print prev. next

1

Word class:Number
Derived lexemes:

Occurrence (355)

 1. A 1 a2 9: ... ymāräk yäsluñcäs kälpnāl ymāräk yātlune : 1 tsraṣiśśi māk niṣpalntu tsraṣiśśi māk – ...
 2. A 2 a2 3: tsraṣṣune : 1 || mā täpreṃ saṃ poñcäṃ saṃsāris ...
 3. A 2 b4 7: näknäṣträ niṣpalis śkaṃ amok tsmār : 1 || kospreṃ kospreṃ śkaṃ-ne amokäts amo ...
 4. A 3 a5 2: : 1 sas wär tkanac wles wät nu ...
 5. A 4 b3 15: ... ke kälpoṣ nunak sätkaṃtär omäskenaṃ : 1 || himavant
 6. A 5 b4 9: ... pontsāṃ kapśiññäṣ omlyi wikṣā pekäntāp : 1 || tmäṣ säm pekant ākntsu(ne)yo
 7. A 6 a2 13: ... ṣñikek nu kātkäṣtär ñi tuṅkyāriñc : 1 || kuss aśśi sās yaṃtrācā(res)
 8. A 6 b3 9: ... śkaṃ paṃ ypamāṃ sās lālaṃṣkā : 1 || nunak pälttsäṅkāṣ tsopatsäṃ ñātse pälko ...
 9. A 8 a1 9: ... mskatär paṃ hiśt trak eṅkäl : 1 || säs wram nu yaṃtrācāreṃ käṣṣinā ...
 10. A 8 b1 14: ... kāmat lyu wram kälk elā : 1 || tmäṣ ksär yaṃtrācār· – –
 11. A 9 a2 5: ṣpinac pälkāc kraṃś : 1 || wrasañ penu cam peke pälkoräṣ ...
 12. A 11 a6 9: ... ne nakät śla lāṅk ri : 1 || kupre pat nu knānmuneyäṣ pkänt ...
 13. A 12 a6 14: ... puk salu āyäntwāṣi lwāśśi wäl : 1 || tmäṣ wät – – –
 14. A 12 b5 18: ... śoll ats cami wākäm ṣeṣ : 1 || (tmä)ṣ
 15. A 13 a5 6: – – kalar nakänt : 1 || tämyo knānmune ārkiṣyaṃ pukaṃ śpālmeṃ ...
 16. A 13 b4 11: ... yomnālune yātäṣ sne ske pñi : 1 pñintuyo (tampe)wāts
 17. A 14 b3 13: ... oras wrasaśśi mā kälpāl naṣ : 1 || kuc śkaṃ ne pñintu puk ...
 18. A 16 a2 17: ... skam pñintu kene kulypal yātlune : (1 ||)
 19. A 16 b5 9: ... klyaṃtär kiṅkareñ pälkāc tampe pñintwāśśi : 1 || ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ pälkāc ṣāmnāñ ...
 20. A 18 b4 5: yneś wätkālts ypeñc : 1 || āṣānik ptāñkät käṣṣi nu äntāne ...
 21. A 19 b3 13: ... ymāṃ nu wrasyeṃtsātäṃ särk waṃtyo : 1 || tmäṣ säm āṣānik (śā)kyamuni
 22. A 20 a3 15: ... tu pukal ptāñäkte pyāmāṃ spaktāṃ : 1 || ptā(ñä)kte
 23. A 20 b4 4: ( : ) 1 || ānand träṅkäṣ taṃne nu säm ...
 24. A 21 b3 7: (śl= o)ko tāśśi oñi cmol : 1 || weyeṃ nāṃtsu bṛhadyuti kuntistsek pältsäṅkāṣ ...
 25. A 22 a6 14: ... – ( – ) kāruṇik : 1 || täm pälkoräṣ bṛhadyuti mlamānn oki ...
 26. A 23 a6 6: – – – ( : 1 ||) – – – – – ...
 27. A 24 a1 8: ... – m kuc yp(a)mm aś(śi : 1) – – – – – – ...
 28. A 24 b2 18: ... ākāl kātkaṃ puttiśparnac ṣokyo wärṣṣälts : 1 || tmäṣ bṛha(dyu)(ti
 29. A 25 b6 16: ... – – – – ṣ : 1 || tmäṣ bṛhadyutis pācar mācar śäṃ ...
 30. A 27 a6 5: (ñ)äk(ta)śy oki vaijayant : 1 || ///
 31. A 27 b5 3: ñemi säm 1 || kupre(ne) ///
 32. A 28 b1 3: ñareyntwaṃ : 1 || pärskont akmalyo śri /// (ku)rsärwāyo
 33. A 29 b2 3: pnäṣṣ-äṃ : 1 mā ñi cämplune olyi-k /// (19 ...
 34. A 35 b5 3: lkātsi : 1 kupren(e) ///
 35. A 38 a1 3: yac : 1 || tmäṣ säm pāl(at) ///
 36. A 39 a6 4: klopaṃ yäṣ : 1 || s- ///
 37. A 41 b3 6: ñuk tām sne waste : 1 ///
 38. A 43 and 52 a1 11: ... tām wumār pñin(tu) /// /// : 1 || knānmāṃ pe – – m ...
 39. A 46 b6 4: puk ptāñäktañ : 1 || ///
 40. A 48 a3 9: ... –) p ; tsopatsäṃ yärk ynāñmune 1 ///
 41. A 51 b1 4: /// sumnātär : 1 || puk lwākā kā- ///
 42. A 54 b1 2: : 1 (||) ptāñkät käṣṣiṃ wināṣluneṣi pñi wrasaśśi ...
 43. A 55 a4 11: ... lyutār pāk ; śorki arseñc : 1 yreki śla tu(ṅk)
 44. A 57 a5 11: ... pāśoñcsaṃ ; elantyo pätstsāc pāśīnās : 1 || wärpnāntās wrassaṃ
 45. A 58 a5 5: /// (ñi ā)kālyo : 1 || tmäṣ bhādrāy noṣpeṃ priyasundari śla ...
 46. A 58 b2 9: ... tsopatsäṃ ; śl= oko yatsi : 1 || tmäṣ bhādrā āriñcṣi ākāl pākraśi
 47. A 58 b5 4: /// lym·ne : 1 || täm kaklyuṣuräṣ mitre träṅkäṣ wtäk ...
 48. A 59 b1 12: ... mā penu wāsklune ypāt kapśiññis : 1 || tmäk ṣu(rmaṣ)
 49. A 60 b2 5: /// (nä)ṣ ritāmār : 1 || kātkmāṃ nāntsuṣ cem ākläṣlye śl= ...
 50. A 60 b5 4: /// – : 1 || puk wäknā was ākāl ritāmtär ...
 51. A 61 a5 6: /// l kāruṃ skam : 1 || täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl weyeṃ
 52. A 61 b4 9: ... krantāp watkuraṃ näṣ klyan‹t› tākim : 1 || tmäṣ bodhisattu āsā(näṣ)
 53. A 62 a2 9: ... jātakä(s) kāpñe śolntu (yo)wäs neṣ : 1 kāpñes sewās āntiṣpur ; sne (ets) ...
 54. A 63 a2 4: /// (y)p(e)yis : 1 || tmäṣ cam rupyāvateṃ śomäṃ utpalāvatṣiñi ...
 55. A 63 a6 13: ... w(a)wiwār ; rotkar pākär pāśinās : 1 || tanne wkänyo cami parnontāp wrases ...
 56. A 64 a5 24: ... lāletu ; mā oñi cmol : 1 || täm kaklyuṣurä(ṣ)
 57. A 64 b3 11: ... āmāśās ; mā pākär ypeñc : 1 || tmäṣ brahmadatte wäl wsok nāntsu ...
 58. A 65 a2 25: ... ṣäññāk wlässi wrasaśśi ; ārkiśoṣṣaṃ : 1
 59. A 65 a6 2: (: 1 || täm) (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk ...
 60. A 65 b3 23: ... ; kāruṇik cam ālu kliṣ : 1 || wäl träṅkäṣ kāru(ṇik)
 61. A 66 a3 8: ... syl.) ; (śna)ṣ(i) ñemi pāṃsanträ : 1 ṣomāp lānt em kuprene cu ; ...
 62. A 67 a1 5: /// tpär pramtär : 1 wlāñkät träṅkäṣ kalkam näṣ camac kātse ...
 63. A 68 a2 3: pyāppyāñ napeṃsac 1 || – – ·m(a)hi lāts puttiśparṣiṃ ...
 64. A 68 b1 4: klop wikässi : 1 || tmäṣ säm parno wrasom päñ ...
 65. A 69 a3 8: ... päntwäs puk praṣtaṃ pās(s)i pkāte : 1 || äñcaṃ kṣaṇaṃnne säs tanne wkänyo ...
 66. A 69 b1 14: ... sn(e) täkwāṣluneyum – ss (ā)rkiśoṣi : 1 || kus weñlune tāk mät n(e) ...
 67. A 70 b4 8: ... (lān)tune(ṣiṃ) kärparäṃ mā pältskāl naṣt : 1 yusār yäpsant ṣmeśärme
 68. A 71 b2 11: ... ats weñäṣ pätskācäṃ śol kāreyo : 1 || täm kaklyuṣuräṣ mäśkit lyutārr ats ...
 69. A 71 b5 8: ... m lāñciṃ kākmart mā kulypal : 1 || tmäṣ candālāñ bodhisatvāṃ pācri lānt ...
 70. A 73 b3 6: /// ·ñ· śoll oki : 1 || tmäṣ ālkont nunak mäśkitaṃ tso
 71. A 75 a1 9: ... oki wäryo paplunśitär sne lyipär : 1 || täm kärsoṛäṣ ṣuliñi ñäktañ weyeṃ ...
 72. A 75 a4 6: /// kiṣ wsok pältsäk : 1 – – – · subhādrā bodhisatvānac ...
 73. A 75 a6 16: ... – – ñkät mā twāslune : 1 || päl· ā – – – ...
 74. A 77 b1 11: ... cesäm purpār klyomiṃ pyām kṣānti : 1 || täm kaklyuṣurä(ṣ) – – – ...
 75. A 77 b6 6: /// sāṃ wartsi tuṅkyo : 1 camäṣ wä – – – cem ...
 76. A 79 b5 14: ... päl ākntsāśśi sätkatär tri āpāytwaṃ : 1 (yä)sluntaṃ pe
 77. A 81 b1 5: /// neyo ārkiśoṣṣis : 1 || täm kaklyuṣūräṣ (bodhi)sattu kaṣ·· ///
 78. A 81 b5 10: ... wlalune pärkñämm ātāk tāṣ riyaṃ : 1 pä ///
 79. A 83 a3 10: ... ṣñi malywäntāṃ lāntune kuyal ārtimār : 1 || ///
 80. A 84 a5 6: /// ṣ pkänt tsrässi : 1 || tmäṣ mukaphalku bo ///
 81. A 86 a3 5: /// ālyek cwäṣ : 1 ///
 82. A 90 a4 7: /// ryāṃ träṅksāt säm tāmaṃ : 1 tämne wkänyo cami tāmaṣ ye
 83. A 91 b1 6: /// nt swāsäṣ ñi : 1 priyaṅgu ṣtāmis karke mäṃtne nu
 84. A 93 a4 4: /// ñcäm : 1 puk pättāñäktaśśi kāṣāri wsāl parno kāpñe
 85. A 95 a3 5: /// ntär kolune : 1 || yas nu brāmnāñ śāstris a–
 86. A 95 b1 5: /// ·t· r : 1 || tmäṣ cem prāmnāñ c· – ...
 87. A 97 b6 7: /// nu māṣāṃ naṣ(t) ( : 1) || – l(·)e prāmnāśśi vedaśāstraṃ
 88. A 101 b3 7: /// lks· ñi āriñc marmas : 1 kusne tñi ṣeñc krant
 89. A 102 b4 10: ... tāne nande tuṅk cārkat sundariṃśäl : 1
 90. A 104 a1 5: /// śol pyaptatär : 1 tsaris lyipont – –
 91. A 109 a4 11: ... kär(y)e śurām wawikuntac wināsam cwac : 1 ||
 92. A 115 a5 10: ... mā śkaṃ tāpärk prutkāṣ ñi : 1 || mā nāñi sne ṣrum täpreṃ ...
 93. A 116 b2 9: ... mā cem cami lkeñc klyosnseñc : 1 puk kä śkaṃ ñi –
 94. A 116 b6 5: /// śkaṃ saṃsāraṃ : 1 || taṃne wkänyo pättāññäkte märkampal naṣ ...
 95. A 117 b5 7: /// sāṃtäk saṃvarṣiṃ päṣtāk ṣāmaṃ : 1 mkälto āknats āco tāṣ
 96. A 118 b4 5: /// parno wrasom : 1 || tämyo (āmāśā)ñ ākālac kākant we ...
 97. A 120 a2 7: /// plyaskeṃṣiṃ yātluneyäṣ pkänt yāṅkṣā : 1 || mnu lutäsmām hā
 98. A 120 a4 10: ... wramnis ṣakk ats mskatär akälyme : 1 || wäl träṅkäṣ cä
 99. A 125 a6 6: – – tsāṃ yme : 1 || taṃ (ne) wkänyo nan(d)e ///
 100. A 126 a5 6: puklā snākye kälpo kāpñune : 1 || ///
 101. A 133 a2 7: /// c pintwāt kulypam siddhārthe : 1 || tmäṣ ///
 102. A 138 a2 4: /// ki : 1 || tmäṣ na ·e ///
 103. A 144 a3 7: /// ññ oki plawar epreraṃ : 1 || taṃne wkä(ny)o (ptā)ñkät käṣṣi ñäktas ...
 104. A 147 a4 1: (1) || ṣñikek āṣānik · w· seyis ...
 105. A 147 b5 8: ... ṣinäṃ śārak wasunt āti rarkunt : 1 || täm pälkoräṣ säm wäl tsmont ...
 106. A 150 a1 11: ... lap cämpi – suk ktäṅkātsi : 1 nande (t)räṅkäṣ āṣānik kuprene ca
 107. A 151 b5 3: /// : 1 || kuyalte cami kātsanäk t· – ...
 108. A 156 b1 5: /// yaṣ kar : 1 || ślak śkaṃ ///
 109. A 158 a4 5: /// r cwaṅke : 1 tsru yärm śla tuṅk me ///
 110. A 173 a5 6: /// käṣt mā naṣ : 1 || tmäṣ ptāñ· ///
 111. A 178 b1 5: /// pr· tärne : 1 || tmäṣ sne yä(r)m śr· ///
 112. A 205 b4 2: /// 1 || tmäṣ ṣome träṅki(ñc) ///
 113. A 206 b6 4: /// rpnātär : 1 || tämyo śt· ///
 114. A 209 b5 6: /// k mā sasiṃ : 1 tmäṣ ///
 115. A 212 a5 10: ... penu – – – kṣānti : 1 || tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ṣäññuneyā ...
 116. A 212 b2 4: /// c : 1 || ślak śkaṃ sewāñ näṣ caṣ ...
 117. A 215 a3 8: ... kucäṣ päñ känt tñāyim tināräs : 1 || yutkont a ///
 118. A 215 b2 11: ... yät kuyal mā prakte kälpitār : 1 || – pr· wewñuräṣ räskäryo pre ...
 119. A 216 a1 3: /// : 1 ||
 120. A 226 b6 11: ... āñcäm kulypal tāṣ ṣakk atsek : 1 ke pat nu krī tāṣ ñareyäntwaṣ ...
 121. A 253 a3 12: ... māṣāṃ mrāc śpālyo nmässi caṣi śalpenac 1 || täm kaklyuṣuräṣ śaṅkh(e) cakkravartti wäl ...
 122. A 253 b3 13: ... pälkets triskäṣ rape swiñc pyāppyāñ : 1 ṣṭaṅksaṃ treśalsaṃ tpär pātsäṅkāsaṃ yetunt kulewāñ ...
 123. A 254 a6 14: ... sne kärye purpāc skuntu napeṃṣās : 1 || tmäṣ cem metrakṣiñi wrasañ tsmont ...
 124. A 254 b1 15: ... ṣu cem nu cesäs kenanträ : 1 || tmäṣ ātukek nirmitṣinās risäṣ poräṃ ...
 125. A 254 b6 18: ... pälycäs poñcäṃ traidhātuk caṣ saṃsāräṣ : 1 || tmäṣ āṣā(n)ik me(trak)
 126. A 255 b5 21: ... ṣakk atsek yäl ci nervānaṃ : 1 || tmäṣ metrak ptāñkät pältsäṅkā
 127. A 256 a2 19: ... w(aṣtäṣ läntam) ṣñ(i) pācrā särki : 1 || tmäṣ säm śaṅkhe cakkravarttis lānt ...
 128. A 256 a5 2: : 1 || tmäṣ säm siṃhe wäl okät-tmāṃ ...
 129. A 256 b3 4: puttiśparṣi kapśiñi : 1 || ote täpreṃ weyem wram akmalṣiṃ ...
 130. A 257 a3 20: ... w· km·· wl·· k(a)lkam nervān(aṃ) : 1 || sās waśeṃ āṣānikyāp meträ ///
 131. A 257 a7 19: ... swāñcenāsyo tatrisäk waśenyo poñcn ārkiśoṣi : 1 || tmäṣ puk tkanā āk· – ...
 132. A 257 b5 21: ... kāśā puk wrasañ plāntiñc sukyo : 1 || tä ///
 133. A 258 a4 17: ... • kärwāṣi waṣtt oki oṅkaläm : 1 ku(sne nu ca)ṣ mä(rkampalṣi enäṣluneyaṃ)
 134. A 258 a8 17: ... āṣānik puk märkampalntu kärso ptāñkät : 1 || tmäṣ siṃhe wäl
 135. A 258 b6 5: /// (tsälp)i ñi : 1 || tmäṣ metrak ptāñ(kät) ///
 136. A 259 b2 2: : 1 || tanne wkänyo pälskoräṣ tri wältseṃ ...
 137. A 259 b5 5: tpär yo āñc : 1 || tmäṣ sumati mār ñkät kātkmāṃ ...
 138. A 260 a4 12: ... kāruṃ c· kuyal mā eśe yatār-äṃ 1 || täm kaklyuṣuräṣ ptāñkät kä – ...
 139. A 261 a4 13: ... tämyo ymā(m) – – – : 1 ṣokyo – – kälpālaṃ ///
 140. A 261 a8 14: ... s śkaṃ t·ki – yme ālak 1 ///
 141. A 265 a5 6: – mañiṃ wkäṃ krant : 1 || tmäṣ aghaniṣṭabhavaṃ ṣo(lāraṃ) ///
 142. A 275 a3 3: /// : 1 || (tä)m kaklyuṣuräṣ āṣānik metrak kuront ...
 143. A 275 a6 5: /// kumnäṣ mokone : 1 || täm kakly(u)ṣu(räṣ)
 144. A 275 b5 4: /// ··ālo : 1 || tmäṣ sārathi penu träṅktsi
 145. A 275 b8 3: /// : 1 || täm kakly(u)ṣuräṣ bodhisattu träṅkäṣ cani ...
 146. A 276 a6 14: ... kärs·cär tämne pyāmäs yas penū : 1 || lāntsañ ·rä –
 147. A 279 b5 9: ... pat puk cem kumseñc metraknac : 1 || ku ///
 148. A 280 b8 7: /// ṣäk – rtwseñc wätsyās : 1 śaṅkhe cakkravartti ///
 149. A 285 b3 4: /// kmuräṣ : 1 oktmāṃ śtwa(r) w(ä)lts wyāsyā··rä ///
 150. A 286 b4 6: – – – skanträ : 1 || kusne – m tāpärk ///
 151. A 288 a7 5: lskasuntāp skam skenal : 1 || sātāgiri träṅkäṣ kāsu weñā(ṣt) – ...
 152. A 297 b4 11: ... swāñceṃ tsākäṣtär tkanākāśā wkäṃ wäknā : 1 ///
 153. A 298 a3 5: pkäñcā täm ṣurmaṣi : 1 nākmant ṣāmnās a ///
 154. A 298 a8 3: klop ñareṣi 1 || t·· – ·ñ· re – ...
 155. A 299 a7 7: /// we ñäktañ kumseñc napeṃsac : 1 || lcär poṃś || vaibhāṣikyāp āryacandres ...
 156. A 299 b4 13: ... kātsaṃ lmont cam klyomänt metrakäṃ : 1 ||///
 157. A 300 b3 15: ... kätwes mätkont prakte ypamtär kārūṇik : 1 weñā
 158. A 301 b5 7: /// ryo lek pikār ypār : 1 || pukaṃ eṣäk śkaṃ tām pyākṣaṃ ...
 159. A 301 b8 16: ... tu mar yäknāṣtār mämroskār ( : 1 ||) – ṣ mahā
 160. A 302 b3 5: /// sit pāsanträ : 1 – – putkorā mäskanträ plyaskenaṃ ṣmeñc ...
 161. A 304 b3 5: /// maṃ näṣ : 1 || ṣāmnuneyis ñom kaklyuṣu ṣā
 162. A 305 b8 5: /// śkaṃ sam kāruṃ 1 || tmäṣ caṣ poñcäṃ
 163. A 307 a3 8: ... (ka)rmapath kätkāluneyäṣ närkāsluneyiss āṣtrone sas ṣurm 1 prayokäṣ närkāṣluneyiss āṣtrone (wät ṣurm 2)
 164. A 311 a2 7: lāläkkoṃpe seyaśśäl ṣyak ṣaṭsuträ postäk pekamät 1 kusne wrasom caṣ postäk pe – ...
 165. A 312 b7 13: ... pyāppyāsyo ñäkci oki ciñcri tāk : 1 mār ñkät täm pälkāt mnu ly· ...
 166. A 313 a8 12: ... ṣom kṣaṇa‹ṃ› tñi puk tsälpāṣlye : 1 ca – – – – – ...
 167. A 313 b6 4: l ṣem : 1 puk saṃsārṣinäs wrasaśśi mosaṃ ṣomāp ṣomāp ...
 168. A 315 and 316 b1 6: plyasken(aṃ) ṣokyo ṣyak kutkāt : 1 – – ·ñ·k··r·r· sy· /// /// ...
 169. A 317 b6 8: ... kucc aśśi wram pältsäṅkāṣ āriñcā : 1 klośnaṃ tarksäṣ swāñcen(y)o ///
 170. A 319 b7 6: /// lāntsac lyutār potaträ : 1 || some träṅkäṣ sās ·i ///
 171. A 320 a2 4: /// ñcäm : 1 kaksu ksalune(yac oki yt)si pukis ke ...
 172. A 331 b6 6: /// sark ñäkcyāññ oki : 1 || baḍe ///
 173. A 336 a4 5: /// (kn)ānmuneṣiṃ abhidharm : 1 || kupre pat nu (ptāñkä)t käṣyāp ...
 174. A 338 a1 6: /// ··ṣ·c ālam wäc : 1 || uddeśa ///
 175. A 338 b5 4: /// (kä)lpnāmträ : 1 || tmäṣ ptāñkät käṣṣī nawakäśśi ///
 176. A 342 b1 7: kalkāṣ lo ymār caṣ ypeyäṣ : 1 || klopasū nāntsu wäl träṅkäṣ pācri ...
 177. A 343 a5 7: – säm mā esam träṅksī : 1 || säskär aru puruhit träṅ·· ///
 178. A 346 b2 7: mtsānt keśśi säs oko naṣäm : 1 || tmäṣ wlāṃñkät aurabhripu-
 179. A 352 b1 2: yal 1 papyätku ṣāmne wsāl t(ā)ṣ kä ///
 180. A 353 b1 21: ... ālyk(e)s pälkṣant ṣāmaṃ mäskaträ ālykes miyäsmāṃ (1 säs)
 181. A 355 a2 34: ... pkaṃ śpālmeṃ puk cmoläntwäc ṣaṣärku metraknaśśäl 1 || samakkorrenaṃ || tkaṃ ñäktes ma(ṅkal) ...
 182. A 355 a3 32: ... puttiśparṣiṃ śäktālyī puk wrasaśśi sem nasäl 1 || – – – – || ...
 183. A 355 a4 36: ... wal tu ñi maṅka(l pukaṃ śpālmeṃ 1)
 184. A 355 b2 6: k·m·t· – rs·ñc klyomināṃ yt(ā)r 1 | kāpñeka – – – – ...
 185. A 358 a4 19: ... li·o puk kälymentwāṣ yäk ypeñci : 1 ||
 186. A 359 12 3: /// tsäknäṣträ 1 | rājā harati corā vā | ...
 187. A 359 20 4: /// pāplo | 1 ijyante vidhipurvakam | talke ypeñc ///
 188. A 366 b4 6: ·iñi okät (– –)ñ vijñāṃ 1 nāmarūp ṣadāya(ta)ṃ ///
 189. A 394 b2 3: ssi : 1 || tmäṣ mahendradeve pācar ·eṃ – ...
 190. A 399 b2 4: /// nāssi : 1 || maṇijvāle bodhisattu träṅkäṣ klyom metra(k) ...
 191. A 399.6 a1 4: /// leṃ : 1 ///
 192. A 400 b1 6: /// (pu)k wrasaśśi wärpālaṃ : 1 || ākälṣäl träṅ(käṣ) ///
 193. A 403 a3 10: ... – ·r· kär eṃ – – (1 || tmäṣ sām··) ///
 194. A 414 a1 11: ... • || saṅkäs teryāñce träṅkäl • 1 || poṣatha • pravāraṇā • tmäṣ ...
 195. A 414 a4 2: 1 || tmäṣ tri pravārāpakāñcāśśi orto kātäṅkāl ...
 196. A 414 a5 4: ñce träṅkäl • 1 || utsahasi tvaṃ āryaśikṣā • saṃghasya ...
 197. A 414 b1 4: ghasya pravārāpakinyau • 1 || tosmāśśi träṅkäl • utsahāmi • ...
 198. A 416.b a4 3: /// – 1 || āk – ///
 199. A 433 a7 5: /// rṣyoṃ ·s· : 1 || tä – lskoräṣ prasenaji wä ...
 200. A 445.d b2 5: /// räṣ āñcālyi tsarä(ṃ) 1 || – ///
 201. IOL Toch 884 a4 3: /// (yo)lo 1 śrāddhebhi(ḥ) ///
 202. PK AS 4B a2 21: ... cmelaṣṣeṃts näśītär ; ce yāmorsa : 1 āktikesa ne(sa)l(le)ṃ ; (pi)takänta
 203. PK AS 7B a5 22: ... ; mā ṣpä triścer makā-ykne : 1 nesäṃ sū yāmor ; nemcek cmetsiś ...
 204. PK AS 7H a5 12: ... krenta ; yāmornta paṣṣeñcañ tākaṃ : 1 māntalñesa śak krenta ; yāmorntats ṣparkäṣälñesa ...
 205. PK AS 8C a6 25: ... yamaṣlya • lānte rinale parkälle mäsketrä 1 || kṣatriyempa larauñe yāmtsī āñme (tā)kaṃ-ne ...
 206. PK AS 13D a2 8: ... no ; ṅke ṣñikek yartam te-postä(ṃ) 1 || tumeṃ sä-
 207. PK AS 13D a5 5: /// (·)ālaṃ kṣattaryeṃts : 1 || ulkāmukhe we(ṣṣäṃ) ñakta tu ṣpä
 208. PK AS 13D b4 6: /// lāl(·)i (– –) mäñcuṣkana 1 || tumeṃ rohiṇi nikṣ(ā)ttärne īte pälleṃ(tne)
 209. PK AS 13E b8 9: ... lantaṃts po ; krempar warkṣäl : 1 || tumeṃ kapilavā(stu) ///
 210. PK AS 16.2 a2 11: ... centsak saimtsa ka(ntär) se śaiṣṣe : 1 || tusāk warñai kṣatri posa te ...
 211. PK AS 16.2 a5 14: ... wes ; śayem omte pintwātsa : 1 || tumeṃ cai eṅkalñentse nāki kärsormeṃ ...
 212. PK AS 16.2 b2 5: piś ṣäp no : 1 || se tane t(e)ri ste ente ...
 213. PK AS 16.3 a3 17: ... emparkre ; yṣūwa(r)kañe po wnolmeṃts (: 1) || tumeṃ mant cai ksa
 214. PK AS 16.3 b2 22: ... tne takāre amo(kämpa palsko mai)m : 1 || ot toy mahāsaṃmateṃ
 215. PK AS 16.3 b5 27: ... keklyauṣoṣ ṣeṃ ; mäkte srūkalñe : 1 || eṃṣke tot ṣe ylaiñäkt(e)
 216. PK AS 17A a5 25: ... alāläcc(e pa)lskos(a ; su yär)p(o)nta kraupoytär 1
 217. PK AS 17A b3 23: ... plān(t)o katkauñai ; (l)m(o)ṣn(e) rīn(e) pūrvottar 1
 218. PK AS 17B a3 19: ... mā cä(m)p(em wes) s·· nessi : 1 || tumeṃ – –
 219. PK AS 17B a6 24: ... – śyetärccaṃ – kkana ; läk(lenta)n(tso 1) – – – – – – ...
 220. PK AS 17C a1 24: ... – – ; (ne)mcek yanmoy orocce 1 || tum(eṃ) y(o)ps(a) pl(a)ktūkäññ(a ṣe)sa supr(i)y(eṃ)mp(a) ...
 221. PK AS 17C a4 13: ... yapo)ympa ṣ(e) wakīssor ; skwasoc tākam 1 lkoyem wnolmeṃ wä(rt)s(e)cc(eṃ) ; au(lāreṃ)
 222. PK AS 17C b3 6: maiyyane ; sak śaul śāyau 1 || ta(ne wa)lo (su)priyeṃ ontsoyäcce pilkosa ...
 223. PK AS 17C b5 14: ... ṣek ; sū ñī cine spor(tt)otär 1 kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ ; mā ...
 224. PK AS 17D a3 1: 1 || tu keklyauṣormeṃ supriye cakravārti walo ...
 225. PK AS 17D a5 26: ... wrotstse amarṣe ; wikātär-m(e) snai lyīpär 1 yästār
 226. PK AS 17H a3 3: se īke (1) cken(t)a reskeṃ oṣṣompai ; vairuḍi-yok warsīne ...
 227. PK AS 17H b4 2: : 1 po śaiṣṣeṃtse yokī(ye ; ke)kts(e)ñ källoym ...
 228. PK AS 17I a2 14: ... plontoträ skwanuṃtai ; sadāmatyi ñakti ra 1 || supriyeṃ lkāskemane priyentse ṣer priyarati ...
 229. PK AS 17I a4 11: ... spärkau sakämpa ; akālkäntse knelñesa : 1 || tane sumana tseññai uppāltsa supriyeṃ ...
 230. PK AS 17I a6 12: ... cesa plontotär ; śilimuk ra pyāpyaiṃn(e 1) w(a)rt(t)o ysāṃññe ra ; cäñcarñesa se ...
 231. PK AS 17I b5 13: ... pl(o)ntomar ; tarkär yainmu ṣparāy ra 1 || tane supriye palskalñene maiyyācce yaipu ...
 232. PK AS 17J b1 32: ... ka p(er)k(e)nträ ; m(ā parna) lnask(eṃ) 1 ypärw(eṣ)ṣ(e)ne
 233. PK AS 17K a2 5: ; c{eṃ} peññan-me {p}ärskoṣṣäṃ 1 || (tu)meṃ poñc kleṅkenmeṃ korponträ painesa ...
 234. PK AS 17K b5 3: ste emparkre 1 i(me) cek warñai ; kwr(i) kälpāsta ...
 235. PK NS 32 b5 23: ... ; swese kentsa ; swāsäṣṣasta : 1 pärnāññana ; wäntarwa kuse ; aiṣṣäṃ ...
 236. PK NS 36 and 20 a4 29: ... nai ṅke ṣai (su) ; /// (1)
 237. PK NS 36 and 20 b4 25: ... retke no ; were t(e) /// (1)
 238. PK NS 36A a2 3: /// ekalymi 1 || tane uttare – ///
 239. PK NS 699 a2 5: /// – śaultsa : 1 || tu(meṃ) ///
 240. THT 28 a6 5: /// ṣañ sarrīwenta : 1 mā āyor mā ra telki yamalñe ...
 241. THT 33 a3 26: ... śūke campäṃ tak= ānaiśai karsatsi : 1
 242. THT 77 a6 10: ... yaitu ṣai sū ; (krentauna)ṣṣeṃ tsaiññentsa 1 || om no ñake se araṇe(mi ...
 243. THT 82 a4 14: ... –) wate ; no lalaṃṣke olypot(s)e 1
 244. THT 85 b1 22: ... lykaśke tāksoym śaiṣṣ(e)ntse ; mithya(dṛṣṭi po 1 || tumeṃ wa)lo mñcuṣkeṃ brāhmaṇeṃts (āyormeṃ) ...
 245. THT 88 b1 6: mäsketrä ; waste comp l(aklene 1 kä)lymi(ṃ) sportoträ pācer cwimp ; (ku)rār ...
 246. THT 99 b3 12: ... tesa pkārsa-ñ yakt= āñm ñi : 1 || yākṣe weṣṣäṃ kuse tuṃtse pito ...
 247. THT 107 a3 6: lyapo aiśamñe su yinmāṣṣäṃ : 1 || akālk tsäṅkāne mäkte pi kca ...
 248. THT 107 a8 9: ... wñārne purwar wesanmeṃ pinwāt rṣāka : 1 || snai epiṅkte bramnikte kārpa totka ...
 249. THT 107 b1 18: ... no knetärme ritau akālk laukaññe : 1 || bramñikte weñāmeś ṣerśkana : se ...
 250. THT 107 b5 4: kaṣār wassi : 1 || ckentse manarkaisa nyagrot stām ñor ...
 251. THT 107 b8 6: rano ritau akālk käñiyoytär • 1 || wärpāte aṣañike bodhisatve nāndai nandābalaimeṃ ...
 252. THT 108 a5 24: ... mā wat – – mpa : 1 || te keklyauṣo(r)m(eṃ) – – wi(yā)r ...
 253. THT 108 a9 26: ... – – pākeś pelaikne onwaññe : 1 || pañikte käṣṣi piś wakanmasa yaitusai ...
 254. THT 108 b3 9: ... täṅkwaññe omteṃ poyśi nes ñ·e yamaṣṣate 1 || tumeṃ trey śaiṣṣ(eṃ)s käṣṣi ceyna ...
 255. THT 108 b6 25: ... prayok asāṃne ka ṣ lyakārne • 1 || tumeṃ ñikte ññikte ceyna jaṭilapurvakaṃ
 256. THT 108 b10 22: ... • te /// /// ññe • 1 kwri – – – –
 257. THT 111 b2 3: /// • 1 || mūrdhāgat ///
 258. THT 112 a2 6: /// ·ene ñemṅ kälywe : 1 || śarsa aṣañik(e) ///
 259. THT 114 a1 5: /// se mñcuṣke : 1 || pklyauṣ oro ///
 260. THT 117 a3 2: ṣu 1 am(i)śk= (e)ntsesse ///
 261. THT 117 a6 5: kośa lykäśke pälsko waikesse 1 ṣe ///
 262. THT 123 b5 12: ... toṃ tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka läklenta o ///
 263. THT 148 a4 13: ... • ente tetriku se śaiṣṣe : 1 kuse traii
 264. THT 231 a1 18: ... kuse tañ ṣeyeṃ ṣañ śamna • 1 winālñene krentantso yātalñesa śateṃne •
 265. THT 237 b2 5: /// cī tarnesa : 1 twek wa ñī pācer twek rano ...
 266. THT 261 a5 4: /// m· s·· 1 – w(r)oc(c)e – – ///
 267. THT 282 a7 12: ... (r)ītatsi aknātsaññentse träṅko kal(p)a ṣañ (añm) 1 t· l· –
 268. THT 295 a2 8: ... śoläṣṣe wsäskemāne empelye saṃsāräṣṣai kwaṣṣaine : 1 tentse ṣärmtsa kreñ= śamnā tsrelläññeṣṣe puwarsa ...
 269. THT 295 b2 17: ... mäṃ weñña sutärne ñäkteṃnts ñakte pūdñäkte 1 t(e tve)
 270. THT 297.a b1 5: ite wināskau cau tsiromñe 1 || āyorṣṣe pāra
 271. THT 307 b8 3: /// lo 1 (śrāddhe)bhiḥ peśalebhiś ca • per(ākä)ññecceṃmpa maim· ...
 272. THT 312 b5 3: ksaṃbuddhabhāṣitā : 1 || bahup· y· /// /// laikneṣṣe ...
 273. THT 321 a2 2: /// 1 mā kauc māka lkāskemane ///
 274. THT 345 a4 8: ... lāntämpa seṃ lyakau cintāmaṇi sarkästär • 1 || tu ///
 275. THT 350 a3 18: ... nāge campi pältak swese swāsästsi : 1 || te k· ///
 276. THT 350 b6 13: ... – mā ṣ kärrāll(e) klautkattsi : 1 || su ///
 277. THT 351 b3 8: ... yp· /// /// lmoṣ pkārsañ : 1 || ///
 278. THT 353 b3 4: /// kkāka : 1 || tumeṃ rṣāke mäñcu ///
 279. THT 355 a4 4: /// lskontse : 1 skwassoñc nāgi tākoṃ tn(e) ///
 280. THT 367 a4 7: no nta traike yanmo(y : ) 1 || o ///
 281. THT 367 b3 4: kam träṅkossoñc : 1 ṣkäss ūwe ///
 282. THT 368 a7 5: /// ·ñ· nte : 1 || tumeṃ ylaiñäkte bodhisatveṃne l· ///
 283. THT 368 b7 4: /// lkosa : 1 (t)e tot ke ·e ///
 284. THT 371 a1 4: /// alm(e)meṃ : 1 || c(e) teṃ ṣ(a)rämts(a) k· n· ...
 285. THT 376 a2 4: /// n(–)rvāṃ yinmāṣṣäṃ 1 || ///
 286. THT 376 b3 5: /// mttso pt(a)nm(a)ne : 1 || mäksu no ///
 287. THT 379 a5 4: /// r : 1 śāmna tu lya ///
 288. THT 380 a7 3: ṣamāññe : 1 || wertsiyai mamrauskau ///
 289. THT 380 b8 6: – – ś kekmoṣ t(n)e 1 || śārip(u)tre ///
 290. THT 400 b1 3: ccāmpa : (1) ksaise ṣamāne ñi nauṣṣu – – ...
 291. THT 401 b3 5: tumane (o)k yiltsa : 1 ṣesa kamts· – r pār· ///
 292. THT 404 b1 2: ñiś 1 ṣ(a) ñ yäsnā – cwi walo ...
 293. THT 405 a7 4: dñäktentse welñene • 1 te ramt ś· ///
 294. THT 415 b4 5: /// sa yapoy lyama 1 || om no ñake śa
 295. THT 424 a2 3: kekamu • 1 tarya n(au)mye ///
 296. THT 424 b8 2: 1 || lyak· ///
 297. THT 429 a3 4: /// ·yp· • 1 bauddheṃ siddhānmpa śka kantanoy·ä ///
 298. THT 490 b6 5: makte nocot kuśāneṃ kamate 1 ///
 299. THT 491 b1 3: saṅkatepe cakä 1 yap
 300. THT 491 b2 3: mukalanti cak 1 yap
 301. THT 499 a2 6: /// (y)okale • yvarca trau 1 ||
 302. THT 515 b6 4: /// pellesa no 1 ptäṅwäññe ṣäñ śamñeṣṣe ///
 303. THT 520 b6 9: ... ñi iñcwo ra anāntapa – wi 1 || tumeṃ purohite akrūn(a) ///
 304. THT 549 a1 13: ... dvitiyakaḥ jeṣṭam(ā)sa(ḥ) tṛtiyas tu caturthāṣāḍhaka smṛtaḥ 1 śr(ā) vaṇa pañcama – s t(u ...
 305. THT 575 a1 17: ... kl· /// /// ñäkcya kl(au)tso : 1 paracittajñāṃ eru räddhi – – tu ...
 306. THT 576 a4 10: ... śawiya ette temeñ aśśi cwi : 1 || aka ///
 307. THT 577 a3 5: – mäsketär wäntare • 1 || te ///
 308. THT 579 b5 4: /// śke • 1 || ce welñe klyauṣā ///
 309. THT 588 b1 4: /// s· aṣanīkeṃts 1 leki saṃtke wästsänma wsāwa ñäś ā ...
 310. THT 600 a3 6: /// lñe alyekne palsko mäsketärne 1 tsirauññeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane ...
 311. THT 606 3 8: ... lyelykoṣ ceu pikārsa wnolm= alyek • 1 || toṃ rekauna keklyausormeṃ mahāsaṃmate ///
 312. THT 623 a3 7: /// – k sākṣiñ ñke : 1 || priyasu ///
 313. THT 1102 b3 4: (poñ ce) w(ä)rpanamar (1) || a(nāyätte ailyñe) /// /// (nar)käṣälyñe ...
 314. THT 1141 a6 6: /// sn= ālak wkäṃ : 1 ||
 315. YQ I.2 a3 11: ... mem kaś yärm mā naṣ : 1 eṣant
 316. YQ I.2 a8 13: ... krañ〈c〉säṣ mar ñi tākiṣ tsrālune : 1 || täm kaklyuṣurä(ṣ)
 317. YQ I.3 b4 7: /// (k)ārūṇik dakṣināpath kälyme tāṣ : 1 || tṣaṃ penu pälkāṃt ā-
 318. YQ I.5 b2 7: /// kakmuṣ lkātsi klyomänt metrakäṃ : 1 || nirdhane träṅkäṣ kusne bādhari brā(maṃ)
 319. YQ I.5 b8 8: ... (ā)r(ś)o lo ār talke säm : 1 || tämyo tṣaṃ e(l)
 320. YQ I.6 a3 7: /// – sukyo skassu näṣ : 1 || tmäṣ kumnäṣ nirdhane brā(hmaṃ)
 321. YQ I.6 a6 11: ... tināräs lyutñam pare tām skassu : 1 || śla natäk klopasunt akma(lyo)
 322. YQ I.6 b2 19: ... päñ känt tñ= āyim tināräs : 1 || yu(tkont
 323. YQ I.6 b4 18: ... et-ñi wtāk ṣakkats dhanīke protkaṃ prutkāṣ-ñi 1 || tä(rmmāṃ
 324. YQ I.8 a8 7: /// knānaṣ mrācäṣ penu letlune : 1 || tmäṣ bādhari brāhmaṃ ptāñkät käṣyāp ...
 325. YQ I.9 a2 7: /// – śla tsärk karel : 1 || täm pälkoräṣ ñä(kci
 326. YQ I.9 b3 11: ... karel tsärkaśśäl ywār klyoṣäl tāk : 1 gautam koträṣ ikṣvā(kuy
 327. YQ I.10 a8 4: /// wä)lläsmār : 1 || ñkät träṅkäṣ bādhari mar klopasu ...
 328. YQ II.1 a7 13: ... lyutār märkampalṣi bā)rāṇas riyac kātse : 1 || smimāṃ akmalyo klyom metrak träṅkäṣ ...
 329. YQ II.1 b7 18: ... kātse) p(e)nu ṣakkats klopäṣ tsälpäṣtär : 1 || näṣ penu
 330. YQ II.2 a8 7: : /// käṣṣina)c waṣtäṣ läñcam : 1 || täpreṃ wewñuräṣ āṣānik metrak tmäk ...
 331. YQ II.3 a4 8: ... ñ kākkurā riṣakäśśi lāntac ytsi : 1 || täpreṃ wewñuräṣ ā(ṣānik
 332. YQ II.3 b1 5: : /// kāru)ṇik : 1 tämyo ptärkäs tirthenās pläśluneytu sne tspokās ...
 333. YQ II.4 a4 10: ... ṣ täm penu p)yāmā-m kṣānti : 1 || tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ṣäññuneyā ...
 334. YQ II.4 a8 13: ... – pältsakyo mar näṣ märsāc : 1 || ślak śkaṃ sewāñ näṣ caṣ ...
 335. YQ II.5 b2 10: ... |: cam) /// ñäktas napeṃśśi : 1 || kusne yas ṣome tosäṃ pärkluneytu ...
 336. YQ II.6 a5 15: ... was ke aśśi senik kälpäṣt : 1 sne parnune
 337. YQ II.6 b3 12: ... yal sämm ontaṃ mā rinäṣtär : 1 märkampalṣi wäl tāpärk
 338. YQ II.7 b5 12: ... oṣeṃ mākis māk ypā purccamñe : 1 || tmäṣ kumse(ñc)
 339. YQ II.8 a1 7: /// l nasläṃ ptāñäkte wināsamśi : 1 || tmä(ṣ)
 340. YQ II.8 a7 15: ... ytäṣtr oki tkaṃ ākāś caṣi : 1 mā nu
 341. YQ II.8 b4 6: ākālyo /// pt)āñktā kārme : 1 || saṃtuṣite träṅkäṣ mā śkaṃ tāpärk ...
 342. YQ II.9 b8 7: /// kä)ṣṣi sne lyutār puttiśparṣiṃ : 1 ke mosaṃ ne
 343. YQ II.10 a2 5: /// pär)maṅk nasäl : 1 || tmäṣ säm metrakṣi bram ñkät ...
 344. YQ II.11 b2 12: ... mrāc pkärsäs ptāñäkte kärsont ākṣiṃññunt : 1 || tmäṣ upaśime
 345. YQ II.11 b5 7: /// pkärsäs mrācäṣ letlune manarkāñ : 1 || tmäṣ paiṅgikenäṣṣ a(ci
 346. YQ II.15 b5 8: ... /// nervāna)c ytār riṣaki tāṃ : 1 || tämyo picäs yas ṣāmnāñ ṣñi ...
 347. YQ III.1 b1 9: ... mänt pat nu täm papyutkāt : 1 || paṭṭīni träṅkäṣ kuprene wāpalyi
 348. YQ III.1 b4 7: /// (mäccā)käk wāpat kanak wākmatsäṃ : 1 || wāskāñc träṅkäṣ yneś ñuk ptāñkä(t
 349. YQ III.5 b2 15: ... yātaṣ eṅkäl kleś wikäṣṣ oki : 1
 350. YQ III.6 a7 12: ... ñukk oki ñare lwākäṣ pretāsäṣ : 1 || ptā(ñkät
 351. YQ III.7 a5 5: /// – tsopatsäṃ : 1 || täm kaklyuṣuräṣ gautami lāṃts ptāñkät ...
 352. YQ III.9 a5 2: /// 1 || tmäṣ gautami lāts pältsäṅkāṣ kus ...
 353. YQ III.12 a6 2: /// 1 || tmäṣ āṣānik metrak citrarathes krämpālune ...
 354. YQ N.4 a7 8: ... ñ mäskaṃtär yātluneytu śtwar yomuṣ : 1 || śāriputrä ///
 355. YQ N.5 b4 5: /// (ma)msuṣ taṃ : 1 || tämyo täm cesmi śol sne ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?1
Output automatically generated on Thu, 2014-07-24, 16:39:19.
Page created on Mon, 2012-05-07, 00:30:04, by Martin Braun.