ... ; omlyi wikṣā , pekäntāp : 1 || #1d tmäṣ säm pekant ākntsu(ne)yo
 7. A 6 a2 17: ... ; kātkäṣtär-ñi , tuṅky= āriñc : 1 || #1d kuss aśśi sās yaṃtrācā(res)
 8. A 6 b3 12: ... paṃ ypamāṃ sās , lālaṃṣkā : 1 || #1d nunak pälttsäṅkāṣ tsopatsäṃ ñātse ...
 9. A 8 a1 10: ... paṃ ; hiśt trak eṅkäl : 1 || #1d säs wram nu yaṃtrācāreṃ ...
 10. A 8 b1 18: ... lyu wram , kälk elā : 1 || #1d tmäṣ ksär yaṃtrācār(e pekäntā)nac
 11. A 9 a2 6: ṣpinac , pälkāc kraṃś : 1 || #1d wrasañ penu cam peke ...
 12. A 11 a6 10: ... ; nakät śla lāṅk ri : 1 || #1d kupre pat nu knānmuneyäṣ ...
 13. A 12 a6 19: ... ; āyäntwāṣi , lwāśśi wäl : 1 || #1d tmäṣ wät – – ...
 14. A 12 b5 25: ... ats cami , wākäm ṣeṣ : 1 || #1d (tmä)ṣ
 15. A 13 a5 7: – – ; kalar nakänt : 1 || #1d tämyo knānmune ārki〈śo〉ṣyaṃ pukaṃ ...
 16. A 13 b4 14: ... ; yātäṣ sne ske pñi : 1 #1d pñintuyo (tampe)wāts ;
 17. A 14 b3 16: ... wrasaśśi ; mā kälpāl naṣ : 1 || #1d kuc śkaṃ ne pñintu ...
 18. A 16 a2 23: ... ; kene kulypal , yātlune : (1 ||) #1d
 19. A 16 b5 13: ... ; pälkāc tampe , pñintwāśśi : 1 || #1d ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ pälkāc ...
 20. A 18 b4 5: yneś wätkālts ypeñc : 1 || #1d āṣānik ptāñkät käṣṣi nu ...
 21. A 19 b3 16: ... ; wrasyeṃtsātäṃ , särk waṃtyo : 1 || #1d tmäṣ säm āṣānik (śā)kyamuni
 22. A 20 a3 20: ... pukal ptāñäkte ; pyāmāṃ spaktāṃ : 1 || #1d ptā(ñä)kte
 23. A 20 b4 2: (:) 1 || #1d ānand träṅkäṣ taṃne nu ...
 24. A 21 b3 8: ... o)ko tāśśi , oñi cmol : 1 || #1d weyeṃ nāṃtsu bṛhadyuti kuntistsek ...
 25. A 22 a6 16: ... – (–) %4 , kāruṇik : 1 || #1d täm pälkoräṣ bṛhadyuti mlamānn ...
 26. A 23 a6 5: – – – (: 1 ||) #1d – – – – ...
 27. A 24 a1 9: ... m ; kuc yp(a)mm aś(śi : 1) #1d – – – – – ...
 28. A 24 b2 24: ... ; puttiśparnac ; ṣokyo wärṣṣälts : 1 || #1d tmäṣ bṛha(dyu)(ti
 29. A 25 b6 22: ... , – – – ṣ : 1 || #1d tmäṣ bṛhadyutis pācar mācar ...
 30. A 27 a6 5: (ñ)äk(ta)śy oki vaijayant : 1 || ///
 31. A 27 b5 3: ñemi säm 1 || kupre(ne) ///
 32. A 28 b1 3: ñareyntwaṃ : 1 || pärskont akmalyo śri /// (ku)rsärwāyo
 33. A 29 b2 3: pnäṣṣ-äṃ : 1 #1d mā ñi cämplune , olyi-k ...
 34. A 35 b5 3: lkātsi : 1 kupren(e) ///
 35. A 38 a1 3: yac : 1 || tmäṣ säm pāl(at) ///
 36. A 39 a6 4: klopaṃ yäṣ : 1 || s- ///
 37. A 41 b3 6: ñuk tām sne waste : 1 ///
 38. A 43 and 52 a1 11: ... tām wumār pñin(tu) /// /// : 1 || #1d knānmāṃ pe – – ...
 39. A 46 b6 4: puk ptāñäktañ : 1 || ///
 40. A 48 a3 9: ... –) p ; tsopatsäṃ yärk ynāñmune 1 ///
 41. A 51 b1 4: /// sumnātär : 1 || puk lwākā kā- ///
 42. A 54 b1 2: : 1 (||) #1d ptāñkät käṣṣiṃ wināṣluneṣi pñi ...
 43. A 55 a4 15: ... lyutār pāk ; śorki arseñc : 1 #1d yreki śla tu(ṅk)
 44. A 57 a5 14: ... ; elantyo , pätstsāc pāśīnās : 1 || #1d wärpnāntās wrassaṃ
 45. A 58 a5 9: ... %14 /// , (ñi ā)kālyo : 1 || #1d tmäṣ bhādrāy noṣpeṃ priyasundari ...
 46. A 58 b2 14: ... tsopatsäṃ ; śl= oko yatsi : 1 || #1d tmäṣ bhādrā āriñcṣi ākāl ...
 47. A 58 b5 7: %3 #1c %17 /// lym·ne : 1 || #1d täm kaklyuṣuräṣ mitre träṅkäṣ ...
 48. A 59 b1 20: ... ; wāsklune ypāt , kapśiññis : 1 || #1d tmäk ṣu(rmaṣ)
 49. A 60 b2 6: /// (nä)ṣ , ritāmār : 1 || #1d kātkmāṃ nāntsuṣ cem ākläṣlye ...
 50. A 60 b5 5: /// – %14 : 1 || #1d puk wäknā was ākāl ...
 51. A 61 a5 8: ... /// l , kāruṃ skam : 1 || #1d täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl ...
 52. A 61 b4 14: ... watkuraṃ näṣ , klyan= tākim : 1 || #1d tmäṣ bodhisattu āsā(näṣ)
 53. A 62 a2 14: ... kāpñe śolntu , (yo)wäs neṣ : 1 #1d kāpñes sewās , āntiṣpur ; ...
 54. A 63 a2 5: %12 /// (y)p(e)yis : 1 || #1d tmäṣ cam rupyāvateṃ śomäṃ ...
 55. A 63 a6 15: ... ; rotkar pākär , pāśinās : 1 || #1d tanne wkänyo cami parnontāp ...
 56. A 64 a5 28: ... lāletu ; mā oñi cmol : 1 || #1d täm kaklyuṣurä(ṣ)
 57. A 64 b3 12: ... āmāśās ; mā pākär ypeñc : 1 || #1d tmäṣ brahmadatte wäl wsok ...
 58. A 65 a2 27: ... wlässi , wrasaśśi ; ārkiśoṣṣaṃ : 1 #1d
 59. A 65 a6 2: (: 1 || #1d täm) (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ ...
 60. A 65 b3 25: ... kāruṇik cam , ālu kliṣ : 1 || #1d wäl träṅkäṣ kāru(ṇik)
 61. A 66 a3 8: ... ; (śna)ṣ(i) ñemi , pāṃsanträ : 1 #1d ṣomāp lānt em , kuprene ...
 62. A 66 b6 1: (1) #1d /// (täm kaklyuṣuräṣ ārtāñ) v(i)dehak ...
 63. A 67 a1 5: /// tpär pramtär : 1 wlāñkät träṅkäṣ kalkam näṣ camac kātse ...
 64. A 68 a2 4: pyāppyāñ , napeṃsac 1 || #1d – – ·m(a)hi lāts ...
 65. A 68 b1 5: klop , wikässi : 1 || #1d tmäṣ säm parno wrasom ...
 66. A 69 a3 11: ... puk praṣtaṃ ; pās(s)i pkāte : 1 || #1d äñcaṃ kṣaṇaṃnne säs tanne ...
 67. A 69 b1 14: ... sn(e) täkwāṣluneyum – ss (ā)rkiśoṣi : 1 || kus weñlune tāk mät n(e) ...
 68. A 70 b4 14: ... kärparäṃ ; mā pältskāl naṣt : 1 #1d yusār yäpsant , ṣmeśärme ;
 69. A 71 b2 16: ... ; pätskācäṃ śol , kāreyo : 1 || #1d täm kaklyuṣuräṣ mäśkit lyutārr ...
 70. A 71 b5 13: ... lāñciṃ kākmart , mā kulypal : 1 || #1d tmäṣ candālāñ bodhisatvāṃ pācri ...
 71. A 73 b3 10: ... /// ·ñ· %1 śoll oki : 1 || #1d tmäṣ ālkont nunak mäśkitaṃ ...
 72. A 75 a1 12: ... paplu nśitär , sne lyipär : 1 || #1d täm kärsoṛäṣ ṣuliñi ñäktañ ...
 73. A 75 a4 8: ... /// kiṣ , wsok pältsäk : 1 #1d – – – · subhādrā ...
 74. A 75 a6 20: ... – ñkät ; mā twāslune : 1 || #1d päl· ā – – ...
 75. A 76 and 83 a3 17: ... , lāntune ; kuyal ārtimār : 1 || #1d /// /// k śkaṃ ...
 76. A 77 b1 17: ... purpār klyomiṃ , pyām kṣānti : 1 || #1d täm kaklyuṣurä(ṣ) – – ...
 77. A 77 b6 8: ... /// sāṃ ; wartsi tuṅkyo : 1 #1d camäṣ wä – , – ...
 78. A 79 b5 20: ... , sätkatär ; tri āpāytwaṃ : 1 #1d (yä)sluntaṃ pe ,
 79. A 81 b1 7: %6 /// neyo ; ārkiśoṣṣis : 1 || #1d täm kaklyuṣūräṣ (bodhi)sattu kaṣ·· ...
 80. A 81 b5 15: ... mā tāk , tāṣ riyaṃ : 1 #1d pä ///
 81. A 84 a5 6: /// ṣ pkänt tsrässi : 1 #1d || tmäṣ mukaphalku bo ///
 82. A 86 a3 8: ... /// %12 , ālyek cwäṣ : 1 #1d ///
 83. A 90 a4 11: ... ryāṃ ; träṅksāt säm tāmaṃ : 1 #1d tämne wkänyo cami ; tāmaṣ ...
 84. A 91 b1 9: ... %12 /// nt swāsäṣ ñi : 1 #1d priyaṅgu ṣtā,mis karke ; mäṃtne ...
 85. A 93 a4 7: %2 #1c %16 /// ñcäm : 1 #1d puk pättāñäktaśśi ; kāṣāri wsāl ...
 86. A 95 a3 5: /// ntär kolune : 1 || yas nu brāmnāñ śāstris a–
 87. A 95 b1 9: ... %14 /// ·t· %1 r : 1 || #1d tmäṣ cem prāmnāñ c(aṃ) ...
 88. A 97 b6 11: ... nu , mā =ṣāṃ naṣ(t) (: 1) || #1d – l(·)e prāmnāśśi vedaśāstraṃ
 89. A 101 b3 12: ... (pä)lks(e) ñi ; āriñc marmas : 1 #1d kusne tñi ṣeñc , krant
 90. A 102 b4 18: ... , tuṅk cārkat ; sundariṃśäl : 1 #1d
 91. A 104 a1 7: %14 /// ; śol pya{ṣ}tatär : 1 #1d tsaris lyipont – –
 92. A 115 a5 10: ... mā śkaṃ tāpärk prutkāṣ ñi : 1 || mā nāñi sne ṣrum täpreṃ ...
 93. A 116 b2 9: ... mā cem cami lkeñc klyosnseñc : 1 puk kä śkaṃ ñi –
 94. A 116 b6 9: ... %11 /// śkaṃ , saṃsāraṃ : 1 || #1d taṃne wkänyo pättāññäkte märkampal ...
 95. A 117 b5 12: ... , saṃvarṣiṃ ; päṣtāk ṣāmaṃ : 1 #1d mkälto āknats , āco tāṣ ...
 96. A 118 b4 7: %8 /// ; parno wrasom : 1 || #1d tämyo (āmāśā)ñ ākālac kākant ...
 97. A 120 a2 13: ... ; yātluneyäṣ , pkänt yāṅkṣā : 1 || #1d mnu lutäsmām hā
 98. A 120 a4 15: ... ṣakk ats mskatär , akälyme : 1 || #1d wäl träṅkäṣ cä
 99. A 125 a6 6: – – tsāṃ yme : 1 || taṃ (ne) wkänyo nan(d)e ///
 100. A 126 a5 6: puklā snākye kälpo kāpñune : 1 || ///
 101. A 133 a2 7: /// c pintwāt kulypam siddhārthe : 1 || tmäṣ ///
 102. A 138 a2 4: /// ki : 1 || tmäṣ na ·e ///
 103. A 144 a3 9: ... ññ oki ; plawar epreraṃ : 1 || #1d taṃne wkä(ny)o (ptā)ñkät käṣṣi ...
 104. A 147 a4 1: (1) || #1d ṣñikek āṣānik (s)w(a)seyis kärṣtāluneyā ...
 105. A 147 b5 13: ... śārak wasunt ; āti rarkunt : 1 || #1d täm pälkoräṣ säm wäl ...
 106. A 150 a1 11: ... lap cämpi – suk ktäṅkātsi : 1 nande (t)räṅkäṣ āṣānik kuprene ca
 107. A 151 b5 4: %11 /// : 1 || #1d kuyalte cami kātsanäk t· ...
 108. A 156 b1 5: /// yaṣ kar : 1 || ślak śkaṃ ///
 109. A 158 a4 5: /// r cwaṅke : 1 tsru yärm śla tuṅk me ///
 110. A 173 a5 6: /// käṣt mā naṣ : 1 || tmäṣ ptāñ· ///
 111. A 178 b1 5: /// pr· tärne : 1 || tmäṣ sne yä(r)m śr· ///
 112. A 205 b4 2: /// 1 || tmäṣ ṣome träṅki(ñc) ///
 113. A 206 b6 4: /// rpnātär : 1 || tämyo śt· ///
 114. A 209 b5 6: /// k mā sasiṃ : 1 tmäṣ ///
 115. A 212 a5 14: ... – – – %2 kṣānti : 1 || #1d tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ...
 116. A 212 b2 5: %16 /// c : 1 || #1d ślak śkaṃ sewāñ näṣ ...
 117. A 215 a3 15: ... känt tñ= āyim , tināräs : 1 || #1d yutkont a ///
 118. A 215 b2 15: ... kuyal mā prakte , kälpitār : 1 || #1d (tä)pr(eṃ) wewñuräṣ räskäryo pre ...
 119. A 216 a1 3: /// : 1 ||
 120. A 226 b6 11: ... āñcäm kulypal tāṣ ṣakk atsek : 1 #1d ke pat nu krī tāṣ ...
 121. A 253 a3 15: ... śpālyo ; nmässi caṣi , śalpenac 1 || #1d täm kaklyuṣuräṣ śaṅkh(e) cakkravartti ...
 122. A 253 b3 16: ... triskäṣ rape , swiñc pyāppyāñ : 1 #1d ṣṭaṅksaṃ treśalsaṃ ; tpär pātsäṅkāsaṃ ...
 123. A 254 a6 18: ... ; purpāc skuntu , napeṃṣās : 1 || #1d tmäṣ cem metrakṣiñi wrasañ ...
 124. A 254 b1 19: ... cem nu cesäs , kenanträ : 1 || #1d tmäṣ ātukek nirmitṣinās risäṣ ...
 125. A 254 b6 25: ... ; traidhātuk caṣ , saṃsāräṣ : 1 || #1d tmäṣ āṣā(n)ik me(trak)
 126. A 255 b5 28: ... atsek ; yäl ci nervānaṃ : 1 || #1d tmäṣ metrak ptāñkät pältsäṅkā
 127. A 256 a2 24: ... läntam) ; ṣñ(i) pācrā särki : 1 || #1d tmäṣ säm śaṅkhe cakkravarttis ...
 128. A 256 a5 2: : 1 || #1d tmäṣ säm siṃhe wäl ...
 129. A 256 b3 5: puttiśparṣi , kapśiñi : 1 || #1d ote täpreṃ weyem wram ...
 130. A 257 a3 20: ... w· km·· wl·· k(a)lkam nervān(aṃ) : 1 || sās waśeṃ āṣānikyāp meträ ///
 131. A 257 a7 25: ... tatrisäk waśenyo ; poñcn ārkiśoṣi : 1 || #1d tmäṣ puk tkanā āk· ...
 132. A 257 b5 27: ... puk wrasañ ; plāntiñc sukyo : 1 || #1d tä ///
 133. A 258 a4 17: ... • kärwāṣi waṣtt oki oṅkaläm : 1 ku(sne nu ca)ṣ mä(rkampalṣi enäṣluneyaṃ)
 134. A 258 a8 24: ... ; märkampalntu ; kärso ptāñkät : 1 || #1d tmäṣ siṃhe wäl
 135. A 258 b6 7: %9 /// , (tsälp)i ñi : 1 || #1d tmäṣ metrak ptāñ(kät) ///
 136. A 259 b2 2: : 1 || #1d tanne wkänyo pälskoräṣ tri ...
 137. A 259 b5 5: tpär yo āñc : 1 #1d || tmäṣ sumati mār ñkät ...
 138. A 260 a4 19: ... ; kuyal mā eśe , yatār-äṃ 1 || #1d täm kaklyuṣuräṣ ptāñkät kä ...
 139. A 261 a4 13: ... tämyo ymā(m) – – – : 1 ṣokyo – – kälpālaṃ ///
 140. A 261 a8 18: ... śkaṃ t·ki – , yme ālak 1 #1d ///
 141. A 265 a5 6: ; (ṣā)mañiṃ wkäṃ krant : 1 || #1d tmäṣ aghaniṣṭabhavaṃ ṣo(lāraṃ) ///
 142. A 275 a3 6: %8 #1c %18 /// : 1 || #1d (tä)m kaklyuṣuräṣ āṣānik metrak ...
 143. A 275 a6 5: /// kumnäṣ mokone : 1 || täm kakly(u)ṣu(räṣ)
 144. A 275 b5 4: /// ··ālo : 1 || tmäṣ sārathi penu träṅktsi
 145. A 275 b8 6: %10 #1c %15 /// : 1 || #1d täm kakly(u)ṣuräṣ bodhisattu träṅkäṣ ...
 146. A 276 a6 23: ... tämne pyāmäs , yas penū : 1 || #1d lāntsañ ·rä –
 147. A 279 b5 9: ... pat puk cem kumseñc metraknac : 1 || ku ///
 148. A 280 b8 8: ... /// ṣäk ; (spā)rtwseñc wätsyās : 1 #1d śaṅkhe cakkravartti ///
 149. A 285 b3 4: /// kmuräṣ : 1 oktmāṃ śtwa(r) w(ä)lts wyāsyā··rä ///
 150. A 286 b4 6: – – – skanträ : 1 || kusne – m tāpärk ///
 151. A 288 a7 5: , skam skenal : 1 || #1d sātāgiri träṅkäṣ kāsu weñā(ṣt) ...
 152. A 297 b4 16: ... tkan= ākāśā , wkäṃ wäknā : 1 #1d ///
 153. A 298 a3 5: pkäñcā täm ṣurmaṣi : 1 nākmant ṣāmnās a ///
 154. A 298 a8 3: klop ñareṣi 1 || t·· – ·ñ· re – ...
 155. A 299 a7 9: ... we ñäktañ ; kumseñc napeṃsac : 1 || #1d lcär poṃś || vaibhāṣikyāp ...
 156. A 299 b4 19: ... lmont cam ; klyomänt metrakäṃ : 1 || #1d ///
 157. A 300 b3 23: ... ; prakte ypamtär , kārūṇik : 1 #1d weñā
 158. A 301 b5 11: ... ryo ; lek pikār ypār : 1 #1d || pukaṃ eṣäk śkaṃ tām ...
 159. A 301 b8 25: ... ; mar yäknāṣtār , {p}ämroskār (: 1 ||) #1d – ṣ mahā
 160. A 302 b3 7: %7 /// sit , pāsanträ : 1 #1d – – %1 putkorā , ...
 161. A 304 b3 5: /// maṃ näṣ : 1 || ṣāmnuneyis ñom kaklyuṣu ṣā
 162. A 305 b8 5: /// śkaṃ sam kāruṃ 1 || tmäṣ caṣ poñcäṃ
 163. A 307 a3 8: ... (ka)rmapath kätkāluneyäṣ närkāsluneyiss āṣtrone sas ṣurm 1 prayokäṣ närkāṣluneyiss āṣtrone (wät ṣurm 2)
 164. A 311 a2 10: ... ṣyak ; ṣaṭsuträ postäk , pekamät 1 #1d kusne wrasom caṣ ; postäk ...
 165. A 312 b7 15: ... ñäkci oki , ciñcri tāk : 1 #1d mār ñkät täm pälkāt ; ...
 166. A 313 a8 15: ... kṣaṇa〈ṃ〉 tñi ; puk tsälpāṣlye : 1 #1d ca – – – ; ...
 167. A 313 b6 3: ṣem : 1 #1d puk saṃsārṣinäs ; wrasaśśi mosaṃ ...
 168. A 314 a6 30: ... {ā}ñcālyi ; sne ptsäk lyāk(ar : 1) #1d /// %7
 169. A 315 and 316 b1 8: ... plyasken(aṃ) , ṣokyo ṣyak kutkāt : 1 #1d – – ·ñ·k··r·r· sy· /// ...
 170. A 317 b6 11: ... ; wram pältsäṅkāṣ , āriñcā : 1 #1d klośnaṃ tarksäṣ , swāñcen(y)o ; ...
 171. A 318 and 319 b7 19: ... /// lāntsac ; lyutār potaträ : 1 || #1d some träṅkäṣ sās ·i ...
 172. A 320 a2 5: %16 /// ñcäm : 1 #1d kaksu ksalune(yac ; oki yt)si ...
 173. A 331 b6 6: /// sark ñäkcyāññ oki : 1 || baḍe ///
 174. A 336 a4 8: ... /// ; (kn)ānmuneṣiṃ , abhidharm : 1 || #1d kupre pat nu (ptāñkä)t ...
 175. A 338 a1 6: /// ··ṣ·c ālam wäc : 1 || uddeśa ///
 176. A 338 b5 4: /// (kä)lpnāmträ : 1 || tmäṣ ptāñkät käṣṣī nawakäśśi ///
 177. A 342 b1 8: ... lo ymār , caṣ ypeyäṣ : 1 || #1d klopasū nāntsu wäl träṅkäṣ ...
 178. A 343 a5 8: ... (to)säm mā ; esam träṅksī : 1 || #1d {r}äskär aru puruhit träṅ(käṣ) ...
 179. A 346 b2 8: ... =śśi säs ; oko naṣäm : 1 || #1d tmäṣ wlāṃñkät aurabhripurveṃ
 180. A 352 b1 2: yal 1 papyätku ṣāmne wsāl t(ā)ṣ kä ///
 181. A 353 b1 20: ... ālyk(e)s pälkṣant ṣāmaṃ mäskaträ ālykes miyäsmāṃ (1 säs)
 182. A 355 a2 49: ... puk cmoläntwäc , ṣaṣärku ; metraknaśśäl 1 || #1c samakkorrenaṃ || # tkaṃ ...
 183. A 355 a3 43: ... ; puk wrasaśśi , sem nasäl 1 || #1d – – – – ...
 184. A 355 a4 50: ... tu ñi maṅka(l , pukaṃ śpālmeṃ 1)
 185. A 355 b2 12: ... %2 rs·ñc %1 ; klyomināṃ yt(ā)r 1 | #1d kāpñeka – – – ...
 186. A 358 a4 24: ... puk kälymentwāṣ , yä〈r〉k ypeñci : 1 #1d ||
 187. A 359 12 3: /// tsäknäṣträ 1 | rājā harati corā vā | ...
 188. A 359 20 4: /// pāplo | 1 ijyante vidhipurvakam | talke ypeñc ///
 189. A 366 b4 5: ·iñi okät (pāka)ñ vijñāṃ 1 nāmarūp ṣadāya(ta)ṃ ///
 190. A 394 b2 2: : 1 || #1d tmäṣ mahendradeve pācar ·eṃ ...
 191. A 399 b2 4: /// nāssi : 1 || maṇijvāle bodhisattu träṅkäṣ klyom metra(k) ...
 192. A 399.6 a1 4: /// leṃ : 1 ///
 193. A 400 b1 6: /// (pu)k wrasaśśi wärpālaṃ : 1 || ākälṣäl träṅ(käṣ) ///
 194. A 403 a3 9: ... ; (pā)cri āri(ñc ; p)r(ā)kär eṃ(tsāt) (1 || #1d tmäṣ sām··) ///
 195. A 414 a1 11: ... • || saṅkäs teryāñce träṅkäl • 1 || poṣatha • pravāraṇā • tmäṣ ...
 196. A 414 a4 2: 1 || tmäṣ tri pravārāpakāñcāśśi orto kātäṅkāl ...
 197. A 414 a5 3: träṅkäl • 1 || utsahasi tvaṃ āryaśikṣā • saṃghasya ...
 198. A 414 b1 4: ghasya pravārāpakinyau • 1 || tosmāśśi träṅkäl • utsahāmi • ...
 199. A 416.b a4 3: /// – 1 || āk – ///
 200. A 433 a7 7: %13 /// rṣyoṃ ·s· %1 : 1 || #1d tä – lskoräṣ prasenaji ...
 201. A 445.d b2 5: /// räṣ āñcālyi tsarä(ṃ) 1 || – ///
 202. IOL Toch 826 a1 3: /// taṣälle 1 wä ///
 203. IOL Toch 826 b5 4: /// m āyo 1 kke – ///
 204. IOL Toch 884 a4 3: /// (yo)lo 1 śrāddhebhi(ḥ) ///
 205. PK AS 4B a2 21: ... cmelaṣṣeṃts näśītär ; ce yāmorsa : 1 #1d āktikesa ne(sa)l(le)ṃ ; (pi)takänta
 206. PK AS 7B a5 22: ... ; mā ṣpä triścer makā-ykne : 1 #1d nesäṃ sū yāmor ; nemcek ...
 207. PK AS 7H a5 12: ... krenta ; yāmornta paṣṣeñcañ tākaṃ : 1 #1d māntalñesa śak krenta ; yāmorntats ...
 208. PK AS 8C a6 25: ... yamaṣlya • lānte rinale parkälle mäsketrä 1 || kṣatriyempa larauñe yāmtsī āñme (tā)kaṃ-ne ...
 209. PK AS 13D a2 8: ... no ; ṅke ṣñikek yartam te-postä(ṃ) 1 || tumeṃ sä-
 210. PK AS 13D a5 5: /// (·)ālaṃ kṣattaryeṃts : 1 || ulkāmukhe we(ṣṣäṃ) ñakta tu ṣpä
 211. PK AS 13D b4 6: /// lāl(·)i (– –) mäñcuṣkana 1 || tumeṃ rohiṇi nikṣ(ā)ttärne īte pälleṃ(tne)
 212. PK AS 13E b8 9: ... lantaṃts po ; krempar warkṣäl : 1 || #1d tumeṃ kapilavā(stu) ///
 213. PK AS 16.2 a2 12: ... saimtsa ; ka(ntär) se śaiṣṣe : 1 || #1d tusāk warñai kṣatri posa ...
 214. PK AS 16.2 a5 14: ... wes ; śayem omte pintwātsa : 1 || #1d tumeṃ cai eṅkalñentse nāki ...
 215. PK AS 16.2 b2 5: piś ṣäp no : 1 || #1d se tane t(e)ri ste ...
 216. PK AS 16.3 a3 17: ... emparkre ; yṣūwa(r)kañe po wnolmeṃts (: 1) || #1d tumeṃ mant cai ksa
 217. PK AS 16.3 b2 22: ... tne takāre amo(kämpa palsko mai)m : 1 || #1d ot toy mahāsaṃmateṃ
 218. PK AS 16.3 b5 27: ... keklyauṣoṣ ṣeṃ ; mäkte srūkalñe : 1 || #1d eṃṣke tot ṣe ylaiñäkt(e)
 219. PK AS 17A a5 25: ... alāläcc(e pa)lskos(a ; su yär)p(o)nta kraupoytär 1
 220. PK AS 17A b3 23: ... plān(t)o katkauñai ; (l)m(o)ṣn(e) rīn(e) pūrvottar 1 #1d
 221. PK AS 17B a3 20: ... mā cä(m)p(em wes) s·· nessi : 1 || #1d tumeṃ – –
 222. PK AS 17B a6 24: ... – śyetärccaṃ – kkana ; läk(lenta)n(tso 1) #1d – – – – – ...
 223. PK AS 17C a1 25: ... – – ; (ne)mcek yanmoy orocce 1 || #1d tum(eṃ) y(o)ps(a) pl(a)ktūkäññ(a ṣe)sa ...
 224. PK AS 17C a4 13: ... yapo)ympa ṣ(e) wakīssor ; skwasoc tākam 1 #1d lkoyem wnolmeṃ wä(rt)s(e)cc(eṃ) ; au(lāreṃ)
 225. PK AS 17C b3 6: maiyyane ; sak śaul śāyau 1 || #1d ta(ne wa)lo (su)priyeṃ ontsoyäcce ...
 226. PK AS 17C b5 14: ... ṣek ; sū ñī cine spor(tt)otär 1 #1d kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ ; ...
 227. PK AS 17D a3 1: 1 || #1d tu keklyauṣormeṃ supriye cakravārti ...
 228. PK AS 17D a5 26: ... wrotstse amarṣe ; wikātär-m(e) snai lyīpär 1 #1d yästār
 229. PK AS 17E b2 21: ... śaul ñī ; kälpau yesmeṃ • 1 || te keklyauṣormeṃ supriyeṃtse waṣamoñ
 230. PK AS 17F a3 19: ... śāmñe camel takā-me ; tā preśyaiyne 1 #1d || sā (n)o ñake plāce ...
 231. PK AS 17F a6 3: cewäm(p)a (: 1 #1d yāmu wrocce , asāṃ) ceu ...
 232. PK AS 17F b4 7: , lalāloṣ ; tākoym s(n)ai ā(ñmci): 1 #1d || tumeṃ (–) (··)m(·) ylaiñäkte ...
 233. PK AS 17H a3 3: se īke (1) #1d cken(t)a reskeṃ oṣṣompai ; vairuḍi-yok ...
 234. PK AS 17H b4 2: : 1 #1d po śaiṣṣeṃtse yokī(ye ; ke)kts(e)ñ ...
 235. PK AS 17I a2 14: ... plontoträ skwanuṃtai ; sadāmatyi ñakti ra 1 || #1d supriyeṃ lkāskemane priyentse ṣer ...
 236. PK AS 17I a4 11: ... spärkau sakämpa ; akālkäntse knelñesa : 1 || #1d tane sumana tseññai uppāltsa ...
 237. PK AS 17I a6 12: ... cesa plontotär ; śilimuk ra pyāpyaiṃn(e 1) #1d w(a)rt(t)o ysāṃññe ra ; cäñcarñesa ...
 238. PK AS 17I b5 13: ... pl(o)ntomar ; tarkär yainmu ṣparāy ra 1 || #1h tane supriye palskalñene maiyyācce ...
 239. PK AS 17J b1 32: ... ka p(er)k(e)nträ ; m(ā parna) lnask(eṃ) 1 #1d ypärw(eṣ)ṣ(e)ne
 240. PK AS 17K a2 5: ; c{eṃ} peññan-me {p}ärskoṣṣäṃ 1 || #1d (tu)meṃ poñc kleṅkenmeṃ korponträ ...
 241. PK AS 17K b5 3: ste emparkre 1 #1d i(me) cek warñai ; kwr(i) ...
 242. PK AS 19.8 b1 6: -lñ· m(ā) anaiwaccene māntalñe : 1 || ñake pkänte-yamiññana wäntarw(a) śanmeṃ tunts(e) ...
 243. PK NS 1 a1 12: ... caṃ ppältsäk särki āñu kälpātār : 1 #1d || 2/4/4 ||
 244. PK NS 1 b1 13: ... wac kuñāś lkātär kule ṣurmaṣ : 1 #1d ṣotre
 245. PK NS 19 a3 17: ... rājavat yok iprernste ; lukṣäṃ ānte 1 #1d || lāntsa weṣṣäṃ || r· ...
 246. PK NS 19 a5 11: ... nmittantse ; ṣotri ṣarpsäṃ se wäntre 1 #1d || tumeṃ walo ṣesa lāntsompa ...
 247. PK NS 19 b5 20: ... ekätkaccai ; tsrerme tākoy aṅgartse (: 1) #1d ///
 248. PK NS 29 a1 20: ... ynāñmäññe , śuketse ; su krosotär (1 #1d we)s tne kca (– , ...
 249. PK NS 29 a6 6: ; sä(sweṃmp= eṣe) ceṃts śmalñe 1 || #1d te keklyauṣormeṃ brahmada(tt)e walo ...
 250. PK NS 29 b2 9: ... ek(a)ṣṣ(e) ; (sä)sw(e)ṃtse pāk(e) klutkäṣṣä-ñ : 1 || #1d tumeṃ plaktūkäñña kerciyeṃne yopsa ...
 251. PK NS 29 b3 8: ... poñ ( mā) prukṣtar se wäntare 1 || plaktūkäñña weṣṣäṃ || kwamane || ...
 252. PK NS 29 b5 8: ... indrintse ; plān(t)o (ña)ṣträ , säswenmeṃ 1 || #1d tane supriye cakravārtti walo ...
 253. PK NS 32 b5 23: ... ; swese kentsa ; swāsäṣṣasta : 1 #1d pärnāññana ; wäntarwa kuse ; ...
 254. PK NS 34 b2 17: ... skaina(ṃ) ṣaññ(ä)ññe ; śaiṣṣe snūmeṃ slaṅkenträ 1 #1d
 255. PK NS 36 and 20 a4 29: ... nai ṅke ṣai (su) ; /// (1) #1d
 256. PK NS 36 and 20 b4 25: ... retke no ; were t(e) /// (1) #1d
 257. PK NS 36A a2 3: /// ekalymi 1 || tane uttare – ///
 258. PK NS 79.1 b6 5: /// – ssi • 1 || #1d tumeṃ walo ṣesa lantsona ...
 259. PK NS 83 a5 7: /// ; puwar mātre tsäkṣäñ tā 1 #1d || akāśmeṃ weskeṃ || haṃsavaṅne ...
 260. PK NS 83 b4 3: /// läntsi 1 #1d krui no kñītär-cc ākālko ; ...
 261. PK NS 399 a2 13: ... säsweṃp=eṣe klāte ñiś ym(a)ṣṣi taṅsa : 1 #1d || te maṃt yaknesa candra(prabhe) ...
 262. PK NS 699 a2 5: /// – śaultsa : 1 || tu(meṃ) ///
 263. THT 28 a6 5: /// ṣañ sarrīwenta : 1 #1d mā āyor mā ra telki ...
 264. THT 33 a3 32: ... campäṃ ; tak= ānaiśai karsatsi : 1 #1d
 265. THT 77 a6 12: ... ṣai sū ; (krentauna)ṣṣeṃ , tsaiññentsa 1 || #1d om no ñake se ...
 266. THT 82 a4 17: ... wate ; no lalaṃṣke , olypot(s)e 1 #1d
 267. THT 85 b1 25: ... tāksoym , śaiṣṣ(e)ntse ; mithya(dṛṣṭi po 1 || #1d tumeṃ wa)lo mñcuṣkeṃ brāhmaṇeṃts ...
 268. THT 88 b1 6: mäsketrä ; waste comp l(aklene 1 #1d kä)lymi(ṃ) sportoträ , pācer cwimp ...
 269. THT 99 b3 17: ... pkārsa-ñ , yakt= āñm ñi : 1 || #1d yākṣe weṣṣäṃ kuse tuṃtse ...
 270. THT 107 a3 7: , aiśamñe ; su yinmāṣṣäṃ : 1 || #1a akālk tsäṅkā-ne mäkte pi ...
 271. THT 107 a8 12: ... , wesanmeṃ ; pin{t}wāt rṣāka : 1 || #1d snai epiṅkte bram-nikte kārpa ...
 272. THT 107 b1 23: ... ; ritau akālk , laukaññe : 1 || #1d bramñikte weñā-meś ṣerśkana : ...
 273. THT 107 b5 4: kaṣār wassi : 1 || #1d ckentse manarkaisa nyagrot stām ...
 274. THT 107 b8 8: ... ; ritau akālk ; käñiyoytär • 1 || #1d wärpāte aṣañike bodhisatve nāndai ...
 275. THT 108 a5 31: ... wat , – – mpa : 1 || #1d te keklyauṣo(r)m(eṃ) – – ...
 276. THT 108 a9 33: ... %3 pākeś ; pelaikne onwaññe : 1 || #1d pañikte käṣṣi piś wakanmasa ...
 277. THT 108 b3 13: ... poyśi , nes ñ·e ; yamaṣṣate 1 || #1d tumeṃ trey śaiṣṣ(eṃ)s käṣṣi ...
 278. THT 108 b6 36: ... asāṃne ka ṣ , lyakārne • 1 || #1d tumeṃ ñikte ññikte ceyna ...
 279. THT 108 b10 31: ... #1x te /// /// ññe • 1 || #1d kwri – – – ...
 280. THT 111 b2 3: /// • 1 || mūrdhāgat ///
 281. THT 112 a2 6: /// ·ene ñemṅ kälywe : 1 || śarsa aṣañik(e) ///
 282. THT 114 a1 5: /// se mñcuṣke : 1 || pklyauṣ oro ///
 283. THT 117 a3 2: ṣu 1 am(i)śk= (e)ntsesse ///
 284. THT 117 a6 5: kośa lykäśke pälsko waikesse 1 ṣe ///
 285. THT 123 b5 12: ... toṃ tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka läklenta o ///
 286. THT 148 a4 13: ... • ente tetriku se śaiṣṣe : 1 kuse traii
 287. THT 231 a1 18: ... kuse tañ ṣeyeṃ ṣañ śamna • 1 winālñene krentantso yātalñesa śateṃne •
 288. THT 237 b2 5: /// cī tarnesa : 1 twek wa ñī pācer twek rano ...
 289. THT 261 a5 4: /// m· s·· 1 – w(r)oc(c)e – – ///
 290. THT 282 a7 12: ... (r)ītatsi aknātsaññentse träṅko kal(p)a ṣañ (añm) 1 t· l· –
 291. THT 295 a2 8: ... śoläṣṣe wsäskemāne empelye saṃsāräṣṣai kwaṣṣaine : 1 tentse ṣärmtsa kreñ= śamnā tsrelläññeṣṣe puwarsa ...
 292. THT 295 b2 17: ... mäṃ weñña sutärne ñäkteṃnts ñakte pūdñäkte 1 t(e tve)
 293. THT 297.a b1 5: ite wināskau cau tsiromñe 1 || āyorṣṣe pāra
 294. THT 307 b8 3: /// lo 1 (śrāddhe)bhiḥ peśalebhiś ca • per(ākä)ññecceṃmpa maim· ...
 295. THT 312 b5 3: ksaṃbuddhabhāṣitā : 1 || bahup· y· /// /// laikneṣṣe ...
 296. THT 321 a2 2: /// 1 mā kauc māka lkāskemane ///
 297. THT 345 a4 8: ... lāntämpa seṃ lyakau cintāmaṇi sarkästär • 1 || tu ///
 298. THT 350 a3 18: ... nāge campi pältak swese swāsästsi : 1 || te k· ///
 299. THT 350 b6 13: ... – mā ṣ kärrāll(e) klautkattsi : 1 || su ///
 300. THT 351 b3 8: ... yp· /// /// lmoṣ pkārsañ : 1 || ///
 301. THT 353 b3 4: /// kkāka : 1 || tumeṃ rṣāke mäñcu ///
 302. THT 355 a4 4: /// lskontse : 1 skwassoñc nāgi tākoṃ tn(e) ///
 303. THT 367 a4 6: no nta traike yanmo(y :) 1 || o ///
 304. THT 367 b3 4: kam träṅkossoñc : 1 ṣkäss ūwe ///
 305. THT 368 a7 5: /// ·ñ· nte : 1 || tumeṃ ylaiñäkte bodhisatveṃne l· ///
 306. THT 368 b7 4: /// lkosa : 1 (t)e tot ke ·e ///
 307. THT 371 a1 4: /// alm(e)meṃ : 1 || c(e) teṃ ṣ(a)rämts(a) k· n· ...
 308. THT 376 a2 4: /// n(–)rvāṃ yinmāṣṣäṃ 1 || ///
 309. THT 376 b3 5: /// mttso pt(a)nm(a)ne : 1 || mäksu no ///
 310. THT 379 a5 4: /// r : 1 śāmna tu lya ///
 311. THT 380 a7 3: ṣamāññe : 1 || wertsiyai mamrauskau ///
 312. THT 380 b8 6: – – ś kekmoṣ t(n)e 1 || śārip(u)tre ///
 313. THT 400 b1 3: ccāmpa : (1) ksaise ṣamāne ñi nauṣṣu – – ...
 314. THT 401 b3 5: tumane (o)k yiltsa : 1 ṣesa kamts· – r pār· ///
 315. THT 404 b1 2: ñiś 1 ṣ(a) ñ yäsnā – cwi walo ...
 316. THT 405 a7 4: dñäktentse welñene • 1 te ramt ś· ///
 317. THT 415 b4 5: /// sa yapoy lyama 1 || om no ñake śa
 318. THT 424 a2 3: kekamu • 1 tarya n(au)mye ///
 319. THT 424 b8 2: 1 || lyak· ///
 320. THT 429 a3 4: /// ·yp· • 1 bauddheṃ siddhānmpa śka kantanoy·ä ///
 321. THT 499 a2 6: /// (y)okale • yvarca trau 1 ||
 322. THT 515 b6 4: /// pellesa no 1 ptäṅwäññe ṣäñ śamñeṣṣe ///
 323. THT 520 b6 9: ... ñi iñcwo ra anāntapa – wi 1 || tumeṃ purohite akrūn(a) ///
 324. THT 549 a1 13: ... dvitiyakaḥ jeṣṭam(ā)sa(ḥ) tṛtiyas tu caturthāṣāḍhaka smṛtaḥ 1 śr(ā) vaṇa pañcama – s t(u ...
 325. THT 575 a1 17: ... kl· /// /// ñäkcya kl(au)tso : 1 paracittajñāṃ eru räddhi – – tu ...
 326. THT 576 a4 10: ... śawiya ette temeñ aśśi cwi : 1 || aka ///
 327. THT 577 a3 5: – mäsketär wäntare • 1 || te ///
 328. THT 579 b5 4: /// śke • 1 || ce welñe klyauṣā ///
 329. THT 588 b1 4: /// s· aṣanīkeṃts 1 leki saṃtke wästsänma wsāwa ñäś ā ...
 330. THT 600 a3 6: /// lñe alyekne palsko mäsketärne 1 tsirauññeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane ...
 331. THT 600 b4 3: (kartse waṣamo 1) /// śśiyu prākkre krätaññe ṣañ arañce ...
 332. THT 606 a3 8: ... lyelykoṣ ceu pikārsa wnolm= alyek • 1 || toṃ rekauna keklyausormeṃ mahāsaṃmate ///
 333. THT 623 a3 7: /// – k sākṣiñ ñke : 1 || priyasu ///
 334. THT 1102 b3 4: (poñ ce) w(ä)rpanamar (1) || a(nāyätte ailyñe) /// /// (nar)käṣälyñe ...
 335. THT 1141 a6 6: /// sn= ālak wkäṃ : 1 ||
 336. YQ I.2 a3 16: ... kaś , yärm mā naṣ : 1 #1d eṣant
 337. YQ I.2 a8 19: ... mar ñi tākiṣ , tsrālune : 1 || #1d täm kaklyuṣurä(ṣ)
 338. YQ I.3 b4 13: ... ; dakṣināpath , kälyme tāṣ : 1 || #1d tṣaṃ penu pälkāṃt ā-
 339. YQ I.5 b2 12: ... ; lkātsi klyomänt , metrakäṃ : 1 || #1d nirdhane träṅkäṣ kusne bādhari ...
 340. YQ I.5 b8 14: ... ; lo ār talke säm : 1 || #1d tämyo tṣaṃ e(l)
 341. YQ I.6 a3 11: ... – sukyo , skassu näṣ : 1 || #1d tmäṣ kumnäṣ nirdhane brā(hmaṃ)
 342. YQ I.6 a6 16: ... lyutñam pare , tām skassu : 1 || #1d śla natäk klopasunt akma(lyo)
 343. YQ I.6 b2 26: ... känt tñ= āyim , tināräs : 1 || #1d yu(tkont
 344. YQ I.6 b4 18: ... et-ñi wtāk ṣakkats dhanīke protkaṃ prutkāṣ-ñi 1 || tä(rmmāṃ
 345. YQ I.8 a8 12: ... ; mrācäṣ penu , letlune : 1 || #1d tmäṣ bādhari brāhmaṃ ptāñkät ...
 346. YQ I.9 a2 11: ... – ; śla tsärk karel : 1 || #1d täm pälkoräṣ ñä(kci
 347. YQ I.9 b3 17: ... tsärkaśśäl ; ywār klyoṣäl tāk : 1 #1d gautam koträṣ , ikṣvā(kuy ;
 348. YQ I.10 a8 7: %4 #1c %10 /// wä)lläsmār : 1 || #1d ñkät träṅkäṣ bādhari mar ...
 349. YQ II.1 a7 18: ... , bā)rāṇas ; riyac kātse : 1 || #1d smimāṃ akmalyo klyom metrak ...
 350. YQ II.1 b7 25: ... ; ṣakkats klopäṣ , tsälpäṣtär : 1 || #1d näṣ penu
 351. YQ II.2 a8 10: ... /// käṣṣina)c ; waṣtäṣ läñcam : 1 || #1d täpreṃ wewñuräṣ āṣānik metrak ...
 352. YQ II.3 a4 14: ... ; riṣakäśśi , lāntac ytsi : 1 || #1d täpreṃ wewñuräṣ ā(ṣānik
 353. YQ II.3 b1 8: ... #1c %11 /// , kāru)ṇik : 1 #1d tämyo ptärkäs , tirthenās ; ...
 354. YQ II.4 a4 14: ... täm penu ; p)yāmā-m kṣānti : 1 || #1d tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ...
 355. YQ II.4 a8 18: ... pältsakyo ; mar näṣ märsāc : 1 || #1d ślak śkaṃ sewāñ näṣ ...
 356. YQ II.5 b2 13: ... cam) /// ñäktas , napeṃśśi : 1 || #1d kusne yas ṣome tosäṃ ...
 357. YQ II.6 a5 21: ... ke aśśi ; senik kälpäṣt : 1 #1d sne parnune ,
 358. YQ II.6 b3 19: ... sämm ontaṃ ; mā rinäṣtär : 1 #1d märkampalṣi , wäl tāpärk ;
 359. YQ II.7 b5 17: ... mākis māk ypā , purccamñe : 1 || #1d tmäṣ kumse(ñc)
 360. YQ II.8 a1 10: ... nasläṃ , ptāñäkte ; wināsamśi : 1 || #1d tmä(ṣ)
 361. YQ II.8 a7 24: ... oki , tkaṃ ākāś caṣi : 1 #1d mā nu
 362. YQ II.8 b4 9: ... %7 /// ; pt)āñktā kārme : 1 || #1d saṃtuṣite träṅkäṣ mā śkaṃ ...
 363. YQ II.9 b8 12: ... , sne lyutār ; puttiśparṣiṃ : 1 #1d ke mosaṃ ne , #2a
 364. YQ II.10 a2 5: /// pär)maṅk nasäl : 1 || tmäṣ säm metrakṣi bram ñkät ...
 365. YQ II.11 b2 16: ... pkärsäs ptāñäkte ; kärsont ākṣiṃññunt : 1 || #1d tmäṣ upaśime
 366. YQ II.11 b5 11: ... pkärsäs ; mrācäṣ letlu;ne manarkāñ : 1 || #1d tmäṣ paiṅgikenäṣṣ a(ci
 367. YQ II.15 b5 11: ... ner,vāna)c ytār ; riṣaki tāṃ : 1 || #1d tämyo picäs yas ṣāmnāñ ...
 368. YQ III.1 b1 15: ... pat nu täm , papyutkāt : 1 || #1d paṭṭīni träṅkäṣ kuprene wāpalyi
 369. YQ III.1 b4 13: ... ; wāpat kanak , wākmatsäṃ : 1 || #1d wāskāñc träṅkäṣ yneś ñuk ...
 370. YQ III.5 b2 21: ... eṅkäl kleś ; wikäṣṣ oki : 1 #1d
 371. YQ III.6 a7 19: ... ; ñare lwākäṣ , pretāsäṣ : 1 || #1d ptā(ñkät
 372. YQ III.7 a5 6: %9 /// – tsopatsäṃ : 1 || #1d täm kaklyuṣuräṣ gautami lāṃts ...
 373. YQ III.9 a5 3: %13 /// 1 || #1d tmäṣ gautami lāts pältsäṅkāṣ ...
 374. YQ III.12 a6 3: %10 /// 1 || #1d tmäṣ āṣānik metrak citrarathes ...
 375. YQ N.4 a7 8: ... ñ mäskaṃtär yātluneytu śtwar yomuṣ : 1 || śāriputrä ///
 376. YQ N.5 b4 5: /// (ma)msuṣ taṃ : 1 || tämyo täm cesmi śol sne-ñā(tse) ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?1
Output automatically generated on Thu, 2015-05-28, 12:17:07 (CEST).
Page cached on Wed, 2015-05-27, 18:44:39 (CEST).
Page created on Mon, 2012-05-07, 00:30:04 (CEST), by Martin Braun.