print prev. next

2

Word class:Number

Occurrence (140)

 1. A 3 b1: (kroptär) cami wles yäṣ kälymeyā : 2 taṃne kropmāṃ niṣpalntu ykoṃ oṣeñi śamaṃtär ...
 2. A 17 b3: ptāñkät yärkā ypamāṃ yatatär : 2 tämyo ptāñkte yärk skamat yal knānmāntāp ...
 3. A 23 a1: ... – kapśiṃñaṃ tāṣ yneś lkāṃträ : 2 tmäṣ bṛhadyuti l(yu)|(tā)r
 4. A 31 a5: c ymāṃ cmolwaṃ : 2 pyāpy oky udu(mparṣi) /// (waṣtä)|ṣ
 5. A 59 a1: ... sarkk oki tākar ñäkcyāñ tkañi : 2 krant märkampal kotrumä|(nt)
 6. A 70 b6: ... lmo oki wiñtār ṣakk ats : 2 yāmutstsiśśi kokāśśi ko
 7. A 82 a2: – – : 2 ṣñ= āñcäm ñātseyaṃ kloräṣ ·e ///
 8. A 84 a1: /// 2 || tmäṣ bodhisatvāp pācar mā ///
 9. A 90 a6: /// yärm kaś : 2 || taṃne wkänyo säm kāḍike śākkiṣi
 10. A 94 a3: ... nṣäṣṣ akritaṃ kus śkaṃ tāṣ : 2 sundari
 11. A 101 b5: ... mnis kuc yāmwā kuyal pälkse-ñi : 2
 12. A 107 a5: ... tmā kācke arṣäl mā śural : 2 || tanne wkä
 13. A 109 a4: ... kär(y)e śurām wawikuntac wināsam cwac : {2} ||
 14. A 113 b2: ... ri – – – n· : 2 || täm kaklyuṣuräṣ säm ṣāmaṃ la ...
 15. A 114 a2: /// ptāññäktac : 2 || taṃne wkänyo säm wlāñkät tām ...
 16. A 118 a2: /// ts : 2 tmäṣ cami nīpura – – – ...
 17. A 124 a2: ... mñe praṣtā śol cem näkseñc : 2 || ///
 18. A 129 b5: täk : 2 āri – ki ///
 19. A 138 b4: /// käṣṣinyo : 2 || tmä– ///
 20. A 145 a2: /// : 2 || taṃne wkänyo säm ñäktas ñäkteññāśśi ...
 21. A 146 b5: ... lmontāp klopant tosäs päklyoṣ śkāk : 2
 22. A 177 b6: /// lsuntaṣ pāpṣune ṣokyo māski : 2 tämyo ñi n· ///
 23. A 181 b3: /// ñc : 2 śibi wäl neṣā ·i ///
 24. A 194 a5: l klopyo koṣt-ñi : 2 || tmä(ṣ) ///
 25. A 231 a5: ... tmäṣ wcaṃ tsäṅkr añc ytsī oñtar 2
 26. A 253 b6: (pā)kär mäskanträ : 2 ṣomaṃ pällānträ bodhisatvāp śäṃ tu wäṣpā ...
 27. A 258 a5: ... sar)k • klopis ākā yäṣ : 2 || sām waśeṃ poñcäṃ tri wältse(ṃ) ...
 28. A 270 b1: /// śtwar kārmeyäntu : 2 arwā puttiśparnac sne
 29. A 271 a6: /// tl· neyo mā trikal : 2 || täm kaklyu|(ṣuräṣ)
 30. A 272 a8: ... yetwes śwātsintu ārwa – – – 2 :
 31. A 298 a5: śol läntṣām : 2 || kuppre ontaṃ antuṣ wälmä(s) ///
 32. A 301 a4: ... oṅkälmāñ kayurṣāñ lāśi wātwañ mahirṣāñ : 2 kokāñ ṣpārāñ yāmu|(tsiñ)
 33. A 302 b5: ... (me)trakṣināṃ – – – l : 2 || täṣ we ptāñkät käṣṣi āsānäṣ ...
 34. A 310 a5: /// 2 || kus ne – ṣ slamasyo
 35. A 311 a3: ... ketuma – – tām praṣt : 2 kāru(ṇ)ik n· /// (mā)
 36. A 312 a1: ... (tsaränyo wi)nāṣār tmäṣ mrāc śpālyo : 2 || tmäṣ ptāñkät käṣṣi mäṃt ne ...
 37. A 313 b1: ... ote täpreṃ puttiśparṣi ṣāñ tsopatsi : 2 kus säm tāk(i)ṣ mnu (lutäsmāṃ enak ...
 38. A 313 b7: ... k(raṃś wrasañ) p(u)ttiśparnäṣ mar lotkac : 2 || t(mäṣ) – – – – ...
 39. A 314 a8: ... s·rpärts ciñcär kā(w)älte ṣñike= kaksu : 2 wsā yokāṃ kaṣ swāñcenyo (w)orp(u) yärśār ...
 40. A 315 and 316 a1: ... tsiṅk sāseyu klyāt yäslurñe pältsäñśā : 2 || tmäṣ ptāñkä(t käṣṣi)
 41. A 320 a3: ... pāccās poṣṣāsā yaiwu(ṣ worpuṣ swā)ñcenyo : 2 || t{a}nne wkä(nyo) ///
 42. A 322 b3: ... – – – r śolāc : 2 tāśśi l· ///
 43. A 334 b7: ññu : 2 puttiśpar ṣā – – – – ...
 44. A 337 b8: ... ānāsāṃñ puk mä – – – 2 || tmä ///
 45. A 348 a2: /// : 2 śtwar känt nmuk päñ pi –
 46. A 352 a2: 2 || || papyätku ṣāmne ///
 47. A 353 b3: lek riñiträ 2 säs ślok śikhi ptāñ(äktā prātimo)käṣ ṣeṣ ...
 48. A 359 7: ... śuk śkaṃ mā kälpnāträ tñi | 2 d(v)ipaṃ kur{u}ta tvam ātma(n)o (|) pra ...
 49. A 359 34: /// prāśsuneyumināṃ ālakäṃ cmolac 2 | ////
 50. A 366 a4: ... lā – praṣtä jarāmaraṃ träṅkträ (10) 2 || taṃne wkänyo päñ e ///
 51. A 379 a3: pātruk oñi cmolṣāṃ kāruṇik : 2 ///
 52. A 434 a2: snaṃ ākle yal : 2 || tā ne ///
 53. IOL Toch 2 a4: /// -tsi 2 ente krui śpālme toṃ tarya nomyentampa ...
 54. IOL Toch 214 a8: /// – star 2 || janahitaiṣi weṣṣäṃ keś tättārmeṃ tetreṅku ...
 55. IOL Toch 396 a1: /// (saṃghāvaśe)ṣ traṅko kättaṅkäṃ • 2 kuse ṣamāne eṅka- ///
 56. IOL Toch 716 a1: /// (pro)sk(o) 2 ratibhy(o) ///
 57. PK AS 4B a4: ... plyäñca)lñ(e)sa klokastäṃnmeṃ ok tmane pletkar-c ysāra 2 pelaiknentse pernesa atyai ram no riñīmar ...
 58. PK AS 7B a6: ... yuwäskeṃ ce mant akālk ñäskenträ : 2 ce ñäś yāmorsa cew-cewä kca īkene ...
 59. PK AS 7H a6: ... pärnāññana (wäntarwa)ṃ(ts) ś(r)aṃts tūsa spärkālñe westrä 2 kauṣentañ krui onolmi māka tne aunanträ ...
 60. PK AS 7J b2: ... yokaitse krui pākri mäsketär-ne yoktsi enepre 2 pretenne mā su tänmasträ cpī yāmorntse ...
 61. PK AS 7K b5: ... rano wäntresa lāre mäsketär-ñi srukalyñeṣṣ= īme 2 bodhisatwentse ka(k)raupauwa s(n)ai keśä yāmornta k(r)enta ...
 62. PK AS 7N b2: ñi srukalyñeṣṣ= īme 2 bodhisatventse kakrau(pau)wa snai keśä yāmornta krenta ...
 63. PK AS 8A b5: ... puwarne hom yamaṣäle caiy ekalmī mäskenträ 2 || mrägaś(i)iro|ne
 64. PK AS 8C a7: ... hom yamaṣle • kṣatriyets lāre mäsketrä {2} || kete no āñme wī aulareṃ ...
 65. PK AS 9A b7: /// (deva)d(ā)ru wi trauñcä 2 tvāṅkarañ wi trauñcä 2 kaśmaryaphalä – ...
 66. PK AS 9A b7: ... wi trauñcä 2 tvāṅkarañ wi trauñcä 2 kaśmaryaphalä – ///
 67. PK AS 16.8 a6: ... (n)o yāk(w)awa trīweṃ tsīpeṃ plontonträ : 2 kar(ts)ai tsa ///
 68. PK AS 17A b5: ... śle prete(nne nekä)t lakle eṃṣketstse : 2 || tumeṃ suppriye cakravārtti walo oktm(a)ne ...
 69. PK AS 17C a6: ... ·o – – ·e – käṃ 2 || (ta)ne ///
 70. PK AS 17D b1: ... – – – – r· : 2 ṣ(e)k su st(ā)m(aṃ) ñīś (w)r(at)s(ai) ā(r)w(e)r ...
 71. PK AS 17F b1: ... ṣārkate ceṃts) w(a)kissor yā(ta)lñ(e c)w(i) supr(i)y(e) 2 || t(e) k(ek)ly(au)ṣ(or)m(eṃ y)l(ai)ñ(äk)t(e) v(i)śv(a)k(armi) y(a)lñ(e)s(a) ...
 72. PK AS 17H a4: ... ṣarpseṃ wesne ynāñmäññe śaukentär-me kārpoś ra 2 kmutätstsana lymanta no kemeṃtsa ceṃ kmu|täṣṣeṃ
 73. PK AS 17I b1: ... tākoy ce lkālñesa soyi nta : 2 || tumeṃ priy(a)sundari (– – – ...
 74. PK AS 17J b4: 2 || tumeṃ wal(o) suppr(i)yeṃ taṅsa lkāskemane ...
 75. PK AS 17K b6: ... (yā)moṣ ñke ykāṃṣäṃl(ñ)e(ṣṣ)ai po śmoñai • 2 sā ste kektseñe läkleṣṣana pelaikneṃts • ...
 76. PK AS 19.5 b3: kā(rpo)yeṃ t(ū) päst yokalle 2 || tumeṃ śtwāra dhyananma ///
 77. PK AS 19.21 b4: – ñi – – – yatsi 2 || ñake ys(ā)ṣṣa kunti yneś yamasträ ...
 78. PK NS 29 a3: ... śayeñcañ wes śaul warñai snai tar(ś)auna 2 || tane n(o) (a)ly(ai)k ka(cca)lñ(e)ne
 79. PK NS 32 a1: ... : dhṛtirāṣṭre kauṇḍinye śka-maiyya käṣṣī śaiṣṣentse 2 ceṃ nauṣaññ(eṃ) p(o)yśinta(ṃ)ts
 80. PK NS 32 b6: ... ākteke sū cwī yāmor solme msketär 2 || tumeṃ walo wawākaṣ eresa śle ...
 81. PK NS 34 b4: ... kwri suk cwī āklyi mäsketär : 2
 82. PK NS 35 b3: /// lit päst 2 || tane walo pañäktäṃñepi pe(r)n(entse akālksa) ...
 83. PK NS 36 and 20 b1: ... sn(ai) ok(o) lkāstär ā – – 2 sw(e)s(e) ys(a)r(a)ṣṣ(e) sw(ā)säsk(au) k(entsa) ///
 84. PK NS 80.3 a3: /// -ka ysāṣṣana 2 kañcāṃ-ysaṣṣeṃ ///
 85. PK NS 83 b5: ... kc= āyit-me onwāññeṣṣe nemc= ekñi ñäktā 2 || mcu(ṣkäññe weṣsa) ///
 86. PK NS 112 b3: /// (pañäk)täñeṣṣe akālkäś prakreṃ palsko : 2
 87. THT 28 a7: ... ono(l)meṃ po-yknesa mā tuntse ·s· – 2 temeñ petwe –
 88. THT 33 a5: ... mrauskalñesa mā ṣp sū wteṃtse kraupalle 2 ost ṣmemanentse māka kurpelle māñye«ṃ» mañyanats ...
 89. THT 88 b3: ytārin= empelyai 2 || ś(a)na ñäkteñña weṣṣäṃ makte pācer ...
 90. THT 89 a3: ñi iṅkauṃ kästwer 2 lareñ (–)·i onolmi lkoycer nai ñi ...
 91. THT 117 b2: reki eñcareṃ 2 larepi nāki weṣṣä ///
 92. THT 123 b7: ko cmelane 2 alyāk no plāce /// /// ṣṣälle ...
 93. THT 171 b4: ntär 2 śtwarā yäkne kāmapratisaṃ ///
 94. THT 225 b2: ce mänt reki 2 erkenma ynañ· ///
 95. THT 231 a3: ... ot ṣpä ramer arṣit twe • 2 snai kkarūṃ cai onolmi amaukacci yolosa ...
 96. THT 248 a3: /// 2 päls(k)osa erwts= etreṅkätte cimpā= neśle takoy ...
 97. THT 249.b b3: /// mā āyoṣ riñimar 2 ///
 98. THT 282 b2: /// 2 mant ra kuse ṣañ pälskontse lkāṃträ ...
 99. THT 284 a2: ... ṣärmtsa po mäsketär tne snai sklokä 2 tetemoṣäts po kest yokaiṣṣe läkle ste ...
 100. THT 288 a4: /// kartstse ākṣwa tonne stare oltsorsa 2 yäräm mā ///
 101. THT 295 a4: 2 sportomāne sāṃsarne ṣäññe śomo kuse k«e»t ...
 102. THT 295 b4: ... nesä«ṃ» śaiṣṣene kuse ksa cenme«ṃ» tsälpauyträ 2 saṃsārä|ntse
 103. THT 308 a2: mpa no kartse 2 na bhajet pāpaka(ṃ) m(i)traṃm • mā ...
 104. THT 321 a3: /// ṣälle 2 mā kauc māka lkāske ///
 105. THT 327 a5: ime yamaṣ(l)e • cwi soy wteṣṣe 2 cwi ///
 106. THT 355 a5: /// tarya wset·· taśimme : 2 || tumeṃ suppriy(e) ///
 107. THT 355 b4: /// nest kerekauna k(a)tkatsi : 2 ette – ///
 108. THT 362 b3: ceu krent ñem kälywe śaiyṣṣene – 2 ceṃ kru(i) ///
 109. THT 383 b6: /// kalpa sū : 2 ||
 110. THT 400 b3: ... aklyamai po solme tarya pṭikänta : 2 || śre
 111. THT 404 a6: kāśne – mā ṣpä cämpyāre : 2 || tumeṃ snai keś pikwala kätkorme(ṃ) ...
 112. THT 405 a3: – – atam ñi yarke • 2 || vakal· ///
 113. THT 408 b5: ... – – – – yāmtsi : 2 aknā(tsa)ññ(e) surmesa kuse cey tākaṃ laukaññe ...
 114. THT 418 b4: /// 2 kwri mā pättāl(·)e ///
 115. THT 429 a5: ... pyai śaskastottärntaṣṣai piñña saukeṃ walāneṃ • 2 ·i ///
 116. THT 430 a4: /// wīnāssī mant yaneṃ • 2 tāwak tsā
 117. THT 496 a3: ... mā t(e) stālle śol wärñai : 2 taiysu pälskanoym sanai ṣaryo|mpa
 118. THT 512 a3: /// yātalñe 2 || || nakule ///
 119. THT 518 a5: /// tsmetär-ñ 2 || vidūṣa ///
 120. THT 522 b8: ... – – – – – ṣe(k) 2 ke wat śrānta pännauwwa ptanma w(t)entse ...
 121. THT 549 a3: smṛtaḥ 2 || mantilyo govṛṣo vyāghra śaśa nāgena ...
 122. THT 574 a3: /// ālyauce te wñare 2 mā te lyelyku
 123. THT 575 a7: ... ke /// /// yāmornta pättasat : 2 || – me wa
 124. THT 580 b3: /// lye 2 || rtarya tanākko āntene 3 arkwañña ...
 125. THT 584 a4: /// mai 2 | śariputre : prati ///
 126. THT 600 a1: ... wai ṣañ ekalymiññetsäṃñemeṃ se bodhisatveṃ= tsārwa 2 tarya asaṃkhyaiṣṣai lalyintse okosa bodhi
 127. THT 600 b1: /// (sarrī)wenta ekṣalye 2 jātak yamalñeṣṣe bodhisatveṃts sarrīwenta ekṣaly(e 3) ...
 128. THT 3597 a6: ... täṅw säsuwane ṣārkate-c ka(ruṃ au)rtstse : 2 empe-
 129. YQ I.1 b6: ... /// – pkis el wsā : 2 kus pat nu ānās tālo
 130. YQ I.2 a5: ... ksalune mänt mā kāckäl eṣäntāp : 2 ||
 131. YQ I.2 b5: /// 2 vatstsahār 3 śalyāhart 4 kaumārabhrät 5
 132. YQ II.3 a1: /// (o)ppall oki kāckeyo : 2 || tmäṣ āṣānik
 133. YQ II.3 b2: ... ke ne kri näm śalpatsi : 2 || tmäṣ ā|(ṣānik)
 134. YQ II.4 b5: ... cākkär lakṣaṃ) ālen yo śalaṃ penaṃ 2 cokis slamm oki aṣuk pärkraṃ prārū
 135. YQ II.6 a7: ... opyāc klitār mar tmäkyok riñitār-äm : 2 || tmäṣ āṣānik klyo|(m)
 136. YQ II.6 b5: ... lāntune toriṃ säm kāruṇik wäl : 2 tämyo ñäktañ ñä|(kteññāñ)
 137. YQ II.7 a8: /// pukis was praski arṣäntāñ : 2 käṃtsāsamträ maṅk mā śkaṃ ypamäs omäskeṃ ...
 138. YQ II.8 b1: ... :) /// (yne)ś yatr āṣānik : 2 || wlāñkät träṅkäṣ ṣokyo nu ptāñkät ...
 139. YQ II.15 a2: ... was märsit tskitār-äm puk klopäntwäṣ : 2
 140. YQ N.1 b6: /// m eṅkalsuṃt : 2 || śāriputträ träṅkäṣ mäṃ(t) w(äknā) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?2
Output automatically generated on Sun, 2016-08-28, 00:13:44 (CEST).
Page created on Mon, 2011-12-19, 08:01:45 (CET), by Martin Braun.