print

Derived lexemes:manta, mar, mā-ṣekaññe
Language:TA, TB
Meaning:"no, not", "non-"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Particle

Occurrence (1653)

 1. A 1 | a4 | 2: sraṣiśśi praski naṣ : tämyo kāsu tsraṣṣune ...
 2. A 2 | a1 | 8: ... : kälpnāntär toriṃ puttiśparäṃ wärṣṣältse : pärmāt tsru yärm yātal ya –
 3. A 2 | a2 | 3: tsraṣṣune : 1 || täpreṃ saṃ poñcäṃ saṃsāris kāripac sāspärtwu ...
 4. A 3 | b2 | 7: ... lyālyoryoṣoṣ pat nu : moknac niṣpal tāṣäl mā śu ypeyā mskantāsac : ...
 5. A 3 | b2 | 9: ... nu : moknac niṣpal mā tāṣäl śu ypeyā mskantāsac : mā empe(le)
 6. A 3 | b2 | 13: ... tāṣäl mā śu ypeyā mskantāsac : empe(le)
 7. A 3 | b3 | 2: omskeṃsac pe tampewātsesac : 3 yaläṃ wramm ...
 8. A 3 | b3 | 11: ... 3 yaläṃ wramm ats skam yāmiṣ yaläṃ wram mar (yā)|miṣ
 9. A 4 | a1 | 14: ... wrasaśśi : 5 || prajñavāṃ träṅkäṣ tä(preṃ)
 10. A 5 | a3 | 7: arämpātyo kaknu lkātsi kāswe knānmune ats tāṣäṃ täpreṃ ats pälkäṣ mäṃ(tne)
 11. A 5 | a4 | 13: ... kāpñune arässi cämpäṣ pärko yatsi nu
 12. A 5 | b3 | 5: śāri lyāk : mätsratsi oki plāc craṅkäs mā karyā : śla ...
 13. A 5 | b3 | 8: ... : mätsratsi oki mā plāc craṅkäs karyā : śla tuṅk oki nu ...
 14. A 5 | b6 | 8: ... kuleñciṃ mäsratsuneyo proṣmune || soktaṃ || ṣokyo lkāṣ kām· –
 15. A 6 | a1 | 2: c nu yutkos klyom śo ñi : ...
 16. A 6 | a3 | 14: ... nṣäkk oki lokit kakmus näṃ : (nu yā)
 17. A 6 | b2 | 10: ... lmos : āriñcṣinäṃ yärṣlune kosne tāṣac yärsmār : mā ṣñi ṣpäṃ (lkā)
 18. A 6 | b2 | 12: ... yärṣlune kosne tāṣac mā yärsmār : ṣñi ṣpäṃ (lkā)
 19. A 6 | b4 | 1: – nu täṣ knānmāñcäśśi śäk wäknā kulewāsac ...
 20. A 7 | a1 | 5: (kräṃ)tsonāṃ kuleyac śol kulypamäntāp yäl tämyo sās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñi ...
 21. A 7 | a2 | 4: tsi kräṃtso nasluneyā yātalyi tuṅ śärsässi nunak pältsäṅkāṣ kus ...
 22. A 7 | a3 | 11: ... taṃne praṣtā kälporäṣ āñcäm sākässi kyal näṣ tā –
 23. A 7 | a6 | 2: (śomiṃ) śkaṃ tāk täm pälkoräṣ pekant wiyoki ...
 24. A 7 | b3 | 4: kucne täm träṅkiñc naṣ āñmaṃ wrasaśśi āñmaṣi īme yāmu ...
 25. A 7 | b4 | 3: nu āñcäm naṣ || ylaṃ || kratswas ṣutkmäs ...
 26. A 7 | b6 | 6: ṣās pākäntu pkänt pkänt potka‹m› tṣaṃ naṣ āñcäm ñomā : mäṃtne ...
 27. A 8 | a2 | 5: nṣac laläkṣu tāk kyal näṣ penu cami ṣñi amok lkātsi ...
 28. A 9 | b5 | 9: ... : ālak peke ālak pekant kyal kärsnāt : || täm pälkoräṣ puk ...
 29. A 10 | a1 | 1: (arä)ṣ nu caṃ tām knā(nmu)neyäṣ wärcetswātsuneyā ṣñi ...
 30. A 10 | b5 | 8: ... träṅkät (kyalte nä)ṣ śolā sisāṃ rāmes esam kusne rāmes praskmāṃ tāc –
 31. A 13 | a3 | 4: śmānta : śiśkis tāpal pälskānt tākar śwātsi ṣñi śiśkis sne-knānmunyā ...
 32. A 13 | b6 | 5: nac : pñintu yāmu wrasom yäṣ tālorñeyaṃ mā yäṣ ñātseyaṃ : ...
 33. A 13 | b6 | 8: ... pñintu yāmu wrasom mā yäṣ tālorñeyaṃ yäṣ ñātseyaṃ : pñiṣinäṃ ratäkyo yu ...
 34. A 14 | a1 | 17: ... pukäṣ lyutār kāswone näm kucne täm
 35. A 14 | a2 | 3: poryo tskäṃsaṃtär wäryo sikaṃtä(r) mā lāñcsā pärtsi yāteñc ...
 36. A 14 | a2 | 6: poryo tskäṃsaṃtär mā wäryo sikaṃtä(r) lāñcsā pärtsi yāteñc mā penu lyäksā ...
 37. A 14 | a2 | 10: ... wäryo sikaṃtä(r) mā lāñcsā pärtsi yāteñc penu lyäksā kärnātsi yāteñc –
 38. A 14 | a4 | 6: ... ) ārkiśoṣ(y)ac ymāṃ tāṣ tām praṣṭaṃ cami śkaṃ tsraṣṣune wramaṃ yäṣ mā ...
 39. A 14 | a4 | 12: ... mā cami śkaṃ tsraṣṣune wramaṃ yäṣ amo –
 40. A 14 | a5 | 4: ... – – – · ā kāwältune pācar mā mācar mā ṣar mā ...
 41. A 14 | a5 | 6: ... – · ā kāwältune mā pācar mācar mā ṣar mā pracar mā ...
 42. A 14 | a5 | 8: ... ā kāwältune mā pācar mā mācar ṣar mā pracar mā śäṃ mā ...
 43. A 14 | a5 | 10: ... mā pācar mā mācar mā ṣar pracar mā śäṃ mā sewāñ mā ...
 44. A 14 | a5 | 12: ... mā mācar mā ṣar mā pracar śäṃ mā sewāñ mā waṣt mā ...
 45. A 14 | a5 | 14: ... mā ṣar mā pracar mā śäṃ sewāñ mā waṣt mā niṣpa –
 46. A 14 | a5 | 16: ... mā pracar mā śäṃ mā sewāñ waṣt mā niṣpa –
 47. A 14 | a5 | 18: ... mā śäṃ mā sewāñ mā waṣt niṣpa –
 48. A 14 | b3 | 3: ... – ( – ) oras wrasaśśi kälpāl naṣ : 1 || kuc ...
 49. A 15 | a2 | 9: ... pällāmträ – – säs wasäṃ weñlune kärsāl ke śpālmeṃ ke wärce äntā(ne)
 50. A 15 | b4 | 12: ... ypeyaṃ wäl wläs wäl nasäl ālak ṣe – ( – )
 51. A 16 | a1 | 13: ... skenmāṃ penu kāwälte knānmāṃ tsraṣi amokäts ca –
 52. A 17 | b1 | 4: (knān)mune : pñiṣiṃ tampeyo tsraṣṣune kulatär : pñintuyo koṃ-ñkät mañkät ...
 53. A 17 | b5 | 3: yärkaṃtyo kāwältenāp siṃṣäl : 3 || taṃne wkänyo ...
 54. A 17 | b5 | 11: ... || taṃne wkänyo knānmune pñintwäṣ pkä pälkäṣ ṣyakk a(ts)( – )
 55. A 18 | b3 | 3: k)uprene nu lotkaṣ tricäṃ sthānäṣ : tmäṣṣ orto ...
 56. A 20 | b3 | 4: – lp· syo cmolmaṃ kaklyuṣunt ñom klyoṣā tämyo prakäsmār ci ...
 57. A 21 | a2 | 7: ... kapśiṃño yetu wāmpu • kuprene waṣtäṣ läñcäl ṣeṣ śtwar dvipäntwā kākmärtik ṣpä(t ...
 58. A 23 | b2 | 9: ... wl(e)ṣluneyā tsres päśres āsres tukrinuñcäs krośśes yātlyes ptāñä ( – )
 59. A 23 | b6 | 12: ... : mäṃt nu tsitim tālo näṣ te tsinām snā –
 60. A 29 | b2 | 3: pnäṣṣ-äṃ : 1 ñi cämplune olyi-k /// (19 syl. ...
 61. A 36 | a3 | 5: pat nu kyal näṣ sa- ///
 62. A 37 | b1 | 2: -l näṣ kuprene kapśiṃño sa- ///
 63. A 39 | b5 | 1: || täpreṃ saṃ ālak wram ///
 64. A 41 | a6 | 4: (ku)cne wär yoktsi kälpoṣ ///
 65. A 41 | b5 | 3: cesmi mosaṃ m= āṣāṃ was a- ///
 66. A 42 | a4 | 1: : cem el ///
 67. A 42 | a6 | 3: s yatār mäccāk ell e(ṣant) /// (pā)|ramitäntu
 68. A 43 | b2 | 6: ... tampewātsäṃ tsra(ṣiṃ) /// /// s prattikaptāñktasaśśäl ṣyaktsumänt plya|skeṃṣiṃ
 69. A 43 | b6 | 8: ... sāmu(dtärṣiñi bhūtāñ) /// /// (śpāl)m(e)ṃ cämplune knā(nmānä)ṣ sne yām〈l〉une o|(nmiṃ)
 70. A 44 | a3 | 2: kälpitär ///
 71. A 45 | b4 | 3: sne kri śkaṃ tāpärk ///
 72. A 47 | a1 | 2: näṣ (śtwarā)k pukaṃ n· ///
 73. A 48 | a1 | 3: ... – – – sät)k(ār)tsā yäc : āṣā(ṃ) n(a)ś ptāñktā ///
 74. A 48 | a4 | 2: (– – –) || devadattenaṃ || te ///
 75. A 50 | a4 | 5: /// · s(e)yaśśäl sam kāpñune naṣ wrasa ///
 76. A 51 | b2 | 1: /// krośśāṃ : mā omälyāṃ wlyepyāṃ ; ...
 77. A 51 | b2 | 3: /// mā krośśāṃ : omälyāṃ wlyepyāṃ ; ṣuṅka(c) ///
 78. A 54 | a2 | 3: ṣināñ talkeyäntu • konac porac pälkāṣluneyäṣṣ a(ci) ///
 79. A 54 | a2bis | 7: säs kisāsal postak porociteṃ āllakä simac präl 8
 80. A 54 | a3 | 2: ārmäntu penu śaṅkh gorocanäṣṣ aci m· ///
 81. A 55 | b4 | 4: /// ·y· cem knānmānäṣ ; oṃsanträ : #4c kuleñci waṅke lek ...
 82. A 59 | a2 | 8: ... märkampalṣāṃ ytāraṃ lyutār wañi kälpāt : säm kakä
 83. A 59 | b1 | 4: /// pe ptsäk ypā penu wāsklune ypāt kapśiññis : 1 ...
 84. A 59 | b5 | 1: /// ritwālyi || tmäṣ säm śomine pācar ...
 85. A 60 | b1 | 8: ... peke pākär yāmäṣ camäk camäk wlaluneṣi
 86. A 60 | b5 | 5: /// ñäkci napeṃṣi kär-paräṃ ñi artär ślak śkaṃ || bahuprakāraṃ || ...
 87. A 61 | b3 | 5: /// ṅkā näṣ tṣäṣṣ aci śkaṃ wark ypam mā kosam : ...
 88. A 61 | b3 | 9: ... tṣäṣṣ aci mā śkaṃ wark ypam kosam : mā penu śwām
 89. A 61 | b3 | 11: ... śkaṃ wark ypam mā kosam : penu śwām
 90. A 62 | a3 | 2: /// w· – pāśoñcäs – – – – l ...
 91. A 62 | a5 | 8: ... pälskāt ke neṣ yärk yā(m)im : kälpāt caṃ yärk yāmläṃ kucne yärkā ...
 92. A 63 | b6 | 9: ... säm ype skam : klopasu wrasom ontaṃ tmaṃ kälpāl tāk :
 93. A 64 | a5 | 11: ... penu walu säm krañcäṃ wäknäṣ lāletu oñi cmol : 1 || täm ...
 94. A 64 | b3 | 3: /// (wä)lts āmāśās pākär ypeñc : 1 || tmäṣ ...
 95. A 64 | b6 | 9: ... ārluneyo wälläṣtär kuyalte • || yarāssinaṃ penu śol nu
 96. A 65 | a1 | 2: /// ts śoṣ : pñintwiss oko niṣpalntu tākeñc ...
 97. A 65 | a1 | 11: ... oko niṣpalntu tākeñc penu nutont śol śkaṃ ṣtämseñc : ālak śoli
 98. A 65 | a6 | 6: /// (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk se ñi cwaṃ koluneṣi ime ṣeṣ • ...
 99. A 65 | b1 | 4: /// käṣ kāsu pācar āṣāṃ naṣt kärpiṃ wlalune ālu källātsi ...
 100. A 65 | b4 | 9: ... tu wsār pälkoräṣ weñāṣt kupprene tsmāraṃ tāppus tāṣ mänt nu wsār tsmāraṃ ...
 101. A 66 | a5 | 12: ... atsek nāñi brahmadatte wäl pats mäskal nu ñkā yātal mäccāk ye
 102. A 67 | a4 | 5: /// ñco siñlune bodhisattu träṅkäṣ ontaṃ tāka-ñi kuyalte ñareṣinäśśi klopant opyāc ...
 103. A 67 | a5 | 8: ... ālu kāsu yāmluneyäṣ pkät nu puttiśparäṃ naṣ mät nu näṣ ṣñi klopyo ...
 104. A 69 | a3 | 13: ... äñcaṃ kṣaṇaṃnne säs tanne wkänyo tñi ālyeksā ṣaṣärttwu • mā
 105. A 69 | a3 | 16: ... wkänyo tñi mā ālyeksā ṣaṣärttwu •
 106. A 69 | a6 | 4: ... – – – – puk klopäntwäṣ pe tāk (ṣa)ṣärttwāṣäm : mā py ...
 107. A 69 | a6 | 8: ... klopäntwäṣ mā pe tāk (ṣa)ṣärttwāṣäm : py ārkiśoṣi cu sem śu yāmtsāt
 108. A 69 | b2 | 5: ... ·(pä)ltsäk as· – – k tiryā – ceṭe ptāñkät käṣṣiṃ pällātsi käryatsum ...
 109. A 69 | b4 | 5: /// m tu tām praṣtaṃ śkaṃ (pä)ltskāte cämpäl te nasam cesäm ...
 110. A 69 | b4 | 15: ... te nasam cesäm wrasaśśi waste mäskatsi te cämpäl na
 111. A 69 | b5 | 9: ... klopaṃ pāṣlune yatsi kupre pat nu yātal • kārunis tampewātsuneyā täm ne
 112. A 70 | a1 | 3: /// ṣñi śralune kaś toräṣ ākär lyāsmāṃ patsac träṅkäṣ ...
 113. A 70 | a3 | 1: /// ontaṃ ñuk cwā särki ymāṃ kārāśaṃ ...
 114. A 70 | a3 | 11: ... ymāṃ kārāśaṃ ṣtare kaś wālyi • penu
 115. A 70 | a4 | 7: ... || sne omäskenäs wrasas tom wärtant kekk atsaṃ
 116. A 70 | a6 | 6: ... ·m· : sewāsaśśäl ñuk cwaśśäl mäskamāṃ yutkālyi kä–
 117. A 70 | b1 | 1: /// (mā penu tu sewā)saśśäl wärtac kälkāluneyā krāṣiññäl ...
 118. A 70 | b4 | 3: /// (lān)tune(ṣiṃ) kärparäṃ pältskāl naṣt : 1 yusār yäpsant ...
 119. A 71 | a2 | 11: ... camäṣ pānäsmār nmäsmāṃ kapśño ślāñcālyi : nu ākāl knäṣtär ñi penä
 120. A 71 | a4 | 5: /// pkäntā lāntac träṅkiñc nātäk tṣaṃ täpreṃ kāpñe ālak wram naṣ ...
 121. A 71 | a5 | 7: ... t p·kässi yātaṣ kosne śolṣiṃ praskiyaṃ śmäṣ || täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl ...
 122. A 71 | b1 | 11: ... lāñciṃ watku yatr appärmāt rake träṅktsi tswātär cämpamo pe ñi se säs ...
 123. A 71 | b5 | 4: /// m lāñciṃ kākmart kulypal : 1 || tmäṣ candālāñ ...
 124. A 72 | a1 | 2: /// s·u – – lyci : kāruṃ pyā – ...
 125. A 73 | b5 | 4: /// m· āly· knaṃ yāmlaṃ tuṅk ynāñmune : prati–
 126. A 74 | a3 | 2: /// sattu kaś wāworäṣ sākät lyäm || tmäṣṣ ...
 127. A 74 | a4 | 8: ... träṅkiñc nātäk kuprene mäśkit waṣtäṣ läntässi kälpāl tāṣ
 128. A 75 | a6 | 7: ... ·· – – – – ñkät twāslune : 1 || päl· ā ...
 129. A 75 | b1 | 10: ... ñi pä(ltsäk āri)ñc wtākot malywät kuyalte – – – (kā)ṣāri wsāläṣ ñātse ...
 130. A 75 | b3 | 1: /// (mā cami ari)ñ-caṇāk caṃ ñi ṣñi wra ...
 131. A 75 | b6 | 7: ... (su)bhādrā lyutār memaṣ māmäntus patsac träṅkäṣ cämplyi nasam tosäṃ plācänyo tñi wlalune
 132. A 77 | a5 | 10: ... a – cw· || (s)ubhādrenaṃ || kā – – – – – ...
 133. A 77 | b5 | 2: /// ne pälkoräṣ kossi wotkāṃ ( : kā)ruṇikāṃ ...
 134. A 78 | a1 | 10: ... – · wramm ats ṣäpnasaṃ lkāträ mā n·ṣ wra – – – ...
 135. A 78 | a1 | 11: ... · wramm ats ṣäpnasaṃ lkāträ mā n·ṣ wra – – – – ...
 136. A 78 | b2 | 3: /// täm kaklyuṣuräṣ – – – rwañ ā – ...
 137. A 78 | b4 | 6: ... (oṅkä)lme āṅkaräs klā(c)är kāsu kuprene – klācär ṣäptäñcäṃ kotäryo pukāk arña – ...
 138. A 78 | b5 | 3: /// || lāts pältskāt onta(ṃ säm śaru)naṣ kusne cam oṅkaläm ...
 139. A 79 | a3 | 3: /// oṅkälmāñ ñātse kleñc(i) || tmäṣ bodhisattu āriñc wākṣantāṃ ...
 140. A 79 | b2 | 10: ... ślā aśśi kupre subhādrā ñi wlalune kläsmāṃ – – – – – ...
 141. A 80 | a3 | 7: ... pesaṃ kākloräṣ träṅkäṣ || kokāliknaṃ || kāsu
 142. A 80 | b6 | 4: /// ṣyāp anaprä kumnässi cämṣā • || ālyäkyāṃ praṣṭaṃ te
 143. A 81 | b4 | 4: /// lānt : lānt se ype mäskatär ype se mā ///
 144. A 81 | b4 | 9: ... se mā ype mäskatär ype se ///
 145. A 82 | a1 | 3: – – – säṣ wätkālune pe sukuntwi– ///
 146. A 83 | b1 | 5: /// ṣ täm tu yneś pälko na – ///
 147. A 84 | a1 | 5: /// 2 || tmäṣ bodhisatvāp pācar ///
 148. A 84 | b1 | 6: ... lskāt träṅkäṣ säs käryā wrassiyā • nu ///
 149. A 84 | b2 | 3: /// (ṣpä)t koṃsā tāp mā śuk || praśantahāraṃ || ...
 150. A 84 | b2 | 5: /// (ṣpä)t koṃsā mā tāp śuk || praśantahāraṃ || ///
 151. A 84 | b5 | 3: /// lkātsune arässi penu ā ///
 152. A 85 | a5 | 4: /// (abhi)pārage āmāś träṅkäṣ n· ///
 153. A 86 | a4 | 3: /// tvāp śnu tās· āṃ ///
 154. A 88 | b6 | 3: /// l·· ywārckā : nas ñä
 155. A 89 | b5 | 4: /// nunak yśalmas – nässi campär waṣtā ye–
 156. A 89 | b6 | 3: /// pracri watkurā – – – – waṣtäṣ laltu
 157. A 90 | a5 | 2: /// tākaräṃ : ṣñi kotär pälskāt mā pe ñom ...
 158. A 90 | a5 | 6: ... tākaräṃ : mā ṣñi kotär pälskāt pe ñom klyu pälskā
 159. A 91 | a6 | 1: /// ñi suk tṣaṃ naṣ : mäṃtne ...
 160. A 91 | b4 | 8: ... säm cut ṣtāmis posac : tämne te
 161. A 91 | b5 | 5: /// ṣuṅkac ṣñi kāpñeyaś(ś)äl : tämne te näṣ ṣmā
 162. A 92 | a1 | 8: ... – – – ·y·l m· kuyal
 163. A 92 | a2 | 7: ... tsro wätko kāpñe – – kuyal śol läntäṣ : 5
 164. A 92 | a5 | 10: ... ñi kuyal lykäly lykäly tuṣt-ñi :
 165. A 93 | b1 | 7: ... ltsuneyo cam kärkṣiṃ kotnatsi rsunātsi pat
 166. A 93 | b2 | 7: ... kärkṣiṃ nu knānmuneyäṣ yo empeluneyäṣ pkänt
 167. A 93 | b3 | 5: /// wikāsam säm penu empelune naṣ ñi kucyone sne
 168. A 94 | b3 | 6: ... s·ṣ : weñā wätkālts ymār kumsam nu tāpärk
 169. A 95 | a5 | 8: ... ānä(nda)rśnaṃ || āknats riṣak tu täm nu
 170. A 96 | a5 | 7: ... käṣ yas brāmnāñ vedapine plācis artha kärsnā(c)
 171. A 96 | b4 | 7: ... yo riṣaksā vedäntwaṃ talke yatsi wotku śemä
 172. A 96 | b6 | 1: /// plāc·āssi – – – – – ...
 173. A 97 | b5 | 4: /// lont śemäl caṣ āṣāṃ naṣt mīyässi :
 174. A 98 | a4 | 7: ... tṣā lutṣäl näṃ pñintu yatsi tālontāp ke naṣäṃ
 175. A 98 | b2 | 2: /// (kä)lpnānträ nu täm ke lame naṣ kucne ...
 176. A 99 | b3 | 7: ... śoläṣ pkänt kapśañi oki cwäṣ pkänt ṣtmāl mā
 177. A 99 | b3 | 9: ... kapśañi oki cwäṣ pkänt mā ṣtmāl
 178. A 100 | a2 | 3: /// ndeṃ kri kri : waṣtäṣ lo tskāt lap ...
 179. A 102 | a5 | 2: /// träṅkäṣ sāṃ pṛthak chaṃ wläṣtär kuyalte ptāñkät ...
 180. A 102 | b3 | 5: /// ññ oki täppreṃ ymār śkaṃ pälkiñc : mänt lkāṣ tām ...
 181. A 103 | b1 | 3: /// ssi tāṣäm – täm swārsaṃtär tämy – –
 182. A 103 | b3 | 7: ... tämyo tosäṃ praṣtäntwaṃ krośśäṃ wraṃ lyomaṃ yäl
 183. A 104 | b2 | 4: /// nt kusne ucchiṣṭ nāṣ tämyo täm kraṃ
 184. A 105 | a4 | 4: /// l tmäṣṣ āñcäm – – – – – –
 185. A 105 | b6 | 4: /// śol sākässi kapśañi śkaṃ – –
 186. A 106 | a6 | 4: /// ·yo hetutwati träṅkäṣ tiri ci nāśi – – – ...
 187. A 106 | b1 | 7: ... śpālmeṃ kulewāśśi kāpñe kulypal śkaṃ : – –
 188. A 106 | b5 | 3: /// lār säm : nu āymā kākmart naṣäṃ ṣu ku
 189. A 106 | b6 | 3: /// klyomiṃ kuyal naṣäṃ kākmart || hetutwati
 190. A 107 | a5 | 6: /// (tä)myo tñi tmā kācke arṣäl śural : 2 || tanne wkä
 191. A 107 | b1 | 6: ... yäṣ pkänt wätkosāṃ kācky arässi : nāñy ār(i)ñc
 192. A 109 | a3 | 4: /// śśi swāraṃ waśeṃ : penu lkāt tuṅk arṣäntā –
 193. A 109 | a5 | 6: ... – – ṣāṃ kuyalte mäṃtne säs lwāśśi kräṃ(tso)
 194. A 110 | b3 | 2: /// ts(i)tālune kälpos ṣeṣ mäṃtne wyāses tsa
 195. A 111 | b2 | 2: /// mäskatār āṣāṃ naṣt tāṃ wle–
 196. A 111 | b3 | 2: /// cwā penu lek kälk ṣät akmalyo rāpäkk ...
 197. A 111 | b5 | 5: /// umpar brāhmaṃ tu kuyalte yat lānt watku :
 198. A 111 | b6 | 7: ... tkaṃ rārpu : taṃne pe träṅkmāṃ säm pre kälk r· –
 199. A 112 | a1 | 3: /// kāsu weñlune wärpā
 200. A 112 | a2 | 2: /// par ñi pac tam ·ewā
 201. A 112 | a6 | 3: /// tākar || ajāti – – – – –
 202. A 112 | b6 | 4: /// kānikāñcāṃ tärneñc kuyalte –
 203. A 113 | b1 | 6: /// tām kapśiññaṃ mäṃtne pälskes suk naṣ
 204. A 114 | a1 | 8: ... kuyall aśśi saṃ wraṃ ṣtmoñcäs yarkā y(p)anträ : kuyall aśśi mäccek ṣāmnune ...
 205. A 114 | a1 | 14: ... y(p)anträ : kuyall aśśi mäccek ṣāmnune a – · trä ( : ...
 206. A 115 | a5 | 3: /// tuṅk poto śkaṃ tāpärk prutkāṣ ñi : 1 ...
 207. A 115 | a5 | 9: ... tāpärk prutkāṣ ñi : 1 || nāñi sne ṣrum täpreṃ roñcäm ///
 208. A 116 | a4 | 1: /// pe kleśās wikāṣäl saṃ ṣeṣ : ...
 209. A 116 | b2 | 2: /// (kā)sw(o)nentu cem cami lkeñc klyosnseñc : 1 ...
 210. A 117 | a3 | 2: /// tatär waṣt lmontāp kuyalte || āryahāraṃ kāmar ...
 211. A 119 | b5 | 8: ... m – – (ā)māśāñ träṅkiñc nātäk – mt·
 212. A 120 | a3 | 7: ... ārkiśoṣṣaṃ : eṅkäl māṃtlune āktsune śtärt śkaṃ naṣ : yo
 213. A 120 | b6 | 4: /// ñi tampeyaṃn ats campsāṃ || pälkāc ṣāmnāñ tām praṣt ...
 214. A 121 | a5 | 7: ... c śkaṃ nṣäṣ śwātsi pānässi• tu
 215. A 121 | b3 | 5: /// k pärkontu mäskaṃtär : kuyal
 216. A 121 | b4 | 5: /// sāraṃ sparcwmāṃ kucne was wärpā
 217. A 123.a | b4 | 2: /// k rä – mā pe – ///
 218. A 123.a | b4 | 4: /// k mā rä – pe – ///
 219. A 123 | a6 | 1: /// lkāmāṃ koṃ-ñkä(t)
 220. A 124 | b6 | 3: ṣi nu päknäṣträṃ māmakäk pakwāśayaṃ klawatr-äṃ mā ///
 221. A 124 | b6 | 8: ... nu mā päknäṣträṃ māmakäk pakwāśayaṃ klawatr-äṃ ///
 222. A 125 | b1 | 3: – – ṣ läñcluneyä(ṣ) ālak·· ///
 223. A 125 | b3 | 3: – – tämyo nande ti ///
 224. A 126 | a2 | 4: ślone kāpñune säm ku ///
 225. A 126 | a4 | 5: rñe ṣom pākis kekac ///
 226. A 126 | b1 | 2: kuyal m(ā) ñuk – ·s· c· ///
 227. A 126 | b2 | 2: ne li· ñät ñi kucäṣ nāñi śol ...
 228. A 126 | b4 | 5: käm ṣñi nu kuyal käntsā ///
 229. A 128 | b2 | 1: ca(kra)varttiñ lāś ///
 230. A 128 | b5 | 1: näṣ na ///
 231. A 129 | b1 | 1: oki täm saṃ tāk paṃ kucne ...
 232. A 130 | b4 | 5: /// kuyal tu nande praski aräṣtār märtār śol tāpärk ymār wrasaśś· ...
 233. A 130 | b5 | 3: /// lkāmä kusne walu tāṣ mā pat wlatär tämyo ...
 234. A 130 | b5 | 6: /// lkāmä kusne mā walu tāṣ pat wlatär tämyo nande wlaluneyäṣ ///
 235. A 134 | a5 | 3: /// prakäs sām wsāṃ • tmäṣ säm temi pe ...
 236. A 135 | b1 | 1: /// tu neṣiṃ ///
 237. A 137 | b5 | 1: /// wṣeññempele ///
 238. A 140 | a3 | 2: /// nt – śrāddheṃ ///
 239. A 140 | b2 | 2: /// pärtsi ///
 240. A 145 | b5 | 10: ... nande träṅkäṣ āṣānik ṣokyo waltsurā weñāṣt kärsnām –
 241. A 146 | b2 | 6: /// klopaṃ ukkur lmā piṣ kri kri : āsleyāsleyo – – – ...
 242. A 146 | b4 | 7: ... kapśañ· – – – – – säm tmaṃ wärsäṣ mā wāsä – ...
 243. A 146 | b4 | 11: ... – – mā säm tmaṃ wärsäṣ wāsä – – r klop nu ...
 244. A 146 | b5 | 1: /// śol läṃtäṣṣäṃ mā waste naṣäṃ pä ...
 245. A 146 | b5 | 4: /// mā śol läṃtäṣṣäṃ waste naṣäṃ pä – – (na)nde ...
 246. A 152 | a3 | 5: ... : ) mācrik śkaṃ śol pāsanträṃ śkaṃ camaṃ tuṅk mskaträṃ : 3 ...
 247. A 153 | a4 | 2: /// ntaṃ täm añumāski kucne moklāñ tāloṣ ekroṣ ...
 248. A 153 | b2 | 10: ... oki eṅkäl santānaṃ täklāṃ kapśañi sākässi śkaṃ campäs ṣūraṃ lcāṃ ///
 249. A 154 | b3 | 7: ... waste nāṃtsu • || maitraṃ || ñkät mā napeṃ mā penu śāt ...
 250. A 154 | b3 | 9: ... • || maitraṃ || mā ñkät napeṃ mā penu śāt mā ///
 251. A 154 | b3 | 11: ... maitraṃ || mā ñkät mā napeṃ penu śāt mā ///
 252. A 154 | b3 | 14: ... ñkät mā napeṃ mā penu śāt ///
 253. A 154 | b4 | 8: ... riṣaki śolis waste sāṃtkäntu : #1d nu ṣñi campär śolis was(t)e mä(skatsi) ...
 254. A 154 | b5 | 4: ... : ) #2b ṣñ(i) śolis waste śkaṃ cämpäṣ mäskatsi : #2c kṣaṇaṃ ...
 255. A 155 | a6 | 2: /// śā ñ·äṃ ṣñi se śwātsi lo päl(·)o ...
 256. A 155 | b4 | 9: ... lotkā śwātsi nākmasunt lkāṣ säs śwātsi ·i ///
 257. A 158 | b4 | 2: /// m· naṣ ñi : mäṃtne wrasom koṃ ...
 258. A 159 | a3 | 1: /// iśvaradattenac träṅkäṣ ///
 259. A 160 | b4 | 3: /// yaṃ wañi tāṣ yas kälpo ///
 260. A 160 | b6 | 2: /// l pe ///
 261. A 161 | a6 | 2: /// lṣinäṃ ///
 262. A 163 | b3 | 4: /// r pälkār caṣ yätkal· ///
 263. A 164 | a4 | 2: /// m śkaṃ cämpäc ñi āriñc pältsäk ///
 264. A 166 | a5 | 3: /// pant lkātär : säm träṅktsi cämpamo mā klo –
 265. A 166 | a5 | 7: ... lkātär : mā säm träṅktsi cämpamo klo –
 266. A 169 | a1 | 2: ... – – – – – myo knā – – – – – ...
 267. A 169 | a5 | 8: ... yeṣ • tmaṃ ptāñkät käṣṣi krī krī ///
 268. A 169 | a6 | 6: ltsäṅkāmāṃ saṃ nyagrodhārām saṅkrā(maṃ) wañi kälpā(t) ///
 269. A 173 | a5 | 2: /// käṣt naṣ : 1 || tmäṣ ptāñ· ...
 270. A 177 | a3 | 4: /// lypä sepalyo kakälts-āṃ • aryu praṣtaṃ ṣakk a ///
 271. A 177 | a6 | 5: ... ṣñi kotri(s)– – – tune klässi śkaṃ campäs • ///
 272. A 177 | b3 | 5: /// saṃ nu tāpärk mrosklun(e) tñi pracar tsru ṣurmaṣ mā·e ///
 273. A 177 | b4 | 8: ... wraske tsopatsäṃ ske spaltäkyo yātaṣ pat pa ///
 274. A 178 | b6 | 2: /// t(rä)ṅkiñc w· ///
 275. A 180 | a4 | 7: ... – klo /// /// ypic nasäl penu wakal : pri /// /// ...
 276. A 180 | a5 | 13: ... su nu·ñi·r· /// r· kuya(l) täm
 277. A 180 | a6 | 3: ... – – – r : 4 /// /// ·āmäṣ· /// ///(ki)ntarñāṃ rinātsi ...
 278. A 180 | b4 | 1: neṣ mā /// /// ṣāte pāpṣune ...
 279. A 180 | b4 | 3: mā neṣ /// /// ṣāte pāpṣune āṣtär : ...
 280. A 180 | b6 | 2: /// /// tkurā ko /// ///
 281. A 188 | a5 | 4: ṣ ptark ptark koṃ näṣ n· ///
 282. A 191 | b1 | 3: /// tātwsus pāp·o– – – a
 283. A 191 | b3 | 2: /// tsässi śkaṃ cämpam || ///
 284. A 194 | a3 | 2: ruṃ yatār : ·ñ·wo ///
 285. A 197 | a2 | 4: ñcär wram nu kāswac pältsä(ṅkā) ///
 286. A 197 | a4 | 5: pärkmār ci wram potoyo ///
 287. A 197 | a6 | 2: – – – – tñi āk(·)i ///
 288. A 208 | b2 | 3: /// ṣ läṃtäṣ koṃ-ñäktäṣ mā ///
 289. A 208 | b2 | 5: /// ṣ läṃtäṣ mā koṃ-ñäktäṣ ///
 290. A 209 | b5 | 2: /// k sasiṃ : 1 tmäṣ ///
 291. A 210 | a1 | 3: /// m präksāt ·e ///
 292. A 211 | b5 | 3: /// rtwṣuṣ ṣñikek ///
 293. A 212 | a2 | 4: /// ālam wcanäṣ śralune kläsmāṃ ///
 294. A 212 | a7 | 11: ... näṣ krant käṣṣiṃ cam lkātsi ytsi cämpamo ( : ) ///
 295. A 214 | b1 | 11: ... – (–) knumināṃ wärce praṣt penu kaś toräṣ • w· ///
 296. A 215 | a5 | 3: /// ne tu – – – wtāk ṣakk ats ...
 297. A 215 | a6 | 7: ... śkaṃ smale träṅkäm säṃ okāk tinār śkaṃ naṣ ñi • kuc śkaṃ ...
 298. A 215 | a7 | 11: ... ākāläntu knāsam ci • ku(prene) nu et ñi || samakkorrenaṃ || ṣpät ...
 299. A 215 | b2 | 6: /// ṣom nṣā tukär yät kuyal prakte kälpitār : 1 || – ...
 300. A 215 | b5 | 2: /// ssi wotkam || purṇabhadre träṅkāṣ śāwes ñä ...
 301. A 216 | a4 | 2: /// kucne tāskmāṃ śā
 302. A 217 | a5 | 4: (ā)ksissi krañcäṃ märkampal m= āryu praṣtaṃ okñäṣ ñäktas napenäs säm ...
 303. A 217 | b4 | 10: ... lkātsi pañitswāts : pontsāṃ tāṣ tkanā cw oky ālyakäṃ waṣtäṣ laṃtunt pälko ...
 304. A 217 | b5 | 21: ... : kucac waṣtäṣ laṃtu ky artār
 305. A 218 | a4 | 4: /// ṣ sāspärtwṣūnt : 14 nu kraś pälkiñc ārkiśoṣṣis ym· kärsoräṣ ...
 306. A 218 | a4 | 11: ... nu kraś pälkiñc ārkiśoṣṣis ym· kärsoräṣ āksisamāṃ sne twe lame knānmas
 307. A 218 | b3 | 4: /// c pältsäk cem : ñi wāsklune mā rake pältsäk paramāṇū ...
 308. A 218 | b3 | 7: ... pältsäk cem : mā ñi wāsklune rake pältsäk paramāṇū kṣaṃ yärmaṃ naṣ ...
 309. A 218 | b3 | 17: ... kṣaṃ yärmaṃ naṣ kusne ālu sukac tāṣ : 17 pūk knānmāṃ
 310. A 218 | b6 | 10: ... : [18] – – – l[p] kälp kāsū mā kāsū ñom kl(yu) ...
 311. A 218 | b6 | 13: ... – – l[p] mā kälp kāsū kāsū ñom kl(yu) nākä –
 312. A 219 | a2 | 3: pokeyā : lkäs ka ///
 313. A 219 | a5 | 6: ṣ tām praṣtaṃ padmaprabhes weñlune : ///
 314. A 220 | a4 | 1: /// : penu wsomiṃ ārṣal mā pe ṣtänwo ...
 315. A 220 | a4 | 5: /// : mā penu wsomiṃ ārṣal pe ṣtänwo oṅkaläm : mā oññi ...
 316. A 220 | a4 | 9: ... ārṣal mā pe ṣtänwo oṅkaläm : oññi cmol tā ///
 317. A 220 | b4 | 4: /// ·p·ṣ tkanäk se kātäṅkāṣ : kucaṃ-ne täm nṣā caccrīku ...
 318. A 221 | a2 | 2: rne kälpnāmār : 77 sne klop mā ...
 319. A 221 | a2 | 7: ... mā kälpnāmār : 77 sne klop taṃ pkāte tu ārkiśoṣi lutkässi ( ...
 320. A 221 | b3 | 5: tmäṣ krasaṣ käṣṣī metrak mro – – – – – ...
 321. A 222 | a3 | 11: ... – – – mm aträm opṣlyäntu säṃśātäm want swase : mā cesmi ...
 322. A 222 | a3 | 15: ... opṣlyäntu mā säṃśātäm want swase : cesmi – – – – – ...
 323. A 222 | a4 | 3: – – p käṃṣānt käṃṣānt : 104 mā kälymeyā pakkunt ...
 324. A 222 | a4 | 6: ... p käṃṣānt mā käṃṣānt : 104 kälymeyā pakkunt cam – – – ...
 325. A 222 | a7 | 5: ... : ) kul(e)yaṃ pältsäk cacräṅku mrosäṅkātsi nwiññāt : wātäṃ käṣṣī – – ...
 326. A 222 | b6 | 20: ... praṣtaṃ stāt nuṃ kossi pättāṃñkät : ye – – – – – ...
 327. A 223 | b2 | 4: pācär mācär särkiñco wi ///
 328. A 223 | b5 | 2: – ··ṃñkät märkampal mā ///
 329. A 223 | b5 | 4: – ··ṃñkät mā märkampal ///
 330. A 226 | a6 | 11: ... ṣakk ats : ypā– ālyekäs āppärmāt el eṣār mā pñi ypānt 84 ...
 331. A 226 | a6 | 14: ... ypā– ālyekäs āppärmāt mā el eṣār pñi ypānt 84 c· m lyalypū ...
 332. A 227-228 | b7 | 4: lm··ṣ lotäṅke : smale träṅki mā pe träṅki wiṣām tsär ...
 333. A 227-228 | b7 | 6: lm··ṣ lotäṅke : smale mā träṅki pe träṅki wiṣām tsär mā käs(k)o(r ...
 334. A 227-228 | b7 | 11: ... träṅki mā pe träṅki wiṣām tsär käs(k)o(r 14) – – – – ...
 335. A 227-228 | b7 | 25: ... wikseñc māntlune keṃ-pälkäntwäṣ ṣñi pältsäk pāsantär
 336. A 229 | a4 | 8: ... ñareyaṃ wrasañ tmäṃsantär ṣakk a(ts) kuprene antuśśi lotke cem : mā onmiṃ ...
 337. A 229 | a4 | 12: ... kuprene mā antuśśi lotke cem : onmiṃ ypantär ma
 338. A 229 | a7 | 9: ... – – avīśaṃ : 45 ṣurmant wīkāṣ omäskenäṣ mā pāṣtä(r)
 339. A 229 | a7 | 12: ... : 45 ṣurmant mā wīkāṣ omäskenäṣ pāṣtä(r)
 340. A 229 | b3 | 14: ... pältskaṣ teñc : kipsuṣ śāñinuṣ omäskenäs
 341. A 229 | b5 | 13: ... ypantär pākraśi ypantär pe : kupre cämpe puk lyalypu
 342. A 230 | a2 | 2: ... – – – – – kaṃ pāṣtär arthä /// /// (märka)mpal śkaṃ ...
 343. A 230 | a2 | 11: ... śkaṃ ṣaṣpärku mäskaträṃ : 53 (ci)ñcär weñäṣ klyosäṃṣantāñ mārtantä –
 344. A 230 | a3 | 14: ... sarki sañcentu māk kāṅkar ñi rakentu skäṣlā : 54 tä-
 345. A 230 | a4 | 2: myo m(ā) c(ä)mpu wärtsyo pākär ritwä /// /// ...
 346. A 230 | a5 | 3: rakentu nu skant ñi māk wäknā ( : ...
 347. A 230 | b2 | 7: ... arsāt : yāmit kāvvi ca(m t)ū kä /// /// lā mā täṅkṣäl ...
 348. A 230 | b2 | 10: ... t)ū mā kä /// /// lā täṅkṣäl ( : ) yāmtse täṣ ...
 349. A 230 | b2 | 19: ... – – – mu skāt ñi ciṃsā :
 350. A 230 | b4 | 4: yāt· ā kucne tām yomu nṣaṃ arthä(ntu 60) /// ...
 351. A 231 | b2 | 3: /// m praṣtaṃ wawärṣunt wawärṣuṣ : 5 ā
 352. A 232 | b7 | 2: nt kärsnāṣ kusne wrasom : mnu pältskaṣ ...
 353. A 233 | b1 | 1: /// cu ālya ///
 354. A 233 | b4 | 5: /// ka māk āläsmāṃ pe cam sāṃ : a ///
 355. A 233 | b6 | 3: /// m kospreṃne kälpāmār wä ///
 356. A 236 | a1 | 10: ... ritāmint pāk ayi– ·e ·i nutāṣlune kärsnā ///
 357. A 236 | a2 | 5: /// okät pākasyo kränt··ṃ ytār – – – – ṣyāṃ asnäṣ ...
 358. A 236 | b4 | 5: /// āyātwā neṣ särki kupre skantär ñi ///
 359. A 236 | b5 | 4: ... knānmune wä – – – ṣ pe śāsträ tsopatsäṃ ///
 360. A 236 | b6 | 5: /// l śāsträ naṣ kanaṃ penu – – – – r·e ...
 361. A 237 | a5 | 3: /// ·ont ākāläntwāśśi : knäsmāṃ cesmi woltsurākk atsaṃ pä
 362. A 239 | a1 | 4: śātäm want swase : cesmi śkaṃ ṣtām-kwreyunt praṣtā pkäṃṣānt mā ...
 363. A 239 | a1 | 10: ... mā cesmi śkaṃ ṣtām-kwreyunt praṣtā pkäṃṣānt käṃ(ṣānt) ///
 364. A 244 | a2 | 3: ... – – – – säm 11 yaläṃ wramäṣ nä(rk)āṣluneyntu ṣāmañiṃ śkaṃ wkäṃ ...
 365. A 246 | a1 | 9: ... – – – kāsu wram tñi naṣ ku
 366. A 247 | b4 | 3: /// nāsaṃ pukaṃ täṅkäṣtār wināsam ci kāsu tsälpont riṣakäṃ ...
 367. A 247 | b4 | 12: ... ci kāsu tsälpont riṣakäṃ 19 lkātsi siṃṣä –
 368. A 249 | a3 | 6: (8) (wrasom nu ke)ne knānmune naṣ mā säm kärsnāṣ kāryap pärko ...
 369. A 249 | a3 | 8: ... (wrasom nu ke)ne knānmune mā naṣ säm kärsnāṣ kāryap pärko ṣurm okayaṃ
 370. A 252 | b8 | 3: kāl śrāddheśśi tiri naṣ mäntātsi kärsāmäntāp : tämyo ...
 371. A 254 | b5 | 15: ... slamyo wäntoṣ tskäṃsanträ : poñcäṃ saṃsāraṃ cmol kulypatär mā (ortune)
 372. A 254 | b5 | 18: ... : poñcäṃ saṃsāraṃ mā cmol kulypatär (ortune)
 373. A 255 | a7 | 1: (mā ptañkät) ṣeṣ säm penu puk knāṃnmāṃ ...
 374. A 255 | b6 | 18: ... wākaṣ omäl ysār ṣuṅkac kalkaṣ kuyal näṣ tre mañsā
 375. A 256 | a2 | 8: ... pākär nāṃtsu klopäntwäṣ tsälpṣant : kuyal näṣ me(trakäṃ p)t(ā)ñkt(a)c w(aṣtäṣ läntam) ṣñ(i) ...
 376. A 260 | a4 | 2: /// pukaṃ – säm kāruṃ c· kuyal mā ...
 377. A 260 | a4 | 7: ... mā – säm kāruṃ c· kuyal eśe yatār-äṃ 1 || täm kaklyuṣuräṣ ...
 378. A 261 | a4 | 2: /// kāl lmā – trä tämyo ymā(m) – ...
 379. A 262 | a1 | 9: ... kärparnuñcäs subhu(mi)s warpiśkesaṃ : 3 pältsäkyokāk cämpiṣ sukati ///
 380. A 262 | b4 | 8: ... – ṣ· āneñci pāsanträ kuyalte rapurñ· ///
 381. A 262 | b5 | 5: ... – rapurñ· kleś yneś mäskatr-äm • māṃtlune mā āktsune • tämyo ///
 382. A 262 | b5 | 7: ... kleś yneś mäskatr-äm • mā māṃtlune āktsune • tämyo ///
 383. A 262 | b7 | 6: särkiñco cem ālu klop klālune pältsäṅkeñc • pukis cesmi ālam wcanaṃ ...
 384. A 265 | b2 | 7: äntāne kuleñciṃ kapśiññaṃ aśup yneś yāmanträ säm saṃ yoga ///
 385. A 265 | b3 | 6: äntāne nu tuṅk yneś yāmtär • säm saṃ tuṅkassu naṣ kus·· ///
 386. A 266 | a2 | 8: ... pur(o)h(i)tās ślāmāśās kuyal nu näṣ waṣtäṣ lä(ñcäṃ) ///
 387. A 266 | b4 | 6: ntäṣ pkänt waṣt lamam kuyal ///
 388. A 271 | a3 | 2: /// ṅkac suk oṅkrac naṣ mā lā
 389. A 271 | a3 | 6: /// ṅkac mā suk oṅkrac naṣ
 390. A 271 | a6 | 3: /// tl· neyo trikal : 2 || täm kaklyu(ṣuräṣ)
 391. A 272 | b2 | 5: /// ñ parnoṣ tāṣ tkanā cessi na – ·lune mā
 392. A 272 | b2 | 9: ... tkanā mā cessi na – ·lune
 393. A 272 | b3 | 3: /// wā – ku smale skam sukatikāñ : p·
 394. A 273 | a3 | 3: /// ṣakäśśi raritwuṣ : nu nervānac ritwont rake tkäl··ntā–
 395. A 273 | a6 | 2: /// retweyo nu täṣ ārkiśoṣṣaṃ naṣ – – ...
 396. A 273 | b8 | 3: /// k·r pekeyaṃ naṣ cwaśśäl samm ālak : okät ...
 397. A 275 | b7 | 2: /// ·tsäṅkātsi pe träṅktsi cämpamo nass ats yaträ ...
 398. A 277 | a4 | 2: /// pältsäk kātäṅkāṣ tämnek tām praṣtaṃ cesmi
 399. A 277 | a7 | 2: /// k kātä(ṅkā)ṣ kuc prakṣäl napeṃsaṃ • mā ...
 400. A 277 | a7 | 7: ... mā kātä(ṅkā)ṣ kuc prakṣäl napeṃsaṃ • ce –
 401. A 277 | b7 | 2: /// träṅkiñc pe – – mä·ā – – ...
 402. A 280 | a3 | 5: /// mpalṣi śaṅkhes āriñc kātkṣantāṃ : yśalmañ ///
 403. A 281 | a1 | 2: /// r· skaṣäm ///
 404. A 281 | a4 | 2: /// knā śkaṃ mäskatärm ṣälyp ///
 405. A 282 | b3 | 2: /// tsuṣ ṣñi tālorñe ekkrorñe ///
 406. A 284 | a1 | 3: /// we kākmuräṣ wramaṃ klyanträ y· ///
 407. A 284 | a6 | 3: /// kosne lyalypu ///
 408. A 289 | a3 | 6: /// ·o känt kalpsaṃ kusne maiträ risāt : kusne mā märs puttiśparn
 409. A 289 | a3 | 9: ... kusne maiträ mā risāt : kusne märs puttiśparn
 410. A 289 | b3 | 3: /// n· || kāswoneyo sasyu lo keṃ prärskro mä
 411. A 289 | b6 | 6: /// m kusne cam klyomänt metrakäṃ lkāṣ • śāmāṃ walu śkaṃ sä
 412. A 290 | b7 | 6: ... (kärkṣi)nāsyo tu śāwaṃnyo naṣt kakärku : tu ///
 413. A 292 | a4 | 5: /// (wiki ṣa)pint lakṣaṃ 21 || a ///
 414. A 294 | b2 | 3: /// skenaṃ lyäm äñcanik caṃ ///
 415. A 295 | a5 | 13: ... yāmäs camik näṣ omäsk(eṃ) pälskā kuyal näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ
 416. A 295 | a6 | 13: ... yātluneyo kaknu mäskatär lyalypäntwāśśi ta(m)pewātsuneyā nu ok täm ksaluneyaṃ ytsi
 417. A 295 | a8 | 9: ... puklā kätkeñc cami kapśiññäṣ śwāl lātäṅkātsi aratär cam lāt··ntaṃ lyalypän(tw)ā(śś)i ///
 418. A 295 | b4 | 10: ... śol pärkär mäskatär tosäm praṣtäntwaṃ tmäk – (ā)ṣānikāñ bodhisatvāñ jātakäs ypeñc
 419. A 297 | a4 | 3: c • kuyal was ārśok camā särki waṣtäṣ läntsamäs ...
 420. A 300 | a6 | 7: ... (kä)lpāc aśśune ṣāmnāsā pkāc śol ṣolār yas kāṣiñtsi : ṣāmnāśśi nākmant
 421. A 300 | a7 | 3: /// kotas kuyal oṅkrac śol śāwās napeṃsaṃ : pätskāc ...
 422. A 300 | b1 | 6: /// sm· pälkāc yas kāswone nu pälkāc : pälkāc tāpärk ṣñi käntwis ...
 423. A 300 | b7 | 3: /// käm naṣ • kātkāñ täpreṃ umpar ype – – ...
 424. A 302 | a8 | 11: ... – nu ṣakk atsek metrakṣināṃ opṣäly spärkäṣ ṣakk a(ts)e
 425. A 303 | a3 | 5: /// myo ṣñi klopant kaklāṣt : śkaṃ mukāṣt mā siṃsāte
 426. A 303 | a3 | 8: ... klopant kaklāṣt : mā śkaṃ mukāṣt siṃsāte
 427. A 304 | b5 | 1: /// newātsnac śämlune : mā koṣ·· ///
 428. A 304 | b5 | 4: /// mā newātsnac śämlune : koṣ·· ///
 429. A 305 | b2 | 5: /// (kṣaṇa)ñ ñi täpreṃ āptā katkar kosne tñi • ñi märkampa ...
 430. A 307 | a4 | 3: /// (keṃ-pälkäntwi)s pälskāluneyntuyo kärnāṣlune trit surm 3 puk praṣtaṃ ...
 431. A 309 | b1 | 3: /// ·t·ne ptāñkat
 432. A 311.a | a3 | 2: /// tu pyutkā ///
 433. A 311 | a4 | 1: (mā) cok menākyo nkäṃsamāṃ tñi krant śāsnaṃ ...
 434. A 311 | b2 | 11: ... pekluneṣiṃ cam päññac śäkṣäkpiñcäṃ cam pākac kumnäṣ : tanne wkänyo śāwaṃ pñ(i)ntu ...
 435. A 312 | b8 | 4: ... – – – – – nāntsu säm āymes kälyme kärsāt kucāne campär·· ...
 436. A 313 | a2 | 7: ... pa)t käṣṣi puttiśpar ṣ··l· – ··issi cämpäṣ täm sañce tām praṣta(ṃ) pukäp ...
 437. A 313 | a8 | 15: ... – – tsälpāṣitār : ṣom kṣaṃ nu cesmi tärkā – – – ...
 438. A 313 | b5 | 17: ... aviśanäkk ats : puttiśparṣiṃ ākāläṣ cam o – – – –
 439. A 314 | a5 | 5: ... – – – ( : ) penu kälk śtwar kälyme mā penu ...
 440. A 314 | a5 | 10: ... ) mā penu kälk śtwar kälyme penu cem aci yeñc cam saṃṅkrāmaṃ ...
 441. A 315 | b6 | 7: ... pälkāl tāk • tiri nu täṣ säm saṃ ñkät napeṃ na(ṣ kene ...
 442. A 317 | a2 | 8: ... tāṣ yśalmas pat mänwā särki wärpnātsi kälpā(t) ///
 443. A 317 | a5 | 1: käṃsaṃnträ wrasaśśi : tämyo kärsnāl lyalypuris ...
 444. A 317 | a6 | 3: l cam ok cämṣṣā knässi ṣñi : || ...
 445. A 317 | b2 | 5: kene täm lānt se tā– (lā)ntuneṣiṃ sark kärṣnānt säm täm ...
 446. A 318 | b2 | 8: ... waṅkmāṃ wraṃn āñc siñanträ ṅkä – tä– ///
 447. A 318 | b3 | 1: akmalyo indre träṅkäṣ wäṣpā nu ñäkciṃ ...
 448. A 321 | a1 | 7: ... – – säm ṣāñ upāy naṣ pe ṣtare kucne nä ///
 449. A 321 | b6 | 7: ... kärṣteṃ kāruṇyo : yāmweṃ kluṣpe tmäṣ ///
 450. A 322 | a2 | 5: /// käm träṅkmāṃ krañcäśśi mäṃt lo ///
 451. A 324 | b2 | 1: /// kaś tāse ālak tā : kri ...
 452. A 324 | b5 | 3: /// ci lāntsañ ///
 453. A 325 | a4 | 2: /// penu siṃseñc – – s yāmlun· ///
 454. A 325 | a5 | 2: ///ne ok mā ///
 455. A 325 | a5 | 4: ///ne mā ok ///
 456. A 325 | b5 | 1: /// ṣñi klopyo siṃsanträ – – ālu ...
 457. A 325 | b6 | 3: /// ñlune träṅklune mä(ska)trä || i ///
 458. A 326 | a6 | 5: /// jimutaketu wäl träṅkäṣ upādhyā ñ· ///
 459. A 326 | a8 | 6: ... ||ne – – ri ypeyaṃ wäl ///
 460. A 329 | a5 | 5: /// yoktärr oki śol tāpärk : ///
 461. A 331 | a2 | 4: /// m rinäṣtär śol kāpñe ///
 462. A 332 | a5 | 10: ... : kusne yneś ñi yärk yatsi papy· ///
 463. A 332 | a9 | 4: – – ṣuneyaṃ kulewāñ waṣtäṣ läñclaṃ ṣeñc ypic wä – – ...
 464. A 332 | b2 | 11: ... käṣṣī taṃne we kuprene kulewāñ waṣtä(ṣ lä)ñcl(aṃ) señc mäṃtne päñ känt puklā ...
 465. A 332 | b5 | 3: ... n·ñc – – – – – śkaṃ āptā neñc sparcwäntāśśi akälyme śkaṃ ...
 466. A 332 | b6 | 1: śkaṃ klyoṣtär || kupre pat nu ...
 467. A 332 | b7 | 3: mahākāśyapnac we säs kaśśap ptāññäkte märkampal tkaṃṣi kotäryo ...
 468. A 332 | b7 | 11: ... kaśśap ptāññäkte märkampal tkaṃṣi kotäryo näknäṣtär wraṣiṃ kotäryo mā porṣiṃ kotä ///
 469. A 332 | b7 | 14: ... tkaṃṣi kotäryo näknäṣtär mā wraṣiṃ kotäryo porṣiṃ kotä ///
 470. A 332 | b9 | 6: rkampal weñeñc kusne märkampal täm märkampal weñeñc kusne mā – – ...
 471. A 332 | b9 | 10: ... märkampal täm mā märkampal weñeñc kusne – – – ·w·ne weñeñc kusne ...
 472. A 334 | b7 | 8: ... – – – ṣ säm wl(e)santrä ///
 473. A 334 | b8 | 2: nasläṃ nasläṃ śla – – – – ...
 474. A 335 | a3 | 2: tsoptsuneyā wraskeyā präṅkṣā wrasa ///
 475. A 335 | a5 | 3: – – – o·i – ypantās ///
 476. A 338 | b6 | 5: /// käṃ pu tere • ṣāmaṃ ñomā kenäl mā penu k· ///
 477. A 338 | b6 | 8: ... tere • ṣāmaṃ mā ñomā kenäl penu k· ///
 478. A 340 | a6 | 15: ... – –)·s klyoṣāmäs : śwātsi pälko opyāc näm mā ne(ṣ)
 479. A 340 | a6 | 18: ... : śwātsi pälko mā opyāc näm ne(ṣ)
 480. A 340 | b2 | 2: /// ākālyo : wär kälpāt stāmis pältwā räswāt täm ...
 481. A 340 | b6 | 13: ... – – – –)ṣ plotäk mälkärteṃ näṣ tswe weñā
 482. A 340 | b7 | 7: ... oṣeṃ pkāmār śikṣāpat mäṃtne tmäk yok nkatār : oṣe /// /// (koṣā)wā ...
 483. A 342 | a2 | 1: ... – – – – – – te tam ñi ṣtmo tämyo täm ...
 484. A 342 | a5 | 1: – – k· yärkā yäl mā ...
 485. A 342 | a5 | 5: mā – – k· yärkā yäl śkaṃ nātäk was cämplye tñ= erkātune ...
 486. A 342 | b2 | 12: ... ṣñi käṣṣiṃ ypeyäṣ tsäknātsi āmāśāñ träṅkiñc ne nātäk
 487. A 342 | b3 | 13: ... was nū taṃne wkäṃnyo nātkis yäsluntaśśäl cämplye
 488. A 343 | a2 | 4: l – tñi enaṣlune – – räṣä el essik atsä ...
 489. A 343 | a5 | 2: – säm esam träṅksī : 1 || säskär ...
 490. A 343 | b1 | 6: – ṣñi ākāliss mosaṃ ypeyes tālorñe śke ka ///
 491. A 343 | b2 | 3: ... weñlune– – – – – – āluräṣ lāntä erkat· ///
 492. A 343 | b5 | 1: – (te) ci karyaṣ(s)ā(s aru)ṇāvati ri • ...
 493. A 347 | a1 | 11: ... wraskeyntāp : tṣäk śkaṃ kaś tāṣäl säm saṃ lipo sass okā-
 494. A 347 | a2 | 8: ... pūk caṣ saṃsāraṃ : kusne ñi ṣñaṣṣe nāṃtsu ke pat näṣ mā ...
 495. A 347 | a2 | 14: ... mā ṣñaṣṣe nāṃtsu ke pat näṣ nāṃtsu tām puk tsa-
 496. A 347 | b2 | 5: c : āraṣ śol cami śkaṃ säm śural : śol kapśiññäṣ ...
 497. A 353 | a5 | 7: ma ārtlune päl tskumäñc sā plaṃtmāṃñcsā kuñaś ypamāñ(cs)ā(– – – – –) ...
 498. A 353 | b3 | 11: ... ślok śikhi ptāñ(äktā prātimo)käṣ ṣeṣ : nākṣant mā miṣant prātimokṣaṃ śkaṃ kākrupu ...
 499. A 353 | b3 | 13: ... ptāñ(äktā prātimo)käṣ ṣeṣ : mā nākṣant miṣant prātimokṣaṃ śkaṃ kākrupu : mem ...
 500. A 354 | a1 | 9: ... – – – – – rāmäntu mäskaträ kāk(mä) – – – – ...
 501. A 354 | a2 | 11: ... kanakamuni ptāñäktā prātimokäṣ : poñcäṃ omäskuneyis yāmlu(ne) – – – – – ...
 502. A 354 | b5 | 6: ... – – kaknuṣ yomnāseñc kuyalte täm yāmṣunt : posāc pälcas : pritwäs ...
 503. A 355 | b1 | 7: ... || ymassuṣ wrasañ pāsanträ saṃvarṣi slyi ktäṅkāñc eṅkäl ṣurmaṣ : ymassuṣ wrasañ ...
 504. A 355 | b1 | 13: ... ktäṅkāñc eṅkäl ṣurmaṣ : ymassuṣ wrasañ pranträ ālu ṣñi wram mā kotnec ...
 505. A 355 | b1 | 18: ... wrasañ mā pranträ ālu ṣñi wram kotnec yoñiprākräṃ : ymāssuṣ wrasañ ālu ...
 506. A 355 | b1 | 25: ... yoñiprākräṃ : ymāssuṣ wrasañ ālu śol sumnāträ mā – nteñc sim saṃwarṣi ...
 507. A 355 | b1 | 27: ... ymāssuṣ wrasañ ālu śol mā sumnāträ – nteñc sim saṃwarṣi : ymassuṣ ...
 508. A 357 | a3 | 11: ... näṃ tri wäknā pūk sne yañ skam pū ///
 509. A 358 | b1 | 7: ... – – : – ·r·m·kā sātäk sasikuṣ lamñä : – p·ś ñä ...
 510. A 359 | 2 | 1: | waste naṣ mokoneyo mamiyuntāp | etad ...
 511. A 359 | 6 | 10: ... (nā)sti te | antarābha – penu naśś ·(t)ñ(i) | nt · – ...
 512. A 359 | 7 | 7: ... vidyate tava | ywārckaṃ śuk śkaṃ kälpnāträ tñi | 2 d(v)ipaṃ kur{u}ta ...
 513. A 359 | 9 | 10: ... | na punar jātijarām upeṣyasi | nunak cmol mokoneyac kāts(e)
 514. A 359 | 40 | 2: /// māṇabṛṃhaṇa • kāsu āmāñis pyāṣtlune | ma ///
 515. A 360 | 3 | 2: /// piñ te nasmāṃ ceṣ | tāta tāteti ...
 516. A 360 | 7 | 13: ... | na tu putrā nirāśravā | nu sewāñ
 517. A 360 | 11 | 11: ... bhikṣur na tāvatā bhavati | ṣāmaṃ täppreṃ ṣolār mäskaträ ///
 518. A 361 | 2 | 8: ... – – – – – – (m)ā śkaṃ lkā···
 519. A 361 | 13 | 2: punarbhavam | yiñc wtāk – – neya ///
 520. A 361 | 15 | 5: säs | naivaṃvidho brahmalokasya mārgo | tanne ///
 521. A 368 | b3 | 4: /// lo cämpamo tāṣ ok·· ///
 522. A 369 | a2 | 5: na siddhyate • rake cami perāk – cche • prīyānām apriyo ...
 523. A 371 | b2 | 15: ... purcomoñcäs pācri mācri krañcäs śrāddheśi nasmāṃ ///
 524. A 375 | a3 | 5: /// lyutār umparñāñ : mañi wra(s)k(e) naṣ ātlis kus·· – – –
 525. A 376 | a2 | 1: campäs puk le ///
 526. A 376 | a3 | 2: luneyäṣ mloskaträ ///
 527. A 377 | 3 | 1: /// nu oklop kamsaṃ ywārśkā klisnāś-śi : ...
 528. A 381 | a2 | 2: /// maṃ wāwluṃt avasrut tāpluneṣinās avasrut tāpluneyaṃ ritwāṣlune ...
 529. A 381 | a5 | 6: ... saṅkāvaśeṣ maṅkäṃtwāśśi • ṣomaṃ wāwluṃt ṣomaṃ wāwluṃ – śśi • āmpe pis ...
 530. A 385 | a5 | 9: ... wleṣträ • arunt kāswoneyäntu yneś yasi cämpäṣ mā arunt kāswoneyäntwis prāpti arässi ...
 531. A 385 | a5 | 11: ... arunt kāswoneyäntu yneś yasi mā cämpäṣ arunt kāswoneyäntwis prāpti arässi mā cämpaṣ ...
 532. A 385 | a5 | 16: ... cämpäṣ mā arunt kāswoneyäntwis prāpti arässi cämpaṣ : anavahi •
 533. A 385 | b1 | 4: teti yo rtha : yulā naslune kāswoneyäntwac tanne wkänyo kusne ...
 534. A 385 | b2 | 2: yulā mäskanträ : || apramāda : sne ...
 535. A 386 | b2 | 14: ... täm vihethayati : kene cämpluneyā ālykes miyäṣ || nyāyapravanasya • kā-
 536. A 387 | a1 | 3: ntam udgṛhituṃ • cämpäl naṣt pärkluneyäntwāśśi ākā kumnässi • ...
 537. A 387 | a2 | 12: ... arämpāt nāṃtsu kuprene ākāś ñom wram nasäl ṣeṣ l· ///
 538. A 387 | b3 | 6: ... nasluneṣināp wākmis • r apravṛtte • swārtwlune • prahāṇasaṃśabditāyā • prahāṃ ñom·· ...
 539. A 388 | a4 | 3: /// ālampaṃ yasi • ālkont indri(ñ) ///
 540. A 388 | b1 | 5: /// (ka)lp nāṃtsu säm ak nāṃtsu • arkätsäṃ pä ///
 541. A 392 | b1 | 1: śkaṃ kāse klo /// (brāhmaṇa)|pravarās
 542. A 392 | b4 | 1: brāmaṇi ytār kl(awanträ) ///
 543. A 393 | b4 | 2: /// wram pākraci yā ///
 544. A 393 | b6 | 3: /// se ṣñāñcäm pāṣtā ///
 545. A 394 | a3 | 6: rä lānt tācaṃ märkampalā tācaṃ märkampalā watku wätkäsmāṃ pälkāt mrosklune kātkaṃ ...
 546. A 394 | a4 | 6: ssi plākṣāt waṣtäṣ läntässi tärkor kälpāt – m· – – : ...
 547. A 394 | b1 | 8: ... ṣom koṃ wäc koṃ pe śwāsi tāp tricäṃ koṃ • śtärcäṃ k(oṃ) ...
 548. A 394 | b1 | 14: ... tāp tricäṃ koṃ • śtärcäṃ k(oṃ) m(ā tāp) päñc(āṃ) k(oṃ) • śwātsi mā ...
 549. A 394 | b1 | 19: ... m(ā tāp) päñc(āṃ) k(oṃ) • śwātsi tāp nunak ṣñāñcäm risāt nätswa-
 550. A 395 | a1 | 21: ... klopaṃtsuts mäskatār puk wramäṃ ṣäpnā nāpak mäskanträ ṣñikek wasäṃ se ṣokyo patatam
 551. A 395 | a2 | 14: ... ṣak atsek cam ñäktañ pāsaṃträṃ ñātseyac kumnäṣ tämyo pältskäṣ tsrucaṃ klop sañce ...
 552. A 395 | b1 | 12: ... • tmäṣ āsuk ysi kuc yärmaṃ campär pälskānt kupre śrāvasti riyaṃ anne ...
 553. A 395 | b2 | 8: ... klāṣ-äm tämyo cam kausalṣiṃ wärt āssuk katkar || mäṃtne nimittājñes brāmnāśśi śrāvasti ...
 554. A 396.b | a2 | 3: /// pl· te k – ///
 555. A 397 | a8 | 14: ... papälykunt pärkärnunt wāwäskṣunt wraṃ akmall oki nu wätk· ///
 556. A 397 | a9 | 11: ... tämyo tm· – – wsokone wewñu ynālek || täm nek pälske– ///
 557. A 398 | a2 | 2: /// ·par • säm tālo ṣñi āsāna wañi tām ...
 558. A 398 | a4 | 3: /// klyoṣ klyomiṃ säm saṃ saṃsāraṃ cmol naṣ mā ...
 559. A 398 | a4 | 9: ... mā säm saṃ saṃsāraṃ cmol naṣ pe ///
 560. A 399.20 | a3 | 2: /// (kä)lyme l· ///
 561. A 399.29 | a3 | 1: /// – ///
 562. A 399 | a6 | 8: ... wärkṣälyo śkā śināssi cämpäṣ tāpär nu – lyi kuya ///
 563. A 399 | b2 | 8: ... || maṇijvāle bodhisattu träṅkäṣ klyom metra(k) ok ///
 564. A 400 | b2 | 3: /// nasluneyum nasam yātaṣ-ñi lyä ///
 565. A 405 | a3 | 11: ... ta)trikuṣ cem kälkoṣ ṣeñc : yalaṃ yalaṃ wrammaṃ mā kärsoṣ im· ///
 566. A 405 | a3 | 14: ... ṣeñc : yalaṃ mā yalaṃ wrammaṃ kärsoṣ im· ///
 567. A 408.b | a2 | 2: /// ·n· ka – ///
 568. A 408.d | a3 | 2: /// me ///
 569. A 408.h | a3 | 3: /// – yal säs te ·ā ///
 570. A 408.h | b2 | 3: /// m p·lkässi cä ///
 571. A 408.j | a2 | 3: täṣne 15 ///
 572. A 408.o | a3 | 1: /// po ///
 573. A 408.o | b5 | 1: /// – anapä(r) ///
 574. A 408 | a3 | 5: /// tṣ· tñi śol ṣolār ///
 575. A 413 | b3 | 2: /// yśalmsaṃ träṅkāṣtär pälkārs· ///
 576. A 419 | a2 | 1: /// wāsäṅkāntä ///
 577. A 419 | b4 | 3: /// nī • yoke n· ///
 578. A 423 | b1 | 2: /// ś·ja : – triwu ///
 579. A 424 | b4 | 1: /// • yutkāluneyu ///
 580. A 432 | b4 | 9: ... ṣrum pāk· – ñ· || tmäṣ ///
 581. A 433 | a2 | 2: /// yluneyaṃ kälkā ci saṃ ṣrum ṣeṣ || ...
 582. A 433 | b2 | 5: /// sa ñi pältsäk – ssi – mp·ñc • lā ///
 583. A 433 | b5 | 5: /// sw· ·w· – prasenajiṃ lānt kälwānt prasko ///
 584. A 434 | a1 | 3: ālu śol sumāluñeṣiṃ ///
 585. A 436 | b3 | 2: /// m klyoṣār koṃ p·ñc·ṅko suk w(a)ñi yāmuräṣ ...
 586. A 436 | b5 | 4: /// näṣ paräṃ kälpo nasäl ṣem tanäk ṣakk ats puk ...
 587. A 440 | b6 | 3: /// āñmā risānt penu el ///
 588. A 441 | b2 | 2: /// c·rkāṃ ///
 589. A 441 | b4 | 3: /// nunak träṅkäṣ opyāc ///
 590. A 442 | b5 | 4: /// k – k tñi kulypatär·i ///
 591. A 444.e | a1 | 1: /// ///
 592. A 444.e | a2 | 2: /// yäntu ///
 593. A 446 | a4 | 4: /// ·ñ· pis saṅkäṣ nasäl • kuprene nu ka ///
 594. A 447 | a5 | 2: /// skatär – ṣ säṃ mäska ///
 595. A 457 | a2 | 1: /// śwā – || yāmikaṃ bhaiṣajyaṃ (•) ...
 596. A 458 | a5 | 1: kāmanträ • cāturdiś s· ///
 597. A 459.c | a4 | 1: /// nu cä – ///
 598. A 459 | a4 | 2: /// k pāk yalaṃ || kocava • ki ...
 599. A 460 | b2 | 5: ... pyāṣtäṣlis mosaṃ || na cchādayati • pyāṣtäṣ || pr· ///
 600. A 462 | a4 | 2: /// tam • lyutār nāntsunt : || pujādhi ///
 601. A 463 | a2 | 2: /// ·ru lo tākā tatriku || prapātāt prapa ...
 602. A 464 | a1 | 2: /// ṇa • ṣā – – – – palluneyä ...
 603. A 466 | b3 | 2: /// vā • wañiṣi ///
 604. IOL Toch 2 | a3 | 8: ... ñyās ṣpä kartseśco : tuk māka nai ttauwak te-yä(knesa) ///
 605. IOL Toch 2 | a4 | 9: ... ente krui śpālme toṃ tarya nomyentampa ke(kamu) ///
 606. IOL Toch 2 | b1 | 9: ... : su krui ra triśäṃ ot cwi n· ///
 607. IOL Toch 2 | b3 | 10: ... kwri auswa nno tsa 4 empakwaccai pkwaly(e)
 608. IOL Toch 4 | a1 | 1: /// (mā wänta)rw(a)mpa rittoṣ palsko läklentameṃ tsälpātsiś ṣarm ...
 609. IOL Toch 4 | a2 | 5: /// (nesamane ṣä)rmanasa tseṅkemane : ṣärmanmaṃts tatākarne kesemane lkāṣṣän-me • snai-āñm aikarona ...
 610. IOL Toch 4 | b4 | 1: /// (mā) ṣ(e)k(a)ññeṣṣai śoline tsäksenträ • skeyeṃ rano ...
 611. IOL Toch 5 | a1 | 3: (i)ntriṣṣe samuddär soyässi cämyāwa nesañ nāki : ṣañ ...
 612. IOL Toch 5 | b2 | 8: ... taukau-c saim pācer lāma-ñ prosko 13 ṣṣe nta kca cmelane ñem ra ...
 613. IOL Toch 5 | b3 | 2: yolaiñesa ṣṣe nta aṣkār śmāwa : kwīpe-onmiṣṣeṃ ...
 614. IOL Toch 5 | b3 | 12: ... : kwīpe-onmiṣṣeṃ pwārasa tsaksau śmoññai śaulaṣṣai ṣ prutkaṣä-ñ : ciṣṣe saimäś kloyomar ...
 615. IOL Toch 233 | a1 | 2: /// (śai)ṣṣettse olaṅkä wikäṣlyi 27 jīryanti v(ai) ///
 616. IOL Toch 307 | a3 | 14: ... : ṣuk-yäknesa śaul-śīlo wätkau rano poyśinmeṃ ceu
 617. IOL Toch 307 | b1 | 11: ... wat mīyäṣṣälyñe : mamāntaṣ 〈ṣ〉pä palskosa ñiś reki weñim nta krentaṃts m= ...
 618. IOL Toch 307 | b1 | 17: ... mā ñiś reki weñim nta krentaṃts m= ārtaṣ : wai|yk(e)
 619. IOL Toch 307 | b3 | 4: ra yāmornts= oko nakṣtär te ṣek karsoymä : po ...
 620. IOL Toch 307 | b4 | 3: yāmors= olpo nesäṃ karsoṃ wnolymi : 16 śraddhavārgṣe ...
 621. IOL Toch 367 | b5 | 2: /// (dha)r(ma)cārī • y(olo) ///
 622. IOL Toch 479 | b3 | 2: /// pilko cäñca(n-ne) ///
 623. IOL Toch 554 | a2 | 2: /// (yai)kormeṃ n(ano) ///
 624. IOL Toch 554 | a3 | 2: /// (pä)lskosa – ///
 625. IOL Toch 579 | a1 | 1: /// ///
 626. IOL Toch 579 | a3 | 2: (ompa)lskoñe yänmāṣṣäṃ – – – ///
 627. IOL Toch 716 | b4 | 2: /// (pä)lskosa mä(rka)r(tsts)e ///
 628. IOL Toch 862 | b3 | 1: (mā n)e(sä)ṃ meṃtsi kutame(ṃ prosko)
 629. M 500.1 | b1 | 18: ... kekts(e)ñmeṃ ; ysāra ṣiss(i) mr(estīwe ; mā) kul(ā)-c (warkṣäl : #42c)
 630. M 500.1 | b4 | 17: ... ṣpä ; śaul i(nd)r(inta) kektseñän ; taccimar : #44b pāntai källoym i|(meṣṣe) ...
 631. M 500.1 | b5 | 3: (tsirauññeṣṣe sahāye ; ñiś ā)ri : #44c poyśiññeṣṣe akālksa ...
 632. PK AS 1A | b2 | 1: ṣekaññeṣṣe kraupe || || kāma jānāmi ...
 633. PK AS 1A | b4 | 3: /// • tumeṃ ñi tākat kāmebhyo jāyate śoka〈ḥ〉 • yśelmenmeṃ ...
 634. PK AS 1B | b2 | 1: /// (m)ā (s)oylñe pälskontse yonmasa : tato nivṛttiṃ ...
 635. PK AS 2C | b3 | 4: || alāsäṃññe ṣpane aramśne astaräṃñe nakanmats ecce spārtalñe • kestantse ...
 636. PK AS 2C | b3 | 10: ... astaräṃñe nakanmats ecce spārtalñe • kestantse nesalñe • kramartsäñe katsāntse a|ruci
 637. PK AS 3A | a4 | 3: malkwersa tesa upadrap tsmetär śale lakle ṣamäṃ || ...
 638. PK AS 4A | a3 | 13: ... sälyeṃno ; prākre ysomo eñcīmar ; āk kuloytär-ñ 24 pa|ramārth
 639. PK AS 4A | b2 | 16: ... : #27a mamāntaṣ ra yolainne ; ñi t(ā)koy māntalyñe ; kuse ṣ
 640. PK AS 4A | b3 | 5: ... : #27b kauṣentai ra sanaṃne ; wer śono wṣi-ñä nta ; tarkoym ...
 641. PK AS 4A | b3 | 15: ... : #27c aknātsaimpa ṣe śmalyñe ; ñī tākoī śänmīmar ; krentäṃmp= eṣe
 642. PK AS 4A | b5 | 12: ... : #28c papāṣṣorñe aiśam(ñ)e ; ompalskoñe marsoym ; s(n)ai mīyaṣlyñe : 28 ...
 643. PK AS 4B | a4 | 1: kulā-c warkṣäl : #2c säswa ā(ñm ...
 644. PK AS 4B | a5 | 6: ... ṣpä ; śaul (indrinta ke)k(t)s(e)ñän ; taccimar #3b pāntai källoym imeṣṣe ; ...
 645. PK AS 4B | a5 | 13: ... källoym imeṣṣe ; tsirauwñeṣṣe sahāye ; ñiś ārī : #3c poy(ś)i(ññeṣṣe) (a)|kālksa ...
 646. PK AS 4B | b3 | 17: ... tākoy ñi ; wāki nta ksa (klautkoy) ;
 647. PK AS 4B | b4 | 7: ... #5b pelaiknesa (yolone) ; palsko wīna källoy-ñ ; kṣana yärmne : #5c ...
 648. PK AS 4B | b4 | 13: ... yärmne : #5c poyśiññeṣṣai ekṣalymeṃ ; triśīmar källoym ṣpä ; os(tm)e(ṃ lalñe)
 649. PK AS 5A | a4 | 4: ; śtwarā-yäkne welyñe ñiś ; weñim nta : #7b āñ(m) ///
 650. PK AS 5A | a5 | 2: ; snai-pele pāloymar ; po cmelane : #7d ...
 651. PK AS 5A | a6 | 2: kest ; ṣp emañña lkoyentär-ñ ; po saṃsārne ...
 652. PK AS 5A | b2 | 7: ... cmelṣeṃ ; tarya śpālmeṃ naumyenta ; ñiś marsoy(m : #9c ·)e ///
 653. PK AS 5B | a3 | 15: ... ksa ; karsoym kektseñ kautātstsai ; ṣ treñcī(mar 25 (pai)|(ka)lñesa
 654. PK AS 5B | a6 | 16: ... ; tremi kleś ñiś emañña ; lkoyent(rä #27b rekaunaṣṣeṃ ścirenäṃ ; kwri ...
 655. PK AS 5B | b5 | 9: ... ñiññeṣṣeṃ wäntarwa ; weśeññai-yärm eñcīmar ; treñcīmar : 29 ātmavārgä paiykām(ai ; ...
 656. PK AS 5C | a1 | 1: (mā tri)w(o)ymar #30c yūkoym weta kleśaṣṣai ; ...
 657. PK AS 5C | a2 | 3: kuse w(e)lñenta : #31a ārttoymar mā weñim ; buddhavacaṃ śastarmaś ...
 658. PK AS 5C | a2 | 5: kuse w(e)lñenta : #31a mā ārttoymar weñim ; buddhavacaṃ śastarmaś ; yamim ...
 659. PK AS 5C | a3 | 1: (:) #31c no kante pikwala ; snai-pelempa rittowo ...
 660. PK AS 5C | a4 | 11: ... śmalyñe : #32b ainakeṃmpa larauñe ; yamīmar muskātsiś ; po krentaunaṃ|ts
 661. PK AS 5C | b2 | 8: ... auspa : #34b viparyāsṣe sūrmesa ; ṣ wāloyträ piś cmelṣeṃts ; ek ...
 662. PK AS 5C | b6 | 14: ... yaknentsa ; ostmeṃ lalñe pärnāññets ; ārttoymar #36c
 663. PK AS 5D | a5 | 8: ... āntseṃ ; paramārthä karsoym ñiś ; ṣp treñcīmar : 3(8) /// ( ...
 664. PK AS 6A | a2 | 3: lyelyku nest ; nano ost yāmttarä 9 poṃc tañ ...
 665. PK AS 6A | b2 | 8: ... wate weña tot pärkre ; prekentsa ñäś tallālle : #13a toṃ läklenta ...
 666. PK AS 6B | a2 | 4: : #76c po cmelaṣṣi pacera ; cämpmoñ toṃ skwanma aitsi 76 p(a)pāṣṣorñe ...
 667. PK AS 6B | a3 | 5: tukästr anaiśai : #77a kalymis= eṅträ palsko ; läklentaṃts āke yāmṣä(ṃ) mā ...
 668. PK AS 6B | a3 | 10: ... mā palsko ; läklentaṃts āke yāmṣä(ṃ) : #77b mäkte klyauṣträ pūdñäkt(e) ;
 669. PK AS 6B | b2 | 15: ... olypotse : #80a kauṣäṃ mant ra yai|roṣ
 670. PK AS 6B | b7 | 4: ṣp yāmṣi etsarkle : #82a ṣp cämpyāre kleśanma ; palsko cwi ...
 671. PK AS 6C | a2 | 3: aipoṣ ; swese olypotse kauṣäṃ : #83a mäntrākkak kartse ...
 672. PK AS 6C | a2 | 11: ... mäntrākkak kartse yairoṣ ; palskw eṅkäl kauṣn= olypotse (:) #83b
 673. PK AS 6C | a3 | 10: ... ka ṣpä wāki : #83c ścono kauṣn= aknātsaṃñ= ; emāno maute yo|kīye
 674. PK AS 6C | a5 | 4: papaikau āstre : #84b ṣim prākre aipu no ; iścemtsa oṃṣmeṃ ...
 675. PK AS 6C | a5 | 10: ... prākre aipu no ; iścemtsa oṃṣmeṃ yāmu : #84c wraṃtse stmānma
 676. PK AS 6C | a6 | 3: (tr)oṅkanma ; pälkowwa m= ānaiśai tākaṃ 84 śanmäṃ swese kälyminmeṃ ...
 677. PK AS 6C | a7 | 4: (mäkte) ostne tsroriṃtsa ; wal(k)e kauṣän olypotse : #85b mant ...
 678. PK AS 6C | a7 | 11: ... olypotse : #85b mant se pals(k)o yairu ; tākaṃ kwri śtwer wara|(ṣlyñesa
 679. PK AS 6C | b3 | 3: westrä : #86c krentauna päst arseṃ ; maim palsko cmelane ...
 680. PK AS 6C | b5 | 11: ... ceu āklyisa cmelane ; ompostäṃ yneṃ-ne m= ārsen-ne 87 kärtsauññe|mpa
 681. PK AS 6C | b6 | 3: ket palsko ; tākaṃ yairu te-yknesa : #88a wlāwalyñesa ...
 682. PK AS 6C | b7 | 1: yām(w) os= ; tärkau wat ānts= ...
 683. PK AS 6C | b7 | 11: ... : #88c wiṣaintaṣ(ṣ)ai yokaisa ; (wa)wārpau ṣañ e(ṅkä)l (cw)i 88
 684. PK AS 6D | b3 | 5: (tu)meṃ pūdñäkte ślok wñā-neś ; klaṅkälyñe pr(akre)nts(a) ; olaṅ(k) ai(śalle) tsa) ...
 685. PK AS 6E | a4 | 6: ... (:) #12b (s)ū no ṣamāne ; tsälpau westär ; pal(s)kal(yñ)e(ntameṃ – – ...
 686. PK AS 6E | a6 | 8: ... auspa 12 se ñi palskalyñe ; ṣañ miyästsi ; ///
 687. PK AS 6E | b7 | 3: ; ineś mäskentär ; ṣp kärsnanträ kleśämpa ṣe ; kuse ...
 688. PK AS 6I | a5 | 2: /// (wästsan)m(a) wasästä(r) ///
 689. PK AS 6I | b1 | 2: /// – kuse campe(ṃ) ///
 690. PK AS 7A | b2 | 5: /// -i 〈:〉 nauṣ kwri weñcer empreṃ ; postäṃ kal(t)rä empreṃne : ...
 691. PK AS 7A | b4 | 8: ... ; toṃ mant weṣ(ṣ)i (re)kauna 30 ñi laute ·au (– –); ///
 692. PK AS 7B | a1 | 5: ... ts· śak solme – #74c kakraupauwwa ; maiyyāts(tsana yāmorntasa 7)4 cey tänmaskenträ ...
 693. PK AS 7B | a2 | 21: ... : #76a śak po āstrona ; kekl(y)utkuwa kraketstse : #76b toṃ yāmornta|sa
 694. PK AS 7B | a5 | 11: ... epastyaññe yänmacer #1c yāmornta yāmtsi ; ṣpä triścer makā-ykne : 1 nesäṃ ...
 695. PK AS 7B | b1 | 19: ... tmäsketrä 3 intsu no yāmor ; nemcek tänmaṣṣeñca : #4a iñcew yāmo(r)s(a) ...
 696. PK AS 7B | b1 | 24: ... tänmaṣṣeñca : #4a iñcew yāmo(r)s(a) ; ṣpä cmetsiśc yu|wäṣṣäṃ
 697. PK AS 7B | b2 | 9: ... : #4c cew yāmorsa sū ; nemcek ṣpä tänmasträ 4 kuse no ...
 698. PK AS 7B | b4 | 23: ... solmen omte śaul ś(ā)yeṃ : #7b
 699. PK AS 7B | b6 | 1: ; parskaṃ mā ykāṃṣñenträ : #8c mā ...
 700. PK AS 7B | b6 | 3: ; mā parskaṃ ykāṃṣñenträ : #8c mā kwipeññenträ ; ...
 701. PK AS 7B | b6 | 5: ... mā parskaṃ mā ykāṃṣñenträ : #8c kwipeññenträ ; mā onmi(ṃ yamaske)n(trä) 8 ...
 702. PK AS 7B | b6 | 7: ... ykāṃṣñenträ : #8c mā kwipeññenträ ; onmi(ṃ yamaske)n(trä) 8 kātkeṃ plontonträ ; ...
 703. PK AS 7C | a2 | 1: : #10c solme läkle ; klinaṣṣän-me warpatsi 10 ...
 704. PK AS 7C | a3 | 7: ... onmiṃ ; kw(i)peññenträ āñmne ka 11 no deśit pest ; yamaskenträ mā ...
 705. PK AS 7C | a3 | 12: ... mā no deśit pest ; yamaskenträ rano : #12a tärkänaṃ ārtte ; ...
 706. PK AS 7C | a3 | 16: ... rano : #12a tärkänaṃ ārtte ; ra rintsi cämpen-ne : #12b cmenträ ...
 707. PK AS 7C | a6 | 1: no yāmor ceu ; a(kek ca)mpeṃ ...
 708. PK AS 7C | b4 | 8: ... 18 intsu no yāmor ; yāmu no kakraupau : #19a cew rano ...
 709. PK AS 7C | b5 | 16: ... : #20b se yāmor yāmu ; kakkraupau mäsketrä : #20c ktow ramt ...
 710. PK AS 7C | b5 | 22: ... : #20c ktow ramt śäkt(ā)lye ; postäṃ aiśai yāmu : 20 k(us)e
 711. PK AS 7C | b6 | 5: no sū yāmor ; kakraupau no yāmu #21a mäk(t)e yäknesa ; ...
 712. PK AS 7C | b6 | 26: ... weṣṣäṃ ; yolo yāmtsi ñeweträ 21 no yamaṣäṃ ; m(ā) tu
 713. PK AS 7C | b6 | 29: ... ñeweträ 21 mā no yamaṣäṃ ; m(ā) tu
 714. PK AS 7E | a3 | 4: ṣpä kātkeṃ tusa ; (m)ā onmissoñc mäskenträ : #5c snai ruwe ...
 715. PK AS 7E | b1 | 4: meṅki tākaṃ rittaṣṣeñca ; tākaṃ-me kärtsene : #7c m(ā – ...
 716. PK AS 7E | b1 | 7: ... ; mā tākaṃ-me kärtsene : #7c m(ā – – – – ; spe)lk(e) ...
 717. PK AS 7E | b2 | 3: – ··ṃ ·e (–) ; ra kātkeṃ āyorsa : #8a cai ...
 718. PK AS 7E | b5 | 2: ke lwāke ; kärtsauñeṃtse tatākaṣ : #9c ...
 719. PK AS 7E | b5 | 13: ... lāre tatākar ; entsesñeṣṣe sananämpa ; palsko tärkoṣ wräntä(r 9) #9d ///
 720. PK AS 7F | a2 | 6: ... entsesa attsaik ; eśne wawālaṣ ; cäñcan-me āyor aitsi ; olypotse śateñ ...
 721. PK AS 7F | a2 | 24: ... aiṣṣäṃ ;) /// (7 syl.) #11c (mā)
 722. PK AS 7F | a3 | 3: mā(ka) lykwarwa ; rano ṣek-ṣ(e)k ; mā āyorṣṣe kreṃt ...
 723. PK AS 7F | a3 | 6: ... lykwarwa ; mā rano ṣek-ṣ(e)k ; āyorṣṣe kreṃt wāṣmoṃmpa ; āklyi yāmu ...
 724. PK AS 7F | a4 | 6: ... no ; entse lāre mäsketär-ne ; m= āyor aitsi cäñcan-ne : #12b te ...
 725. PK AS 7F | b1 | 15: ... ; sn(ai)tse mäsketrä ; entseṣṣe ṣpä cäñcan-ne ; āyor aitsi alyeṅkäṃ(ts :) ...
 726. PK AS 7F | b2 | 1: (mā ā)yorne ; (ri)ttäṣṣeñca tākan-ne : #14b ...
 727. PK AS 7F | b2 | 5: ... ā)yorne ; (ri)ttäṣṣeñca tākan-ne : #14b ket ra nta kca ; aiṣṣäṃ ...
 728. PK AS 7F | b2 | 17: ... ; tūsa snaitse mäsketrä su ; yāmorsa yärpontaṃts : #14c mā ākl(y)i ...
 729. PK AS 7F | b2 | 20: ... ; mā yāmorsa yärpontaṃts : #14c ākl(y)i yāmu ; m· /// (; ...
 730. PK AS 7F | b3 | 11: ... ; kektsentsa skwassu ; mäsketär tne palskosa ; kuce ṣarm tūne tu ...
 731. PK AS 7F | b4 | 3: ra ; skw(a)ssu no palskosa : #15b kuse no ...
 732. PK AS 7F | b4 | 15: ... skwassu ; mäsketär tne makā-yäkne ; no skwassu kektseñtsa : #15c yarpo ...
 733. PK AS 7F | b5 | 3: palskosa ; skwassu no kektsentsa 15 intsu no wnolme ...
 734. PK AS 7F | b6 | 8: ... #16b kuse no su wnolme ; kektseñäṣṣe ; sakusa skwassu ma rano ...
 735. PK AS 7F | b6 | 20: ... pälskoṣṣe : #16c pern= eṅkälpatte ; ///
 736. PK AS 7G | a2 | 24: ... ; tänmaskentra cents onolm(eṃts ; yāmor nanautau :)
 737. PK AS 7G | a4 | 8: ... ce klautkesa ; śaul no ykāk nanautau : 18 kuse no cey ...
 738. PK AS 7G | a6 | 16: ... cai wnolmy aiśalyi ; kete yāmor nanautau ; ma rano śaul nanautau ...
 739. PK AS 7G | b1 | 15: ... ṣ kleśanma : #20c cents onolmeṃts ; yāmo(r na)nautau ; mā (rano) ...
 740. PK AS 7G | b1 | 18: ... onolmeṃts mā ; yāmo(r na)nautau ; (rano) wkä (śaul nanautau) ; ///
 741. PK AS 7G | b6 | 11: ... tetemoṣä ; yolo-were mäskenträ : #23a wätkāltsana ; yuṣona yndrinta ; mäskentär-me ...
 742. PK AS 7I | a6 | 12: ... #12c pos= oṃṣap su mäsketrä ; cewsa mäsketr auṣäp ksa 12 orotse ...
 743. PK AS 7I | b6 | 18: ... #17c amiśkäññe erṣeñcai ; reki sū nemce= klyauṣäṃ (: 17 ekñiññenta yänmā-)
 744. PK AS 7J | a3 | 8: ... ; wnolmentse ṣek cpī mäsketrä 19 cpī taurä mā tweye ; kektseñäśc ...
 745. PK AS 7J | a3 | 11: ... cpī mäsketrä 19 mā cpī taurä tweye ; kektseñäśc ma wa= tswetär ...
 746. PK AS 7J | b1 | 18: ... ṣpä ; wlaiśke pautarṣke : #2b (mā ṣpä cmelane ; māka-yäkne ce)|w
 747. PK AS 7J | b2 | 13: ... mäsketär-ne ; yoktsi enepre 2 pretenne su ; tänmasträ cpī yāmorntse ; ...
 748. PK AS 7K | a4 | 3: /// #34a (–)rak arañcmeṃ ; po ārseṃ sā(mpa)tsi • #34b päst ...
 749. PK AS 7K | a6 | 13: ... k(r)a(son)e ; cey am)iśkaṃ nyatsessoñcä 36 kca yaikoṣä ; aknātsaṃñ(e t)e ṣarmtsa ...
 750. PK AS 7K | b2 | 6: ... • #38c ce läklentaṣṣe ; werkemeṃ tsälpoṣ 38 (||) (ni)ṣ(kr)amatne || || ...
 751. PK AS 7K | b4 | 10: ... ; yamaskeṃ yolo • #2a waṣ(m)o (mā nesaṃ-ñ) ; srukalyñeṣṣe ime ceṃts ; ...
 752. PK AS 7L | a1 | 18: ... srukalyñeṣṣ= ; īme onolmetsä ; nesall(e ṣai • #4c) /// (ṣeme-ykne lkālyi ...
 753. PK AS 7L | a6 | 18: ... – n ; muskālläññe kärsormeṃ ; kca mrausknātär • #8b kau ///
 754. PK AS 7M | a5 | 10: ... #21c ktsaitsäṃñesa ksa ; läkle olypo nesäṃ 21 kaklāyaṣ kemi ; laṃtse ...
 755. PK AS 7M | a6 | 7: ... • #22c nittaṃ ke(k)ts(e)ñe ; ktsaic(e)ṃt(s) ksa (śā)r (tsa)ṅka(ṃ) (22) #22d – ...
 756. PK AS 7N | a1 | 11: ... – (cmela)n(e) : mele(ṃ)ṣṣe indri cpi kauṣträ : kektseñmeṃ c(p)i
 757. PK AS 7N | a2 | 7: karttse were yaṃ kektseñmeṃ cpi yolo warṣä(ṃ)-ne kälymi-kälymi ṣäp cpi papāṣṣorñeṣe were ...
 758. PK AS 7N | a7 | 15: ... ; yamaskeṃ yolo (:) #2a waṣmo ma ne(sn ; ñ)i (sru)|(ka)lyñe(ṣ)ṣ=
 759. PK AS 8A | b5 | 7: ... kete ñemttsa pwarne hom yāmäṃ su walke naṣṭa || rohiṇi näkṣātärne 〈pä〉knāträ ...
 760. PK AS 8A | b8 | 17: ... hom yama(ṣä)le kete ñemtsa yāmä〈ṃ〉 su wal(k)e śawaṣäṃ 7 || maghaṃne sanaṃt(s)e ...
 761. PK AS 8B | a3 | 20: ... āśe kärs{n}ālya kete ñemtsa yāmäṃ su walke nkelyñene yaṃ 15 || purvvaṣātn(e) ...
 762. PK AS 8B | a5 | 21: ... su 〈n〉ta kca ketara yolo yāmtsi camp{ä}ṃ • 〈23〉 || purvvabhadravatne • ...
 763. PK AS 8C | b5 | 11: ... no lu{}p{ṣ}ale ate ra tsa yaṃ lkā〈ṃ〉-ne ksa 10 || kwri āñme ...
 764. PK AS 13E | a7 | 3: ; (– –)sa ksa t(a)ppaṃ-ne ; mā sāu tsāk(n)aṃ snai-träṅko ...
 765. PK AS 13E | a7 | 5: ... (– –)sa ksa mā t(a)ppaṃ-ne ; u tsāk(n)aṃ snai-träṅko : krentaṃts wräntsaitse ...
 766. PK AS 13E | a7 | 14: ... wräntsaitse ; kartse kuse yāmsäṃ ; tw= ololle ///
 767. PK AS 13E | a8 | 7: ... (– –) – ; ywārc eṅkälñe trikṣäṃ : su tu aiśamñe ; ...
 768. PK AS 13E | b3 | 3: r(int)s(e) kälymiṃña(na) (mā) yp(au)nane ñäkcīyana riṃmpa tasemane täryāka wī ...
 769. PK AS 16.1 | b4 | 9: ... po praśye lkālyi khadyotänta lwasāṃts w(e)k – (–)
 770. PK AS 16.2 | b2 | 12: ... tane t(e)ri ste ente pañäkti śaiṣṣene tsämoṣ tākaṃ • twak māka krätayuk ...
 771. PK AS 16.4.1 | a1 | 3: /// (yar)k(e) yāmtsiś nesäṃ ///
 772. PK AS 16.5 | b2 | 1: /// : ce pkwalñesa wesäñ nai kartse ...
 773. PK AS 16.5 | b3 | 7: ... ce lāntäś weṣṣäṃ || spālñene ||
 774. PK AS 16.5 | b4 | 4: /// somotkäññe täṅwaṃ sū : cwī nta ksa kurpelle memī(yoṣ)
 775. PK AS 16.7 | b2 | 6: /// (lyka)śke kärśi-ñ ra kektseñ śāmane ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ...
 776. PK AS 16.7 | b2 | 11: ... śāmane mā ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ///
 777. PK AS 16.7 | b3 | 10: ... ram no po śaulanma rintsatai : tañ ṣai pauśye mā ra pet
 778. PK AS 16.7 | b3 | 14: ... rintsatai : mā tañ ṣai pauśye ra pet
 779. PK AS 16.7 | b5 | 12: ... pälskontse prākre akṣāsta arañcäntse pratiṃ wsāsta
 780. PK AS 16.7 | b6 | 13: ... pelaiknene ostmeṃ lantsi pkwalñe īte yamu-c : ñem ñiś
 781. PK AS 16.7 | b7 | 3: /// (tärr)ek ri pālkau-c kuce ñi keśne ṣamāññe : ...
 782. PK AS 17A | a2 | 18: ... kektseñe ; po tu nta ksa (m)ā nesäṃ ; lkā|lñe
 783. PK AS 17B | a3 | 4: ceu ka kulātsi ta(rka)m stināskemtär arañc ṣañ : läkleṣṣana ...
 784. PK AS 17B | a3 | 11: ... arañc ṣañ : läkleṣṣana lykarwane ; cä(m)p(em wes) s·· nessi : 1 ...
 785. PK AS 17B | a4 | 10: ... pilkosa lkāskemane weṣṣäṃ || meñameṃne || no mā(ka) ārttau sū ;
 786. PK AS 17B | a6 | 14: ... ; wäntarwa cäñcarona ; ceu preke (:) #2a
 787. PK AS 17B | b2 | 8: ... ; ceṃtsa ṣek sū aulāre ; – – – (2) || tumeṃ ...
 788. PK AS 17C | b4 | 4: poñ twe täṅwaṃñu ; m(ā) p(i) prukṣtar ñissa nta • #1a ...
 789. PK AS 17C | b5 | 16: ... 1 kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ ; ceṃ klāwi (wä)rpātai : #2a prāṅkasta ...
 790. PK AS 17C | b6 | 6: ... soya(ṣṣ)e – – ñe : #2b ñī pals(k)o wā(yasta) ; cīne meṅki ...
 791. PK AS 17H | b3 | 4: palskw indrinta pulāwat #1b toy nta kca ikenta ; krentäṃts ...
 792. PK AS 18A | a5 | 1: yotītär tusa mäntañyenträ pañäkte klyauṣa nāksate ...
 793. PK AS 18A | b2 | 2: yaṣṣāte-nemeṃ wsā-ne • pakwārentsa myāska-ne : ceu ...
 794. PK AS 18A | b3 | 3: skarāre-ne kampāl päst kalatar matsisa kauc laṅkäm-cä upanandenmeṃ ...
 795. PK AS 18A | b3 | 14: ... laṅkäm-cä upanandenmeṃ kampāl päst ñaṣṣi sū wsā-ne ot śrāddheṃ aśrā|ddheś
 796. PK NS 22 | a4 | 3: ... – – ṣṣe(ṃ) tsätkwañceṃ : #1a ṣp su cämpamo ; kreṃt pelai|(kne
 797. PK NS 22 | a5 | 4: ... (au)rce : #1c silyñe yänmāṣṣäṃ ; pälkan-ne wert(sy)ai|(ne
 798. PK NS 22 | b3 | 2: /// #4b (kuśala)pākṣne ; ṣp cämpyare st(a)matsi : #4c kärs(ā)nt(e ...
 799. PK NS 22 | b6 | 3: ... ; palskosa) kreṃt pelaikne : #6a m= āykemanentse ; laṅtse taka|(rṣkäññentse)
 800. PK NS 24 | b3 | 2: /// w(e)lñenta : #31a ārtoymar mā weñim ; buddhavacaṃ śastarmaś ...
 801. PK NS 24 | b3 | 4: /// w(e)lñenta : #31a mā ārtoymar weñim ; buddhavacaṃ śastarmaś ; ya|(mim)
 802. PK NS 24 | b4 | 6: ... ; sū śaul śpālmeṃ : #31c no kante pikwala ; snai-pelempa rittoṣ
 803. PK NS 25 and 26 | a4 | 8: ... ; ṣek ñi tākoy yolaimpa ; (t)riwoymar : #30c yūkoym w(e)ta kl(eśaṣṣai ...
 804. PK NS 25 and 26 | a5 | 8: ... rittauwa ; kuse we(l)ñ(e)nta : #31a ārtoymar mā weñim ; (buddhavacaṃ śastarmaś ...
 805. PK NS 25 and 26 | a5 | 10: ... kuse we(l)ñ(e)nta : #31a mā ārtoymar weñim ; (buddhavacaṃ śastarmaś ; yamim) ...
 806. PK NS 25 and 26 | b1 | 11: ... kauṃ ; sū śaul (śpā)lme(ṃ) #31c no kante (pi)kul(a)sa ; snai-(pelempa rittoṣo ...
 807. PK NS 25 and 26 | b3 | 2: larauñe ; yamīmar muskātsiś ; po krentaunaṃts : ...
 808. PK NS 27 | a4 | 8: ... : #21b kauṣ(e)ntai ra sanaṃne ; wer ścono wṣīñä (nta ; tarkoym) ...
 809. PK NS 27 | a6 | 11: ... eṅku : #22c papāṣṣorñe aiśam(ñ)e (ompalskoñe marsoym snai mīyä)ṣ(lyñ)e : 22 pra(kīrṇakavārg) ...
 810. PK NS 27 | b2 | 16: ... –)ññes= āk paṣṣīm(a)r ; /// #24b (mā tse
 811. PK NS 27 | b5 | 10: ... tā ; karsoym kektseñ kautātsai ; (mā treñcīmar 2)5 paikalñesa aśvavārg ; colaṃ ...
 812. PK NS 28 | a3 | 8: ... śīlo ; (wätkau rano poyśinmeṃ ; ceu tarkoym : #13c śa)k-karmaṣṣai ytāri ...
 813. PK NS 28 | a6 | 11: ... ; mīyäṣṣälyñe : #15b mamā)ntau palskosa ; ñi(ś) /// (ṣä)|rmame(ṃ)
 814. PK NS 28 | b2 | 17: ... eṃṣke) alyek śaiṣṣene ; yā(mors= olpo nesäṃ ; karsoṃ wnolmi 16) (śraddhavā)|rgṣe
 815. PK NS 28 | b6 | 5: sälyai(no ; prā)k(r)e ysomo eñcīmar ; {mā āk} kulo(ytär-ñ : 18 paramārthä pelaikne ...
 816. PK NS 32 | a5 | 13: ... tumeṃ brāhmaṇi ālyaucempa plāc akṣ(ā)re • te tot amāskai ste kuse pärnāññana ...
 817. PK NS 32 | b5 | 19: ... wäntarwa kuse ; aiṣṣäṃ āyor #2a tu māka ; ākteke ste ; ...
 818. PK NS 32 | b6 | 23: ... śle smīlñe pilkosa brāhmaṇeṃ rupne lkāskemane cek warñai pärskau
 819. PK NS 36 and 20 | b3 | 2: śconiye sū ksa nesäṃ kuse ñi(ś) maiyyasa ...
 820. PK NS 39 | a3 | 4: ... –)[ñ](\) ; orocci arṣaklañ • #43a wsäṣälyi ; aiśmontsä śāmnantsä : #43b ...
 821. PK NS 39 | b1 | 7: ... ; ontsoytte lkāskau ṣek • #49b kärsnaträ ; krentaunaśc kawo ñi #49c ...
 822. PK NS 355 | a2 | 1: /// twe prāskat || brāhmaṇ(i) ///
 823. SI B 119(2) | b4 | 6: (a)kṛtañ ca pāpakam • yāmor yär(p)o(tstse yāmor) yo(lotstse) ///
 824. THT 1 | a3 | 2: /// näksenträ mäskeṃntr eṃṣketse #77b s ///
 825. THT 2 | a2 | 1: /// (mā) sū nesäṃ kuse onwaññe tākoy 80 ...
 826. THT 3 | a1 | 7: ... iyaṃ ypaunane māka wnolmeṃ kauseṃ : (t)n(e) śak kre(nta yā)mo(r)nt(a) yākṣi maiyya ...
 827. THT 3 | a6 | 7: ... : wnolmi – ·e snai spelke mrauskalñ= ersenträ 90 klyauṣa pūdñäkte plāc ...
 828. THT 3 | b1 | 2: 92 śwoṃ ālyauce okonta lwāsa – – ...
 829. THT 3 | b1 | 9: ... okonta lwāsa – – cew preke snai-pele yāmṣyeṃ : cwi lānte – ...
 830. THT 3 | b4 | 11: ... wāska – – – ·k· – – : – – – – ...
 831. THT 3 | b5 | 2: lmpa spänteträ 95 makte ña(re) tne pännowo ...
 832. THT 3 | b6 | 25: ... totk= āttsaik su ṣp laklempa rittowo no wnolmy aikenträ : śa
 833. THT 3 | b7 | 13: ... prentse mant śāmnaṃts śaul nakṣtär : (mā) stemye ksa nesäṃ śaulantse (la)kl(e) snaitse ...
 834. THT 4 | b2 | 5: ... (snai) tsnamñe : #31b yāmornts= oko nakṣtär ; yāmo ///
 835. THT 5 | a1 | 10: ... ñiś mrauskāmai : kā ye(s ri)ntsi campcer pel= ostaṣṣ(e) totkā yärm (6)5 ...
 836. THT 5 | a5 | 3: yśi karuntsa tañ ñyātstse śolantse : mā r= ...
 837. THT 5 | a5 | 7: ... karuntsa mā tañ ñyātstse śolantse : r= asānmeṃ laitalñe ceṃ sklok ptārka ...
 838. THT 5 | a6 | 11: ... pudñäkte teki ktsaitsñe srukalñe 68 toṃ tākoṃ śaiṣṣene mā ṅke tsaṅkoy pudñäkte ...
 839. THT 5 | a6 | 14: ... srukalñe 68 toṃ mā tākoṃ śaiṣṣene ṅke tsaṅkoy pudñäkte : toṃ ñyatstse
 840. THT 5 | b1 | 1: ktsaitsäññe yänmāṣṣäṃ : kreñc no c· ...
 841. THT 5 | b8 | 7: hiśt twe tākoyt ktsaitsäññe kärpye yakne klyomo : yolai erepate twe yamaṣṣeñca ...
 842. THT 8 | a1 | 2: – – (pal)sk(a) yśelmy· ·k· cc· mā sak onwaññe ...
 843. THT 8 | a1 | 6: ... – (pal)sk(a) mā yśelmy· ·k· cc· sak onwaññe – – – – ...
 844. THT 8 | a2 | 5: ... – – klinaṣṣäṃ ṣañ śāmna rintsi no nta su ceu rilñemeṃ oko ...
 845. THT 8 | a4 | 9: ... kuse tsälpoṣo kärkkāllemeṃ yśelmeṣṣe : ket ///
 846. THT 8 | b4 | 2: – – meṃ yakṣanmeṃ : mäkte ṣañ cwi palskontse ...
 847. THT 9 | a1 | 1: eṅkl aknātsaññe tu ṣp – kare ...
 848. THT 11 | a4 | 3: ñcai laute kätkoytärme : laute kätkoṣ meṃsenträ nraintane ...
 849. THT 11 | a6 | 10: ... nanw alyeko ślok weña mäkte witskaṃts mīlar kälpauwantso : kärstau rano stām ...
 850. THT 11 | a7 | 3: stäṃ wṣīlñentasa sälkoṣäṃts : sportoträ läklentaṣṣe cākkär wrotse ...
 851. THT 11 | b3 | 7: ... : saṃsārṣṣe stām laukaññe yokye kleś tärknanne klaiksatsi nta : war yokaiṣṣe ...
 852. THT 11 | b5 | 7: (kleśa)nmaṣṣi lwāsa cwi maim pälskone skwaññenträ arsenne 93 yokye kleśo miyäṣṣäṃ – ...
 853. THT 12 | b5 | 2: 28 tne sāṃksa tot nesäṃ ṣamā(neṃts) /// ...
 854. THT 12 | b7 | 9: ... – isa : ceu kerekauna wnolme melyan-ne : (wce śl)ok ///
 855. THT 13 | b8 | 2: /// – ñake : yama ///
 856. THT 14 | a1 | 2: /// (wā)ṣmoṃts perāk appamāt po ṣañ śāmnaṃts • ...
 857. THT 14 | b2 | 1: /// (m)ā (t)oṃ nesäṃ ṣotrūna : mā r= ...
 858. THT 14 | b2 | 5: /// (m)ā (t)oṃ nesäṃ ṣotrūna : r= ālyekepi (śka)-maiyyants= akalṣlyepi 13 weña ...
 859. THT 14 | b3 | 2: /// (ke)kts(e)ñ palkṣträ saksa ṣp aiksnar · lkäntsan-n(e) ...
 860. THT 15 | a5 | 10: ... (eroṣ pi)lko aṅkaiṃ ṣe·eṃ /// /// (mā niśä kc= ālye)k (t)ot nrai lkāskau ...
 861. THT 15 | b2 | 5: ... ntasa /// /// lñeṣṣe pīlene kätkreṃ cūrṇ nesäṃ /// /// pāṣṣorñeṣṣe śaul ...
 862. THT 15 | b5 | 6: ... ·k· : lutaskentr ostmeṃ (käṣṣinta mske)nträ – t – mpätoṃ laṃṣūna lāṃṣtsi ...
 863. THT 15 | b8 | 5: ... t·o ·o ñ· /// /// sku ñi nesäṃ – – – 19 ...
 864. THT 16 | a1 | 5: /// (ne)ṣmye nāki krentäṃ śāmnaś tu walke tswetär nta : /// ...
 865. THT 16 | a6 | 16: ... nakṣtär kuse pä(llālyi) /// /// k rame(r) – – – –
 866. THT 17 | a2 | 13: ... (keklyauṣwa eṅku pelaiknenta) ṣaim po märsāwa tlanatärñ pe –
 867. THT 17 | a6 | 14: ... ṣeyeṃ tesar ṣ nāki krentäṃtsa : ñiś kc= ālyek cot nrai lkāsko ...
 868. THT 17 | b4 | 4: (ṣṣe pī)l(en)e (kätkr)eṃ (m)ā (cū)rṇ (n)esäṃ mā – – – ...
 869. THT 17 | b4 | 7: (ṣṣe pī)l(en)e (kätkr)eṃ (m)ā (cū)rṇ (n)esäṃ – – – mā ṣälypenta śodhanta ...
 870. THT 17 | b4 | 8: ... (cū)rṇ (n)esäṃ mā – – – ṣälypenta śodhanta 16 papāṣṣorñeṣṣe śaul cwi ...
 871. THT 17 | b7 | 5: /// l(utask)en(tr) ostmeṃ käṣṣinta mskentär – (t campät toṃ laṃṣūna lāṃṣtsi) ...
 872. THT 18 | a4 | 13: ... /// stär käṃtwāṣe ceu (p)eretämpa eṣe
 873. THT 18 | a6 | 6: ... ltwaṣ·e /// /// ñem ra klyaussi ṣ sū ramer kälpāṣṣäṃ
 874. THT 18 | b4 | 1: rmer sāṃtke nesalle : kre – ...
 875. THT 18 | b7 | 18: ... – – – y·ene : cañca
 876. THT 19 | a1 | 13: ... läklenta : ket toym läklenta lkātsi ///
 877. THT 19 | a3 | 12: ... hastake ñem ostmeṃ ltu sū pudñäkteśca ton ai·o ///
 878. THT 19 | a4 | 10: ... y(āmṣi)trä • mälläṣṣitär sū eṅwa pratinta ñiś ··ā – to ///
 879. THT 19 | a5 | 7: ... – – waike weskeṃ śakkeññi • cets waikesa paucciṃ ///
 880. THT 19 | a7 | 13: ... s tu tīrthi yūkaṃ tusa weskau (waike) • – ·s· – poyśi ...
 881. THT 19 | b8 | 1: /// (mā tä)rkoṣne tarkoy no cau tärknāmane śanmästrä ...
 882. THT 19 | b8 | 8: ... tä)rkoṣne tarkoy no cau tärknāmane śanmästrä no mäntrākka klyomoṃ tärkanaṃ tärkauw tākaṃ ...
 883. THT 20 | a2 | 3: /// re käskor sū tusa l· pa /// /// ...
 884. THT 20 | a8 | 9: ... /// /// (pe)laikne lareṃ weṃ no eñcareṃ empreṃ weṃ (n)o (m)ā
 885. THT 20 | a8 | 14: ... no mā eñcareṃ empreṃ weṃ (n)o (m)ā
 886. THT 20 | b2 | 3: /// (em)p(reṃ) w(e)ñi waike 65 /// /// mā palyśitär ...
 887. THT 20 | b2 | 6: ... w(e)ñi mā waike 65 /// /// palyśitär mā r= āl(y)eṅ(kä)ṃ mīyäṣṣi :
 888. THT 20 | b2 | 8: ... waike 65 /// /// mā palyśitär r= āl(y)eṅ(kä)ṃ mīyäṣṣi :
 889. THT 20 | b3 | 8: ... mauṃ kä /// /// ślek alyekne pälyśalñe kalallaṃ :
 890. THT 20 | b6 | 10: ... āṃtpiś kartse ṣañ śl= ālyeṅkäts ka weścer krent
 891. THT 20 | b7 | 8: ... osta /// /// stmau krent saṃvarne śaula(ṣṣa) p(ro)sky= īwate mā pyā
 892. THT 20 | b7 | 12: ... krent saṃvarne mā śaula(ṣṣa) p(ro)sky= īwate pyā
 893. THT 22 | a2 | 8: ... (walo eṣe) retkempa : stāmaṃ pratiṃne ṣ nänok śanmäṃ ciś retke 64 ...
 894. THT 22 | a3 | 17: ... mäske(tär 6)5 ṣñār ekñentasa soytsi lāñco campe(ṃ : )
 895. THT 22 | b7 | 18: ... kektseṃne nraiṣṣana 75 ṣeme akṣār ṣpä ///
 896. THT 23 | a6 | 17: ... po rinasträ : krentaunane cwi larauñe ṣañ śaulne waipeccene se śrāddhe auspa ...
 897. THT 23 | b4 | 7: ... se pilko ste prākr= eṅku : nesn āyor mā ra telki kartse ...
 898. THT 23 | b4 | 10: ... prākr= eṅku : mā nesn āyor ra telki kartse yāmor yolo yāmor ...
 899. THT 23 | b4 | 18: ... telki kartse yāmor yolo yāmor āntpi nesteṃ 22 yes no śakkeññi snai ...
 900. THT 23 | b5 | 12: ... aksaścer wnolments āyorntse palauna : ñäś yesaññe wase yokalle rekaunaṣṣe : mā ...
 901. THT 23 | b5 | 17: ... mā yesaññe wase yokalle rekaunaṣṣe : tañ kc= āyor aille nesau mā= ...
 902. THT 23 | b7 | 15: ... śloko ānandeṃśco kreṃnt ārth vyañjantsa 24 no pakwāri ñäkcye śaiṣṣene yanenta : ...
 903. THT 23 | b7 | 24: ... śaiṣṣene yanenta : aknātsaṃ no cai pällānträ āyor ailñe : ta
 904. THT 23 | b8 | 21: ... weña ānandeṃśco yolo pkwalle yolaiṃmeṃ ṣek twe krämpetar 25 pakwār= entsesse papā
 905. THT 24 | a1 | 2: (papā)ṣṣorñe papāṣṣu : mā cai nta ynakteṃ ...
 906. THT 24 | a1 | 4: (papā)ṣṣorñe mā papāṣṣu : cai nta ynakteṃ (tä)nmaskentra wnolmi ///
 907. THT 24 | a3 | 4: śateñ wnolmi cai śaiṣṣe kca ynāñm yā(m)oṣ : kre(nt)aunacceṃ ...
 908. THT 24 | a4 | 1: (mā) =lyek cmelne sāle priyeṃ : pkänte ...
 909. THT 24 | a5 | 9: ... kus= āmoksa trikoṣ cai po śaiṣṣe ṣäṃ(ṣ)y(e)nträ : kuce ñäś /// /// ...
 910. THT 24 | a5 | 18: ... /// mar te ks= āl(y)ek po ///
 911. THT 24 | a6 | 4: (a)ylaik : ṣañ amoksa k· ·y· – – – mā ...
 912. THT 24 | a6 | 7: ... mā k· ·y· – – – no yamaṣyenträ karmapat /// /// tkne ...
 913. THT 24 | b3 | 10: ... – – aiśe(ñca)ñ : kektseñts= ekñinta (mä)ṅ(k)ān(tä)r-me cek warñai (:) kreṃnt (ś)aul ...
 914. THT 25 | a3 | 9: ... solme kalpa(nma) /// /// r·e : cwi yāmarntse oko ā – – ...
 915. THT 25 | a7 | 17: ... cesa śāyau ñiś yekte perne : nw ayune mäkte yaṃ ///
 916. THT 25 | b3 | 5: /// yāmṣa yarke takarṣkñesa : cwi tāka cek cme(lne) /// /// pintwāt ...
 917. THT 26 | b2 | 5: /// sārmnaś • totka sārm śūwaṃ ///
 918. THT 27 | a2 | 4: /// (tu)sa tw= ānanda mäsketär läklessu mā ra klaiksotar 61 ...
 919. THT 27 | a2 | 7: ... (tu)sa tw= ānanda mā mäsketär läklessu ra klaiksotar 61 po ñäktets śāmnats ...
 920. THT 27 | a3 | 4: /// (ya)rpo wrotse tne po wnolmeṃmeṃ : tākaṃ k= ānanda ...
 921. THT 27 | b8 | 4: /// ñiś caukamai kca ra walāmai kca mā ttsa yāmṣamai ...
 922. THT 27 | b8 | 8: ... caukamai kca mā ra walāmai kca ttsa yāmṣamai : kuse yesäñ wäntre ...
 923. THT 28 | a6 | 4: /// ṣañ sarrīwenta : 1 āyor mā ra telki yamalñe – ...
 924. THT 28 | a6 | 6: ... ṣañ sarrīwenta : 1 mā āyor ra telki yamalñe – kwälñe nesäṃ ...
 925. THT 28 | a6 | 12: ... telki yamalñe – kwälñe nesäṃ :
 926. THT 28 | a7 | 7: ... ·i : memyas makci ono(l)meṃ po-yknesa tuntse ·s· – 2 temeñ petwe ...
 927. THT 28 | a8 | 8: ... s· lintse se (p)ilko tsäṅkau ṣai maiy· ·e – mā tsirauñe mā ...
 928. THT 28 | a8 | 11: ... tsäṅkau ṣai mā maiy· ·e – tsirauñe mā –
 929. THT 28 | a8 | 13: ... mā maiy· ·e – mā tsirauñe
 930. THT 28 | b2 | 8: ... k lakle śaul ṣpä tem·· ṣuktante kautsi yā – (:) toṃ epiṅte ...
 931. THT 28 | b7 | 10: ... keś ṣeṃ waiptar ypaunane : akalṣlyets pw aiśamñe aksa
 932. THT 29 | a2 | 5: /// w(er)tsy(ai)ne weña kätkr= ārtho : caukate arthaṃma palskone ākṣa ///
 933. THT 29 | a8 | 8: ... pyāmtso warkṣältsa ñiś yesäṃ pānto : walke ṅke ñiś ksemar tu postäṃ ...
 934. THT 29 | b1 | 3: /// (l)k(ā)tär ṅk(e) ṣ ñiś tu lkālle 15 somo ...
 935. THT 29 | b4 | 7: ... ytārisa poyśinta kätkanaṃ tāksa arhānti : tirthets pärnāññets mā ///
 936. THT 29 | b4 | 10: ... tāksa arhānti : mā tirthets pärnāññets ///
 937. THT 30 | a1 | 10: ... makāykne tu yparwe palsko kaunāṃne : nesäṃ läklentameṃ tsälpālñe po-yknes= eṃṣketse : ...
 938. THT 30 | a1 | 20: ... eṃṣketse : cai tot wrocci rṣāki lklenta nautṣar= eṃṣketse : mā wat ...
 939. THT 30 | a1 | 24: ... rṣāki mā lklenta nautṣar= eṃṣketse : wat nai
 940. THT 30 | a7 | 11: ... ytārasa mokṣ cai ñäskentär tu – klpāskeṃ 26 ñi no ytārye ākṣusa ...
 941. THT 31 | a6 | 22: ... te mant kärsaurmeṃ : appamāt yamaskentär yśe
 942. THT 31 | a8 | 4: me pudnäkt= ānaiśai ranw aiku kärsau ñy akalṣle : ...
 943. THT 32 | a1 | 4: /// kärsormeṃ : appamāt yamaskenträ yśeñcañ a
 944. THT 32 | b7 | 3: /// nta swāräṣṣat soytsi cämpyāsä : ñake n= ostme(ṃ) ...
 945. THT 32 | b8 | 4: /// ·änt pintwāt śaitsisa kakonta te – (:) rīta – ...
 946. THT 33 | a5 | 8: ... rintär waipecc= ekñenta : takarṣkñesa mrauskalñesa ṣpä sū wteṃtse kraupalle 2 ostä ...
 947. THT 35 | b3 | 2: kuse pästa tättāträ wase ///
 948. THT 37 | a2 | 1: – – – ket ra tne käṣṣi lkāṣle ///
 949. THT 37 | b3 | 4: – ṣṇe klyenträ krentauna klāsträ ///
 950. THT 38 | a2 | 2: ṣṣai wlaṅkä k·a ///
 951. THT 40 | b2 | 5: /// saim wästa : eśne tsatsākau ///
 952. THT 41 | a2 | 4: no yneś yāmoṣ satāṣṣaṃ 9 śtarcce dhyāṃ kuse yneś ...
 953. THT 41 | a3 | 5: mäsketär • toṃ ṣärmnasa satāṣlñe cets nesäṃ 10 mākceu ykeṣṣa kektseñe ...
 954. THT 41 | a4 | 3: ślek vipākak • no sāu satāṣlñene yaṃ ṣaṣälne 11 ...
 955. THT 41 | b1 | 10: ... : ṣkas piś no wat ṣaṃṣtär po solme : olypo no ṣäṃṣalñe ...
 956. THT 42 | a3 | 3: /// nmasa onmiṃ yāmṣa – kṣānti mā takās 19 ...
 957. THT 42 | a3 | 6: ... nmasa onmiṃ mā yāmṣa – kṣānti takās 19 srukās entwe āṃtpi piś ...
 958. THT 42 | a5 | 9: ... su cwi wer ścon= arṣāklaine mäntak carka 21 śarsa tw= ārṣāklo ceu ...
 959. THT 42 | a5 | 16: ... carka 21 śarsa tw= ārṣāklo ceu kuṣānti yāmṣäṃ ñiś tremeṃñ pruśiya : ...
 960. THT 42 | a7 | 24: ... ñṣīträ : ostmeṃ ltu sam ṣeyä campya ///
 961. THT 44 | a2 | 14: ... śerwe śak kauṃ lwāsa kautsi nauṣ campi : tu ///
 962. THT 44 | a4 | 1: – – /// /// ·ā ·ikentse cwi spärkālñe ...
 963. THT 44 | a5 | 15: ... yā /// /// ·yp· ts· kuse ṣe ///
 964. THT 44 | b2 | 9: ... /// /// ·auñe : cai tne tallaṃ perpett= ai ///
 965. THT 44 | b8 | 1: /// : su nauṣ campya pāṣtsi anaiśai ṣamāññe ...
 966. THT 44 | b8 | 12: ... anaiśai ṣamāññe 62 mā= cārne spārta yakne tiri krent yāmṣate : p· ...
 967. THT 45 | a1 | 4: – m w· st· ll· tsi ararc po ṣam· n· ...
 968. THT 45 | a4 | 23: ... näno nw aksaskaume pelaikn(e) ṣotri yāmci ///
 969. THT 45 | a5 | 4: nu – ·trä päl(sk)onta : tn= onuwaññe śāya nauṣ mā ra ...
 970. THT 45 | a5 | 9: ... : mā tn= onuwaññe śāya nauṣ ra śaiṃ ksa t= ompostäṃ kuce ...
 971. THT 45 | a6 | 3: ... 32 – ri – – – nesäṃ keṃ po yt· ne saṃṣārne ...
 972. THT 45 | a6 | 12: ... ne saṃṣārne e – – s srukām : piś /// /// · ...
 973. THT 45 | b4 | 22: ... – ryye te ṅke mā= psāl māskwo srūkalñe ///
 974. THT 45 | b8 | 14: ... l(·)o śaiṣ(ṣ)ene k·e kauc8 wän(tr)e t··ṅkowo no nśīt(rä) postäṃ : ///
 975. THT 46 | a3 | 14: ... /// na waipeccesa īte po : ṣ tu prutk· ///
 976. THT 46 | b2 | 20: ... klyauṣāso : sklok ket ra nai tsäṅkau ste kuse tne cmīträ mā ...
 977. THT 46 | b2 | 26: ... mā tsäṅkau ste kuse tne cmīträ srūko ///
 978. THT 46 | b3 | 8: ... saṃsār tsakṣträ yke postäṃ pwārs= ānityātṣe lipeträ ksa (:) /// /// āgatänta ...
 979. THT 46 | b3 | 12: ... lipeträ ksa (:) /// /// āgatänta śantinma balanma : ma nta ksa ...
 980. THT 46 | b4 | 2: brāhmaṇi lāñc wrocci mā etri 37 /// ...
 981. THT 46 | b4 | 5: brāhmaṇi mā lāñc wrocci etri 37 /// /// ·kañ plamasñ ...
 982. THT 46 | b5 | 3: troṅne eneṅka : wa cämpaume śale /// /// lñents= ...
 983. THT 46 | b5 | 11: ... /// /// lñents= āś papyākoṣ 38 su ksa l·pa raṅkas ·āṃ ///
 984. THT 46 | b8 | 5: s= empelye : mīta··y aikne späntelle mā r= ālyek·· /// /// ...
 985. THT 46 | b8 | 7: ... empelye : mīta··y aikne mā späntelle r= ālyek·· /// /// mp· – ...
 986. THT 48 | a8 | 4: ... ṣeṣṣe – – : wñāne poyśi naṃ ne ///
 987. THT 49 | b2 | 3: /// entwek āyor wasa 10 entses= aipu eśne sa ...
 988. THT 49 | b4 | 4: /// me weña om(p) ///
 989. THT 52 | b7 | 4: /// ṅk· mkte meñe rinasträ swañcaiṃ kroścana ///
 990. THT 57 | a5 | 1: /// tu källālle kuce mā yā ///
 991. THT 57 | a5 | 5: /// mā tu källālle kuce yā ///
 992. THT 57 | b2 | 2: /// lyye campäṃ ksa ///
 993. THT 58 | a2 | 1: /// śaul śalñe ///
 994. THT 64 | a1 | 3: /// ṣṣim läklenta : ñi kca ṣañ śāmna waste
 995. THT 64 | a5 | 1: /// (:) su nt= ālyekäśco ṣañ-añm pällātär 67 ...
 996. THT 64 | b1 | 4: /// tka ra cmela poyśi palāte : kuce ṣ no ...
 997. THT 65 | a5 | 2: (a)llek wat kuse cwi ///
 998. THT 66 | a2 | 2: /// ·m(a)r ; yat kauṣe(ñca wes #) ///
 999. THT 66 | a3 | 1: /// (mā) te lkāṣl= o(stmeṃ ; lnaskau) ///
 1000. THT 67 | b6 | 2: /// lñ(e) ; m(ā) cwi märselyi : empreṃtsñe – klä(–) ...
 1001. THT 69 | b3 | 2: ke kantwo ///
 1002. THT 69 | b6 | 3: (–) – sa nraine (te)mtsate cek cme(lne) ///
 1003. THT 70.a | b4 | 2: /// y·rm ·e – ///
 1004. THT 73 | b2 | 4: lyelykuwa 13 kātso (tparya) mā ra rukausa pw asāñcnesa ...
 1005. THT 73 | b2 | 6: lyelykuwa 13 kātso mā (tparya) ra rukausa pw asāñcnesa wawlāwausa pratsākaisa ...
 1006. THT 77 | a5 | 7: ... jāta(käṣṣe me)ske • || riññäktesa || lauke kca ; kätkau sū preke ...
 1007. THT 78 | a1 | 10: ... śpālme(ṃ) ṣai ; pāramitne āyorṣṣe ; no kulā-ñ palsko : krui ñke ...
 1008. THT 78 | a2 | 2: katkauña ; cakravārtñe #1d (|| lāntsa) weṣṣäṃ saswa ...
 1009. THT 78 | a2 | 12: ... saswa srukalyñemeṃ taisa ci kka kälpāmm ṣ nai ñake āyorsa plāc aksast ...
 1010. THT 78 | b2 | 3: /// rkattse klautkāwa twe ñi käṣṣi mäsketar twe
 1011. THT 78 | b3 | 2: (– –)ś (– – – – – – ...
 1012. THT 78 | b5 | 6: ... – )(·)l(·)ntsi : krui (twe re)kimeṃ pä(– – – – – – ...
 1013. THT 79 | 3 | 1: #1b wes cämpalyi ; erkattäṃñe kaltsi (tañ ...
 1014. THT 79 | 5 | 6: saswe wess eṅträ epe brāhmaṇeṃ ra tsak wes co(mp) ///
 1015. THT 80 | 5 | 3: /// nte yamaṣatai ·e ///
 1016. THT 81 | a3 | 15: ... aiśaumyepi ; olypo (·)anoyt{ä}r päst ; kwī|pe
 1017. THT 82 | b6 | 8: ... ākālksa : yaltse śaulanma ra ; ñi kca ynā|(ñmä)
 1018. THT 83 | 6 | 8: ... : saswa appakka (yakṣ)ī caimp skente brāhmaṇi päst ṅke śwā-ñ ce yolo ...
 1019. THT 85 | a2 | 6: weṣän-neścä ṣarya ammakki poññ āppai ñiś cempaṃts rakṣatsents aiṣṣäṃ || tane ...
 1020. THT 85 | a3 | 14: ... m(ñcu)ṣ(k)eṃ(śc weṣṣäṃ) larekka śāmna caimp skente ya|kṣī
 1021. THT 85 | a4 | 1: twe prāsk(at || brāhma)ṇi weskeṃ (mapi ...
 1022. THT 85 | a6 | 8: ... säsuwe)r(śk)e(ṃ) ; amāskai rilye • #1a ṣ keś (t)āsau ṣañ la(kle) ; ...
 1023. THT 85 | b6 | 12: ... soṃśka wesäñ ñake ṣarnene kekamu nest ṣ pāträ (lkā)lle nest || tumeṃ ...
 1024. THT 86 | a4 | 3: /// mañiye nes ṣp pātär lkālle nes || ///
 1025. THT 86 | b3 | 3: /// kälymiṃ sportotär ṣ tañ koynameṃ lare(ṃ reki) ///
 1026. THT 87.a | b1 | 2: ñke kallaṃ • tso·e ///
 1027. THT 88 | a6 | 16: ... mñcuṣke lareṃ pātär ramt : #1c wa ksa ṣ cwimp
 1028. THT 88 | b4 | 6: weṣṣäṃ pañäktäṃñe perneṣṣe akālksa rinsāte-ne traṅko yamas-ne p(o) (– –)k(·) läkleñ ...
 1029. THT 89 | a4 | 8: ... –) ; kotstseṃts parwa tat(w)āṅkau ; ketrāññe (:) #3c /// (14 syl. ...
 1030. THT 89 | b6 | 11: ... weṣṣäṃ lalaṃṣke ksā samp wek klyauṣträ tāmp nta ykāka śaumoṃntse ///
 1031. THT 90 | b5 | 4: /// (r)ekauna kauṃ-parki aksau-ne śwātsi
 1032. THT 91 | b4 | 16: ... cärkenta klāsträ po krentaunasa kekenu ste wesäṃ saswe ///
 1033. THT 92 | b2 | 3: ... – – – kamar)taññe ; ñem =ṣāṃ ste kākatsi #1d (kärsto)ṣ w(a){s}tsi ...
 1034. THT 93 | a3 | 1: weṣṣäṃ kca || nano candramukhe walo ...
 1035. THT 93 | a4 | 7: añmämpa ka weṣṣäṃ mäkte ñake tākaṃ ñi pele ste waike weṃtsi (tumeṃ ...
 1036. THT 93 | b6 | 2: śconiye su ksa nesäṃ ce śaiṣṣene kuse ...
 1037. THT 99 | b5 | 4: /// meṃ weṣṣäṃ || paṇḍurāṅkaññene || su nta ksa kälpāsträ wäntre : ...
 1038. THT 99 | b6 | 2: /// moym rīñīmar || yākṣe weṣṣäṃ kuce akālksa ...
 1039. THT 100 | a1 | 3: /// weṣṣäṃ mapi ca(mpät) c(e)u pito rīntsī kuce ñiś ...
 1040. THT 100 | a5 | 11: ... – – – (puwa)rne nauṣ yopu ṣpä akālk knelle starñ pañaktä
 1041. THT 100 | b2 | 10: ... – – – – ··s·ññ· : ñiś pratinmeṃ klyautkalyñe nesau : tusāksa ...
 1042. THT 103 | a1 | 2: – – ññu ṣ ñi prosko ///
 1043. THT 103 | a3 | 3: k· weñune walke p· nt· ///
 1044. THT 104 | a1 | 3: /// ssi mrestīwe kulāc warkṣäl (:) ///
 1045. THT 106 | 3 | 3: /// r tākaṃme ṣ ñi ///
 1046. THT 107 | a1 | 7: tāu oṅkorñ(ai) srañciyeṃ tappre kauś yey no nta totka rano parna präntsitär ...
 1047. THT 107 | a2 | 17: ... päksemane oṅkorñai lyāka tāka āktike lau ṣ masa : palska toyna ṣotruna ...
 1048. THT 107 | a4 | 5: tkārene aise mutkāttseś po tsuwa naumyeṣṣe bhājaṃne ite śama • ...
 1049. THT 107 | a6 | 6: ś sā oṅkorño tañ śwālya ste • pilycalñene lalālu laukito rṣāke ...
 1050. THT 107 | b1 | 5: mtsar : purwar ce pinwāt nai ñakta praṅkäsme : mai no ...
 1051. THT 107 | b2 | 16: ... epiṅkte śuddhawāsäṣṣi ñakti rṣākäññe weṣ yāmoṣ lauke stāna ñor lymāre • bramñikte ...
 1052. THT 107 | b3 | 16: ... kreś tākacer mant purwat oṅkarñai • tākacer wesi pokses posa śpālmeṃ rṣāke ...
 1053. THT 107 | b6 | 2: ṇākeṃ kälālyana nescer cwim nai tāṃ oṅkorñai ...
 1054. THT 107 | b8 | 23: ... se nomiyeṣṣe bhājaṃ rerinu starme epe • toy
 1055. THT 107 | b9 | 22: ... bodhisatve tāu oṅkarñai eneppre tättārmeṃ śukene tetreṅkoṣ palskosa yke
 1056. THT 107 | b10 | 14: ... postanu präthagjaññene pinwāt warpalñe tākaṃ • tot ñiś pintwāt warpalle nesau kossa ...
 1057. THT 107 | b10 | 23: ... pintwāt warpalle nesau kossa wāsaṃ kleśanma wikäskau • tumeṃ :
 1058. THT 108 | a2 | 19: ... tatās· – – – r amplākätte rittetärme o
 1059. THT 108 | a5 | 11: ... säsuśkaṃ poñes empreṃ ostmeṃ lantsi camñcer wat – – mpa : 1 ...
 1060. THT 108 | b8 | 21: ... āktike ṣey se auṣap āktike ste lkālye palsko pontas mäkte lya
 1061. THT 108 | b10 | 1: /// tu ñiś ñake aksaumme • ek ...
 1062. THT 111 | b6 | 2: /// cimpamñe tak(ā)ne || ///
 1063. THT 117 | b3 | 1: ket ra cäñcaṃ toṃ ///
 1064. THT 119 | b6 | 1: tesa ra tänmäst(rä) parna • mäkte ...
 1065. THT 119 | b7 | 2: ñtsa ṣotri lk(ātär 24) kosauk mā cmeträ ...
 1066. THT 119 | b7 | 7: ñtsa mā ṣotri lk(ātär 24) kosauk cmeträ ///
 1067. THT 121 | b1 | 4: rtse yāmorcce kca cämpeṃ yāmtsi 4(1) ///
 1068. THT 122 | b4 | 1: /// takärṣkäññe to ///
 1069. THT 123 | a2 | 3: po ekñiññenta ynāñmä /// /// : kälseṃ aiśaumyi ...
 1070. THT 123 | a3 | 7: ... kere /// /// snai wäste po pärna släṅträr ksa : mäntrākka ñä ...
 1071. THT 123 | a5 | 3: wāpau : tremeñ wā /// /// maści śūwaṃ ompe ...
 1072. THT 123 | b1 | 5: ṣṣar pkel twe erkätñe rinasta(r)·· /// /// kretaun(a) : pärnā ...
 1073. THT 126 | a3 | 1: – – lauke • srukau ///
 1074. THT 126 | b4 | 2: ··ṃ (•) nesäṃ kauṣenta ///
 1075. THT 127 | a5 | 7: ... pautoträ lyelyakorsa tsopän-ne 26 tsuwai śman-ne kāccaṃ wäntr= enestai tukästra • cpī ...
 1076. THT 127 | a7 | 7: ... sananäṃ • aiśamñe cpi mällasträ waipeccesa kāccaṃ snaitsäñ(ñ)esa ka – – –
 1077. THT 127 | b2 | 9: ... wälo waimene māskune nesau kekämu • cämpau ci klautkästsi wrocce rṣ(ā)k(eṃ)
 1078. THT 128 | a1 | 8: ... – – – – nn· • ra tsa yolain y(ā)m(o)r yamīträ ///
 1079. THT 128 | b2 | 2: – l· twe wärpnātar se pelai(k)n(e) enaiwaññe t· ...
 1080. THT 128 | b3 | 8: ... – – – – – – m(ā) waipecce mā ra yapoy mā l· ...
 1081. THT 128 | b3 | 10: ... – – – – m(ā) waipecce ra yapoy mā l· ///
 1082. THT 128 | b3 | 13: ... – m(ā) waipecce mā ra yapoy l· ///
 1083. THT 128 | b5 | 11: ... cī weskau mapi mārsat te • ñwet(sä)ññeṣ(ṣ)e ·ai ·e ///
 1084. THT 128 | b6 | 2: yamastuwe lantuññe kamārtaññe eṃṣke(ts)e ( • sä)swe ...
 1085. THT 129 | a3 | 2: /// rauwnolmeṃ ///
 1086. THT 130 | a6 | 1: /// aikemar a ///
 1087. THT 130 | b3 | 3: /// nāñm yāmar ///
 1088. THT 132 | a1 | 2: w(e)ṣṣäṃ weṣle yamaṣäṃ mā yamaṣle • witskaṃ ...
 1089. THT 132 | a1 | 5: w(e)ṣṣäṃ mā weṣle yamaṣäṃ yamaṣle • witskaṃ krentaunaṃ ///
 1090. THT 132 | b4 | 5: māneṃ ot te weña • ke ///
 1091. THT 133 | a1 | 5: · pälskoyy aiśewmye ; eṅkäl ṣäp yamīträ 9 sseyi pelki(ñ) – ...
 1092. THT 133 | a4 | 4: – tsī : #14a krent yamor yāmoṣäṃ ; cen (n)o śäccätsī pkate ...
 1093. THT 133 | a6 | 11: ... ; kreñcepi ste śaum(o)ntse : #18a ste waike weṣṣälle ; ku(c)e ///
 1094. THT 133 | a7 | 1: /// #19a (mā ku)l(p)elle klyeuṣälle ; rṣākentse rā wroccepi ...
 1095. THT 133 | b3 | 16: ... m·ṣ·entse cpī viśali ; śnoy tay (– – – – #26a) ///
 1096. THT 134 | a4 | 6: klu kuse śasträ kärsālle ket ārth ś· ///
 1097. THT 134 | a7 | 3: cents no takoime mänt yäknesā ynāñm i ///
 1098. THT 134 | b4 | 2: kī astre ynañmā mäsketrä amā ///
 1099. THT 134 | b6 | 6: ra śabdhsa yaitor apaśabdh no weñ(i) ///
 1100. THT 134 | b8 | 2: k·· nta weñi permā ///
 1101. THT 135 | 6 | 6: ... läkutsewña ste /// /// ṣäñ pyappyaintsa ///
 1102. THT 135 | b5 | 7: ... ṣkäss ñäkcyī śaiṣṣī /// /// waipeccentse ñe ///
 1103. THT 137 | b7 | 2: – – tsirewñe śi ///
 1104. THT 139 | a1 | 5: /// kā – tärñ säsuwaṃts no pes· ///
 1105. THT 139 | a2 | 2: /// ll· s(o)y ket rā mā pācer 32 ...
 1106. THT 139 | a2 | 6: /// ll· mā s(o)y ket rā pācer 32 śaumo snai ///
 1107. THT 139 | a5 | 5: /// yoträ stāma – ṣtsa srukālle ///
 1108. THT 140 | a2 | 7: ... ṣṣ· ne kaunn kaun ṣek ṣek /// ///y rā cämpämo : āñū ...
 1109. THT 143 | b2 | 6: /// 8 ma wär ma puwar keṃ ·ā ///
 1110. THT 146 | a4 | 4: ... – – – – ñi naki ///
 1111. THT 149 | a2 | 2: ñäññe kärsoṣ snai yparwäññe /// /// snai ...
 1112. THT 150 | b5 | 2: cmelntse nesamane po läklenta ///
 1113. THT 153 | b1 | 5: sk(e)ye pittsauṣṣe śäktāly(e) ra ///
 1114. THT 157 | a2 | 2: /// mornta mäskeṃträ • avidyanirodhāt • aknā
 1115. THT 158 | a5 | 1: /// no kuse etteṃ ca(m)e(lne) āntsi kekeso ...
 1116. THT 159 | a2 | 3: /// mäskentärn(e ai)wontärne cäṅkenne /// /// (p)oñc onolmi orttontä ...
 1117. THT 159 | b6 | 6: ... – k(l)eśanmaṣṣe krāke /// /// lsko m(a)mālo – – nta • śra(ddh)au ...
 1118. THT 168.e | a6 | 2: /// – wasträ ///
 1119. THT 169 | a1 | 4: /// ··k· pratītysamutpāt klyauṣäṃ ra
 1120. THT 171 | b2 | 6: me akṣārsa (p)ostaññe w· kīye nesäṃ vyañcaṃn· • a ///
 1121. THT 171 | b3 | 3: sparśänta treṅkaskeṃtär śaṣkäs yä ///
 1122. THT 172 | b7 | 7: ... k· • erepate wärñai piś wisaintaṃts ///
 1123. THT 173 | a5 | 3: ka skente alloṃṅk tu ṣ no po ṣkas ...
 1124. THT 175 | a6 | 3: alyek bhūmiṣṣana • su kleś nesäṃ mäkcausa camel m· ...
 1125. THT 176 | a2 | 1: – – – • no tu kāmagunta weskeṃtär taisaktukabaḍi ///
 1126. THT 176 | a3 | 3: – räṣṣi ñakti no saumanasyi śtwāra ā ///
 1127. THT 177 | a7 | 4: /// bhinirvṛt(t)i (saṃ)yojaṃ yaiku no ///
 1128. THT 178 | a1 | 11: ... ak· – – – – – m(ā) rano ket ra akāśe alye(kepi) pelai
 1129. THT 178 | b1 | 5: ... – – – – kärsan(al)l(e) – ākāśadhāt(u) /// /// n(e) – kā ...
 1130. THT 178 | b1 | 11: ... l(e)lakäṣṣor tāka • – – – peprutku • kus(e) – – – ...
 1131. THT 178 | b2 | 4: kantse viṣe ste eksa wärñai rūp· /// /// – ...
 1132. THT 178 | b2 | 11: ... /// – ndrintaṃts aspharaṇīyaṃ /121/ • prutkäṣṣälle kucesa akāśe mā prutkäṣṣälle st(e) ...
 1133. THT 178 | b2 | 15: ... /121/ • mā prutkäṣṣälle kucesa akāśe prutkäṣṣälle st(e) • rūpagatena • rūpaṣṣe ...
 1134. THT 178 | b3 | 8: ... svabhap tsäṅkau tā /// /// kaṃ omte akāśäntse pkante mäsketär ce akāśe ...
 1135. THT 178 | b3 | 17: ... pkante mäsketär ce akāśe ṣpä omt(e) tākoy taka rano akāśadhātu alyeke
 1136. THT 181 | a1 | 4: maṃñe welñe weña snai onolmeṃtsna wäntarwats taka rano tat(ākau)wa ...
 1137. THT 181 | b4 | 4: taka rano āñme nesäṃ palskone te pañäktäṃñe pelaiknene āñmtsa ...
 1138. THT 182 | b1 | 10: ... phal· – p·ti yamalñesa nauṣ nkelñe m(ā) mäsketä ///
 1139. THT 182 | b5 | 1: nesaṃme • śtwāra saṃskṛtalakṣantaṃts śtwāra anulakṣanta ...
 1140. THT 183 | b1 | 5: /// m(e) ṃ allek ñem tākoy nāmalaṃba
 1141. THT 184 | 3 | 4: /// (pa) ñäktäññe pernemeṃ ṣ klautkoyem – – trīce asaṃkhyaiṣṣe ...
 1142. THT 185 | b3 | 4: /// n·ntse • ānandaryamārg vimukti • ·e ///
 1143. THT 187 | a4 | 1: /// tsront ///
 1144. THT 189 | a1 | 5: /// sravānāsravebhyo labhyata ity artha • kuce tu pratisaṃkhyāni ///
 1145. THT 189 | b3 | 5: /// ñetsana stare tusa apratisaṃkhyānirot kälpāstar ///
 1146. THT 190 | a2 | 3: nt • ta • ri ///
 1147. THT 190 | a3 | 3: ntse krau nesäṃ • u ///
 1148. THT 191 | b1 | 3: /// ñce padārth warwa ///
 1149. THT 194 | a2 | 8: ... iti • tusa • nedaṃ •
 1150. THT 194 | a6 | 5: /// vijñānantse yak cwi nesamanentse • rerinoṣ va
 1151. THT 197 | a1 | 7: ... – – w(ar)ñ(ai) c (ai) svabhāptsa m(ā) w(är)p(a)n(a)ntar l(a)kle k· ly· p tsentar ...
 1152. THT 197 | a2 | 12: ... wrattsainta weṃ granth orotse mäsketrä tusa wesk(e)m codake weṣṣäṃ tākauy sak (w)ai ...
 1153. THT 197 | a3 | 14: ... snai warpalñe pälskontse tsaṅkalñe pomeṃ po nesäṃ • s(n)ai sa (k snai ...
 1154. THT 197 | a3 | 26: ... la)kle palsko tseṅkenträ inte toyne warpalñenta tākaṃ palskone ne
 1155. THT 197 | a5 | 14: ... viharati te mant seṃ āgam starne nesäṃ – – – – – ...
 1156. THT 197 | a5 | 19: ... – – – ntse aṅg nessi ritteträ – – – l·sa kärsanaträ ...
 1157. THT 197 | b2 | 8: ... • iṣṭo niṣṭobhayaviparitasparśayoni • ciñcareṃ eñcareṃ eñcareṃpa sparśmeṃ tetemu • ciñcareṃ sparśmeṃ ...
 1158. THT 197 | b4 | 2: viṣai nesäṃ avasth ompostaṃ viṣainta täryāykne vedantats ...
 1159. THT 197 | b6 | 4: karnnäṣṣeñca • la(kl)e • (ubhayav)īpa(r)īta(m) • parākäṣṣeñca mā karn(n)äṣṣeñca upe(kṣ) seṃ vedanatse ...
 1160. THT 197 | b6 | 6: ... la(kl)e • (ubhayav)īpa(r)īta(m) • mā parākäṣṣeñca karn(n)äṣṣeñca upe(kṣ) seṃ vedanatse kriyālakṣaṃ tāka ...
 1161. THT 198 | a1 | 3: /// ·tä)r yñakteṃ ṣ yaṃ • tatrānyatra vā dvīpe ...
 1162. THT 198 | b3 | 2: /// taṅksi ṣ ṣampäṃ • ekavicikasyeva dhātvānatikramā ///
 1163. THT 200 | b1 | 3: /// lle ṣai cittābhisaṃskār katu vipāk ente kca spārttaṣṣäṃ ...
 1164. THT 200 | b3 | 5: ... re oko pakṣträ • akuśalā • kartsa • akuśal cetaṃ te kuse ...
 1165. THT 200 | b4 | 10: ... treṅkasträ kāttsi ce tuntse ksa oko
 1166. THT 202 | a3 | 2: /// palsko kälpāstär • mäkte nitya ///
 1167. THT 202 | a4 | 4: /// kwri no palsko tākaṃ • kathaṃ ātmaman· ///
 1168. THT 202 | b1 | 6: ... • na ca tatkara mana • ṣpä ātmaṃttse yāmu palsko ///
 1169. THT 213 | a4 | 6: nträ • tārśai okt·· mpai yuṣauwñe – r· e /// /// r ...
 1170. THT 214 | a4 | 3: rmeṃ twe • cmetsy āñme mantak no ·e /// ...
 1171. THT 220 | b5 | 13: ... ṣarmtsa nraiṣṣe lakle wat warpoymar • ñi kuloy(·) ·
 1172. THT 224 | a1 | 4: tai śaiṣsentse kärtseṣc pälsko nta sīntsatec ket no cämpämñe ...
 1173. THT 224 | a2 | 10: ... onolmennai 3 krui twe pärweṣṣa läc
 1174. THT 226 | a2 | 6: /// śśänmu se kleśänmaṣṣeṃ śänmanmasa prākre
 1175. THT 229 | a1 | 3: pälskosā ra pälskoym kuce ṣpä kektseñ rekisa : ...
 1176. THT 229 | b3 | 2: mel märsoym : 15 || || pontäts ...
 1177. THT 231 | a2 | 8: ... tuṣitäṣṣe wimāṃne • piś cmelaṣṣeṃs pernesa we wīna kälpāṣṣit • pelaiknentse pelki
 1178. THT 231 | a5 | 12: ... tsäkṣyeñc kektseñmeṃ latkanoyeñc misa po • twe ceṃne krämpitar
 1179. THT 231 | b1 | 1: ra palsko kulyitärś : pelaikneṣṣe śaul ...
 1180. THT 232 | a1 | 1: kärrālyi skente ñ· ·t· ///
 1181. THT 234 | a2 | 3: rṣākeṃ cai : ñi pal(sk)o – sa ñakta ///
 1182. THT 239 | a6 | 5: /// skwäntsi nta kca cärkāc karuṃ pal(sk)o ///
 1183. THT 239 | b2 | 4: /// śaul käryātai tainaisäñ ṣ mauk(ā)st(a) ///
 1184. THT 240 | a1 | 8: ... ci larenmeṃ rilñaṣṣā prosko ket ra nesäṃ • ///
 1185. THT 240 | a2 | 2: /// śi śampasse prakr= eñci • somotkäññe larauññe ...
 1186. THT 240 | b2 | 8: ... aiśaumye riñiträ po larenäṃ cī ka 23 ñi no ñäkt(a) ///
 1187. THT 241 | b1 | 12: ... po śauläṣṣeṃ klautkenne śaultsa lareṃ triśimc 22 kos kos plaskau aräñc täñ ...
 1188. THT 243 | a1 | 8: ... v· ś· ·r· cakravārtti laṃtuññ(e) ·k· ritātai ///
 1189. THT 244 | b5 | 4: śamaśkaṃ l· – – ntsai śwoyeṃ 52 swañcaiṃ lyewītär añmalaṣka tallā ...
 1190. THT 245 | a2 | 1: källalle cimpā täṅwne aläṣṣeñca mā kälpāsträ ...
 1191. THT 245 | a2 | 6: mā källalle cimpā täṅwne aläṣṣeñca kälpāsträ 17 kamarttaññe kä
 1192. THT 245 | a4 | 11: ... kwäntsa pälsko prākre täṅwä rinäcceṃ ra rinästār kuce ṣä
 1193. THT 245 | b1 | 3: kl(au)tko(y) t(rä) ṣäp l· ra : po śaiṣṣentse ...
 1194. THT 245 | b5 | 11: ... ra täṅw(s)ā wälke : kwäntsa pälsko rīnä·e
 1195. THT 246 | b3 | 4: t ñäś kā – – – – tarñ päst ...
 1196. THT 246 | b5 | 1: kau – – – – l·entse ...
 1197. THT 248 | b1 | 9: ... #3b yälts(e) kalpänma aron vo ; täñ iro paleun(a) #3c kut(a)|(meṃ)
 1198. THT 249.b | a2 | 1: /// – tākoym poyśi käṣṣi – ///
 1199. THT 249.b | b1 | 2: /// – ts u tāk(o)y-ñ – ///
 1200. THT 249.b | b2 | 5: /// · k(a)ntwa ārtoymar kuse we ///
 1201. THT 249.b | b3 | 1: /// āyoṣ riñimar 2 ///
 1202. THT 251 | a1 | 5: tava nānyatra śāsana(m • tä)ñ alyekepi enäṣṣälyñe 82 evam ekāntakāntaṃn te ...
 1203. THT 251 | a2 | 9: ... ( • nā)sti dṛṣṭisamo ripu : nesäṃ pilkontampa eneśle sām 83 anvābhuṃkth(ā) ...
 1204. THT 251 | a3 | 13: ... virūpe pi • tu epiyāc klormeṃ tasemānene rano /// /// sane bhavet ...
 1205. THT 251 | b4 | 12: ... yatra mṛtyor agocara : ente srukālyñentse ymiye • 89 āgama /// /// ...
 1206. THT 251 | b5 | 14: ... nesäṃ /// /// ta(va) śāsanam • parna ///
 1207. THT 251 | b6 | 14: ... : śāsanaṃ nāśrayaṃ /// /// kne saim yamäskenträ ku(s)e ///
 1208. THT 253 | b3 | 2: – k·eśc mäntañem kcā ///
 1209. THT 254 | a2 | 2: /// nmā tākaṃ su alyekmeṃ ya /// /// ...
 1210. THT 254 | a3 | 9: ... /// lsko ṣe= klyenträ skwäntse laute nesäṃ 8 kucen= eṅkätkre sanuññe ///
 1211. THT 255 | a2 | 1: cey wälke epiṅkte tsmoññe aiskeṃ läklentats ...
 1212. THT 255 | a3 | 6: ntra skiyo rā : kaklāyāṣṣäṃ läklene säk kälṣäṃ isäpe akṛtajñe śaumo rā ...
 1213. THT 255 | a3 | 13: ... säk kälṣäṃ isäpe akṛtajñe śaumo rā su lkāträ ñyatsene 7 ket ṣäñ ...
 1214. THT 255 | a5 | 4: klyeñkträ skwätse laute nesäṃ 8 ket eṅkätkre sanuññe ṣärṣpäṃ ...
 1215. THT 255 | b1 | 9: ... 10 āmokänta wäntärwa śamñe ṣärpseṃ śaumotse po mīsa perakä ket mā yäkne ...
 1216. THT 255 | b1 | 14: ... śaumotse mā po mīsa perakä ket yäkne orttoträ : klyomñe ṣärpseṃ ṣemi ...
 1217. THT 255 | b2 | 22: ... yaitu kektseñä noṅk ausu ramt pakware prutkäṣṣäṃ we –
 1218. THT 255 | b4 | 18: ... wäksenträ ālyauwcemeṃ ce preke aumiyene pälskoṣṣe (mā)
 1219. THT 255 | b5 | 10: ... kuse tänmästrä sässuwa piśaka wī wakicceṃ aiśtärme mā lkānme ma cpi taseṃ ...
 1220. THT 255 | b5 | 12: ... sässuwa piśaka wī wakicceṃ mā aiśtärme lkānme ma cpi taseṃ ṣäñ maiyyā ...
 1221. THT 258 | b4 | 1: /// anaiwatse kälṣmo tākaṃ – – rk·wänta ...
 1222. THT 260 | a2 | 2: /// nene su nta ksa ///
 1223. THT 261 | a2 | 5: /// ññesa ostmeṃ lnäṣṣäṃ kuse ///
 1224. THT 266 | b1 | 7: ... caukanteñ ṣañ śaul ram no : walke kca epiṅte tsä(r)k(a) –
 1225. THT 266 | b3 | 2: latsi ñi mauka arañce ṣeme kṣaṃn ra ...
 1226. THT 268 | a3 | 5: /// ·ñ· – lo oko warpatsi ṣ ñī klyīñī aurtsesa toṃ yāmo
 1227. THT 268 | b1 | 3: /// 22 ku(s)e tākoyñ nautalle yolo oko nemceksa aille ...
 1228. THT 270 | a3 | 5: /// ñcäṣṣe vimāne saṃvaräṣṣe yātalñe karstaytär-ñ 36
 1229. THT 271 | b1 | 6: r ñ(i) po saṃsārṣṣeṃ wnolmeṃmpa karstoytär 39 kuce ñiś kāmmai
 1230. THT 273 | a1 | 4: ; ceu täñ yäkne ; no ākeṃ 25 wrocceṃ yśelmeṃ ; ...
 1231. THT 273 | a2 | 13: ... ; ma kca källaṃ #26c ot cämpeṃ ; ṣäñ(·) (– – –) ...
 1232. THT 273 | b3 | 8: ... yust-me wā tnai ; tallāñciśkaṃ ; west-meśca 29 känte pi(kula ; krui) ...
 1233. THT 274 | a2 | 3: kentsa pärnna stämoṃ ; ṣäli stāna onolmī #35c ...
 1234. THT 274 | a4 | 13: ... aknātsaññesā #36c ñäkti lāñco wäntreśśī ; cai (lkān-ne)
 1235. THT 274 | b1 | 5: cet= sū lkātsi 37 yātaṃ sū yänmātsī ; meyyāsa epretñesā ...
 1236. THT 274 | b2 | 3: ; mäktewñe lantuññesā #38b r= āmokänt= āklorsa ; ma etreuññai ...
 1237. THT 275 | a1 | 2: (3) m(ā) snai keumeṃ ñyäkcyāna ramt ; stāna ...
 1238. THT 276.b | a2 | 2: /// ·i āñ· ///
 1239. THT 276.b | b1 | 1: /// ykne te ///
 1240. THT 277 | a2 | 2: rṣṣe treṅka /// /// ṣañ śāmna wrocc= ...
 1241. THT 277 | b1 | 3: ñem aitsī ṣ cwī aikte /// /// k·ś ...
 1242. THT 277 | b1 | 9: ... cwī aikte /// /// k·ś śaulatse märselle 14 ///
 1243. THT 278 | b1 | 7: kuse su tākoy śle palsko kuse kalloy ce ykene ymetse śmoṃññai 16 ...
 1244. THT 279 | a2 | 2: ṅkātsi ṣäp preke : śau ///
 1245. THT 280 | a1 | 8: ... īke (o)nuwaññe : tumeṃ mänte läklense ṣäp preke 21 orotsā
 1246. THT 280 | a5 | 6: ... tāñcä ṅke : pūdñäktäññe perne eṃṣke täñ snaukī 23 ||
 1247. THT 281 | a1 | 12: ... (pre)ke : pretse ra poyśiññe pelaikne r· ///
 1248. THT 281 | a3 | 3: ñe pälskone ertsi preke : /// /// ce ...
 1249. THT 281 | a4 | 13: ... ke preke : yokaitse māñye netsi ñke preke : pelaiknetse ekälymi
 1250. THT 281 | a6 | 5: (pre) ke : (p)o wäntärwa ṣe /// /// pikaṃṣṣai rutsi preke ...
 1251. THT 281 | b2 | 9: ... pr(e)k(e) : /// /// ścyane präṅkatsi ṣpä preke : śaul kektsen empālkatte ...
 1252. THT 281 | b6 | 8: ... ṣṣe traiṣäle läl(ñ)e p(r)eke : yoñiyai ñaktetse – tsi pre(ke 18) ///
 1253. THT 282 | a3 | 13: ... pälkṣänme ṣpä ket no tesā añmālaṣle tākoy 19 saṃ
 1254. THT 282 | b2 | 10: ... kuse ṣañ pälskontse lkāṃträ astarññe aiśamñe yairu läṃ yäknemeṃ späntai yāmäṃ taṅw= ...
 1255. THT 282 | b6 | 15: ... wentsi wäntre klaṅktsi • kuse cets cäñcre
 1256. THT 284 | a4 | 11: ... tsrelle anaiwaccempa śmälyñe : ritoṣ wändrentse källa
 1257. THT 284 | b5 | 5: nanträ onolmī 7 kektseñ takoṃ onolmentso śaiṣṣene : mänta wärponträ ...
 1258. THT 284 | b6 | 3: läklenta : pälsko tākoī pälskoṣṣana läklenta : cek wärñai ...
 1259. THT 287 | a6 | 3: /// ntsi ksentär yanänta : wī nervān·e ///
 1260. THT 287 | b1 | 2: /// tāu laukaṃñe : kälpau p(e)rne pū ///
 1261. THT 287 | b2 | 7: ... 32 ṣey no nauṣo tumeṃ postäṃ ṣä ///
 1262. THT 287 | b3 | 3: /// n(e)salle ste : ra ñake yneś käl· ///
 1263. THT 288 | a4 | 8: ... ākṣwa tonne stare oltsorsa 2 yäräm ///
 1264. THT 291.a | a2 | 10: ... oko • weñim ñäś anautacc= aiśamñesa āroy wentsi • ///
 1265. THT 291.a | b1 | 8: ... tärrek tänmasträ ṣek ṣek sū nervāṃ lkāṣṣäṃ (33) – – – ññesa ...
 1266. THT 291.a | b5 | 6: tūsa tärrek tänmasträ poyśintaṃts kektseñ lkāṣäṃ 35 papāṣṣorñeṣṣe āstreṃ m· ///
 1267. THT 293 | a2 | 1: /// (mā ṣpä wa)lke kaltär nta cwi santāne ...
 1268. THT 293 | b3 | 1: /// (m)ā paiynesa meṅkitse stmau savaṣ(·)i paiyn(esa) tkā ...
 1269. THT 295 | a1 | 12: ... s(e) st(e) ś(o)läṣṣe srukalyñentse yolopi : walke (kca wes rano ai)|(y)m(o)
 1270. THT 295 | a3 | 11: ... śamnā maitär ik〈e〉śc kekesoṣ : ente eṅäläññe mā ra (ts)r(elle la)|renmeṃ
 1271. THT 295 | a3 | 13: ... ik〈e〉śc kekesoṣ : ente mā eṅäläññe ra (ts)r(elle la)|renmeṃ
 1272. THT 295 | a5 | 9: ... waiptār cai : ṣäññeṃ śāmnāṃnts eṅälyñe ṣpä pälkoṣ mäskenträ 3 cents no ...
 1273. THT 295 | a10 | 2: mäk(t)e ma ṣäp tsrelyeṣṣe tsśiträ näno näno empelye ...
 1274. THT 295 | b3 | 12: ... pontäṃ nuknaṃ pontäṃntso akalkänta kärstoca : yesäñ ma
 1275. THT 295 | b4 | 7: (we)säñ ka se mäṃnt ñyatse empele su nesä〈ṃ〉 śaiṣṣene kuse ksa cenme〈ṃ〉 ...
 1276. THT 295 | b6 | 7: kuce twe mentsi yamästä kucene yes cämpämoñ papāṣṣorññe eñcitar mäpi lyñi= tve ...
 1277. THT 296 | a4 | 6: || sāsa lkālñe śaiṣṣene poyśintsy olpo nesäṃ :
 1278. THT 296 | a6 | 6: ... – – rtsiy· sāṅktsa – – (m)ā nesäṃ : toṃ
 1279. THT 298 | a1 | 7: ... || arai srukalyñe cisa nta kca prāskau pontas srukelle kā ñiś ṣeske ...
 1280. THT 299 | a3 | 5: /// meṃṣtär 12 kuse śaulne ///
 1281. THT 299 | b4 | 2: /// u lkā(ske)mane sū no causa ///
 1282. THT 300 | a2 | 4: /// pyapyaimeṃ ere were mī ///
 1283. THT 304 | b5 | 2: /// ·orsa nesäṃ su kentsa ///
 1284. THT 305 | a1 | 9: ... (añ)mantse • na śākaṭika(cintā) bhi • m(ā) k(o)k(al·) ///
 1285. THT 305 | a7 | 1: /// yamaṣälle yamasträ nano • u(ddhatānāṃ pramattānā)m ...
 1286. THT 305 | b2 | 3: /// yamaṣälle cai yamaskeṃ • kṛty(e sātatyakāriṇa • ) ...
 1287. THT 305 | b6 | 4: /// pramādyate • kuse pelaiknesa yäknāstär 20 subahv apīha sahitaṃ bh· ...
 1288. THT 305 | b7 | 6: ... na tatkaro bhavati naraḥ pramatta • tu yamaṣṣeñca mäsketär śaumo yko ///
 1289. THT 306 | a7 | 2: /// yāne(na • ) ·o ///
 1290. THT 307 | a2 | 2: /// prasā(da)sya • tu pañäktene takarkṣäññentse • ///
 1291. THT 307 | a3 | 2: /// ·y· • tu pelaiknene takarkṣäññentse • kalān a ...
 1292. THT 307 | a4 | 2: /// ·y· • tu sāṅkne takarkṣäññentse • ///
 1293. THT 307 | a5 | 2: /// sya • tu (papā)ṣṣorñene (ta)karkṣä ///
 1294. THT 307 | a6 | 2: /// syaci(tta)sya (•) tu wa(ṣa)mñ(e)ṣṣepi pälsko(nts) e ///
 1295. THT 307 | a7 | 1: /// • (tu) onolmenne täṅkwalyñentse • k· ///
 1296. THT 307 | a8 | 1: /// tu onolmenne täṅkwalyñentse (•) kalā ///
 1297. THT 308 | a2 | 9: ... 2 na bhajet pāpaka(ṃ) m(i)traṃm • l(āre) yamītär yolaiṃ waṣamoṃ • na ...
 1298. THT 308 | b7 | 8: ... krentantso 8 akurvann api pāpāni • yamaskemane rano yolainta • kurvāṇa ///
 1299. THT 309 | 1 | 2: /// s· g· tt· – (•) na jātyā ...
 1300. THT 309 | 4 | 3: /// (mu)ṇḍitena śramaṇa • markalñ· ///
 1301. THT 310 | b2 | 2: /// (y)āne(na • mā) no su cewsa kle(ṅk)e(sa) • tām ...
 1302. THT 310 | b5 | 2: /// (yānena • mā) no su (cewsa) kleṅkessa (·) tām ...
 1303. THT 311 | b3 | 6: ... – ścä 21 || nānumānai • ///
 1304. THT 314 | b4 | 1: – ·e ///
 1305. THT 315 | a7 | 5: /// ·i (pä)knāträ kuse ṣamāne ///
 1306. THT 315 | b4 | 3: /// ·e – – ne nauṣ ka ///
 1307. THT 316 | a5 | 2: kwri käl(l)aṃ te ///
 1308. THT 317 | a4 | 4: /// sa weṣṣ(e)ñcai (ono)lme cew y· ///
 1309. THT 317 | b2 | 3: /// ts· kwri klät se ṣamāne cwi ṣanmiretse
 1310. THT 320 | a5 | 3: /// semane 9 s·ā ///
 1311. THT 320 | a7 | 2: /// 14 ///
 1312. THT 321 | a2 | 2: /// 1 kauc māka lkāskemane ///
 1313. THT 321 | a3 | 3: /// ṣälle 2 kauc māka lkāske ///
 1314. THT 321 | a7 | 1: /// r(a) kuro o ///
 1315. THT 321 | b2 | 3: /// ṣälle 10 āś wāwā ///
 1316. THT 321 | b6 | 6: /// sa klutkau osne ṣmale 16 ///
 1317. THT 321 | b7 | 5: /// nu osne yanmaṣälle 17 ///
 1318. THT 322 | a1 | 6: ṅke sasainu osne ṣmalle 18 kauc wasi (mu)
 1319. THT 322 | a2 | 5: sau osne yänmaṣälle 19 kauw catsi mu
 1320. THT 322 | a3 | 5: sau osne ṣmalle 20 wätsitse kepec ette
 1321. THT 322 | a4 | 4: laṅkaskemane yanmaṣṣälle 21 ke
 1322. THT 322 | a5 | 7: pec ette läṅkäskemane osne ṣmalle 22
 1323. THT 322 | a7 | 2: 23 pokai wipäskemane osne ṣmale 20
 1324. THT 322 | b1 | 2: 4 āścä wipäskemane osne yänmaṣṣäle
 1325. THT 322 | b2 | 2: 25 āś wipäskemane osne ṣmalle 26
 1326. THT 322 | b3 | 1: ātsene trīwäskemane osne yänmaṣä
 1327. THT 322 | b4 | 3: lle 27 ātsaṃne triwäskemane osne
 1328. THT 322 | b5 | 3: ṣmalle 28 ketsä triwaskemane o(sn)e
 1329. THT 322 | b6 | 3: yänmaṣṣälle 29 kektseñ triwäskema
 1330. THT 322 | b7 | 5: ne osne ṣmalle 30 ṣarsa ālyauce –
 1331. THT 324 | a4 | 3: mātriṣlārccepi spārtto lkāṣle añma ///
 1332. THT 325 | a4 | 9: ... trā akṣārsa wyākne mante weṃ lau sam· ///
 1333. THT 327 | b5 | 5: eneṃṅka tākaṃ tāwsa traṅko mäsketä ///
 1334. THT 330 | a2 | 4: nesäṃ • ṣamāne ytāri aiśtär klyiye ytāri ṣärpṣūkiññesa yaṃne anāpatti ...
 1335. THT 330 | a3 | 2: cai kallaṃ tāu ytarimeṃ parna lantsi atameṃ ...
 1336. THT 330 | a3 | 9: ... kallaṃ tāu ytarimeṃ parna lantsi atameṃ campäṃ • klañtsa waipte allek wayauca ...
 1337. THT 330 | a3 | 15: ... campäṃ • klañtsa waipte allek wayauca nesaṃne sāu wa ///
 1338. THT 330 | b2 | 9: ... pāyti kättaṅkäṃ • su wasaṃnpāt yāmu mäsketär • se wasäṃnpāt maññene ma ...
 1339. THT 330 | b5 | 1: – m(ā) ste • palskone wätkāltse taisu mäsketärne ...
 1340. THT 330 | b5 | 12: ... ikäṃ pikwalañe nesau • epyaś klaṣṣuki nesanne ///
 1341. THT 331 | a3 | 2: mai tākaṃne pāyti mäsketärne • tanāpate inte ...
 1342. THT 331 | a3 | 20: ... tanāpate kākatärne aśari ñi cisa krāmär nesäṃ kitä –
 1343. THT 331 | a4 | 4: yme tāka ṣ prukṣtär : waiptesa wat śauśtärne alyeṅkäṃ ...
 1344. THT 331 | a4 | 11: ... : waiptesa wat śauśtärne alyeṅkäṃ kwri cimpem viciprawāt śaukemar • añmameṃ po ...
 1345. THT 331 | a5 | 7: ... pu(r)warñ : toṃ teṃ yiknesa ṣärmana tākaṃ ṣamānentse śwe meñtsa auṣap kākone ...
 1346. THT 331 | a5 | 16: ... śwe meñtsa auṣap kākone lamatsi teri ṣ ste : pakaccāṃne kattākeṃ epiṅkte ...
 1347. THT 331 | b1 | 16: ... lāmaṃ pāyti mäsketärne • ṣamānentse prekṣātstse mäskeṣle ste • śitkai – nano ...
 1348. THT 331 | b2 | 20: ... ñiś ṣesketstse (ne)sau śka yatsi arkañ ṣ campau makte
 1349. THT 331 | b3 | 19: ... yatsi rittetär • teṃ yiknesa weweñu tākaṃ wac(e) kaum aksaṣṣuki mā śilmaṃne ...
 1350. THT 331 | b3 | 24: ... weweñu mā tākaṃ wac(e) kaum aksaṣṣuki śilmaṃne ārwe(r ya)
 1351. THT 331 | b4 | 2: maṣṣamtte wat mā yalle ste • yaṃ ...
 1352. THT 331 | b4 | 4: maṣṣamtte mā wat yalle ste • yaṃ träṅkossu mäsketär ...
 1353. THT 331 | b4 | 14: ... mäsketär • tanāpates kākone tākaṃ wentsi rittetär te śka pasāt tam śka ...
 1354. THT 331 | b5 | 17: ... • tentsa olyapotse ṣarttaṣ(ṣ)iññe yāmtsi atameṃ rittetär || tanāpatentse kakoṣṣe śwer meñi ...
 1355. THT 332.a | a4 | 1: tapre śäṃ – l(·)ā – m· ...
 1356. THT 332.a | a5 | 2: tku • kä ///
 1357. THT 332.a | b(1) | 2: /// terinta yā ///
 1358. THT 332.a | b1 | 2: te – – ///
 1359. THT 332.a | b3 | 4: po kektseñiṣṣe krāmärsa ṣä ///
 1360. THT 332.a | b4 | 5: rässau ·ai y·e se • apakśai ·e – ///
 1361. THT 333 | a5 | 5: sa srukalyñe yaṃnmaṃ su ṣpä ṣamāne mäsketär mā lalālu mā ...
 1362. THT 333 | a5 | 9: ... yaṃnmaṃ su mā ṣpä ṣamāne mäsketär lalālu mā ṣpä
 1363. THT 333 | a5 | 11: ... mā ṣpä ṣamāne mäsketär mā lalālu ṣpä
 1364. THT 333 | a7 | 3: sa warñai yaṣälle mäkte kca täne te yaknesa ...
 1365. THT 333 | a8 | 4: lle stināstsi kwri katkat peparku poñ : 3 snai ...
 1366. THT 333 | a10 | 7: te palāte postäñe rano keriyemane waiyke weṣṣälle ku(c)e (ṣpä) – – – ...
 1367. THT 333 | b1 | 4: kuse no ṣamāne ce warñai kca klyomots wāki yainmu ...
 1368. THT 334 | a1 | 10: ... krāke läṃnne saṅghā träṅkä kätäṅkäṃ krui krāke läṃnne
 1369. THT 334 | a6 | 2: ṅkäṃ krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ ...
 1370. THT 334 | b1 | 2: krui krāke läṃnne koss ttu māka prāroṃntsa ...
 1371. THT 334 | b4 | 10: ... kr(ā)ke läṃnne saṅghā träṅko kätäṅkäṃ krui krā
 1372. THT 334 | b9 | 3: kätäṅkäṃ krui kkrāke läṃnne kos māka pälyuwiṃñco epiṅkte ...
 1373. THT 335 | a3 | 4: /// kalye yamaṣäle 24 kpa
 1374. THT 335 | a6 | 1: /// śwātsisa
 1375. THT 336 | a2 | 1: atiṣṭhit yamäṣälle • yāvajīvi ///
 1376. THT 336 | a5 | 2: miṣämpa (mā tr)īwaṣälle • śwātsiścä ///
 1377. THT 336 | b7 | 2: tseṅketrä ṣpä yamäṣṣäṃ 60 weṣä ///
 1378. THT 337 | a2 | 16: ... ailñe yamaṣyenträ • kattākets waipeceṣe klautke yotiträ • tusa
 1379. THT 337 | a5 | 2: sū wsāne • tumeṃ pakwāreṃntsa myāskane • ...
 1380. THT 337 | b1 | 4: (ne) skarārene • kampāl päst kalatar temeñce pästä lyutemcä • ...
 1381. THT 337 | b1 | 17: ... upanandeṃnmeṃ kampāl päst ññaṣṣi • upanande wsāne te
 1382. THT 337 | b2 | 3: weñane myāskastañ aiskaucä sū sārine masa śrāddheṃ aśrāddheṃśc ...
 1383. THT 337 | b4 | 8: ... patraiṃ māka kraupiyenträ • päst taṣīyeṃträ paribhog yamaṣyenträ • om(t)e tnerita mäskīyenträ ...
 1384. THT 339 | a7 | 6: /// lle temeṃ tākāṃ ṅke 17 päl·· ///
 1385. THT 339 | b1 | 3: /// nts rattāwa 18 lāntäṃ p·stä(·) ///
 1386. THT 340 | b6 | 2: /// saṣämpā seṃ sāñ·· ///
 1387. THT 341 | b5 | 2: /// ntwātoṃ rāno aikne toṃ e ///
 1388. THT 344 | a1 | 2: /// lātkātai ///
 1389. THT 345 | b2 | 7: ... jambudvipäṣṣai ortstsai tā kentsa yaṃ ritatär kälp· ///
 1390. THT 347 | b1 | 3: /// w(e)ntsi aikentär ṣ cey śaitsi ///
 1391. THT 348 | a3 | 4: /// ·k· yāmu ste ///
 1392. THT 348 | b3 | 3: /// rñemeṃ śka e ///
 1393. THT 349 | a5 | 7: ... : ṣamāneṃnt rekauna (ke)k(ly)auṣormeṃ pañäkte weṣṣäṃ ña ///
 1394. THT 350 | b4 | 11: ... se śāp ste kucesa ṣp swesi sūwaṃ : || te keklyaurṣormeṃ śle-yärke ...
 1395. THT 350 | b6 | 5: ... wasa maiyyā ·e aṣā – – ṣ kärrāll(e) klautkattsi : 1 || ...
 1396. THT 351 | a4 | 4: maste ste • /// /// ya prekṣtañ ispe ///
 1397. THT 351 | a6 | 2: – śi /// /// aikrona sthana ///
 1398. THT 354 | b2 | 3: /// aurtsesa ṣ (we)skau • päklyauṣ ///
 1399. THT 357 | a4 | 3: /// ñä kosauk ts· ///
 1400. THT 358 | a4 | 5: /// datti lānte weswe postanmeṃ ṣp śarsa bodhi ///
 1401. THT 358 | b3 | 3: /// ·t· ñi kurpellona skente • kāwälñemeṃ päklautk(a) ///
 1402. THT 359 | a3 | 2: rne bodhisatveṃs śaul rilñene tot ā ///
 1403. THT 361 | b3 | 3: /// ssi teri nesäṃ • bodhisatve makte ka ///
 1404. THT 364 | b6 | 2: /// skaune su kaltsi cämpalle ///
 1405. THT 365 | a7 | 9: ... śtwāra kacenmeṃ lyaka tsälplyen mäkte cey ///
 1406. THT 365 | b6 | 8: ... aknātsaññe – – ·ts· ṅke krui skāyau ente nta kca ṣp ñäskemar ...
 1407. THT 366 | a2 | 4: /// su no t·u t· s· ///
 1408. THT 367 | a7 | 5: ṣkas lantantso am· r·· ·e ///
 1409. THT 369 | a1 | 3: /// ·k· yamaskemane walke ///
 1410. THT 369 | b1 | 3: /// salle ṣaim ra sak no ṣañ-añmesa wai piṣ ...
 1411. THT 369 | b5 | 5: /// ś· lne mäskeñca : kwrāṣ – – – – (cme)l(a)ne kraupāte ...
 1412. THT 370 | a1 | 3: /// ·s· satāskemane campya wentsi • ///
 1413. THT 372 | a4 | 11: ... • kartse kekmu srūkalñe ārwer nesau prā(sk)au ///
 1414. THT 372 | a5 | 5: kos po kleśanma yaiku tākaṃ tot cwi yaka saṃsārsa prosko ...
 1415. THT 374.g | b1 | 3: /// – ntse enestai ///
 1416. THT 380 | a5 | 3: ṣäṃ kos tsäṅkau ṣai pūdñäkte ///
 1417. THT 383 | b8 | 2: /// saswe poyśi
 1418. THT 384 | a4 | 11: ... ka ṣp 18 lat twe ostameṃ ///
 1419. THT 386 | a4 | 8: ... iprerne rmer ka plyewsa 68 kuntsaññe ṣ campy e ///
 1420. THT 386 | b4 | 7: ... krāso anaiktai • śwātsi yoktsi wṣeññantse cäñcā(r) ñ(e) ///
 1421. THT 386 | b5 | 6: /// meṃ āläṃ ce ikemeṃ kos wko • ce comp wat kuśalapākṣo ...
 1422. THT 388 | a7 | 1: cämpyare cai śämtsi kraupeścä pudñäkt= entwe ...
 1423. THT 392 | a5 | 2: /// ṣīkä·e ṣpä pralle cek ·ä ///
 1424. THT 397 | b3 | 3: ... ṣṣīmne se – – – – – wat u(rbi) lv(a) ///
 1425. THT 398 | a3 | 2: /// tsai – po wä ///
 1426. THT 399 | a1 | 3: /// (pi)ś iltsempa ///
 1427. THT 404 | a4 | 9: ... katkauñaisa ka kektseñi po rośyeṃ ceṃts ///
 1428. THT 404 | a5 | 2: ṣalenne no mäskīträ omp lyauto tsrorye wa ...
 1429. THT 404 | a6 | 2: kāśne – ṣpä cämpyāre : 2 || tumeṃ ...
 1430. THT 404 | a7 | 3: yor walo wasa : snaici takāre onolmi cwī ...
 1431. THT 404 | b6 | 1: – lykuññe – le : k(e)rte watkäskau ...
 1432. THT 405 | a1 | 6: ... (wi) nāṣlñe • śkamaiyyantse yarke ce campya stu ///
 1433. THT 405 | a5 | 4: k pakenta tarne tsrālle ṣey • ///
 1434. THT 405 | a8 | 1: cittakāl·ät sā kontawä ///
 1435. THT 405 | b5 | 5: – l yāmu yarṣtär saswa ///
 1436. THT 405 | b7 | 4: – – yärkesse warkṣäl śnāssi campya • tapäṣṣa ramt(ä) ///
 1437. THT 406 | a2 | 5: /// ñe piśmelane at= āte : taṅktsi yātaṃ mā ra warkṣlä ceṃ ...
 1438. THT 406 | a2 | 8: ... at= āte : mā taṅktsi yātaṃ ra warkṣlä ceṃ ///
 1439. THT 406 | a3 | 1: /// ywārc sūmern(e) mā (ra) k(e) ṃne ...
 1440. THT 406 | a3 | 4: /// mā ywārc sūmern(e) (ra) k(e) ṃne enestai : mā ...
 1441. THT 406 | a3 | 9: ... mā (ra) k(e) ṃne enestai : nesäṃ ike ṣe ///
 1442. THT 406 | a6 | 5: /// pwārasa salpeṃ kaṃtwo ṣekaṃñe • aiśai yāmtsi campeṃ wno ///
 1443. THT 407 | a3 | 4: ompalskoññe krui no lama aklilyñe su cpi mäsketrä tanāmo
 1444. THT 407 | a7 | 9: ... tākoy cew warne somo lyautai läṅktsa kly(e)ñca 24
 1445. THT 408 | a6 | 4: lntasa yarke yamaṣyeṃ • po yātalle śāmñe kantwasa weṃtsi : ...
 1446. THT 408 | b7 | 4: /// laukaññe : waste nta – – – lyai kalymi entwecce ...
 1447. THT 408 | b7 | 8: ... – – – lyai kalymi entwecce aikemar – – mñe – – ...
 1448. THT 409 | a4 | 4: /// k te weña ñiś aikemar ///
 1449. THT 414 | a2 | 3: /// ññe nmalyñeṣṣem cäñcre ///
 1450. THT 416 | b4 | 8: ... toṃ mant śpālmeṃ ypaunane • yāmṣa (mā) k(a) saṅkr(āmn)t(a) ///
 1451. THT 417 | a5 | 1: ·i – lyelyakormeṃ ///
 1452. THT 418 | b4 | 3: /// 2 kwri pättāl(·)e ///
 1453. THT 419 | b1 | 1: /// sa ///
 1454. THT 422 | b4 | 3: /// retke rine ///
 1455. THT 422 | b7 | 2: /// ṅka yän·(·) ///
 1456. THT 423 | b2 | 3: /// ··s· na maukāre ///
 1457. THT 425 | a2 | 3: rne śimāwa śitkāwa ///
 1458. THT 426 | b1 | 3: /// snai pärmaṅk ·l· ·k· ///
 1459. THT 427 | a2 | 1: /// nesau ///
 1460. THT 428 | a7 | 4: /// rwetti kātär warttone (ṣ) ///
 1461. THT 431 | a1 | 6: /// ścirona rekauna weṣyeṃ śwātsiṣṣe ime yamaṣyenträ
 1462. THT 432 | b3 | 3: /// warne sintsate weñā ///
 1463. THT 492 | a3 | 3: lypaṣ tākaṃ plaṅkṣäṃ meski ṣito ñi stare parso ...
 1464. THT 492 | a4 | 2: r lywāsta śak o·te
 1465. THT 495 | a2 | 10: ... te (w) e(ñ)āsta kās tañ peri āyu tot ṣamāne mā ṣ(e)ske
 1466. THT 495 | a2 | 14: ... tañ peri mā āyu tot ṣamāne ṣ(e)ske
 1467. THT 495 | a4 | 12: ... – – śaṃ – ñi c(ā)ne ait – – kutsauś tep
 1468. THT 495 | b1 | 8: ... ceyna cāneṃ lau c(ä)rkāwaś po preksau-ś m(ā) po śiṅka – aiskau ///
 1469. THT 496 | 1 | 11: ... –) (·)nts(·) p(·) ask(·) sk(·) #2b (mā) ñ(i ci)sa noṣ ; śomo ñ(e)m
 1470. THT 496 | 2 | 4: (wno)lme ; (l)āre tāka ra postaṃ ; cisa lāre mäsketär-ñ ...
 1471. THT 496 | 3 | 3: śolämpa ṣṣe t(e) stālle śol wärñai : 2 ...
 1472. THT 509 | a4 | 5: mñāṃśkana sahadevi tilādevi patt· ///
 1473. THT 513 | a2 | 4: /// aurtsesa ykuwermeṃ tañ pärkā ///
 1474. THT 513 | b4 | 2: /// (–) täṃ (–) (–) kwri (–) si(–) (–) ...
 1475. THT 514 | a2 | 4: /// vidūṣake weṣṣäṃ • ayo ·i ///
 1476. THT 515 | b7 | 6: ... weṣṣäṃ • tentse rano ṣṣe wes a(ṣā)ṃ ///
 1477. THT 516 | a6 | 2: – – (–) ntsante lā ·ā – – – – ...
 1478. THT 516 | b1 | 6: ... – – w·r pālkaṃ yāṅkaṃ wat tu s·· kn· eṅkaṣle : kuse ...
 1479. THT 520 | a6 | 1: /// perāk ṣpä yamaskeṃ krentäṃ wnolmeṃts : ...
 1480. THT 520 | b7 | 5: ... yänmaścer • tane imāne weṣṣäṃ (•) aikemar ente nai ñake ///
 1481. THT 521 | a4 | 6: ... (2)5 kuse no su yāmor ; yāmu mā kakraupau : #26a kus(e) ...
 1482. THT 521 | a4 | 8: ... no su yāmor ; mā yāmu kakraupau : #26a kus(e) su aitka(tte ...
 1483. THT 521 | b3 | 1: /// (mā) onmiṃ yamaskenträ ; katkemane mäskenträ : ...
 1484. THT 521 | b7 | 5: /// (ompo)stä〈ṃ〉 ṣpä kātkeṃ tusa ; onmisoñc mäskenträ : #5c (sn)ai (ruwe ...
 1485. THT 522 | a6 | 7: ... – – – – – – cäñcrem reki weskeṃ ṣek ścīre ///
 1486. THT 523 | a3 | 2: /// ki pālkaṃ : kuce ṣpä weṣäṃ – ...
 1487. THT 523 | a5 | 3: /// rocce prakrauñecce pakuträ : rilñe(n)t(a)ne po ///
 1488. THT 523 | b2 | 3: /// – – ṣṣäṃ 7 miyäṣṣäṃ ono(lmeṃ mā) ra palsko ñus· ...
 1489. THT 523 | b2 | 6: ... – ṣṣäṃ 7 mā miyäṣṣäṃ ono(lmeṃ mā) ra palsko ñus· ///
 1490. THT 526 | a3 | 1: /// cena ksa • śak karma ///
 1491. THT 527 | a2 | 4: ... cakṣuranit· /// /// śyata • ekantse ṣekatsäññe ṣp(ä) ///
 1492. THT 527 | a4 | 1: /// ṣekatsäññe ṣp mäkte auspa lkāskemanentse /// ...
 1493. THT 528 | a3 | 1: /// ka onolme ṣṣe • pṛthubhūtaṃ • ...
 1494. THT 529 | a5 | 2: /// • anabhirāddhayā • kak· ///
 1495. THT 532 | b5 | 2: /// nālaṃ • olaṅk • parihṛyamāna • aiśai yamaskeman(e) ...
 1496. THT 533 | b5 | 2: /// mäsketär ///
 1497. THT 534 | b4 | 4: ... samanvāgata • kekenu • ajānaṃ • ai ///
 1498. THT 535 | b1 | 1: /// parna erepatemeṃ ///
 1499. THT 541 | a2 | 5: ... • ramer (•) aparapratyayo nanyaneya • keta(ra pe)rākäññesa mā alyektsa aśalle • ...
 1500. THT 541 | a2 | 8: ... aparapratyayo nanyaneya • mā keta(ra pe)rākäññesa alyektsa aśalle • abhikrānto haṃ • ...
 1501. THT 541 | a5 | 1: /// ṣeṃ • na jātu na bhaviṣyati ...
 1502. THT 541 | b7 | 12: ... idaṃ te anupadrūtaṃ • se tañ m(ā) m(i)y(ä)ṣṣälñe snai proskaitsñe • karaṇīyā • ...
 1503. THT 542 | a3 | 3: /// ltsentse • avibhaktasya • putkoṣepi • pāke yāmoṣepi wat ///
 1504. THT 542 | b1 | 4: ... • snai muskālñ(e)ts(ts)a – – – aima postäṃ • utpann· p· ///
 1505. THT 542 | b4 | 6: ... plāc akṣalñe • na lābhasatkāraślokāya • kallau y· ///
 1506. THT 542 | b6 | 3: /// wärpāte • ajñānāt • karsalñemeṃ • ananubodhāt • mā anaiśai ...
 1507. THT 542 | b6 | 6: ... • mā karsalñemeṃ • ananubodhāt • anaiśai ///
 1508. THT 544 | b5 | 3: /// m· • a(nā)hāryā • ye ///
 1509. THT 547 | 6 | 12: ... vai /// /// (n)o cet • kwri
 1510. THT 551 | a4 | 9: ... ādeś mäsketär ce sūtarne • na nesi – lāṃs lāṃṣtär vibhrāt ///
 1511. THT 558 | b3 | 7: ... palsko yänmāṣṣeñca mäsketrä • te maṃt ṣañ-añmä kauc pe
 1512. THT 558 | b4 | 2: ññaträ alyeṅkäṃ sīnäṣṣäṃ ṣamāṃñana krentaunaṃts yetwe yāmtsiś ...
 1513. THT 560 | a1 | 9: ... • dhutaguṇ(ä) no pañäkti käṣṣīnta adhiṣṭhit yamaske
 1514. THT 564 | a6 | 2: tkenta sāṃtke mäske ///
 1515. THT 567 | b3 | 8: ... laṃ po kektseñ wäntanañc aitsi ṣ – ·p·
 1516. THT 570 | b2 | 4: /// t· weṣṣäṃ klaiñ lyakār(e) ///
 1517. THT 572 | a3 | 1: /// nesäṃ 53 /// /// wes täṅwä ...
 1518. THT 574 | a3 | 5: /// ālyauce te wñare 2 te lyelyku
 1519. THT 574 | b3 | 3: /// ruṇīke añmālaṣke no kca
 1520. THT 575 | a4 | 3: tu epe || käṣṣī weṣṣäṃ /// /// na ...
 1521. THT 575 | b4 | 3: rtse yolo puttaṅkeṃ /// /// lykaśke aknātsaññe tsaṅkanme ...
 1522. THT 579 | b3 | 1: /// yes ///
 1523. THT 583 | a5 | 3: /// || sādharik anandārśne || ///
 1524. THT 587 | b4 | 4: /// l(·)i ak(nā)tsaññesā cey cämpyare ///
 1525. THT 588 | a6 | 2: /// k(e)rcyeṃ teṃ yekte ṣärmo täñ mā rano ...
 1526. THT 588 | a6 | 7: ... k(e)rcyeṃ mā teṃ yekte ṣärmo täñ rano snai ṣärm seṃ tot oko ...
 1527. THT 588 | b6 | 5: /// ·s· k· lo lmorntse twe prāskat takāsta twe yaitkusa wroccepi ...
 1528. THT 589 | a1 | 3: /// (wa)lo w(e)ṣṣäṃ yātall(e) kl(au)tkässi (– –) pr(ā)kre prat(iṃ) ...
 1529. THT 589 | b4 | 9: ... ulkāmukhe weṣṣäṃ rilyi wes ṣañ śaul āppantse
 1530. THT 591 | a6 | 9: ... kektseṃne : wrocy akālkäntse knelñeṣṣe tsārwo su yāta wentsi āksi mā menāktsa ...
 1531. THT 591 | a6 | 14: ... tsārwo mā su yāta wentsi āksi menāktsa ś· r·· ///
 1532. THT 591 | a7 | 11: ... mar wäntare : papāṣṣorñ(e)ne osu wṣeyawa ṣ ñi nesäṃ trai ·ā ///
 1533. THT 591 | b4 | 4: murt wai ruṣ gat yaik(u) tākaṃne snai käṣṣiṃ cwi ...
 1534. THT 591 | b6 | 10: ... karu(ṃ) aiśamñe asaṃkhyainta kalpanmaṣṣai lālyīs= aṣkār mauka : maskwantaññeṣṣe ime mā yāmttar ...
 1535. THT 591 | b6 | 14: ... aṣkār mā mauka : maskwantaññeṣṣe ime yāmttar ///
 1536. THT 591 | b7 | 3: – – eṅktär tu plāskaṃ mā campau : oṣ no ...
 1537. THT 591 | b7 | 5: – – eṅktär tu mā plāskaṃ campau : oṣ no mi – ...
 1538. THT 592 | b5 | 2: /// ·ṣ· camel eṅkalneś ñās yamaṣle camel
 1539. THT 593 | a1 | 3: /// ññetpeṣe śay· ///
 1540. THT 595 | a2 | 2: /// ñ näkte nauṣ ṣeñ : ///
 1541. THT 595 | b3 | 2: /// skeṃne ṣ ci ma ///
 1542. THT 596 | a1 | 3: /// ṣ· weṃtsi waṣe weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar mā ...
 1543. THT 596 | a1 | 9: ... mā waṣe weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar tu
 1544. THT 596 | a2 | 5: /// pällāmar 5 || ñi räknāśka m(ā) mäk(c)iya śīre weskau
 1545. THT 596 | a3 | 4: /// – watkäskau śīre weṃtsi śire weṣeñcaimpa ṣe
 1546. THT 596 | a4 | 2: /// mäskemar tusa kātkau mā tu pällāmar 6 ...
 1547. THT 596 | a4 | 5: /// mäskemar mā tusa kātkau tu pällāmar 6 ||
 1548. THT 596 | a5 | 4: /// ya käskor weskau alyek watkäskau kä
 1549. THT 596 | a6 | 5: /// weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar tusa
 1550. THT 596 | b1 | 4: /// 7 || ñiś räknāśka mäkciya ketara kartse
 1551. THT 596 | b2 | 1: /// alyek watkäskau ketara kartsene eṃttse ertsi
 1552. THT 596 | b4 | 2: /// – kātkau tu pällāmar 8 || ñiś räknāśka
 1553. THT 596 | b5 | 2: /// ntañemar alyek watkäskau māntatsi mā mantā
 1554. THT 596 | b5 | 6: /// ntañemar mā alyek watkäskau māntatsi mantā
 1555. THT 596 | b6 | 4: /// ṣ(e)me wäntre mäskemar tusa kātkau mā tu pällāmar 9 ...
 1556. THT 596 | b6 | 7: ... ṣ(e)me wäntre mäskemar mā tusa kātkau tu pällāmar 9 ||
 1557. THT 597 | a1 | 4: /// rit yamalle sū källālle 64 ṣeme yäkne kä – ...
 1558. THT 597 | a4 | 3: /// snai tsäṅkau ynamoṃ – ke snai ṣotri : ...
 1559. THT 597 | a5 | 16: ... akāśne maś mantä ksa wīpä – ceṃś na kram··
 1560. THT 597 | b4 | 5: /// ttä kāwo 70 kamartīke nesäṃ snai sattä pelaikni poñc cai ...
 1561. THT 598 | a3 | 1: /// mäskelle ste • niśrai m· ///
 1562. THT 599 | a3 | 4: lmi parra tsälpentär (ṣ) ///
 1563. THT 599 | a5 | 2: – – – ·eṃ m(ā) kauś ///
 1564. THT 599 | b3 | 4: ñe ṣ onolme ma·k· ///
 1565. THT 602 | b2 | 1: /// walkke ṅky a ///
 1566. THT 602 | b3 | 2: /// ·yw· po yātañc ///
 1567. THT 605 | b2 | 8: ... tsmoyeṃtär-ne • cmelne saṃsārne sportomane mālle ṣ tākoym • tikṣnendri
 1568. THT 606 | 1 | 7: ... calle walke lyat || mäntak srukau waskāte || tumeṃ cai ṣañ śamna ...
 1569. THT 606 | 2 | 8: ... ñakta laukaṃñe • – – satāṣṣäṃ wäskantär mā lkāṣṣäṃ • mā ///
 1570. THT 606 | 2 | 10: ... • – – satāṣṣäṃ mā wäskantär lkāṣṣäṃ • mā ///
 1571. THT 606 | 2 | 12: ... satāṣṣäṃ mā wäskantär mā lkāṣṣäṃ • ///
 1572. THT 606 | 4 | 5: /// kkaṣṭa kucalle starñ se pkwalle lantuṃñe īke pästä ///
 1573. THT 611 | a5 | 2: /// ntsa • ṣp su wīnaṣṣe ///
 1574. THT 613 | b2 | 2: /// – ·k· ka kañmäṃ cau pr(e)kṣäṃ ///
 1575. THT 618 | b6 | 6: ... su • kwri cwi ñä – t· ///
 1576. THT 623 | b5 | 3: /// yeme śīto eṅka ///
 1577. THT 624 | a8 | 1: /// – ///
 1578. THT 625 | a3 | 1: /// ce śaiṣṣe ///
 1579. THT 625 | a4 | 3: /// str(e)ṃ pāṣsi ///
 1580. THT 625 | a6 | 1: /// lyakāso ///
 1581. THT 628 | a6 | 1: /// tsälpau – ///
 1582. THT 629 | b5 | 3: /// kw· lypalya wat ///
 1583. THT 1102 | b2 | 8: ... mäkte kca twe ce te-yäknece īke k(āt)k(at) (kwri warpa)|(tar)
 1584. THT 1102 | b4 | 7: ... päknāmo anāyätte ketara ṣä(ñ waipecce) /// (mā pra)lle lykuññe palskosa postaññe (– –) ...
 1585. THT 1133 | b1 | 2: se ly(a)lypuräṣ tatmu – ///
 1586. THT 1137 | a5 | 2: /// lālotku : ///
 1587. THT 1143 | a1 | 3: /// – mpe kucne – – – – ///
 1588. THT 1144 | a1 | 4: /// s klāṅka-ṃ kr(i) kr(i) ///
 1589. THT 1544.c | a1 | 1: /// cimpam· – ///
 1590. THT 1544.c | a3 | 2: /// mäkte wrā – r • wi w·i ...
 1591. THT 1544.c | b3 | 2: /// – terinta yā ///
 1592. THT 1587 | a4 | 3: /// – ṅke tsärkal(l)e – – ///
 1593. THT 3597 | a1 | 2: /// sā : ñäś tsāṅkau eṅkälpatte pūdñäktäññe nuwalñe täñ ...
 1594. THT 3597 | b2 | 10: ... ramt skwänma)n(e) skwantsi nta kca carkā-c karuṃ pal(sko) – – ṣana weśe-
 1595. THT 3597 | b5 | 2: /// (tai)ynesiñ ṣp maukāsta : karuṃ palsko te-yknesā ...
 1596. THT 4078.a | a3 | 3: /// (aśnu)m nu lkāṣ ///
 1597. THT 4078.a | a4 | 3: /// (na vijān)āti : ka(klyuṣuräṣ) ///
 1598. YQ I.2 | a3 | 6: ... – eṣ tmis mem kaś yärm naṣ : 1 eṣant
 1599. YQ I.2 | a5 | 6: ... (märka)mpal : sukyo yomnāṣ ksalune mänt kāckäl eṣäntāp : 2 ||
 1600. YQ I.3 | a7 | 3: /// ñcäs yaṣ m= ālyes knānmāñcäs yaṣ kārūṇik wrasom : ...
 1601. YQ I.3 | a8 | 12: ... säm ṣtmāṣiṣ tmaṃ sne ets : m= ālymes
 1602. YQ I.3 | b5 | 2: /// l· – täppreṃ käṣṣi ñomyo kuyalte • || ...
 1603. YQ I.3 | b6 | 2: /// siñc naṣ nākämyo : tsopats pälkäṣ käṣṣi
 1604. YQ I.4 | a3 | 3: /// (sär)kiñco niṣpal śkaṃ lipāci || apratitu|(lyenaṃ)
 1605. YQ I.5 | a7 | 10: ... naṣt aśśi talke māṃñe okāk träṅktsi kärsnāt || nirdhane
 1606. YQ I.5 | b1 | 1: /// (: k)āswone kaklyuṣu naṣt mā tuṅk naśśi ...
 1607. YQ I.5 | b1 | 5: /// (: mā k)āswone kaklyuṣu naṣt tuṅk naśśi metraknaṃ tämyo tṣaṃ mā ...
 1608. YQ I.5 | b1 | 11: ... mā tuṅk naśśi metraknaṃ tämyo tṣaṃ kakmu ṣet : śä-
 1609. YQ I.6 | b2 | 4: ... ni) /// ·s· : päñ kśāñ neñc tāpärk kucäṣ päñ känt tñ= ...
 1610. YQ I.6 | b4 | 4: ... ṣokyo) /// – k(a)km(u) nasam kuprene et-ñi wtāk ṣakkats dhanīke protkaṃ prutkāṣ-ñi ...
 1611. YQ I.6 | b5 | 8: ... śkaṃ smale träṅkäm säṃ okāk tinār śkaṃ naṣ-ñi ku|(c
 1612. YQ I.8 | a3 | 2: (träṅkäṣ) /// mrāc knānaṣ mā penu mrācis klālune ...
 1613. YQ I.8 | a3 | 5: (träṅkäṣ) /// mā mrāc knānaṣ penu mrācis klālune knānaṣ
 1614. YQ I.10 | a7 | 1: /// (m)ā ytsi cämpamo : lok säm käṣṣi ...
 1615. YQ I.10 | a7 | 9: ... : lok säm käṣṣi klopäntwäṣ tsälpṣant cam lkālṣy ākā|(l
 1616. YQ I.10 | a8 | 9: ... ñkät träṅkäṣ bādhari mar klopasu naṣt ptāñkät käṣyāp
 1617. YQ II.1 | a5 | 2: (okāk näṣ tanne wkänyo /// nak)cu klisā || mandodharinaṃ || ...
 1618. YQ II.2 | a1 | 4: ... (namo buddha weñlune klyosäṃṣā)wā täm nu kñasu kus taṃ buddhaṃ mäskaträ
 1619. YQ II.2 | a7 | 12: ... käṣṣiṃ ñi ṣñy āñcäm kulypam kuyal cam sem yāmi|(mār
 1620. YQ II.3 | b4 | 5: /// ·ä āṣānikāṃ metraknäṣ wätkatsi käryatsumäṣ ākrä aśnumäṣ śla
 1621. YQ II.4 | a1 | 5: /// (manarkā)ñ ālam wcanäṣ śralune kläsmāṃ ṣo|(kyo
 1622. YQ II.6 | b3 | 8: ... kaś toräṣ märkampal yal sämm ontaṃ rinäṣtär : 1 märkampalṣi wäl tāpärk
 1623. YQ II.7 | a8 | 8: ... praski arṣäntāñ : 2 käṃtsāsamträ maṅk śkaṃ ypamäs omäskeṃ : ālko|(nt
 1624. YQ II.8 | a7 | 13: ... oki tkaṃ ākāś caṣi : 1 nu
 1625. YQ II.8 | b3 | 8: ... oñi cmolṣi ājānai lyutār memaṣ lālaṃṣke nu ṣāṣtru : ṣāmnune|(yis
 1626. YQ II.8 | b4 | 7: ... kārme : 1 || saṃtuṣite träṅkäṣ śkaṃ tāpärk ptāñkät käṣṣi lo|(k
 1627. YQ II.10 | b2 | 8: ... yo)kum gośogat ṣotre parimaṇḍal sam kapśañi nmo kanweṃ tkālune : ainey
 1628. YQ II.10 | b8 | 4: /// prakässi päknāsanträ • kuyal näṣ wätkā(ltsuneyo)
 1629. YQ II.12 | a7 | 2: sne lyutār krant märkampal /// präṅ)käss(i) tiri naṣ kāswone kulypamäntāp : śol ...
 1630. YQ II.12 | a7 | 11: ... kulypamäntāp : śol kapśañi krant ākāl lmāsaṃnträ tä|(myo
 1631. YQ II.13 | b7 | 7: ... kāṃl(·)a pas riñluneyo cam pñi tämnässi cämpäṣ
 1632. YQ III.1 | b8 | 5: kar) /// kṣā śākkiśśi pälkäṣ erkātune pälkār klyomiṃ ttā
 1633. YQ III.2 | a3 | 1: /// yäl • tmäṣ ptāñkät käṣṣi ṣī ...
 1634. YQ III.2 | a5 | 6: ... /// – okāk śākkiṣi kuli paräṃ kälpos ṣeṣ täm pälkoräṣ śākkiṣi|(nāñ
 1635. YQ III.2 | a8 | 5: /// ptāñkät käṣṣi : ārkiśoṣṣaṃ kākätku nu wasäṃ märkampal āksiṣ tā|(pärk)
 1636. YQ III.3 | a8 | 5: /// kakmunt was • naṣ nu nākäñtär tämyo picäkk ats was märkampal ...
 1637. YQ III.3 | b2 | 5: /// kulewā)śśi kāswoneytu • waṣt ekrä ypeñc • kākropunt akäṃtsune|(ytu
 1638. YQ III.4 | a7 | 6: ... ats taṃ träṅkäm-ci || capiccenaṃ || niṣpaläntwaṣ mā pe spaktāṃ|(nikāñcsäṣ
 1639. YQ III.4 | a7 | 8: ... träṅkäm-ci || capiccenaṃ || mā niṣpaläntwaṣ pe spaktāṃ|(nikāñcsäṣ
 1640. YQ III.4 | b3 | 5: /// se lāntune abhiṣek kälpām naṣ ṣakkatsek śkaṃ klyom metrak
 1641. YQ III.6 | b8 | 8: ... wleṣe mänt nu täṣ ptāñkät käṣṣi eṃtsitär-ñi • tmä(ṣ)
 1642. YQ III.8 | a7 | 5: pyāpyāsyo /// pyāpyā)syo yete wāmpe || täm wäśśi ānant märkampalṣināp prucca|(mñeyis)
 1643. YQ III.9 | b4 | 10: ... wärce mäskanträ || puk śäkrant wramäṃ
 1644. YQ III.10 | b1 | 2: /// m nasäl : kuprene nunak pissaṅkacc et ...
 1645. YQ III.12 | b3 | 6: /// tmä)ṣ ptāñkät käṣyāp yātñal säs wasäṃ || tmäṣ citrarathe kātse kakmu|(räṣ
 1646. YQ N.3 | b1 | 3: /// (pä)lskā kuyal näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ kälkim śāriput(rä) ...
 1647. YQ N.3 | b2 | 4: /// (lyalypäntwā)śśi tampewātsuneyā nu ok säm ksaluneyaṃ y(ts)i ///
 1648. YQ N.4 | b3 | 3: /// ontaṃ kātklune mäskatr-äm puk dhātu ///
 1649. YQ N.4 | b4 | 3: /// ñ āmānuṣāñ mäskaṃtär mā pe(nu) ///
 1650. YQ N.4 | b4 | 5: /// ñ āmānuṣāñ mā mäskaṃtär pe(nu) ///
 1651. YQ N.4 | b5 | 3: /// ṣ (c)esmi kroś mā omäl pä ///
 1652. YQ N.4 | b5 | 5: /// ṣ (c)esmi mā kroś omäl pä ///
 1653. YQ N.5 | b3 | 5: /// kāpñuneyo ālam wcaśśäl olariñ : ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?mā
Output automatically generated on Thu, 2014-04-24, 21:11:33.
Page last edited on Sun, 2012-10-21, 17:03:08, by Martin Braun. Version 3.
Page created on Sat, 2012-01-14, 19:11:47, by Melanie Malzahn.