print prev. next

māka

Meaning:"much, many, very"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Adverb
Language:TB
Equivalent in TA:māk
Derived lexemes:makā-yäkne

Occurrence (98)

 1. A 320 a6: /// (ni)ṣkramāntaṃ || wkäṃ pe māka nākm(ats) saṃsār säs ṣokyo nu parno ...
 2. IOL Toch 2 a3: ... star-ca ñyās ṣpä kartseśco : tuk māka mā nai ttauwak te-yä(knesa) ///
 3. PK AS 6A b1: ... ñ(ä)ś rṣ(ā)käñ= (eṃ)twecc(ek : kär)ts(au)ñ(e)nta kraupamar mā(ka späntaitse) ///
 4. PK AS 6A b6: ṣai matāräṃne : saṃwartwiwart kalpanma māk(a) cwi ṣeyeṃ kätkauwa 14 tūsa poyśi ...
 5. PK AS 6D b4: ceu palskosa wat airṣaitsäññecce : māka yknesa wat ce (krent reki keklyauṣormeṃ ...
 6. PK AS 6J a1: /// sa ṣ māka am(ā)sk(ai) naumyen(ta) ///
 7. PK AS 7C b5: 19 sū cew yāmorsa prāskaṃ māka kwipenträ : onmiṃ yamasträ ykāṃṣanträ pest ...
 8. PK AS 7E b6: ... yairu ailñene āyor nano-nano āklyi yāmu māka cmela-cmelane : cey na – – ...
 9. PK AS 7F a3: mā(ka) lykwarwa mā rano ṣek-ṣ(e)k mā āyorṣṣe ...
 10. PK AS 7H a6: ... spärkālñe westrä 2 kauṣentañ krui onolmi māka tne aunanträ ·e – /// (snai ...
 11. PK AS 7H b1: alyaik ṣpä wnolmi : lyśī no māka krui tākaṃ tu – – – ...
 12. PK AS 7H b2: ... : śäktālyenta onolmeṃts preke /// (waikecci mā)|ka
 13. PK AS 7H b4: ... kotaiñ mäskenträ 5 ścire reki onolmi māka krui aunanträ nessi : kärweñi yare ...
 14. PK AS 7H b5: ... 6 ketara ṣäññe wnolmi entseṣṣi krui māka tākaṃ : tusa stāna śle (sā)rmna ...
 15. PK AS 7H b6: (māntalñecci) no w(n)o(lm)i māka krui aunanträ ne(ss)i : räskarona matrona ...
 16. PK AS 7H b6: ... aṅkaiṃ pilko no onolmi t(ākaṃ krui māka tusa) (snai okonta mä)(nträ)
 17. PK AS 7I b6: katkauñai māka (ertsi) mäsketär su cmelane w(n)olme : ...
 18. PK AS 7J b5: ... ponta wertsyanne 4 lā(r)e mäsketär ṣpä māka onolmeṃts ṣek wrotse ekñiññe : yñakteṃ ...
 19. PK AS 7L a5: rākṣatseṃ ceṃ māka mesā – – – – – ...
 20. PK AS 13B b3: /// (se āktikäṃ)ñe : māka lalaṃṣkana tseñāna eśnesa erṣṣäṃ taka(rṣkñe :)
 21. PK AS 16.2 b2: ... śaiṣṣene mā tsämoṣ tākaṃ • twak māka krätayuk (pre)ścīyaṃne kuse cai orotsts(e)
 22. PK AS 17B a4: ... weṣṣäṃ || meñameṃne || mā no mā(ka) ārttau sū
 23. PK AS 17D b3: ṅke māka śanmeṃ ñiś lkāt(si : kus)e (k)au(c) ...
 24. PK AS 17K a3: ... meṃñäkte kerciyeṣṣe tärkameṃ laṃtsi päknāsträ • māka kerunta wrakaiṃ k(n)eraṃts
 25. PK AS 18A b4: aurts(e)sa weña kampāl sampāṃte-ñ upanandeṃ māka nāksante • pañäkte klyauṣa nāksate sāṅk ...
 26. PK NS 32 b1: ... tumeṃ ṣañ-añmämpa weṣṣäṃ || bahu)dantākne || māk(a) on(o)lme(ṃ)ts (p)l(ā)c(i) klyaus(e)nträ t(e) ñ(i)ś y(ā)mu ...
 27. PK NS 32 b5: ... wäntarwa kuse aiṣṣäṃ āyor mā tu māka ākteke ste te-maṃt pkārsa : kektseñṣana
 28. PK NS 112 a1: /// māka pñi nauṣ yāmuwa saṃsārne kleśanma
 29. THT 3 a1: (ret)k(e) iyaṃ ypaunane māka wnolme(ṃ) kauseṃ : mā (t)n(e) śak ...
 30. THT 3 a1: ... yā)mo(r)nt(a) yākṣi maiyya kälpāskeṃ kauseṃ wnolmeṃ māka : nāgi lakaṃ tsatkuṃ eṅkalwa ypauna ...
 31. THT 3 a5: ... (m)ṛgārañ stāṅkne kreṃnt : ṣam yeṃ māka ṣamāni aplāc ākteke te totka
 32. THT 11 b1: kanma yo(k)ai kleśmeṃ tseṅkenträ wnolmets māka : nenkorsa ka käṣṣinta karāre toṃ ...
 33. THT 14 b4: ... kekarṣṣu (:) nraine tänmasträ lkāṣṣäṃ lkle(nta māka tne 15)
 34. THT 15 a7: ... (sū temeñ sraukaṃ nraine māka) lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ (läklenta māka pudñäkti ...
 35. THT 15 a7: ... sraukaṃ nraine māka) lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ (läklenta māka pudñäkti tsaṅkaṃ śaiṣṣene ...
 36. THT 17 a8: ... 14 sū temeñ sraukaṃ nraine tänmastär māka lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta ...
 37. THT 17 a8: ... temeñ sraukaṃ nraine tänmastär māka lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta : māka ...
 38. THT 17 a8: ... nraine tänmastär māka lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta : māka pudñäkti tsaṅkaṃ ...
 39. THT 17 a8: ... māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta : māka pudñäkti tsaṅkaṃ śaiṣṣene
 40. THT 18 b5: ... nrainta skente okt /// /// (to)t māka mskentär (ku)ñci(t) kuñcit mīsa
 41. THT 23 b7: rekaunasa tsoksañ māka : tu pälkormeṃ pudñäkte ce weña ...
 42. THT 26 a3: /// (mā)ka ṣamāni kraupe ///
 43. THT 27 a6: ... rse(rsa) träṅkonta ṅke nakanm= ālyaucesa tättāntär māka : nketär-m(e) ṅk= ālyauce ynāñmñe
 44. THT 33 a5: ... sū wteṃtse kraupalle 2 ost ṣmemanentse māka kurpelle māñye〈ṃ〉 mañyanats śnoy
 45. THT 33 b5: ... ce compämpa käccītär 7 weña pudñäkte māka sutarma yarke petintse snai keś nakanma
 46. THT 42 a8: /// rwe ṣamāni māka mraus(k)ān(t)e om(p) pal(sk)o kānare : – ...
 47. THT 44 a6: ... śāsanne : ṣa /// /// : māka omp snūnma ent= ākn· ///
 48. THT 44 a8: /// mpa : lakle ṣ tu māka kakraupau watesa ///
 49. THT 45 a3: ... pokseñ saim wasta 30 tu yparwe māka plyawāre ñakti śāmna läklessoñc lkāṣyeṃ poyśiṃ ...
 50. THT 74 a3: ... ltū wlaṃśke yok tañ kektsentsa : māka täṅwañe lkātsi celenträ kaunaṃtse ramt swa ...
 51. THT 74 a6: /// ts· praroñ māka lalaṃṣkane lyelyūkwa ṣañ mekwasa wawākausai ram(t) ...
 52. THT 101 1: /// ts(e) māka täṅkwaṃññe lalaṃṣkeṃ akālkäcce pilkosa snai ptsak ...
 53. THT 118 a6: ... t= oṅkor mälko tākaṃ (k)rui kakāccu māka ///
 54. THT 123 a1: yase kwīpe māka melyeṃ o /// /// meltsa • ...
 55. THT 123 b5: ... tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka läklenta o ///
 56. THT 126 a2: – – – lkātsi māka we ///
 57. THT 130 a4: /// tumeṃ weṣṣäṃ māka ///
 58. THT 133 b8: ·eñcä ket śil su māka prākre : yewe ñäkteṃ śamnāntsä po ...
 59. THT 135 b4: lmeṃ māka palante pelaikn· /// /// tne yärm ...
 60. THT 142 b3: /// täṃmäṣle srukallesa māka kekkärkū ///
 61. THT 181 a3: ātmapāvabhetsa tsetstsarormeṃ māka klautkentsa (ts)retär aultsorsa no wästo yä(kn)e ...
 62. THT 208 b3: m(ā)ka räskre mantsate ///
 63. THT 235 b2: /// ainake ska – (–) māka keltsa erkatñe : kaccā ///
 64. THT 251 a3: ... : śail – – (–) ñyātse māka (•) tat sa(ṃ)smṛtya virūpe pi • ...
 65. THT 255 a1: skwänmaṣca śaiṣṣe māka yuwästrä märsauu śaiṣṣe alyekä ma ṣä ...
 66. THT 256 b4: – lyaik māka läkle wärpnānträ – nt· n ālye ...
 67. THT 273 a3: ... twe pwārmeṃ padum wärmeṃ pwār rā māka yolon preke(ne twe tne)
 68. THT 273 b5: pyāppyaisa ṣäp māka sneukī māpi rä〈me〉r kselle ṣaitä 30 ...
 69. THT 275 b3: (pe)ñyacy ersnāssoñc pe(ñyaisa tä)ṅkäññi snaiy keś māka kod(y)ä(nma) ///
 70. THT 276.a b3: stauki māka : śpal·· ///
 71. THT 281 b3: āyorṣṣe ṣāle yāmtsi māka p(r)eke : pā /// /// ṣa ...
 72. THT 305 b4: ... yāvatā bahu bhāṣate • kossa wärñai māka weṣṣäṃ • yas tv ihā ///
 73. THT 308 a1: ṣäṃmpa māka keklyauṣoṣäṃmpa • (sa)khy(aṃ) ku(r)v(ī)t(a) s(a)pr(a)jñ(a) • ...
 74. THT 321 a2: /// 1 mā kauc māka lkāskemane ///
 75. THT 321 a3: /// ṣälle 2 mā kauc māka lkāske ///
 76. THT 334 a2: koss tu māka ette keuwcä maścäś tot stulāṃñcana träṅkänta ...
 77. THT 334 a6: ṅkäṃ mā krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ tot stulāṃñcana
 78. THT 334 b1: krui mā krāke läṃnne koss ttu māka prāroṃntsa ceśaṃ tot stulāṃ träṅko(nta kä)
 79. THT 334 b5: ke läṃnne koss tu māka kretswesa ceśaṃ tot sttul(ā)ṃ (trä)ṅko
 80. THT 334 b9: kätäṅkäṃ krui mā kkrāke läṃnne kos māka pälyuwiṃñco epiṅkte kluṣnāträ
 81. THT 337 b2: ... tāu plāc poś weña • upanandeṃ māka nāksante • pañäkte klyauṣa nāksate •
 82. THT 337 b4: mäskīträ • ṣaḍvarginta patraiṃ māka kraupiyenträ • päst taṣīyeṃträ mā paribhog ...
 83. THT 338 a3: /// sā māka wi säsuwiśkaṃ talantäṃ mewya sāu • ...
 84. THT 341 a5: /// trä māka ṣcīre papāṣṣorñe cau ///
 85. THT 358 b6: /// palauna akṣāne • māka klautkentsa triwālñentse nakanma a(kṣ) ā(n)e ///
 86. THT 359 b1: mnasa • tāw no māka täṅwaṃññai bārāṇasi rīne brahma ///
 87. THT 372 b3: nma māka wärpāmai lantuṃñeṣṣe yātalñe • tsaipeṃ śa ...
 88. THT 374.g b2: /// – ntenesa māka onol(mi) ///
 89. THT 388 a8: – – pälyapo māka pkāte saṃ(sā)rmeṃ tsälpastsi 70 ///
 90. THT 417 a4: ptama ṣpä māka waipe ///
 91. THT 516 b4: tstsa weṣṣäṃ aukatsāmat ra māka no kawātse ///
 92. THT 571 b4: ... /// /// mñ· 38 krokśäṃts weśeñña māka ///
 93. THT 574 a6: /// päst ykuwermeṃ māka kursarwa keṃ
 94. THT 577 a2: – – – māka lykwarwa tuyknesa ikrai ///
 95. THT 577 b5: – – – (m)āka lyakursa retke kautāte ///
 96. THT 587 b7: /// ṣṣīn māka wrotse tänmästrä yärpo= ntwe mä ///
 97. THT 592 a3: /// w·· māka onolmi plakṣiyeṃ • sāw no te ...
 98. THT 3597 a1: ... tsāṅkau eṅkälpatte pūdñäktäññe nuwalñe täñ prakreṃ māka win(āskau) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?māka
Output automatically generated on Sat, 2015-10-10, 07:25:14 (CEST).
Page created on Thu, 2012-02-09, 16:28:27 (CET), by Melanie Malzahn.