print prev. next

Meaning:"no, not", "non-"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Particle
Language:TA, TB
Derived lexemes:manta, mar, mā-ṣekaññe, māwk

Occurrence (1703)

 1. A 1 a4 2: tsraṣiśśi , praski naṣ : #2c tämyo ...
 2. A 2 a1 15: ... ; puttiśparäṃ , wärṣṣältse : #1c =pärmāt tsru yärm ; yātal ya(tsi) ...
 3. A 2 a2 6: tsraṣṣune : 1 #1d || täpreṃ saṃ poñcäṃ saṃsāris kāripac sāspärtwu ...
 4. A 2 b3 21: ... mñe kärṣneñc : #1c amok nu (mā) ,
 5. A 3 b2 13: ... nu : #3b moknac niṣpal , tāṣäl ; mā śu ypeyā , ...
 6. A 3 b2 16: ... moknac niṣpal , mā tāṣäl ; śu ypeyā , mskantāsac : #3c ...
 7. A 3 b2 23: ... śu ypeyā , mskantāsac : #3c empe(les) ,
 8. A 3 b3 3: omskeṃsac ; pe tampe,wātsesac : 3 #3d yaläṃ ...
 9. A 3 b3 16: ... wramm ats , skam yāmiṣ ; yaläṃ wram , mar (yā)miṣ
 10. A 4 a1 24: ... : 5 #5d || prajñavāṃ träṅkäṣ tä(preṃ)
 11. A 5 a3 7: arämpātyo kaknu lkātsi kāswe knānmune ats tāṣäṃ täpreṃ ats pälkäṣ (m)äṃ(tne)
 12. A 5 a4 13: ... kāpñune arässi cämpäṣ pärko yatsi nu (cämpä)ṣ
 13. A 5 b3 8: ... lyāk : #1a mätsratsi oki ; plāc craṅkäs , mā karyā : ...
 14. A 5 b3 12: ... oki ; mā plāc craṅkäs , karyā : #1b śla tuṅk oki ...
 15. A 5 b6 11: ... mäsratsuneyo proṣmune || soktaṃ || # ṣokyo lkāṣ , kām(inya)c #1a
 16. A 6 a1 3: c ; nu yutkos , klyom śo ñi ...
 17. A 6 a3 15: ... nṣäkk oki lokit kakmus näṃ : (nu yā)talyi
 18. A 6 b2 15: ... , yärṣlune ; kosne tāṣac , yärsmār : #1c mā ṣñi ṣpäṃ ...
 19. A 6 b2 19: ... tāṣac , mā yärsmār : #1c ṣñi ṣpäṃ (lkā)
 20. A 6 b4 1: nu täṣ knānmāñcäśśi śäk wäknā kulewāsac ...
 21. A 7 a1 5: -tsonāṃ kuleyac śol kulypamäntāp yäl tämyo sās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñi ...
 22. A 7 a2 3: kräṃtso nasluneyā yātalyi tuṅ= śärsässi nunak pältsäṅkāṣ kus ...
 23. A 7 a3 11: ... taṃne praṣtā kälporäṣ āñcäm sākässi kyal näṣ tā(maṃ)
 24. A 7 a6 2: -miṃ) śkaṃ tāk täm pälkoräṣ pekant wiyo ...
 25. A 7 b3 4: kucne täm träṅkiñc naṣ āñmaṃ wrasaśśi āñmaṣi īme yāmu ...
 26. A 7 b4 2: āñcäm naṣ || ylaṃ || # kratswas ...
 27. A 7 b6 9: ... pākäntu ; pkänt pkänt potka〈m〉 , tṣaṃ naṣ ; āñcäm ñomā : ...
 28. A 8 a2 5: nṣac laläkṣu tāk kyal näṣ penu cami ṣñi amok lkātsi ...
 29. A 9 b5 14: ... peke ; ālak pekant ; kyal kärsnāt : || #1d täm pälkoräṣ ...
 30. A 10 a1 2: -rä)ṣ nu caṃ täm knā(nmu)neyäṣ wärcetswātsuneyā ṣñi ...
 31. A 10 b5 8: ... träṅkät (kyalte nä)ṣ śolā sisāṃ rāmes esam kusne rāmes praskmāṃ tāc (näṣ)
 32. A 13 a3 7: śmān(t) : #1a śiśkis tāpal , pälskānt ; tākar śwātsi , ṣñi ...
 33. A 13 b6 8: ... : #2b pñintu yāmu wrasom ; yäṣ tālorñeyaṃ ; mā yäṣ ñātseyaṃ ...
 34. A 13 b6 12: ... wrasom ; mā yäṣ tālorñeyaṃ ; yäṣ ñātseyaṃ : #2c pñiṣinäṃ ratäkyo ...
 35. A 14 a1 22: ... pukäṣ lyutār kāswone näm kucne täm
 36. A 14 a2 3: poryo tskäṃsaṃtär wäryo sikaṃtä(r) mā lāñcsā pärtsi yāteñc ...
 37. A 14 a2 6: poryo tskäṃsaṃtär mā wäryo sikaṃtä(r) lāñcsā pärtsi yāteñc mā penu lyäksā ...
 38. A 14 a2 10: ... wäryo sikaṃtä(r) mā lāñcsā pärtsi yāteñc penu lyäksā kärnātsi yāteñc (ku-
 39. A 14 a4 10: ... (–) ārkiśoṣ(y)ac ymāṃ tāṣ tām praṣṭaṃ cami śkaṃ tsraṣṣune wramaṃ yäṣ mā ...
 40. A 14 a4 16: ... mā cami śkaṃ tsraṣṣune wramaṃ yäṣ amo(k)
 41. A 14 a5 3: (mā knānmune m)ā kāwältune mā pācar mā mācar mā ...
 42. A 14 a5 5: (mā knānmune m)ā kāwältune pācar mā mācar mā ṣar mā ...
 43. A 14 a5 7: (mā knānmune m)ā kāwältune mā pācar mācar mā ṣar mā pracar mā ...
 44. A 14 a5 9: ... m)ā kāwältune mā pācar mā mācar ṣar mā pracar mā śäṃ mā ...
 45. A 14 a5 11: ... mā pācar mā mācar mā ṣar pracar mā śäṃ mā sewāñ mā ...
 46. A 14 a5 13: ... mā mācar mā ṣar mā pracar śäṃ mā sewāñ mā waṣt mā ...
 47. A 14 a5 15: ... mā ṣar mā pracar mā śäṃ sewāñ mā waṣt mā niṣpa –
 48. A 14 a5 17: ... mā pracar mā śäṃ mā sewāñ waṣt mā niṣpa –
 49. A 14 a5 19: ... mā śäṃ mā sewāñ mā waṣt niṣpa –
 50. A 14 b3 12: ... (–) %2 oras , wrasaśśi ; kälpāl naṣ : 1 || #1d ...
 51. A 15 a2 11: ... pällāmträ – – säs wasäṃ weñlune kärsāl ke śpālmeṃ ke wärce äntā(ne)
 52. A 15 b4 13: ... ypeyaṃ wäl wläs wäl nasäl ālak ṣe(ṣ) (–)
 53. A 16 a1 24: ... knānmāṃ tsraṣi , amokäts 〈:〉 #1b ca(m kä)lpānt
 54. A 17 b1 7: (knān)mune : #1c pñiṣiṃ tampeyo ; tsraṣṣune , kulatär : 〈1〉 #1d ...
 55. A 17 b5 5: yärkaṃtyo ; kāwältenāp , siṃṣäl : 3 || #3d taṃne ...
 56. A 17 b5 16: ... #3d taṃne wkänyo knānmune pñintwäṣ pkä pälkäṣ ṣyakk a(ts) (pa)t
 57. A 18 b3 4: k)uprene nu , lotkaṣ ; tricäṃ sthānäṣ : #1c ...
 58. A 20 b3 4: (kä)lp(a)syo cmol{w}aṃ ; kaklyuṣunt ñom ; klyoṣā tämyo , ...
 59. A 21 a2 8: ... kapśiṃño yetu wāmpu • kuprene waṣtäṣ läñcäl ṣeṣ śtwar dvipäntwā kākmärtik ṣpä(t ...
 60. A 23 b2 13: ... wl(e)ṣluneyā tsres päśres āsres tukrinuñcäs krośśes yātlyes ptāñä (–)
 61. A 23 b6 22: ... nu tsitim , tālo näṣ ; te tsinām , snā –
 62. A 29 b2 5: pnäṣṣ-äṃ : 1 #1d ñi cämplune , olyi-k /// %3 ...
 63. A 36 a3 5: pat nu kyal näṣ sa- ///
 64. A 37 b1 2: -l näṣ kuprene kapśiṃño sa- ///
 65. A 39 b5 2: || täpreṃ saṃ ālak wram ///
 66. A 41 a6 4: (ku)cne wär yoktsi kälpoṣ ///
 67. A 41 b5 3: cesmi mosaṃ m= āṣāṃ was a- ///
 68. A 42 a4 2: : cem el ///
 69. A 42 a6 3: s yatār mäccāk ell e(ṣant) /// (pā)ramitäntu
 70. A 43 and 52 b2 8: ... tampewātsäṃ tsra(ṣiṃ) /// /// s prattikaptāñktasaśśäl ṣyaktsumänt plyaskeṃṣiṃ
 71. A 43 and 52 b6 10: ... sāmu(dtärṣiñi bhūtāñ) /// /// (śpāl)m(e)ṃ cämplune knā(nmānä)ṣ sne yām〈l〉une o(nmiṃ)
 72. A 44 a3 2: kälpitär ///
 73. A 45 b4 3: sne kri śkaṃ tāpärk ///
 74. A 47 a1 2: näṣ (śtwarā)k pukaṃ n· ///
 75. A 48 a1 8: ... – – – sät)k(ār)tsā yäc : āṣā(ṃ) n(a)ś ptāñktā ///
 76. A 48 a4 7: (– – –) || devadattenaṃ || te ///
 77. A 50 a4 6: /// · s(e)yaśśäl sam kāpñune naṣ wrasa ///
 78. A 51 b2 2: /// krośśāṃ : mā omälyāṃ wlyepyāṃ ; ...
 79. A 51 b2 5: /// mā krośśāṃ : omälyāṃ wlyepyāṃ ; ṣuṅka(c) ///
 80. A 54 a2 4: ṣināñ talkeyäntu • konac porac pälkāṣluneyäṣṣ a(ci) ///
 81. A 54 a2bis 7: säs kisāsal postak porociteṃ āllakä simac präl 8
 82. A 54 a3 2: ārmäntu penu śaṅkh gorocanäṣṣ aci m· ///
 83. A 55 b4 11: ... /// ·y· cem , knānmānäṣ ; oṃsanträ : #4c kuleñci waṅke , ...
 84. A 56 b3 3: /// (ak)m(a)l =ryu praṣtaṃ kāreyo kākoṣtu nkatär : ...
 85. A 59 a2 19: ... lyutār ; wañi kälpāt : #3c säm kakä(l)
 86. A 59 b1 7: , %3 #1b %14 #1c /// (mā) pe ptsäk ypā , mā penu ...
 87. A 59 b1 12: ... /// (mā) pe ptsäk ypā , penu ; wāsklune ypāt , kapśiññis ...
 88. A 59 b5 4: /// (ritwālyi epe) ritwālyi || tmäṣ säm śomine pācar ...
 89. A 60 a5 6: /// ñäkci napeṃṣi kär-paräṃ ñi artär ślak śkaṃ || bahuprakāraṃ || ...
 90. A 61 b3 12: ... ṅkā näṣ , tṣäṣṣ aci ; śkaṃ wark ypam , mā kosam ...
 91. A 61 b3 17: ... ; mā śkaṃ wark ypam , kosam : #1b mā penu śwām ...
 92. A 61 b3 21: ... ypam , mā kosam : #1b penu śwām ,
 93. A 62 a3 7: (:) #2a /// w· – ; pāśoñcäs , – – – #2b ...
 94. A 62 a5 18: ... neṣ , yärk yā(m)im : #3c kälpāt caṃ , yärk yāmläṃ ; ...
 95. A 63 b6 25: ... skam : #2c klopasu wrasom ; ontaṃ tmaṃ , kälpāl tāk : ...
 96. A 64 a5 24: ... ; krañcäṃ wäknäṣ , lāletu ; oñi cmol : 1 || #1d ...
 97. A 64 b3 8: ... (wälts lāntsās wä)lts , āmāśās ; pākär ypeñc : 1 || #1d ...
 98. A 64 b6 16: ... kuyalte • || yarāssinaṃ || # penu śol , nu(täṣ)
 99. A 65 a1 10: ... pñintwis ārlu,neyo nu ; ṣakk a)ts śoṣ : #1a pñintwiss oko , ...
 100. A 65 a1 25: ... tākeñc penu , nutont śol ; śkaṃ ṣtämseñc : #1b ālak śoli(s) ...
 101. A 65 a6 11: ... täm) (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk se ñi cwaṃ koluneṣi ime ṣeṣ • ...
 102. A 65 b1 9: ... wotkā • mäśkit träṅ)käṣ kāsu pācar āṣāṃ naṣt kärpiṃ wlalune ālu källātsi ...
 103. A 65 b4 11: ... tu wsār pälkoräṣ weñāṣt kupprene tsmāraṃ tāppus tāṣ mänt nu wsār tsmāraṃ ...
 104. A 66 a5 21: ... atsek nāñi brahmadatte wäl pats mäskal nu ñkā yātal mäccākye
 105. A 67 a4 6: /// ñco siñlune bodhisattu träṅkäṣ ontaṃ tāka-ñi kuyalte ñareṣinäśśi klopant opyāc ...
 106. A 67 a5 9: ... ālu kāsu yāmluneyäṣ pkät nu puttiśparäṃ naṣ mät nu näṣ ṣñi klopyo ...
 107. A 69 a3 20: ... äñcaṃ kṣaṇaṃnne säs tanne wkänyo tñi ālyeksā ṣaṣärttwu • mā
 108. A 69 a3 24: ... wkänyo tñi mā ālyeksā ṣaṣärttwu •
 109. A 69 a6 9: ... – – – – puk klopäntwäṣ pe tā – ṣärttwāṣäm : mā ...
 110. A 69 a6 15: ... mā pe tā – ṣärttwāṣäm : py ārkiśoṣi cu sem śu yāmtsāt
 111. A 69 b2 8: ... ·(pä)ltsäk as· – – k tiryā – ceṭe ptāñkät käṣṣiṃ pällātsi käryatsum ...
 112. A 69 b4 6: /// m tu tām praṣtaṃ śkaṃ (pä)ltskāte cämpäl te nasam cesäm ...
 113. A 69 b4 16: ... te nasam cesäm wrasaśśi waste mäskatsi te cämpäl na
 114. A 69 b5 10: ... klopaṃ pāṣlune yatsi kupre pat nu yātal • kārunis tampewātsuneyā täm ne
 115. A 70 a1 4: /// ṣñi śralune kaś toräṣ ākär lyāsmāṃ patsac träṅkäṣ ...
 116. A 70 a3 2: /// ontaṃ ñuk cwā särki ymāṃ kārāśaṃ ...
 117. A 70 a3 13: ... ymāṃ kārāśaṃ ṣtare kaś wālyi • penu
 118. A 70 a4 12: ... omäskenäs ; wrasas tom wärtant ; kekk atsaṃ ,
 119. A 70 a6 13: ... sewāsaśśäl ñuk ; cwaśśäl mäskamāṃ ; yutkālyi , kä –
 120. A 70 b1 4: %10 #1d /// (mā penu tu sewā)saśśäl wärtac kälkāluneyā krāṣiññäl ...
 121. A 70 b4 10: ... /// ; (lān)tune(ṣiṃ) , kärparäṃ ; pältskāl naṣt : 1 #1d yusār ...
 122. A 71 a2 25: ... kapśño , śl= āñcālyi : #1c nu ākāl , knäṣtär ñi ; ...
 123. A 71 a4 6: /// pkäntā lāntac träṅkiñc nātäk tṣaṃ täpreṃ kāpñe ālak wram naṣ ...
 124. A 71 a5 8: ... t p·kässi yātaṣ kosne śolṣiṃ praskiyaṃ śmäṣ || täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl ...
 125. A 71 b1 19: ... yatr appärmāt ; rake träṅktsi , tswātär ; cämpamo pe , ñi ...
 126. A 71 b5 10: ... /// m ; lāñciṃ kākmart , kulypal : 1 || #1d tmäṣ ...
 127. A 72 a1 4: /// s·u – – lyci : kāruṃ pyā – ...
 128. A 73 b5 11: ... m· %1 āly· %1 knaṃ ; yāmlaṃ tuṅk , ynāñmune : #1c ...
 129. A 74 a3 3: /// sattu kaś wāworäṣ sākät lyäm || tmäṣṣ ...
 130. A 74 a4 9: ... träṅkiñc nātäk kuprene mäśkit waṣtäṣ läntässi kälpāl tāṣ
 131. A 75 a6 17: ... ; – – – ñkät ; twāslune : 1 || #1d päl· ...
 132. A 75 b1 11: ... ñi pä(ltsäk āri)ñc wtākot malywät kuyalte – – – (kā)ṣāri wsāläṣ ñātse ...
 133. A 75 b3 2: /// (mā cami ari)ñ-caṇāk caṃ ñi ṣñi wra ...
 134. A 75 b6 10: ... (su)bhādrā lyutār memaṣ māmäntus patsac träṅkäṣ cämplyi nasam tosäṃ plācänyo tñi wlalune
 135. A 76 and 83 b1 6: /// ṣ täm tu yneś pälko na(ṣt) /// /// nasluneyā śāstä
 136. A 77 a5 18: ... – cw· || (s)ubhādrenaṃ || # kā – – – – – ...
 137. A 77 b5 6: %3 #1a %9 /// ne , pälkoräṣ ; kossi wotkāṃ (: ...
 138. A 78 a1 17: ... – · wramm ats ṣäpnasaṃ lkāträ mā n·ṣ wra – – – ...
 139. A 78 a1 18: ... · wramm ats ṣäpnasaṃ lkāträ mā n·ṣ wra – – – – ...
 140. A 78 b2 4: /// täm kaklyuṣuräṣ – – – rwañ ā – ...
 141. A 78 b4 8: ... (oṅkä)lme āṅkaräs klā(c)är kāsu kuprene – klācär ṣäptäñcäṃ kotäryo pukāk arña – ...
 142. A 78 b5 5: /// || lāts pältskāt onta(ṃ säm śaru)naṣ kusne cam oṅkaläm ...
 143. A 79 a3 4: /// oṅkälmāñ ñātse kleñc(i) || tmäṣ bodhisattu āriñc wākṣantāṃ ...
 144. A 79 b2 11: ... ślā aśśi kupre subhādrā ñi wlalune kläsmāṃ – – – – – ...
 145. A 80 a3 10: ... pesaṃ kākloräṣ träṅkäṣ || kokāliknaṃ || kāsu
 146. A 80 b6 5: /// ṣyāp anaprä kumnässi cämṣā • || ālyäkyāṃ praṣṭaṃ te
 147. A 81 b4 9: ... /// lānt : #1a lānt se ype , mäskatär ; ype se ...
 148. A 81 b4 16: ... ype , mäskatär ; ype se /// %4 #1b %14 #1c
 149. A 81 b5 9: ... k ñi , wlalune ; pärkñäm tāk , tāṣ riyaṃ : 1 ...
 150. A 82 a1 6: – – – säṣ wätkālune pe sukuntwi– ///
 151. A 84 a1 7: /// 2 || tmäṣ bodhisatvāp pācar ///
 152. A 84 b1 8: ... lskāt träṅkäṣ säs käryā wrassiyā • nu ///
 153. A 84 b2 4: /// (ṣpä)t koṃsā tāp mā śuk || praśantahāraṃ || ...
 154. A 84 b2 6: /// (ṣpä)t koṃsā mā tāp śuk || praśantahāraṃ || # /// ...
 155. A 84 b5 4: /// lkātsune arässi penu ā ///
 156. A 85 a5 5: /// (abhi)pārage āmāś träṅkäṣ n· ///
 157. A 86 a4 4: /// tvāp śnu tās· āṃ ///
 158. A 88 b6 5: /// l·· ywārckā : nas ñä
 159. A 89 b5 6: /// nunak yśalmas – nässi campär waṣtā ye–
 160. A 89 b6 4: /// pracri watkurā – – – – waṣtäṣ laltu
 161. A 90 a5 8: ... #2a %14 /// tākaräṃ : #2b ṣñi kotär pälskāt ; mā pe ...
 162. A 90 a5 13: ... #2b mā ṣñi kotär pälskāt ; pe ñom klyu pälskā ;
 163. A 91 a6 6: %13 #1a %10 /// , ñi suk tṣaṃ naṣ : #1b ...
 164. A 91 b4 16: ... cut ṣtāmis posac : #3c tämne te ,
 165. A 91 b5 12: ... , ṣñi kāpñeyaś(ś)äl : #4a tämne te , näṣ ṣmā
 166. A 92 a1 23: ... %1 l m· %1 , kuyal
 167. A 92 a2 20: ... kāpñe – – %1 , kuyal śol läntäṣ : 5 #5d
 168. A 92 a5 19: ... kuyal lykäly lykäly tuṣt-ñi : #7b
 169. A 93 b1 8: ... ltsuneyo cam kärkṣiṃ kotnatsi rsunātsi pat
 170. A 93 b2 8: ... kärkṣiṃ nu knānmuneyäṣ yo empeluneyäṣ pkänt
 171. A 93 b3 6: /// wikāsam säm penu empelune naṣ ñi kucyone sne
 172. A 94 b3 14: ... weñā wätkālts , ymār kumsam ; nu tāpärk ,
 173. A 95 a5 13: ... # āknats riṣak tu ; täm nu
 174. A 96 a5 8: ... käṣ yas brāmnāñ veda{ṣ}ine plācis artha kärsnā(c)
 175. A 96 b4 8: ... yo riṣaksā vedäntwaṃ talke yatsi wotku śemä
 176. A 96 b6 2: /// plāc·āssi – – – – – ...
 177. A 97 b5 11: ... /// lont , śemäl caṣ ; āṣāṃ naṣt , mīyässi : #1b
 178. A 97 b6 7: %10 #1c %11 /// nu , =ṣāṃ naṣ(t) (: 1) || #1d ...
 179. A 98 a4 10: ... tṣā lutṣäl näṃ pñintu yatsi tālontāp kenaṣäṃ
 180. A 98 b2 3: /// (kä)lpnānträ nu täm ke lame naṣ kucne ...
 181. A 99 b3 8: ... śoläṣ pkänt kapśañi oki cwäṣ pkänt ṣtmāl mā
 182. A 99 b3 10: ... kapśañi oki cwäṣ pkänt mā ṣtmāl
 183. A 100 a2 4: /// ndeṃ kri kri : waṣtäṣ lo tskāt lap ...
 184. A 102 a5 3: /// träṅkäṣ sāṃ pṛthak chaṃ wläṣtär kuyalte ptāñkät ...
 185. A 102 b3 11: ... ññ oki , täppreṃ ymār ; śkaṃ pälkiñc : #1b mänt lkāṣ ...
 186. A 103 b1 4: /// ssi tāṣäm – täm swārsaṃtär tämy – –
 187. A 103 b3 8: ... tämyo tosäṃ praṣtäntwaṃ krośśäṃ wraṃ lyomaṃ yäl
 188. A 104 b2 7: %8 #4d /// nt kusne ucchiṣṭ nāṣ tämyo täm kraṃ
 189. A 105 a4 7: /// l tmäṣṣ āñcäm – – – – – –
 190. A 105 b6 5: /// śol sākässi kapśañi śkaṃ – –
 191. A 106 a6 5: /// ·yo hetutwati träṅkäṣ tiri ci nāśi – – – ...
 192. A 106 b1 9: ... śpālmeṃ kulewāśśi kāpñe kulypal śkaṃ : – –
 193. A 106 b5 8: ... %10 /// lār säm : #1x nu āymā ; kākmart naṣäṃ ; ...
 194. A 106 b6 6: %2 #1x /// klyomiṃ kuyal naṣäṃ kākmart || hetutwati
 195. A 107 a5 7: /// (tä)myo tñi tmā kācke arṣäl śural : 2 || tanne wkä
 196. A 107 b1 13: ... wätkosāṃ ; kācky arässi : #1a nāñy ār(i)ñc
 197. A 109 a3 13: ... śśi ; swāraṃ waśeṃ : #2a penu lkāt ; tuṅk arṣäntā ; ...
 198. A 109 a5 9: ... – – ṣāṃ kuyalte mäṃtne säs lwāśśi kräṃ(tso)
 199. A 110 b3 3: /// ts(i)tālune kälpos ṣeṣ mäṃtne wyāses tsa
 200. A 111 b2 3: /// mäskatār āṣāṃ naṣt tāṃ wle –
 201. A 111 b3 3: /// cwā penu lek kälk ṣät akmalyo rāpäkk ...
 202. A 111 b5 6: /// umpar brāhmaṃ tu kuyalte yat lānt watku :
 203. A 111 b6 9: ... tkaṃ rārpu : taṃne pe träṅkmāṃ säm pre kälk r· –
 204. A 112 a1 4: /// kāsu weñlune wärpā
 205. A 112 a6 5: /// tākar || ajāti – – – – –
 206. A 112 b6 6: /// kānikāñcāṃ tärneñc kuyalte –
 207. A 113 b1 7: /// tām kapśiññaṃ mäṃtne pälskes suk naṣ
 208. A 114 a1 14: ... saṃ wraṃ ; ṣtmoñcäs yarkā , y(p)anträ : #2b kuyall aśśi mäccek ...
 209. A 114 a1 23: ... #2b kuyall aśśi mäccek ; ṣāmnune , a – · %1 trä ...
 210. A 115 a5 4: /// tuṅk poto śkaṃ tāpärk prutkāṣ ñi : 1 ...
 211. A 115 a5 12: ... tāpärk prutkāṣ ñi : 1 || nāñi sne ṣrum täpreṃ roñcäm ///
 212. A 116 a4 6: %6 #1b %9 /// ; pe kleśās , wikāṣäl saṃ ṣeṣ ...
 213. A 116 b2 3: /// (kā)sw(o)nentu cem cami lkeñc klyosnseñc : 1 ...
 214. A 117 a3 3: /// tatär waṣt lmontāp kuyalte || āryahāraṃ || ...
 215. A 119 b5 14: ... m – – (ā)māśāñ träṅkiñc nātäk – mt·
 216. A 120 a3 14: ... eṅkäl māṃtlune ; āktsune śtärt , śkaṃ naṣ : #1b yo
 217. A 120 b6 5: /// ñi tampeyaṃn ats campsāṃ || pälkāc ṣāmnāñ tām praṣt ...
 218. A 121 a5 8: ... c śkaṃ nṣäṣ śwātsi pānässi• tu
 219. A 121 b3 7: /// k pärkontu mäskaṃtär : kuyal
 220. A 121 b4 6: /// (saṃ)sāraṃ sparcwmāṃ kucne was wärpā
 221. A 123 a6 2: /// lkāmāṃ koṃ-ñkä(t)
 222. A 123.a b4 3: /// k rä – mā pe – ///
 223. A 123.a b4 6: /// k mā rä – pe – ///
 224. A 124 b6 3: ṣi nu päknäṣträṃ māmakäk pakwāśayaṃ klawatr-äṃ mā ///
 225. A 124 b6 8: ... nu mā päknäṣträṃ māmakäk pakwāśayaṃ klawatr-äṃ ///
 226. A 125 b1 5: – – ṣ läñcluneyä(ṣ) ālak·· ///
 227. A 125 b3 5: – – tämyo nande ti ///
 228. A 126 a2 4: ślone kāpñune säm ku ///
 229. A 126 a4 5: rñe ṣom pākis kekac ///
 230. A 126 b1 2: kuyal m(ā) ñuk – ·s· c· ///
 231. A 126 b2 2: ne lipñät ñi kucäṣ nāñi śol : ...
 232. A 126 b4 5: käm ṣñi nu kuyal käntsā ///
 233. A 128 b2 1: ca(kra)varttiñ lāś ///
 234. A 128 b5 1: näṣ na ///
 235. A 129 b1 1: oki täm saṃ tāk paṃ kucne ...
 236. A 130 b4 6: /// kuyal tu nande praski aräṣtār märtār śol tāpärk ymār wrasaśś· ...
 237. A 130 b5 4: /// lkāmä kusne walu tāṣ mā pat wlatär tämyo ...
 238. A 130 b5 7: /// lkāmä kusne mā walu tāṣ pat wlatär tämyo nande wlaluneyäṣ ///
 239. A 134 a5 4: /// prakäs sām wsāṃ • tmäṣ säm temi pe ...
 240. A 135 b1 2: /// tu neṣiṃ ///
 241. A 137 b5 2: /// wṣeññ= empele ///
 242. A 140 a3 3: /// nt – śrāddheṃ ///
 243. A 140 b2 3: /// pärtsi ///
 244. A 145 b5 13: ... nande träṅkäṣ āṣānik ṣokyo waltsurā weñāṣt kärsnām –
 245. A 146 b2 6: /// klopaṃ ukkur lmāṣiṣ kri kri : āsley= āsleyo – – ...
 246. A 146 b4 13: ... kapśañ· – – – – – säm tmaṃ wärsäṣ mā wāsä – ...
 247. A 146 b4 17: ... – – mā säm tmaṃ wärsäṣ wāsä – – r klop nu ...
 248. A 146 b5 3: /// # śol läṃtäṣṣäṃ ; mā waste naṣäṃ ...
 249. A 146 b5 7: /// # mā śol läṃtäṣṣäṃ ; waste naṣäṃ ; pä – – ...
 250. A 152 a3 11: ... mācrik śkaṃ śol , pāsanträṃ ; śkaṃ camaṃ , tuṅk mskaträṃ : ...
 251. A 153 a4 5: /// ntaṃ || # täm añumāski ; kucne moklāñ tāloṣ ...
 252. A 153 b2 11: ... oki eṅkäl santānaṃ täklāṃ kapśañi sākässi śkaṃ campäs ṣūraṃ lcāṃ ///
 253. A 154 b3 12: ... nāṃtsu • || maitraṃ || # ñkät mā napeṃ ; mā penu ...
 254. A 154 b3 14: ... || maitraṃ || # mā ñkät napeṃ ; mā penu śāt , ...
 255. A 154 b3 17: ... # mā ñkät mā napeṃ ; penu śāt , mā /// %2 ...
 256. A 154 b3 21: ... napeṃ ; mā penu śāt , /// %2 #1a
 257. A 154 b4 16: ... śolis waste , sāṃtkäntu : #1x nu ṣñi campär ; śolis was(t)e ...
 258. A 154 b5 9: ... (:) #2x ṣñ(i) śolis waste ; śkaṃ cämpäṣ , mäskatsi : #2x ...
 259. A 155 a6 3: /// śā ñ·äṃ ṣñi se śwātsi lo päl(·)o ...
 260. A 155 b4 10: ... lotkā śwātsi nākmasunt lkāṣ säs śwātsi ·i ///
 261. A 158 b4 5: %11 /// m· %1 naṣ ñi : #1b mäṃtne wrasom ...
 262. A 159 a3 2: /// iśvaradattenac träṅkäṣ ///
 263. A 160 b4 4: /// yaṃ wañi tāṣ yas kälpo ///
 264. A 160 b6 3: /// l pe ///
 265. A 161 a6 3: /// lṣinäṃ ///
 266. A 163 b3 5: /// r pälkār caṣ yätkal· ///
 267. A 164 a4 3: /// m śkaṃ cämpäc ñi āriñc pältsäk ///
 268. A 166 a5 9: ... %15 /// pant lkātär : #Xx säm träṅktsi , cämpamo ; mā ...
 269. A 166 a5 15: ... mā säm träṅktsi , cämpamo ; klo –
 270. A 169 a1 9: ... – – – – – myo knā – – – – – ...
 271. A 169 a5 9: ... yeṣ • tmaṃ ptāñkät käṣṣi krī krī /// (pä)ltsäṅkāmāṃ
 272. A 169 a6 5: saṃ nyagrodhārām saṅkrā(maṃ) wañi kälpā(t) ///
 273. A 173 a5 3: /// käṣt naṣ : 1 || tmäṣ ptāñ· ...
 274. A 177 a3 6: /// lypä sepalyo kakälts-āṃ • aryu praṣtaṃ ṣakk a ///
 275. A 177 a6 8: ... ṣñi kotri(s)– – – tune klässi śkaṃ campäs • ///
 276. A 177 b3 6: /// saṃ nu tāpärk mrosklun(e) tñi pracar tsru ṣurmaṣ mā·e ///
 277. A 177 b4 9: ... wraske tsopatsäṃ ske spaltäkyo yātaṣ pat pa ///
 278. A 178 b6 3: /// t(rä)ṅkiñc w· ///
 279. A 180 a4 10: ... – klo /// /// ypic nasäl penu wakal : pri /// /// ...
 280. A 180 a5 18: ... nu·ñi·r· /// /// r· kuya(l) täm
 281. A 180 a6 9: ... – – – r : 4 /// /// ·āmäṣ· /// ///(ki)ntarñāṃ rinātsi ...
 282. A 180 b2 3: tñi nand(e) m(ā) r(i)ñäl tāṣ nāñi /// ///·ṣune : ...
 283. A 180 b4 1: neṣ mā /// /// ṣāte pāpṣune ...
 284. A 180 b4 3: mā neṣ /// /// ṣāte pāpṣune āṣtär : ...
 285. A 180 b6 4: /// /// tkurā ko /// ///
 286. A 188 a5 4: ṣ ptark ptark koṃ näṣ n· ///
 287. A 191 b1 6: /// tātwsus pāp·o– – – a
 288. A 191 b3 3: /// tsässi śkaṃ cämpam || ///
 289. A 194 a3 1: yatār : ·ñ·wo ///
 290. A 197 a2 4: ñcär wram nu kāswac pältsä – ///
 291. A 197 a4 5: pärkmār ci wram potoyo ///
 292. A 197 a6 6: – – – – tñi āk(·)i ///
 293. A 208 b2 4: /// ṣ läṃtäṣ koṃ-ñäktäṣ mā ///
 294. A 208 b2 6: /// ṣ läṃtäṣ mā koṃ-ñäktäṣ ///
 295. A 209 b5 3: /// k sasiṃ : 1 tmäṣ ///
 296. A 210 a1 4: /// m präksāt ·e ///
 297. A 211 b5 4: /// rtwṣuṣ ṣñikek ///
 298. A 212 a2 5: /// ālam wcanäṣ śralune kläsmāṃ ///
 299. A 212 a7 19: ... käṣṣiṃ cam , lkātsi ytsi ; cämpamo (:) #1a ///
 300. A 214 b1 14: ... – (–) knumināṃ wärce praṣt penu kaś toräṣ • w· ///
 301. A 215 a5 4: /// ne tu – – – wtāk ṣakk ats ...
 302. A 215 a6 8: ... śkaṃ smale träṅkäm säṃ okāk tinār śkaṃ naṣ ñi • kuc śkaṃ ...
 303. A 215 a7 13: ... ākāläntu knāsam ci • ku(prene) nu et ñi || samakkorrenaṃ || # ...
 304. A 215 b2 10: ... ṣom nṣā tukär yät ; kuyal prakte , kälpitār : 1 || ...
 305. A 215 b5 3: /// ssi wotkam || purṇabhadre träṅkāṣ śāwes ñä ...
 306. A 216 a4 3: /// kucne tāskmāṃ śā
 307. A 217 a5 6: (ā)ksissi ; krañcäṃ märkampal ; =ryu praṣtaṃ , okñäṣ ñäktas ; ...
 308. A 217 b4 17: ... : #11c pontsāṃ tāṣ tkanā ; cw oky ālyakäṃ ; waṣtäṣ laṃtunt ...
 309. A 217 b5 35: ... kucac waṣtäṣ laṃtu ; ky artār
 310. A 218 a4 9: ... ṣ , sāspärtwṣūnt : 14 #14d nu kraś pälkiñc ; ārkiśoṣṣis ym· ...
 311. A 218 a4 18: ... pälkiñc ; ārkiśoṣṣis ym· ; kärsoräṣ , āksisamāṃ ; sne twe lame ...
 312. A 218 b3 9: ... c , pältsäk cem : #17c ñi wāsklune ; mā rake pältsäk ...
 313. A 218 b3 13: ... : #17c mā ñi wāsklune ; rake pältsäk ; paramāṇū , kṣaṃ ...
 314. A 218 b3 27: ... naṣ ; kusne ālu , sukac tāṣ : 17 #17d pūk knānmāṃ
 315. A 218 b6 21: ... 18 #18d – – – lp kälp ; kāsū mā kāsū ; ...
 316. A 218 b6 25: ... – lp mā kälp ; kāsū kāsū ; ñom kl(yu) nākä – ...
 317. A 219 a2 4: pokeyā : lkäs ka ///
 318. A 219 a5 7: ṣ tām praṣtaṃ padmaprabhes weñlune : ///
 319. A 220 a4 5: %14 /// : #58a penu wso,miṃ ārṣal ; mā pe ...
 320. A 220 a4 10: ... #58a mā penu wso,miṃ ārṣal ; pe ṣtänwo , oṅkaläm : #58b ...
 321. A 220 a4 17: ... pe ṣtänwo , oṅkaläm : #58b oññi cmol , tā /// %9 ...
 322. A 220 b4 9: ... ·p· %1 ṣ ; tkanäk se , kātäṅkāṣ : #64a kucaṃ-ne täm ...
 323. A 221 a2 2: rne , kälpnāmār : {6}7 #67d sne ...
 324. A 221 a2 10: ... kälpnāmār : {6}7 #67d sne klop te , pkāte tu ; ārkiśoṣi ...
 325. A 222 a3 41: ... māsäṃśātäm , want swase : #104c cesmi (śkaṃ , ṣtām kwreyunt ; ...
 326. A 222 a4 3: käṃṣānt , käṃṣānt : 104 #104d mā kälymeyā ...
 327. A 222 a4 8: ... , mā käṃṣānt : 104 #104d kälymeyā , pakkunt cam ; – ...
 328. A 222 a7 10: ... pältsäk , cacräṅku ; mrosäṅkātsi , nwiññāt : #107b wātäṃ käṣṣī , ...
 329. A 222 b6 42: ... nuṃ kossi , pättāṃñkät : #112c ye – – , – – ...
 330. A 223 b2 4: pācär mācär särkiñco wi ///
 331. A 223 b5 3: – ··ṃñkät märkampal mā ///
 332. A 223 b5 5: – ··ṃñkät mā märkampal ///
 333. A 226 a6 22: ... – %0 ālyekäs , āppärmāt ; el eṣār , mā pñi ypānt ...
 334. A 226 a6 26: ... āppärmāt ; mā el eṣār , pñi ypānt 84 #84d c· m ...
 335. A 227-228 b7 5: lotäṅke : #14c smale träṅki ; mā pe träṅki ; ...
 336. A 227-228 b7 8: ... : #14c smale mā träṅki ; pe träṅki ; wiṣām tsär ; ...
 337. A 227-228 b7 15: ... pe träṅki ; wiṣām tsär ; käs(k)o(r 14) #14d – – – ...
 338. A 227-228 b7 43: ... ṣñi pältsäk ; pāsantär 〈:〉 #15b #15c
 339. A 229 a4 16: ... #43a tmäṃsantär ṣakk a(ts) ; kuprene ; antuśśi ; lotke cem : ...
 340. A 229 a4 24: ... antuśśi ; lotke cem : #43b onmiṃ ypantär ; ma
 341. A 229 a7 28: ... ; avīśaṃ : 45 #45d ṣurmant wīkāṣ ; omäskenäṣ , mā pāṣtä(r)
 342. A 229 a7 33: ... ṣurmant mā wīkāṣ ; omäskenäṣ , pāṣtä(r)
 343. A 229 b3 29: ... #48c kipsuṣ śāñinuṣ ; omäskenäs ,
 344. A 229 b5 25: ... ; ypantär pe : #50b kupre cämpe ; puk lyalypu
 345. A 230 a2 11: ... – – %3 #53b – kaṃ pāṣtär ; arthä /// %5 #53c ...
 346. A 230 a2 31: ... ; mäskaträṃ : 53 #53d (ci)ñcär weñäṣ ; klyosäṃṣantāñ , mā =rtantä ...
 347. A 230 a2 36: ... (ci)ñcär mā weñäṣ ; klyosäṃṣantāñ , =rtantä – %0 #54a
 348. A 230 a4 1: m(ā) c(ä)mpu ; wärtsyo pākär , ritwä ...
 349. A 230 b2 11: ... #59a yāmit kāvvi ca(m ; t)ū kä /// %7 #59b %8 /// ...
 350. A 230 b2 20: ... %7 #59b %8 /// lā , täṅkṣäl (:) #59c yāmtse täṣ oña(nt) ...
 351. A 230 b2 37: ... – %2 ; muskāt ñi ; ciṃsā :
 352. A 230 b4 4: yāt·ā ; kucne tām ; yomu nṣaṃ ; arthä(ntu ...
 353. A 231 b2 12: ... #5c %5 /// m praṣtaṃ ; wawärṣunt , wawärṣuṣ : 5 #5d ...
 354. A 232 b7 3: nt ; kärsnāṣ kus,ne wrasom : #68a mnu ...
 355. A 233 b1 2: /// cu ālya ///
 356. A 233 b4 6: /// ka māk āläsmāṃ pe cam sāṃ : a ///
 357. A 233 b6 4: /// m kospreṃne kälpāmār wä ///
 358. A 236 a1 19: ... – ·e ·i ; nutāṣlune , kärsnā /// %8 #Xx
 359. A 236 a2 6: /// okät pākasyo kränt··ṃ ytār – – – – ṣyāṃ asnäṣ ...
 360. A 236 b3 3: /// (ku)sne m(ā) knāneñc yälymi pal käntu ///
 361. A 236 b5 8: ... knānmune wä – – – ṣ pe śāsträ tsopatsäṃ ///
 362. A 236 b6 6: /// l śāsträ naṣ kanaṃ penu – – – – r·e ...
 363. A 237 a5 8: ... #Xx %19/// ·ont ākā,läntwāśśi : #Xx knäsmāṃ cesmi ; woltsurākk atsaṃ ; ...
 364. A 239 a1 7: śātäm , want swase : #104c cesmi śkaṃ , ṣtām-kwreyunt ; praṣtā ...
 365. A 239 a1 16: ... , ṣtām-kwreyunt ; praṣtā pkäṃṣānt , käṃ(ṣānt) #104d /// %13
 366. A 244 a2 12: ... , – – säm 11 #11d yaläṃ wramäṣ ; nä(rk)āṣluneyntu ; ṣāmañiṃ ...
 367. A 246 a1 25: ... %2 , kāsu wram tñi ; naṣ ku
 368. A 247 b4 8: ... #19c %7 /// nāsaṃ pukaṃ ; täṅkäṣtār , wināsam ci ; kāsu ...
 369. A 247 b4 21: ... tsälpont , riṣakäṃ 19 #19d lkātsi siṃṣä – #20a
 370. A 249 a3 8: ... #28d (wrasom nu ke)ne ; knānmune naṣ ; mā säm kärsnāṣ , ...
 371. A 249 a3 11: ... ke)ne ; knānmune mā naṣ ; säm kärsnāṣ , kāryap pärko ; ...
 372. A 251 b8 5: kā(l) , śrā(ddhe)śś(i) ; tiri naṣ , (mä)ntā(tsi ; kärsāmäntāp ...
 373. A 252 b8 5: kāl , śrāddheśśi ; tiri naṣ , mäntātsi ; kärsāmäntāp ...
 374. A 254 b5 23: ... tskäṃsanträ : #1b poñcäṃ saṃsāraṃ ; cmol kulypatär ; mā (ortune) ,
 375. A 254 b5 27: ... saṃsāraṃ ; mā cmol kulypatär ; (ortune) ,
 376. A 255 a7 1: (mā ptañkät) ṣeṣ säm penu puk knāṃnmāṃ ...
 377. A 255 b6 24: ... wākaṣ omäl ysār ṣuṅkac kalkaṣ kuyal näṣ tre mañsā
 378. A 256 a2 12: ... ; klopäntwäṣ tsälpṣant : #1c kuyal näṣ me(trakäṃ ; p)t(ā)ñkt(a)c w(aṣtäṣ läntam) ...
 379. A 260 a4 7: %3 #1b %14 /// #1c pukaṃ – säm , kāruṃ c· ; ...
 380. A 260 a4 15: ... säm , kāruṃ c· ; kuyal eśe , yatār-äṃ 1 || #1d ...
 381. A 261 a4 3: /// kāl lmā – trä tämyo ymā(m) – ...
 382. A 262 a1 17: ... : 3 #3d pältsäky= okāk , cämpiṣ ; sukati /// %9 #4a ...
 383. A 262 b4 10: ... – ṣ· āneñci pāsanträ kuyalte rapurñ· ///
 384. A 262 b5 11: ... – rapurñ· kleś yneś mäskatr-äm • māṃtlune mā āktsune • tämyo ///
 385. A 262 b5 13: ... kleś yneś mäskatr-äm • mā māṃtlune āktsune • tämyo ///
 386. A 262 b7 6: särkiñco cem ālu klop klālune pältsäṅkeñc • pukis cesmi ālam wcanaṃ ...
 387. A 265 b2 7: äntāne kuleñciṃ kapśiññaṃ aśup yneś yāmanträ säm saṃ yoga ///
 388. A 265 b3 7: äntāne nu tuṅk yneś yāmtär • säm saṃ tuṅkassu naṣ kus·· ///
 389. A 266 a2 9: ... śl= āmāśās kuyal nu näṣ waṣtäṣ lä(ñcäṃ) ///
 390. A 266 b4 6: ntäṣ pkänt waṣt lamam kuyal ///
 391. A 271 a3 5: %23 #1c /// ṅkac suk oṅkrac naṣ mā lā
 392. A 271 a3 9: ... /// ṅkac mā suk oṅkrac naṣ
 393. A 271 a6 7: #2c %20 /// tl· neyo , trikal : 2 || #2d täm ...
 394. A 272 b2 6: /// ñ parnoṣ tāṣ tkanā cessi na – ·lune mā
 395. A 272 b2 11: ... tkanā mā cessi na – ·lune
 396. A 272 b3 5: /// wā – ku smale skam sukatikāñ : p·
 397. A 273 a3 5: /// ṣakäśśi raritwuṣ : nu nervānac ritwont rake tkäl··ntā–
 398. A 273 a6 3: /// retweyo nu täṣ ārkiśoṣṣaṃ naṣ – – ...
 399. A 273 b8 4: /// k·r pekeyaṃ naṣ cwaśśäl samm ālak : okät ...
 400. A 275 b7 7: %19 #1a %5 /// ·tsäṅkātsi ; pe träṅktsi , cämpamo ; nass ...
 401. A 277 a4 3: /// pältsäk kātäṅkāṣ tämnek tām praṣtaṃ cesmi
 402. A 277 a7 3: /// k kātä(ṅkā)ṣ kuc prakṣäl napeṃsaṃ • mā ...
 403. A 277 a7 9: ... mā kātä(ṅkā)ṣ kuc prakṣäl napeṃsaṃ • ce –
 404. A 277 b7 3: /// träṅkiñc pe – – mä·ā – – ...
 405. A 280 a3 7: /// mpalṣi śaṅkhes āriñc kātkṣantāṃ : yśalmañ ///
 406. A 281 a4 3: /// knā śkaṃ mäskatärm ṣälyp ///
 407. A 282 b3 3: /// tsuṣ ṣñi tālorñe ekkrorñe ///
 408. A 284 a1 4: /// we kākmuräṣ wramaṃ klyanträ y· ///
 409. A 284 a6 4: /// kosne lyalypu ///
 410. A 289 a2 7: /// särkiñco puttiśparṣi ā – · m(ā) märs ślak śkaṃ || aptsaradarśaṃ || ...
 411. A 289 a3 15: ... känt kalpsaṃ ; kusne maiträ , risāt : #1c kusne mā märs ...
 412. A 289 a3 20: ... , mā risāt : #1c kusne märs , puttiśparn ;
 413. A 289 b3 7: /// n· || # kāswoneyo , sasyu ; lo keṃ prärskro , ...
 414. A 289 b5 16: ... tämyo träṅkträ , pärwat se ; =ryu praṣṭaṃ , se wäl tāṣ ...
 415. A 289 b6 9: ... /// m kusne cam klyomänt metrakäṃ lkāṣ • śāmāṃ walu śkaṃ sä
 416. A 290 b7 8: ... (kärkṣi)nāsyo tu śāwaṃnyo naṣt kakärku : tu ///
 417. A 292 a4 7: /// (wiki ṣa)pint lakṣaṃ 21 || a ///
 418. A 294 b2 4: /// (plya)skenaṃ lyäm äñcanik caṃ ///
 419. A 295 a5 14: ... yāmäs camik näṣ omäsk(eṃ) pälskā kuyal näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ
 420. A 295 a6 14: ... yātluneyo kaknu mäskatär lyalypäntwāśśi ta(m)pewātsuneyā nu ok täm ksaluneyaṃ ytsi
 421. A 295 a8 10: ... puklā kätkeñc cami kapśiññäṣ śwāl lātäṅkātsi aratär cam lāt··ntaṃ lyalypän(tw)ā(śś)i ///
 422. A 295 b4 18: ... śol pärkär mäskatär tosäm praṣtäntwaṃ tmäk – (ā)ṣānikāñ bodhisatvāñ jātakäs ypeñc
 423. A 297 a4 4: c • kuyal was ārśok camā särki waṣtäṣ läntsamäs ...
 424. A 300 a6 10: ... (kä)lpāc aśśune ṣāmnāsā pkāc śol ṣolār yas kāṣiñtsi : #Xa ṣāmnāśśi nākmant
 425. A 300 a7 5: #Xb /// kotas kuyal oṅkrac śol śāwās napeṃsaṃ : #Xc ...
 426. A 300 b1 13: ... pälkāc yas ; kāswone nu , pälkāc : #1b pälkāc tāpärk , ...
 427. A 300 b7 5: /// käm naṣ • kātkāñ täpreṃ umpar ype – – ...
 428. A 302 a8 25: ... – nu ṣakk atsek metrakṣināṃ opṣäly spärkäṣ ṣakk a(ts)e
 429. A 303 a3 7: /// myo ṣñi klopant kaklāṣt : śkaṃ mukāṣt mā siṃsāte
 430. A 303 a3 10: ... klopant kaklāṣt : mā śkaṃ mukāṣt siṃsāte
 431. A 304 b5 2: /// newātsnac śämlune : mā koṣ·· ///
 432. A 304 b5 6: /// mā newātsnac śämlune : koṣ·· ///
 433. A 305 b2 6: /// (kṣaṇa)ñ ñi täpreṃ āptā katkar kosne tñi • ñi märkampa ...
 434. A 307 a4 4: /// (keṃ-pälkäntwi)s pälskāluneyntuyo kärnāṣlune trit surm 3 puk praṣtaṃ ...
 435. A 309 b1 4: /// ·t·ne ptāñkat
 436. A 311 b2 18: ... 〈:〉 #6b śäkṣäkpiñcäṃ cam ; pākac kumnäṣ : #6c tanne wkänyo , ...
 437. A 311.a a3 3: /// tu pyutkā ///
 438. A 312 b8 10: ... tāmäk (tkanā ; tatriku) nāntsu ; säm āymes , kälyme kärsāt ; ...
 439. A 313 a2 5: käṣṣi puttiśparṣ(āṃ w)l(es) lu(tk)issi cämpäṣ täm sañce tām praṣta(ṃ) pukä{ṣ} ...
 440. A 313 a8 32: ... ; tsälpāṣitār : #2a ṣom kṣaṃ nu ; cesmi tärkā(l ; tsälpālune)
 441. A 313 b1 26: ... ; enak wrasom :) #3a kusne =kāl ; puttiśparnac ; skam r(i){t}i(trä) ...
 442. A 313 b5 27: ... #1c puttiśparṣiṃ , ākāläṣ cam ; o(ntaṃ , lotka)l
 443. A 314 a5 12: ... o(ki) {p}at ; ña(reṣiñi) (:) #1a penu kälk , śtwar kälyme ; ...
 444. A 314 a5 19: ... penu kälk , śtwar kälyme ; penu cem , aci yeñc ; ...
 445. A 315 and 316 b6 8: ... pälkāl tāk • tiri nu täṣ säm saṃ ñkät napeṃ na(ṣ kene ...
 446. A 317 a2 8: ... tāṣ yśalmas pat mänwā särki wärpnātsi kälpā(t) ///
 447. A 317 a5 1: käṃsaṃnträ wrasaśśi : tämyo kärsnāl lyalypuris ...
 448. A 317 a6 3: l cam ok cäm{p}ṣā knässi ṣñi : || ...
 449. A 317 b2 5: kene täm lānt se tā– (lā)ntuneṣiṃ sark kärṣnānt säm täm ...
 450. A 318 and 319 a1 2: kärsä(smāṃ mā) (ā)lsanträ • ṣome yu(kneñc) /// /// ...
 451. A 321 a1 11: ... – – säm ṣāñ upāy naṣ pe ṣtare kucne nä ///
 452. A 321 b6 13: ... : #1x yāmweṃ kluṣpe , tmäṣ /// %8 #1x
 453. A 322 a2 6: /// käm träṅkmāṃ krañcäśśi mäṃt lo ///
 454. A 324 b2 2: /// kaś tāse ālak{n}ā : kri ///
 455. A 324 b5 4: /// ci lāntsañ ///
 456. A 325 a4 3: /// penu siṃseñc – – s yāmlun· ///
 457. A 325 a5 2: ///ne ok mā ///
 458. A 325 a5 4: ///ne mā ok ///
 459. A 325 b5 2: /// ṣñi klo«pyo» siṃsanträ – – ālu ...
 460. A 325 b6 4: /// ñlune träṅklune mä(ska)trä || i ///
 461. A 326 a6 6: /// jimutaketu wäl träṅkäṣ upādhyā ñ· ///
 462. A 326 a8 9: ... ne – – ri ypeyaṃ wäl ///
 463. A 329 a5 7: /// yoktärr oki śol tāpärk : ///
 464. A 331 a2 5: /// m rinäṣtär śol kāpñe ///
 465. A 332 a5 27: ... yneś ñi , yärk yatsi ; papy· /// %5 #1x
 466. A 332 a9 6: – – ṣuneyaṃ kulewāñ waṣtäṣ läñclaṃ ṣeñc ypic wä – – ...
 467. A 332 b5 11: ... n·ñc – – – – – śkaṃ āptā neñc sparcwäntāśśi akälyme śkaṃ ...
 468. A 332 b6 1: śkaṃ klyoṣtär || kupre pat nu ...
 469. A 332 b7 3: mahākāśyapnac we säs kaśśap ptāññäkte märkampal tkaṃṣi kotäryo ...
 470. A 332 b7 11: ... kaśśap ptāññäkte märkampal tkaṃṣi kotäryo näknäṣtär wraṣiṃ kotäryo mā porṣiṃ kotä ///
 471. A 332 b7 14: ... tkaṃṣi kotäryo näknäṣtär mā wraṣiṃ kotäryo porṣiṃ kotä ///
 472. A 332 b9 6: rkampal weñeñc kusne märkampal täm märkampal weñeñc kusne mā – – ...
 473. A 332 b9 10: ... märkampal täm mā märkampal weñeñc kusne – – – ·w·ne weñeñc kusne ...
 474. A 334 b7 16: ... – – – ṣ säm wl(e)santrä ///
 475. A 334 b8 2: nasläṃ nasläṃ śla – – – – ...
 476. A 335 a3 2: tsoptsuneyā wraskeyā präṅkṣā wrasa ///
 477. A 335 a5 7: – – – o·i – ypantās ///
 478. A 338 b6 7: /// käṃ pu tere • ṣāmaṃ ñomā kenäl mā penu k· ///
 479. A 338 b6 10: ... tere • ṣāmaṃ mā ñomā kenäl penu k· ///
 480. A 340 a6 25: ... klyoṣāmäs : #80a śwātsi pälko , opyāc näm ; mā ne(ṣā)
 481. A 340 a6 29: ... pälko , mā opyāc näm ; ne(ṣā)
 482. A 340 b2 6: %12 /// ākālyo : #83a wär kälpāt , stāmis pältwā ; ...
 483. A 340 b6 27: ... śoś koluneyä)ṣ ; plotäk mälkärteṃ ; näṣ tswe weñā ;
 484. A 340 b7 15: ... śikṣāpat ; mäṃtne tmäk yok , nkatār : #86b oṣe(ñi pāre ; ...
 485. A 341 b1 16: ... , cem mäñcānt : #94b śwā(l śwā)t mäccāk ; eṣt ālu penū ...
 486. A 342 a2 11: ... – – – – – – te tam ñi ṣtmo tämyo täm ...
 487. A 342 a5 1: – – k· , yärkā y{a}l ...
 488. A 342 a5 10: ... k· , yärkā y{a}l 〈:〉 #1b śkaṃ nātäk , was cämplye ; ...
 489. A 342 b2 12: ... ṣñi käṣṣiṃ ypeyäṣ tsäknātsi āmāśāñ träṅkiñc ne nātäk
 490. A 342 b3 4: caṃ brā(māṃ) e(pe) ne was entsaträ was nū taṃne ...
 491. A 342 b3 14: ... was nū taṃne wkäṃnyo nātkis yäsluntaśśäl cämplye
 492. A 343 a2 4: (pa)t ñi enaṣlune (kaś to)räṣ el essik ats sräṅkā(t) ...
 493. A 343 a5 3: , (to)säm ; esam träṅksī : 1 || ...
 494. A 343 b1 7: – ṣñi ākāliss mosaṃ ypey{i}s tālorñe śk{aṃ} ka(ś toräṣ) /// (ca)m
 495. A 343 b2 6: weñlune(yäṣ) – – – – āluräṣ lānt erkat(une) ///
 496. A 343 b4 4: – (o)mäskeṃ wrasom (mā tu) cämpät elaṃ wañiyum nā(täk) ///
 497. A 343 b5 2: (te) ci karya{ṣ} (s)ā(s aru)ṇāvati ri ...
 498. A 347 a1 17: ... #6d tṣäk śkaṃ kaś tāṣäl ; säm saṃ lipo ; sass okā-
 499. A 347 a2 11: ... caṣ saṃsāraṃ : #7a kusne ñi , ṣñaṣṣe nāṃtsu ; ke pat ...
 500. A 347 a2 19: ... ṣñaṣṣe nāṃtsu ; ke pat näṣ , nāṃtsu tām ; puk tsa-
 501. A 347 b2 8: ... : #8b āraṣ śol cami ; śkaṃ säm śural : #8c śol ...
 502. A 353 a5 4: ārtlune pältskumäñcsā plaṃtmāṃñcsā kuñaś ypamāñ(cs)ā (ypāmañcsā) (pä)ltskumäñcsā • ṣoma ...
 503. A 353 b3 11: ... ślok śikhi ptāñ(äktā prātimo)käṣ ṣeṣ : nākṣant mā miṣant prātimokṣaṃ śkaṃ kākrupu ...
 504. A 353 b3 13: ... ptāñ(äktā prātimo)käṣ ṣeṣ : mā nākṣant miṣant prātimokṣaṃ śkaṃ kākrupu : mem ...
 505. A 354 a1 28: ... āklye – – – – (śu)rāmäntu mäskaträ kāk(mä) – – – – ...
 506. A 354 a2 15: ... kanakamuni ptāñäktā prātimokäṣ : poñcäṃ omäskuneyis yāmlu(ne) – – – – – ...
 507. A 354 b5 9: ... – – kaknuṣ yomnāseñc kuyalte täm yāmṣunt : posāc pälcas : pritwäs ...
 508. A 355 b1 14: ... , pāsanträ ; saṃvarṣi slyi , ktäṅkāñc ; eṅkäl ṣurmaṣ : #1a ...
 509. A 355 b1 24: ... ṣurmaṣ : #1a ymassuṣ wrasañ , pranträ ; ālu ṣñi wram , ...
 510. A 355 b1 31: ... pranträ ; ālu ṣñi wram , kotnec ; yoñiprākräṃ : #1b ymāssuṣ ...
 511. A 355 b1 43: ... ymāssuṣ wrasañ , ālu śol ; sumnāträ , mā (mä)nteñc ; sim ...
 512. A 355 b1 46: ... ālu śol ; mā sumnāträ , (mä)nteñc ; sim saṃwarṣi : #1c ...
 513. A 357 a3 12: ... näṃ tri wäknā pūk sne yañ skam pū ///
 514. A 358 b1 19: ... – – : – ·r·m·kā sātäk sasikuṣ lamñä : – p·ś ñä ...
 515. A 359 2 2: | waste naṣ mokoneyo mamiyuntāp | etad ...
 516. A 359 6 13: ... (nā)sti te | antarābha – penu naśś ·(t)ñ(i) | nt(arā pā)th(eyaṃ)
 517. A 359 7 8: ... vidyate tava | ywārckaṃ śuk śkaṃ kälpnāträ tñi | 2 d(v)ipaṃ kur{u}ta ...
 518. A 359 9 13: ... | na punar jātijarām upeṣyasi | nunak cmol mokoneyac kāts(e)
 519. A 359 40 4: /// māṇabṛṃhaṇa • kāsu āmāñis pyāṣtlune | ma ///
 520. A 360 a3 3: /// piñ te nasmāṃ ceṣ | tāta tāteti ...
 521. A 360 a7 17: ... | na tu putrā nirāśravā | nu sewāñ
 522. A 360 a11 15: ... bhikṣur na tāvatā bhavati | ṣāmaṃ täppreṃ ṣolār mäskaträ ///
 523. A 361 2 19: ... – – – – – – (m)ā śkaṃ lkā···
 524. A 361 13 3: punarbhavam | yiñc wtāk (naslu)neya(c) ///
 525. A 361 15 7: säs | naivaṃvidho brahmalokasya mārgo | tanne ///
 526. A 368 b3 5: /// lo cämpamo tāṣ ok·· ///
 527. A 369 a2 6: na siddhyate • rake cami perāk – cche • prīyānām apriyo ...
 528. A 371 b2 15: ... purcomoñcäs pācri mācri krañcäs śrāddheśi nasmāṃ ///
 529. A 375 a3 7: /// lyutār umparñāñ : mañi wra(s)k(e) naṣ ātlis kus·· – – –
 530. A 376 a2 1: campäs puk le ///
 531. A 376 a3 2: luneyäṣ mloskaträ ///
 532. A 377 3 5: # %14 /// , nu oklop ; kamsaṃ ywārśkā , ...
 533. A 381 a2 3: /// (ṣo)maṃ wāwluṃt avasrut tāpluneṣinās avasrut tāpluneyaṃ ritwāṣlune ...
 534. A 381 a5 8: ... saṅkāvaśeṣ maṅkäṃtwāśśi • ṣomaṃ wāwluṃt ṣomaṃ wāwluṃ – śśi • āmpe pis ...
 535. A 385 a4 15: ... • kuśal märkampaläntu • abhāvanā • wrāṣlune • ykorñe palskaṃ yneś tās̝ ...
 536. A 385 a5 10: ... wleṣträ • arunt kāswoneyäntu yneś yasi cämpäṣ mā arunt kāswoneyäntwis prāpti arässi ...
 537. A 385 a5 12: ... arunt kāswoneyäntu yneś yasi mā cämpäṣ arunt kāswoneyäntwis prāpti arässi mā cämpaṣ ...
 538. A 385 a5 17: ... cämpäṣ mā arunt kāswoneyäntwis prāpti arässi cämpaṣ : anavahi •
 539. A 385 b1 5: teti yo rtha : yulā naslune kāswoneyäntwac tanne wkänyo kusne ...
 540. A 385 b2 2: yulā mäskanträ : || apramāda : sne ...
 541. A 386 b2 17: ... {n}a〈†ṃ〉 vihethayati : kene cämpluneyā ālykes miyäṣ || nyāyapravanasya • kā-
 542. A 387 a1 4: ntam udgṛhituṃ • cämpäl naṣt pärkluneyäntwāśśi ākā kumnässi • ...
 543. A 387 a2 13: ... arämpāt nāṃtsu kuprene ākāś ñom wram nasäl ṣeṣ l· ///
 544. A 387 b3 8: ... nasluneṣināp wākmis • r apravṛtte • swārtwlune • prahāṇasaṃśabditāyā • prahāṃ ñom·· ...
 545. A 388 a4 5: /// ālampaṃ yasi • ālkont indri(ñ) ///
 546. A 388 b1 6: /// (ka)lp nāṃtsu säm ak nāṃtsu • arkätsäṃ pä ///
 547. A 392 b1 1: śkaṃ kāse klo /// (brāhmaṇa)pravarās
 548. A 392 b4 1: brāmaṇi ytār kl(awanträ) ///
 549. A 393 b4 3: /// wram pākraci yā ///
 550. A 393 b6 5: /// se ṣñ= āñcäm pāṣtā ///
 551. A 394 a3 5: lānt tācaṃ märkampalā tācaṃ märkampalā watku wätkäsmāṃ pälkāt mrosklune kātkaṃ ...
 552. A 394 a4 5: plākṣāt waṣtäṣ läntässi tärkor kälpāt – m· – – : ...
 553. A 394 b1 10: ... koṃ wäc koṃ pe ; śwāsi tāp , tricäṃ koṃ • #1b ...
 554. A 394 b1 19: ... tricäṃ koṃ • #1b śtärcäṃ k(oṃ) m(ā tāp) ; päñc(āṃ) k(oṃ) śkaṃ , ...
 555. A 394 b1 29: ... k(oṃ) śkaṃ , • #1c śwātsi tāp nunak ; ṣñ= āñcäm risāt ...
 556. A 395 a1 21: ... klopaṃtsuts mäskatār puk wramäṃ ṣäpnā nāpak mäskanträ ṣñikek wasäṃ se ṣokyo patatam
 557. A 395 a2 15: ... ṣak atsek cam ñäktañ pāsaṃträṃ ñātseyac kumnäṣ tämyo pältskäṣ tsrucaṃ klop sañce ...
 558. A 395 b1 13: ... • tmäṣ āsuk ysi kuc yärmaṃ campär pälskānt kupre śrāvasti riyaṃ anne ...
 559. A 395 b2 7: klāṣ-äm tämyo cam kausalṣiṃ wärt āssuk katkar || mäṃtne nimittājñes brāmnāśśi śrāvasti ...
 560. A 396.b a2 4: /// pl· te k – ///
 561. A 397 a5 10: ... wewñuṣ || śtärcāṃ dhyā – nuṃ m(ā s)uk (mā) klop wärpālune ats kuyalte ...
 562. A 397 a5 12: ... śtärcāṃ dhyā – nuṃ m(ā s)uk (mā) klop wärpālune ats kuyalte āly· ///
 563. A 397 a8 17: ... papälykunt pärkärnunt wāwäskṣunt wraṃ akmall oki nu wätk· ///
 564. A 397 a9 14: ... tämyo tm· – – wsokone wewñu ynālek || täm nek pälske– ///
 565. A 398 a2 4: /// ·par • säm tālo ṣñi āsāna wañi tām ...
 566. A 398 a4 4: /// (pä)klyoṣ klyomiṃ säm saṃ saṃsāraṃ cmol naṣ mā ...
 567. A 398 a4 10: ... mā säm saṃ saṃsāraṃ cmol naṣ pe ///
 568. A 399 a6 9: ... wärkṣälyo śkā śināssi cämpäṣ tāpär nu – lyi kuya ///
 569. A 399 b2 11: ... || maṇijvāle bodhisattu träṅkäṣ klyom metra(k) ok ///
 570. A 399.20 a3 3: /// (kä)lyme l· ///
 571. A 399.29 a3 3: /// – ///
 572. A 400 b2 4: /// nasluneyum nasam yātaṣ-ñi lyä ///
 573. A 405 a3 18: ... , kälkoṣ ṣeñc : #Xx yalaṃ yalaṃ ; wrammaṃ mā kärsoṣ ; ...
 574. A 405 a3 22: ... #Xx yalaṃ mā yalaṃ ; wrammaṃ kärsoṣ ; im· /// %14 #Xx
 575. A 408 a3 6: /// tṣ· tñi śol ṣolār ///
 576. A 408.b a2 3: /// ·n· ka – ///
 577. A 408.d a3 3: /// me ///
 578. A 408.h a3 5: /// – yal säs te ·ā ///
 579. A 408.h b2 4: /// m p·lkässi cä ///
 580. A 408.j a2 3: täṣne 15 ///
 581. A 408.o a3 2: /// po ///
 582. A 408.o b5 3: /// – anapä(r) ///
 583. A 413 b3 3: /// yśalmsaṃ träṅkāṣtär pälkārs· ///
 584. A 419 a2 2: /// wāsäṅkāntä ///
 585. A 419 b4 8: ... (tṛṣṇā nāsti hi lokanāyi)nī • yoke n· ///
 586. A 423 b1 4: /// (asaṃkīrṇāryavaṃ)ś(a)ja〈ḥ〉 : – triwu ///
 587. A 424 b4 3: /// • yutkāluneyu ///
 588. A 432 b4 12: ... ṣrum pāk· – ñ· || tmäṣ ///
 589. A 433 a2 3: /// yluneyaṃ kälkā ci saṃ ṣrum ṣeṣ || ...
 590. A 433 b2 7: /// sa ñi pältsäk – ssi – mp·ñc • lā ///
 591. A 433 b5 7: /// sw· ·w· – prasenajiṃ lānt kälwānt prasko ///
 592. A 434 a1 3: ālu śol sumāluñeṣiṃ ///
 593. A 436 b3 3: /// m klyoṣār koṃ p·ñc·ṅko suk w(a)ñi yāmuräṣ ...
 594. A 436 b5 5: /// näṣ paräṃ kälpo nasäl ṣem tanäk ṣakk ats puk ...
 595. A 440 b6 4: /// āñmā risānt penu el ///
 596. A 441 b2 3: /// c·rkāṃ ///
 597. A 441 b4 4: /// nunak träṅkäṣ opyāc ///
 598. A 442 b5 6: /// k – k tñi kulypatär·i ///
 599. A 444.e a1 2: /// ///
 600. A 444.e a2 3: /// yäntu ///
 601. A 446 a4 5: /// ·ñ· pis saṅkäṣ nasäl • kuprene nu ka ///
 602. A 447 a5 3: /// skatär – ṣ säṃ mäska ///
 603. A 457 a2 2: /// śwā – || yāmikaṃ bhaiṣajyaṃ (•) ...
 604. A 458 a5 1: kāmanträ • cāturdiś s· ///
 605. A 459 a4 3: /// k pāk yalaṃ || kocava • ki ...
 606. A 459.c a4 2: /// nu cä – ///
 607. A 460 b2 8: ... pyāṣtäṣlis mosaṃ || na cchādayati • pyāṣtäṣ || pr· ///
 608. A 462 a4 4: /// tam • lyutār nāntsunt : || pujādhi ///
 609. A 463 a2 3: /// ·ru lo tākā tatriku || prapātāt prapa ...
 610. A 464 a1 4: /// ṇa • ṣā – – – – palluneyä ...
 611. A 466 b3 4: /// vā • wañiṣi ///
 612. IOL Toch 2 a3 10: ... ñyās ṣpä kartseśco : tuk māka nai ttauwak te-yä(knesa) ///
 613. IOL Toch 2 a4 10: ... ente krui śpālme toṃ tarya nomyentampa ke(kamu) ///
 614. IOL Toch 2 b1 11: ... : su krui ra triśäṃ ot cwi n· ///
 615. IOL Toch 2 b3 11: ... kwri auswa nno tsa 4 empakwaccai pkwaly(e)
 616. IOL Toch 4 a1 2: /// (mā wänta)rw(a)mpa rittoṣ palsko läklentameṃ tsälpātsiś ṣarm ...
 617. IOL Toch 4 a2 7: /// (nesamane ṣä)rmanasa tseṅkemane : ṣärmanmaṃts tatākarne kesemane lkāṣṣän-me • snai-āñm aikarona ...
 618. IOL Toch 4 b4 2: /// (mā) ṣ(e)k(a)ññeṣṣai śoline tsäksenträ • skeyeṃ rano ...
 619. IOL Toch 5 a1 3: (i)ntriṣṣe samuddär soyässi cämyāwa nesañ nāki : ṣañ ...
 620. IOL Toch 5 b2 8: ... taukau-c saim pācer lāma-ñ prosko 13 ṣṣe nta kca cmelane ñem ra ...
 621. IOL Toch 5 b3 2: yolaiñesa ṣṣe nta aṣkār śmāwa : kwīpe-onmiṣṣeṃ ...
 622. IOL Toch 5 b3 13: ... : kwīpe-onmiṣṣeṃ pwārasa tsaksau śmoññai śaulaṣṣai ṣ prutkaṣä-ñ : ciṣṣe saimäś kloyomar ...
 623. IOL Toch 233 a1 3: /// (śai)ṣṣettse olaṅkä wikäṣlyi 27 jīryanti v(ai) ///
 624. IOL Toch 307 a3 16: ... : ṣuk-yäknesa śaul-śīlo wätkau rano poyśinmeṃ ceu
 625. IOL Toch 307 b1 13: ... wat mīyäṣṣälyñe : mamāntaṣ 〈ṣ〉pä palskosa ñiś reki weñim nta krentaṃts m= ...
 626. IOL Toch 307 b1 19: ... mā ñiś reki weñim nta krentaṃts m= ārtaṣ : waiyk(e)
 627. IOL Toch 307 b3 4: ra yāmornts= oko nakṣtär te ṣek karsoymä : po ...
 628. IOL Toch 307 b4 3: yāmors= olpo nesäṃ karsoṃ wnolymi : 16 śraddhavārgṣe ...
 629. IOL Toch 367 b5 4: /// (dha)r(ma)cārī • y(olo) ///
 630. IOL Toch 479 b3 3: /// pilko cäñca(n-ne) ///
 631. IOL Toch 554 a2 3: /// (yai)kormeṃ n(ano) ///
 632. IOL Toch 554 a3 3: /// (pä)lskosa – ///
 633. IOL Toch 579 a1 2: /// ///
 634. IOL Toch 579 a3 2: (ompa)lskoñe yänmāṣṣäṃ – – – ///
 635. IOL Toch 716 b4 3: /// (pä)lskosa mä(rka)r(tsts)e ///
 636. IOL Toch 862 b3 1: (mā n)e(sä)ṃ meṃtsi kutame(ṃ prosko)
 637. M 500.1 b1 26: ... kekts(e)ñmeṃ ; ysāra ṣiss(i) mr(estīwe ; mā) kul(ā)-c (warkṣäl :) #42c
 638. M 500.1 b4 24: ... ṣpä ; śaul i(nd)r(inta) kektseñän ; taccimar : #44b pāntai källoym i(meṣṣe) ...
 639. M 500.1 b5 4: (tsirauññeṣṣe sahāye ; ñiś ā)ri : #44c poyśiññeṣṣe akālksa ...
 640. PK AS 1A b2 2: -vargaḥ ṣekaññeṣṣe kraupe || || kāma jānāmi ...
 641. PK AS 1A b4 6: /// • # tumeṃ ñi tākat #1d kāmebhyo jāyate śoka〈ḥ〉 • ...
 642. PK AS 1B b2 3: /// # (m)ā (s)oylñe pälskontse yonmasa : #13b tato ...
 643. PK AS 2C b3 5: || alāsäṃññe ṣpane aramśne astaräṃñe nakanmats ecce spārtalñe • kestantse ...
 644. PK AS 2C b3 12: ... astaräṃñe nakanmats ecce spārtalñe • kestantse nesalñe • kramartsäñe katsāntse aruci
 645. PK AS 3A a4 3: malkwersa tesa upadrap tsmetär śale lakle ṣamäṃ || ...
 646. PK AS 4A a3 19: ... sälyeṃno ; prākre ysomo eñcīmar ; āk kuloytär-ñ 24 #24d paramārthä
 647. PK AS 4A b2 24: ... : #27a mamāntaṣ ra yolainne ; ñi t(ā)koy māntalyñe ; kuse ṣ
 648. PK AS 4A b3 8: ... : #27b kauṣentai ra sanaṃne ; wer śono wṣi-ñä nta ; tarkoym ...
 649. PK AS 4A b3 22: ... : #27c aknātsaimpa ṣe śmalyñe ; ñī tākoī śänmīmar ; krentäṃmp= eṣe
 650. PK AS 4A b5 17: ... : #28c papāṣṣorñe aiśam(ñ)e ; ompalskoñe marsoym ; s(n)ai mīyaṣlyñe : 28 ...
 651. PK AS 4B a4 1: kulā-c warkṣäl : #2c säswa ā(ñm ...
 652. PK AS 4B a5 8: ... ṣpä ; śaul (indrinta ke)k(t)s(e)ñän ; taccimar #3b pāntai källoym imeṣṣe ; ...
 653. PK AS 4B a5 18: ... källoym imeṣṣe ; tsirauwñeṣṣe sahāye ; ñiś ārī : #3c poy(ś)i(ññeṣṣe) (a)kālksa ...
 654. PK AS 4B b3 23: ... tākoy ñi ; wāki nta ksa (klautkoy) ;
 655. PK AS 4B b4 10: ... #5b pelaiknesa (yolone) ; palsko wīna källoy-ñ ; kṣana yärmne : #5c ...
 656. PK AS 4B b4 20: ... yärmne : #5c poyśiññeṣṣai ekṣalymeṃ ; triśīmar källoym ṣpä ; os(tm)e(ṃ lalñe)
 657. PK AS 5A a4 6: ; śtwarā-yäkne welyñe ñiś ; weñim nta : #7b āñ(m) ///
 658. PK AS 5A a5 3: ; snai-pele pāloymar ; po cmelane : #7d ...
 659. PK AS 5A b2 10: ... cmelṣeṃ ; tarya śpālmeṃ naumyenta ; ñiś marsoy(m : #9c ·)e /// ...
 660. PK AS 5A a6 3: kest ; ṣp emañña lkoyentär-ñ ; po saṃsārne ...
 661. PK AS 5B a3 21: ... ksa ; karsoym kektseñ kautātstsai ; ṣ treñcī(mar 25 #25d (pai)(ka)lñesa
 662. PK AS 5B a6 22: ... ; tremi kleś ñiś emañña ; lkoyent(rä #27b rekaunaṣṣeṃ ścirenäṃ ; kwri ...
 663. PK AS 5B b5 15: ... ñiññeṣṣeṃ wäntarwa ; weśeññai-yärm eñcīmar ; treñcīmar : 29 #29d ātmavārgä paiykām(ai ...
 664. PK AS 5C a2 5: kuse w(e)lñenta : #31a ārttoymar mā weñim ; buddhavacaṃ śastarmaś ...
 665. PK AS 5C a2 7: kuse w(e)lñenta : #31a mā ārttoymar weñim ; buddhavacaṃ śastarmaś ; yamim ...
 666. PK AS 5C a3 3: (:) #31c no kante pikwala ; snai-pelempa rittowo ...
 667. PK AS 5C a4 16: ... śmalyñe : #32b ainakeṃmpa larauñe ; yamīmar muskātsiś ; po krentaunaṃts
 668. PK AS 5C b2 13: ... auspa : #34b viparyāsṣe sūrmesa ; ṣ wāloyträ piś cmelṣeṃts ; ek ...
 669. PK AS 5C b6 22: ... yaknentsa ; ostmeṃ lalñe pärnāññets ; ārttoymar #36c
 670. PK AS 5D a5 12: ... āntseṃ ; paramārthä karsoym ñiś ; ṣp treñcīmar : 3(8) #38d /// ...
 671. PK AS 6A a2 4: lyelyku nest ; nano ost yāmttarä 9 #9d poṃc ...
 672. PK AS 6A b2 10: ... wate weña tot pärkre ; prekentsa ñäś tallālle : #13a toṃ läklenta ...
 673. PK AS 6B a2 7: : #76c po cmelaṣṣi pacera ; cämpmoñ toṃ skwanma aitsi 76 #76d ...
 674. PK AS 6B a3 7: tukästr anaiśai : #77a kalymis= eṅträ palsko ; läklentaṃts āke yāmṣä(ṃ) mā ...
 675. PK AS 6B a3 13: ... mā palsko ; läklentaṃts āke yāmṣä(ṃ) : #77b mäkte klyauṣträ pūdñäkt(e) ;
 676. PK AS 6B b2 19: ... olypotse : #80a kauṣäṃ mant ra yairoṣ
 677. PK AS 6B b7 6: ṣp yāmṣi etsarkle : #82a ṣp cämpyāre kleśanma ; palsko cwi ...
 678. PK AS 6C a2 4: aipoṣ ; swese olypotse kauṣäṃ : #83a mäntrākkak kartse ...
 679. PK AS 6C a2 15: ... mäntrākkak kartse yairoṣ ; palskw eṅkäl kauṣn= olypotse (:) #83b
 680. PK AS 6C a3 13: ... ka ṣpä wāki : #83c ścono kauṣn= aknātsaṃñ= ; emāno maute yokīye
 681. PK AS 6C a5 6: papaikau āstre : #84b ṣim prākre aipu no ; iścemtsa oṃṣmeṃ ...
 682. PK AS 6C a5 13: ... prākre aipu no ; iścemtsa oṃṣmeṃ yāmu : #84c wraṃtse stmānma
 683. PK AS 6C a6 4: (tr)oṅkanma ; pälkowwa m= ānaiśai tākaṃ 84 #84d śanmäṃ swese ...
 684. PK AS 6C a7 5: (mäkte) ostne tsroriṃtsa ; wal(k)e kauṣän olypotse : #85b mant ...
 685. PK AS 6C a7 14: ... olypotse : #85b mant se pals(k)o yairu ; tākaṃ kwri śtwer wara(ṣlyñesa
 686. PK AS 6C b3 5: westrä : #86c krentauna päst arseṃ ; maim palsko cmelane ...
 687. PK AS 6C b5 14: ... ceu āklyisa cmelane ; ompostäṃ yneṃ-ne m= ārsen-ne 87 #87d kärtsauññempa
 688. PK AS 6C b6 4: ket palsko ; tākaṃ yairu te-yknesa : #88a wlāwalyñesa ...
 689. PK AS 6C b7 1: yām(w) os= ; tärkau wat ānts= ...
 690. PK AS 6C b7 15: ... : #88c wiṣaintaṣ(ṣ)ai yokaisa ; (wa)wārpau ṣañ e(ṅkä)l (cw)i 88 #88d
 691. PK AS 6D b3 6: (tu)meṃ pūdñäkte ślok wñā-neś ; klaṅkälyñe pr(akre)nts(a) ; olaṅ(k) ai(śalle) tsa) ...
 692. PK AS 6E a4 9: ... (:) #12b (s)ū no ṣamāne ; tsälpau westär ; pal(s)kal(yñ)e(ntameṃ – – ...
 693. PK AS 6E a6 10: ... 12 #12d se ñi palskalyñe ; ṣañ miyästsi ; /// %8
 694. PK AS 6E b7 5: ; ineś mäskentär ; ṣp kärsnanträ kleśämpa ṣe ; kuse ...
 695. PK AS 6I a5 3: /// (wästsan)m(a) wasästä(r) ///
 696. PK AS 6I b1 4: /// – kuse campe(ṃ) ///
 697. PK AS 7A b2 8: ... -i 〈:〉 #x nauṣ kwri weñcer empreṃ ; postäṃ kal(t)rä empreṃne : ...
 698. PK AS 7A b4 11: ... toṃ mant weṣ(ṣ)i (re)kauna 30 #30d ñi laute ·au (– –); ///
 699. PK AS 7B a1 12: ... ts· śak solme – #74c kakraupauwwa ; maiyyāts(tsana yāmorntasa 7)4 #74d cey ...
 700. PK AS 7B a2 28: ... : #76a śak po āstrona ; kekl(y)utkuwa kraketstse : #76b toṃ yāmorntasa
 701. PK AS 7B a5 17: ... epastyaññe yänmacer #1c yāmornta yāmtsi ; ṣpä triścer makā-ykne : 1 #1d ...
 702. PK AS 7B b1 27: ... 3 #3d intsu no yāmor ; nemcek tänmaṣṣeñca : #4a iñcew yāmo(r)s(a) ...
 703. PK AS 7B b1 35: ... tänmaṣṣeñca : #4a iñcew yāmo(r)s(a) ; ṣpä cmetsiśc yuwäṣṣäṃ
 704. PK AS 7B b2 15: ... : #4c cew yāmorsa sū ; nemcek ṣpä tänmasträ 4 #4d kuse ...
 705. PK AS 7B b4 33: ... solmen omte śaul ś(ā)yeṃ : #7b
 706. PK AS 7B b6 2: ; parskaṃ mā ykāṃṣñenträ : #8c mā ...
 707. PK AS 7B b6 4: ; mā parskaṃ ykāṃṣñenträ : #8c mā kwipeññenträ ; ...
 708. PK AS 7B b6 8: ... mā parskaṃ mā ykāṃṣñenträ : #8c kwipeññenträ ; mā onmi(ṃ yamaske)n(trä) 8 ...
 709. PK AS 7B b6 11: ... ykāṃṣñenträ : #8c mā kwipeññenträ ; onmi(ṃ yamaske)n(trä) 8 #8d kātkeṃ plontonträ ...
 710. PK AS 7C a2 3: : #10c solme läkle ; klinaṣṣän-me warpatsi 10 ...
 711. PK AS 7C a3 9: ... ; kw(i)peññenträ āñmne ka 11 #11d no deśit pest ; yamaskenträ mā ...
 712. PK AS 7C a3 15: ... mā no deśit pest ; yamaskenträ rano : #12a tärkänaṃ ārtte ; ...
 713. PK AS 7C a3 22: ... rano : #12a tärkänaṃ ārtte ; ra rintsi cämpen-ne : #12b cmenträ ...
 714. PK AS 7C a6 1: no yāmor ceu ; a(kek ca)mpeṃ ...
 715. PK AS 7C b4 10: ... #18d intsu no yāmor ; yāmu no kakraupau : #19a cew rano ...
 716. PK AS 7C b5 24: ... : #20b se yāmor yāmu ; kakkraupau mäsketrä : #20c ktow ramt ...
 717. PK AS 7C b5 33: ... : #20c ktow ramt śäkt(ā)lye ; postäṃ aiśai yāmu : 20 #20d ...
 718. PK AS 7C b6 6: no sū yāmor ; kakraupau no yāmu #21a mäk(t)e yäknesa ; ...
 719. PK AS 7C b6 36: ... ; yolo yāmtsi ñeweträ 21 #21d no yamaṣäṃ ; m(ā) tu
 720. PK AS 7C b6 40: ... 21 #21d mā no yamaṣäṃ ; m(ā) tu
 721. PK AS 7E a3 5: ṣpä kātkeṃ tusa ; (m)ā onmissoñc mäskenträ : #5c snai ruwe ...
 722. PK AS 7E b1 5: meṅki tākaṃ rittaṣṣeñca ; tākaṃ-me kärtsene : #7c m(ā – ...
 723. PK AS 7E b1 10: ... ; mā tākaṃ-me kärtsene : #7c m(ā – – – – ; spe)lk(e) ...
 724. PK AS 7E b2 6: – ··ṃ ·e (–) ; ra kātkeṃ āyorsa : #8a cai ...
 725. PK AS 7E b5 2: ke lwāke ; kärtsauñeṃtse tatākaṣ : #9c ...
 726. PK AS 7E b5 19: ... lāre tatākar ; entsesñeṣṣe sananämpa ; palsko tärkoṣ wräntä(r 9) #9d ///
 727. PK AS 7F a2 10: ... entsesa attsaik ; eśne wawālaṣ ; cäñcan-me āyor aitsi ; olypotse śateñ ...
 728. PK AS 7F a2 35: ... āyornt= aiṣṣäṃ) ; /// %7 #11c (mā)
 729. PK AS 7F a3 4: mā(ka) lykwarwa ; rano ṣek-ṣ(e)k ; mā āyorṣṣe kreṃt ...
 730. PK AS 7F a3 8: ... lykwarwa ; mā rano ṣek-ṣ(e)k ; āyorṣṣe kreṃt wāṣmoṃmpa ; āklyi yāmu ...
 731. PK AS 7F a4 9: ... no ; entse lāre mäsketär-ne ; m= āyor aitsi cäñcan-ne : #12b te ...
 732. PK AS 7F b1 19: ... ; sn(ai)tse mäsketrä ; entseṣṣe ṣpä cäñcan-ne ; āyor aitsi alyeṅkäṃ(ts :) ...
 733. PK AS 7F b2 1: (mā ā)yorne ; (ri)ttäṣṣeñca tākan-ne : #14b ...
 734. PK AS 7F b2 8: ... ā)yorne ; (ri)ttäṣṣeñca tākan-ne : #14b ket ra nta kca ; aiṣṣäṃ ...
 735. PK AS 7F b2 23: ... ; tūsa snaitse mäsketrä su ; yāmorsa yärpontaṃts : #14c mā ākl(y)i ...
 736. PK AS 7F b2 28: ... ; mā yāmorsa yärpontaṃts : #14c ākl(y)i yāmu ; m· /// %5 ...
 737. PK AS 7F b3 14: ... ; kektsentsa skwassu ; mäsketär tne palskosa ; kuce ṣarm tūne tu ...
 738. PK AS 7F b4 4: ra ; skw(a)ssu no palskosa : #15b kuse no ...
 739. PK AS 7F b4 21: ... skwassu ; mäsketär tne makā-yäkne ; no skwassu kektseñtsa : #15c yarpo ...
 740. PK AS 7F b5 4: palskosa ; skwassu no kektsentsa 15 #15d intsu no ...
 741. PK AS 7F b6 15: ... #16b kuse no su wnolme ; kektseñäṣṣe ; sakusa skwassu ma rano ...
 742. PK AS 7F b6 32: ... pälskoṣṣe : #16c pern= eṅkälpatte ; /// %4 #16d
 743. PK AS 7G a2 34: ... ; tänmaskentra cents onolm(eṃts ; yāmor nanautau :)
 744. PK AS 7G a4 10: ... ce klautkesa ; śaul no ykāk nanautau : 18 #18d kuse no ...
 745. PK AS 7G a6 21: ... cai wnolmy aiśalyi ; kete yāmor nanautau ; ma rano śaul nanautau ...
 746. PK AS 7G b1 23: ... ṣ kleśanma : #20c cents onolmeṃts ; yāmo(r na)nautau ; mā (rano) ...
 747. PK AS 7G b1 28: ... onolmeṃts mā ; yāmo(r na)nautau ; (rano) wkä (śaul nanautau) ; /// ...
 748. PK AS 7G b6 16: ... tetemoṣä ; yolo-were mäskenträ : #23a wätkāltsana ; yuṣona yndrinta ; mäskentär-me ...
 749. PK AS 7I a6 18: ... #12c pos= oṃṣap su mäsketrä ; cewsa mäsketr auṣäp ksa 12 #12d ...
 750. PK AS 7I b6 26: ... #17c amiśkäññe erṣeñcai ; reki sū nemce= klyauṣäṃ (: 17 #17d ekñiññenta ...
 751. PK AS 7J a3 10: ... wnolmentse ṣek cpī mäsketrä 19 #19d cpī taurä mā tweye ; kektseñäśc ...
 752. PK AS 7J a3 13: ... mäsketrä 19 #19d mā cpī taurä tweye ; kektseñäśc ma wa= tswetär ...
 753. PK AS 7J b1 29: ... ṣpä ; wlaiśke pautarṣke : #2b (mā ṣpä cmelane ; māka-yäkne ce)w
 754. PK AS 7J b2 19: ... ; yoktsi enepre 2 #2d pretenne su ; tänmasträ cpī yāmorntse ; ...
 755. PK AS 7K a4 6: /// #34a (–)rak arañcmeṃ ; po ārseṃ sā(mpa)tsi • #34b päst ...
 756. PK AS 7K a6 21: ... ; (cey am)iśkaṃ nyatsessoñcä 36 #36d kca yaikoṣä ; aknātsaṃñ(e t)e ṣarmtsa ...
 757. PK AS 7K b2 12: ... • #38c ce läklentaṣṣe ; werkemeṃ tsälpoṣ 38 (||) #38d (ni)ṣ(kr)amatne || ...
 758. PK AS 7K b4 14: ... ; yamaskeṃ yolo • #2a waṣ(m)o (mā nesaṃ-ñ) ; srukalyñeṣṣe ime ceṃts ; ...
 759. PK AS 7L a1 26: ... srukalyñeṣṣ= ; īme onolmetsä ; nesall(e ṣai •) #4c /// (ṣeme-ykne lkālyi ...
 760. PK AS 7L a6 29: ... – n ; muskālläññe kärsormeṃ ; kca mrausknātär • #8b kau ///
 761. PK AS 7M a5 16: ... #21c ktsaitsäṃñesa ksa ; läkle olypo nesäṃ 21 #21d kaklāyaṣ kemi ; ...
 762. PK AS 7M a6 12: ... • #22c nittaṃ ke(k)ts(e)ñe ; ktsaic(e)ṃt(s) ksa (śā)r (tsa)ṅka(ṃ) (22) #22d – ...
 763. PK AS 7N a1 14: ... – (cmela)n(e) : mele(ṃ)ṣṣe indri cpi kauṣträ : kektseñmeṃ c(p)i
 764. PK AS 7N a2 7: karttse were yaṃ kektseñmeṃ cpi yolo warṣä(ṃ)-ne kälymi-kälymi ṣäp cpi papāṣṣorñeṣe were ...
 765. PK AS 7N a7 21: ... ; yamaskeṃ yolo (:) #2a waṣmo ma ne(sn ; ñ)i (sru)(ka)lyñe(ṣ)ṣ=
 766. PK AS 8A b5 8: ... kete ñemttsa pwarne hom yāmäṃ su walke naṣṭa || rohiṇi näkṣātärne 〈pä〉knāträ ...
 767. PK AS 8A b8 18: ... hom yama(ṣä)le kete ñemtsa yāmä〈ṃ〉 su wal(k)e śawaṣäṃ 7 || maghaṃne sanaṃt(s)e ...
 768. PK AS 8B a3 20: ... āśe kärs{n}ālya kete ñemtsa yāmäṃ su walke nkelyñene yaṃ 15 || purvvaṣātn(e) ...
 769. PK AS 8B a5 23: ... su 〈n〉ta kca ketara yolo yāmtsi camp{ä}ṃ • 〈23〉 || purvvabhadravatne • ...
 770. PK AS 8C b5 12: ... no lu{}p{ṣ}ale ate ra tsa yaṃ lkā〈ṃ〉-ne ksa 10 || kwri āñme ...
 771. PK AS 13E a7 4: (– –)sa ksa t(a)ppaṃ-ne ; mā sāu tsāk(n)aṃ snai-träṅko ...
 772. PK AS 13E a7 7: (– –)sa ksa mā t(a)ppaṃ-ne ; u tsāk(n)aṃ snai-träṅko : #2a krentaṃts ...
 773. PK AS 13E a7 20: ... wrättsaitse ; kartse kuse yāmsäṃ ; tw= ololle /// %4 ; %7 ...
 774. PK AS 13E a8 15: ... (– –) – ; ywārc eṅkälñe trikṣäṃ : #2c su tu aiśamñe ...
 775. PK AS 13E b3 3: r(int)s(e) kälymiṃña(na) (mā) yp(au)nane ñäkcīyana riṃmpa tasemane täryāka wī ...
 776. PK AS 16.1 b4 10: ... po praśye lkālyi khadyotänta lwasāṃts w(e)k – (–)
 777. PK AS 16.2 b2 15: ... tane t(e)ri ste ente pañäkti śaiṣṣene tsämoṣ tākaṃ • twak māka krätayuk ...
 778. PK AS 16.4.1 a1 4: /// (yar)k(e) yāmtsiś nesäṃ ///
 779. PK AS 16.5 b2 2: /// : ce pkwalñesa wesäñ nai kartse ...
 780. PK AS 16.5 b3 10: ... ce lāntäś weṣṣäṃ || spālñene ||
 781. PK AS 16.5 b4 6: /// somotkäññe täṅwaṃ sū : cwī nta ksa kurpelle memī(yoṣ)
 782. PK AS 16.7 b2 7: /// (lyka)śke kärśi-ñ ra kektseñ śāmane ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ...
 783. PK AS 16.7 b2 12: ... śāmane mā ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ///
 784. PK AS 16.7 b3 12: ... ram no po śaulanma rintsatai : tañ ṣai pauśye mā ra pet
 785. PK AS 16.7 b3 16: ... rintsatai : mā tañ ṣai pauśye ra pet
 786. PK AS 16.7 b5 14: ... pälskontse prākre akṣāsta arañcäntse pratiṃ wsāsta
 787. PK AS 16.7 b6 14: ... pelaiknene ostmeṃ lantsi pkwalñe īte yamu-c : ñem ñiś
 788. PK AS 16.7 b7 4: /// (tärr)ek ri pālkau-c kuce ñi keśne ṣamāññe : ...
 789. PK AS 17A a2 26: ... kektseñe ; po tu nta ksa (m)ā nesäṃ ; lkālñe
 790. PK AS 17B a3 4: ceu ka kulātsi ta(rka)m stināskemtär arañc ṣañ : #1c ...
 791. PK AS 17B a3 14: ... ṣañ : #1c läkleṣṣana lykarwane ; cä(m)p(em wes) s·· nessi : 1 ...
 792. PK AS 17B a4 13: ... lkāskemane weṣṣäṃ || meñameṃne || # no mā(ka) ārttau sū ;
 793. PK AS 17B a6 39: ... ; wäntarwa cäñcarona ; ceu preke (:) #2a
 794. PK AS 17B b2 10: ... ; ceṃtsa ṣek sū aulāre ; – – – (2) || #2d ...
 795. PK AS 17C b4 5: poñ twe täṅwaṃñu ; m(ā) p(i) prukṣtar ñissa nta • #1a ...
 796. PK AS 17C b5 21: ... #1d kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ ; ceṃ klāwi (wä)rpātai : #2a prāṅkasta ...
 797. PK AS 17C b6 11: ... soya(ṣṣ)e – – ñe : #2b ñī pals(k)o wā(yasta) ; cīne meṅki ...
 798. PK AS 17E b5 21: ... ; cī säsweṣṣe , n(au)my(e)meṃ ; wätkomträ : #1a alāläcce , palskosa ...
 799. PK AS 17H b3 5: palskw indrinta pulāwat #1b toy nta kca ikenta ; krentäṃts ...
 800. PK AS 17I b3 10: ... läklenta : #1c epyācñesa snai-kärstau ; tw arṣṣītär-ñ pälskormeṃ : #1d klyentär-ñ ...
 801. PK AS 17I b4 20: ... : #1f ce yātalñeś namtsate-ñ ; ṣp śaul lac
 802. PK AS 17I b6 9: ... sai(m wast)e tāka rī(ntse) ñīśam(p)a parna lnaskeṃ säsweṃtsa watkai pr(u)kseṃtär ts(r)oriṃtsa ka ...
 803. PK AS 17I b6 17: ... säsweṃtsa watkai pr(u)kseṃtär ts(r)oriṃtsa ka perkentär-me (mā) t(n)e ñās(s)oñc ñīśam(p)a (ṣe)
 804. PK AS 17J a2 18: ... taisa mäsketar mai ksa tane pälskontse ayāto tāka-c
 805. PK AS 17J a3 18: ... säsweṃnmeṃ ste onolmeṃ lkātsi añmasu ne(sau) te kca añmantse
 806. PK AS 17J a5 12: ... rīṣṣi śāmna ṣemi tsrorīntsa ka perśīye〈ṃ〉trä parna lännaṣyeṃ • tumeṃ supriye l(āntäś) ...
 807. PK AS 17J b1 29: ... mutkuweṣ ; tsror(ī)nts(a) ka p(er)k(e)nträ ; m(ā parna) lnask(eṃ) 1 #1d ypärw(eṣ)ṣ(e)ne
 808. PK AS 17K b4 11: ... (tw)e trike(ta)r ; k(e)ś tättālñesa nesañ-c : #1b masta snai yparwe ; ...
 809. PK AS 18A a5 1: yotītär tusa mäntañyenträ pañäkte klyauṣa nāksate ...
 810. PK AS 18A b2 2: yaṣṣāte-nemeṃ wsā-ne • pakwārentsa myāska-ne : ceu ...
 811. PK AS 18A b3 3: skarāre-ne kampāl päst kalatar matsisa kauc laṅkäm-cä upanandenmeṃ ...
 812. PK AS 18A b3 14: ... laṅkäm-cä upanandenmeṃ kampāl päst ñaṣṣi sū wsā-ne ot śrāddheṃ aśrāddheś
 813. PK AS 19.5 b2 14: ... ime – – – ta – m(ā) ñake nta kārp(o)yeṃ ñī ///
 814. PK AS 19.8 b1 2: -lñ· m(ā) anaiwaccene māntalñe : 1 || ñake ...
 815. PK AS 19.13.Y b4 4: /// -rka ykāṣ yā ///
 816. PK AS 19.14.Y a2 4: /// kl(au)tsane nuwäṣṣäṃ m(ā) wl(ai)śke ///
 817. PK AS 19.18 a3 7: – – – onolmenne – – wīkäṣṣäṃ : ompals(k)oññe cwī mā olaṅ(k) ...
 818. PK AS 19.18 a3 12: ... – mā wīkäṣṣäṃ : ompals(k)oññe cwī olaṅ(k) ekñi(ññe) ///
 819. PK AS 19.18 a5 8: ... yamaṣṣäl(l)e • ce yäknesa yamaṣ(ṣälle) mäkte kärsnānträ arañc (plu)ṣṣälñentse tskä ·e ///
 820. PK AS 19.18 b4 3: /// r sam ñīñ(e)s(a) yolo p· – – ...
 821. PK AS 19.19.X b1 2: (aiśa)moṃtse sklok erṣalle te yäkne sañi – ...
 822. PK AS 19.19.Z a4 7: /// – – – – – ///
 823. PK AS 19.20.X b2 2: r(u)waṃ tūsa soyäṣṣän-m(e) po skwa-śconai(meṃ) – ...
 824. PK AS 19.22 a1 1: no tūne treṅkaskenträ • n(ai)vaṣa(ṃ)jñāṃtsa warñai ...
 825. PK AS 19.22 a3 10: ... • śār śārsa as(k)āci • taṣallona stauk(k)atsi ///
 826. PK AS 19.22 b2 6: ṣlen(ts)e – – – kärstau onolme tusa tu päst wikenträ • ...
 827. PK NS 1 b4 11: ... #2b lapaṣi ske taṃ ; ywārckaṃ ṣeś-śi : #2c pkänta lyamäṣ mā
 828. PK NS 1 b4 17: ... mā ṣeś-śi : #2c pkänta lyamäṣ
 829. PK NS 3 b2 8: ... – – ·lyi pat eṣäl srepe mäska(t)rä || namo mārasya puṣpadhvajasya kusumbhā(ya)
 830. PK NS 11 a4 3: bhavajña • po nesalle tatākar mäskemane aiśeñcai • ...
 831. PK NS 14 a3 1: ṣpä aknātsa(ññe)
 832. PK NS 19 b6 6: /// (e)kñ(e) wnol(m)e no ; nta aiśai yamītär : #2a tetkāk ...
 833. PK NS 22 a4 10: ... – – ṣṣe(ṃ) tsätkwañceṃ : #1a ṣp su cämpamo ; kreṃt pelai(kne
 834. PK NS 22 a5 12: ... (au)rce : #1c silyñe yänmāṣṣäṃ ; pälkan-ne wert(sy)ai(ne
 835. PK NS 22 b3 5: /// #4b (kuśala)pākṣne ; ṣp cämpyare st(a)matsi : #4c kärs(ā)nt(e ...
 836. PK NS 22 b6 9: ... ; palskosa) kreṃt pelaikne : #6a m= āykemanentse ; laṅtse taka(rṣkäññentse)
 837. PK NS 24 b3 5: /// w(e)lñenta : #31a ārtoymar mā weñim ; buddhavacaṃ śastarmaś ...
 838. PK NS 24 b3 7: /// w(e)lñenta : #31a mā ārtoymar weñim ; buddhavacaṃ śastarmaś ; ya(mim)
 839. PK NS 24 b4 10: ... ; sū śaul śpālmeṃ : #31c no kante pikwala ; snai-pelempa rittoṣ
 840. PK NS 25 and 26 a4 12: ... ; ṣek ñi tākoy yolaimpa ; (t)riwoymar : #30c yūkoym w(e)ta kl(eśaṣṣai ...
 841. PK NS 25 and 26 a5 13: ... rittauwa ; kuse we(l)ñ(e)nta : #31a ārtoymar mā weñim ; (buddhavacaṃ śastarmaś ...
 842. PK NS 25 and 26 a5 15: ... kuse we(l)ñ(e)nta : #31a mā ārtoymar weñim ; (buddhavacaṃ śastarmaś ; yamim ...
 843. PK NS 25 and 26 b1 14: ... kauṃ ; sū śaul (śpā)lme(ṃ) #31c no kante (pi)kul(a)sa ; snai-(pelempa rittoṣo ...
 844. PK NS 25 and 26 b3 3: larauñe ; yamīmar muskātsiś ; po krentaunaṃts : ...
 845. PK NS 27 a4 12: ... : #21b kauṣ(e)ntai ra sanaṃne ; wer ścono wṣī-ñä (nta ; tarkoym) ...
 846. PK NS 28 a6 17: ... ; mīyäṣṣälyñe : #15b mamā)ntau palskosa ; ñi(ś) /// #15c (ṣä)rmame(ṃ)
 847. PK NS 28 b6 7: sälyai(no ; prā)k(r)e ysomo eñcīmar ; {mā āk} kulo(ytär-ñ : 18 #18d paramārthä ...
 848. PK NS 29 a1 13: ... -r #1c k(a)marttikets , wakītse ; ynāñmäññe , śuketse ; su krosotär ...
 849. PK NS 29 a1 31: ... (– , – – –) ; (pr)ek(s)emtär , kuceś
 850. PK NS 29 a5 20: ... wa ṣārtai säsweṃmpa ; reki we(wñu) w(e)säñ : #1c tetaṅwañoṣ cai tā(koṃ)
 851. PK NS 29 b6 28: ... nai : #1a tu (yamal)ñesa , (ra) (ñ)ī sal(y)ai ,
 852. PK NS 32 a5 15: ... tumeṃ brāhmaṇi ālyaucempa plāc akṣ(ā)re • te tot amāskai ste kuse pärnāññana ...
 853. PK NS 32 b5 33: ... wäntarwa kuse ; aiṣṣäṃ āyor #2a tu māka ; ākteke ste ; ...
 854. PK NS 32 b6 31: ... śle smīlñe pilkosa brāhmaṇeṃ rupne lkāskemane cek warñai pärskau
 855. PK NS 34 a3 8: ... täṅwaññu sukkaka ṣeske śaiṣṣentse kärtse-rita (klaw)ā(t)e m(ā) alyaik nano tuk yäkne(sa)
 856. PK NS 36 and 20 b3 2: śconiye sū ksa nesäṃ kuse ñi(ś) maiyyasa ...
 857. PK NS 39 a3 12: ... –)ñ() ; orocci arṣaklañ • #43a wsäṣälyi ; aiśmontsä śāmnantsä : #43b ...
 858. PK NS 39 b1 13: ... ; ontsoytte lkāskau ṣek • #49b kärsnaträ ; krentaunaśc kawo ñi #49c ...
 859. PK NS 54 a5 9: ... yāmornta ; yamalñesa po śaiṣṣe ; rilñesa : #13b po ra ysomo ...
 860. PK NS 54 b2 9: ... 14 #14d saṃsāräṣṣe sakne ce ; ṣp ot wīna kälpāṣṣäṃ ; ṣekkā-yärne ...
 861. PK NS 54 b3 9: ... saṃsārṣṣana tserekwa ; aiśamñesa anaiśai ; rītoyträ : #15c mā ṅke campi ...
 862. PK NS 54 b3 13: ... anaiśai ; mā rītoyträ : #15c ṅke campi kleśanma ; e(ṅkalṣana)
 863. PK NS 54 b4 7: /// #15d śle kraketse nesmane ; ṅke campi krentauna ; īte yāmtsi ...
 864. PK NS 54 b4 18: ... īte yāmtsi : #16a paksi wnolmeṃ campi ; kwri
 865. PK NS 54 b6 7: #16d /// prākre eṅsate ; ot tsalpa : #17a bodhisātve tusāksa ; ...
 866. PK NS 83 a6 15: ... epe no täñ pelkiñ (:) #1c ṅke ṣä – – – – ...
 867. PK NS 83 b6 13: ... tesa kakāccoṣ yä(rpa)ll(e)ṣṣe ñäśo poyśiññe c(m)el ṣpä känte stärñ ś – ·k· ...
 868. PK NS 355 a2 2: /// twe prāskat || brāhmaṇ(i) ///
 869. SI B 119(2) b4 7: (a)kṛtañ ca pāpakam • yāmor yär(p)o(tstse yāmor) yo(lotstse) ///
 870. THT 1 a3 3: /// näksenträ mäskeṃntr eṃṣketse (:) #77b ·s· ///
 871. THT 2 a2 3: /// %2 (mā) sū nesäṃ ; kuse onwaññe tākoy ...
 872. THT 3 a1 12: ... ; māka wnolme(ṃ) kauseṃ : #87a (t)n(e) śak kre(nta yā)mo(r)nt(a) ; yākṣi ...
 873. THT 3 a4 30: ... : #89c mant kättaṅkäṃ śaulanma ; ṣp wtentse klautkonträ 89 #89d te ...
 874. THT 3 a6 11: ... wnolmi – ·e snai spelke ; mrauskalñ= ersenträ 90 #90d klyauṣa pūdñäkte ...
 875. THT 3 b1 3: 92 #92d śwoṃ (ā)lyauce okonta ; lwāsa – ...
 876. THT 3 b1 15: ... – – %2 (ce)w preke ; snai-p(e)le yāmṣyeṃ : #93a cwi lānte ...
 877. THT 3 b4 18: ... – ; – – ·k· – – (:) #95b – – – ...
 878. THT 3 b5 1: spänteträ 95 #95d makte ña(re) tne ...
 879. THT 3 b6 33: ... ; su ṣp laklempa rittowo ; no wnolmy aikenträ : #97a śakātaṣṣa
 880. THT 3 b7 16: ... mant śāmnaṃts śaul nakṣtär (: #97b mā) stemye ksa (ne)säṃ śaulantse ; (la)kl(e) ...
 881. THT 4 b2 9: ... (snai) tsn(a)mñe : #31b yāmornts= oko nakṣtär ; yāmo %5 ///
 882. THT 5 a1 14: ... mrauskāmai : #65c kā ye(s ri)ntsi campcer ; pel= ostaṣṣ(e) totkā yärm ...
 883. THT 5 a5 3: karuntsa ; tañ ñyātstse śolantse : #68a mā ...
 884. THT 5 a5 9: ... mā tañ ñyātstse śolantse : #68a r= asānmeṃ laitalñe ; ceṃ sklok ...
 885. THT 5 a6 13: ... teki ktsaitsñe srukalñe 68 #68d toṃ tākoṃ śaiṣṣene ; mā ṅke tsaṅkoy ...
 886. THT 5 a6 17: ... #68d toṃ mā tākoṃ śaiṣṣene ; ṅke tsaṅkoy pudñäkte : #69a toṃ ...
 887. THT 5 b1 1: ktsaitsäññe yänmāṣṣäṃ : #70c kreñc no ...
 888. THT 5 b8 8: ... t(w)e tākoyt (kts)aitsäññe ; kärpye yakne klyomo : #75a yolai erepate twe ...
 889. THT 8 a1 4: – – (pal)sk(a) yśelmy· ·k· cc· mā sak onwaññ(e) ...
 890. THT 8 a1 8: ... – (pal)sk(a) mā yśelmy· ·k· cc· sak onwaññ(e) – – – – ...
 891. THT 8 a2 11: ... klinaṣṣäṃ ; ṣañ śāmna rintsi ; no nta su ceu rilñemeṃ ; ...
 892. THT 8 a4 15: ... ; kärkkāllemeṃ yśelmeṣṣe : #38b ket /// %23 #38c %3
 893. THT 8 b4 5: – – meṃ ; yakṣanmeṃ : #4a mäkte ṣañ cwi ...
 894. THT 9 a1 1: eṅkl aknātsaññe tu ṣp – kare ...
 895. THT 11 a4 3: -ñcai laute ; kätkoytär-me : #87c laute kätkoṣ ...
 896. THT 11 a6 13: ... alyeko ślok weña ; mäkte witskaṃts mīlar ; kälpauwantso : #89a kärstau ...
 897. THT 11 a7 4: stäṃ wṣīlñentasa ; sälkoṣäṃts : #89c sportoträ läklentaṣṣe cākkär ...
 898. THT 11 b3 10: ... saṃsārṣṣe stām laukaññe ; yokye kleś tärknan-ne ; klaiksatsi nta : #92c ...
 899. THT 11 b5 8: ... cwi ; maim pälskone skwaññenträ ; arsenne 93 #93d yokye kleśo mi(y)äṣṣäṃ ...
 900. THT 12 b5 3: 28 #28d tne sāṃksa tot nesäṃ ; ṣamā(neṃts) ...
 901. THT 12 b7 19: ... : #31b ceu kerekauna wnolme ; melyan-ne : #31c (wce śl)ok /// ...
 902. THT 13 b8 5: /// – ñake : yama ///
 903. THT 14 a1 3: /// (wā)ṣmoṃts perāk appamāt po ṣañ śāmnaṃts • ...
 904. THT 14 b2 5: /// #13b %5 ; (m)ā (t)oṃ nesäṃ ṣotrūna : #13c mā ...
 905. THT 14 b2 11: ... (m)ā (t)oṃ nesäṃ ṣotrūna : #13c r= ālyeke(p)i ; (śka)-maiyyants= a(ka)lṣ(l)yepi 13 ...
 906. THT 14 b3 4: /// #14b (ke)kts(e)ñ palkṣträ ; saksa ṣp aiksnar lkäntsan-n(e) ...
 907. THT 15 b2 13: ... nāki we)lñeṣṣe ; pīlene kätkreṃ ; cūrṇ nesäṃ (mā – – – ...
 908. THT 15 b3 6: cwiññana (:) #17a (o)t – m(ā) pr(a)l(l)e (msketär) (po wno)lmeṃts〈†ä〉 cai sklokacci ...
 909. THT 15 b5 9: ... lutas(k)entr ostmeṃ ; (käṣṣinta mske)nträ ; (tw= o)t (ca)mpät {t}oṃ laṃṣūna ; ...
 910. THT 15 b8 10: ... ·o ñ· /// %12 /// sku ñi nesäṃ – – – (1)9 ...
 911. THT 16 a1 8: ... ; (ne)ṣmye nāki krentäṃ śāmnaś ; tu walke tswetär nta : #20b ...
 912. THT 16 a6 25: ... pä(llālyi) ; /// %17 /// (sa)k rame(r) – – – – /// ...
 913. THT 17 a2 20: ... (keklyauṣwa eṅku pelaiknenta) ṣaim po märsāwa tlanatär-ñ pe –
 914. THT 17 a6 20: ... tesar ṣ nāki krentäṃtsa : #14a ñiś kc= ālyek {t}ot ; nrai ...
 915. THT 17 b4 4: pī)l(en)e (kätkr)eṃ ; (m)ā (cū)rṇ (n)esäṃ mā – – – ...
 916. THT 17 b4 7: pī)l(en)e (kätkr)eṃ ; (m)ā (cū)rṇ (n)esäṃ – – – ; mā ṣälypenta ...
 917. THT 17 b4 12: ... (n)esäṃ mā – – – ; ṣälypenta śodhanta 16 #16d papāṣṣorñeṣṣe ; ...
 918. THT 17 b7 10: ... l(utask)en(tr) ost(m)eṃ ; käṣṣinta mske(ntä)r ; (tw= ot campät toṃ laṃṣūna ; ...
 919. THT 18 a6 10: ... /// %21 /// ñem ra klyaussi ṣ sū ramer kälpāṣṣäṃ #28d
 920. THT 18 b4 1: rmer sāṃtke nesalle : #31a kre ...
 921. THT 19 a1 20: ... #Xx ket toym läklenta ; lkātsi ///
 922. THT 19 a3 18: ... ; ostmeṃ ltu sū pudñäkteśca ; ton ai·o ///
 923. THT 19 a4 16: ... mälläṣṣitär sū ; eṅwa pratinta ; ñiś ··ā – to ///
 924. THT 19 a5 14: ... ; waike weskeṃ śakkeññi • #Xx cets waikesa ; paucciṃ ///
 925. THT 19 a7 21: ... tu tīrthi yūkaṃ ; tusa weskau (waike •) #54a – ·s· – ...
 926. THT 19 b8 3: /// ; (mā tä)rkoṣne tarkoy no cau ; tär(k)nāmane ...
 927. THT 19 b8 12: ... no cau ; tär(k)nāmane śanmästrä #58a no mäntrākka ; klyomoṃ tärkanaṃ ; ...
 928. THT 20 a2 4: /// re käskor sū tusa l· pa /// /// ...
 929. THT 20 a8 12: ... /// /// (pe)laikne lareṃ weṃ no eñcareṃ empreṃ weṃ (n)o (m)ā
 930. THT 20 a8 17: ... no mā eñcareṃ empreṃ weṃ (n)o (m)ā
 931. THT 20 b2 5: /// ; (em)p(reṃ) w(e)ñi waike 65 #65d /// /// mā ...
 932. THT 20 b2 11: ... mā waike 65 #65d /// /// palyśitär ; mā r= āl(y)eṅ(kä)ṃ mīyäṣṣi ...
 933. THT 20 b2 14: ... #65d /// /// mā palyśitär ; r= āl(y)eṅ(kä)ṃ mīyäṣṣi : #Xx
 934. THT 20 b3 12: ... kä /// /// ślek alyekne ; pälyśalñe kalallaṃ : #Xx
 935. THT 20 b6 15: ... āṃtpiś kartse ṣañ śl= ālyeṅkäts ka weścer krent
 936. THT 20 b7 11: ... osta /// /// stmau krent saṃvarne śaula(ṣṣa) p(ro)sky= īwate mā pyā
 937. THT 20 b7 15: ... krent saṃvarne mā śaula(ṣṣa) p(ro)sky= īwate pyā
 938. THT 22 a2 12: ... retkempa : #64c stāmaṃ pratiṃne ; ṣ nänok śanmäṃ ciś retke 64 ...
 939. THT 22 a3 26: ... #65d ṣñār ekñentasa ; soytsi lāñco campe(ṃ :) #66a
 940. THT 22 b7 27: ... 75 #75d ṣeme akṣār ṣpä ; ///
 941. THT 23 a6 23: ... : #18d krentaunane cwi larauñe ; ṣañ śaulne waipeccene ; se śrāddhe ...
 942. THT 23 b4 9: ... pilko ste prākr= eṅku : #22d nesn āyor mā ra telki ; ...
 943. THT 23 b4 12: ... eṅku : #22d mā nesn āyor ra telki ; kartse yāmor yolo ...
 944. THT 23 b4 22: ... kartse yāmor yolo yāmor ; āntpi nesteṃ 22 #22e yes no śakkeññi ...
 945. THT 23 b5 17: ... wnolments āyorntse palauna : #23c ñäś yesaññe ; wase yokalle rekaunaṣṣe : ...
 946. THT 23 b5 25: ... ; wase yokalle rekaunaṣṣe : #23d tañ kc= āyor aille nesau ; ...
 947. THT 23 b7 20: ... ; kreṃnt ārth vyañjantsa 24 #24e no pakwāri ; ñäkcye śaiṣṣene yanenta ...
 948. THT 23 b7 33: ... : #25a aknātsaṃ no cai ; pällānträ āyor ailñe : #25b takarṣk(ñ)etse
 949. THT 23 b8 28: ... ; yolo pkwalle yolaiṃmeṃ ṣek ; twe krämpetar 25 #25e pakwār= entsesse ...
 950. THT 24 a1 1: papāṣṣu : #Xx mā cai nta ...
 951. THT 24 a1 5: mā papāṣṣu : #Xx cai nta ynakteṃ ; (tä)nmaskentra wnolmi ...
 952. THT 24 a3 5: śateñ wnolmi ; cai śaiṣṣe kca ynāñm yā(m)oṣ : #27d ...
 953. THT 24 a4 2: ; (mā) =lyek cmelne sāle priyeṃ : #Xx ...
 954. THT 24 a5 11: ... āmoksa trikoṣ ; cai po śaiṣṣe ṣäṃ(ṣ)y(e)nträ : #29a kuce ñäś /// ...
 955. THT 24 a5 24: ... /// mar te ks= āl(y)ek po ///
 956. THT 24 a6 6: (a)ylaik : #Xx ṣañ amoksa k· ·y· – – – mā ...
 957. THT 24 a6 12: ... mā k· ·y· – – – no yamaṣyenträ karmapat /// /// tkne ...
 958. THT 24 b3 21: ... aiśe(ñca)ñ : #Xx kektseñts= ekñinta ; (mä)ṅ(k)ān(tä)r-me cek warñai (:) #Xx kreṃnt ...
 959. THT 25 a3 17: ... kalpa(nma) /// /// r·e : #Xx cwi yāmarntse ; oko ā – ...
 960. THT 25 a7 26: ... ; ñiś yekte perne : #Xx nw ayune mäkte yaṃ ///
 961. THT 25 b3 9: ... yāmṣa yarke takarṣkñesa : #Xx cwi tāka cek ; cme(lne) /// /// ...
 962. THT 26 b2 7: /// sārmnaś • totka sārm śūwaṃ ///
 963. THT 27 a2 7: /// (: #61c tu)sa tw= ānanda ; mäsketär läklessu ; mā ra ...
 964. THT 27 a2 12: ... ānanda mā ; mäsketär läklessu ; ra klaiksotar 61 #61d po ñäktets ...
 965. THT 27 a3 6: /// (ya)rpo wrotse tne ; po wnolmeṃmeṃ : #Xx tākaṃ k= ...
 966. THT 27 b8 6: /// ñiś caukamai kca ; ra walāmai kca ; mā ttsa ...
 967. THT 27 b8 11: ... ; mā ra walāmai kca ; ttsa yāmṣamai : #Xx kuse yesäñ ...
 968. THT 28 a6 7: /// ṣañ sarrīwenta : 1 #1d āyor mā ra telki ; yamalñe ...
 969. THT 28 a6 9: ... sarrīwenta : 1 #1d mā āyor ra telki ; yamalñe – kwälñe ...
 970. THT 28 a6 19: ... yamalñe – kwälñe nesäṃ : #2a
 971. THT 28 a7 11: ... #2c memyas makci ono(l)meṃ ; po-yknesa tuntse ·s· – 2 #2d temeñ ...
 972. THT 28 a8 9: ... s· lintse se (p)ilko tsäṅkau ṣai maiy· ·e – mā tsirauñe mā ...
 973. THT 28 a8 13: ... tsäṅkau ṣai mā maiy· ·e – tsirauñe mā –
 974. THT 28 a8 15: ... mā maiy· ·e – mā tsirauñe
 975. THT 28 b2 12: ... lakle śaul ṣpä tem·· ; ṣuktante kautsi yā – (:) #5a toṃ ...
 976. THT 28 b7 15: ... ṣeṃ waiptar ypaunane : #Xx akalṣlyets pw aiśamñe ; aksa
 977. THT 29 a2 9: ... w(er)tsy(ai)ne weña kätkr= ārtho : #Xx caukate arthaṃma ; palskone ākṣa ///
 978. THT 29 a8 12: ... warkṣältsa ñiś yesäṃ pānto : #Xx walke ṅke ñiś ksemar ; tu ...
 979. THT 29 b1 5: /// ; (l)k(ā)tär ṅk(e) ṣ ñiś tu lkālle 15 #15d ...
 980. THT 29 b4 13: ... ; kätkanaṃ tāksa arhānti : #Xx tirthets pärnāññets mā ; ///
 981. THT 29 b4 16: ... arhānti : #Xx mā tirthets pärnāññets ; ///
 982. THT 30 a1 13: ... tu yparwe palsko kaunāṃne : #22a nesäṃ läklentameṃ ; tsälpālñe po-yknes= eṃṣketse ...
 983. THT 30 a1 26: ... : #22b cai tot wrocci rṣāki ; lklenta nautṣar= eṃṣketse : #22c ...
 984. THT 30 a1 33: ... ; lklenta nautṣar= eṃṣketse : #22c wat nai
 985. THT 30 a7 17: ... mokṣ cai ; ñäskentär tu – klpāskeṃ 26 #26d ñi no ytārye ...
 986. THT 31 a6 31: ... kärsaurmeṃ : #39c appamāt yamaskentär ; yśeñcañ
 987. THT 31 a8 5: -me pudnäkt= ānaiśai ; ranw aiku kärsau ñy akalṣle : ...
 988. THT 32 a1 6: /// kärsormeṃ : appamāt yamaskenträ yśeñcañ a
 989. THT 32 b7 4: /// nta swāräṣṣat soytsi cämpyāsä : #Xx ñake n= ...
 990. THT 32 b8 7: /// (49) #49d ·änt pintwāt śaitsisa kakonta te – (:) #Xx rīta ...
 991. THT 33 a5 12: ... ekñenta : #2c takarṣkñesa mrauskalñesa ; ṣp sū wteṃtse kraupalle 2 #2d ...
 992. THT 34 a2 10: ... su onmiṃ yāmṣate kawātene añ·ā /// (mā nā)ki
 993. THT 35 b3 2: kuse pästa tättāträ wase ///
 994. THT 37 a2 4: – – – ket ra tne käṣṣi lkāṣle ///
 995. THT 37 b3 5: – ṣṇe klyenträ krentauna klāsträ ///
 996. THT 38 a2 2: ṣṣai wlaṅkä k·a ///
 997. THT 40 b2 8: ... saim wästa : #Xx eśne tsatsākau ///
 998. THT 41 a2 5: no yneś yāmoṣ ; satāṣṣaṃ 9 #9d śtarcce dhyāṃ kuse ...
 999. THT 41 a3 8: ... • #10c toṃ ṣärmnasa satāṣlñe ; cets nesäṃ 10 #10d mäkceu ykeṣṣa ...
 1000. THT 41 a4 5: ślek vipākak • #10c no sāu satāṣlñene ; yaṃ ṣaṣälne ...
 1001. THT 41 b1 13: ... piś ñu wat no ṣaṃṣtär ; po solme : #16b olypo no ...
 1002. THT 42 a3 5: /// nmasa ; onmiṃ yāmṣa(so) ; kṣānti mā takās 19 ...
 1003. THT 42 a3 9: ... ; onmiṃ mā yāmṣa(so) ; kṣānti takās 19 #19d srukās entwe āṃtpi ...
 1004. THT 42 a5 16: ... ; wer ścon= arṣāklaine ; mäntak carka 21 #21d śarsa tw= ārṣāklo ...
 1005. THT 42 a5 25: ... #21d śarsa tw= ārṣāklo ceu ; kuṣānti yāmṣäṃ ñiś ; tremeṃñ pruśiya ...
 1006. THT 42 a7 37: ... #Xx ostmeṃ ltu sam ṣeyä ; campya ///
 1007. THT 44 a2 23: ... kauṃ ; lwāsa kautsi nauṣ ; campi : #Xx tu ///
 1008. THT 44 a4 3: – – /// /// ; (k)ā(d)ikentse ; cwi ...
 1009. THT 44 a5 23: ... ; yā /// /// (ol)yp(o)ts(e) kuse ṣe ///
 1010. THT 44 b2 17: ... /// ·auñe : #Xx cai tne tallaṃ ; perpett= ai ///
 1011. THT 44 b8 4: /// : #62c su nauṣ campya ; pāṣtsi anaiśai ...
 1012. THT 44 b8 19: ... 62 #62d mā= cārne spārta ; yakne tiri ; krent yāmṣate : ...
 1013. THT 45 a1 3: (sai)m w(a)st(a) ll(āṃ)tsi ararc po ṣam(ā)n(i) : #Xx ...
 1014. THT 45 a4 31: ... nw aksaskaume pelaikn(e) ; ṣotri yāmci ///
 1015. THT 45 a5 7: nu – ·trä päl(sk)onta : #32a tn= onuwaññe śāya nauṣ ; mā ...
 1016. THT 45 a5 13: ... mā tn= onuwaññe śāya nauṣ ; ra śaiṃ ksa t= ompostäṃ ; ...
 1017. THT 45 a6 9: ... #32d – ri – – – nesäṃ ; keṃ po yt· ne ...
 1018. THT 45 a6 22: ... saṃṣārne ; e – – s srukām : #33a piś /// /// ...
 1019. THT 45 b4 34: ... – ryye te ṅke mā= psāl māskwo srūkalñe ///
 1020. THT 45 b8 22: ... ; k(us)e kauc wän(tr)e t(sä)ṅkowo ; no nśīt(rä) postäṃ : #40a ///
 1021. THT 46 a3 20: ... ; waipeccesa īte po : #Xx ṣ tu prutk· ///
 1022. THT 46 b2 28: ... : #36c sklok ket ra nai tsäṅkau ste ; kuse tne cmīträ ...
 1023. THT 46 b2 35: ... tsäṅkau ste ; kuse tne cmīträ srūkoy (:) #36d (traidhā)tuk
 1024. THT 46 b3 10: ... yke postäṃ ; pwārs= ānityātṣe ; lipeträ ksa (:) #37a /// /// ...
 1025. THT 46 b3 19: ... (:) #37a /// /// āgatänta ; śantinma balanma : #37b ma nta ...
 1026. THT 46 b4 3: brāhmaṇi ; lāñc wrocci mā etri 37 #37d ...
 1027. THT 46 b4 6: brāhmaṇi ; mā lāñc wrocci etri 37 #37d /// /// ·kañ ...
 1028. THT 46 b5 5: troṅne eneṅka : #38b wa cämpaume ; śale /// /// ...
 1029. THT 46 b5 17: ... /// lñents= āś papyākoṣ 38 #38d su ksa l·pa ; raṅkas ·āṃ ...
 1030. THT 46 b8 7: s= empelye : #40c mīta··y aikne späntelle ; mā r= ālyek·· /// ...
 1031. THT 46 b8 10: ... #40c mīta··y aikne mā späntelle ; r= ālyek·· /// /// mp· – ...
 1032. THT 48 a8 9: ... – – : #Xx wñāne poyśi naṃ ne ///
 1033. THT 49 b2 5: /// ; entwek āyor wasa 10 #10d entses= aipu eśne ...
 1034. THT 49 b4 5: /// me weña om(p) ///
 1035. THT 52 b7 5: /// ṅk· mkte meñe rinasträ swañcaiṃ kroścana ///
 1036. THT 57 a5 2: /// tu källālle kuce mā yā ///
 1037. THT 57 a5 6: /// mā tu källālle kuce yā ///
 1038. THT 57 b2 3: /// lyye campäṃ ksa ///
 1039. THT 58 a2 2: /// śaul śalñe ///
 1040. THT 64 a1 7: /// ; (lkā)ṣṣim läklenta : #Xx ñi kca ṣañ śāmna ; waste
 1041. THT 64 a5 4: /// (:) #67c su nt= ālyekäśco ; ṣañ-añm pällātär ...
 1042. THT 64 b1 7: /// (: #Xx to)tka ra cmela poyśi palāte : #Xx kuce ṣ ...
 1043. THT 65 a5 2: (a)llek wat kuse cwi ///
 1044. THT 66 a2 3: /// ·m(a)r ; yat kauṣe(ñca wes) #Xx ///
 1045. THT 66 a3 2: /// (mā) te lkāṣl= o(stmeṃ ; lnaskau) ///
 1046. THT 67 b6 4: /// lñ(e) ; m(ā) cwi märselyi : #Xx empreṃtsñe – ...
 1047. THT 69 b3 2: ke kantwo ///
 1048. THT 69 b6 5: – – sa nraine (te)mtsate cek cme(lne) ///
 1049. THT 70.a b4 3: /// y·rm ·e – ///
 1050. THT 73 b2 6: , lyelykuwa 13 #13d kātso (tparya) ; mā ra rukausa ; ...
 1051. THT 73 b2 9: ... 13 #13d kātso mā (tparya) ; ra rukausa ; pw asāñcnesa , ...
 1052. THT 77 a5 11: ... me)ske • || riññäktesa || # lauke kca ; kätkau sū preke ...
 1053. THT 78 a1 16: ... ṣai ; pāramitne , āyorṣṣe ; no kulā-ñ palsko : #1b krui ...
 1054. THT 78 a2 3: katkauña ; cakravārtñe (|| #1d lāntsa) weṣṣäṃ saswa ...
 1055. THT 78 a2 15: ... saswa srukalyñemeṃ taisa ci kka kälpāmm ṣ nai ñake āyorsa plāc aksast ...
 1056. THT 78 b2 4: /// rkattse klautkāwa twe ñi käṣṣi mäsketar twe
 1057. THT 78 b3 3: (– –)ś (– – – – – – ...
 1058. THT 78 b5 10: ... – –)(·)l(·)ntsi : krui (twe re)kimeṃ pä(– – – – – – ...
 1059. THT 79 3 2: # wes cämpalyi ; erkattäṃñe , kaltsi ...
 1060. THT 79 5 6: saswe wess eṅträ epe brāhmaṇeṃ ra tsak wes co(mp) ///
 1061. THT 80 5 4: /// nte yamaṣatai ·e ///
 1062. THT 81 a3 23: ... aiśaumyepi ; olypo (·)anoyt{ä}r päst ; kwīpe
 1063. THT 82 b6 15: ... : #x yaltse śaulanma ra ; ñi kca ynā(ñmä)
 1064. THT 83 6 10: ... : saswa appakka (yakṣ)ī caimp skente brāhmaṇi päst ṅke śwā-ñ ce yolo ...
 1065. THT 85 a2 6: weṣän-neścä ṣarya ammakki poññ āppai ñiś cempaṃts rakṣatsents aiṣṣäṃ || tane ...
 1066. THT 85 a3 16: ... m(ñcu)ṣ(k)eṃ(śc weṣṣäṃ) larekka śāmna caimp skente yakṣī
 1067. THT 85 a4 1: twe prāsk(at || brāhma)ṇi weskeṃ (mapi ...
 1068. THT 85 a6 14: ... säsuwe)r(śk)e(ṃ) ; amāskai rilye • #1a ṣ keś (t)āsau , ṣañ la(kle) ...
 1069. THT 85 b6 12: ... soṃśka wesäñ ñake ṣarnene kekamu nest ṣ pāträ (lkā)lle nest || tumeṃ ...
 1070. THT 86 a4 4: /// mañiye nes ṣp pātär lkālle nes || ///
 1071. THT 86 b3 4: /// kälymiṃ sportotär ṣ tañ koynameṃ lare(ṃ reki) ///
 1072. THT 87.a b1 2: ñke kallaṃ • tso·e ///
 1073. THT 88 a6 24: ... mñcuṣke lareṃ pātär ramt : #1c wa ksa ṣ cwimp ,
 1074. THT 88 b4 6: weṣṣäṃ pañäktäṃñe perneṣṣe akālksa rinsāte-ne traṅko yamas-ne p(o) (– –)k(·) läkleñ ...
 1075. THT 89 a4 19: ... ; kotstseṃts parwa , tat(w)āṅkau ; ketrāññe (:) #3c /// %14
 1076. THT 89 b6 12: ... weṣṣäṃ lalaṃṣke ksā samp wek klyauṣträ tāmp nta ykāka śaumoṃntse ///
 1077. THT 90 b5 5: /// (r)ekauna kauṃ-parki aksau-ne śwātsi
 1078. THT 91 b4 16: ... cärkenta klāsträ po krentaunasa kekenu ste wesäṃ saswe ///
 1079. THT 92 b2 10: ... (– – – ka,mar)taññe ; ñem =ṣāṃ ste , kākatsi #1d (kärsto)ṣ ...
 1080. THT 93 a3 1: weṣṣäṃ kca || nano candramukhe walo ...
 1081. THT 93 a4 7: añmämpa ka weṣṣäṃ mäkte ñake tākaṃ ñi pele ste waike weṃtsi (tumeṃ ...
 1082. THT 93 b6 2: śconiye su ksa nesäṃ ce śaiṣṣene kuse ...
 1083. THT 99 b5 8: ... meṃ weṣṣäṃ || paṇḍurāṅkäññene || # su nta ksa ; kälpāsträ wäntre ...
 1084. THT 99 b6 5: %2 #1c /// moym rīñīmar || yākṣe weṣṣäṃ kuce akālksa ...
 1085. THT 100 a1 4: /// weṣṣäṃ mapi ca(mpät) c(e)u pito rīntsī kuce ñiś ...
 1086. THT 100 a5 16: ... – – – (puwa)rne nauṣ yopu ṣpä akālk knelle starñ pañaktä
 1087. THT 100 b2 30: ... ··s· %1 ññ· %1 : #1b ñiś pratinmeṃ ; klyautkalyñe nesau : ...
 1088. THT 103 a1 4: – – ññu ṣ ñi prosko ///
 1089. THT 103 a3 3: k· weñune walke p· nt· ///
 1090. THT 104 a1 4: /// ssi mrestīwe kulāc warkṣäl (:) ///
 1091. THT 106 3 4: /// r tākaṃme ṣ ñi ///
 1092. THT 107 a1 7: u oṅkorñ(ai) srañciyeṃ tappre kauś yey no nta totka rano parna präntsitär ...
 1093. THT 107 a2 27: ... lyāka tāka , āktike ; lau ṣ masa : #1b palska toyna ...
 1094. THT 107 a4 4: aise mutkāntseś po tsuwa naumyeṣṣe bhājaṃne ite śama • ...
 1095. THT 107 a6 5: sā oṅkorño tañ śwālya ste • pilycalñene lalālu laukito rṣāke ...
 1096. THT 107 b1 7: : #1b purwar ce pinwāt ; nai ñakta , praṅkäs{t}-me : #1c ...
 1097. THT 107 b2 17: ... epiṅkte śuddhawāsäṣṣi ñakti rṣākäññe weṣ yāmoṣ lauke stāna ñor lymāre • bram-ñikte ...
 1098. THT 107 b3 17: ... kreṃś tākacer mant purwat oṅkarñai • tākacer wesi pokses posa śpālmeṃ rṣāke ...
 1099. THT 107 b6 1: kälālyana nescer cwim nai tāṃ oṅkorñai ...
 1100. THT 107 b8 29: ... se nomiyeṣṣe bhājaṃ rerinu star-me epe • toy
 1101. THT 107 b9 24: ... bodhisatve tāu oṅkarñai eneppre tättārmeṃ śukene tetreṅkoṣ palskosa ykepostäṃ
 1102. THT 107 b10 14: ... postanu präthagjaññene pin{t}wāt warpalñe tākaṃ • tot ñiś pintwāt warpalle nesau kossa ...
 1103. THT 107 b10 23: ... pintwāt warpalle nesau kossa wāsaṃ kleśanma wikäskau • tumeṃ :
 1104. THT 108 a2 27: ... tatās· – – – r amplākätte rittetärme o
 1105. THT 108 a5 24: ... empreṃ , ostmeṃ lantsi ; camñcer wat , – – mpa : ...
 1106. THT 108 b8 23: ... āktike ṣey se auṣap āktike ste lkālye palsko pontas mäkte lya
 1107. THT 108 b10 4: %7 /// ; tu ñiś , ñake aksaumme • ...
 1108. THT 111 b6 3: /// cimpamñe tak(ā)ne || ///
 1109. THT 117 b3 1: ket ra cäñcaṃ toṃ ///
 1110. THT 119 b6 1: tesa ra tänmäst(rä) parna • mäkte ...
 1111. THT 119 b7 2: ñtsa ṣotri lk(ātär 24) kosauk mā cmeträ ...
 1112. THT 119 b7 7: ñtsa mā ṣotri lk(ātär 24) kosauk cmeträ ///
 1113. THT 121 b1 4: rtse yāmorcce kca cämpeṃ yāmtsi 4(1) ///
 1114. THT 122 b4 2: /// takärṣkäññe to ///
 1115. THT 123 a2 3: po ekñiññenta ynāñmä /// /// : kälseṃ aiśaumyi ...
 1116. THT 123 a3 10: ... kere /// /// snai wäste po pärna släṅträr ksa : mäntrākka ñä ...
 1117. THT 123 a5 4: wāpau : tremeñ wā /// /// maści śūwaṃ ompe ...
 1118. THT 123 b1 5: ṣṣar pkel twe erkätñe rinasta(r)·· /// /// kretaun(a) : pärnā ...
 1119. THT 126 a3 3: – – lauke • srukau ///
 1120. THT 126 b4 3: ··ṃ (•) nesäṃ kauṣenta ///
 1121. THT 127 a5 16: ... tsopän-ne 26 #26d tsuwai śman-ne , kāccaṃ ; wäntr= enestai , tukästra ...
 1122. THT 127 a7 15: ... cpi , mällasträ ; waipeccesa , kāccaṃ #28b snaitsäñ(ñ)esa , ka – ...
 1123. THT 127 b2 19: ... māskune nesau , kekämu • #29c cämpau ci , klautkästsi ; wrocce ...
 1124. THT 128 a1 15: ... – – – – nn· • ra tsa yolain y(ā)m(o)r yamīträ ///
 1125. THT 128 b2 3: – l· twe wärpnātar se pelai(k)n(e) enaiwaññe t· ...
 1126. THT 128 b3 16: ... – – – – – – m(ā) waipecce mā ra yapoy mā l· ...
 1127. THT 128 b3 18: ... – – – – m(ā) waipecce ra yapoy mā l· ///
 1128. THT 128 b3 21: ... – m(ā) waipecce mā ra yapoy l· ///
 1129. THT 128 b5 12: ... cī weskau mapi mārsat te • ñwet(sä)ññeṣ(ṣ)e ·ai ·e ///
 1130. THT 128 b6 2: yamastuwe lantuññe kamārtaññe eṃṣke(ts)e ( • sä)swe ...
 1131. THT 129 a3 3: /// rauwnolmeṃ ///
 1132. THT 130 a6 2: /// aikemar a ///
 1133. THT 130 b3 4: /// nāñm yāmar ///
 1134. THT 132 a1 2: w(e)ṣṣäṃ weṣle yamaṣäṃ mā yamaṣle • witskaṃ ...
 1135. THT 132 a1 5: w(e)ṣṣäṃ mā weṣle yamaṣäṃ yamaṣle • witskaṃ krentaunaṃ ///
 1136. THT 132 b4 6: māneṃ ot te weña • ke ///
 1137. THT 133 a1 6: · pälskoyy aiśewmye ; eṅkäl ṣäp yamīträ 9 #9b sseyi pelki(ñ) ...
 1138. THT 133 a4 7: – tsī : #14a krent yamor yāmoṣäṃ ; cen (n)o śäccätsī pkate ...
 1139. THT 133 a6 19: ... ; kreñcepi ste śaum(o)ntse : #18a ste waike weṣṣälle ; ku(c)e /// ...
 1140. THT 133 a7 3: /// #19a (mā ku)l(p)elle klyeuṣälle ; rṣākentse rā wroccepi ...
 1141. THT 133 b3 21: ... m·ṣ·entse cpī viśali ; śnoy tay (– – – –) #26a ///
 1142. THT 134 a4 6: klu kuse śasträ kärsālle ket ārth ś· ///
 1143. THT 134 a7 3: cents no takoime mänt yäknesā ynāñm i ///
 1144. THT 134 b4 2: astre ynañmā mäsketrä amā ///
 1145. THT 134 b6 6: ra śabdhsa yaitor apaśabdh no weñ(i) ///
 1146. THT 134 b8 2: k·· nta weñi permā ///
 1147. THT 135 6 8: ... läkutsewña ste /// /// ṣäñ pyappyaintsa ///
 1148. THT 135 b5 9: ... ṣkäss ñäkcyī śaiṣṣī /// /// waipeccentse ñe ///
 1149. THT 137 b7 4: – – tsirewñe śi ///
 1150. THT 139 a1 7: /// kā – tärñ säsuwaṃts no pes· ///
 1151. THT 139 a2 3: /// ll· s(o)y ket rā mā pācer 32 ...
 1152. THT 139 a2 7: /// ll· mā s(o)y ket rā pācer 32 śaumo snai ///
 1153. THT 139 a5 7: /// yoträ stāma – ṣtsa srukālle ///
 1154. THT 140 a2 8: ... ṣṣ· ne kaunn kaun ṣek ṣek /// ///y rā cämpämo : āñū ...
 1155. THT 143 b2 7: /// 8 ma wär ma puwar keṃ ·ā ///
 1156. THT 146 a4 8: ... – – – – ñi naki ///
 1157. THT 149 a2 2: ñäññe kärsoṣ snai yparwäññe /// /// snai ...
 1158. THT 150 b5 2: cmelntse nesamane po läklenta ///
 1159. THT 153 b1 5: sk(e)ye pittsauṣṣe śäktāly(e) ra ///
 1160. THT 157 a2 3: /// mornta mäskeṃträ • avidyanirodhāt • aknā
 1161. THT 158 a5 2: /// no kuse etteṃ ca(m)e(lne) āntsi kekeso ...
 1162. THT 159 a2 4: /// mäskentärn(e ai)wontärne cäṅkenne /// /// (p)oñc onolmi orttontä ...
 1163. THT 159 b6 11: ... – k(l)eśanmaṣṣe krāke /// /// lsko m(a)mālo – – nta • śra(ddh)au ...
 1164. THT 168.e a6 4: /// – wasträ ///
 1165. THT 169 a1 5: /// ··k· pratītysamutpāt klyauṣäṃ ra
 1166. THT 171 b2 6: me akṣārsa (p)ostaññe w· kīye nesäṃ vyañcaṃn· • a ///
 1167. THT 171 b3 3: sparśänta treṅkaskeṃtär śaṣkäs yä ///
 1168. THT 172 b7 12: ... k· • erepate wärñai piś wisaintaṃts ///
 1169. THT 173 a5 3: ka skente alloṃṅk tu ṣ no po ṣkas ...
 1170. THT 175 a6 4: alyek bhūmiṣṣana • su kleś nesäṃ mäkcausa camel m· ...
 1171. THT 176 a2 5: – – – • no tu kāmagunta weskeṃtär taisaktukabaḍi ///
 1172. THT 176 a3 4: – räṣṣi ñakti no saumanasyi śtwāra ā ///
 1173. THT 177 a7 5: /// bhinirvṛt(t)i (saṃ)yojaṃ yaiku no ///
 1174. THT 178 a1 20: ... ak· – – – – – m(ā) rano ket ra akāśe alye(kepi) pelai
 1175. THT 178 b1 10: ... – – – – kärsan(al)l(e) – ākāśadhāt(u) /// /// n(e) – kā ...
 1176. THT 178 b1 24: ... l(e)lakäṣṣor tāka • – – – peprutku • kus(e) – – – ...
 1177. THT 178 b2 4: kantse viṣe ste eksa wärñai rūp· /// /// – ...
 1178. THT 178 b2 15: ... /// – ndrintaṃts aspharaṇīyaṃ /121/ • prutkäṣṣälle kucesa akāśe mā prutkäṣṣälle st(e) ...
 1179. THT 178 b2 19: ... /121/ • mā prutkäṣṣälle kucesa akāśe prutkäṣṣälle st(e) • rūpagatena • rūpaṣṣe ...
 1180. THT 178 b3 11: ... svabhap tsäṅkau tā /// /// kaṃ omte akāśäntse pkante mäsketär ce akāśe ...
 1181. THT 178 b3 20: ... pkante mäsketär ce akāśe ṣpä omt(e) tākoy taka rano akāśadhātu alyeke
 1182. THT 181 a1 4: maṃñe welñe weña snai onolmeṃtsna wäntarwats taka rano tat(ākau)wa ...
 1183. THT 181 b4 4: taka rano āñme nesäṃ palskone te pañäktäṃñe pelaiknene āñmtsa ...
 1184. THT 182 b1 15: ... phal· – p·ti yamalñesa nauṣ nkelñe m(ā) mäsketä ///
 1185. THT 182 b5 1: nesaṃme • śtwāra saṃskṛtalakṣantaṃts śtwāra anulakṣanta ...
 1186. THT 183 b1 6: /// m(e) ṃ allek ñem tākoy nāmalaṃba
 1187. THT 184 3 5: /// (pa) ñäktäññe pernemeṃ ṣ klautkoyem – – trīce asaṃkhyaiṣṣe ...
 1188. THT 185 b3 7: /// n·ntse • ānandaryamārg vimukti • ·e ///
 1189. THT 187 a4 2: /// tsront ///
 1190. THT 189 a1 7: /// sravānāsravebhyo labhyata ity artha • kuce tu pratisaṃkhyāni ///
 1191. THT 189 b3 6: /// ñetsana stare tusa apratisaṃkhyānirot kälpāstar ///
 1192. THT 190 a2 5: nt • ta • ri ///
 1193. THT 190 a3 3: ntse krau nesäṃ • u ///
 1194. THT 191 b1 4: /// ñce padārth warwa ///
 1195. THT 194 a2 13: ... iti • tusa • nedaṃ •
 1196. THT 194 a6 7: /// vijñānantse yak cwi nesamanentse • rerinoṣ va
 1197. THT 197 a1 11: ... – – w(ar)ñ(ai) c (ai) svabhāptsa m(ā) w(är)p(a)n(a)ntar l(a)kle k· ly· p tsentar ...
 1198. THT 197 a2 12: ... wrattsainta weṃ granth orotse mäsketrä tusa wesk(e)m codake weṣṣäṃ tākauy sak (w)ai ...
 1199. THT 197 a3 15: ... snai warpalñe pälskontse tsaṅkalñe pomeṃ po nesäṃ • s(n)ai sa (k snai ...
 1200. THT 197 a3 28: ... la)kle palsko tseṅkenträ inte toyne warpalñenta tākaṃ palskone ne
 1201. THT 197 a5 16: ... viharati te mant seṃ āgam starne nesäṃ – – – – – ...
 1202. THT 197 a5 31: ... – – – ntse aṅg nessi ritteträ – – – l·sa kärsanaträ ...
 1203. THT 197 b2 10: ... • iṣṭo niṣṭobhayaviparitasparśayoni • ciñcareṃ eñcareṃ eñcareṃpa sparśmeṃ tetemu • ciñcareṃ sparśmeṃ ...
 1204. THT 197 b4 2: viṣai nesäṃ avasth ompostaṃ viṣainta täryāykne vedantats ...
 1205. THT 197 b6 7: karnnäṣṣeñca • la(kl)e • (ubhayav)īpa(r)īta(m) • parākäṣṣeñca mā karn(n)äṣṣeñca upe(kṣ) seṃ vedanatse ...
 1206. THT 197 b6 9: ... la(kl)e • (ubhayav)īpa(r)īta(m) • mā parākäṣṣeñca karn(n)äṣṣeñca upe(kṣ) seṃ vedanatse kriyālakṣaṃ tāka ...
 1207. THT 198 a1 4: /// ·tä)r yñakteṃ ṣ yaṃ • tatrānyatra vā dvīpe ...
 1208. THT 198 b3 3: /// taṅksi ṣ ṣampäṃ • ekavicikasyeva dhātvānatikramā ///
 1209. THT 200 b1 4: /// lle ṣai cittābhisaṃskār katu vipāk ente kca spārttaṣṣäṃ ...
 1210. THT 200 b3 8: ... re oko pakṣträ • akuśalā • kartsa • akuśal cetaṃ te kuse ...
 1211. THT 200 b4 11: ... treṅkasträ kāttsi ce tuntse ksa oko
 1212. THT 202 a3 3: /// palsko kälpāstär • mäkte nitya ///
 1213. THT 202 a4 5: /// kwri no palsko tākaṃ • kathaṃ ātmaman· ///
 1214. THT 202 b1 9: ... • na ca tatkara mana • ṣpä ātmaṃttse yāmu palsko ///
 1215. THT 213 a4 7: nträ • tārśai okt·· mpai yuṣauwñe – r· e /// /// r ...
 1216. THT 214 a4 4: rmeṃ twe • cmetsy āñme mantak no ·e /// ...
 1217. THT 220 b5 16: ... ṣarmtsa nraiṣṣe lakle wat warpoymar • ñi kuloy(·) ·
 1218. THT 224 a1 4: tai śaiṣsentse kärtseṣc pälsko nta sīntsatec ket no cämpämñe ...
 1219. THT 224 a2 10: ... onolmennai 3 krui twe pärweṣṣa läc
 1220. THT 226 a2 7: /// śśänmu se kleśänmaṣṣeṃ śänmanmasa prākre
 1221. THT 229 a1 3: pälskosā ra pälskoym kuce ṣpä kektseñ rekisa : ...
 1222. THT 229 b3 2: mel märsoym : 15 || || pontäts ...
 1223. THT 231 a2 9: ... tuṣitäṣṣe wimāṃne • piś cmelaṣṣeṃs pernesa we wīna kälpāṣṣit • pelaiknentse pelki
 1224. THT 231 a5 14: ... tsäkṣyeñc kektseñmeṃ latkanoyeñc misa po • twe ceṃne krämpitar
 1225. THT 231 b1 1: ra palsko kulyitärś : pelaikneṣṣe śaul ...
 1226. THT 232 a1 1: kärrālyi skente ñ· ·t· ///
 1227. THT 234 a2 4: rṣākeṃ cai : ñi pal(sk)o – sa ñakta ///
 1228. THT 239 a6 6: /// skwäntsi nta kca cärkāc karuṃ pal(sk)o ///
 1229. THT 239 b2 5: /// śaul käryātai tainaisäñ ṣ mauk(ā)st(a) ///
 1230. THT 240 a1 10: ... ci larenmeṃ rilñaṣṣā prosko ket ra nesäṃ • ///
 1231. THT 240 a2 3: /// śi śampasse prakr= eñci • somotkäññe larauññe ...
 1232. THT 240 b2 10: ... aiśaumye riñiträ po larenäṃ cī ka 23 ñi no ñäkt(a) ///
 1233. THT 241 b1 14: ... po śauläṣṣeṃ klautkenne śaultsa lareṃ triśimc 22 kos kos plaskau aräñc täñ ...
 1234. THT 243 a1 9: ... v· ś· ·r· cakravārtti laṃtuññ(e) ·k· ritātai ///
 1235. THT 244 b5 6: śamaśkaṃ l· – – ntsai śwoyeṃ 52 swañcaiṃ lyewītär añmalaṣka tallā ...
 1236. THT 245 a2 1: källalle cimpā täṅwne aläṣṣeñca mā kälpāsträ ...
 1237. THT 245 a2 6: mā källalle cimpā täṅwne aläṣṣeñca kälpāsträ 17 kamarttaññe kä
 1238. THT 245 a4 12: ... kwäntsa pälsko prākre täṅwä rinäcceṃ ra rinästār kuce ṣä
 1239. THT 245 b1 3: kl(au)tko(y) t(rä) ṣäp l· ra : po śaiṣṣentse ...
 1240. THT 245 b5 12: ... ra täṅw(s)ā wälke : kwäntsa pälsko rīnä·e
 1241. THT 246 b3 4: t ñäś kā – – – – tarñ päst ...
 1242. THT 246 b5 1: kau – – – – l·entse ...
 1243. THT 248 b1 13: ... #3b yälts(e) kalpänma aron vo ; täñ iro paleun(a) #3c kut(a)(meṃ)
 1244. THT 249.b a2 3: /// – tākoym poyśi käṣṣi – ///
 1245. THT 249.b b1 4: /// – ts u tāk(o)y-ñ – ///
 1246. THT 249.b b2 6: /// · k(a)ntwa ārtoymar kuse we ///
 1247. THT 249.b b3 2: /// āyoṣ riñimar 2 ///
 1248. THT 251 a1 6: tava nānyatra śāsana(m • tä)ñ alyekepi enäṣṣälyñe 82 evam ekāntakāntaṃn te ...
 1249. THT 251 a2 16: ... ( • nā)sti dṛṣṭisamo ripu : nesäṃ pilkontampa eneśle sām 83 anvābhuṃkth(ā) ...
 1250. THT 251 a3 19: ... virūpe pi • tu epiyāc klormeṃ tasemānene rano /// /// sane bhavet ...
 1251. THT 251 b4 18: ... yatra mṛtyor agocara : ente srukālyñentse ymiye • 89 āgama /// /// ...
 1252. THT 251 b5 23: ... nesäṃ /// /// ta(va) śāsanam • parna ///
 1253. THT 251 b6 20: ... : śāsanaṃ nāśrayaṃ /// /// kne saim yamäskenträ ku(s)e ///
 1254. THT 253 b3 3: – k·eśc mäntañem kcā ///
 1255. THT 254 a2 3: /// nmā tākaṃ su alyekmeṃ ya /// /// ...
 1256. THT 254 a3 15: ... /// lsko ṣe= klyenträ skwäntse laute nesäṃ 8 kucen= eṅkätkre sanuññe ///
 1257. THT 255 a2 1: cey wälke epiṅkte tsmoññe aiskeṃ läklentats ...
 1258. THT 255 a3 7: ntra skiyo rā : kaklāyāṣṣäṃ läklene säk kälṣäṃ isäpe akṛtajñe śaumo rā ...
 1259. THT 255 a3 14: ... säk kälṣäṃ isäpe akṛtajñe śaumo rā su lkāträ ñyatsene 7 ket ṣäñ ...
 1260. THT 255 a5 4: klyeñkträ skwätse laute nesäṃ 8 ket eṅkätkre sanuññe ṣärṣpäṃ ...
 1261. THT 255 b1 9: ... 10 āmokänta wäntärwa śamñe ṣärpseṃ śaumotse po mīsa perakä ket mā yäkne ...
 1262. THT 255 b1 14: ... śaumotse mā po mīsa perakä ket yäkne orttoträ : klyomñe ṣärpseṃ ṣemi ...
 1263. THT 255 b2 22: ... yaitu kektseñä noṅk ausu ramt pakware prutkäṣṣäṃ we –
 1264. THT 255 b4 19: ... wäksenträ ālyauwcemeṃ ce preke aumiyene pälskoṣṣe (mā)
 1265. THT 255 b5 10: ... kuse tänmästrä sässuwa piśaka wī wakicceṃ aiśtärme mā lkānme ma cpi taseṃ ...
 1266. THT 255 b5 12: ... sässuwa piśaka wī wakicceṃ mā aiśtärme lkānme ma cpi taseṃ ṣäñ maiyyā ...
 1267. THT 258 b4 2: /// anaiwatse kälṣmo tākaṃ – – rk·wänta ...
 1268. THT 260 a2 3: /// nene su nta ksa ///
 1269. THT 261 a2 6: /// ññesa ostmeṃ lnäṣṣäṃ kuse ///
 1270. THT 266 b1 8: ... caukanteñ ṣañ śaul ram no : walke kca epiṅte tsä(r)k(a) –
 1271. THT 266 b3 2: latsi ñi mauka arañce ṣeme kṣaṃn ra ...
 1272. THT 268 a3 7: /// ·ñ· – lo oko warpatsi ṣ ñī klyīñī aurtsesa toṃ yāmo
 1273. THT 268 b1 4: /// 22 ku(s)e tākoyñ nautalle yolo oko nemceksa aille ...
 1274. THT 270 a3 6: /// ñcäṣṣe vimāne saṃvaräṣṣe yātalñe karstaytär-ñ 36
 1275. THT 271 b1 6: r ñ(i) po saṃsārṣṣeṃ wnolmeṃmpa karstoytär 39 kuce ñiś kāmmai
 1276. THT 273 a1 7: -nste ; ceu täñ yäkne ; no ākeṃ 25 #25d wrocceṃ yśelmeṃ ...
 1277. THT 273 a2 18: ... ; ma kca källaṃ #26c ot cämpeṃ ; ṣäñ(·) (– – –) ...
 1278. THT 273 b3 12: ... yust-me wā tnai ; tallāñciśkaṃ ; west-meśca 29 #29d känte pi(kula ; ...
 1279. THT 274 a2 3: kentsa pärnna stämoṃ ; ṣäli stāna onolmī #35c ...
 1280. THT 274 a4 17: ... aknātsaññesā #36c ñäkti lāñco wäntreśśī ; cai (lkān-ne)
 1281. THT 274 b1 6: cet= sū lkātsi 37 #37d yātaṃ sū yänmātsī ; meyyāsa epretñesā ...
 1282. THT 274 b2 5: ; mäktewñe lantuññesā #38b r= āmokänt= āklorsa ; ma etreuññai ...
 1283. THT 275 a1 3: (3) #3d m(ā) snai keumeṃ ñyäkcyāna ramt ; stāna ...
 1284. THT 276.b a2 3: /// ·i āñ· ///
 1285. THT 276.b b1 2: /// ykne te ///
 1286. THT 277 a2 2: rṣṣe treṅka /// /// ṣañ śāmna wrocc= ...
 1287. THT 277 b1 3: ñem aitsī ṣ cwī aikte /// /// k·ś ...
 1288. THT 277 b1 11: ... cwī aikte /// /// k·ś śaulatse märselle 14 ///
 1289. THT 278 b1 7: kuse su tākoy śle palsko kuse kalloy ce ykene ymetse śmoṃññai 16 ...
 1290. THT 279 a2 2: ṅkātsi ṣäp preke : śau ///
 1291. THT 280 a1 10: ... īke (o)nuwaññe : tumeṃ mänte läklense ṣäp preke 21 orotsā
 1292. THT 280 a5 8: ... tāñcä ṅke : pūdñäktäññe perne eṃṣke täñ snaukī 23 ||
 1293. THT 281 a1 18: ... (pre)ke : pretse ra poyśiññe pelaikne r· ///
 1294. THT 281 a3 3: ñe pälskone ertsi preke : /// /// ce ...
 1295. THT 281 a4 17: ... ke preke : yokaitse māñye netsi ñke preke : pelaiknetse ekälymi
 1296. THT 281 a6 6: (pre) ke : (p)o wäntärwa ṣe /// /// pikaṃṣṣai rutsi preke ...
 1297. THT 281 b2 12: ... pr(e)k(e) : /// /// ścyane präṅkatsi ṣpä preke : śaul kektsen empālkatte ...
 1298. THT 281 b6 14: ... ṣṣe traiṣäle läl(ñ)e p(r)eke : yoñiyai ñaktetse – tsi pre(ke 18) ///
 1299. THT 282 a3 14: ... pälkṣänme ṣpä ket no tesā añmālaṣle tākoy 19 saṃ
 1300. THT 282 b2 11: ... kuse ṣañ pälskontse lkāṃträ astarññe aiśamñe yairu läṃ yäknemeṃ späntai yāmäṃ taṅw= ...
 1301. THT 282 b6 17: ... wentsi wäntre klaṅktsi • kuse cets cäñcre
 1302. THT 284 a4 12: ... tsrelle anaiwaccempa śmälyñe : ritoṣ wändrentse källa
 1303. THT 284 b5 5: nanträ onolmī 7 kektseñ takoṃ onolmentso śaiṣṣene : mänta wärponträ ...
 1304. THT 284 b6 4: läklenta : pälsko tākoī pälskoṣṣana läklenta : cek wärñai ...
 1305. THT 287 a6 4: /// ntsi ksentär yanänta : wī nervān·e ///
 1306. THT 287 b1 3: /// tāu laukaṃñe : kälpau p(e)rne pū ///
 1307. THT 287 b2 8: ... 32 ṣey no nauṣo tumeṃ postäṃ ṣä ///
 1308. THT 287 b3 5: /// n(e)salle ste : ra ñake yneś käl· ///
 1309. THT 288 a4 9: ... ākṣwa tonne stare oltsorsa 2 yäräm ///
 1310. THT 291.a a2 11: ... oko • weñim ñäś anautacc= aiśamñesa āroy wentsi • ///
 1311. THT 291.a b1 8: ... tärrek tänmasträ ṣek ṣek sū nervāṃ lkāṣṣäṃ (33) – – – ññesa ...
 1312. THT 291.a b5 6: tūsa tärrek tänmasträ poyśintaṃts kektseñ lkāṣäṃ 35 papāṣṣorñeṣṣe āstreṃ m· ///
 1313. THT 293 a2 2: /// (mā ṣpä wa)lke kaltär nta cwi santāne ...
 1314. THT 293 b3 2: /// (m)ā paiynesa meṅkitse stmau savaṣ(·)i paiyn(esa) tkā ...
 1315. THT 295 a1 18: ... s(e) st(e) ś(o)läṣṣe srukalyñentse yolopi : walke (kca wes rano ai)(y)m(o)
 1316. THT 295 a3 12: ... śamnā maitär ik〈e〉śc kekesoṣ : ente eṅäläññe mā ra (ts)r(elle la)renmeṃ
 1317. THT 295 a3 14: ... ik〈e〉śc kekesoṣ : ente mā eṅäläññe ra (ts)r(elle la)renmeṃ
 1318. THT 295 a5 10: ... waiptār cai : ṣäññeṃ śāmnāṃnts eṅälyñe ṣpä pälkoṣ mäskenträ 3 cents no ...
 1319. THT 295 a10 2: mäk(t)e ma ṣäp tsrelyeṣṣe tsśiträ näno näno empelye ...
 1320. THT 295 b3 13: ... pontäṃ nuknaṃ pontäṃntso akalkänta kärstoca : yesäñ ma
 1321. THT 295 b4 7: (we)säñ ka se mäṃnt ñyatse empele su nesä〈ṃ〉 śaiṣṣene kuse ksa cenme〈ṃ〉 ...
 1322. THT 295 b6 7: kuce twe mentsi yamästä kucene yes cämpämoñ papāṣṣorññe eñcitar mäpi lyñi= tve ...
 1323. THT 296 a4 7: || sāsa lkālñe śaiṣṣene poyśintsy olpo nesäṃ :
 1324. THT 296 a6 10: ... – – rtsiy· sāṅktsa – – (m)ā nesäṃ : toṃ
 1325. THT 298 a1 9: ... || arai srukalyñe cisa nta kca prāskau pontas srukelle kā ñiś ṣeske ...
 1326. THT 299 a3 6: /// meṃṣtär 12 kuse śaulne ///
 1327. THT 299 b4 3: /// u lkā(ske)mane sū no causa ///
 1328. THT 300 a2 5: /// pyapyaimeṃ ere were mī ///
 1329. THT 304 b5 3: /// ·orsa nesäṃ su kentsa ///
 1330. THT 305 a1 13: ... (añ)mantse • na śākaṭika(cintā) bhi • m(ā) k(o)k(al·) ///
 1331. THT 305 a7 2: /// yamaṣälle yamasträ nano • u(ddhatānāṃ pramattānā)m ...
 1332. THT 305 b2 4: /// yamaṣälle cai yamaskeṃ • kṛty(e sātatyakāriṇa • ) ...
 1333. THT 305 b6 6: /// pramādyate • kuse pelaiknesa yäknāstär 20 subahv apīha sahitaṃ bh· ...
 1334. THT 305 b7 8: ... na tatkaro bhavati naraḥ pramatta • tu yamaṣṣeñca mäsketär śaumo yko ///
 1335. THT 306 a7 5: /// yāne(na • ) ·o ///
 1336. THT 307 a2 4: /// prasā(da)sya • tu pañäktene takarkṣäññentse • ///
 1337. THT 307 a3 4: /// ·y· • tu pelaiknene takarkṣäññentse • kalān a ...
 1338. THT 307 a4 4: /// ·y· • tu sāṅkne takarkṣäññentse • ///
 1339. THT 307 a5 4: /// sya • tu (papā)ṣṣorñene (ta)karkṣä ///
 1340. THT 307 a6 4: /// syaci(tta)sya (•) tu wa(ṣa)mñ(e)ṣṣepi pälsko(nts) e ///
 1341. THT 307 a7 3: /// • (tu) onolmenne täṅkwalyñentse • k· ///
 1342. THT 307 a8 2: /// tu onolmenne täṅkwalyñentse (•) kalā ///
 1343. THT 308 a2 10: ... 2 na bhajet pāpaka(ṃ) m(i)traṃm • l(āre) yamītär yolaiṃ waṣamoṃ • na ...
 1344. THT 308 b7 9: ... krentantso 8 akurvann api pāpāni • yamaskemane rano yolainta • kurvāṇa ///
 1345. THT 309 1 3: /// s· g· tt· – (•) na jātyā ...
 1346. THT 309 4 5: /// (mu)ṇḍitena śramaṇa • markalñ· ///
 1347. THT 310 b2 4: /// (y)āne(na • mā) no su cewsa kle(ṅk)e(sa) • tām ...
 1348. THT 310 b5 4: /// (yānena • mā) no su (cewsa) kleṅkessa (·) tām ...
 1349. THT 311 b3 10: ... – ścä 21 || nānumānai • ///
 1350. THT 314 b4 2: ·e ///
 1351. THT 315 a7 6: /// ·i (pä)knāträ kuse ṣamāne ///
 1352. THT 315 b4 6: /// ·e – – ne nauṣ ka ///
 1353. THT 316 a5 2: kwri käl(l)aṃ te ///
 1354. THT 317 a4 5: /// sa weṣṣ(e)ñcai (ono)lme cew y· ///
 1355. THT 317 b2 4: /// ts· kwri klät se ṣamāne cwi ṣanmiretse
 1356. THT 320 a5 4: /// semane 9 s·ā ///
 1357. THT 320 a7 3: /// 14 ///
 1358. THT 321 a2 3: /// 1 kauc māka lkāskemane ///
 1359. THT 321 a3 4: /// ṣälle 2 kauc māka lkāske ///
 1360. THT 321 a7 2: /// r(a) kuro o ///
 1361. THT 321 b2 4: /// ṣälle 10 āś wāwā ///
 1362. THT 321 b6 7: /// sa klutkau osne ṣmale 16 ///
 1363. THT 321 b7 6: /// nu osne yanmaṣälle 17 ///
 1364. THT 322 a1 6: ṅke sasainu osne ṣmalle 18 kauc wasi (mu)
 1365. THT 322 a2 5: sau osne yänmaṣälle 19 kauw catsi mu
 1366. THT 322 a3 5: sau osne ṣmalle 20 wätsitse kepec ette
 1367. THT 322 a4 4: laṅkaskemane yanmaṣṣälle 21 ke
 1368. THT 322 a5 7: pec ette läṅkäskemane osne ṣmalle 22
 1369. THT 322 a7 2: 23 pokai wipäskemane osne ṣmale 20
 1370. THT 322 b1 2: 4 āścä wipäskemane osne yänmaṣṣäle
 1371. THT 322 b2 2: 25 āś wipäskemane osne ṣmalle 26
 1372. THT 322 b3 1: ātsene trīwäskemane osne yänmaṣä
 1373. THT 322 b4 3: lle 27 ātsaṃne triwäskemane osne
 1374. THT 322 b5 3: ṣmalle 28 ketsä triwaskemane o(sn)e
 1375. THT 322 b6 3: yänmaṣṣälle 29 kektseñ triwäskema
 1376. THT 322 b7 5: ne osne ṣmalle 30 ṣarsa ālyauce –
 1377. THT 324 a4 3: mātriṣlārccepi spārtto lkāṣle añma ///
 1378. THT 325 a4 10: ... trā akṣārsa wyākne mante weṃ lau sam· ///
 1379. THT 327 b5 5: eneṃṅka tākaṃ tāwsa traṅko mäsketä ///
 1380. THT 330 a2 5: nesäṃ • ṣamāne ytāri aiśtär klyiye ytāri ṣärpṣūkiññesa yaṃne anāpatti ...
 1381. THT 330 a3 2: cai kallaṃ tāu ytarimeṃ parna lantsi atameṃ ...
 1382. THT 330 a3 9: ... kallaṃ tāu ytarimeṃ parna lantsi atameṃ campäṃ • klañtsa waipte allek wayauca ...
 1383. THT 330 a3 16: ... campäṃ • klañtsa waipte allek wayauca nesaṃne sāu wa ///
 1384. THT 330 b2 10: ... pāyti kättaṅkäṃ • su wasaṃnpāt yāmu mäsketär • se wasäṃnpāt maññene ma ...
 1385. THT 330 b5 2: m(ā) ste • palskone wätkāltse taisu mäsketärne ...
 1386. THT 330 b5 15: ... ikäṃ pikwalañe nesau • epyaś klaṣṣuki nesanne ///
 1387. THT 331 a3 2: mai tākaṃne pāyti mäsketärne • tanāpate inte ...
 1388. THT 331 a3 22: ... tanāpate kākatärne aśari ñi cisa krāmär nesäṃ kitä –
 1389. THT 331 a4 4: yme tāka ṣ prukṣtär : waiptesa wat śauśtärne alyeṅkäṃ ...
 1390. THT 331 a4 12: ... : waiptesa wat śauśtärne alyeṅkäṃ kwri cimpem viciprawāt śaukemar • añmameṃ po ...
 1391. THT 331 a5 8: ... pu(r)warñ : toṃ teṃ yiknesa ṣärmana tākaṃ ṣamānentse śwe meñtsa auṣap kākone ...
 1392. THT 331 a5 17: ... śwe meñtsa auṣap kākone lamatsi teri ṣ ste : pakaccāṃne kattākeṃ epiṅkte ...
 1393. THT 331 b1 19: ... lāmaṃ pāyti mäsketärne • ṣamānentse prekṣātstse mäskeṣle ste • śitkai – nano ...
 1394. THT 331 b2 21: ... ñiś ṣesketstse (ne)sau śka yatsi arkañ ṣ campau makte
 1395. THT 331 b3 21: ... yatsi rittetär • teṃ yiknesa weweñu tākaṃ wac(e) kaum aksaṣṣuki mā śilmaṃne ...
 1396. THT 331 b3 26: ... weweñu mā tākaṃ wac(e) kaum aksaṣṣuki śilmaṃne ārwe(r ya)
 1397. THT 331 b4 2: maṣṣamtte wat mā yalle ste • yaṃ ...
 1398. THT 331 b4 4: maṣṣamtte mā wat yalle ste • yaṃ träṅkossu mäsketär ...
 1399. THT 331 b4 16: ... mäsketär • tanāpates kākone tākaṃ wentsi rittetär te śka pasāt tam śka ...
 1400. THT 331 b5 18: ... • tentsa olyapotse ṣarttaṣ(ṣ)iññe yāmtsi atameṃ rittetär || tanāpatentse kakoṣṣe śwer meñi ...
 1401. THT 332.a a4 1: tapre śäṃ – l(·)ā – m· ...
 1402. THT 332.a a5 3: tku • kä ///
 1403. THT 332.a b1 3: te – – ///
 1404. THT 332.a b3 4: po kektseñiṣṣe krāmärsa ṣä ///
 1405. THT 332.a b4 6: rässau ·ai y·e se • apakśai ·e – ///
 1406. THT 332.a b(1) 3: /// terinta yā ///
 1407. THT 333 a5 5: sa srukalyñe yaṃnmaṃ su ṣpä ṣamāne mäsketär mā lalālu mā ...
 1408. THT 333 a5 9: ... yaṃnmaṃ su mā ṣpä ṣamāne mäsketär lalālu mā ṣpä
 1409. THT 333 a5 11: ... mā ṣpä ṣamāne mäsketär mā lalālu ṣpä
 1410. THT 333 a7 3: sa warñai yaṣälle mäkte kca täne te yaknesa ...
 1411. THT 333 a8 4: lle stināstsi kwri katkat peparku poñ : 3 snai ...
 1412. THT 333 a10 7: te palāte postäñe rano keriyemane waiyke weṣṣälle ku(c)e (ṣpä) – – – ...
 1413. THT 333 b1 4: kuse no ṣamāne ce warñai kca klyomots wāki yainmu ...
 1414. THT 334 a1 10: ... krāke läṃnne saṅghā träṅkä kätäṅkäṃ krui krāke läṃnne
 1415. THT 334 a6 2: ṅkäṃ krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ ...
 1416. THT 334 b1 2: krui krāke läṃnne koss ttu māka prāroṃntsa ...
 1417. THT 334 b4 10: ... kr(ā)ke läṃnne saṅghā träṅko kätäṅkäṃ krui krā
 1418. THT 334 b9 3: kätäṅkäṃ krui kkrāke läṃnne kos māka pälyuwiṃñco epiṅkte ...
 1419. THT 335 a3 5: /// kalye yamaṣäle 24 kpa
 1420. THT 335 a6 2: /// śwātsisa
 1421. THT 336 a2 1: atiṣṭhit yamäṣälle • yāvajīvi ///
 1422. THT 336 a5 2: miṣämpa (mā tr)īwaṣälle • śwātsiścä ///
 1423. THT 336 b7 2: tseṅketrä ṣpä yamäṣṣäṃ 60 weṣä ///
 1424. THT 337 a2 20: ... ailñe yamaṣyenträ • kattākets waipeceṣe klautke yotiträ • tusa
 1425. THT 337 a5 2: wsāne • tumeṃ pakwāreṃntsa myāskane • ...
 1426. THT 337 b1 5: (ne) skarārene • kampāl päst kalatar temeñce pästä lyutemcä • ...
 1427. THT 337 b1 20: ... upanandeṃnmeṃ kampāl päst ññaṣṣi • upanande wsāne te
 1428. THT 337 b2 3: weñane myāskastañ aiskaucä sū sārine masa śrāddheṃ aśrāddheṃśc ...
 1429. THT 337 b4 10: ... patraiṃ māka kraupiyenträ • päst taṣīyeṃträ paribhog yamaṣyenträ • om(t)e tnerita mäskīyenträ ...
 1430. THT 339 a7 7: /// lle temeṃ tākāṃ ṅke 17 päl·· ///
 1431. THT 339 b1 4: /// nts rattāwa 18 lāntäṃ p·stä(·) ///
 1432. THT 340 b6 3: /// saṣämpā seṃ sāñ·· ///
 1433. THT 341 b5 3: /// ntwātoṃ rāno aikne toṃ e ///
 1434. THT 345 b2 8: ... jambudvipäṣṣai ortstsai tā kentsa yaṃ ritatär kälp· ///
 1435. THT 347 b1 4: /// w(e)ntsi aikentär ṣ cey śaitsi ///
 1436. THT 348 a3 5: /// ·k· yāmu ste ///
 1437. THT 348 b3 4: /// rñemeṃ śka e ///
 1438. THT 349 a5 9: ... : ṣamāneṃnt rekauna (ke)k(ly)auṣormeṃ pañäkte weṣṣäṃ ña ///
 1439. THT 350 b4 13: ... se śāp ste kucesa ṣp swesi sūwaṃ : || te keklyau〈†r〉ṣormeṃ śle-yärke ...
 1440. THT 350 b6 8: ... wasa maiyyā ·e aṣā – – ṣ kärrāll(e) klautkattsi : 1 || ...
 1441. THT 351 a4 7: maste ste • /// /// ya prekṣtañ ispe ///
 1442. THT 351 a6 5: – śi /// /// aikrona sthana ///
 1443. THT 354 b2 4: /// aurtsesa ṣ (we)skau • päklyauṣ ///
 1444. THT 357 a4 4: /// ñä kosauk ts· ///
 1445. THT 358 a4 6: /// datti lānte weswe postanmeṃ ṣp śarsa bodhi ///
 1446. THT 358 b3 4: /// ·t· ñi kurpellona skente • kāwälñemeṃ päklautk(a) ///
 1447. THT 358.b-f b1 2: /// kallaṃ i – ///
 1448. THT 359 a3 2: rne bodhisatveṃs śaul rilñene tot ā ///
 1449. THT 361 b3 4: /// ssi teri nesäṃ • bodhisatve makte ka ///
 1450. THT 364 b6 3: /// skaune su kaltsi cämpalle ///
 1451. THT 365 a7 9: ... śtwāra kacenmeṃ lyaka tsälplyen mäkte cey ///
 1452. THT 365 b6 11: ... aknātsaññe – – ·ts· ṅke krui skāyau ente nta kca ṣp ñäskemar ...
 1453. THT 366 a2 5: /// su no t·u t· s· ///
 1454. THT 367 a7 5: ṣkas lantantso am· r·· ·e ///
 1455. THT 369 a1 4: /// ·k· yamaskemane walke ///
 1456. THT 369 b1 4: /// salle ṣaim ra sak no ṣañ-añmesa wai piṣ ...
 1457. THT 369 b5 7: /// ś· lne mäskeñca : kwrāṣ – – – – (cme)l(a)ne kraupāte ...
 1458. THT 370 a1 4: /// ·s· satāskemane campya wentsi • ///
 1459. THT 372 a4 12: ... • kartse kekmu srūkalñe ārwer nesau prā(sk)au ///
 1460. THT 372 a5 5: kos po kleśanma yaiku tākaṃ tot cwi yaka saṃsārsa prosko ...
 1461. THT 374.g b1 5: /// – ntse enestai ///
 1462. THT 380 a5 3: ṣäṃ kos tsäṅkau ṣai pūdñäkte ///
 1463. THT 383 b8 3: /// saswe poyśi
 1464. THT 384 a4 12: ... ka ṣp 18 lat twe ostameṃ ///
 1465. THT 386 a4 9: ... iprerne rmer ka plyewsa 68 kuntsaññe ṣ campy e ///
 1466. THT 386 b4 9: ... krāso anaiktai • śwātsi yoktsi wṣeññantse cäñcā(r) ñ(e) ///
 1467. THT 386 b5 7: /// meṃ āläṃ ce ikemeṃ kos wko • ce comp wat kuśalapākṣo ...
 1468. THT 388 a7 1: cämpyare cai śämtsi kraupeścä pudñäkt= entwe ...
 1469. THT 392 a5 3: /// ṣīkä·e ṣpä pralle cek ·ä ///
 1470. THT 397 b3 8: ... ṣṣīmne se – – – – – wat u(rbi) lv(a) ///
 1471. THT 398 a3 4: /// tsai – po wä ///
 1472. THT 399 a1 4: /// (pi)ś iltsempa ///
 1473. THT 404 a4 10: ... katkauñaisa ka kektseñi po rośyeṃ ceṃts ///
 1474. THT 404 a5 2: ṣalenne no mäskīträ omp lyauto tsrorye wa ...
 1475. THT 404 a6 3: kāśne – ṣpä cämpyāre : 2 || tumeṃ ...
 1476. THT 404 a7 3: yor walo wasa : snaici takāre onolmi cwī ...
 1477. THT 404 b6 2: lykuññe – le : k(e)rte watkäskau ...
 1478. THT 405 a1 9: ... (wi) nāṣlñe • śkamaiyyantse yarke ce campya stu ///
 1479. THT 405 a5 4: k pakenta tarne tsrālle ṣey • ///
 1480. THT 405 a8 1: cittakāl·ät sā kontawä ///
 1481. THT 405 b5 6: – l yāmu yarṣtär saswa ///
 1482. THT 405 b7 6: – – yärkesse warkṣäl śnāssi campya • tapäṣṣa ramt(ä) ///
 1483. THT 406 a2 7: /// ñe piśmelane at= āte : taṅktsi yātaṃ mā ra warkṣlä ceṃ ...
 1484. THT 406 a2 10: ... at= āte : mā taṅktsi yātaṃ ra warkṣlä ceṃ ///
 1485. THT 406 a3 2: /// ywārc sūmern(e) mā (ra) k(e) ṃne ...
 1486. THT 406 a3 5: /// mā ywārc sūmern(e) (ra) k(e) ṃne enestai : mā ...
 1487. THT 406 a3 11: ... mā (ra) k(e) ṃne enestai : nesäṃ ike ṣe ///
 1488. THT 406 a6 7: /// pwārasa salpeṃ kaṃtwo ṣekaṃñe • aiśai yāmtsi campeṃ wno ///
 1489. THT 407 a3 4: ompalskoññe krui no lama aklilyñe su cpi mäsketrä tanāmo
 1490. THT 407 a7 9: ... tākoy cew warne somo lyautai läṅktsa kly(e)ñca 24
 1491. THT 408 a6 5: lntasa yarke yamaṣyeṃ • po yātalle śāmñe kantwasa weṃtsi : ...
 1492. THT 408 b7 6: /// laukaññe : waste nta – – – lyai kalymi entwecce ...
 1493. THT 408 b7 13: ... – – – lyai kalymi entwecce aikemar – – mñe – – ...
 1494. THT 409 a4 5: /// k te weña ñiś aikemar ///
 1495. THT 414 a2 4: /// ññe nmalyñeṣṣem cäñcre ///
 1496. THT 416 b4 10: ... toṃ mant śpālmeṃ ypaunane • yāmṣa (mā) k(a) saṅkr(āmn)t(a) ///
 1497. THT 417 a5 1: ·i – lyelyakormeṃ ///
 1498. THT 418 b4 4: /// 2 kwri pättāl(·)e ///
 1499. THT 419 b1 2: /// sa ///
 1500. THT 422 b4 4: /// retke rine ///
 1501. THT 422 b7 3: /// ṅka yän·(·) ///
 1502. THT 423 b3 4: /// ··s· na maukāre ///
 1503. THT 425 a2 3: rne śimāwa śitkāwa ///
 1504. THT 426 b1 4: /// snai pärmaṅk ·l· ·k· ///
 1505. THT 427 a2 2: /// nesau ///
 1506. THT 428 a7 5: /// rwetti kātär warttone (ṣ) ///
 1507. THT 431 a1 7: /// ścirona rekauna weṣyeṃ śwātsiṣṣe ime yamaṣyenträ
 1508. THT 432 b3 4: /// warne sintsate weñā ///
 1509. THT 492 a3 3: lypaṣ tākaṃ plaṅkṣäṃ meski ṣito ñi stare parso ...
 1510. THT 492 a4 2: r lywāsta śak o·te
 1511. THT 496 a1 18: ... –) (·)nts(·) p(·) ask(·) sk(·) #2b (mā) ñ(i ci)sa noṣ ; śomo ñ(e)m
 1512. THT 496 a2 5: (wno)lme ; (l)āre tāka ra postaṃ ; cisa lāre mäsketär-ñ ...
 1513. THT 496 a3 4: śolämpa ṣṣe ; t(e) stālle śol wärñai : 2 ...
 1514. THT 509 a4 5: mñāṃśkana sahadevi tilādevi patt· ///
 1515. THT 513 a2 5: /// aurtsesa ykuwermeṃ tañ pärkā ///
 1516. THT 513 b4 4: /// (–) täṃ (–) (–) kwri (–) si(–) (–) ...
 1517. THT 514 a2 6: /// vidūṣake weṣṣäṃ • ayo ·i ///
 1518. THT 515 b7 8: ... weṣṣäṃ • tentse rano ṣṣe wes a(ṣā)ṃ ///
 1519. THT 516 a6 5: – – (–) ntsante lā ·ā – – – – ...
 1520. THT 516 b1 9: ... – – w·r pālkaṃ yāṅkaṃ wat tu s·· kn· eṅkaṣle : kuse ...
 1521. THT 520 a6 2: /// perāk ṣpä yamaskeṃ krentäṃ wnolmeṃts : ...
 1522. THT 520 b7 8: ... yänmaścer • tane imāne weṣṣäṃ (•) aikemar ente nai ñake ///
 1523. THT 521 a4 9: ... #25d kuse no su yāmor ; yāmu mā kakraupau : #26a kus(e) ...
 1524. THT 521 a4 11: ... no su yāmor ; mā yāmu kakraupau : #26a kus(e) su aitka(tte ...
 1525. THT 521 b3 2: /// (mā) onmiṃ yamaskenträ ; katkemane mäskenträ : ...
 1526. THT 521 b7 7: /// (ompo)stä〈ṃ〉 ṣpä kātkeṃ tusa ; onmisoñc mäskenträ : #5c (sn)ai (ruwe ...
 1527. THT 522 a6 19: ... – – – – – – cäñcrem reki weskeṃ ṣek ścīre ///
 1528. THT 523 a3 3: /// ki pālkaṃ : kuce ṣpä weṣäṃ – ...
 1529. THT 523 a5 4: /// rocce prakrauñecce pakuträ : rilñe(n)t(a)ne po ///
 1530. THT 523 b2 6: /// – – ṣṣäṃ 7 miyäṣṣäṃ ono(lmeṃ mā) ra palsko ñus· ...
 1531. THT 523 b2 9: ... – ṣṣäṃ 7 mā miyäṣṣäṃ ono(lmeṃ mā) ra palsko ñus· ///
 1532. THT 526 a3 2: /// cena ksa • śak karma ///
 1533. THT 527 a2 8: ... cakṣuranit· /// /// śyata • ekantse ṣekatsäññe ṣp(ä) ///
 1534. THT 527 a4 2: /// ṣekatsäññe ṣp mäkte auspa lkāskemanentse /// ...
 1535. THT 528 a3 2: /// ka onolme ṣṣe • pṛthubhūtaṃ • ...
 1536. THT 529 a5 5: /// • anabhirāddhayā • kak· ///
 1537. THT 532 b5 4: /// nālaṃ • olaṅk • parihṛyamāna • aiśai yamaskeman(e) ...
 1538. THT 533 b5 3: /// mäsketär ///
 1539. THT 534 b4 8: ... samanvāgata • kekenu • ajānaṃ • ai ///
 1540. THT 535 b1 2: /// parna erepatemeṃ ///
 1541. THT 541 a2 9: ... • ramer (•) aparapratyayo nanyaneya • keta(ra pe)rākäññesa mā alyektsa aśalle • ...
 1542. THT 541 a2 12: ... aparapratyayo nanyaneya • mā keta(ra pe)rākäññesa alyektsa aśalle • abhikrānto haṃ • ...
 1543. THT 541 a5 2: /// ṣeṃ • na jātu na bhaviṣyati ...
 1544. THT 541 b7 16: ... idaṃ te anupadrūtaṃ • se tañ m(ā) m(i)y(ä)ṣṣälñe snai proskaitsñe • karaṇīyā • ...
 1545. THT 542 a3 6: /// ltsentse • avibhaktasya • putkoṣepi • pāke yāmoṣepi wat ///
 1546. THT 542 b1 9: ... • snai muskālñ(e)ts(ts)a – – – aima postäṃ • utpann· p· ///
 1547. THT 542 b4 10: ... plāc akṣalñe • na lābhasatkāraślokāya • kallau y· ///
 1548. THT 542 b6 6: /// wärpāte • ajñānāt • karsalñemeṃ • ananubodhāt • mā anaiśai ...
 1549. THT 542 b6 11: ... • mā karsalñemeṃ • ananubodhāt • anaiśai ///
 1550. THT 544 b5 6: /// m· • a(nā)hāryā • ye ///
 1551. THT 547 a6 21: ... vai /// /// (n)o cet • kwri
 1552. THT 551 a4 12: ... ādeś mäsketär ce sūtarne • na nesi – lāṃs lāṃṣtär vibhrāt ///
 1553. THT 558 b3 8: ... palsko yänmāṣṣeñca mäsketrä • te maṃt ṣañ-añmä kauc pe
 1554. THT 558 b4 2: ññaträ alyeṅkäṃ sīnäṣṣäṃ ṣamāṃñana krentaunaṃts yetwe yāmtsiś ...
 1555. THT 560 a1 10: ... • dhutaguṇ(ä) no pañäkti käṣṣīnta adhiṣṭhit yamaske
 1556. THT 564 a6 2: tkenta sāṃtke mäske ///
 1557. THT 567 b3 9: ... laṃ po kektseñ wäntanañc aitsi ṣ – ·p·
 1558. THT 570 b2 5: /// t· weṣṣäṃ klaiñ lyakār(e) ///
 1559. THT 572 a3 2: /// nesäṃ 53 /// /// wes täṅwä ...
 1560. THT 574 a3 6: /// ālyauce te wñare 2 te lyelyku
 1561. THT 574 b3 4: /// ruṇīke añmālaṣke no kca
 1562. THT 575 a4 3: tu epe || käṣṣī weṣṣäṃ /// /// na ...
 1563. THT 575 b4 3: rtse yolo puttaṅkeṃ /// /// lykaśke aknātsaññe tsaṅkanme ...
 1564. THT 579 b3 2: /// yes ///
 1565. THT 583 a5 6: /// || sādharik anandārśne || ///
 1566. THT 587 b4 5: /// l(·)i ak(nā)tsaññesā cey cämpyare ///
 1567. THT 588 a6 3: /// k(e)rcyeṃ teṃ yekte ṣärmo täñ mā rano ...
 1568. THT 588 a6 8: ... k(e)rcyeṃ mā teṃ yekte ṣärmo täñ rano snai ṣärm seṃ tot oko ...
 1569. THT 588 b6 6: /// ·s· k· lo lmorntse twe prāskat takāsta twe yaitkusa wroccepi ...
 1570. THT 589 a1 4: /// (wa)lo w(e)ṣṣäṃ yātall(e) kl(au)tkässi (– –) pr(ā)kre prat(iṃ) ...
 1571. THT 589 b4 11: ... ulkāmukhe weṣṣäṃ rilyi wes ṣañ śaul āppantse
 1572. THT 591 a6 10: ... kektseṃne : wrocy akālkäntse knelñeṣṣe tsārwo su yāta wentsi āksi mā menāktsa ...
 1573. THT 591 a6 15: ... tsārwo mā su yāta wentsi āksi menāktsa ś· r·· ///
 1574. THT 591 a7 12: ... mar wäntare : papāṣṣorñ(e)ne osu wṣeyawa ṣ ñi nesäṃ trai ·ā ///
 1575. THT 591 b4 4: murt wai ruṣ gat yaik(u) tākaṃne snai käṣṣiṃ cwi ...
 1576. THT 591 b6 12: ... karu(ṃ) aiśamñe asaṃkhyainta kalpanmaṣṣai lālyīs= aṣkār mauka : maskwantaññeṣṣe ime mā yāmttar ...
 1577. THT 591 b6 17: ... aṣkār mā mauka : maskwantaññeṣṣe ime yāmttar ///
 1578. THT 591 b7 5: – – eṅktär tu plāskaṃ mā campau : oṣ no ...
 1579. THT 591 b7 7: – – eṅktär tu mā plāskaṃ campau : oṣ no mi – ...
 1580. THT 592 b5 3: /// ·ṣ· camel eṅkalneś ñās yamaṣle camel
 1581. THT 593 a1 4: /// ññetpeṣe śay· ///
 1582. THT 595 a2 3: /// ñ näkte nauṣ ṣeñ : ///
 1583. THT 595 b3 3: /// skeṃne ṣ ci ma ///
 1584. THT 596 a1 4: /// ṣ· weṃtsi waṣe weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar mā ...
 1585. THT 596 a1 10: ... mā waṣe weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar tu
 1586. THT 596 a2 7: /// pällāmar 5 || ñi räknāśka m(ā) mäk(c)iya śīre weskau
 1587. THT 596 a3 6: /// – watkäskau śīre weṃtsi śire weṣeñcaimpa ṣe
 1588. THT 596 a4 3: /// mäskemar tusa kātkau mā tu pällāmar 6 ...
 1589. THT 596 a4 6: /// mäskemar mā tusa kātkau tu pällāmar 6 ||
 1590. THT 596 a5 5: /// ya käskor weskau alyek watkäskau kä
 1591. THT 596 a6 6: /// weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar tusa
 1592. THT 596 b1 6: /// 7 || ñiś räknāśka mäkciya ketara kartse
 1593. THT 596 b2 2: /// alyek watkäskau ketara kartsene eṃttse ertsi
 1594. THT 596 b4 4: /// – kātkau tu pällāmar 8 || ñiś räknāśka
 1595. THT 596 b5 3: /// ntañemar alyek watkäskau māntatsi mā mantā
 1596. THT 596 b5 7: /// ntañemar mā alyek watkäskau māntatsi mantā
 1597. THT 596 b6 5: /// ṣ(e)me wäntre mäskemar tusa kātkau mā tu pällāmar 9 ...
 1598. THT 596 b6 8: ... ṣ(e)me wäntre mäskemar mā tusa kātkau tu pällāmar 9 ||
 1599. THT 597 a1 7: /// (vyāka)rit ; yamalle , sū källālle 64 #64d ṣeme yäkne , ...
 1600. THT 597 a4 9: ... /// %4 , snai tsäṅkau ; ynamo〈†ṃ〉 , (i)ke snai ṣotri : ...
 1601. THT 597 a5 36: ... , mantä ksa ; wīpä(ṣṣäṃ) , ceṃś na kram·· #68b
 1602. THT 597 b4 9: ... ttä kāwo 70 #70d kamartīke , nesäṃ ; snai sattä , pelaikni ...
 1603. THT 598 a3 2: /// mäskelle ste • niśrai m· ///
 1604. THT 599 a3 4: (ono)lmi parra tsälpentär (ṣ) ///
 1605. THT 599 a5 5: – – – ·eṃ m(ā) kauś ///
 1606. THT 599 b3 4: ñe ṣ onolme ma·k· ///
 1607. THT 602.a b2 2: /// walkke ṅky a ///
 1608. THT 602.a b3 3: /// ·yw· po yātañc ///
 1609. THT 605 b2 9: ... tsmoyeṃtär-ne • cmelne saṃsārne sportomane mālle ṣ tākoym • tikṣnendri
 1610. THT 606 a1 9: ... calle walke lyat || mäntak srukau waskāte || tumeṃ cai ṣañ śamna ...
 1611. THT 606 a2 12: ... ñakta laukaṃñe • – – satāṣṣäṃ wäskantär mā lkāṣṣäṃ • mā ///
 1612. THT 606 a2 14: ... • – – satāṣṣäṃ mā wäskantär lkāṣṣäṃ • mā ///
 1613. THT 606 a2 17: ... satāṣṣäṃ mā wäskantär mā lkāṣṣäṃ • ///
 1614. THT 606 a4 6: /// kkaṣṭa kucalle starñ se pkwalle lantuṃñe īke pästä ///
 1615. THT 611 a5 4: /// ntsa • ṣp su wīnaṣṣe ///
 1616. THT 613 b2 4: /// – ·k· ka kañmäṃ cau pr(e)kṣäṃ ///
 1617. THT 618 b6 9: ... su • kwri cwi ñä – t· ///
 1618. THT 623 b5 4: /// yeme śīto eṅka ///
 1619. THT 624 a8 2: /// – ///
 1620. THT 625 a3 2: /// ce śaiṣṣe ///
 1621. THT 625 a4 4: /// str(e)ṃ pāṣsi ///
 1622. THT 625 a6 2: /// lyakāso ///
 1623. THT 628 a6 2: /// tsälpau – ///
 1624. THT 629 b5 4: /// kw· lypalya wat ///
 1625. THT 1102 b2 10: ... mäkte kca twe ce te-yäknece īke k(āt)k(at) (kwri warpa)(tar)
 1626. THT 1103 a4 19: ... – – – ce te-yaknece ī(ke) kātkat krui – – –
 1627. THT 1103 b2 18: ... mäkte kca twe ce te-yäknece īke kātkat krui
 1628. THT 1104 a2 8: ... -ṣälle mäkte kca mäntrakā yäkn(e)ce ike kātkat krui warpatär (po)ñ ce wä(rpanamar) ...
 1629. THT 1104 a3 11: ... śikṣapāt om tañ śaultsa warñai päknāmo tsipal(e) ///
 1630. THT 1104 a4 13: ... yale mäkte kca mäntrakā yäknece i(ke m)ā ///
 1631. THT 1104 b1 8: ... (eṅkaṣä)lona mäkte kc(a mäntra)kā yäknece ike k(ātkat) ///
 1632. THT 1133 b1 2: se ly(a)lypuräṣ tatmu – ///
 1633. THT 1137 a5 4: /// lālotku : ///
 1634. THT 1143 a1 5: /// – mpe kucne – – – – ///
 1635. THT 1144 a1 5: /// s klāṅka-ṃ kr(i) kr(i) ///
 1636. THT 1544.c a1 2: /// cimpam· – ///
 1637. THT 1544.c a3 3: /// mäkte wrā – r • wi w·i ...
 1638. THT 1544.c b3 4: /// – terinta yā ///
 1639. THT 1547.a a3 8: ... – – : – ñi olyapo l· ///
 1640. THT 1552.b-e b3 2: /// – ///
 1641. THT 1587 a4 5: /// – ṅke tsärkal(l)e – – ///
 1642. THT 2399 a6 3: /// (puttiśpa)rṣṣāṃ aryu praṣ(t)a(ṃ) ///
 1643. THT 3597 a1 4: /// sā : ñäś tsāṅkau eṅkälpatte pūdñäktäññe nuwalñe täñ ...
 1644. THT 3597 b2 12: ... ramt skwänma)n(e) skwantsi nta kca carkā-c karuṃ pal(sko) – – ṣana weśe-
 1645. THT 3597 b5 3: /// (tai)ynesiñ ṣp maukāsta : karuṃ palsko te-yknesā ...
 1646. THT 4078.a a3 4: /// (aśnu)m nu lkāṣ ///
 1647. THT 4078.a a4 5: /// (na vijān)āti : ka(klyuṣuräṣ) ///
 1648. YQ I.2 a3 13: ... eṣ tmis mem kaś , yärm naṣ : 1 #1d eṣant
 1649. YQ I.2 a5 13: ... sukyo yomnāṣ , ksalune ; mänt kāckäl , eṣäntāp : 2 || ...
 1650. YQ I.3 a7 8: ... #2d %4 /// ñcäs yaṣ ; m= ālyes knānmāñcäs yaṣ ; kārūṇik wrasom ...
 1651. YQ I.3 a8 20: ... ṣtmāṣiṣ tmaṃ sne ets : #3c m= ālymes
 1652. YQ I.3 b5 4: /// l· – täppreṃ käṣṣi ñomyo kuyalte • || ...
 1653. YQ I.3 b6 7: %13 #1a %9 /// siñc , naṣ nākämyo : #1b tsopats pälkäṣ ...
 1654. YQ I.4 a3 4: /// (sär)kiñco niṣpal śkaṃ lipāci || apratitu(lyenaṃ)
 1655. YQ I.5 a7 12: ... naṣt aśśi talke māṃñe okāk träṅktsi kärsnāt || nirdhane
 1656. YQ I.5 b1 5: %15 /// (: #1a k)āswone , kaklyuṣu naṣt ; mā ...
 1657. YQ I.5 b1 11: ... mā k)āswone , kaklyuṣu naṣt ; tuṅk naśśi , metraknaṃ ; tämyo ...
 1658. YQ I.5 b1 19: ... naśśi , metraknaṃ ; tämyo tṣaṃ , kakmu ṣet : #1b śä-
 1659. YQ I.6 b2 13: ... ·s· %1 : #1c päñ kśāñ neñc , tāpärk kucäṣ ; päñ ...
 1660. YQ I.6 b4 11: ... ṣokyo) /// – k(a)km(u) nasam kuprene et-ñi wtāk ṣakkats dhanīke protkaṃ prutkāṣ-ñi ...
 1661. YQ I.6 b5 13: ... śkaṃ smale träṅkäm säṃ okāk tinār śkaṃ naṣ-ñi ku(c
 1662. YQ I.8 a3 3: (träṅkäṣ) /// mrāc knānaṣ mā penu mrācis klālune ...
 1663. YQ I.8 a3 6: (träṅkäṣ) /// mā mrāc knānaṣ penu mrācis klālune knānaṣ
 1664. YQ I.10 a7 5: %2 #1a %16 /// (m)ā ytsi cämpamo : #1b lok säm ...
 1665. YQ I.10 a7 16: ... lok säm käṣṣi klopäntwäṣ tsälpṣant ; cam lkālṣy ākā(l
 1666. YQ I.10 a8 16: ... ñkät träṅkäṣ bādhari mar klopasu naṣt ptāñkät käṣyāp
 1667. YQ II.1 a5 5: (okāk näṣ tanne wkänyo /// nak)cu klisā || mandodharinaṃ || ...
 1668. YQ II.2 a1 8: ... (namo buddha weñlune klyosäṃṣā)wā täm nu kñasu kus taṃ buddhaṃ mäskaträ
 1669. YQ II.2 a7 22: ... ; ṣñy āñcäm kulypam , kuyal cam ; sem yāmi(mār
 1670. YQ II.3 b4 6: /// ·ä āṣānikāṃ metraknäṣ wätkatsi käryatsumäṣ ākrä aśnumäṣ śla
 1671. YQ II.4 a1 6: /// (manarkā)ñ ālam wcanäṣ śralune kläsmāṃ ṣo(kyo
 1672. YQ II.6 b3 16: ... märkampal yal , sämm ontaṃ ; rinäṣtär : 1 #1d märkampalṣi , ...
 1673. YQ II.7 a8 17: ... : 2 #2d käṃtsāsamträ maṅk ; śkaṃ ypamäs , omäskeṃ : #3a ...
 1674. YQ II.8 a7 26: ... tkaṃ ākāś caṣi : 1 #1d nu
 1675. YQ II.8 b3 16: ... ; lyutār memaṣ , lālaṃṣke ; nu ṣāṣtru : #1c ṣāmnune(yis ,
 1676. YQ II.8 b4 14: ... : 1 || #1d saṃtuṣite träṅkäṣ śkaṃ tāpärk ptāñkät käṣṣi lo(k
 1677. YQ II.10 b2 16: ... ; parimaṇḍal , sam kapśañi ; nmo kanweṃ , tkālune : #2a ...
 1678. YQ II.10 b8 6: /// prakässi päknāsanträ • kuyal näṣ wätkā(ltsuneyo)
 1679. YQ II.12 a7 12: ... #1b %4 /// , präṅ)käss(i) ; tiri naṣ , kāswone ; kulypamäntāp ...
 1680. YQ II.12 a7 27: ... śol kapśañi , krant ākāl ; lmāsaṃnträ , tä(myo
 1681. YQ II.13 b7 8: ... kāṃl(·)a pas riñluneyo cam pñi tämnässi cämpäṣ
 1682. YQ III.1 b8 6: kar) /// kṣā śākkiśśi pälkäṣ erkātune pälkār klyomiṃ ttā
 1683. YQ III.2 a3 2: /// yäl • tmäṣ ptāñkät käṣṣi ṣī ...
 1684. YQ III.2 a5 8: ... /// – okāk śākkiṣi kuli paräṃ kälpos ṣeṣ täm pälkoräṣ śākkiṣi(nāñ
 1685. YQ III.2 a8 12: ... : #1a ārkiśoṣṣaṃ , kākätku ; nu wasäṃ , märkampal ; āksiṣ ...
 1686. YQ III.3 a8 7: /// kakmunt was • naṣ nu nākäñtär tämyo picäkk ats was märkampal ...
 1687. YQ III.3 b2 7: /// kulewā)śśi kāswoneytu • waṣt ekrä ypeñc • kākropunt akäṃtsune(ytu
 1688. YQ III.4 a7 10: ... taṃ träṅkäm-ci || capiccenaṃ || # niṣpaläntwaṣ ; mā pe spaktāṃ,(nikāñcsäṣ
 1689. YQ III.4 a7 13: ... capiccenaṃ || # mā niṣpaläntwaṣ ; pe spaktāṃ,(nikāñcsäṣ
 1690. YQ III.4 b3 6: /// se lāntune abhiṣek kälpām naṣ ṣakkatsek śkaṃ klyom metrak
 1691. YQ III.6 b8 9: ... wleṣe mänt nu täṣ ptāñkät käṣṣi eṃtsitär-ñi • tmä(ṣ)
 1692. YQ III.8 a7 7: pyāpyāsyo /// pyāpyā)syo yete wāmpe || täm wäśśi ānant märkampalṣināp prucca(mñeyis)
 1693. YQ III.9 b4 13: ... wärce mäskanträ || puk śäkrant wramäṃ
 1694. YQ III.10 b1 7: %6 #1a %9 /// m , nasäl : #1b kuprene nunak ; ...
 1695. YQ III.12 b3 7: /// tmä)ṣ ptāñkät käṣyāp yātñal säs wasäṃ || tmäṣ citrarathe kātse kakmu(räṣ
 1696. YQ N.3 b1 4: /// (pä)lskā kuyal näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ kälkim śāriput(rä) ...
 1697. YQ N.3 b2 5: /// (lyalypäntwā)śśi tampewātsuneyā nu ok säm ksaluneyaṃ y(ts)i ///
 1698. YQ N.4 b3 4: /// ontaṃ kātklune mäskatr-äm puk dhātu ///
 1699. YQ N.4 b4 4: /// ñ āmānuṣāñ mäskaṃtär mā pe(nu) ///
 1700. YQ N.4 b4 6: /// ñ āmānuṣāñ mā mäskaṃtär pe(nu) ///
 1701. YQ N.4 b5 4: /// ṣ (c)esmi kroś mā omäl pä ///
 1702. YQ N.4 b5 6: /// ṣ (c)esmi mā kroś omäl pä ///
 1703. YQ N.5 b3 7: /// kāpñuneyo ālam wcaśśäl olariñ : ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?mā
Output automatically generated on Fri, 2015-05-29, 02:24:26 (CEST).
Page last edited on Sun, 2012-10-21, 17:03:08 (CEST), by Martin Braun. Version 3.
Page created on Sat, 2012-01-14, 19:11:47 (CET), by Melanie Malzahn.