print prev. next

keś

Meaning:"sequence, series; account, process of counting, calculation; total sum; number"
Word class:Noun
Language:TB
Derived lexemes:keś āk-, keś tās-, keś yām-, snai keś

Noun

Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Unknown

Commentary

For the basic meaning (not simply "number"), see Hilmarsson 1996: 137 with ref.

Inflectional paradigm

  Singular Dual Plural
Nom. keś
Obl. keś
Voc.
Gen.
Loc. keśne
Abl.
All.
Perl. keśsa
Instr.
Com.
Caus.

Occurrence (62)

 1. IOL Toch 144 a2: ... pyāpyai ṣeṣlorsa : ṣeme kapārsa snai keś yñakteṃ temtsante : tañ āyw āyorn(t)a ...
 2. IOL Toch 163 b4: /// k(e)ś tättarmeṃ anaiśai istār ompä – ///
 3. IOL Toch 214 a8: ... – star 2 || janahitaiṣi weṣṣäṃ keś tättārmeṃ tetreṅku ·e ///
 4. IOL Toch 214 b1: /// l· s· : sn(ai) k(e)ś m(ā)k(a) • – nts ·ś· – ...
 5. PK AS 5C a5: : kalymisa keś taṣeñcañ papāṣṣorñe mällarṣkaṃ wāṣmoñ tākoy-ñ : ...
 6. PK AS 6A a1: (snai) keś cmel(a)ṣṣe serke mäkorm(eṃ) näno-nän= ost-yāmṣeñcai : ...
 7. PK AS 7A a3: ... : yolaiṃ (wā)ṣmoṃts ṣarmtsa cai snai keś ///
 8. PK AS 7K a5: ... indrintane mant-yäkne • lä(klenta no) sn(ai) keś srukemane ktsaiceṃts 35 palskosa läkleñ traṅkäṃ ...
 9. PK AS 7M a3: ... pärweṣṣe • ṣañ kektseñ reme snai keś lkāṣṣäṃ kektseñän • yāmorntaṃts oko ceśäṃ ...
 10. PK AS 7N a5: ... taka rano anaiwatse srukalñeṣṣe ime onolmens keś no tätarmeṃ olypotse lare ñi
 11. PK AS 13B a2: /// (kli)ñ(i)-ñ ra snai keś emparkre : ka(rep) ///
 12. PK AS 13C a3: /// -r : snai ke(ś – – – –) (sn)ai keś ...
 13. PK AS 13C a3: ... ke(ś – – – –) (sn)ai keś yaknentsa śle ṣarpälñe makā-yäkne ///
 14. PK AS 16.3 b3: ... kuce yknesa || yal-ylaṃśkene || snai keś e|mparkre
 15. PK AS 16.7 b7: ... kuce ñi keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne nemcek tseksamai kwri nta ci
 16. PK AS 17K b4: peñyaisa : kā (tw)e trike(ta)r k(e)ś tättālñesa nesañ-c mā : masta snai ...
 17. PK NS 25 and 26 b3: ... yamīmar muskātsiś po krentaunaṃts : kalymisa keś taṣeñca papā(ṣṣorñe mällarṣke wāṣmo tākoy-ñ : ...
 18. PK NS 49B b6: /// (wär)pnāntra skwanma snai keś mak(ā)-y(kne) mäntrākka ///
 19. THT 3 b2: tākā keś tättālñe : mäntarṣkeṃ śaul śāmnats ñke ...
 20. THT 3 b2: ... – – (mamrau)skaṣ palskosa : snai ke(ś) y(ä)ltsenma tmanenma aranemiṃmpa la
 21. THT 8 b2: ... yaitkorne tne : po tu tsatkwaṃ keś tättālñe palskalñenta klutkäskeṃ wno /// (palskone)
 22. THT 12 b8: ymassonte astre pälsko wnolmentse : keś tä(ttārmeṃ) /// /// (pe)l(ai)k(n)esa śayeñcantse (:) ...
 23. THT 21 b1: /// (56) (snai) k(e)ś yasa wa(sa ekñi)nta : or(o)cce ti- ...
 24. THT 21 b1: ... : or(o)cce ti- /// /// snai keś
 25. THT 23 b4: ... nesteṃ 22 yes no śakkeññi snai keś onolmeṃ tserenträ : āyorsa śāte
 26. THT 23 b5: yñakteṃ yśāmna su tänmasträ : snai keś aksaścer wnolments āyorntse palauna : ñäś ...
 27. THT 24 b7: mp= eṣe waipeccenta śaiṣṣeṣṣana : s(n)ai k(e)ś sanuññe ṣañ ·ai ///
 28. THT 28 b7: /// : mant alyaik kässinta snai keś ṣeṃ waiptar ypaunane : akalṣlyets mā ...
 29. THT 30 a3: ... srukalñents= eṃṣketse nautalñe yāmtsi 23 snai keś cmela karsatsiśco ṣpä tne ytārye sā ...
 30. THT 32 b3: ... ekñinta : ce cmelne sanaṃ snai keś – – – –
 31. THT 33 b5: ... pudñäkte māka sutarma yarke petintse snai keś naka|nma
 32. THT 41 b1: ... kos satāṣṣäṃ : meṅki tumeṃ satāṣlñe keś y{a}mastär 16 trī|wäṣlñe
 33. THT 41 b2: ... anāṣlñe eṅkastär • anāṣṣäṃ wat satāṣlñe keś yamastär • astarñe piś anāṣṣäṃ piś ...
 34. THT 42 b2: ... alloṅna : nrai lwāsa pretenne snai keś empelona lkāṣṣäṃ läklenta 24 kuse cwi ...
 35. THT 42 b3: ... yāmor yamasträ : erkatñe tallārñe snai keś wärpanaträ tne piś toṃ cmelane 25 ...
 36. THT 44 a7: ... /// /// ·e yolomeṃ /// /// k(e)ś tättālñentaṃts yku ekalymi ///
 37. THT 46 a7: ... pr(e)ntse yente käskanme mant ṣañ śāmna keś ptes twe : kos twe yṣwar ...
 38. THT 85 a6: ... säsuwe)r(śk)e(ṃ) amāskai rilye • mā ṣ keś (t)āsau ṣañ la(kle) ///
 39. THT 100 b4: ... –) taisa iknekne läkleṣṣana rekaunasa snai keś a
 40. THT 102 5: /// ts santānne kārpassi skāyaṃ te keś tattaṃ ṣañ palskontse tri ///
 41. THT 125 b7: lskosa • keś pte ///
 42. THT 155 a1: ... tū pä(klyauṣ • e)mpr(eṃ) pilko empr(eṃ) k(e)ś tä(ttā)lyñe • empreṃ re ///
 43. THT 169 a4: /// lmi snai yräm snai keś snai ṣa(ṃ)ṣäl • kuse spelke
 44. THT 169 b3: /// mutpāt klyauṣṣäṃ takaṣkäṃñe tsāṅkane keś
 45. THT 220 a3: /// t keś tessa po ñi wnolmi nauṣ cmelane ...
 46. THT 220 a4: /// snai yärm keś • ñäś ra ceṃts wsāwa takärṣkñesa ...
 47. THT 226 b2: /// no snai keś läklentā lyakastā twe mapi śaiṣṣe täñ ...
 48. THT 237 a2: /// re yok snai keś klomo yok olyapotstse śpālmeṃ yä
 49. THT 241 b3: ... cmelṣana astäṃtsa winaskauc ṣpä snai yarm keś 23 aräñcäṣṣe reki kuse larenäś tu ...
 50. THT 273 a5: snai keś wā wes cī saim yāmoṣ tallāñciśkaṃ ...
 51. THT 275 b3: (pe)ñyacy ersnāssoñc pe(ñyaisa tä)ṅkäññi snaiy keś māka kod(y)ä(nma) ///
 52. THT 288 b3: ... yenmi ṣ sāu klyomña taiseṃ empreṃ keś tä ///
 53. THT 290 6: ṅkolmo yai ṣek imassu 6 te keś tattārmeṃ onmiṃ maiyyātstse eritär epyac kaloytar ...
 54. THT 290 7: ... yäkne āñm myāskate wesäñ kartseś snai keś ///
 55. THT 295 a6: ... śle-pälsko pälycä-pälyc ra weru ramt te keś empreṃ tättārmeṃ : tserekwacce läṅwcene ṣäññäññeṣṣe ...
 56. THT 295 b5: ṣäññäññe ptes tve keśä anaiśai śamñe cmeltse yänmalyñe olypotse ṣpä ...
 57. THT 333 a8: ... katkat peparku poñ : 3 snai keś – – sa ñaktai
 58. THT 372 b1: ... tane jaṃbudvipne nauṣ preke • snai keś ·ä ///
 59. THT 404 a6: ... cämpyāre : 2 || tumeṃ snai keś pikwala kätkorme(ṃ) ///
 60. THT 416 a1: ... poyśiṃne • pudñaktäṃñe akālksa (s) n(ai) keś was(·)i ///
 61. THT 3597 a5: /// mñe tai wāṣmone eṅsā(t)ai (snai k)eś cmela : prakkreṃ ṣäñ-āñm klyautkatai saṃsār(ṣṣana ...
 62. THT 3597 b8: /// – wsāsta mīsa latkatsi snai keś cmela : stiyais= oktne karuntsa mäkte ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?keś
Output automatically generated on Sun, 2016-07-31, 05:34:41 (CEST).
Page last edited on Tue, 2015-11-24, 15:14:31 (CET), by Theresa Illés. Version 4.
Page created on Tue, 2012-02-07, 18:27:36 (CET), by Melanie Malzahn.