print prev. next

Meaning:"no, not", "non-"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Particle
Language:TA, TB
Derived lexemes:mā nta, mā ṣekaññeṣṣe kraupe, mā ykāka, mā-ṣekaññe, manta, mar, māwk

Occurrence (1712)

 1. A 1 a4: tsraṣiśśi praski naṣ : tämyo kāsu tsraṣṣune ...
 2. A 2 a1: ... : kälpnāntär toriṃ puttiśparäṃ wärṣṣältse : =pärmāt tsru yärm yātal ya(tsi)
 3. A 2 a2: tsraṣṣune : 1 || täpreṃ saṃ poñcäṃ saṃsāris kāripac sāspärtwu ...
 4. A 3 b2: ... lyālyoryoṣoṣ pat nu : moknac niṣpal tāṣäl mā śu ypeyā mskantāsac : ...
 5. A 3 b2: ... nu : moknac niṣpal mā tāṣäl śu ypeyā mskantāsac : mā empe(les)
 6. A 3 b2: ... tāṣäl mā śu ypeyā mskantāsac : empe(les)
 7. A 3 b3: omskeṃsac pe tampewātsesac : 3 yaläṃ wramm ...
 8. A 3 b3: ... 3 yaläṃ wramm ats skam yāmiṣ yaläṃ wram mar (yā)|miṣ
 9. A 4 a1: ... wrasaśśi : 5 || prajñavāṃ träṅkäṣ tä(preṃ)
 10. A 5 a3: arämpātyo kaknu lkātsi kāswe knānmune ats tāṣ-äṃ täpreṃ ats pälkäṣ (m)äṃ(t ne)
 11. A 5 a4: ... kāpñune arässi cämpäṣ pärko yatsi nu (cä|mpä)ṣ
 12. A 5 b3: śāri lyāk : mätsratsi oki plāc craṅkäs mā karyā : śla ...
 13. A 5 b3: ... : mätsratsi oki mā plāc craṅkäs karyā : śla tuṅk oki nu ...
 14. A 5 b6: ... kuleñciṃ mäsratsuneyo proṣmune || soktaṃ || ṣokyo lkāṣ kā(ckeya)|(c)
 15. A 6 a1: nu yutkos klyom śoñi : rasaṣ ...
 16. A 6 a3: ... nṣ-äkk oki lokit kakmus näṃ : (nu yā)|talyi
 17. A 6 b2: ... : āriñcṣinäṃ yärṣlune kos ne tāṣac yärsmār : mā ṣñi ṣpäṃ (lkā)|l
 18. A 6 b2: ... kos ne tāṣac mā yärsmār : ṣñi ṣpäṃ (lkā)|l
 19. A 6 b4: nu täṣ knānmāñcäśśi śäk wäknā kulewāsac ...
 20. A 7 a1: kuleyac śol kulypamäntāp yäl tämyo sās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñi ...
 21. A 7 a2: kräṃtso nasluneyā yātalyi tuṅ= śärsässi nunak pältsäṅkāṣ kus ...
 22. A 7 a3: ... taṃne praṣtā kälporäṣ āñcäm sākässi kyal näṣ tā(maṃ)
 23. A 7 a6: śkaṃ tāk täm pälkoräṣ pekant wiyo ...
 24. A 7 b3: kuc ne täm träṅkiñc naṣ āñmaṃ wrasaśśi āñmaṣi īme yāmu ...
 25. A 7 b4: āñcäm naṣ || ylaṃ || kratswas ṣutkmäs ...
 26. A 7 b6: pākäntu pkänt pkänt potka«m» tṣaṃ naṣ āñcäm ñomā : mäṃt ...
 27. A 8 a2: nṣac laläkṣu tāk kyal näṣ penu cami ṣñi amok lkātsi ...
 28. A 9 b5: ... : ālak peke ālak pekant kyal kärsnāt : || täm pälkoräṣ puk ...
 29. A 10 a1: nu caṃ täm knā(nmu)neyäṣ wärcetswātsuneyā ṣñi ...
 30. A 10 b5: ... träṅkät (kyalte nä)ṣ śolā sisāṃ rāmes esam kus ne rāmes praskmāṃ tāc ...
 31. A 13 a3: : śiśkis tāpal pälskānt tākar śwātsi ṣñi śiśkis sne-knānmunyā ...
 32. A 13 b6: nac : pñintu yāmu wrasom yäṣ tālorñeyaṃ mā yäṣ ñātseyaṃ : ...
 33. A 13 b6: ... pñintu yāmu wrasom mā yäṣ tālorñeyaṃ yäṣ ñātseyaṃ : pñiṣinäṃ ratäkyo yu ...
 34. A 14 a1: ... lyutār kāswone näm kuc ne täm
 35. A 14 a2: poryo tskäṃsaṃtär wäryo sikaṃtä(r) mā lāñcsā pärtsi yāteñc ...
 36. A 14 a2: poryo tskäṃsaṃtär mā wäryo sikaṃtä(r) lāñcsā pärtsi yāteñc mā penu lyäksā ...
 37. A 14 a2: ... wäryo sikaṃtä(r) mā lāñcsā pärtsi yāteñc penu lyäksā kärnātsi yāteñc (ku)|(c)
 38. A 14 a4: ... – ārkiśoṣ(y)ac ymāṃ tāṣ tām praṣṭaṃ cami śkaṃ tsraṣṣune wramaṃ yäṣ mā ...
 39. A 14 a4: ... mā cami śkaṃ tsraṣṣune wramaṃ yäṣ amo(k)
 40. A 14 a5: (mā knānmune m)ā kāwältune mā pācar mā mācar mā ...
 41. A 14 a5: (mā knānmune m)ā kāwältune pācar mā mācar mā ṣar mā ...
 42. A 14 a5: (mā knānmune m)ā kāwältune mā pācar mācar mā ṣar mā pracar mā ...
 43. A 14 a5: ... m)ā kāwältune mā pācar mā mācar ṣar mā pracar mā śäṃ mā ...
 44. A 14 a5: ... mā pācar mā mācar mā ṣar pracar mā śäṃ mā sewāñ mā ...
 45. A 14 a5: ... mā mācar mā ṣar mā pracar śäṃ mā sewāñ mā waṣt mā ...
 46. A 14 a5: ... mā ṣar mā pracar mā śäṃ sewāñ mā waṣt mā niṣpa –
 47. A 14 a5: ... mā pracar mā śäṃ mā sewāñ waṣt mā niṣpa –
 48. A 14 a5: ... mā śäṃ mā sewāñ mā waṣt niṣpa –
 49. A 14 b3: – – – – oras wrasaśśi kälpāl naṣ : 1 || kuc ...
 50. A 15 a2: ... pällāmträ – – säs wasäṃ weñlune kärsāl ke śpālmeṃ ke wärce äntā(ne)
 51. A 15 b4: ... ypeyaṃ wäl wläs wäl nasäl ālak ṣe(ṣ) –
 52. A 16 a1: ... penu kāwälte knānmāṃ tsraṣi amokäts «:» ca(m kä)|lpānt
 53. A 17 b1: (knān)mune : pñiṣiṃ tampeyo tsraṣṣune kulatär : «1» pñintuyo koṃ-ñkät ...
 54. A 17 b5: yärkaṃtyo kāwältenāp siṃṣäl : 3 || taṃne wkänyo ...
 55. A 17 b5: ... || taṃne wkänyo knānmune pñintwäṣ pkä pälkäṣ ṣyakk a(ts) (pa)|t
 56. A 18 b3: k)uprene nu lotkaṣ tricäṃ sthānäṣ : tmäṣṣ orto ...
 57. A 20 b3: (kä)lp(a)syo cmol{w}aṃ kaklyuṣunt ñom klyoṣā tämyo prakäsmār-ci kus ...
 58. A 21 a2: ... yetu wāmpu • kupre ne waṣtäṣ läñcäl ṣeṣ śtwar dvipäntwā kākmärtik ṣpä(t ...
 59. A 23 b2: ... wl(e)ṣluneyā tsres päśres āsres tukrinuñcäs krośśes yātlyes ptāñä –
 60. A 23 b6: ... : mäṃt nu tsitim tālo näṣ te tsinām snā –
 61. A 29 b2: pnäṣṣ-äṃ : 1 ñi cämplune olyi-k ///
 62. A 36 a3: pat nu kyal näṣ sa- ///
 63. A 37 b1: -l näṣ kuprene kapśiṃño sa- ///
 64. A 39 b5: || täpreṃ saṃ ālak wram ///
 65. A 41 a6: (ku)cne wär yoktsi kälpoṣ ///
 66. A 41 b5: cesmi mosaṃ m= āṣāṃ was a- ///
 67. A 42 a4: : cem el ///
 68. A 42 a6: s yatār mäccāk ell e(ṣant) /// (pā)|ramitäntu
 69. A 43 and 52 b2: ... tampewātsäṃ tsra(ṣiṃ) /// /// s prattikaptāñktasaśśäl ṣyaktsumänt plya|skeṃṣiṃ
 70. A 43 and 52 b6: ... sāmu(dtärṣiñi bhūtāñ) /// /// (śpāl)m(e)ṃ cämplune knā(nmānä)ṣ sne yām«l»une o|(nmiṃ)
 71. A 44 a3: kälpitär ///
 72. A 45 b4: sne kri śkaṃ tāpärk ///
 73. A 47 a1: näṣ (śtwarā)k pukaṃ n· ///
 74. A 48 a1: ... – – – sät)k(ār)tsā yäc : āṣā(ṃ) n(a)ś ptāñktā ///
 75. A 48 a4: (– – –) || devadattenaṃ || te ///
 76. A 50 a4: /// · s(e)yaśśäl sam kāpñune naṣ wrasa ///
 77. A 51 b2: /// krośśāṃ : mā omälyāṃ wlyepyāṃ ṣuṅka(c) ...
 78. A 51 b2: /// mā krośśāṃ : omälyāṃ wlyepyāṃ ṣuṅka(c) ///
 79. A 54 a2: ṣināñ talkeyäntu • konac porac pälkāṣluneyäṣṣ a(ci) ///
 80. A 54 a2bis: säs kisāsal postak porocineṃ āllakäṃ simac präl 8
 81. A 54 a3: ārmäntu penu śaṅkh gorocanäṣṣ aci m· ///
 82. A 55 b4: /// ·y· cem knānmānäṣ oṃsanträ : kuleñci waṅke lek pikār ...
 83. A 56 b3: /// (ak)m(a)l =ryu praṣtaṃ kāreyo kākoṣtu nkatär : ...
 84. A 59 a2: ... märkampalṣāṃ ytāraṃ lyutār wañi kälpāt : säm kakä|(l)
 85. A 59 b1: /// (mā) pe ptsäk ypā penu wāsklune ypāt kapśiññis : 1 ...
 86. A 59 b5: /// (ritwālyi epe) ritwālyi || tmäṣ säm śomine pācar ...
 87. A 60 a5: /// ñäkci napeṃṣi kär-paräṃ ñi artär ślak śkaṃ || bahuprakāraṃ || ...
 88. A 61 b3: /// ṅkā näṣ tṣäṣṣ aci śkaṃ wark ypam mā kosam : ...
 89. A 61 b3: ... tṣäṣṣ aci mā śkaṃ wark ypam kosam : mā penu śwām
 90. A 61 b3: ... śkaṃ wark ypam mā kosam : penu śwām
 91. A 62 a3: (:) /// w· – pāśoñcäs – – – – lṣ· ...
 92. A 62 a5: ... pälskāt ke neṣ yärk yā(m)im : kälpāt caṃ yärk yāmläṃ kucne yärkā ...
 93. A 63 b6: ... säm ype skam : klopasu wrasom ontaṃ tmaṃ kälpāl tāk : (– ...
 94. A 64 a5: ... penu walu säm krañcäṃ wäknäṣ lāletu oñi cmol : 1 || täm ...
 95. A 64 b3: (wälts lāntsās wä)lts āmāśās pākär ypeñc : 1 || tmäṣ ...
 96. A 64 b6: ... wälläṣtär kuyalte • || yarāssinaṃ || penu śol nu|(täṣ)
 97. A 65 a1: ... pñi pñintwis ārluneyo nu ṣakk a)ts śoṣ : pñintwiss oko niṣpalntu tākeñc ...
 98. A 65 a1: ... oko niṣpalntu tākeñc penu nutont śol śkaṃ ṣtämseñc : ālak śoli|(s)
 99. A 65 a6: ... täm) (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk se ñi cwaṃ koluneṣi ime ṣeṣ • ...
 100. A 65 b1: ... wotkā • mäśkit träṅ)käṣ kāsu pācar āṣāṃ naṣt kärpiṃ wlalune ālu källātsi ...
 101. A 65 b4: ... tu wsār pälkoräṣ weñāṣt kupprene tsmāraṃ tāppus tāṣ mänt nu wsār tsmāraṃ ...
 102. A 66 a5: ... atsek nāñi brahmadatte wäl pats mäskal nu ñkā yātal mäccākye
 103. A 67 a4: /// ñco siñlune bodhisattu träṅkäṣ ontaṃ tāka-ñi kuyalte ñareṣinäśśi klopant opyāc ...
 104. A 67 a5: ... ālu kāsu yāmluneyäṣ pkät nu puttiśparäṃ naṣ mät nu näṣ ṣñi klopyo ...
 105. A 69 a3: ... kṣaṇaṃn ne säs tanne wkänyo tñi ālyeksā ṣaṣärttwu • mā
 106. A 69 a3: ... wkänyo tñi mā ālyeksā ṣaṣärttwu •
 107. A 69 a6: ... – – – – puk klopäntwäṣ pe tā – ṣärttwāṣäm : mā ...
 108. A 69 a6: ... mā pe tā – ṣärttwāṣäm : py ārkiśoṣi cu sem śu yāmtsāt
 109. A 69 b2: ... (pä)ltsäk as· – – k tiryā – ceṭe ptāñkät käṣṣiṃ pällātsi käryatsum ...
 110. A 69 b4: /// m tu tām praṣtaṃ śkaṃ (pä)ltskāte cämpäl te nasam cesäm ...
 111. A 69 b4: ... te nasam cesäm wrasaśśi waste mäskatsi te cämpäl na|(sam)
 112. A 69 b5: ... klopaṃ pāṣlune yatsi kupre pat nu yātal • kārunis tampewātsuneyā täm ne
 113. A 70 a1: /// ṣñi śralune kaś toräṣ ākär lyāsmāṃ patsac träṅkäṣ ...
 114. A 70 a3: /// ontaṃ ñuk cwā särki ymāṃ kārāśaṃ ...
 115. A 70 a3: ... ymāṃ kārāśaṃ ṣtare kaś wālyi • penu
 116. A 70 a4: ... || sne omäskenäs wrasas tom wärtant kekk atsaṃ
 117. A 70 a6: ... ·m· : sewāsaśśäl ñuk cwaśśäl mäskamāṃ yutkālyi kä –
 118. A 70 b4: /// (lān)tune(ṣiṃ) kärparäṃ pältskāl naṣt : 1 yusār yäpsant ...
 119. A 71 a2: ... pānäsmār nmäsmāṃ kapśño śl= āñcālyi : nu ākāl knäṣtär ñi penä
 120. A 71 a4: /// pkäntā lāntac träṅkiñc nātäk tṣaṃ täpreṃ kāpñe ālak wram naṣ ...
 121. A 71 a5: ... p·kässi yātaṣ kos ne śolṣiṃ praskiyaṃ śmäṣ || täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl ...
 122. A 71 b1: ... lāñciṃ watku yatr appärmāt rake träṅktsi tswātär cämpamo pe ñi se säs ...
 123. A 71 b5: /// m lāñciṃ kākmart kulypal : 1 || tmäṣ candālāñ ...
 124. A 72 a1: /// s·u – – lyci : kāruṃ pyā – ...
 125. A 73 b5: /// m· āly(a)knaṃ yāmlaṃ tuṅk ynāñmune : prati –
 126. A 74 a3: /// sattu kaś wāworäṣ sākät lyäm || tmäṣṣ ...
 127. A 74 a4: ... nātäk kupre ne mäśkit waṣtäṣ läntässi kälpāl tāṣ
 128. A 75 a6: ... ·· – – – – ñkät twāslune : 1 || päl· ā ...
 129. A 75 b1: ... ñi pä(ltsäk āri)ñc wtākot malywät kuyalte – – – (kā)ṣāri wsāläṣ ñātse ...
 130. A 75 b6: ... (su)bhādrā lyutār memaṣ māmäntus patsac träṅkäṣ cämplyi nasam tosäṃ plācänyo tñi wlalune
 131. A 76 and 83 b1: /// ṣ täm tu yneś pälko na(ṣt) /// /// nasluneyā śāstä
 132. A 77 a5: ... a – cw· || (s)ubhādrenaṃ || kā – – – – – ...
 133. A 77 b5: /// ne pälkoräṣ kossi wotkāṃ (: kā)ruṇikāṃ pältsäkyo ...
 134. A 78 a1: ... – · wramm ats ṣäpnasaṃ lkāträ mā n·ṣ wra – – – ...
 135. A 78 a1: ... · wramm ats ṣäpnasaṃ lkāträ mā n·ṣ wra – – – – ...
 136. A 78 b2: /// täm kaklyuṣuräṣ – – (śa)rwañ (l)ā(ntac) träṅkiñc nātäk ...
 137. A 78 b4: ... āṅkaräs klā(c)är kāsu kupre ne – klācär ṣäptäñcäṃ kotäryo pukāk arña – ...
 138. A 78 b5: /// || lāts pältskāt onta(ṃ säm śaru)naṣ kus ne cam ...
 139. A 79 a3: /// oṅkälmāñ ñātse kleñc(i) || tmäṣ bodhisattu āriñc wākṣantāṃ ...
 140. A 79 b2: ... ślā aśśi kupre subhādrā ñi wlalune kläsmāṃ – – – – – ...
 141. A 80 a3: ... pesaṃ kākloräṣ träṅkäṣ || kokāliknaṃ || kāsu
 142. A 80 b6: /// ṣyāp anaprä kumnässi cämṣā • || ālyäkyāṃ praṣṭaṃ te
 143. A 81 b4: /// lānt : lānt se ype mäskatär ype se mā ///
 144. A 81 b4: ... se mā ype mäskatär ype se ///
 145. A 81 b5: /// k ñi wlalune pärkñäm tāk tāṣ riyaṃ : 1 pä ...
 146. A 82 a1: – – – säṣ wätkālune pe sukuntwi– ///
 147. A 84 a1: /// 2 || tmäṣ bodhisatvāp pācar ///
 148. A 84 b1: ... lskāt träṅkäṣ säs käryā wrassiyā • nu ///
 149. A 84 b2: /// (ṣpä)t koṃsā tāp mā śuk || praśantahāraṃ || ...
 150. A 84 b2: /// (ṣpä)t koṃsā mā tāp śuk || praśantahāraṃ || ///
 151. A 84 b5: /// lkātsune arässi penu ā ///
 152. A 85 a5: /// (abhi)pārage āmāś träṅkäṣ n· ///
 153. A 86 a4: /// tvāp śnu tās· āṃ ///
 154. A 88 b6: /// l·· ywārckā : nas ñä
 155. A 89 b5: /// nunak yśalmas – nässi campär waṣtā ye
 156. A 89 b6: /// pracri watkurā – – – – waṣtäṣ laltu
 157. A 90 a5: /// tākaräṃ : ṣñi kotär pälskāt mā pe ñom ...
 158. A 90 a5: ... tākaräṃ : mā ṣñi kotär pälskāt pe ñom klyu pälskā
 159. A 91 a6: /// ñi suk tṣaṃ naṣ : mäṃt ...
 160. A 91 b4: ... säm cut ṣtāmis posac : tämne te
 161. A 91 b5: /// ṣuṅkac ṣñi kāpñeyaś(ś)äl : tämne te näṣ ṣmā|(wā)
 162. A 92 a1: ... – – ·y· l m· kuyal
 163. A 92 a2: ... tsro wätko kāpñe – – kuyal śol läntäṣ : 5
 164. A 92 a5: ... psumār-ñi kuyal lykäly lykäly tuṣt-ñi :
 165. A 93 b1: ... ltsuneyo cam kärkṣiṃ kotnatsi rsunātsi pat
 166. A 93 b2: ... kärkṣiṃ nu knānmuneyäṣ yo empeluneyäṣ pkänt
 167. A 93 b3: /// wikāsam säm penu empelune naṣ ñi kucyo ne sne
 168. A 94 b3: ... s·ṣ : weñā wätkālts ymār kumsam nu tāpärk
 169. A 95 a5: ... ānä(nda)rśnaṃ || āknats riṣak tu täm nu
 170. A 96 a5: ... käṣ yas brāmnāñ veda{ṣ}ine plācis artha kärsnā(c)
 171. A 96 b4: ... yo riṣaksā vedäntwaṃ talke yatsi wotku śemä
 172. A 96 b6: /// plāc·āssi – – – – – ...
 173. A 97 b5: /// lont śemäl caṣ āṣāṃ naṣt mīyässi :
 174. A 97 b6: /// nu =ṣāṃ naṣ(t) (: 1) || – ...
 175. A 98 a4: ... tṣā lutṣäl näṃ pñintu yatsi tālontāp kenaṣäṃ
 176. A 98 b2: /// (kä)lpnānträ nu täm ke lame naṣ kuc ...
 177. A 99 b3: ... śoläṣ pkänt kapśañi oki cwäṣ pkänt ṣtmāl mā
 178. A 99 b3: ... kapśañi oki cwäṣ pkänt mā ṣtmāl
 179. A 100 a2: /// ndeṃ kri kri : waṣtäṣ lo tskāt lap ...
 180. A 102 a5: /// träṅkäṣ sāṃ pṛthak chaṃ wläṣtär kuyalte ptāñkät ...
 181. A 102 b3: /// ññ oki täppreṃ ymār śkaṃ pälkiñc : mänt lkāṣ tām ...
 182. A 103 b1: /// ssi tāṣäm – täm swārsaṃtär tämy· – –
 183. A 103 b3: ... tämyo tosäṃ praṣtäntwaṃ krośśäṃ wraṃ lyomaṃ yäl
 184. A 104 b2: /// nt kus ne ucchiṣṭ nāṣ tämyo täm kraṃ
 185. A 105 a4: /// l tmäṣṣ āñcäm – – – – – –
 186. A 105 b6: /// śol sākässi kapśañi śkaṃ – –
 187. A 106 a6: /// ·yo hetutwati träṅkäṣ tiri ci nāśi – – – ...
 188. A 106 b1: ... śpālmeṃ kulewāśśi kāpñe kulypal śkaṃ : – –
 189. A 106 b5: /// lār säm : nu āymā kākmart naṣäṃ ṣu ku
 190. A 106 b6: /// klyomiṃ kuyal naṣäṃ kākmart || hetutwati
 191. A 107 a5: /// (tä)myo tñi tmā kācke arṣäl śural : 2 || tanne wkä
 192. A 107 b1: ... yäṣ pkänt wätkosāṃ kācky arässi : nāñy ār(i)ñc
 193. A 109 a3: /// śśi swāraṃ waśeṃ : penu lkāt tuṅk arṣäntā –
 194. A 109 a5: ... – ṣāṃ kuyalte mäṃt ne säs lwāśśi kräṃ(tso)
 195. A 110 b3: /// ts(i)tālune kälpos ṣeṣ mäṃt ne wyāses tsa
 196. A 111 b2: /// mäskatār āṣāṃ naṣt tāṃ wle –
 197. A 111 b3: /// cwā penu lek kälk ṣät akmalyo rāpäkk ...
 198. A 111 b5: /// umpar brāhmaṃ tu kuyalte yat lānt watku :
 199. A 111 b6: ... tkaṃ rārpu : taṃne pe träṅkmāṃ säm pre kälk r· –
 200. A 112 a1: /// kāsu weñlune wärpā
 201. A 112 a6: /// tākar || ajāti – – – – –
 202. A 112 b6: /// kānikāñcāṃ tärneñc kuyalte –
 203. A 113 b1: ... tām kapśiññaṃ mäṃt ne pälskes suk naṣ
 204. A 114 a1: ... kuyall aśśi saṃ wraṃ ṣtmoñcäs yarkā y(p)anträ : kuyall aśśi mäccek ṣāmnune ...
 205. A 114 a1: ... y(p)anträ : kuyall aśśi mäccek ṣāmnune a – · trä (:) – ...
 206. A 115 a5: /// tuṅk poto śkaṃ tāpärk prutkāṣ-ñi : 1 || ...
 207. A 115 a5: ... śkaṃ tāpärk prutkāṣ-ñi : 1 || nāñi sne ṣrum täpreṃ roñcäm ///
 208. A 116 a4: – /// pe kleśās wikāṣäl saṃ ṣeṣ : ...
 209. A 116 b2: /// (kā)sw(o)nentu cem cami lkeñc klyosnseñc : 1 ...
 210. A 117 a3: /// tatär waṣt lmontāp kuyalte || āryahāraṃ || ...
 211. A 119 b5: ... m – – (ā)māśāñ träṅkiñc nātäk – mt·
 212. A 120 a3: ... ārkiśoṣṣaṃ : eṅkäl māṃtlune āktsune śtärt śkaṃ naṣ : yo
 213. A 120 b6: /// ñi tampeyaṃn ats campsāṃ || pälkāc ṣāmnāñ tām praṣt ...
 214. A 121 a5: ... śkaṃ nṣäṣ śwātsi pānässi • tu
 215. A 121 b3: /// k pärkontu mäskaṃtär : kuyal
 216. A 121 b4: /// (saṃ)sāraṃ sparcwmāṃ kuc ne was wärpā
 217. A 123.a b4: /// k rä – mā pe – ///
 218. A 123.a b4: /// k mā rä – pe – ///
 219. A 124 b6: ṣi nu päknäṣtr-äṃ māmakäk pakwāśayaṃ klawatr-äṃ mā ///
 220. A 124 b6: ... nu mā päknäṣtr-äṃ māmakäk pakwāśayaṃ klawatr-äṃ ///
 221. A 125 b1: – – ṣ läñcluneyä(ṣ) ālak·· ///
 222. A 125 b3: – – tämyo nande ti ///
 223. A 126 a2: ślone kāpñune säm ku ///
 224. A 126 a4: rñe ṣom pākis kekac ///
 225. A 126 b1: kuyal m(ā) ñuk – ·s· c· ///
 226. A 126 b2: ne lipñät-ñi kucäṣ nāñi śol : ///
 227. A 126 b4: käm ṣñi nu kuyal käntsā ///
 228. A 128 b2: ca(kra)varttiñ lāś ///
 229. A 128 b5: näṣ na ///
 230. A 129 b1: oki täm saṃ tāk paṃ kuc ...
 231. A 130 b4: /// kuyal tu nande praski aräṣtār märtār śol tāpärk ymār wrasaśś· ...
 232. A 130 b5: /// lkāmä kus ne walu tāṣ mā pat wlatär tämyo ...
 233. A 130 b5: ... lkāmä kus ne mā walu tāṣ pat wlatär tämyo nande wlaluneyäṣ ///
 234. A 134 a5: /// prakäs sām wsāṃ • tmäṣ säm temi pe ...
 235. A 135 b1: /// tu neṣiṃ ///
 236. A 137 b5: /// wṣeññ= empele ///
 237. A 140 a3: /// nt – śrāddheṃ ///
 238. A 140 b2: /// pärtsi ///
 239. A 145 b5: ... nande träṅkäṣ āṣānik ṣokyo waltsurā weñāṣt kärsnām –
 240. A 146 b2: /// klopaṃ ukkur lmāṣiṣ kri kri : āsley= āsleyo – – ...
 241. A 146 b4: ... kapśañ· – – – – – säm tmaṃ wärsäṣ mā wāsä – ...
 242. A 146 b4: ... – – mā säm tmaṃ wärsäṣ wāsä – – r klop nu ...
 243. A 146 b5: /// śol läṃtäṣṣäṃ mā waste naṣäṃ pä ...
 244. A 146 b5: /// mā śol läṃtäṣṣäṃ waste naṣäṃ pä – – (na)nde ...
 245. A 152 a3: /// (:) mācrik śkaṃ śol pāsanträṃ śkaṃ camaṃ tuṅk mskaträṃ : 3 ...
 246. A 153 a4: /// ntaṃ || täm añumāski kuc ne moklāñ tāloṣ ...
 247. A 153 b2: ... oki eṅkäl santānaṃ täklāṃ kapśañi sākässi śkaṃ campäs ṣūraṃ lcāṃ ///
 248. A 154 b3: ... waste nāṃtsu • || maitraṃ || ñkät mā napeṃ mā penu śāt ...
 249. A 154 b3: ... • || maitraṃ || mā ñkät napeṃ mā penu śāt mā ///
 250. A 154 b3: ... maitraṃ || mā ñkät mā napeṃ penu śāt mā ///
 251. A 154 b3: ... ñkät mā napeṃ mā penu śāt ///
 252. A 154 b4: ... w(e)ñār riṣaki śolis waste sāṃtkäntu : nu ṣñi campär śolis was(t)e mä(skatsi) ...
 253. A 154 b5: /// (:) ṣñ(i) śolis waste śkaṃ cämpäṣ mäskatsi : kṣaṇaṃ kṣaṇaṃ ...
 254. A 155 a6: /// śā ñ·äṃ ṣñi se śwātsi lo päl·o ...
 255. A 155 b4: ... lotkā śwātsi nākmasunt lkāṣ säs śwātsi ·i ///
 256. A 158 b4: /// m· naṣ ñi : mäṃt ne wrasom ...
 257. A 159 a3: /// iśvaradattenac träṅkäṣ ///
 258. A 160 b4: /// yaṃ wañi tāṣ yas kälpo ///
 259. A 160 b6: /// l pe ///
 260. A 161 a6: /// lṣinäṃ ///
 261. A 163 b3: /// r pälkār caṣ yätkal· ///
 262. A 164 a4: /// m śkaṃ cämpäc ñi āriñc pältsäk ///
 263. A 166 a5: (āyäntu) /// pant lkātär : säm träṅktsi cämpamo mā klo –
 264. A 166 a5: ... lkātär : mā säm träṅktsi cämpamo klo –
 265. A 169 a1: ... – – – – – myo knā – – – – – ...
 266. A 169 a5: ... yeṣ • tmaṃ ptāñkät käṣṣi krī krī /// (pä)|ltsäṅkāmāṃ
 267. A 169 a6: saṃ nyagrodhārām saṅkrā(maṃ) wañi kälpā(t) ///
 268. A 173 a5: /// käṣt naṣ : 1 || tmäṣ ptāñ· ...
 269. A 177 a3: /// lypä sepalyo kakältsā-ṃ • aryu praṣtaṃ ṣakk a ///
 270. A 177 a6: ... ṣñi kotri(s)– – – tune klässi śkaṃ campäs • ///
 271. A 177 b3: /// saṃ nu tāpärk mrosklun(e) tñi pracar tsru ṣurmaṣ mā·e ///
 272. A 177 b4: ... wraske tsopatsäṃ ske spaltäkyo yātaṣ pat pa ///
 273. A 178 b6: /// t(rä)ṅkiñc w· ///
 274. A 180 a4: ... – klo /// /// ypic nasäl penu wakal : pri /// /// ...
 275. A 180 a5: ... nu·ñi·r· /// /// r· kuya(l) täm
 276. A 180 a6: ... – – – r : 4 /// /// ·āmäṣ· /// ///(ki)ntarñāṃ rinātsi ...
 277. A 180 b2: tñi nand(e) m(ā) r(i)ñäl tāṣ nāñi /// ///·ṣune : ...
 278. A 180 b4: neṣ mā /// /// (pā)ṣāte pāpṣune ...
 279. A 180 b4: mā neṣ /// /// (pā)ṣāte pāpṣune āṣtär : ...
 280. A 180 b6: /// /// tkurā ko /// ///
 281. A 188 a5: ṣ ptark ptark koṃ näṣ n· ///
 282. A 191 b1: /// tātwsus pāp·o– – – a
 283. A 191 b3: /// tsässi śkaṃ cämpam || ///
 284. A 194 a3: yatār : ·ñ·wo ///
 285. A 197 a2: ñcär wram nu kāswac pältsä – ///
 286. A 197 a4: pärkmār-ci wram potoyo ///
 287. A 197 a6: – – – – tñi āk·i ///
 288. A 208 b2: /// ṣ läṃtäṣ koṃ-ñäktäṣ mā ///
 289. A 208 b2: /// ṣ läṃtäṣ mā koṃ-ñäktäṣ ///
 290. A 209 b5: /// k sasiṃ : 1 tmäṣ ///
 291. A 210 a1: /// m präksāt ·e ///
 292. A 211 b5: /// rtwṣuṣ ṣñikek ///
 293. A 212 a2: /// ālam wcanäṣ śralune kläsmāṃ ///
 294. A 212 a7: ... näṣ krant käṣṣiṃ cam lkātsi ytsi cämpamo (:) ///
 295. A 214 b1: ... – – knumināṃ wärce praṣt penu kaś toräṣ • w· ///
 296. A 215 a5: /// ne tu – – – wtāk ṣakk ats ...
 297. A 215 a6: ... śkaṃ smale träṅkäm säṃ okāk tinār śkaṃ naṣ-ñi • kuc śkaṃ päñ ...
 298. A 215 a7: ... ākāläntu knāsam-ci • ku(pre ne) nu et-ñi || samakkorrenaṃ || ṣpät koṃsaṃ ...
 299. A 215 b2: /// ṣom nṣā tukär yät kuyal prakte kälpitār : 1 || (tä)pr(eṃ) ...
 300. A 215 b5: /// ssi wotkam || purṇabhadre träṅkäṣ śāwes ñä ...
 301. A 216 a4: /// kuc ne tāskmāṃ śā
 302. A 217 a5: (ā)ksissi krañcäṃ märkampal =ryu praṣtaṃ okñäṣ ñäktas napenäs säm ...
 303. A 217 b4: ... lkātsi pañitswāts : pontsāṃ tāṣ tkanā cw oky ālyakäṃ waṣtäṣ laṃtunt pälko ...
 304. A 218 a4: /// ṣ sāspärtwṣūnt : 14 nu kraś pälkiñc ārkiśoṣṣis ym· kärsoräṣ ...
 305. A 218 a4: ... nu kraś pälkiñc ārkiśoṣṣis ym· kärsoräṣ āksisamāṃ sne twe lame knānmas
 306. A 218 b3: /// c pältsäk cem : ñi wāsklune mā rake pältsäk paramāṇū ...
 307. A 218 b3: ... pältsäk cem : mā ñi wāsklune rake pältsäk paramāṇū kṣaṃ yärmaṃ naṣ ...
 308. A 218 b3: ... yärmaṃ naṣ kus ne ālu sukac tāṣ : 17 pūk knānmāṃ
 309. A 218 b6: ... : 18 – – – lp kälp kāsū mā kāsū ñom kl(yu) ...
 310. A 218 b6: ... – – lp mā kälp kāsū kāsū ñom kl(yu) nākä –
 311. A 219 a2: pokeyā : lkäs ka ///
 312. A 220 a4: /// : penu wsomiṃ ārṣal mā pe ṣtänwo ...
 313. A 220 a4: /// : mā penu wsomiṃ ārṣal pe ṣtänwo oṅkaläm : mā oññi ...
 314. A 220 a4: ... ārṣal mā pe ṣtänwo oṅkaläm : oññi cmol tā ///
 315. A 220 b4: /// ·p· ṣ tkanäk se kātäṅkāṣ : kucaṃ ne täm nṣā ...
 316. A 221 a2: rne kälpnāmār : {6}7 sne klop mā ...
 317. A 221 a2: ... mā kälpnāmār : {6}7 sne klop te pkāte tu ārkiśoṣi lutkässi (:) ...
 318. A 222 a3: ... aträm opṣlyäntu māsäṃśāt-äm want swase : cesmi (śkaṃ ṣtām kwreyunt )
 319. A 222 a4: (praṣtā)p käṃṣānt käṃṣānt : 104 mā kälymeyā pakkunt ...
 320. A 222 a4: (praṣtā)p käṃṣānt mā käṃṣānt : 104 kälymeyā pakkunt cam – – – ...
 321. A 222 a7: (:) kul(e)yaṃ pältsäk cacräṅku mrosäṅkātsi nwiññāt : wāt-äṃ käṣṣī (antuṣ w)·(tä) ...
 322. A 222 b6: ... praṣtaṃ stāt nuṃ kossi pättāṃñkät : ye – – – – – ...
 323. A 223 b2: pācär mācär särkiñco wi ///
 324. A 223 b5: – ··ṃñkät märkampal mā ///
 325. A 223 b5: – ··ṃñkät mā märkampal ///
 326. A 226 a6: ... ats : ypā – ālyekäs āppärmāt el eṣār mā pñi ypānt 84 ...
 327. A 226 a6: ... – ālyekäs āppärmāt mā el eṣār pñi ypānt 84 c· m lyalypū ...
 328. A 227-228 b7: lotäṅke : smale träṅki mā pe träṅki wiṣām tsär ...
 329. A 227-228 b7: lotäṅke : smale mā träṅki pe träṅki wiṣām tsär mā kä ...
 330. A 227-228 b7: ... träṅki mā pe träṅki wiṣām tsär kä – (14) – – – ...
 331. A 227-228 b7: ... māntlune keṃ-pälkäntwäṣ ṣñi pältsäk pāsantär «:»
 332. A 229 a4: ... «:» tmäṃsantär ṣakk a(ts) kupre ne antuśśi lotke cem : mā onmiṃ ...
 333. A 229 a4: ... ne mā antuśśi lotke cem : onmiṃ ypantär ma
 334. A 229 a7: ... – – avīśaṃ : 45 ṣurmant wīkāṣ omäskenäṣ mā pāṣtä|(r)
 335. A 229 a7: ... : 45 ṣurmant mā wīkāṣ omäskenäṣ pāṣtä|(r)
 336. A 229 b3: ... pältskaṣ teñc : kipsuṣ śāñinuṣ omäskenäs
 337. A 229 b5: ... ypantär pākraśi ypantär pe : kupre cämpe puk lyalypu
 338. A 230 a2: ... – – – – – kaṃ pāṣtär arthä /// /// (märka)mpal śkaṃ ...
 339. A 230 a2: ... śkaṃ ṣaṣpärku mäskaträṃ : 53 (ci)ñcär weñäṣ klyosäṃṣantāñ mā =rtantä –
 340. A 230 a2: ... : 53 (ci)ñcär mā weñäṣ klyosäṃṣantāñ =rtantä –
 341. A 230 a4: m(ā) c(ä)mpu wärtsyo pākär ritwä /// /// ...
 342. A 230 b2: ... arsāt : yāmit kāvvi ca(m t)ū kä /// /// lā mā täṅkṣäl ...
 343. A 230 b2: ... t)ū mā kä /// /// lā täṅkṣäl (:) yāmtse täṣ oña(nt) nunak ...
 344. A 230 b2: ... nunak – – – muskāt ñi ciṃsā :
 345. A 230 b4: yāt·ā kuc ne tām yomu nṣaṃ arthä(ntu 60) /// ...
 346. A 231 b2: /// m praṣtaṃ wawärṣunt wawärṣuṣ : 5 ā
 347. A 232 b7: nt kärsnāṣ kus ne wrasom : mnu ...
 348. A 233 b1: /// cu ālya ///
 349. A 233 b4: /// ka māk āläsmāṃ pe cam sāṃ : a ///
 350. A 233 b6: /// m kospreṃne kälpāmār wä ///
 351. A 236 a1: ... pāk ayi – ·e ·i nutāṣlune kärsnā ///
 352. A 236 a2: /// okät pākasyo kränt··ṃ ytār – – – – ṣyāṃ asnäṣ ...
 353. A 236 b3: /// (ku)sne m(ā) knāneñc yälymi pal käntu ///
 354. A 236 b5: ... knānmune wä – – – ṣ pe śāsträ tsopatsäṃ ///
 355. A 236 b6: /// l śāsträ naṣ kanaṃ penu – – – – r·e ...
 356. A 237 a5: ·ont ākāläntwāśśi : knäsmāṃ cesmi woltsurākk atsaṃ pä
 357. A 239 a1: śātäm want swase : cesmi śkaṃ ṣtām-kwreyunt praṣtā pkäṃṣānt mā ...
 358. A 239 a1: ... mā cesmi śkaṃ ṣtām-kwreyunt praṣtā pkäṃṣānt käṃ(ṣānt) ///
 359. A 244 a2: ... – – – – säm 11 yaläṃ wramäṣ nä(rk)āṣluneyntu ṣāmañiṃ śkaṃ wkäṃ ...
 360. A 246 a1: ... – – – kāsu wram tñi naṣ ku
 361. A 247 b4: /// nāsaṃ pukaṃ täṅkäṣtār wināsam ci kāsu tsälpont riṣakäṃ ...
 362. A 247 b4: ... ci kāsu tsälpont riṣakäṃ 19 lkātsi siṃṣä –
 363. A 249 a3: (8) (wrasom nu ke)ne knānmune naṣ mā säm kärsnāṣ kāryap pärko ...
 364. A 249 a3: ... (wrasom nu ke)ne knānmune mā naṣ säm kärsnāṣ kāryap pärko ṣurm okayaṃ
 365. A 251 b8: kā(l) śrā(ddhe)śś(i) tiri naṣ (mä)ntā(tsi kärsāmäntāp : tä)myo ...
 366. A 252 b8: kāl śrāddheśśi tiri naṣ mäntātsi kärsāmäntāp : tämyo ...
 367. A 254 b5: ... slamyo wäntoṣ tskäṃsanträ : poñcäṃ saṃsāraṃ cmol kulypatär mā (ortune)
 368. A 254 b5: ... : poñcäṃ saṃsāraṃ mā cmol kulypatär (ortune)
 369. A 255 b6: ... wākaṣ omäl ysār ṣuṅkac kalkaṣ kuyal näṣ tre mañsā
 370. A 256 a2: ... pākär nāṃtsu klopäntwäṣ tsälpṣant : kuyal näṣ me(trakäṃ p)t(ā)ñkt(a)c w(aṣtäṣ läntam) ṣñ(i) ...
 371. A 259 a8: ākāl rito naṣ-äm saṃsārṣinās klopäntwäṣ tsälpoṣ tämyo ñi ṣa)kk atsek tsopatsäṃ ...
 372. A 260 a4: /// pukaṃ – säm kāruṃ c· kuyal mā ...
 373. A 260 a4: ... mā – säm kāruṃ c· kuyal eśe yatār-äṃ 1 || täm kaklyuṣuräṣ ...
 374. A 261 a4: /// kāl lmā – trä tämyo ymā(m) – ...
 375. A 262 a1: ... subhu(mi)s warpiśkesaṃ : 3 pältsäky= okāk cämpiṣ sukati ///
 376. A 262 b4: ... – ṣ· āneñci pāsanträ kuyalte rapurñ· ///
 377. A 262 b5: ... – rapurñ· kleś yneś mäskatr-äm • māṃtlune mā āktsune • tämyo ///
 378. A 262 b5: ... kleś yneś mäskatr-äm • mā māṃtlune āktsune • tämyo ///
 379. A 262 b7: särkiñco cem ālu klop klālune pältsäṅkeñc • pukis cesmi ālam wcanaṃ ...
 380. A 265 b2: ... ne kuleñciṃ kapśiññaṃ aśup yneś yāmanträ säm saṃ yoga ///
 381. A 265 b3: ... ne nu tuṅk yneś yāmtär • säm saṃ tuṅkassu naṣ kus·· ///
 382. A 266 a2: ... śl= āmāśās kuyal nu näṣ waṣtäṣ lä(ñcäṃ) ///
 383. A 266 b4: ntäṣ pkänt waṣt lamam kuyal ///
 384. A 271 a3: /// ṅkac suk oṅkrac naṣ mā lā
 385. A 271 a3: /// ṅkac mā suk oṅkrac naṣ
 386. A 271 a6: /// tl· neyo trikal : 2 || täm kaklyu|(ṣuräṣ)
 387. A 272 b2: /// ñ parnoṣ tāṣ tkanā cessi na – ·lune mā
 388. A 272 b2: ... tkanā mā cessi na – ·lune
 389. A 272 b3: /// wā – ku smale skam sukatikāñ : p·
 390. A 273 a3: /// ṣakäśśi raritwuṣ : nu nervānac ritwont rake tkäl(ṣa)ntā(ñ)
 391. A 273 a6: /// retweyo nu täṣ ārkiśoṣṣaṃ naṣ – – ...
 392. A 273 b8: /// k·r pekeyaṃ naṣ cwaśśäl samm ālak : okät ...
 393. A 275 b7: /// ·tsäṅkātsi pe träṅktsi cämpamo nass ats yaträ ...
 394. A 277 a4: /// pältsäk kātäṅkāṣ tämne-k tām praṣtaṃ cesmi
 395. A 277 a7: /// k kātä(ṅkā)ṣ kuc prakṣäl napeṃsaṃ • mā ...
 396. A 277 a7: ... mā kātä(ṅkā)ṣ kuc prakṣäl napeṃsaṃ • ce –
 397. A 277 b7: /// träṅkiñc pe – – mä·ā – – ...
 398. A 280 a3: /// mpalṣi śaṅkhes āriñc kātkṣantāṃ : yśalmañ ///
 399. A 281 a4: /// knā śkaṃ mäskatärm ṣälyp ///
 400. A 282 b3: /// tsuṣ ṣñi tālorñe ekkrorñe ///
 401. A 284 a1: /// we kākmuräṣ wramaṃ klyanträ y· ///
 402. A 284 a6: /// kos ne lyalypu ///
 403. A 289 a2: /// särkiñco puttiśparṣi ā – · m(ā) märs ślak śkaṃ || aptsaradarśaṃ || ...
 404. A 289 a3: ... ·o känt kalpsaṃ kus ne maiträ risāt : kus ne mā märs ...
 405. A 289 a3: ... maiträ mā risāt : kus ne märs puttiśparn
 406. A 289 b3: /// n· || kāswoneyo sasyu lo keṃ prärskro mä
 407. A 289 b5: ... räṣ : tämyo träṅkträ pärwat se =ryu praṣṭaṃ se wäl tāṣ
 408. A 289 b6: ... m kus ne cam klyomänt metrakäṃ lkāṣ • śāmāṃ walu śkaṃ sä
 409. A 290 b7: ... (kärkṣi)nāsyo tu śāwaṃnyo naṣt kakärku : tu ///
 410. A 292 a4: /// (wiki ṣa)pint lakṣaṃ 21 || a /// (lyutār)
 411. A 294 b2: /// (plya)skenaṃ lyäm äñcanik caṃ ///
 412. A 295 a5: ... yāmäs camik näṣ omäsk(eṃ) pälskā kuyal näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ
 413. A 295 a6: ... yātluneyo kaknu mäskatär lyalypäntwāśśi ta(m)pewātsuneyā nu ok täm ksaluneyaṃ ytsi
 414. A 295 a8: ... puklā kätkeñc cami kapśiññäṣ śwāl lātäṅkātsi aratär cam lāt··ntaṃ lyalypän(tw)ā(śś)i ///
 415. A 295 b4: ... śol pärkär mäskatär tosäm praṣtäntwaṃ tmäk – (ā)ṣānikāñ bodhisatvāñ jātakäs ypeñc
 416. A 297 a4: c • kuyal was ārśok camā särki waṣtäṣ läntsamäs ...
 417. A 300 a6: ... (kä)lpāc aśśune ṣāmnāsā pkāc śol ṣolār yas kāṣiñtsi : ṣāmnāśśi nākmant
 418. A 300 a7: /// kotas kuyal oṅkrac śol śāwās napeṃsaṃ : pätskāc ...
 419. A 300 b1: /// sm· pälkāc yas kāswone nu pälkāc : pälkāc tāpärk ṣñi käntwis ...
 420. A 300 b7: /// käm naṣ • kātkāñ täpreṃ umpar ype – – ...
 421. A 302 a8: ... – nu ṣakk atsek metrakṣināṃ opṣäly spärkäṣ ṣakk a(ts)e
 422. A 303 a3: /// myo ṣñi klopant kaklāṣt : śkaṃ mukāṣt mā siṃsāte
 423. A 303 a3: ... klopant kaklāṣt : mā śkaṃ mukāṣt siṃsāte
 424. A 304 b5: /// newātsnac śämlune : mā koṣ·· ///
 425. A 304 b5: /// mā newātsnac śämlune : koṣ·· ///
 426. A 305 b2: /// (kṣaṇa)ñ ñi täpreṃ āptā katkar kos ne tñi • ñi ...
 427. A 307 a4: (wät ṣurm 2) /// (keṃ-pälkäntwi)s pälskāluneyntuyo kärnāṣlune trit surm 3 puk praṣtaṃ ...
 428. A 309 b1: /// ·t·ne ptāñkat
 429. A 311 b2: ... cam päññac «:» śäkṣäkpiñcäṃ cam pākac kumnäṣ : tanne wkänyo śāwaṃ pñ(i)ntu ...
 430. A 311.a a3: /// tu pyutkā ///
 431. A 312 b8: : yeṣ tāmäk (tkanā tatriku) nāntsu säm āymes kälyme kärsāt kucā ne ...
 432. A 313 a2: käṣṣi puttiśparṣ(āṃ w)l(es) lu(tk)issi cämpäṣ täm sañce tām praṣta(ṃ) pukä{ṣ} ...
 433. A 313 a8: ... – – tsälpāṣitār : ṣom kṣaṃ nu cesmi tärkā(l tsälpālune)
 434. A 313 b1: ... (lutäsmāṃ enak wrasom :) kus ne =kāl puttiśparnac skam r(i){t}i(trä) (: asaṃ)|khesaṃ
 435. A 313 b5: ... aviśanäkk ats : puttiśparṣiṃ ākāläṣ cam o(ntaṃ lotka)|l
 436. A 314 a5: ... (puk) ñareytwäṃ o(ki) {p}at ña(reṣiñi) (:) penu kälk śtwar kälyme mā penu ...
 437. A 314 a5: ... (:) mā penu kälk śtwar kälyme penu cem aci yeñc cam saṃṅkrāmaṃ ...
 438. A 315 and 316 b6: ... pälkāl tāk • tiri nu täṣ säm saṃ ñkät napeṃ na(ṣ kene ...
 439. A 317 a2: ... tāṣ yśalmas pat mänwā särki wärpnātsi kälpā(t) ///
 440. A 317 a5: käṃsaṃnträ wrasaśśi : tämyo kärsnāl lyalypuris ...
 441. A 317 a6: l cam ok cäm{p}ṣā knässi ṣñi : || ...
 442. A 317 b2: ke ne täm lānt se tā– (lā)ntuneṣiṃ sark kärṣnānt säm täm ...
 443. A 321 a1: ... – – säm ṣāñ upāy naṣ pe ṣtare kuc ne nä ///
 444. A 321 b6: ... kärṣteṃ kāruṇyo : yāmweṃ kluṣpe tmäṣ ///
 445. A 322 a2: /// käm träṅkmāṃ krañcäśśi mäṃt lo ///
 446. A 324 b2: /// kaś tāse ālak{n}ā : kri ///
 447. A 324 b5: /// ci lāntsañ ///
 448. A 325 a4: /// penu siṃseñc – – s yāmlun· ///
 449. A 325 a5: ///ne ok mā ///
 450. A 325 a5: ///ne mā ok ///
 451. A 325 b5: /// ṣñi klopyo siṃsanträ – – ālu ...
 452. A 325 b6: /// ñlune träṅklune mä(ska)trä || i ///
 453. A 326 a6: /// jimutaketu wäl träṅkäṣ upādhyā ñ· ///
 454. A 326 a8: ... ne – – ri ypeyaṃ wäl ///
 455. A 329 a5: /// yoktärr oki śol tāpärk : ///
 456. A 331 a2: /// m rinäṣtär śol kāpñe ///
 457. A 332 a5: ... kus ne yneś ñi yärk yatsi papy· ///
 458. A 332 a9: – – ṣuneyaṃ kulewāñ waṣtäṣ läñclaṃ ṣeñc ypic wä – – ...
 459. A 332 b5: ... n(e)ñc – – – – – śkaṃ āptā neñc sparcwäntāśśi akälyme śkaṃ ...
 460. A 332 b6: śkaṃ klyoṣtär || kupre pat nu ...
 461. A 332 b7: mahākāśyapnac we säs kaśśap ptāññäkte märkampal tkaṃṣi kotäryo ...
 462. A 332 b7: ... kaśśap ptāññäkte märkampal tkaṃṣi kotäryo näknäṣtär wraṣiṃ kotäryo mā porṣiṃ kotä ///
 463. A 332 b7: ... tkaṃṣi kotäryo näknäṣtär mā wraṣiṃ kotäryo porṣiṃ kotä ///
 464. A 332 b9: rkampal weñeñc kus ne märkampal täm märkampal weñeñc kus ne mā – ...
 465. A 332 b9: ... täm mā märkampal weñeñc kus ne – – – ·w·ne weñeñc kus ...
 466. A 334 b7: ... – – – ṣ säm wl(e)santrä ///
 467. A 334 b8: nasläṃ nasläṃ śla – – – – ...
 468. A 335 a3: tsoptsuneyā wraskeyā präṅkṣā wrasa ///
 469. A 335 a5: – – – o·i – ypantās ///
 470. A 338 b6: /// käṃ pu tere • ṣāmaṃ ñomā kenäl mā penu k· ///
 471. A 338 b6: ... tere • ṣāmaṃ mā ñomā kenäl penu k· ///
 472. A 340 a6: ... mākk at)s klyoṣāmäs : śwātsi pälko opyāc näm mā ne|(ṣā)
 473. A 340 a6: ... : śwātsi pälko mā opyāc näm ne|(ṣā)
 474. A 340 b2: /// ākālyo : wär kälpāt stāmis pältwā räswāt täm ...
 475. A 340 b6: ... weñā(ñi 85 śoś koluneyä)ṣ plotäk mälkärteṃ näṣ tswe weñā
 476. A 340 b7: ... pkāmār śikṣāpat mäṃt ne tmäk yok nkatār : oṣe(ñi pāre śikṣāpat ykonā ...
 477. A 342 a2: ... – – – – – – te tam ñi ṣtmo tämyo täm ...
 478. A 342 a5: – – k· yärkā y{a}l «:» ...
 479. A 342 a5: ... – – k· yärkā y{a}l «:» śkaṃ nātäk was cämplye tñ= erkātune ...
 480. A 342 b2: ... ṣñi käṣṣiṃ ypeyäṣ tsäknātsi āmāśāñ träṅkiñc ne nātäk
 481. A 342 b3: caṃ brā(māṃ) e(pe) ne was entsaträ was nū taṃne ...
 482. A 342 b3: ... was nū taṃne wkäṃnyo nātkis yäsluntaśśäl cämplye
 483. A 343 a2: (pa)t ñi enaṣlune (kaś to)räṣ el essik ats sräṅkā(t) ...
 484. A 343 a5: (to)säm esam träṅksī : 1 || {r}äskär ...
 485. A 343 b1: – ṣñi ākāliss mosaṃ ypey{i}s tālorñe śk{aṃ} ka(ś toräṣ) /// (ca)|m
 486. A 343 b2: weñlune(yäṣ) – – – – āluräṣ lānt erkat(une) ///
 487. A 343 b5: (te) ci karya{ṣ} (s)ā(s aru)ṇāvati ri ...
 488. A 347 a1: ... wraskeyntāp : tṣäk śkaṃ kaś tāṣäl säm saṃ lipo sass okā|k
 489. A 347 a2: ... caṣ saṃsāraṃ : kus ne ñi ṣñaṣṣe nāṃtsu ke pat näṣ mā ...
 490. A 347 a2: ... mā ṣñaṣṣe nāṃtsu ke pat näṣ nāṃtsu tām puk tsa|ramäs
 491. A 347 b2: : āraṣ śol cami śkaṃ säm śural : śol kapśiññäṣ ...
 492. A 353 a5: ārtlune pältskumäñcsā plaṃtmāṃñcsā kuñaś ypamāñ(cs)ā (ypamāñcsā) (pä)ltskumäñcsā • ṣoma ...
 493. A 353 b3: ... ślok śikhi ptāñ(äktā prātimo)käṣ ṣeṣ : nākṣant mā miṣant prātimokṣaṃ śkaṃ kākrupu ...
 494. A 353 b3: ... ptāñ(äktā prātimo)käṣ ṣeṣ : mā nākṣant miṣant prātimokṣaṃ śkaṃ kākrupu : mem ...
 495. A 354 a1: ... āklye – – – – (śu)rāmäntu mäskaträ kāk(mä) – – – – ...
 496. A 354 a2: ... kanakamuni ptāñäktā prātimokäṣ : poñcäṃ omäskuneyis yāmlu(ne) – – – – – ...
 497. A 354 b5: ... – – kaknuṣ yomnāseñc kuyalte täm yāmṣunt : posāc pälcas : pritwäs ...
 498. A 355 b1: ... || ymassuṣ wrasañ pāsanträ saṃvarṣi slyi ktäṅkāñc eṅkäl ṣurmaṣ : ymassuṣ wrasañ ...
 499. A 355 b1: ... ktäṅkāñc eṅkäl ṣurmaṣ : ymassuṣ wrasañ pranträ ālu ṣñi wram mā kotnec ...
 500. A 355 b1: ... wrasañ mā pranträ ālu ṣñi wram kotnec yoñiprākräṃ : ymāssuṣ wrasañ ālu ...
 501. A 355 b1: ... yoñiprākräṃ : ymāssuṣ wrasañ ālu śol sumnāträ mā (mä)nteñc sim saṃwarṣi : ...
 502. A 355 b1: ... ymāssuṣ wrasañ ālu śol mā sumnāträ (mä)nteñc sim saṃwarṣi : ymassuṣ wrasañ ...
 503. A 357 3: ... näṃ tri wäknā pūk sne yañ skam pū ///
 504. A 358 b1: ... – – : – ·r·m·kā sātäk sasikuṣ lamñä : – p·ś ñä ...
 505. A 359 2: | waste naṣ mokoneyo mamiyuntāp | etad ...
 506. A 359 6: ... (nā)sti te | antarābha – penu naśś ·(t)ñ(i) | nt(arā pā)th(eyaṃ)
 507. A 359 7: ... vidyate tava | ywārckaṃ śuk śkaṃ kälpnāträ tñi | 2 d(v)ipaṃ kur{u}ta ...
 508. A 359 9: ... | na punar jātijarām upeṣyasi | nunak cmol mokoneyac kāts(e)
 509. A 359 40: /// māṇabṛṃhaṇa • kāsu āmāñis pyāṣtlune | ma ///
 510. A 360 3: /// piñ te nasmāṃ ceṣ | tāta tāteti ...
 511. A 360 7: ... | na tu putrā nirāśravā | nu sewāñ
 512. A 360 11: ... bhikṣur na tāvatā bhavati | ṣāmaṃ täppreṃ ṣolār mäskaträ ///
 513. A 361 2: ... – – – – – – (m)ā śkaṃ lkā
 514. A 361 13: punarbhavam | yiñc wtāk (naslu)neya(c) ///
 515. A 361 15: säs | naivaṃvidho brahmalokasya mārgo | tanne ///
 516. A 368 b3: /// lo cämpamo tāṣ ok·· ///
 517. A 369 a2: na siddhyate • rake cami perāk – cch • prīyānām apriyo ...
 518. A 371 b2: ... purcomoñcäs pācri mācri krañcäs śrāddheśi nasmāṃ ///
 519. A 375 a3: /// lyutār umparñāñ : mañi wra(s)k(e) naṣ ātlis kus·· – – –
 520. A 376 a2: campäs puk le ///
 521. A 376 a3: luneyäṣ mloskaträ ///
 522. A 377 3: /// nu oklop kamsaṃ ywārśkā klisnāś-śi : ...
 523. A 381 a2: /// (ṣo)maṃ wāwluṃt avasrut tāpluneṣinās avasrut tāpluneyaṃ ritwāṣlune ...
 524. A 381 a5: ... saṅkāvaśeṣ maṅkäṃtwāśśi • ṣomaṃ wāwluṃt ṣomaṃ wāwluṃ – śśi • āmpe pis ...
 525. A 385 a4: ... • kuśal märkampaläntu • abhāvanā • wrāṣlune • ykorñe pälskaṃ yneś tāṣ ...
 526. A 385 a5: ... wleṣträ • arunt kāswoneyäntu yneś yasi cämpäṣ mā arunt kāswoneyäntwis prāpti arässi ...
 527. A 385 a5: ... arunt kāswoneyäntu yneś yasi mā cämpäṣ arunt kāswoneyäntwis prāpti arässi mā cämpaṣ ...
 528. A 385 a5: ... cämpäṣ mā arunt kāswoneyäntwis prāpti arässi cämpaṣ : anavahi •
 529. A 385 b1: teti yo rtha : yulā naslune kāswoneyäntwac tanne wkänyo kus ...
 530. A 385 b2: yulā mäskanträ : || apramāda : sne ...
 531. A 386 b2: ... vihethayati : ke ne cämpluneyā ālykes miyäṣ || nyāyapravanasya • kā|swoneyac
 532. A 387 a1: ntam udgṛhituṃ • cämpäl naṣt pärkluneyäntwāśśi ākā kumnässi • ...
 533. A 387 a2: ... nāṃtsu kupre ne ākāś ñom wram nasäl ṣeṣ l· ///
 534. A 387 b3: ... nasluneṣināp wākmis • r apravṛtte • swārtwlune • prahāṇasaṃśabditāyā • prahāṃ ñom·· ...
 535. A 388 a4: /// ālampaṃ yasi • ālkont indri(ñ) ///
 536. A 388 b1: /// (ka)lp nāṃtsu säm ak nāṃtsu • arkätsäṃ pä ///
 537. A 392 b1: śkaṃ kāse klo /// (brāhmaṇa)|pravarās
 538. A 392 b4: brāmaṇi ytār kl(awanträ) ///
 539. A 393 b4: /// wram pākraci yā ///
 540. A 393 b6: /// se ṣñ= āñcäm pāṣtā(r) ///
 541. A 394 a3: lānt tācaṃ märkampalā tācaṃ märkampalā watku wätkäsmāṃ pälkāt mrosklune kātkaṃ ...
 542. A 394 a4: plākṣāt waṣtäṣ läntässi tärkor kälpāt – m· – – : ...
 543. A 394 b1: ... ṣom koṃ wäc koṃ pe śwāsi tāp tricäṃ koṃ • śtärcäṃ k(oṃ) ...
 544. A 394 b1: ... tāp tricäṃ koṃ • śtärcäṃ k(oṃ) m(ā tāp) päñc(āṃ) k(oṃ) śkaṃ • śwātsi ...
 545. A 394 b1: ... tāp) päñc(āṃ) k(oṃ) śkaṃ • śwātsi tāp nunak ṣñ= āñcäm risāt nätswa|ssi
 546. A 395 a1: ... klopaṃtsuts mäskatār puk wramäṃ ṣäpnā nāpak mäskanträ ṣñikek wasäṃ se ṣokyo patatam
 547. A 395 a2: ... ṣak atsek cam ñäktañ pāsaṃträṃ ñātseyac kumnäṣ tämyo pältskäṣ tsrucaṃ klop sañce ...
 548. A 395 b1: ... • tmäṣ āsuk ysi kuc yärmaṃ campär pälskānt kupre śrāvasti riyaṃ anne ...
 549. A 395 b2: klāṣ-äm tämyo cam kausalṣiṃ wärt āssuk katkar || mäṃt ne nimittājñes brāmnāśśi ...
 550. A 396.b a2: /// pl· te k – ///
 551. A 397 a5: ... wewñuṣ || śtärcāṃ dhyā – nuṃ m(ā s)uk (mā) klop wärpālune ats kuyalte ...
 552. A 397 a8: ... papälykunt pärkärnunt wāwäskṣunt wraṃ akmall oki nu wätk· ///
 553. A 397 a9: ... tämyo tm· – – wsokone wewñu ynālek || täm nek pälske– ///
 554. A 398 a2: /// ·par • säm tālo ṣñi āsāna wañi tām ...
 555. A 398 a4: /// (pä)klyoṣ klyomiṃ säm saṃ saṃsāraṃ cmol naṣ mā ...
 556. A 398 a4: ... mā säm saṃ saṃsāraṃ cmol naṣ pe ///
 557. A 399 a6: ... wärkṣälyo śkā śināssi cämpäṣ tāpär nu – lyi kuya ///
 558. A 399 b2: ... || maṇijvāle bodhisattu träṅkäṣ klyom metra(k) ok ///
 559. A 399.20 a3: /// (kä)lyme l· ///
 560. A 399.29 a3: /// – ///
 561. A 400 b2: /// nasluneyum nasam yātaṣ-ñi lyä ///
 562. A 405 a3: ... ta)trikuṣ cem kälkoṣ ṣeñc : yalaṃ yalaṃ wrammaṃ mā kärsoṣ im· ///
 563. A 405 a3: ... ṣeñc : yalaṃ mā yalaṃ wrammaṃ kärsoṣ im· ///
 564. A 408 a3: /// tṣ· tñi śol ṣolār ///
 565. A 408.b a2: /// ·n· ka – ///
 566. A 408.d a3: /// me ///
 567. A 408.h a3: /// – yal säs te ·ā ///
 568. A 408.h b2: /// m p·lkässi cä ///
 569. A 408.j a2: täṣne 15 ///
 570. A 408.o a3: /// po ///
 571. A 408.o b5: /// – anapä(r) ///
 572. A 413 b3: /// yśalmsaṃ träṅkäṣtär pälkārs· ///
 573. A 419 a2: /// wāsäṅkāntä(r) ///
 574. A 419 b4: ... (tṛṣṇā nāsti hi okanāyi)nī • yoke n· ///
 575. A 423 b1: /// (asaṃkīrṇāryavaṃ)ś(a)ja«ḥ» : – triwu ///
 576. A 424 b4: /// • yutkāluneyu ///
 577. A 432 b4: ... ṣrum pāk· – ñ· || tmäṣ ///
 578. A 433 a2: /// yluneyaṃ kälkā-ci saṃ ṣrum ṣeṣ || nunak ...
 579. A 433 b2: /// sa ñi pältsäk – ssi – mp·ñc • lā ///
 580. A 433 b5: /// sw· ·w· – prasenajiṃ lānt kälwānt prasko ///
 581. A 434 a1: ālu śol sumāluñeṣiṃ ///
 582. A 436 b3: /// m klyoṣār koṃ p·ñc·ṅko suk w(a)ñi yāmuräṣ ...
 583. A 436 b5: /// näṣ paräṃ kälpo nasäl ṣem tanäk ṣakk ats puk ...
 584. A 440 b6: /// āñmā risānt penu el ///
 585. A 441 b2: /// c·rkāṃ ///
 586. A 441 b4: /// nunak träṅkäṣ opyāc ///
 587. A 442 b5: /// k – k tñi kulypatär·i ///
 588. A 444.e a1: /// ///
 589. A 444.e a2: /// yäntu ///
 590. A 446 a4: /// ·ñ· pis saṅkäṣ nasäl • kupre ne nu ka ...
 591. A 447 a5: /// skatär – ṣ säṃ mäska ///
 592. A 457 a2: /// śwā – || yāmikaṃ bhaiṣajyaṃ (•) ...
 593. A 458 a5: kāmanträ • cāturdiś s· ///
 594. A 459 a4: /// k pāk yalaṃ || kocava • ki ...
 595. A 459.c a4: /// nu cä – ///
 596. A 460 b2: ... pyāṣtäṣlis mosaṃ || na cchādayati • pyāṣtäṣ || pr· ///
 597. A 462 a4: /// tam • lyutār nāntsunt : || pujādhi ///
 598. A 463 a2: /// ·ru lo tākā tatriku || prapātāt prapa ...
 599. A 464 a1: /// ṇa • ṣā – – – – palluneyä ...
 600. A 466 b3: /// vā • wañiṣi ///
 601. Dd 5.1 5: ... – – – – – – ·e ·e – ·ai no ///
 602. IOL Toch 2 a3: ... ñyās ṣpä kartseśco : tuk māka nai ttauwak te-yä(knesa) ///
 603. IOL Toch 2 a4: ... ente krui śpālme toṃ tarya nomyentampa ke(kamu) ///
 604. IOL Toch 2 b1: ... : su krui ra triśäṃ ot cwi n· ///
 605. IOL Toch 2 b3: ... kwri auswa nno tsa 4 empakwaccai pkwaly(e)
 606. IOL Toch 4 a2: /// (nesamane ṣä)rmanasa tseṅkemane : ṣärmanmaṃts tatākarne kesemane lkāṣṣän-me • snai-āñm aikarona ...
 607. IOL Toch 5 a1: (i)ntriṣṣe samuddär soyässi cämyāwa nesañ nāki : ṣañ ...
 608. IOL Toch 5 b2: ... taukau-c saim pācer lāma-ñ prosko 13 ṣṣe nta kca cmelane ñem ra ...
 609. IOL Toch 5 b3: yolaiñesa ṣṣe nta aṣkār śmāwa : kwīpe-onmiṣṣeṃ ...
 610. IOL Toch 5 b3: ... : kwīpe-onmiṣṣeṃ pwārasa tsaksau śmoññai śaulaṣṣai ṣ prutkaṣä-ñ : ciṣṣe saimäś kloyomar ...
 611. IOL Toch 24 b3: /// kuse aṣṣāṃ sāṅkämpa nessi tākaṃ duḥ-
 612. IOL Toch 75 b2: /// (pari)pūryate • aiśämñe ///
 613. IOL Toch 75 b7: /// pr(a)mattaḥ patrī – ///
 614. IOL Toch 96 a4: /// suk ṣeka mā ra śmoñña ///
 615. IOL Toch 96 a4: /// suk mā ṣeka ra śmoñña ///
 616. IOL Toch 96 b5: /// (ne)rvāno palskatsi – ///
 617. IOL Toch 109 a2: /// – : walke ñäś rano ceṃts a- ///
 618. IOL Toch 109 a4: /// (kuśalamū)lnta karsatsi yāt(aṃ) to- ///
 619. IOL Toch 114 a2: aikemanetse 1(9) ///
 620. IOL Toch 114 a3: (a)ñmaṃtse nesäṃ • ke(te) ///
 621. IOL Toch 128 a1: ... – – l· nu – ·re ·ñe – – –
 622. IOL Toch 131 a2: ... • s· – alyek reki weṃtsi kä-
 623. IOL Toch 131 b1: /// ·t·ne prekṣallen(e) wayāre-ne prekṣentaṃ weñāre śakkeññi ṣamāñi aṣāṃ skente mäntrākka
 624. IOL Toch 139 b3: /// -mar āpākärtse yāmormeṃ sak lkaskau walwawarmeṃ || lkasta(r) ///
 625. IOL Toch 155 a3: /// -ña poyśi tanneṃ allekä ksa yāmor cwi ///
 626. IOL Toch 156 b1: ... – rä – – ntaścä : ra ca- /// – /// – ...
 627. IOL Toch 164 a3: /// (ye)nt(e)sa wāskänträ • evaṃ mānakṣayad (bh)ikṣuḥ
 628. IOL Toch 164 a6: /// wäskänträ • evaṃ tṛṣṇākṣayāt mäntrākākä
 629. IOL Toch 164 a7: ... ñiññe • asantaṃ śocate naiva • nesä(mane)
 630. IOL Toch 164 b2: /// (tā)vatā • ṣamāne mäsketrä totsa wärñai
 631. IOL Toch 168 a2: /// (ṣ)malle 30 āś nitta(mane) ///
 632. IOL Toch 168 a5: /// (3)7 apākśai ene(ṅka) ///
 633. IOL Toch 168 b4: /// – śwālle 4 – ///
 634. IOL Toch 197 a5: /// (3)6 ṣewauna mä- ///
 635. IOL Toch 206 a3: /// (pra)tyanīkasāreṇa • ///
 636. IOL Toch 206 b5: /// (wā)ltsoy pälsko • loha(guḍāṃ) ///
 637. IOL Toch 214 b3: /// lareṃ ñiś kuse troṅne kamāte-ñ soyṣe taṅsa : kuse ...
 638. IOL Toch 214 b3: ... troṅne kamāte-ñ soyṣe taṅsa : kuse – ///
 639. IOL Toch 214 b9: /// – : kw(r)i k·e n·a lyīpa k·a k·e – ...
 640. IOL Toch 223 a3: /// (ke)ktseñtsa pelai(kne) ///
 641. IOL Toch 233 a1: /// (śai)ṣṣettse olaṅkä wikäṣlyi 27 jīryanti$spacev(ai) ///
 642. IOL Toch 263 a3: /// te śikṣapāt mā – ///
 643. IOL Toch 263 a3: /// mā te śikṣapāt – ///
 644. IOL Toch 307 a3: ... : ṣuk-yäknesa śaul-śīlo wätkau rano poyśinmeṃ ceu
 645. IOL Toch 307 b1: ... wat mīyäṣṣälyñe : mamāntaṣ «ṣ»pä palskosa ñiś reki weñim nta krentaṃts m= ...
 646. IOL Toch 307 b1: ... mā ñiś reki weñim nta krentaṃts m= ārtaṣ : wai|yk(e)
 647. IOL Toch 307 b3: ra yāmornts= oko nakṣtär te ṣek karsoymä : po ...
 648. IOL Toch 307 b4: yāmors= olpo nesäṃ karsoṃ wnolymi : 16 śraddhavārgṣe ...
 649. IOL Toch 367 b5: /// (dha)r(ma)cārī • y(olo) ///
 650. IOL Toch 378 b4: /// (2)7 || āś
 651. IOL Toch 423 b1: īke käll·- ///
 652. IOL Toch 466 b3: /// – nt 16 (ku)s(e) swañcaiṃ ///
 653. IOL Toch 479 b3: /// pilko cäñca(n-ne) ///
 654. IOL Toch 554 a2: /// (yai)kormeṃ n(ano) ///
 655. IOL Toch 554 a3: /// (pä)lskosa – ///
 656. IOL Toch 579 a1: /// ///
 657. IOL Toch 579 a3: (ompa)lskoñe yänmāṣṣäṃ – – – ///
 658. IOL Toch 580 b4: /// kr·tsi nemce cpī ///
 659. IOL Toch 716 b4: /// (pä)lskosa mä(rka)r(tsts)e ///
 660. IOL Toch 744 a3: /// -ñ wäntrene spelkkessu sam·e ///
 661. IOL Toch 803 a2: /// (o)sne ṣmalle 24 pokai wi(päskemane) ///
 662. IOL Toch 803 a3: /// -l(l)e 27 āścä t(r)i(wäskemane) ///
 663. M 500.1 b4: ... empalkaitte tākoym ṣpä śaul i(nd)r(inta) kektseñän taccimar : pāntai källoym i|(meṣṣe)
 664. MIK III 4048 2: ... ñuweṃne saṅkatse āyor wsare amplākäṃtte pärnā-sim pralle ste
 665. PK AS 1A b2: -vargaḥ ṣekaññeṣṣe kraupe || || kāma jānāmi ...
 666. PK AS 1A b4: /// • tumeṃ ñi tākat kāmebhyo jāyate śoka«ḥ» • yśelmenmeṃ ...
 667. PK AS 1B b2: /// (m)ā (s)oylñe pälskontse yonmasa : tato nivṛttiṃ ...
 668. PK AS 2C b3: || alāsäṃññe ṣpane aramśne astaräṃñe nakanmats ecce spārtalñe • kestantse ...
 669. PK AS 2C b3: ... astaräṃñe nakanmats ecce spārtalñe • kestantse nesalñe • kramartsäñe katsāntse a|ruci
 670. PK AS 3A a4: malkwersa tesa upadrap tsmetär śale lakle ṣamäṃ || ...
 671. PK AS 4A a3: ... • śīlaṣṣana sälyeṃno prākre ysomo eñcīmar āk kuloytär-ñ 24 pa|ramārthä
 672. PK AS 4A b2: ... po cmelaṣṣe : mamāntaṣ ra yolainne ñi t(ā)koy māntalyñe kuse ṣ
 673. PK AS 4A b3: krentäṃnne : kauṣentai ra sanaṃne wer śono wṣi-ñä nta tarkoym traṅko ...
 674. PK AS 4A b3: ... tarkoym traṅko : aknātsaimpa ṣe śmalyñe ñī tākoī śänmīmar krentäṃmp= eṣe
 675. PK AS 4A b5: ... araṃśn= eṅku : papāṣṣorñe aiśam(ñ)e ompalskoñe marsoym s(n)ai mīyaṣlyñe : 28 (pra)kīrṇ(a)|(kavārg)
 676. PK AS 4B a4: kulā-c warkṣäl : säswa ā(ñm plyäñca)lñ(e)sa ...
 677. PK AS 4B a5: tākoym ṣpä śaul (indrinta ke)k(t)s(e)ñän taccimar pāntai källoym imeṣṣe tsirauwñeṣṣe sahāye ...
 678. PK AS 4B a5: ... taccimar pāntai källoym imeṣṣe tsirauwñeṣṣe sahāye ñiś ārī : poy(ś)i(ññeṣṣe) (a)|kālksa
 679. PK AS 4B b3: ... palsko tākoy ñi wāki nta ksa (klautkoy)
 680. PK AS 4B b4: ... sananne : pelaiknesa (yolone) palsko wīna källoy-ñ kṣana yärmne : poyśiññeṣṣai ekṣalymeṃ ...
 681. PK AS 4B b4: ... källoy-ñ kṣana yärmne : poyśiññeṣṣai ekṣalymeṃ triśīmar källoym ṣpä os(tm)e(ṃ lalñe)
 682. PK AS 5A a4: śtwarā-yäkne welyñe ñiś weñim nta : āñ(m) ///
 683. PK AS 5A a5: snai pele pāloymar po cmelane : buddhavacaṃ kuse ...
 684. PK AS 5A b2: arañcänne piś cmelṣeṃ tarya śpālmeṃ naumyenta ñiś marsoy(m : ·)e ///
 685. PK AS 5A a6: kest ṣp emañña lkoyentär-ñ po saṃsārne : ...
 686. PK AS 5B a3: ... sapulempa menāk ksa karsoym kektseñ kautātstsai ṣ treñcī(mar 25 (pai)|(ka)lñesa
 687. PK AS 5B a6: ... spārttoym saṃsārn(e) tremi kleś ñiś emañña lkoyent(rä rekaunaṣṣeṃ ścirenäṃ kwri ra)
 688. PK AS 5B b5: ... : ñiś ñiññeṣṣeṃ wäntarwa weśeññai-yärm eñcīmar treñcīmar : 29 ātmavārgä paiykām(ai ṣañ-añm
 689. PK AS 5C a2: kuse w(e)lñenta : ārttoymar mā weñim buddhavacaṃ śastarmaś yamim ...
 690. PK AS 5C a2: kuse w(e)lñenta : mā ārttoymar weñim buddhavacaṃ śastarmaś yamim spelke : ...
 691. PK AS 5C a3: (:) no kante pikwala snai pelempa rittowo ...
 692. PK AS 5C a4: ... ñi eṣe śmalyñe : ainakeṃmpa larauñe yamīmar muskātsiś po krentaunaṃ|ts
 693. PK AS 5C b2: ... yolaiññe lkoyeṃ auspa : viparyāsṣe sūrmesa ṣ wāloyträ piś cmelṣeṃts ek pälskoṣṣe ...
 694. PK AS 5C b6: ... ñumka ṣkasso yaknentsa ostmeṃ lalñe pärnāññets ārttoymar
 695. PK AS 5D a5: ... kärsanalyeṃ pīś āntseṃ paramārthä karsoym ñiś ṣp treñcīmar : 3(8) /// (nemñceksa ...
 696. PK AS 6A a2: lyelyku nest nano ost yāmttarä 9 poṃc tañ ...
 697. PK AS 6A b2: ... 12 wate weña tot pärkre prekentsa ñäś tallālle : toṃ läklenta sa(ṃ)s(ārmeṃ) ...
 698. PK AS 6B a2: : po cmelaṣṣi pacera cämpmoñ toṃ skwanma aitsi 76 p(a)pāṣṣorñe ...
 699. PK AS 6B a3: tukästr anaiśai : kalymis= eṅträ palsko läklentaṃts āke yāmṣä(ṃ) mā : ...
 700. PK AS 6B a3: ... eṅträ mā palsko läklentaṃts āke yāmṣä(ṃ) : mäkte klyauṣträ pūdñäkt(e)
 701. PK AS 6B b2: ... swese olypotse : kauṣäṃ mant ra yai|roṣ
 702. PK AS 6B b7: ṣp yāmṣi etsarkle : ṣp cämpyāre kleśanma palsko cwi l(k)ātsi(ṣṣe ...
 703. PK AS 6C a2: aipoṣ swese olypotse kauṣäṃ : mäntrākkak kartse yairoṣ ...
 704. PK AS 6C a2: ... : mäntrākkak kartse yairoṣ palskw eṅkäl kauṣn= olypotse (:)
 705. PK AS 6C a3: ... te ka ṣpä wāki : ścono kauṣn= aknātsaṃñ= emāno maute yo|kīye
 706. PK AS 6C a5: papaikau āstre : ṣim prākre aipu no iścemtsa oṃṣmeṃ mā ...
 707. PK AS 6C a5: ... mā prākre aipu no iścemtsa oṃṣmeṃ yāmu : wraṃtse stmānma
 708. PK AS 6C a6: (tr)oṅkanma pälkowwa m= ānaiśai tākaṃ 84 śanmäṃ swese kälyminmeṃ ...
 709. PK AS 6C a7: (mäkte) ostne tsroriṃtsa wal(k)e kauṣän olypotse : mant se ...
 710. PK AS 6C a7: ... kauṣän olypotse : mant se pals(k)o yairu tākaṃ kwri śtwer wara|(ṣlyñesa
 711. PK AS 6C b3: westrä : krentauna päst arseṃ maim palsko cmelane eṃṣke ...
 712. PK AS 6C b5: ... : ceu āklyisa cmelane ompostäṃ yneṃ-ne m= ārsen-ne 87 kärtsauññe|mpa
 713. PK AS 6C b6: ket palsko tākaṃ yairu te-yknesa : wlāwalyñesa pälskoṣṣe ...
 714. PK AS 6C b7: yām(w) os= tärkau wat ānts= ompal(sk)oṣṣe ...
 715. PK AS 6C b7: ... ānts= ompal(sk)oṣṣe : wiṣaintaṣ(ṣ)ai yokaisa (wa)wārpau ṣañ e(ṅkä)l (cw)i 88
 716. PK AS 6D b3: (tu)meṃ pūdñäkte ślok wñā-neś klaṅkälyñe pr(akre)nts(a) olaṅ(k) ai(śalle) tsa) (kartse ...
 717. PK AS 6E a4: -tär-ne palskalyñeś (:) (s)ū no ṣamāne tsälpau westär pal(s)kal(yñ)e(ntameṃ – – – ...
 718. PK AS 6E a6: ... mäkt= auspa 12 se ñi palskalyñe ṣañ miyästsi ///
 719. PK AS 6E b7: ineś mäskentär ṣp kärsnanträ kleśämpa ṣe kuse ksa ...
 720. PK AS 6I a5: /// (wästsan)m(a) wasästä(r) ///
 721. PK AS 6I b1: /// – kuse campe(ṃ) ///
 722. PK AS 7A b2: /// -i «:» nauṣ kwri weñcer empreṃ postäṃ kal(t)rä empreṃne : ///
 723. PK AS 7A b4: ... ṣewauna toṃ mant weṣ(ṣ)i (re)kauna 30 ñi laute ·au (– –) ///
 724. PK AS 7B a1: ... – ts· śak solme – kakraupauwwa maiyyāts(tsana yāmorntasa 7)4 cey tänmaskenträ ṣkäss ...
 725. PK AS 7B a2: ... ṣäp yāmornta : śak po āstrona kekl(y)utkuwa kraketstse : toṃ yāmornta|sa
 726. PK AS 7B a5: ... te keklyauṣormeṃ epastyaññe yänmacer yāmornta yāmtsi ṣpä triścer makā-ykne : 1 nesäṃ ...
 727. PK AS 7B b1: ... cmetsiś tmäsketrä 3 intsu no yāmor nemcek tänmaṣṣeñca : iñcew yāmo(r)s(a) mā ...
 728. PK AS 7B b1: ... mā nemcek tänmaṣṣeñca : iñcew yāmo(r)s(a) ṣpä cmetsiśc yu|wäṣṣäṃ
 729. PK AS 7B b2: ... krenta yāmornta : cew yāmorsa sū nemcek ṣpä tänmasträ 4 kuse no ...
 730. PK AS 7B b4: ... cmenträ solmen omte śaul ś(ā)yeṃ :
 731. PK AS 7B b6: parskaṃ mā ykāṃṣñenträ : mā kwipeññenträ ...
 732. PK AS 7B b6: mā parskaṃ ykāṃṣñenträ : mā kwipeññenträ mā onmi(ṃ ...
 733. PK AS 7B b6: mā parskaṃ mā ykāṃṣñenträ : kwipeññenträ mā onmi(ṃ yamaske)n(trä) 8 kātkeṃ ...
 734. PK AS 7B b6: ... parskaṃ mā ykāṃṣñenträ : mā kwipeññenträ onmi(ṃ yamaske)n(trä) 8 kātkeṃ plontonträ ṣpäkka ...
 735. PK AS 7C a2: : solme läkle klinaṣṣän-me warpatsi 10 ṣemi ...
 736. PK AS 7C a3: yamaskentr onmiṃ kw(i)peññenträ āñmne ka 11 no deśit pest yamaskenträ mā rano ...
 737. PK AS 7C a3: ... 11 mā no deśit pest yamaskenträ rano : tärkänaṃ ārtte mā ra ...
 738. PK AS 7C a3: ... yamaskenträ mā rano : tärkänaṃ ārtte ra rintsi cämpen-ne : cmenträ nreyne ...
 739. PK AS 7C a6: no yāmor ceu a(kek ca)mpeṃ nautässi ...
 740. PK AS 7C b4: ... yāmtsi 18 intsu no yāmor yāmu no kakraupau : cew rano weñau ...
 741. PK AS 7C b5: ... pest tärkänaṃ : se yāmor yāmu kakkraupau mäsketrä : ktow ramt śäkt(ā)lye ...
 742. PK AS 7C b5: ... kakkraupau mäsketrä : ktow ramt śäkt(ā)lye postäṃ aiśai yāmu : 20 k(us)e
 743. PK AS 7C b6: no sū yāmor kakraupau no yāmu mäk(t)e yäknesa kärsanalle tū ...
 744. PK AS 7C b6: ... kca weṣṣäṃ yolo yāmtsi ñeweträ 21 no yamaṣäṃ m(ā) tu
 745. PK AS 7C b6: ... yāmtsi ñeweträ 21 mā no yamaṣäṃ m(ā) tu
 746. PK AS 7E a3: ṣpä kātkeṃ tusa (m)ā onmissoñc mäskenträ : snai ruwe āstre ...
 747. PK AS 7E b1: meṅki tākaṃ rittaṣṣeñca tākaṃ-me kärtsene : m(ā – – ...
 748. PK AS 7E b1: ... tākaṃ rittaṣṣeñca mā tākaṃ-me kärtsene : m(ā – – – – spe)lk(e) yamaskeṃ ...
 749. PK AS 7E b2: – ··ṃ ·e (–) ra kātkeṃ āyorsa : cai krui ...
 750. PK AS 7E b5: ke lwāke kärtsauñeṃtse tatākaṣ : āyor no ...
 751. PK AS 7E b5: ... no aitsi lāre tatākar entsesñeṣṣe sananämpa palsko tärkoṣ wräntä(r 9) ///
 752. PK AS 7F a2: säsweñ (:) entsesa attsaik eśne wawālaṣ cäñcan-me āyor aitsi olypotse śateñ no ...
 753. PK AS 7F a3: mā(ka) lykwarwa rano ṣek-ṣ(e)k mā āyorṣṣe kreṃt wāṣmoṃmpa ...
 754. PK AS 7F a3: mā(ka) lykwarwa mā rano ṣek-ṣ(e)k āyorṣṣe kreṃt wāṣmoṃmpa āklyi yāmu cmelane ...
 755. PK AS 7F a4: (m)e(ṅ)kītsñesa no entse lāre mäsketär-ne m= āyor aitsi cäñcan-ne : te ṣarmtsa ...
 756. PK AS 7F b1: ... no wnolme) sn(ai)tse mäsketrä entseṣṣe ṣpä cäñcan-ne āyor aitsi alyeṅkäṃ(ts :) ///
 757. PK AS 7F b2: (mā ā)yorne (ri)ttäṣṣeñca tākan-ne : ket ra nta kca aiṣṣäṃ kuse ...
 758. PK AS 7F b2: ... kuse āyor tūsa snaitse mäsketrä su yāmorsa yärpontaṃts : mā ākl(y)i yāmu ...
 759. PK AS 7F b2: ... mäsketrä su mā yāmorsa yärpontaṃts : ākl(y)i yāmu m· /// (tū)|s=
 760. PK AS 7F b3: ... no wnolme kektsentsa skwassu mäsketär tne palskosa kuce ṣarm tūne tu weñau ...
 761. PK AS 7F b4: ra skw(a)ssu no palskosa : kuse no sū ...
 762. PK AS 7F b4: ... wnolme palskosa skwassu mäsketär tne makā-yäkne no skwassu kektseñtsa : yarpo ayā(mtte) ...
 763. PK AS 7F b5: palskosa skwassu no kektsentsa 15 intsu no wnolme ...
 764. PK AS 7F b6: ... cmelameṃ : kuse no su wnolme kektseñäṣṣe sakusa skwassu ma rano kca ...
 765. PK AS 7F b6: ... sak wärpnāträ pälskoṣṣe : pern= eṅkälpatte ///
 766. PK AS 7G a4: ... kär(sa)n(a)lle ce klautkesa śaul no ykāk nanautau : 18 kuse no cey ...
 767. PK AS 7G a6: ... n)o cai wnolmy aiśalyi kete yāmor nanautau ma rano śaul nanautau : ...
 768. PK AS 7G b1: ... nanautauwwa ṣ kleśanma : cents onolmeṃts yāmo(r na)nautau mā (rano) wkä (śaul ...
 769. PK AS 7G b1: ... : cents onolmeṃts mā yāmo(r na)nautau (rano) wkä (śaul nanautau) ///
 770. PK AS 7G b6: ... ette ymainne tetemoṣä yolo-were mäskenträ : wätkāltsana yuṣona yndrinta mäskentär-me snai täṅwa(ñ) ...
 771. PK AS 7I a6: ... pa)l(sk)osa : pos= oṃṣap su mäsketrä cewsa mäsketr auṣäp ksa 12 orotse ...
 772. PK AS 7I b6: ... klyauṣäṃ : amiśkäññe erṣeñcai reki sū nemce= klyauṣäṃ (: 17 ekñiññenta yänmā|ṣṣäṃ)
 773. PK AS 7J a3: ... täṅwaññe wnolmentse ṣek cpī mäsketrä 19 cpī taurä mā tweye kektseñäśc ma ...
 774. PK AS 7J a3: ... cpī mäsketrä 19 mā cpī taurä tweye kektseñäśc ma wa= tswetär nta ...
 775. PK AS 7J a3: ... mā cpī taurä mā tweye kektseñäśc ma wa= tswetär nta : wässanma ṣpä ...
 776. PK AS 7J b2: ... pākri mäsketär-ne yoktsi enepre 2 pretenne su tänmasträ cpī yāmorntse okosa krentä ...
 777. PK AS 7K a4: /// (–)rak arañcmeṃ po ārseṃ sā(mpa)tsi • päst sassāmpaṣ ...
 778. PK AS 7K a6: ... mentsi k(r)a(son)e (cey am)iśkaṃ nyatsessoñcä 36 kca yaikoṣä aknātsaṃñ(e t)e ṣarmtsa • ...
 779. PK AS 7K b2: ... (–)cci ywārśka-pikulaññi • ce läklentaṣṣe werkemeṃ tsälpoṣ 38 (||) (ni)ṣ(kr)amatne || || ...
 780. PK AS 7L a6: ... – – – n muskālläññe kärsormeṃ kca mrausknātär • kau ///
 781. PK AS 7M a5: ... läk(l)essu • ktsaitsäṃñesa ksa läkle olypo nesäṃ 21 kaklāyaṣ kemi laṃtse wcūkai-wäñcintsa ...
 782. PK AS 7M a6: ... arañc(n)e pruknaṃ • nittaṃ ke(k)ts(e)ñe ktsaic(e)ṃt(s) ksa (śā)r (tsa)ṅka(ṃ) (22) – nneś ...
 783. PK AS 7N a1: ... – (cmela)n(e) : mele(ṃ)ṣṣe indri cpi kauṣträ : kektseñmeṃ c(p)i
 784. PK AS 7N a2: karttse were yaṃ kektseñmeṃ cpi yolo warṣä(ṃ)-ne kälymi-kälymi ṣäp cpi papāṣṣorñeṣe were ...
 785. PK AS 7N a7: ... (katkemane yo)losa yamaskeṃ yolo (:) waṣmo ma ne(sn ñ)i (sru)|(ka)lyñe(ṣ)ṣ=
 786. PK AS 8A b5: ... kete ñemttsa pwarne hom yāmäṃ su walke naṣṭa || rohiṇi näkṣātärne «pä»knāträ ...
 787. PK AS 8A b8: ... hom yama(ṣä)le kete ñemtsa yāmä«ṃ» su wal(k)e śawaṣäṃ 7 || maghaṃne sanaṃt(s)e ...
 788. PK AS 8B a3: ... āśe kärs{n}ālya kete ñemtsa yāmäṃ su walke nkelyñene yaṃ 15 || purvvaṣātn(e) ...
 789. PK AS 8B a5: ... su «n»ta kca ketara yolo yāmtsi camp{ä}ṃ • «23» || purvvabhadravatne • ...
 790. PK AS 8C b5: ... no lu{}p{ṣ}ale ate ra tsa yaṃ lkā«ṃ»-ne ksa 10 || kwri āñme ...
 791. PK AS 13E a7: (– –)sa ksa t(a)ppaṃ-ne mā sāu tsāk(n)aṃ snai träṅko ...
 792. PK AS 13E a7: (– –)sa ksa mā t(a)ppaṃ-ne u tsāk(n)aṃ snai träṅko : krentaṃts ...
 793. PK AS 13E a7: ... : krentaṃts wräntsaitse kartse kuse yāmsäṃ tw= ololle ///
 794. PK AS 13E a8: ... kal(·) (– –) – ywārc eṅkälñe trikṣäṃ : su tu aiśamñe krentaṃts ...
 795. PK AS 15F b6: /// ścä ·e ///
 796. PK AS 16.1 b4: ... po praśye lkālyi khadyotänta lwasāṃts w(e)k – (–)
 797. PK AS 16.2 b2: ... tane t(e)ri ste ente pañäkti śaiṣṣene tsämoṣ tākaṃ • twak māka krätayuk ...
 798. PK AS 16.4.1 a1: /// (yar)k(e) yāmtsiś nesäṃ ///
 799. PK AS 16.5 b2: /// : ce pkwalñesa wesäñ nai kartse ...
 800. PK AS 16.5 b3: ... ce lāntäś weṣṣäṃ || spālñene ||
 801. PK AS 16.5 b4: /// somotkäññe täṅwaṃ sū : cwī nta ksa kurpelle memī(yoṣ)
 802. PK AS 16.7 b2: /// (lyka)śke kärśi-ñ ra kektseñ śāmane ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ...
 803. PK AS 16.7 b2: ... śāmane mā ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ///
 804. PK AS 16.7 b3: ... ram no po śaulanma rintsatai : tañ ṣai pauśye mā ra pet
 805. PK AS 16.7 b3: ... rintsatai : mā tañ ṣai pauśye ra pet
 806. PK AS 16.7 b5: ... pälskontse prākre akṣāsta arañcäntse pratiṃ wsāsta
 807. PK AS 16.7 b6: ... pelaiknene ostmeṃ lantsi pkwalñe īte yamu-c : ñem ñiś
 808. PK AS 16.7 b7: /// (tärr)ek ri pālkau-c kuce ñi keśne ṣamāññe : ...
 809. PK AS 17A a2: ... wat kektseñe po tu nta ksa (m)ā nesäṃ lkā|lñe
 810. PK AS 17B a3: ceu ka kulātsi ta(rka)m stināskemtär arañc ṣañ : läkleṣṣana ...
 811. PK AS 17B a3: ... stināskemtär arañc ṣañ : läkleṣṣana lykarwane cä(m)p(em wes) s·· nessi : 1 ...
 812. PK AS 17B a4: ... pilkosa lkāskemane weṣṣäṃ || meñameṃne || no mā(ka) ārttau sū
 813. PK AS 17B a6: ... – – wäntarwa cäñcarona ceu preke (:)
 814. PK AS 17B b2: ... ce palsko ceṃtsa ṣek sū aulāre – – – (2) || tumeṃ ...
 815. PK AS 17C b4: poñ twe täṅwaṃñu m(ā) p(i) prukṣtar ñissa nta • lareṃ ...
 816. PK AS 17C b5: ... spor(tt)otär 1 kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ ceṃ klāwi (wä)rpātai : prāṅkasta pä(st)
 817. PK AS 17C b6: ... ñī soya(ṣṣ)e – – ñe : ñī pals(k)o wā(yasta) cīne meṅki t(e) ...
 818. PK AS 17E b5: ... (– – –) cī säsweṣṣe n(au)my(e)meṃ wätkomträ : alāläcce palskosa spaktāṃ (yamoym)
 819. PK AS 17H b3: palskw indrinta pulāwat toy nta kca ikenta krentäṃts aikri ...
 820. PK AS 17I b3: ... rano läklenta : epyācñesa snai kärstau tw arṣṣītär-ñ pälskormeṃ : klyentär-ñ yneś ...
 821. PK AS 17I b4: ... ñyās rmamñe : ce yātalñeś namtsate-ñ ṣp śaul lac
 822. PK AS 17I b6: ... sai(m wast)e tāka rī(ntse) ñīśam(p)a parna lnaskeṃ säsweṃtsa watkai pr(u)kseṃtär ts(r)oriṃtsa ka ...
 823. PK AS 17J a2: ... taisa mäsketar mai ksa tane pälskontse ayāto tāka-c
 824. PK AS 17J a3: ... säsweṃnmeṃ ste onolmeṃ lkātsi añmasu ne(sau) te kca añmantse
 825. PK AS 17J a5: ... rīṣṣi śāmna ṣemi tsrorīntsa ka perśīye«ṃ»trä parna lännaṣyeṃ • tumeṃ supriye l(āntäś) ...
 826. PK AS 17J b1: ... yenm(eṃ) pr(ā)kr(e) mutkuweṣ tsror(ī)nts(a) ka p(er)k(e)nträ m(ā parna) lnask(eṃ) 1 ypärw(eṣ)ṣ(e)|ne
 827. PK AS 17K b4: ... kā (tw)e trike(ta)r k(e)ś tättālñesa nesañ-c : masta snai yparwe ceṃ twe ...
 828. PK AS 18A a5: yotītär tusa mäntañyenträ pañäkte klyauṣa nāksate ...
 829. PK AS 18A b2: yaṣṣāte-nemeṃ wsā-ne • pakwārentsa myāska-ne : ceu ...
 830. PK AS 18A b3: skarāre-ne kampāl päst kalatar matsisa kauc laṅkäm-cä upanandenmeṃ ...
 831. PK AS 18A b3: ... laṅkäm-cä upanandenmeṃ kampāl päst ñaṣṣi sū wsā-ne ot śrāddheṃ aśrā|ddheś
 832. PK AS 19.5 b2: ... ime – – – ta – m(ā) ñake nta kārp(o)yeṃ ñī ///
 833. PK AS 19.8 b1: -lñ· m(ā) anaiwaccene māntalñe : 1 || ñake ...
 834. PK AS 19.13.Y b4: /// -rka ykāṣ yā ///
 835. PK AS 19.14.Y a2: /// kl(au)tsane nuwäṣṣäṃ m(ā) wl(ai)śke ///
 836. PK AS 19.18 a3: – – – onolmenne – – wīkäṣṣäṃ : ompals(k)oññe cwī mā olaṅ(k) ...
 837. PK AS 19.18 a3: ... – mā wīkäṣṣäṃ : ompals(k)oññe cwī olaṅ(k) ekñi(ññe) ///
 838. PK AS 19.18 a5: ... yamaṣṣäl(l)e • ce yäknesa yamaṣ(ṣälle) mäkte kärsnānträ arañc (plu)ṣṣälñentse tskä ·e ///
 839. PK AS 19.18 b4: /// r sam ñīñ(e)s(a) yolo p· – – ...
 840. PK AS 19.19.X b1: (aiśa)moṃtse sklok erṣalle te yäkne sañi – ...
 841. PK AS 19.19.Z a4: /// – – – – – ///
 842. PK AS 19.20.X b2: r(u)waṃ tūsa soyäṣṣän-m(e) po skwa-śconai(meṃ) – ...
 843. PK AS 19.22 a1: no tūne treṅkaskenträ • n(ai)vaṣa(ṃ)jñāṃtsa warñai ...
 844. PK AS 19.22 a3: ... • śār śārsa as(k)āci • taṣallona stauk(k)atsi ///
 845. PK AS 19.22 b2: ṣlen(ts)e – – – kärstau onolme tusa tu päst wikenträ • ...
 846. PK NS 1 b4: ... wram : lapaṣi ske taṃ ywārckaṃ ṣeś-śi : pkänta lyamäṣ mā
 847. PK NS 1 b4: ... ywārckaṃ mā ṣeś-śi : pkänta lyamäṣ
 848. PK NS 3 b2: ... – – ·lyi pat eṣäl srepe mäska(t)rä || namo mārasya puṣpadhvajasya kusumbhā(ya)
 849. PK NS 11 a4: bhavajña • po nesalle tatākar mäskemane aiśeñcai • ...
 850. PK NS 14 a3: ṣpä aknātsa(ññe)
 851. PK NS 19 b6: /// (e)kñ(e) wnol(m)e no nta aiśai yamītär : tetkāk ṣ ...
 852. PK NS 22 a4: ... – – – ṣṣe(ṃ) tsätkwañceṃ : ṣp su cämpamo kreṃt pelai|(kne
 853. PK NS 22 a5: ... – –) (au)rce : silyñe yänmāṣṣäṃ pälkan-ne wert(sy)ai|(ne
 854. PK NS 22 b3: /// (kuśala)pākṣne ṣp cämpyare st(a)matsi : kärs(ā)nt(e – ...
 855. PK NS 22 b6: (mā klyemanentse palskosa) kreṃt pelaikne : m= āykemanentse laṅtse taka|(rṣkäññentse)
 856. PK NS 24 b3: /// w(e)lñenta : ārtoymar mā weñim buddhavacaṃ śastarmaś ya|(mim)
 857. PK NS 24 b3: /// w(e)lñenta : mā ārtoymar weñim buddhavacaṃ śastarmaś ya|(mim)
 858. PK NS 24 b4: ... (ṣe)me kauṃ sū śaul śpālmeṃ : no kante pikwala snai pelempa rittoṣ
 859. PK NS 25 and 26 a4: ... putkalñene cäñcarñe ṣek ñi tākoy yolaimpa (t)riwoymar : yūkoym w(e)ta kl(eśaṣṣai srūkalñeṣṣai ...
 860. PK NS 25 and 26 a5: ... snai pelempa rittauwa kuse we(l)ñ(e)nta : ārtoymar mā weñim (buddhavacaṃ śastarmaś yamim ...
 861. PK NS 25 and 26 a5: ... rittauwa kuse we(l)ñ(e)nta : mā ārtoymar weñim (buddhavacaṃ śastarmaś yamim spe)|lk(e
 862. PK NS 25 and 26 b1: ... śayim ṣeme kauṃ sū śaul (śpā)lme(ṃ) no kante (pi)kul(a)sa snai (pelempa rittoṣo ...
 863. PK NS 25 and 26 b3: larauñe yamīmar muskātsiś po krentaunaṃts : kalymisa ...
 864. PK NS 27 a4: ... ṣ krentäṃne : kauṣ(e)ntai ra sanaṃne wer ścono wṣī-ñä (nta tarkoym) traṅko ...
 865. PK NS 28 a6: ... kaloym wat mīyäṣṣälyñe : mamā)ntau palskosa ñi(ś) /// (ṣä)|rmame(ṃ)
 866. PK NS 28 b6: sälyai(no prā)k(r)e ysomo eñcīmar {mā āk} kulo(ytär-ñ : 18 paramārthä pelaikne ...
 867. PK NS 29 a1: ... – –) – -r k(a)marttikets wakītse ynāñmäññe śuketse su krosotär (1 we)s ...
 868. PK NS 29 a1: ... tne kca (– – – –) (pr)ek(s)emtär kuce|ś
 869. PK NS 29 a5: ... tñak wa ṣārtai säsweṃmpa reki we(wñu) w(e)säñ : tetaṅwañoṣ cai tā|(koṃ)
 870. PK NS 29 b6: ... lantuñeṣṣe (pe)r(n)e nai : tu (yamal)ñesa (ra) (ñ)ī sal(y)ai
 871. PK NS 30 a6: ... śaiṣṣe ken iprerä ṣe po sälpa ṣäp tāka – ///
 872. PK NS 32 a5: ... tumeṃ brāhmaṇi ālyaucempa plāc akṣ(ā)re • te tot amāskai ste kuse pärnāññana ...
 873. PK NS 32 b5: ... 1 pärnāññana wäntarwa kuse aiṣṣäṃ āyor tu māka ākteke ste te-maṃt pkārsa ...
 874. PK NS 32 b6: ... śle smīlñe pilkosa brāhmaṇeṃ rupne lkāskemane cek warñai pärskau
 875. PK NS 34 a3: ... täṅwaññu sukkaka ṣeske śaiṣṣentse kärtse-rita (klaw)ā(t)e m(ā) alyaik nano tuk yäkne(sa)
 876. PK NS 36 and 20 b3: śconiye sū ksa nesäṃ kuse ñi(ś) maiyyasa ...
 877. PK NS 39 a3: ... – – –)ñ() orocci arṣaklañ • wsäṣälyi aiśmontsä śāmnantsä : /// (20 ...
 878. PK NS 39 b1: ... t(a)ñ kr(e)ntauna ontsoytte lkāskau ṣek • kärsnaträ krentaunaśc kawo ñi /// (20 ...
 879. PK NS 54 a5: /// yāmornta yamalñesa po śaiṣṣe rilñesa : po ra ysomo yapälñe ...
 880. PK NS 54 b2: /// 14 saṃsāräṣṣe sakne ce ṣp ot wīna kälpāṣṣäṃ ṣekkā-yärne : ...
 881. PK NS 54 b3: /// saṃsārṣṣana tserekwa aiśamñesa anaiśai rītoyträ : mā ṅke campi kleśanma ...
 882. PK NS 54 b3: ... tserekwa aiśamñesa anaiśai mā rītoyträ : ṅke campi kleśanma e|(ṅkalṣana)
 883. PK NS 54 b4: /// śle kraketse nesmane ṅke campi krentauna īte yāmtsi : ...
 884. PK NS 54 b4: ... krentauna īte yāmtsi : paksi wnolmeṃ campi kwri
 885. PK NS 54 b6: /// prākre eṅsate ot tsalpa : bodhisātve tusāksa aikarñeṣṣe raitwene ...
 886. PK NS 65 b5: /// puwar yamast(rä) alāṣmo ka (tākaṃ) ///
 887. PK NS 83 a6: ... tsäṅtsi epe no täñ pelkiñ (:) ṅke ṣä – – – – ...
 888. PK NS 83 b6: ... tesa kakāccoṣ yä(rpa)ll(e)ṣṣe ñäśo poyśiññe c(m)el ṣpä känte stärñ ś – ·k· ...
 889. PK NS 95 a2: ... /// /// se tū ṣamān· ·s· eṅkaṣle t· – – rwameṃ 60 ...
 890. PK NS 95 a3: ... cwi aiṣle • perāk no śaumo källālle tākaṃ
 891. PK NS 95 a5: /// ssi kärnāsträ no plyañcän 60 ·w· ·sr· ·o ...
 892. PK NS 95 a6: /// käryau tākaṃ X kwri wat· plyaṃ ·s· – käryau tākaṃ ...
 893. PK NS 95 b2: ... 60 pīto kārpäṣṣäṃ 60 w· ntare ku p· lle tā ///
 894. PK NS 95 b5: ... ·auṃ ce kalpit yamaṣle • kwri yāmäṃ ce – lpit X || ...
 895. PK NS 305 and 306 a5: /// (o)lyapotse tswoṣäntsa kektseñäśco ///
 896. PK NS 355 a2: /// twe prāskat || brāhmaṇ(i) ///
 897. SI B 75 a4: /// no śaiṣṣentse olaṅk wikäṣlyi 27 jīryaṃti vai rā
 898. SI B 75 b3: /// ṣek yaneṃ klautkomane • divā ca rātrau ca ...
 899. SI B 113 b4: /// (pari)hāṇā(ya) cme(lle) ///
 900. SI B 117 a2: /// sti lokeṣv aninditaḥ nesäṃ śaiṣṣene anākätte • 45 ///
 901. SI B 117 b2: /// s(·) waskanträ • evaṃ nindāpraśaṃsābhiḥ mäntrākka nākälyñe ...
 902. SI B 117 b3: ... kṣitau nāsti • kete witsako kenne nesäṃ • parṇ(ā) ///
 903. SI B 117 b6: /// s(a)devako pi lokaḥ aiśträ śle ñäkciye rano śaiṣṣe 51 ...
 904. SI B 119(3) b3: (ṣä)p rano prākrewñemeṃ • te sāram adhigacchanti • ...
 905. SI B 120(1) a5: /// (apuna)r(bha)vāya • rinästrä snai lyiprä ///
 906. THT 1 a3: /// näksenträ mäskeṃntr (e)ṃṣketse (:) ·ts· ///
 907. THT 3 a1: ... iyaṃ ypaunane māka wnolme(ṃ) kauseṃ : (t)n(e) śak kre(nta yā)mo(r)nt(a) yākṣi maiyya ...
 908. THT 3 a4: ... – (kl)autkot(rä) : mant kättaṅkäṃ śaulanma ṣp wtentse klautkonträ 89 te keklyauṣormeṃ ...
 909. THT 3 a6: ... : wnolmi – ·e snai spelke mrauskalñ= ersenträ 90 klyauṣa pūdñäkte plāc ...
 910. THT 3 b1: 92 śwoṃ (ā)lyauce okonta lwāsa – – ...
 911. THT 3 b1: ... okonta lwāsa – – (ce)w preke snai p(e)le yāmṣyeṃ : cwi lānte ...
 912. THT 3 b4: ... wāska – – – ·k· – – (:) – – – – ...
 913. THT 3 b5: spänteträ 95 makte ña(re) tne pännowo ...
 914. THT 3 b6: ... totk= āttsaik su ṣp laklempa rittowo no wnolmy aikenträ : śa|kātaṣṣa
 915. THT 4 b2: /// (snai) tsn(a)mñe : yāmornts= oko nakṣtär yāmo ///
 916. THT 5 a1: ... ñiś mrauskāmai : kā ye(s ri)ntsi campcer pel= ostaṣṣ(e) totkā yärm (6)5 ...
 917. THT 5 a5: karuntsa tañ ñyātstse śolantse : mā r= ...
 918. THT 5 a5: karuntsa mā tañ ñyātstse śolantse : r= asānmeṃ laitalñe ceṃ sklok ptārka ...
 919. THT 5 a6: ... pudñäkte teki ktsaitsñe srukalñe 68 toṃ tākoṃ śaiṣṣene mā ṅke tsaṅko(y) pudñäkte ...
 920. THT 5 a6: ... srukalñe 68 toṃ mā tākoṃ śaiṣṣene ṅke tsaṅko(y) pudñäkte : toṃ ñyatstse
 921. THT 5 b1: ktsaitsäññe yänmāṣṣäṃ : kreñc no c· ...
 922. THT 5 b8: hiśt t(w)e tākoyt (kts)aitsäññe kärpye yakne klyomo : yolai erepate twe yamaṣṣeñca ...
 923. THT 8 a1: – – (pal)sk(a) yśelmy· ·k· cc· mā sak onwaññ(e) ...
 924. THT 8 a1: ... – (pal)sk(a) mā yśelmy· ·k· cc· sak onwaññ(e) – – – – ...
 925. THT 8 a2: ... – – klinaṣṣäṃ ṣañ śāmna rintsi no nta su ceu rilñemeṃ oko ...
 926. THT 8 a4: ... kuse tsälpoṣo kärkkāllemeṃ yśelmeṣṣe : ket ///
 927. THT 8 b4: – – meṃ yakṣanmeṃ : mäkte ṣañ cwi palskontse ...
 928. THT 9 a1: eṅkl aknātsaññe tu ṣp – kare ...
 929. THT 11 a4: -ñcai laute kätkoytär-me : laute kätkoṣ meṃsenträ nraintane ...
 930. THT 11 a6: ... nanw= alyeko ślok weña mäkte witskaṃts mīlar kälpauwantso : kärstau rano stām ...
 931. THT 11 a7: stäṃ wṣīlñentasa sälkoṣäṃts : sportoträ läklentaṣṣe cākkär wrotse ...
 932. THT 11 b3: ... : saṃsārṣṣe stām laukaññe yokye kleś tärknan-ne klaiksatsi nta : war yokaiṣṣe ...
 933. THT 11 b5: lwāsa cwi maim pälskone skwaññenträ arsenne 93 yokye kleśo mi(y)äṣṣäṃ – ...
 934. THT 12 b5: 28 tne sāṃksa tot nesäṃ ṣamā(neṃts) /// ...
 935. THT 12 b7: ... – isa : ceu kerekauna wnolme melyan-ne : (wc)e (śl)ok ///
 936. THT 13 b8: /// – ñake : yama ///
 937. THT 14 a1: /// (wā)ṣmoṃts perāk appamāt po ṣañ śāmnaṃts • ...
 938. THT 14 b2: /// (m)ā (t)oṃ nesäṃ ṣotrūna : mā r= ...
 939. THT 14 b2: /// (m)ā (t)oṃ nesäṃ ṣotrūna : r= ālyeke(p)i (śka)-maiyyants= a(ka)lṣ(l)yepi 13 weña ...
 940. THT 14 b3: /// (ke)kts(e)ñ palkṣträ saksa ṣp aiksnar lkäntsan-n(e) : ...
 941. THT 15 b2: ... rattaṅkeṃ : nāki we)lñeṣṣe pīlene kätkreṃ cūrṇ nesäṃ (mā) – – – ...
 942. THT 15 b3: cwiññana (:) (o)t – m(ā) pr(a)l(l)e (msketär po wno)lmeṃts«†ä» cai sklokacci ...
 943. THT 15 b4: ... ṣañ ṣarsa kautoy ksa (pat) ceu (tākacce) nāki weñi (papāṣṣoṣäts krentäṃtsä ṣamānenmeṃ ...
 944. THT 15 b5: : lutas(k)entr ostmeṃ (käṣṣinta mske)nträ (tw= o)t (ca)mpät {t}oṃ laṃṣūna lāṃṣtsi ...
 945. THT 15 b8: ... t·o ·o ñ· /// /// -sku ñi nesäṃ – – – (1)9 ...
 946. THT 16 a1: /// (ne)ṣmye nāki krentäṃ śāmnaś tu walke tswetär nta (:) /// ...
 947. THT 16 a6: ... nakṣtär kuse pä(llālyi) /// /// (sa)k rame(r) – – – – ///
 948. THT 17 a2: ... (keklyauṣwa eṅku pelaiknenta) ṣaim po märsāwa tlanatär-ñ pe –
 949. THT 17 a6: ... ṣeyeṃ tesar ṣ nāki krentäṃtsa : ñiś kc= ālyek {t}ot nrai lkāsko ...
 950. THT 17 b4: pī)l(en)e (kätkr)eṃ (m)ā (cū)rṇ (n)esäṃ mā (saṃtkenta) mā ṣälypenta ...
 951. THT 17 b4: pī)l(en)e (kätkr)eṃ (m)ā (cū)rṇ (n)esäṃ (saṃtkenta) mā ṣälypenta śodhanta 16 papāṣṣorñeṣṣe ...
 952. THT 17 b4: ... (kätkr)eṃ (m)ā (cū)rṇ (n)esäṃ mā (saṃtkenta) ṣälypenta śodhanta 16 papāṣṣorñeṣṣe śaul cwi ...
 953. THT 17 b7: /// l(utask)en(tr) ost(m)eṃ käṣṣinta mske(ntä)r (tw= ot campät toṃ laṃṣūna lāṃṣtsi) ...
 954. THT 18 a6: ... ltw{e}ṣ(n)e /// /// ñem ra klyaussi ṣ sū ramer kälpāṣṣäṃ
 955. THT 18 b4: rmer sāṃtke nesalle : kre – ...
 956. THT 19 a1: ... läklenta : ket toym läklenta lkātsi ///
 957. THT 19 a3: ... hastake ñem ostmeṃ ltu sū pudñäkteśca ton ai·o ///
 958. THT 19 a4: ... y(āmṣi)trä • mälläṣṣitär sū eṅwa pratinta ñiś ··ā – to ///
 959. THT 19 a5: ... – – waike weskeṃ śakkeññi • cets waikesa paucciṃ ///
 960. THT 19 a7: ... s tu tīrthi yūkaṃ tusa weskau (waike •) – ·s· – poyśi ...
 961. THT 19 b8: ... tä)rkoṣne tarkoy (n)o cau tär(k)nāmane śanmästrä no mäntrākka klyomoṃ tärkanaṃ tärkauw tākaṃ ...
 962. THT 20 a2: (61) /// re käskor sū tusa l· pa /// /// ...
 963. THT 20 a8: ... /// /// (pe)laikne lareṃ weṃ no eñcareṃ empreṃ weṃ (n)o (m)ā
 964. THT 20 a8: ... no mā eñcareṃ empreṃ weṃ (n)o (m)ā
 965. THT 20 b2: /// (em)p(reṃ) w(e)ñi waike 65 /// /// mā palyśitär ...
 966. THT 20 b2: ... w(e)ñi mā waike 65 /// /// palyśitär mā r= āl(y)eṅ(kä)ṃ mīyäṣṣi :
 967. THT 20 b2: ... waike 65 /// /// mā palyśitär r= āl(y)eṅ(kä)ṃ mīyäṣṣi :
 968. THT 20 b3: ... mauṃ kä /// /// ślek alyekne pälyśalñe kalallaṃ :
 969. THT 20 b6: ... āṃtpiś kartse ṣañ śl= ālyeṅkäts ka weścer krent
 970. THT 20 b7: ... osta /// /// stmau krent saṃvarne śaula(ṣṣa) p(ro)sky= īwate mā pyā
 971. THT 20 b7: ... krent saṃvarne mā śaula(ṣṣa) p(ro)sky= īwate pyā
 972. THT 21 a3: /// -tär mā= lleko 51 nanw= ālyek preke kartsai ...
 973. THT 22 a2: ... (walo eṣe) retkempa : stāmaṃ pratiṃne ṣ nänok śanmäṃ ciś retke 64 ...
 974. THT 22 a3: ... mäske(tär 6)5 ṣñār ekñentasa soytsi lāñco campe(ṃ :)
 975. THT 22 b7: ... kektseṃne nraiṣṣana 75 ṣeme akṣār ṣpä ///
 976. THT 23 a6: ... po rinasträ : krentaunane cwi larauñe ṣañ śaulne waipeccene se śrāddhe auspa ...
 977. THT 23 b4: ... se pilko ste prākr= eṅku : nesn āyor mā ra telki kartse ...
 978. THT 23 b4: ... prākr= eṅku : mā nesn āyor ra telki kartse yāmor yolo yāmor ...
 979. THT 23 b4: ... telki kartse yāmor yolo yāmor āntpi nesteṃ 22 yes no śakkeññi snai ...
 980. THT 23 b5: ... aksaścer wnolments āyorntse palauna : ñäś yesaññe wase yokalle rekaunaṣṣe : mā ...
 981. THT 23 b5: ... mā yesaññe wase yokalle rekaunaṣṣe : tañ kc= āyor aille nesau mā= ...
 982. THT 23 b7: ... śloko ānandeṃśco kreṃnt ārth vyañjantsa 24 no pakwāri ñäkcye śaiṣṣene yanenta : ...
 983. THT 23 b7: ... śaiṣṣene yanenta : aknātsaṃ no cai pällānträ āyor ailñe : ta|karṣk(ñ)etse
 984. THT 23 b8: ... weña ānandeṃśco yolo pkwalle yolaiṃmeṃ ṣek twe krämpetar 25 pakwār= entsesse papā
 985. THT 24 a1: papāṣṣu : mā cai nta ynakteṃ ...
 986. THT 24 a1: mā papāṣṣu : cai nta ynakteṃ (tä)nmaskenträ wnolmi ///
 987. THT 24 a3: śateñ wnolmi cai śaiṣṣe kca ynāñm yā(m)oṣ : kre(nt)aunacceṃ ...
 988. THT 24 a5: ... kus= āmoksa trikoṣ cai po śaiṣṣe ṣäṃ(ṣ)y(e)nträ : kuce ñäś /// /// ...
 989. THT 24 a5: ... /// mar te ks= āl(y)ek po /// (a)|lyaik
 990. THT 24 a6: : ṣañ amoksa k· ·y· – – – mā ...
 991. THT 24 a6: ... mā k· ·y· – – – no yamaṣyenträ karmapat /// /// tkne ...
 992. THT 24 b3: ... – – aiśe(ñca)ñ : kektseñts= ekñinta (mä)ṅ(k)ān(tä)r-me cek warñai (:) kreṃnt (ś)aul ...
 993. THT 25 a3: ... solme kalpa(nma) /// /// r·e : cwi yāmarntse oko ā – – ...
 994. THT 25 a7: ... cesa śāyau ñiś yekte perne : nw ayune mäkte yaṃ ///
 995. THT 25 b3: /// yāmṣa yarke takarṣkñesa : cwi tāka cek cme(lne) /// /// pintwāt ...
 996. THT 26 b2: /// sārmnaś • totka sārm śūwaṃ ///
 997. THT 27 a2: /// (: tu)sa tw= ānanda mäsketär läklessu mā ra klaiksotar 61 ...
 998. THT 27 a2: ... tu)sa tw= ānanda mā mäsketär läklessu ra klaiksotar 61 po ñäktets śāmnats ...
 999. THT 27 a3: /// (ya)rpo wrotse tne po wnolmeṃmeṃ : tākaṃ k= ānanda ...
 1000. THT 27 b8: (:) /// (mā) ñiś caukamai kca ra walāmai kca mā ttsa yāmṣamai ...
 1001. THT 27 b8: ... caukamai kca mā ra walāmai kca ttsa yāmṣamai : kuse yesäñ wäntre ...
 1002. THT 28 a6: /// ṣañ sarrīwenta : 1 āyor mā ra telki yamalñe – ...
 1003. THT 28 a6: ... ṣañ sarrīwenta : 1 mā āyor ra telki yamalñe – kwälñe nesäṃ ...
 1004. THT 28 a6: ... telki yamalñe – kwälñe nesäṃ :
 1005. THT 28 a7: ... ·i : memyas makci ono(l)meṃ po-yknesa tuntse ·s· – 2 temeñ petwe ...
 1006. THT 28 a8: ... s· lintse se (p)ilko tsäṅkau ṣai maiy(y n)e(säṃ :) mā tsirauñe mā ...
 1007. THT 28 a8: ... tsäṅkau ṣai mā maiy(y n)e(säṃ :) tsirauñe mā –
 1008. THT 28 a8: ... mā maiy(y n)e(säṃ :) mā tsirauñe
 1009. THT 28 b2: ... k lakle śaul ṣpä tem·· ṣuktante kautsi yā – (:) toṃ epiṅte ...
 1010. THT 28 b7: ... keś ṣeṃ waiptar ypaunane : akalṣlyets pw aiśamñe aksa
 1011. THT 29 a2: /// w(er)tsy(ai)ne weña kätkr= ārtho : caukate arthaṃma palskone ākṣa ///
 1012. THT 29 a8: ... pyāmtso warkṣältsa ñiś yesäṃ pānto : walke ṅke ñiś ksemar tu postäṃ ...
 1013. THT 29 b1: /// (l)k(ā)tär ṅk(e) ṣ ñiś tu lkālle 15 somo ...
 1014. THT 29 b4: ... ytārisa poyśinta kätkanaṃ tāksa arhānti : tirthets pärnāññets mā ///
 1015. THT 29 b4: ... tāksa arhānti : mā tirthets pärnāññets ///
 1016. THT 30 a1: ... makāykne tu yparwe palsko kaunāṃne : nesäṃ läklentameṃ tsälpālñe po-yknes= eṃṣketse : ...
 1017. THT 30 a1: ... eṃṣketse : cai tot wrocci rṣāki lklenta nautṣar= eṃṣketse : mā wat ...
 1018. THT 30 a1: ... rṣāki mā lklenta nautṣar= eṃṣketse : wat nai
 1019. THT 30 a7: ... ytārasa mokṣ cai ñäskentär tu – klpāskeṃ 26 ñi no ytārye ākṣusa ...
 1020. THT 31 a8: -me pudnäkt= ānaiśai ranw aiku kärsau ñy akalṣle : ...
 1021. THT 32 b7: /// nta swāräṣṣat soytsi cämpyāsä : ñake n= ostme(ṃ) ...
 1022. THT 32 b8: /// (49) ·änt pintwāt śaitsisa kakonta te – (:) rīta – ...
 1023. THT 33 a5: ... rintär waipecc= ekñenta : takarṣkñesa mrauskalñesa ṣp sū wteṃtse kraupalle 2 ost ...
 1024. THT 35 b3: kuse pästa tättāträ wase ///
 1025. THT 37 a2: – – – ket ra tne käṣṣi lkāṣle ///
 1026. THT 37 b3: – ṣṇe klyenträ krentauna klāsträ ///
 1027. THT 38 a2: ṣṣai wlaṅkä k·a ///
 1028. THT 40 b2: /// saim wästa : eśne tsatsākau ///
 1029. THT 41 a2: no yneś yāmoṣ satāṣṣaṃ 9 śtarcce dhyāṃ kuse yneś ...
 1030. THT 41 a3: mäsketär • toṃ ṣärmnasa satāṣlñe cets nesäṃ 10 mäkceu ykeṣṣa kektseñe ...
 1031. THT 41 a4: ślek vipākak • no sāu satāṣlñene yaṃ ṣaṣälne 11 ...
 1032. THT 41 b1: ... ṣkas piś ñu wat no ṣaṃṣtär po solme : olypo no ṣäṃṣalñe ...
 1033. THT 42 a3: /// nmasa onmiṃ yāmṣa(so) kṣānti mā takās 19 srukās ...
 1034. THT 42 a3: /// nmasa onmiṃ mā yāmṣa(so) kṣānti takās 19 srukās entwe āṃtpi piś ...
 1035. THT 42 a5: ... su cwi wer ścon= arṣāklaine mäntak carka 21 śarsa tw= ārṣāklo ceu ...
 1036. THT 42 a5: ... carka 21 śarsa tw= ārṣāklo ceu kuṣānti yāmṣäṃ ñiś tremeṃñ pruśiya : ...
 1037. THT 42 a7: ... ñṣīträ : ostmeṃ ltu sam ṣeyä campya ///
 1038. THT 44 a2: ... śerwe śak kauṃ lwāsa kautsi nauṣ campi : tu ///
 1039. THT 44 a4: – – /// /// (k)ā(d)ikentse cwi spärkālñe (:) ...
 1040. THT 44 a5: ... ausu yā /// /// (ol)yp(o)ts(e) kuse ṣe ///
 1041. THT 44 b2: ... /// /// ·auñe : cai tne tallaṃ perpett= ai ///
 1042. THT 44 b8: /// : su nauṣ campya pāṣtsi anaiśai ṣamāññe ...
 1043. THT 44 b8: ... anaiśai ṣamāññe 62 mā= cārne spārta yakne tiri krent yāmṣate : p· ...
 1044. THT 45 a1: (sai)m w(a)st(a) ll(āṃ)tsi ararc po ṣam(ā)n(i) : ñ· ...
 1045. THT 45 a4: ... näno nw aksaskaume pelaikn(e) ṣotri yāmci ///
 1046. THT 45 a5: nu – ·trä päl(sk)onta : tn= onuwaññe śāya nauṣ mā ra ...
 1047. THT 45 a5: ... : mā tn= onuwaññe śāya nauṣ ra śaiṃ ksa t= ompostäṃ kuce ...
 1048. THT 45 a6: ... 32 – ri – – – nesäṃ keṃ po yt· ne saṃṣārne ...
 1049. THT 45 a6: ... ne saṃṣārne e – – s srukām : piś /// /// · ...
 1050. THT 45 b4: ... – ryye te ṅke mā= psāl māskwo srūkalñe ///
 1051. THT 45 b8: ... l(·)o śaiṣ(ṣ)ene k(us)e kauc wän(tr)e t(sä)ṅkowo no nśīt(rä) postäṃ : ///
 1052. THT 46 a3: ... /// na waipeccesa īte po : ṣ tu prutk· ///
 1053. THT 46 b2: ... klyauṣāso : sklok ket ra nai tsäṅkau ste kuse tne cmīträ mā ...
 1054. THT 46 b2: ... mā tsäṅkau ste kuse tne cmīträ srūkoy (:) (traidhā)|tuk
 1055. THT 46 b3: saṃsār tsakṣträ yke postäṃ pwārs= ānityātṣe lipeträ ksa (:) /// /// āgatänta ...
 1056. THT 46 b3: ... lipeträ ksa (:) /// /// āgatänta śantinma balanma : ma nta ksa ...
 1057. THT 46 b4: brāhmaṇi lāñc wrocci mā etri 37 /// ...
 1058. THT 46 b4: brāhmaṇi mā lāñc wrocci etri 37 /// /// ·kañ plamasñ ...
 1059. THT 46 b5: troṅne eneṅka : wa cämpaume śale /// /// lñents= ...
 1060. THT 46 b5: ... /// /// lñents= āś papyākoṣ 38 su ksa l·pa raṅkas ·āṃ ///
 1061. THT 46 b8: s= empelye : mīta··y aikne späntelle mā r= ālyek·· /// /// ...
 1062. THT 46 b8: ... empelye : mīta··y aikne mā späntelle r= ālyek·· /// /// mp· – ...
 1063. THT 48 a8: ... ṣeṣṣe – – : wñāne poyśi naṃ ne ///
 1064. THT 49 b2: /// entwek āyor wasa 10 entses= aipu eśne sa ...
 1065. THT 49 b4: /// me weña om(p) ///
 1066. THT 52 b7: /// ṅk· mkte meñe rinasträ swañcaiṃ kroścana ///
 1067. THT 57 a5: /// tu källālle kuce mā yā ///
 1068. THT 57 a5: /// mā tu källālle kuce yā ///
 1069. THT 57 b2: /// lyye campäṃ ksa ///
 1070. THT 58 a2: /// śaul śalñe ///
 1071. THT 64 a1: /// (lkā)ṣṣim läklenta : ñi kca ṣañ śāmna waste
 1072. THT 64 a5: /// (:) su nt= ālyekäśco ṣañ-añm pällātär 67 ...
 1073. THT 64 b1: /// (: to)tka ra cmela poyśi palāte : kuce ṣ no ...
 1074. THT 65 a5: (a)llek wat kuse cwi ///
 1075. THT 66 a2: /// ·m(a)r yat kauṣe(ñca wes) ///
 1076. THT 67 b6: /// lñ(e) m(ā) cwi märselyi : empreṃtsñe – klä ...
 1077. THT 69 b3: ke kantwo ///
 1078. THT 69 b6: – – sa nraine (te)mtsate cek cme(lne) ///
 1079. THT 70.a b4: /// y·rm ·e – ///
 1080. THT 73 b2: lyelykuwa 13 kātso (tparya) mā ra rukausa pw asāñcnesa ...
 1081. THT 73 b2: lyelykuwa 13 kātso mā (tparya) ra rukausa pw asāñcnesa wawlāwausa pratsākaisa ...
 1082. THT 77 a5: ... jāta(käṣṣe me)ske • || riññäktesa || lauke kca kätkau sū preke ste ...
 1083. THT 78 a1: ... ñi yärke śpālme(ṃ) ṣai pāramitne āyorṣṣe no kulā-ñ palsko : krui ñke ...
 1084. THT 78 a2: katkauña cakravārtñe (|| lāntsa) weṣṣäṃ saswa srukalyñemeṃ ...
 1085. THT 78 a2: ... saswa srukalyñemeṃ taisa ci kka kälpāmm ṣ nai ñake āyorsa plāc aksast ...
 1086. THT 78 b2: /// rkattse klautkāwa twe ñi käṣṣi mäsketar twe
 1087. THT 78 b3: (– –)ś (– – – – – – ...
 1088. THT 78 b5: ... – –)(·)l(·)ntsi : krui (twe re)kimeṃ pä(– – – – – – ...
 1089. THT 79 3: wes cämpalyi erkattäṃñe kaltsi (tañ) ///
 1090. THT 79 5: saswe wess eṅträ epe brāhmaṇeṃ ra tsak wes co(mp) ///
 1091. THT 80 5: /// nte yamaṣatai ·e ///
 1092. THT 81 a3: ... • srukor aiśaumyepi olypo (·)anoyt{ä}r päst kwī|pe
 1093. THT 82 b6: ... poyśiṃñ= ākālksa : yaltse śaulanma ra ñi kca ynā|(ñmä)
 1094. THT 83 6: ... : saswa appakka (yakṣ)ī caimp skente brāhmaṇi päst ṅke śwā-ñ ce yolo ...
 1095. THT 85 a2: weṣän-neścä ṣarya ammakki poññ āppai ñiś cempaṃts rakṣatsents aiṣṣäṃ || tane ...
 1096. THT 85 a3: ... m(ñcu)ṣ(k)eṃ(śc weṣṣäṃ) larekka śāmna caimp skente ya|kṣī
 1097. THT 85 a4: twe prāsk(at || brāhma)ṇi weskeṃ (mapi ...
 1098. THT 85 a6: ... (uttareṃ ñäkte-yokäṃ säsuwe)r(śk)e(ṃ) amāskai rilye • ṣ keś (t)āsau ṣañ la(kle) ///
 1099. THT 85 b6: ... soṃśka wesäñ ñake ṣarnene kekamu nest ṣ pāträ (lkā)lle nest || tumeṃ ...
 1100. THT 86 a4: /// mañiye nes ṣp pātär lkālle nes || ///
 1101. THT 86 b3: /// kälymiṃ sportotär ṣ tañ koynameṃ lare(ṃ reki) ///
 1102. THT 87.a b1: ñke kallaṃ • tso·e ///
 1103. THT 88 a6: ... sam mñcuṣke lareṃ pātär ramt : wa ksa ṣ cwimp
 1104. THT 88 b4: weṣṣäṃ pañäktäṃñe perneṣṣe akālksa rinsāte-ne traṅko yamas-ne p(o) (– –)k(·) läkleñ ...
 1105. THT 89 a4: ... – – –) kotstseṃts parwa tat(w)āṅkau ketrāññe (:) ///
 1106. THT 89 b6: ... weṣṣäṃ lalaṃṣke ksā samp wek klyauṣträ tāmp nta ykāka śaumoṃntse ///
 1107. THT 90 b5: /// (r)ekauna kauṃ-parki aksau-ne śwātsi
 1108. THT 91 b4: ... cärkenta klāsträ po krentaunasa kekenu ste wesäṃ saswe ///
 1109. THT 92 b2: /// (– – – kamar)taññe ñem =ṣāṃ ste kākatsi (kärsto)ṣ w(a){s}tsi ausu ...
 1110. THT 93 a3: weṣṣäṃ kca || nano candramukhe walo ...
 1111. THT 93 a4: añmämpa ka weṣṣäṃ mäkte ñake tākaṃ ñi pele ste waike weṃtsi (tumeṃ ...
 1112. THT 93 b6: śconiye su ksa nesäṃ ce śaiṣṣene kuse ...
 1113. THT 99 b5: /// (tu)meṃ weṣṣäṃ || paṇḍurāṅkäññene || su nta ksa kälpāsträ wäntre : ...
 1114. THT 99 b6: (ñiś ce śaulne sta)moym rīñīmar || yākṣe weṣṣäṃ kuce akālksa ...
 1115. THT 100 a1: /// (yākṣe) weṣṣäṃ mapi ca(mpät) c(e)u pito rīntsī kuce ñiś ...
 1116. THT 100 a5: ... (– – – puwa)rne nauṣ yopu ṣpä akālk knelle star-ñ pañaktä
 1117. THT 100 b2: ... – – –) (··)s(·) ññ(·) : ñiś pratinmeṃ klyautkalyñe nesau : tusāksa ...
 1118. THT 103 a1: – – ññu ṣ ñi prosko ///
 1119. THT 103 a3: k· weñune walke p· nt· ///
 1120. THT 104 a1: /// ssi mrestīwe kulāc warkṣäl (:) ///
 1121. THT 106 3: /// r tākaṃme ṣ ñi ///
 1122. THT 107 a1: u oṅkorñ(ai) srañciyeṃ tappre kauś yey no nta totka rano parna präntsitär ...
 1123. THT 107 a2: ... päksemane oṅkorñai lyāka tāka āktike lau ṣ masa : palska toyna ṣotruna ...
 1124. THT 107 a4: aise mutkāntseś po tsuwa naumyeṣṣe bhājaṃne ite śama • ...
 1125. THT 107 a6: sā oṅkorño tañ śwālya ste • pilycalñene lalālu laukito rṣāke ...
 1126. THT 107 b1: : purwar ce pinwāt nai ñakta praṅkäs-me : mai no ...
 1127. THT 107 b2: ... epiṅkte śuddhawāsäṣṣi ñakti rṣākäññe weṣ yāmoṣ lauke stāna ñor lymāre • bram-ñikte ...
 1128. THT 107 b3: ... kreṃś tākacer mant purwat oṅkarñai • tākacer wesi pokses posa śpālmeṃ rṣāke ...
 1129. THT 107 b6: kälālyana nescer cwim nai tāṃ oṅkorñai ...
 1130. THT 107 b8: ... se nomiyeṣṣe bhājaṃ rerinu star-me epe • toy
 1131. THT 107 b9: ... bodhisatve tāu oṅkarñai eneppre tättārmeṃ śukene tetreṅkoṣ palskosa yke|postäṃ
 1132. THT 107 b10: ... postanu präthagjaññene pinwāt warpalñe tākaṃ • tot ñiś pintwāt warpalle nesau kossa ...
 1133. THT 107 b10: ... pintwāt warpalle nesau kossa wāsaṃ kleśanma wikäskau • tumeṃ :
 1134. THT 108 a2: ... tatās· – – – r amplākätte rittetärme o
 1135. THT 108 a5: ... säsuśkaṃ poñes empreṃ ostmeṃ lantsi camñcer wat – – mpa : 1 ...
 1136. THT 108 b8: ... āktike ṣey se auṣap āktike ste lkālye palsko pontas mäkte lya
 1137. THT 108 b10: /// tu ñiś ñake aksaumme • ek ...
 1138. THT 111 b6: /// cimpamñe tak(ā)ne || ///
 1139. THT 117 b3: ket ra cäñcaṃ toṃ ///
 1140. THT 119 b6: tesa ra tänmäst(rä) parna • mäkte ...
 1141. THT 119 b7: ñtsa ṣotri lk(ātär 24) kosauk mā cmeträ ...
 1142. THT 119 b7: ñtsa mā ṣotri lk(ātär 24) kosauk cmeträ ///
 1143. THT 121 b1: rtse yāmorcce kca cämpeṃ yāmtsi 4(1) ///
 1144. THT 122 b4: /// takärṣkäññe to ///
 1145. THT 123 a2: po ekñiññenta ynāñmä /// /// : kälseṃ aiśaumyi ...
 1146. THT 123 a3: ... kere /// /// snai wäste po pärna släṅträr ksa : mäntrākka ñä ...
 1147. THT 123 a5: wāpau : tremeñ wā /// /// maści śūwaṃ ompe ...
 1148. THT 123 b1: ṣṣar pkel twe erkätñe rinasta(r)·· /// /// kretaun(a) : pärnā-ṣ· ...
 1149. THT 126 a3: – – lauke • srukau ///
 1150. THT 126 b4: ··ṃ (•) nesäṃ kauṣenta ///
 1151. THT 128 a1: ... – – – – nn· • ra tsa yolain y(ā)m(o)r yamīträ ///
 1152. THT 128 b2: – l· twe wärpnātar se pelai(k)n(e) enaiwaññe t· ...
 1153. THT 128 b3: ... – – – – – – m(ā) waipecce mā ra yapoy mā l· ...
 1154. THT 128 b3: ... – – – – m(ā) waipecce ra yapoy mā l· ///
 1155. THT 128 b3: ... – m(ā) waipecce mā ra yapoy l· ///
 1156. THT 128 b5: ... cī weskau mapi mārsat te • ñwet(sä)ññeṣ(ṣ)e ·ai ·e ///
 1157. THT 128 b6: yamastuwe lantuññe kamārtaññe eṃṣke(ts)e ( • sä)swe ...
 1158. THT 129 a3: /// rauwnolmeṃ ///
 1159. THT 130 a6: /// aikemar a ///
 1160. THT 130 b3: /// nāñm yāmar ///
 1161. THT 132 a1: w(e)ṣṣäṃ weṣle yamaṣäṃ mā yamaṣle • witskaṃ ...
 1162. THT 132 a1: w(e)ṣṣäṃ mā weṣle yamaṣäṃ yamaṣle • witskaṃ krentaunaṃ ///
 1163. THT 132 b4: māneṃ ot te weña • ke ///
 1164. THT 133 a1: · pälskoyy aiśewmye eṅkäl ṣäp yamīträ 9 sseyi pelki(ñ) – ...
 1165. THT 133 a4: – tsī : krent yamor yāmoṣäṃ cen (n)o śäccätsī pkate 14 ...
 1166. THT 133 a6: ... nemce tärkänālle kreñcepi ste śaum(o)ntse : ste waike weṣṣälle ku(c)e ///
 1167. THT 134 a4: klu kuse śasträ kärsālle ket ārth ś· ///
 1168. THT 134 a7: cents no takoime mänt yäknesā ynāñm i ///
 1169. THT 134 b4: astre ynañmā mäsketrä amā ///
 1170. THT 134 b6: ra śabdhsa yaitor apaśabdh no weñ(i) ///
 1171. THT 134 b8: k·· nta weñi permā ///
 1172. THT 135 6: ... läkutsewña ste /// /// ṣäñ pyappyaintsa ///
 1173. THT 135 b5: ... ṣkäss ñäkcyī śaiṣṣī /// /// waipeccentse ñe ///
 1174. THT 137 b7: – – tsirewñe śi ///
 1175. THT 139 a1: /// kā – tärñ säsuwaṃts no pes· ///
 1176. THT 139 a2: /// ll· s(o)y ket rā mā pācer 32 ...
 1177. THT 139 a2: /// ll· mā s(o)y ket rā pācer 32 śaumo snai ///
 1178. THT 139 a5: /// yoträ stāma – ṣtsa srukālle ///
 1179. THT 140 a2: /// ṣṣ· ne kaunn kaun ṣek-ṣek /// ///y rā cämpämo : āñū ...
 1180. THT 143 b2: /// 8 ma wär ma puwar keṃ ·ā ///
 1181. THT 146 a4: ... – – – – ñi naki ///
 1182. THT 149 a2: ñäññe kärsoṣ snai yparwäññe /// /// snai ...
 1183. THT 150 b5: cmelntse nesamane po läklenta ///
 1184. THT 153 b1: sk(e)ye pittsauṣṣe śäktāly(e) ra ///
 1185. THT 157 a2: /// mornta mäskeṃträ • avidyanirodhāt • aknā
 1186. THT 158 a5: /// no kuse etteṃ ca(m)e(lne) āntsi kekeso ...
 1187. THT 159 a2: /// mäskentärn(e ai)wontärne cäṅkenne /// /// (p)oñc onolmi orttontä(r) ...
 1188. THT 159 b6: ... – k(l)eśanmaṣṣe krāke /// /// lsko m(a)mālo – – nta • śra(ddh)au ...
 1189. THT 168.e a6: /// – wasträ ///
 1190. THT 169 a1: /// ··k· pratītysamutpāt klyauṣäṃ ra
 1191. THT 171 b2: me akṣārsa (p)ostaññe w· kīye nesäṃ vyañcaṃn· • a ///
 1192. THT 171 b3: sparśänta treṅkaskeṃtär śaṣkäs yä ///
 1193. THT 172 b7: ... k· • erepate wärñai piś wisaintaṃts ///
 1194. THT 173 a5: ka skente alloṃṅk tu ṣ no po ṣkas ...
 1195. THT 175 a6: alyek bhūmiṣṣana • su kleś nesäṃ mäkcausa camel m· ...
 1196. THT 176 a2: – – – • no tu kāmagunta weskeṃtär taisaktukabaḍi ///
 1197. THT 176 a3: – räṣṣi ñakti no saumanasyi śtwāra ā ///
 1198. THT 177 a7: /// bhinirvṛt(t)i (saṃ)yojaṃ yaiku no ///
 1199. THT 178 a1: ... ak· – – – – – m(ā) rano ket ra akāśe alye(kepi) pelai
 1200. THT 178 b1: ... – – – – kärsan(al)l(e) – ākāśadhāt(u) /// /// n(e) – kā ...
 1201. THT 178 b1: ... l(e)lakäṣṣor tāka • – – – peprutku • kus(e) – – – ...
 1202. THT 178 b2: kantse viṣe ste eksa wärñai rūp· /// /// – ...
 1203. THT 178 b2: ... /// – ndrintaṃts aspharaṇīyaṃ /121/ • prutkäṣṣälle kucesa akāśe mā prutkäṣṣälle st(e) ...
 1204. THT 178 b2: ... /121/ • mā prutkäṣṣälle kucesa akāśe prutkäṣṣälle st(e) • rūpagatena • rūpaṣṣe ...
 1205. THT 178 b3: ... svabhap tsäṅkau tā /// /// kaṃ omte akāśäntse pkante mäsketär ce akāśe ...
 1206. THT 178 b3: ... pkante mäsketär ce akāśe ṣpä omt(e) tākoy taka rano akāśadhātu alyeke
 1207. THT 181 a1: maṃñe welñe weña snai onolmeṃtsna wäntarwats taka rano tat(ākau)wa ...
 1208. THT 181 b4: taka rano āñme nesäṃ palskone te pañäktäṃñe pelaiknene āñmtsa ...
 1209. THT 182 b1: ... phal· – p·ti yamalñesa nauṣ nkelñe m(ā) mäsketä ///
 1210. THT 182 b5: nesaṃme • śtwāra saṃskṛtalakṣantaṃts śtwāra anulakṣanta ...
 1211. THT 183 b1: /// m(e) ṃ allek ñem tākoy nāmalaṃba
 1212. THT 184 3: /// (pa) ñäktäññe pernemeṃ ṣ klautkoyem – – trīce asaṃkhyaiṣṣe ...
 1213. THT 185 b3: /// n·ntse • ānandaryamārg vimukti • ·e ///
 1214. THT 187 a4: /// tsront ///
 1215. THT 189 a1: /// sravānāsravebhyo labhyata ity artha • kuce tu pratisaṃkhyāni ///
 1216. THT 189 b3: /// ñetsana stare tusa apratisaṃkhyānirot kälpāstar ///
 1217. THT 190 a2: nt • ta • ri ///
 1218. THT 190 a3: ntse krau nesäṃ • u ///
 1219. THT 191 b1: /// ñce padārth warwa ///
 1220. THT 194 a2: ... iti • tusa • nedaṃ •
 1221. THT 194 a6: /// vijñānantse yak cwi nesamanentse • rerinoṣ va
 1222. THT 197 a1: ... – – w(ar)ñ(ai) c (ai) svabhāptsa m(ā) w(är)p(a)n(a)ntar l(a)kle k· ly· p tsentar ...
 1223. THT 197 a2: ... wrantsainta weṃ granth orotse mäsketrä tusa wesk(e)m codake weṣṣäṃ tākauy sak (w)ai ...
 1224. THT 197 a3: ... snai warpalñe pälskontse tsaṅkalñe pomeṃ po nesäṃ • s(n)ai sa (k snai ...
 1225. THT 197 a3: ... la)kle palsko tseṅkenträ inte toyne warpalñenta tākaṃ palskone ne
 1226. THT 197 a5: ... viharati te mant seṃ āgam starne nesäṃ – – – – – ...
 1227. THT 197 a5: ... – – – ntse aṅg nessi ritteträ – – – l·sa kärsanaträ ...
 1228. THT 197 b2: ... • iṣṭo niṣṭobhayaviparitasparśayoni • ciñcareṃ eñcareṃ eñcareṃpa sparśmeṃ tetemu • ciñcareṃ sparśmeṃ ...
 1229. THT 197 b4: viṣai nesäṃ avasth ompostaṃ viṣainta täryāykne vedantats ...
 1230. THT 197 b6: karnnäṣṣeñca • la(kl)e • (ubhayav)īpa(r)īta(m) • parākäṣṣeñca mā karn(n)äṣṣeñca upe(kṣ) seṃ vedanatse ...
 1231. THT 197 b6: ... la(kl)e • (ubhayav)īpa(r)īta(m) • mā parākäṣṣeñca karn(n)äṣṣeñca upe(kṣ) seṃ vedanatse kriyālakṣaṃ tāka ...
 1232. THT 198 a1: /// ·tä)r yñakteṃ ṣ yaṃ • tatrānyatra vā dvīpe ...
 1233. THT 198 b3: /// taṅksi ṣ ṣampäṃ • ekavicikasyeva dhātvānatikramā ///
 1234. THT 200 b1: /// lle ṣai cittābhisaṃskār katu vipāk ente kca spārttaṣṣäṃ ...
 1235. THT 200 b3: ... re oko pakṣträ • akuśalā • kartsa • akuśal cetaṃ te kuse ...
 1236. THT 200 b4: ... treṅkasträ kāttsi ce tuntse ksa oko
 1237. THT 202 a3: /// palsko kälpāstär • mäkte nitya ///
 1238. THT 202 a4: /// kwri no palsko tākaṃ • kathaṃ ātmaman· ///
 1239. THT 202 b1: ... • na ca tatkara mana • ṣpä ātmaṃttse yāmu palsko ///
 1240. THT 213 a4: • tārśai okt·· mpai yuṣauwñe – r· e /// /// r ...
 1241. THT 214 a4: rmeṃ twe • cmetsy āñme mantak no ·e /// ...
 1242. THT 220 b5: ... ṣarmtsa nraiṣṣe lakle wat warpoymar • ñi kuloy(·) ·
 1243. THT 224 a1: tai śaiṣsentse kärtseṣc pälsko nta sīntsatec ket no cämpämñe ...
 1244. THT 224 a2: ... onolmennai 3 krui twe pärweṣṣa läc
 1245. THT 226 a2: /// śśänmu se kleśänmaṣṣeṃ śänmanmasa prākre
 1246. THT 229 a1: pälskosā ra pälskoym kuce ṣpä kektseñ rekisa : ...
 1247. THT 229 b3: märsoym : 15 || || pontäts ...
 1248. THT 231 a2: ... tuṣitäṣṣe wimāṃne • piś cmelaṣṣeṃs pernesa we wīna kälpāṣṣit • pelaiknentse pelki
 1249. THT 231 a5: ... tsäkṣyeñc kektseñmeṃ latkanoyeñc misa po • twe ceṃne krämpitar
 1250. THT 231 b1: ra palsko kulyitärś : pelaikneṣṣe śaul ...
 1251. THT 232 a1: kärrālyi skente ñ· ·t· ///
 1252. THT 234 a2: rṣākeṃ cai : ñi pal(sk)o – sa ñakta ///
 1253. THT 239 a6: /// skwäntsi nta kca cärkāc karuṃ pal(sk)o ///
 1254. THT 239 b2: /// śaul käryātai tainaisäñ ṣ mauk(ā)st(a) ///
 1255. THT 240 a1: ... ci larenmeṃ rilñaṣṣā prosko ket ra nesäṃ • ///
 1256. THT 240 a2: /// śi śampasse prakr= eñci • somotkäññe larauññe ...
 1257. THT 240 b2: ... aiśaumye riñiträ po larenäṃ cī ka 23 ñi no ñäkt(a) ///
 1258. THT 241 b1: ... po śauläṣṣeṃ klautkenne śaultsa lareṃ triśimc 22 kos kos plaskau aräñc täñ ...
 1259. THT 243 a1: ... v· ś· ·r· cakravārtti laṃtuññ(e) ·k· ritātai ///
 1260. THT 244 b5: śamaśkaṃ l· – – ntsai śwoyeṃ 52 swañcaiṃ lyewītär añmalaṣka tallā ...
 1261. THT 245 a2: källalle cimpā täṅwne aläṣṣeñca mā kälpāsträ ...
 1262. THT 245 a2: mā källalle cimpā täṅwne aläṣṣeñca kälpāsträ 17 kamarttaññe kä|lpormeṃ
 1263. THT 245 a4: ... kwäntsa pälsko prākre täṅwä rinäcceṃ ra rinästār kuce ṣä|p
 1264. THT 245 b1: kl(au)tko(y)t(rä) ṣäp l· ra : po śaiṣṣentse ...
 1265. THT 245 b5: ... ra täṅw(s)ā wälke : kwäntsa pälsko rīnä(cc)e(ṃ)
 1266. THT 246 b3: t ñäś kā – – – – tarñ päst ...
 1267. THT 246 b5: kau – – – – l·entse ...
 1268. THT 248 b1: ... snay (ā)ñu yälts(e) kalpänma aron vo täñ iro paleun(a) kut(a)|(meṃ)
 1269. THT 249.b a2: /// – tākoym poyśi käṣṣi – ///
 1270. THT 249.b b1: /// – ts u tāk(o)y-ñ – ///
 1271. THT 249.b b2: /// · k(a)ntwa ārtoymar kuse we ///
 1272. THT 249.b b3: /// āyoṣ riñimar 2 ///
 1273. THT 251 a1: tava nānyatra śāsana(m • tä)ñ alyekepi enäṣṣälyñe 82 evam ekāntakāntaṃn te ...
 1274. THT 251 a2: ... ( • nā)sti dṛṣṭisamo ripu : nesäṃ pilkontampa eneśle sām 83 anvābhuṃkth(ā) ...
 1275. THT 251 a3: ... virūpe pi • tu epiyāc klormeṃ tasemānene rano /// /// sane bhavet ...
 1276. THT 251 b4: ... yatra mṛtyor agocara : ente srukālyñentse ymiye • 89 āgama /// /// ...
 1277. THT 251 b5: ... nesäṃ /// /// ta(va) śāsanam • parna ///
 1278. THT 251 b6: ... : śāsanaṃ nāśrayaṃ /// /// kne saim yamäskenträ ku(s)e ///
 1279. THT 253 b3: – k·eśc mäntañem kcā ///
 1280. THT 254 a2: /// nmā tākaṃ su alyekmeṃ ya /// /// ...
 1281. THT 254 a3: ... /// lsko ṣe= klyenträ skwäntse laute nesäṃ 8 kucen= eṅkätkre sanuññe ///
 1282. THT 255 a2: cey wälke epiṅkte tsmoññe aiskeṃ läklentats ...
 1283. THT 255 a3: ntra skiyo rā : kaklāyāṣṣäṃ läklene säk kälṣäṃ isäpe akṛtajñe śaumo rā ...
 1284. THT 255 a3: ... säk kälṣäṃ isäpe akṛtajñe śaumo rā su lkāträ ñyatsene 7 ket ṣäñ ...
 1285. THT 255 a5: klyeñkträ skwätse laute nesäṃ 8 ket eṅkätkre sanuññe ṣärṣpäṃ ...
 1286. THT 255 b1: ... 10 āmokänta wäntärwa śamñe ṣärpseṃ śaumotse po mīsa perakä ket mā yäkne ...
 1287. THT 255 b1: ... śaumotse mā po mīsa perakä ket yäkne orttoträ : klyomñe ṣärpseṃ ṣemi ...
 1288. THT 255 b2: ... yaitu kektseñä noṅk ausu ramt pakware prutkäṣṣäṃ we –
 1289. THT 255 b5: ... kuse tänmästrä sässuwa piśaka wī wakicceṃ aiśtärme mā lkānme ma cpi taseṃ ...
 1290. THT 255 b5: ... sässuwa piśaka wī wakicceṃ mā aiśtärme lkānme ma cpi taseṃ ṣäñ maiyyā ...
 1291. THT 258 b4: /// anaiwatse kälṣmo tākaṃ – – rk·wänta ...
 1292. THT 260 a2: /// nene su nta ksa ///
 1293. THT 261 a2: /// ññesa ostmeṃ lnäṣṣäṃ kuse ///
 1294. THT 266 b1: ... caukanteñ ṣañ śaul ram no : walke kca epiṅte tsä(r)k(a) –
 1295. THT 266 b3: latsi ñi mauka arañce ṣeme kṣaṃn ra ...
 1296. THT 268 a3: /// ·ñ· – lo oko warpatsi ṣ ñī klyīñī aurtsesa toṃ yāmo
 1297. THT 268 b1: /// 22 ku(s)e tākoyñ nautalle yolo oko nemceksa aille ...
 1298. THT 270 a3: /// ñcäṣṣe vimāne saṃvaräṣṣe yātalñe karstaytär-ñ 36
 1299. THT 271 b1: r ñ(i) po saṃsārṣṣeṃ wnolmeṃmpa karstoytär 39 kuce ñiś kāmmai
 1300. THT 273 a1: -nste ceu täñ yäkne no ākeṃ 25 wrocceṃ yśelmeṃ rinäskenträ ...
 1301. THT 273 a2: ... käṣṣīn no ma kca källaṃ ot cämpeṃ ṣäñ(·) (– – –) (kä)|rttse
 1302. THT 273 b3: ... yekte perni yust-me wā tnai tallāñciśkaṃ west-meśca 29 känte pi(kula krui) (e)|piṅkte
 1303. THT 274 a2: kentsa pärnna stämoṃ ṣäli stāna onolmī papaṣṣorññesa pärna ...
 1304. THT 274 a4: ... «pä»lk{au} tākaṃ aknātsaññesā ñäkti lāñco wäntreśśī cai (lkān-ne)
 1305. THT 274 b1: cet= sū lkātsi 37 yātaṃ sū yänmātsī meyyāsa epretñesā ś(·)t(·)(– ...
 1306. THT 274 b2: mäktewñe lantuññesā r= āmokänt= āklorsa ma etreuññai meyyāsā ...
 1307. THT 275 a1: (3) m(ā) snai keumeṃ ñyäkcyāna ramt stāna nandaṃ ...
 1308. THT 276.b a2: /// ·i āñ· ///
 1309. THT 276.b b1: /// ykne te ///
 1310. THT 277 a2: rṣṣe treṅka /// /// ṣañ śāmna wrocc= ...
 1311. THT 277 b1: ñem aitsī ṣ cwī aikte /// /// k·ś ...
 1312. THT 277 b1: ... cwī aikte /// /// k·ś śaulatse märselle 14 ///
 1313. THT 278 b1: kuse su tākoy śle palsko kuse kalloy ce ykene ymetse śmoṃññai 16 ...
 1314. THT 279 a2: ṅkātsi ṣäp preke : śau ///
 1315. THT 280 a1: ... īke (o)nuwaññe : tumeṃ mänte läklense ṣäp preke 21 orotsā
 1316. THT 280 a5: ... tāñcä ṅke : pūdñäktäññe perne eṃṣke täñ snaukī 23 ||
 1317. THT 281 a1: ... (pre)ke : pretse ra poyśiññe pelaikne r· ///
 1318. THT 281 a3: ñe pälskone ertsi preke : /// /// ce ...
 1319. THT 281 a4: ... ke preke : yokaitse māñye netsi ñke preke : pelaiknetse ekälymi
 1320. THT 281 a6: (pre) ke : (p)o wäntärwa ṣe /// /// pikaṃṣṣai rutsi preke ...
 1321. THT 281 b2: ... pr(e)k(e) : /// /// ścyane präṅkatsi ṣpä preke : śaul kektsen empālkatte ...
 1322. THT 281 b6: ... ṣṣe traiṣäle läl(ñ)e p(r)eke : yoñiyai ñaktetse – tsi pre(ke 18) ///
 1323. THT 282 a3: ... pälkṣänme ṣpä ket no tesā añmālaṣle tākoy 19 saṃ
 1324. THT 282 b2: ... kuse ṣañ pälskontse lkāṃträ astarññe aiśamñe yairu läṃ yäknemeṃ späntai yāmäṃ taṅw= ...
 1325. THT 282 b6: ... wentsi wäntre klaṅktsi • kuse cets cäñcre
 1326. THT 284 a4: ... tsrelle anaiwacce{ṃ}mpa śmälyñe : ritoṣ wändrentse källa
 1327. THT 284 b5: nanträ onolmī 7 kektseñ takoṃ onolmentso śaiṣṣene : mänta wärponträ ...
 1328. THT 284 b6: läklenta : pälsko tākoī pälskoṣṣana läklenta : cek wärñai ...
 1329. THT 287 a6: /// ntsi ksentär yanänta : wī nervān·e ///
 1330. THT 287 b1: /// tāu laukaṃñe : kälpau p(e)rne pū ///
 1331. THT 287 b2: ... 32 ṣey no nauṣo tumeṃ postäṃ ṣä ///
 1332. THT 287 b3: /// n(e)salle ste : ra ñake yneś käl· ///
 1333. THT 288 a4: ... ākṣwa tonne stare oltsorsa 2 yäräm ///
 1334. THT 291.a a2: ... oko • weñim ñäś anautacc= aiśamñesa āroy wentsi • ///
 1335. THT 291.a b1: tūsa tärrek tänmasträ ṣek-ṣek sū nervāṃ lkāṣṣäṃ (33) – – – ññesa ...
 1336. THT 291.a b5: tūsa tärrek tänmasträ poyśintaṃts kektseñ lkāṣäṃ 35 papāṣṣorñeṣṣe āstreṃ m· ///
 1337. THT 293 b3: /// (m)ā paiynesa meṅkitse stmau savaṣ(·)i paiyn(esa) tkā ...
 1338. THT 295 a1: ... s(e) st(e) ś(o)läṣṣe srukalyñentse yolopi : walke (kca wes rano ai)|(y)m(o)
 1339. THT 295 a3: ... śamnā maitär ik«e»śc kekesoṣ : ente eṅäläññe mā ra (ts)r(elle la)|renmeṃ
 1340. THT 295 a3: ... ik«e»śc kekesoṣ : ente mā eṅäläññe ra (ts)r(elle la)|renmeṃ
 1341. THT 295 a5: ... waiptār cai : ṣäññeṃ śāmnāṃnts eṅälyñe ṣpä pälkoṣ mäskenträ 3 cents no ...
 1342. THT 295 a10: mäk(t)e ma ṣäp tsrelyeṣṣe tsśiträ näno näno empelye ...
 1343. THT 295 b3: ... pontäṃ nuknaṃ pontäṃntso akalkänta kärstoca : yesäñ ma
 1344. THT 295 b4: (we)säñ ka se mäṃnt ñyatse empele su nesä«ṃ» śaiṣṣene kuse ksa cenme«ṃ» ...
 1345. THT 295 b6: kuce twe mentsi yamästä kucene yes cämpämoñ papāṣṣorññe eñcitar mäpi lyñi= tve ...
 1346. THT 296 a4: || sāsa lkālñe śaiṣṣene poyśintsy olpo nesäṃ :
 1347. THT 296 a6: ... – – rtsiy· sāṅktsa – – (m)ā nesäṃ : toṃ
 1348. THT 298 a1: ... || arai srukalyñe cisa nta kca prāskau pontas srukelle kā ñiś ṣeske ...
 1349. THT 299 a3: /// meṃṣtär 12 kuse śaulne ///
 1350. THT 299 b4: /// u lkā(ske)mane sū no causa ///
 1351. THT 300 a2: /// pyapyaimeṃ ere were mī ///
 1352. THT 304 b5: /// ·orsa nesäṃ su kentsa ///
 1353. THT 305 a1: ... (añ)mantse • na śākaṭika(cintā) bhi • m(ā) k(o)k(al·) ///
 1354. THT 305 a7: /// yamaṣälle yamasträ nano • u(ddhatānāṃ pramattānā)m ...
 1355. THT 305 b2: /// yamaṣälle cai yamaskeṃ • kṛty(e sātatyakāriṇa • ) ...
 1356. THT 305 b6: /// pramādyate • kuse pelaiknesa yäknāstär 20 subahv apīha sahitaṃ bh· ...
 1357. THT 305 b7: ... na tatkaro bhavati naraḥ pramatta • tu yamaṣṣeñca mäsketär śaumo yko ///
 1358. THT 306 a7: /// yāne(na • ) ·o ///
 1359. THT 307 a2: /// prasā(da)sya • tu pañäktene takarkṣäññentse • ///
 1360. THT 307 a3: /// ·y· • tu pelaiknene takarkṣäññentse • kalān a ...
 1361. THT 307 a4: /// ·y· • tu sāṅkne takarkṣäññentse • ///
 1362. THT 307 a5: /// sya • tu (papā)ṣṣorñene (ta)karkṣä ///
 1363. THT 307 a6: /// syaci(tta)sya (•) tu wa(ṣa)mñ(e)ṣṣepi pälsko(nts) e ///
 1364. THT 307 a7: /// • (tu) onolmenne täṅkwalyñentse • k· ///
 1365. THT 307 a8: /// tu onolmenne täṅkwalyñentse (•) kalā ///
 1366. THT 308 a2: ... 2 na bhajet pāpaka(ṃ) m(i)traṃm • l(āre) yamītär yolaiṃ waṣamoṃ • na ...
 1367. THT 308 b7: ... krentantso 8 akurvann api pāpāni • yamaskemane rano yolainta • kurvāṇa ///
 1368. THT 309 1: /// s· g· tt· – (•) na jātyā ...
 1369. THT 309 4: /// (mu)ṇḍitena śramaṇa • markalñ· ///
 1370. THT 311 b3: ... – ścä 21 || nānumānai • ///
 1371. THT 315 a7: /// ·i (pä)knāträ kuse ṣamāne ///
 1372. THT 315 b4: /// ·e – – ne nauṣ ka ///
 1373. THT 316 a5: kwri käl(l)aṃ te ///
 1374. THT 317 a4: /// sa weṣṣ(e)ñcai (ono)lme cew y· ///
 1375. THT 317 b2: /// ts· kwri klät se ṣamāne cwi ṣanmiretse
 1376. THT 320 a5: /// semane 9 s·ā ///
 1377. THT 320 a7: /// 14 ///
 1378. THT 321 a2: /// 1 kauc māka lkāskemane ///
 1379. THT 321 a3: /// ṣälle 2 kauc māka lkāske ///
 1380. THT 321 a7: /// r(a) kuro o ///
 1381. THT 321 b2: /// ṣälle 10 āś wāwā ///
 1382. THT 321 b6: /// sa klutkau osne ṣmale 16 ///
 1383. THT 321 b7: /// nu osne yanmaṣälle 17 ///
 1384. THT 322 a1: ṅke sasainu osne ṣmalle 18 kauc wasi (mu)
 1385. THT 322 a2: sau osne yänmaṣälle 19 kauw catsi mu
 1386. THT 322 a3: sau osne ṣmalle 20 wätsitse kepec ette
 1387. THT 322 a4: laṅkaskemane yanmaṣṣälle 21 ke
 1388. THT 322 a5: pec ette läṅkäskemane osne ṣmalle 22
 1389. THT 322 a7: 23 pokai wipäskemane osne ṣmale 20
 1390. THT 322 b1: 4 āścä wipäskemane osne yänmaṣṣäle
 1391. THT 322 b2: 25 āś wipäskemane osne ṣmalle 26
 1392. THT 322 b3: ātsene trīwäskemane osne yänmaṣä
 1393. THT 322 b4: lle 27 ātsaṃne triwäskemane osne
 1394. THT 322 b5: ṣmalle 28 ketsä triwaskemane o(sn)e
 1395. THT 322 b6: yänmaṣṣälle 29 kektseñ triwäskema(ne)
 1396. THT 322 b7: ne osne ṣmalle 30 ṣarsa ālyauce –
 1397. THT 324 a4: mātriṣlārccepi spārtto lkāṣle añma ///
 1398. THT 325 a4: ... trā akṣārsa wyākne mante weṃ lau sam· ///
 1399. THT 327 b5: eneṃṅka tākaṃ tāwsa traṅko mäsketä ///
 1400. THT 330 a2: nesäṃ • ṣamāne ytāri aiśtär klyiye ytāri ṣärpṣūkiññesa yaṃne anāpatti ...
 1401. THT 330 a3: cai kallaṃ tāu ytarimeṃ parna lantsi atameṃ ...
 1402. THT 330 a3: ... kallaṃ tāu ytarimeṃ parna lantsi atameṃ campäṃ • klañtsa waipte allek wayauca ...
 1403. THT 330 a3: ... campäṃ • klañtsa waipte allek wayauca nesaṃne sāu wa ///
 1404. THT 330 b2: ... pāyti kättaṅkäṃ • su wasaṃnpāt yāmu mäsketär • se wasäṃnpāt maññene ma ...
 1405. THT 330 b5: m(ā) ste • palskone wätkāltse taisu mäsketärne ...
 1406. THT 330 b5: ... mäsketärne ikäṃ-pikwalañe nesau • epyaś klaṣṣuki nesanne ///
 1407. THT 331 a3: mai tākaṃne pāyti mäsketärne • tanāpate inte ...
 1408. THT 331 a3: ... tanāpate kākatärne aśari ñi cisa krāmär nesäṃ kitä –
 1409. THT 331 a4: yme tāka ṣ prukṣtär : waiptesa wat śauśtärne alyeṅkäṃ ...
 1410. THT 331 a4: ... : waiptesa wat śauśtärne alyeṅkäṃ kwri cimpem viciprawāt śaukemar • añmameṃ po ...
 1411. THT 331 a5: ... pu(r)warñ : toṃ teṃ yiknesa ṣärmana tākaṃ ṣamānentse śwe meñtsa auṣap kākone ...
 1412. THT 331 a5: ... śwe meñtsa auṣap kākone lamatsi teri ṣ ste : pakaccāṃne kattākeṃ epiṅkte ...
 1413. THT 331 b1: ... lāmaṃ pāyti mäsketärne • ṣamānentse prekṣātstse mäskeṣle ste • śitkai – nano ...
 1414. THT 331 b2: ... ñiś ṣesketstse (ne)sau śka yatsi arkañ ṣ campau makte
 1415. THT 331 b3: ... yatsi rittetär • teṃ yiknesa weweñu tākaṃ wac(e) kaum aksaṣṣuki mā śilmaṃne ...
 1416. THT 331 b3: ... weweñu mā tākaṃ wac(e) kaum aksaṣṣuki śilmaṃne ārwe(r ya)
 1417. THT 331 b4: maṣṣamtte wat mā yalle ste • yaṃ ...
 1418. THT 331 b4: maṣṣamtte mā wat yalle ste • yaṃ träṅkossu mäsketär ...
 1419. THT 331 b4: ... mäsketär • tanāpates kākone tākaṃ wentsi rittetär te śka pasāt tam śka ...
 1420. THT 331 b5: ... • tentsa olyapotse ṣarttaṣ(ṣ)iññe yāmtsi atameṃ rittetär || tanāpatentse kakoṣṣe śwer meñi ...
 1421. THT 332.a a4: tapre śäṃ – l(·)ā – m· ...
 1422. THT 332.a a5: tku • kä ///
 1423. THT 332.a b1: te – – ///
 1424. THT 332.a b3: po kektseñiṣṣe krāmärsa ṣä ///
 1425. THT 332.a b4: rässau ·ai y·e se • apakśai ·e – ///
 1426. THT 333 a5: sa srukalyñe yaṃnmaṃ su ṣpä ṣamāne mäsketär mā lalālu mā ...
 1427. THT 333 a5: ... yaṃnmaṃ su mā ṣpä ṣamāne mäsketär lalālu mā ṣpä
 1428. THT 333 a5: ... mā ṣpä ṣamāne mäsketär mā lalālu ṣpä
 1429. THT 333 a7: sa warñai yaṣälle mäkte kca täne te yaknesa ...
 1430. THT 333 a8: lle stināstsi kwri katkat peparku poñ : 3 snai ...
 1431. THT 333 a10: te palāte postäñe rano keriyemane waiyke weṣṣälle ku(c)e (ṣpä) – – – ...
 1432. THT 333 b1: kuse no ṣamāne ce warñai kca klyomots wāki yainmu ...
 1433. THT 334 a1: ... krāke läṃnne saṅghā träṅkä kätäṅkäṃ krui krāke läṃnne
 1434. THT 334 a6: ṅkäṃ krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ ...
 1435. THT 334 b1: krui krāke läṃnne koss ttu māka prāroṃntsa ...
 1436. THT 334 b4: ... kr(ā)ke läṃnne saṅghā träṅko kätäṅkäṃ krui krā
 1437. THT 334 b9: kätäṅkäṃ krui kkrāke läṃnne kos māka pälyuwiṃñco epiṅkte ...
 1438. THT 335 a3: /// kalye yamaṣäle 24 kpa
 1439. THT 335 a6: /// śwātsisa
 1440. THT 336 a2: atiṣṭhit yamäṣälle • yāvajīvi ///
 1441. THT 336 b7: tseṅketrä ṣpä yamäṣṣäṃ 60 weṣä ///
 1442. THT 337 a2: ... ailñe yamaṣyenträ • kattākets waipeceṣe klautke yotiträ • tusa
 1443. THT 337 a5: wsāne • tumeṃ pakwāreṃntsa myāskane • ...
 1444. THT 337 b1: (ne) skarārene • kampāl päst kalatar temeñce pästä lyutemcä • ...
 1445. THT 337 b1: ... upanandeṃnmeṃ kampāl päst ññaṣṣi • upanande wsāne te
 1446. THT 337 b2: weñane myāskastañ aiskaucä sū sārine masa śrāddheṃ aśrāddheṃśc ...
 1447. THT 337 b4: ... patraiṃ māka kraupiyenträ • päst taṣīyeṃträ paribhog yamaṣyenträ • om(t)e tnerita mäskīyenträ ...
 1448. THT 339 a7: /// lle temeṃ tākāṃ ṅke 17 päl·· ///
 1449. THT 339 b1: /// nts rattāwa 18 lāntäṃ p·stä(·) ///
 1450. THT 340 b6: /// saṣämpā seṃ sāñ·· ///
 1451. THT 341 b5: /// ntwātoṃ rāno aikne toṃ e ///
 1452. THT 345 b2: ... jambudvipäṣṣai ortstsai tā kentsa yaṃ ritatär kälp· ///
 1453. THT 347 b1: /// w(e)ntsi aikentär ṣ cey śaitsi ///
 1454. THT 348 a3: /// ·k· yāmu ste ///
 1455. THT 348 b3: /// rñemeṃ śka e ///
 1456. THT 349 a5: ... : ṣamāneṃnt rekauna (ke)k(ly)auṣormeṃ pañäkte weṣṣäṃ ña ///
 1457. THT 350 b4: ... se śāp ste kucesa ṣp swesi sūwaṃ : || te keklyau«†r»ṣormeṃ śle-yärke ...
 1458. THT 350 b6: ... wasa maiyyā ·e aṣā – – ṣ kärrāll(e) klautkattsi : 1 || ...
 1459. THT 351 a4: maste ste • /// /// ya prekṣtañ ispe ///
 1460. THT 351 a6: – śi /// /// aikrona sthana ///
 1461. THT 354 b2: /// aurtsesa ṣ (we)skau • päklyauṣ ///
 1462. THT 357 a4: /// ñä kosauk ts· ///
 1463. THT 358 a4: /// datti lānte weswe postanmeṃ ṣp śarsa bodhi ///
 1464. THT 358 b3: /// ·t· ñi kurpellona skente • kāwälñemeṃ päklautk(a) ///
 1465. THT 358.b-f b1: /// kallaṃ i – ///
 1466. THT 359 a3: rne bodhisatveṃs śaul rilñene tot ā ///
 1467. THT 361 b3: /// ssi teri nesäṃ • bodhisatve makte ka ///
 1468. THT 364 b6: /// skaune su kaltsi cämpalle ///
 1469. THT 365 a7: ... śtwāra kacenmeṃ lyaka tsälplyen mäkte cey ///
 1470. THT 365 b6: ... aknātsaññe – – ·ts· ṅke krui skāyau ente nta kca ṣp ñäskemar ...
 1471. THT 366 a2: /// su no t·u t· s· ///
 1472. THT 367 a7: ṣkas lantantso am· r·· ·e ///
 1473. THT 369 a1: /// ·k· yamaskemane walke ///
 1474. THT 369 b1: /// salle ṣaim ra sak no ṣañ-añmesa wai piṣ ...
 1475. THT 369 b5: /// ś· lne mäskeñca : kwrāṣ – – – – (cme)l(a)ne kraupāte ...
 1476. THT 370 a1: /// ·s· satāskemane campya wentsi • ///
 1477. THT 372 a4: ... • kartse kekmu srūkalñe ārwer nesau prā(sk)au ///
 1478. THT 372 a5: kos po kleśanma yaiku tākaṃ tot cwi yaka saṃsārsa prosko ...
 1479. THT 374.g b1: /// – ntse enestai ///
 1480. THT 380 a5: ṣäṃ kos tsäṅkau ṣai pūdñäkte ///
 1481. THT 383 b8: /// saswe poyśi
 1482. THT 384 a4: ... ka ṣp 18 lat twe ostameṃ ///
 1483. THT 386 a4: ... iprerne rmer ka plyewsa 68 kuntsaññe ṣ campy e ///
 1484. THT 386 b4: ... krāso anaiktai • śwātsi yoktsi wṣeññantse cäñcā(r) ñ(e) ///
 1485. THT 386 b5: /// meṃ āläṃ ce ikemeṃ kos wko • ce comp wat kuśalapākṣo ...
 1486. THT 388 a7: cämpyare cai śämtsi kraupeścä pudñäkt= entwe ...
 1487. THT 392 a5: /// ṣīkä·e ṣpä pralle cek ·ä ///
 1488. THT 397 b3: ... ṣṣīmne se – – – – – wat u(rbi) lv(a) ///
 1489. THT 398 a3: /// tsai – po wä ///
 1490. THT 399 a1: /// (pi)ś iltsempa ///
 1491. THT 404 a4: ... katkauñaisa ka kektseñi po rośyeṃ ceṃts ///
 1492. THT 404 a5: ṣalenne no mäskīträ omp lyauto tsrorye wa ...
 1493. THT 404 a6: kāśne – ṣpä cämpyāre : 2 || tumeṃ ...
 1494. THT 404 a7: yor walo wasa : snaici takāre onolmi cwī ...
 1495. THT 404 b6: lykuññe – le : k(e)rte watkäskau ...
 1496. THT 405 a1: ... (wi) nāṣlñe • śkamaiyyantse yarke ce campya stu ///
 1497. THT 405 a5: k pakenta tarne tsrālle ṣey • ///
 1498. THT 405 a8: cittakāl·ät sā kontawä ///
 1499. THT 405 b5: – l yāmu yarṣtär saswa ///
 1500. THT 405 b7: – – yärkesse warkṣäl śnāssi campya • tapäṣṣa ramt(ä) ///
 1501. THT 406 a2: /// ñe piśmelane at= āte : taṅktsi yātaṃ mā ra warkṣlä ceṃ ...
 1502. THT 406 a2: ... at= āte : mā taṅktsi yātaṃ ra warkṣlä ceṃ ///
 1503. THT 406 a3: /// ywārc sūmern(e) mā (ra) k(e) ṃne ...
 1504. THT 406 a3: /// mā ywārc sūmern(e) (ra) k(e) ṃne enestai : mā ...
 1505. THT 406 a3: ... mā (ra) k(e) ṃne enestai : nesäṃ ike ṣe ///
 1506. THT 406 a6: /// pwārasa salpeṃ kaṃtwo ṣekaṃñe • aiśai yāmtsi campeṃ wno ///
 1507. THT 407 a3: ompalskoññe krui no lama aklilyñe su cpi mäsketrä tanāmo
 1508. THT 407 a7: ... tākoy cew warne somo lyautai läṅktsa kly(e)ñca 24
 1509. THT 408 a6: yarke yamaṣyeṃ • po yātalle śāmñe kantwasa weṃtsi : ...
 1510. THT 408 b7: /// laukaññe : waste nta – – – lyai kalymi entwecce ...
 1511. THT 408 b7: ... – – – lyai kalymi entwecce aikemar – – mñe – – ...
 1512. THT 409 a4: /// k te weña ñiś aikemar ///
 1513. THT 414 a2: /// ññe nmalyñeṣṣem cäñcre ///
 1514. THT 417 a5: ·i – lyelyakormeṃ ///
 1515. THT 418 b4: /// 2 kwri pättāl(·)e ///
 1516. THT 419 b1: /// sa ///
 1517. THT 422 b4: /// retke rine ///
 1518. THT 422 b7: /// ṅka yän·(·) ///
 1519. THT 423 b3: /// ··s· na maukāre ///
 1520. THT 425 a2: rne śimāwa śitkāwa ///
 1521. THT 426 b1: /// snai pärmaṅk ·l· ·k· ///
 1522. THT 427 a2: /// nesau ///
 1523. THT 428 a7: /// rwetti kātär warttone (ṣ) ///
 1524. THT 431 a1: /// ścirona rekauna weṣyeṃ śwātsiṣṣe ime yamaṣyenträ
 1525. THT 432 b3: /// warne sintsate weñā ///
 1526. THT 492 a3: lypaṣ tākaṃ plaṅkṣäṃ meski ṣito ñi stare parso ...
 1527. THT 492 a4: lywāsta śak o·te
 1528. THT 496 a2: (wno)lme (l)āre tāka ra postaṃ cisa lāre mäsketär-ñ : ...
 1529. THT 496 a3: śolämpa ṣṣe t(e) stālle śol wärñai : 2 ...
 1530. THT 509 a4: mñāṃśkana sahadevi tilādevi patt· ///
 1531. THT 513 a2: /// aurtsesa ykuwermeṃ tañ pärkā ///
 1532. THT 513 b4: /// (–) täṃ (–) (–) kwri (–) si(–) (–) ...
 1533. THT 514 a2: /// vidūṣake weṣṣäṃ • ayo ·i ///
 1534. THT 515 b7: ... weṣṣäṃ • tentse rano ṣṣe wes a(ṣā)ṃ ///
 1535. THT 516 a6: – – (–) ntsante lā ·ā – – – – ...
 1536. THT 516 b1: ... – – w·r pālkaṃ yāṅkaṃ wat tu s·· kn· eṅkaṣle : kuse ...
 1537. THT 520 a6: /// perāk ṣpä yamaskeṃ krentäṃ wnolmeṃts : ...
 1538. THT 520 b7: ... yänmaścer • tane imāne weṣṣäṃ (•) aikemar ente nai ñake ///
 1539. THT 521 a4: /// (2)5 kuse no su yāmor yāmu mā kakraupau : kus(e) su ...
 1540. THT 521 a4: ... kuse no su yāmor mā yāmu kakraupau : kus(e) su aitka(tte ) ...
 1541. THT 521 b7: /// (ompo)stä«ṃ» ṣpä kātkeṃ tusa onmisoñc mäskenträ : (sn)ai (ruwe āstre ...
 1542. THT 522 a6: ... – – – – – – cäñcrem reki weskeṃ ṣek ścīre ///
 1543. THT 523 a3: /// ki pālkaṃ : kuce ṣpä weṣäṃ – ...
 1544. THT 523 a5: /// rocce prakrauñecce pakuträ : rilñe(n)t(a)ne po ///
 1545. THT 523 b2: /// – – ṣṣäṃ 7 miyäṣṣäṃ ono(lmeṃ mā) ra palsko ñus· ...
 1546. THT 526 a3: /// cena ksa • śak karma ///
 1547. THT 527 a2: ... cakṣuranit· /// /// śyata • ekantse ṣekatsäññe ṣp(ä) ///
 1548. THT 527 a4: /// ṣekatsäññe ṣp mäkte auspa lkāskemanentse /// ...
 1549. THT 528 a3: /// ka onolme ṣṣe • pṛthubhūtaṃ • ...
 1550. THT 529 a5: /// • anabhirāddhayā • kak· ///
 1551. THT 532 b5: /// nālaṃ • olaṅk • parihṛyamāna • aiśai yamaskeman(e) ...
 1552. THT 533 b5: /// mäsketär ///
 1553. THT 534 b4: ... samanvāgata • kekenu • ajānaṃ • ai ///
 1554. THT 535 b1: /// parna erepatemeṃ ///
 1555. THT 541 a2: ... • ramer (•) aparapratyayo nanyaneya • keta(ra pe)rākäññesa mā alyektsa aśalle • ...
 1556. THT 541 a2: ... aparapratyayo nanyaneya • mā keta(ra pe)rākäññesa alyektsa aśalle • abhikrānto haṃ • ...
 1557. THT 541 a5: /// ṣeṃ • na jātu na bhaviṣyati ...
 1558. THT 541 b7: ... idaṃ te anupadrūtaṃ • se tañ m(ā) m(i)y(ä)ṣṣälñe snai proskaitsñe • karaṇīyā • ...
 1559. THT 542 a3: /// ltsentse • avibhaktasya • putkoṣepi • pāke yāmoṣepi wat ///
 1560. THT 542 b1: ... • snai muskālñ(e)ts(ts)a – – – aima postäṃ • utpann· p· ///
 1561. THT 542 b4: ... plāc akṣalñe • na lābhasatkāraślokāya • kallau y· ///
 1562. THT 542 b6: /// wärpāte • ajñānāt • karsalñemeṃ • ananubodhāt • mā anaiśai ...
 1563. THT 542 b6: ... • mā karsalñemeṃ • ananubodhāt • anaiśai ///
 1564. THT 544 b5: /// m· • a(nā)hāryā • ye ///
 1565. THT 547 a6: ... vai /// /// (n)o cet • kwri
 1566. THT 551 a4: ... ādeś mäsketär ce sūtarne • na nesi – lāṃs lāṃṣtär vibhrāt ///
 1567. THT 558 b3: ... palsko yänmāṣṣeñca mäsketrä • te maṃt ṣañ-añmä kauc pe
 1568. THT 558 b4: ññaträ alyeṅkäṃ sīnäṣṣäṃ ṣamāṃñana krentaunaṃts yetwe yāmtsiś ...
 1569. THT 560 a1: ... • dhutaguṇ(ä) no pañäkti käṣṣīnta adhiṣṭhit yamaske
 1570. THT 564 a6: tkenta sāṃtke mäske ///
 1571. THT 567 b3: ... laṃ po kektseñ wäntanañc aitsi ṣ – ·p·
 1572. THT 570 b2: /// t· weṣṣäṃ klaiñ lyakār(e) ///
 1573. THT 572 a3: /// nesäṃ 53 /// /// wes täṅwä ...
 1574. THT 574 a3: /// ālyauce te wñare 2 te lyelyku
 1575. THT 574 b3: /// ruṇīke añmālaṣke no kca
 1576. THT 575 a4: tu epe || käṣṣī weṣṣäṃ /// /// na ...
 1577. THT 575 b4: rtse yolo puttaṅkeṃ /// /// lykaśke aknātsaññe tsaṅkanme ...
 1578. THT 579 b3: /// yes ///
 1579. THT 583 a5: /// || sādharik anandārśne || ///
 1580. THT 587 b4: /// l(·)i ak(nā)tsaññesā cey cämpyare ///
 1581. THT 588 a6: /// k(e)rcyeṃ teṃ yekte ṣärmo täñ mā rano ...
 1582. THT 588 a6: ... k(e)rcyeṃ mā teṃ yekte ṣärmo täñ rano snai ṣärm seṃ tot oko ...
 1583. THT 588 b6: /// ·s· k· lo lmorntse twe prāskat takāsta twe yaitkusa wroccepi ...
 1584. THT 589 a1: /// (wa)lo w(e)ṣṣäṃ yātall(e) kl(au)tkässi (– –) pr(ā)kre prat(iṃ) ...
 1585. THT 589 b4: ... ulkāmukhe weṣṣäṃ rilyi wes ṣañ śaul āppantse
 1586. THT 591 a6: ... kektseṃne : wrocy akālkäntse knelñeṣṣe tsārwo su yāta wentsi āksi mā menāktsa ...
 1587. THT 591 a6: ... tsārwo mā su yāta wentsi āksi menāktsa ś· r·· ///
 1588. THT 591 a7: ... mar wäntare : papāṣṣorñ(e)ne osu wṣeyawa ṣ ñi nesäṃ trai ·ā ///
 1589. THT 591 b4: murt wai ruṣ gat yaik(u) tākaṃne snai käṣṣiṃ cwi ...
 1590. THT 591 b6: ... karu(ṃ) aiśamñe asaṃkhyainta kalpanmaṣṣai lālyīs= aṣkār mauka : maskwantaññeṣṣe ime mā yāmttar ...
 1591. THT 591 b6: ... aṣkār mā mauka : maskwantaññeṣṣe ime yāmttar ///
 1592. THT 591 b7: – – eṅktär tu plāskaṃ mā campau : oṣ no ...
 1593. THT 591 b7: – – eṅktär tu mā plāskaṃ campau : oṣ no mi – ...
 1594. THT 592 b5: /// ·ṣ· camel eṅkalneś ñās yamaṣle camel
 1595. THT 593 a1: /// ññetpeṣe śay· ///
 1596. THT 595 a2: /// ñ näkte nauṣ ṣeñ : ///
 1597. THT 595 b3: /// skeṃne ṣ ci ma ///
 1598. THT 596 a1: /// ṣ· weṃtsi waṣe weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar mā ...
 1599. THT 596 a1: ... mā waṣe weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar tu
 1600. THT 596 a2: /// pällāmar 5 || ñi räknāśka m(ā) mäk(c)iya śīre weskau
 1601. THT 596 a3: /// – watkäskau śīre weṃtsi śire weṣeñcaimpa ṣe
 1602. THT 596 a4: /// mäskemar tusa kātkau mā tu pällāmar 6 ...
 1603. THT 596 a4: /// mäskemar mā tusa kātkau tu pällāmar 6 ||
 1604. THT 596 a5: /// ya käskor weskau alyek watkäskau kä
 1605. THT 596 a6: /// weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar tusa
 1606. THT 596 b1: /// 7 || ñiś räknāśka mäkciya ketara kartse
 1607. THT 596 b2: /// alyek watkäskau ketara kartsene eṃttse ertsi
 1608. THT 596 b4: /// – kātkau tu pällāmar 8 || ñiś räknāśka
 1609. THT 596 b5: /// ntañemar alyek watkäskau māntatsi mā mantā
 1610. THT 596 b5: /// ntañemar mā alyek watkäskau māntatsi mantā
 1611. THT 596 b6: /// ṣ(e)me wäntre mäskemar tusa kātkau mā tu pällāmar 9 ...
 1612. THT 596 b6: ... ṣ(e)me wäntre mäskemar mā tusa kātkau tu pällāmar 9 ||
 1613. THT 597 a1: /// (vyāka)rit yamalle sū källālle 64 ṣeme yäkne kä – ...
 1614. THT 597 a4: (ste) /// snai tsäṅkau ynamo«†ṃ» (i)ke snai ṣotri : ṣaṃñäññesa ...
 1615. THT 597 a5: ... : akāśne maś mantä ksa wīpä(ṣṣäṃ) ceṃś na kram··
 1616. THT 597 b4: /// ttä kāwo 70 kamartīke nesäṃ snai sattä pelaikni poñc cai ...
 1617. THT 598 a3: /// mäskelle ste • niśrai m· ///
 1618. THT 599 a3: (ono)lmi parra tsälpentär (ṣ) ///
 1619. THT 599 a5: – – – ·eṃ m(ā) kauś ///
 1620. THT 599 b3: ñe ṣ onolme ma·k· ///
 1621. THT 602.a b2: /// walkke ṅky a ///
 1622. THT 602.a b3: /// ·yw· po yātañc ///
 1623. THT 605 b2: ... tsmoyeṃtär-ne • cmelne saṃsārne sportomane mālle ṣ tākoym • tikṣnendri
 1624. THT 606 a1: ... calle walke lyat || mäntak srukau waskāte || tumeṃ cai ṣañ śamna ...
 1625. THT 606 a2: ... ñakta laukaṃñe • – – satāṣṣäṃ wäskantär mā lkāṣṣäṃ • mā ///
 1626. THT 606 a2: ... • – – satāṣṣäṃ mā wäskantär lkāṣṣäṃ • mā ///
 1627. THT 606 a2: ... satāṣṣäṃ mā wäskantär mā lkāṣṣäṃ • ///
 1628. THT 606 a4: /// kkaṣṭa kucalle starñ se pkwalle lantuṃñe īke pästä ///
 1629. THT 611 a5: /// ntsa • ṣp su wīnaṣṣe ///
 1630. THT 613 b2: /// – ·k· ka kañmäṃ cau pr(e)kṣäṃ ///
 1631. THT 618 b6: ... su • kwri cwi ñä – t· ///
 1632. THT 623 b5: /// yeme śīto eṅka ///
 1633. THT 624 a8: /// – ///
 1634. THT 625 a3: /// ce śaiṣṣe ///
 1635. THT 625 a4: /// str(e)ṃ pāṣsi ///
 1636. THT 625 a6: /// lyakāso ///
 1637. THT 628 a6: /// tsälpau – ///
 1638. THT 629 b5: /// kw· lypalya wat ///
 1639. THT 1102 b2: ... mäkte kca twe ce te-yäknece īke k(āt)k(at) (kwri warpa)|(tar)
 1640. THT 1103 a4: ... – – – ce te-yaknece ī(ke) kātkat krui – – –
 1641. THT 1103 b2: ... mäkte kca twe ce te-yäknece īke kātkat krui
 1642. THT 1104 a2: ... -ṣälle mäkte kca mäntrakā yäkn(e)ce ike kātkat krui warpatär (po)ñ ce wä(rpanamar) ...
 1643. THT 1104 a3: ... śikṣapāt om tañ śaultsa warñai päknāmo tsipal(e) ///
 1644. THT 1104 a4: ... yale mäkte kca mäntrakā yäknece i(ke m)ā ///
 1645. THT 1104 b1: ... (eṅkaṣä)lona mäkte kc(a mäntra)kā yäknece ike k(ātkat) ///
 1646. THT 1133 b1: se ly(a)lypuräṣ tatmu – ///
 1647. THT 1137 a5: /// lālotku : ///
 1648. THT 1143 a1: /// – mpe kucne – – – – ///
 1649. THT 1144 a1: /// s klāṅka-ṃ kr(i) kr(i) ///
 1650. THT 1547.a a3: ... – – : – ñi olyapo l· ///
 1651. THT 1552.b-e b3: /// – ///
 1652. THT 1587 a4: /// – ṅke tsärkal(l)e – – ///
 1653. THT 2399 a6: /// (puttiśpa)rṣṣāṃ aryu praṣ(t)a(ṃ) ///
 1654. THT 3597 a1: /// sā : ñäś tsāṅkau eṅkälpatte pūdñäktäññe nuwalñe täñ ...
 1655. THT 3597 b2: ... ramt skwänma)n(e) skwantsi nta kca carkā-c karuṃ pal(sko) – – ṣana weśe-
 1656. THT 3597 b5: /// (tai)ynesiñ ṣp maukāsta : karuṃ palsko te-yknesā ...
 1657. THT 4078.a a3: /// (aśnu)m nu lkāṣ ///
 1658. THT 4078.a a4: /// (na vijān)āti : ka(klyuṣuräṣ) ///
 1659. YQ I.2 a3: ... – eṣ tmis mem kaś yärm naṣ : 1 eṣant
 1660. YQ I.2 a5: ... (märka)mpal : sukyo yomnāṣ ksalune mänt kāckäl eṣäntāp : 2 ||
 1661. YQ I.3 a7: /// ñcäs yaṣ m= ālyes knānmāñcäs yaṣ kārūṇik wrasom : ...
 1662. YQ I.3 a8: ... säm ṣtmāṣiṣ tmaṃ sne ets : m= ālymes
 1663. YQ I.3 b5: /// l· – täppreṃ käṣṣi ñomyo kuyalte • || ...
 1664. YQ I.3 b6: /// siñc naṣ nākämyo : tsopats pälkäṣ käṣṣi
 1665. YQ I.4 a3: /// (sär)kiñco niṣpal śkaṃ lipāci || apratitu|(lyenaṃ)
 1666. YQ I.5 a7: ... naṣt aśśi talke māṃñe okāk träṅktsi kärsnāt || nirdhane
 1667. YQ I.5 b1: /// (: mā k)āswone kaklyuṣu naṣt tuṅk naśśi metraknaṃ tämyo tṣaṃ mā ...
 1668. YQ I.5 b1: ... mā tuṅk naśśi metraknaṃ tämyo tṣaṃ kakmu ṣet : śä-
 1669. YQ I.6 b2: ... ni) /// ·s· : päñ kśāñ neñc tāpärk kucäṣ päñ känt tñ= ...
 1670. YQ I.6 b4: ... /// – k(a)km(u) nasam kupre ne et-ñi wtāk ṣakkats dhanīke protkaṃ prutkāṣ-ñi ...
 1671. YQ I.6 b5: ... śkaṃ smale träṅkäm säṃ okāk tinār śkaṃ naṣ-ñi ku|(c)
 1672. YQ I.8 a3: (träṅkäṣ) /// mrāc knānaṣ mā penu mrācis klālune ...
 1673. YQ I.8 a3: (träṅkäṣ) /// mā mrāc knānaṣ penu mrācis klālune knānaṣ
 1674. YQ I.10 a7: /// (m)ā ytsi cämpamo : lok säm käṣṣi ...
 1675. YQ I.10 a7: ... : lok säm käṣṣi klopäntwäṣ tsälpṣant cam lkālṣy ākā|(l)
 1676. YQ I.10 a8: ... ñkät träṅkäṣ bādhari mar klopasu naṣt ptāñkät käṣyāp
 1677. YQ II.2 a1: ... (namo buddha weñlune klyosäṃṣā)wā täm nu kñasu kus taṃ buddhaṃ mäskaträ
 1678. YQ II.2 a7: ... käṣṣiṃ ñi ṣñy āñcäm kulypam kuyal cam sem yāmi|(mār)
 1679. YQ II.3 b4: /// ·ä āṣānikāṃ metraknäṣ wätkatsi käryatsumäṣ ākrä aśnumäṣ śla
 1680. YQ II.4 a1: /// (manarkā)ñ ālam wcanäṣ śralune kläsmāṃ ṣo|(kyo)
 1681. YQ II.6 b3: ... kaś toräṣ märkampal yal sämm ontaṃ rinäṣtär : 1 märkampalṣi wäl tāpärk
 1682. YQ II.7 a8: ... praski arṣäntāñ : 2 käṃtsāsamträ maṅk śkaṃ ypamäs omäskeṃ : ālko|(nt)
 1683. YQ II.8 a7: ... oki tkaṃ ākāś caṣi : 1 nu
 1684. YQ II.8 b3: ... oñi cmolṣi ājānai lyutār memaṣ lālaṃṣke nu ṣāṣtru : ṣāmnune|(yis)
 1685. YQ II.8 b4: ... kārme : 1 || saṃtuṣite träṅkäṣ śkaṃ tāpärk ptāñkät käṣṣi lo|(k)
 1686. YQ II.10 b2: ... (yo)kum gośogat ṣotre parimaṇḍal sam kapśañi nmo kanweṃ tkālune : ainey
 1687. YQ II.10 b8: /// prakässi päknāsanträ • kuyal näṣ wätkā|(ltsuneyo)
 1688. YQ II.12 a7: (sne lyutār krant märkampal) /// (präṅ)käss(i) tiri naṣ kāswone kulypamäntāp : śol ...
 1689. YQ II.12 a7: ... kulypamäntāp : śol kapśañi krant ākāl lmāsaṃnträ tä|(myo)
 1690. YQ II.13 b7: ... kāṃl·a pas riñluneyo cam pñi tämnässi cämpäṣ
 1691. YQ III.1 b8: (kar) /// kṣā śākkiśśi pälkäṣ erkātune pälkār klyomiṃ ttā
 1692. YQ III.2 a3: /// yäl • tmäṣ ptāñkät käṣṣi ṣī ...
 1693. YQ III.2 a5: ... /// – okāk śākkiṣi kuli paräṃ kälpos ṣeṣ täm pälkoräṣ śākkiṣi|(nāñ)
 1694. YQ III.2 a8: /// ptāñkät käṣṣi : ārkiśoṣṣaṃ kākätku nu wasäṃ märkampal āksiṣ tā|(pärk)
 1695. YQ III.3 a8: /// kakmunt was • naṣ nu nākäñtär tämyo picäkk ats was märkampal ...
 1696. YQ III.3 b2: /// (kulewā)śśi kāswoneytu • waṣt ekrä ypeñc • kākropunt akäṃtsune|(ytu)
 1697. YQ III.4 a7: ... ats taṃ träṅkäm-ci || capiccenaṃ || niṣpaläntwaṣ mā pe spaktāṃ|(nikāñcsäṣ)
 1698. YQ III.4 a7: ... träṅkäm-ci || capiccenaṃ || mā niṣpaläntwaṣ pe spaktāṃ|(nikāñcsäṣ)
 1699. YQ III.4 b3: /// se lāntune abhiṣek kälpām naṣ ṣakkatsek śkaṃ klyom metrak
 1700. YQ III.6 b8: ... wleṣe mänt nu täṣ ptāñkät käṣṣi eṃtsitär-ñi • tmä(ṣ)
 1701. YQ III.8 a7: (pyāpyāsyo) /// (pyāpyā)syo yete wāmpe || täm wäśśi ānant märkampalṣināp prucca|(mñeyis)
 1702. YQ III.9 b4: ... wärce mäskanträ || puk śäkrant wramäṃ
 1703. YQ III.10 b1: /// m nasäl : kupre ne nunak pissaṅkacc ...
 1704. YQ III.12 b3: /// (tmä)ṣ ptāñkät käṣyāp yātñal säs wasäṃ || tmäṣ citrarathe kātse kakmu|(räṣ)
 1705. YQ N.3 b1: /// (pä)lskā kuyal näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ kälkim śāriput(rä) ...
 1706. YQ N.3 b2: /// (lyalypäntwā)śśi tampewātsuneyā nu ok säm ksaluneyaṃ y(ts)i ///
 1707. YQ N.4 b3: /// ontaṃ kātklune mäskatr-äm puk dhātu ///
 1708. YQ N.4 b4: /// ñ āmānuṣāñ mäskaṃtär mā pe(nu) ///
 1709. YQ N.4 b4: /// ñ āmānuṣāñ mā mäskaṃtär pe(nu) ///
 1710. YQ N.4 b5: /// ṣ (c)esmi kroś mā omäl pä ///
 1711. YQ N.4 b5: /// ṣ (c)esmi mā kroś omäl pä ///
 1712. YQ N.5 b3: /// kāpñuneyo ālam wcaśśäl olariñ : ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?mā
Output automatically generated on Mon, 2016-05-02, 12:45:05 (CEST).
Page cached on Mon, 2016-05-02, 07:18:41 (CEST).
Page last edited on Sun, 2012-10-21, 17:03:08 (CEST), by Martin Braun. Version 3.
Page created on Sat, 2012-01-14, 19:11:47 (CET), by Melanie Malzahn.