print prev. next

māka

Meaning:"much, many, very"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Adverb
Language:TB
Equivalent in TA:māk
Derived lexemes:makā-yäkne

Occurrence (98)

 1. A 320 a6 7: /// (ni)ṣkramāntaṃ || # wkäṃ pe māka nākm(ats) ; saṃsār säs ṣokyo nu ...
 2. IOL Toch 2 a3 9: ... star-ca ñyās ṣpä kartseśco : tuk māka mā nai ttauwak te-yä(knesa) ///
 3. PK AS 6A b1 13: ... (eṃ)twecc(ek : #12c kär)ts(au)ñ(e)nta kraupamar ; mā(ka späntaitse) ///
 4. PK AS 6A b6 8: ... matāräṃne : #14c saṃwartwiwart kalpanma ; māk(a) cwi ṣeyeṃ kätkauwa 14 #14d tūsa ...
 5. PK AS 6D b4 8: ... ; palskosa wat airṣaitsäññecce : #106c māka yknesa wat ce (krent ; reki ...
 6. PK AS 6J a1 4: /// sa ṣ māka am(ā)sk(ai) naumyen(ta) ///
 7. PK AS 7C b5 8: ... #19d sū cew yāmorsa ; prāskaṃ māka kwipenträ : #20a onmiṃ yamasträ ; ...
 8. PK AS 7E b6 20: ... āyor ; nano-nano āklyi yāmu ; māka cmela-cmelane : #10b cey na – ...
 9. PK AS 7F a3 1: mā(ka) lykwarwa ; mā rano ṣek-ṣ(e)k ; ...
 10. PK AS 7H a6 22: ... 2 #2d kauṣentañ krui onolmi ; māka tne aunanträ ·e – #3a /// ...
 11. PK AS 7H b1 8: ... ṣpä wnolmi : #3b lyśī no māka krui tākaṃ ; tu – – ...
 12. PK AS 7H b2 30: ... onolmeṃts ; preke /// #4d (waikecci ka
 13. PK AS 7H b4 11: ... 5 #5d ścire reki onolmi ; māka krui aunanträ nessi : #6a kärweñi ...
 14. PK AS 7H b5 21: ... ketara ṣäññe wnolmi ; entseṣṣi krui māka tākaṃ : #7a tusa stāna śle ...
 15. PK AS 7H b6 5: (māntalñecci) no w(n)o(lm)i ; māka krui aunanträ ne(ss)i : #7c räskarona ...
 16. PK AS 7H b6 27: ... pilko no onolmi ; t(ākaṃ krui māka tusa) #8a (snai okonta mä)(nträ)
 17. PK AS 7I b6 3: #17a katkauñai māka (ertsi) ; mäsketär su cmelane w(n)olme ...
 18. PK AS 7J b5 13: ... 4 #4d lā(r)e mäsketär ṣpä ; māka onolmeṃts ṣek ; wrotse ekñiññe : ...
 19. PK AS 7L a5 4: ; rākṣatseṃ ceṃ māka ; mesā – – – #7a ...
 20. PK AS 13B b3 5: /// (se āktikäṃ)ñe : māka lalaṃṣkana tseñāna eśnesa erṣṣäṃ taka(rṣkñe :)
 21. PK AS 16.2 b2 20: ... śaiṣṣene mā tsämoṣ tākaṃ • twak māka krätayuk (pre)ścīyaṃne kuse cai orotsts(e)
 22. PK AS 17B a4 15: ... || meñameṃne || # mā no mā(ka) ārttau sū ;
 23. PK AS 17D b3 3: ṅke ; māka śanmeṃ ñiś lkāt(si : #4a kus)e ...
 24. PK AS 17K a3 12: ... meṃñäkte kerciyeṣṣe tärkameṃ laṃtsi päknāsträ • māka kerunta wrakaiṃ k(n)eraṃts
 25. PK AS 18A b4 6: aurts(e)sa weña kampāl sampāṃte-ñ upanandeṃ māka nāksante • pañäkte klyauṣa nāksate sāṅk ...
 26. PK NS 32 b1 9: ... ṣañ-añmämpa weṣṣäṃ || bahu)dantākne || # māk(a) on(o)lme(ṃ)ts ; (p)l(ā)c(i) klyaus(e)nträ ; t(e) ...
 27. PK NS 32 b5 35: ... ; aiṣṣäṃ āyor #2a mā tu māka ; ākteke ste ; te-maṃt pkārsa ...
 28. PK NS 112 a1 2: /// māka pñi nauṣ yāmuwa saṃsārne kleśanma
 29. THT 3 a1 7: %8 ; (ret)k(e) iyaṃ ypaunane ; māka wnolme(ṃ) kauseṃ : #87a mā (t)n(e) ...
 30. THT 3 a1 24: ... yākṣi maiyya kälpāskeṃ ; kauseṃ wnolmeṃ māka : #87b nāgi lakaṃ tsatkuṃ eṅkalwa ...
 31. THT 3 a5 33: ... stāṅkne kreṃnt : #90b ṣam yeṃ māka ṣamāni aplāc ; ākteke te totka
 32. THT 11 b1 8: ... ; yo(k)ai kleśmeṃ tseṅkenträ ; wnolmets māka : #91a nenkorsa ka käṣṣinta ; ...
 33. THT 14 b4 24: ... #15c nraine tänmasträ ; lkāṣṣäṃ lkle(nta māka tne 15) #15d
 34. THT 15 a7 9: ... (sū temeñ sraukaṃ nraine māka) lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ (läklenta māka pudñäkti ...
 35. THT 15 a7 11: ... sraukaṃ nraine māka) lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ (läklenta māka pudñäkti tsaṅkaṃ śaiṣṣene ...
 36. THT 17 a8 17: ... temeñ sraukaṃ ; nraine tänmastär ; māka lykwarwa māka cmela ; māka lkāṣṣäṃ ...
 37. THT 17 a8 19: ... ; nraine tänmastär ; māka lykwarwa māka cmela ; māka lkāṣṣäṃ läklenta : ...
 38. THT 17 a8 22: ... ; māka lykwarwa māka cmela ; māka lkāṣṣäṃ läklenta : #15a māka pudñäkti ...
 39. THT 17 a8 27: ... ; māka lkāṣṣäṃ läklenta : #15a māka pudñäkti ; tsaṅkaṃ śaiṣṣene ;
 40. THT 18 b5 12: ... skente okt /// %11 /// (to)t māka mskentär ; (ku)ñci(t) kuñcit mīsa ;
 41. THT 23 b7 3: rekaunasa tsoksañ māka : #24d tu pälkormeṃ pudñäkte ce ...
 42. THT 26 a3 2: /// (mā)ka ṣamāni kraupe ///
 43. THT 27 a6 12: ... ṅke ; nakanm= ālyaucesa ; tättāntär māka : #Xx nketär-m(e) ṅk= ālyauce ; ...
 44. THT 33 a5 22: ... kraupalle 2 #2d ost ṣmemanentse ; māka kurpelle ; māñye〈ṃ〉 mañyanats ; śnoy
 45. THT 33 b5 19: ... käccītär 7 #7d weña pudñäkte ; māka sutarma ; yarke petintse ; snai ...
 46. THT 42 a8 5: /// rwe ṣamāni ; māka mraus(k)ān(t)e om(p) ; pal(sk)o kānare : ...
 47. THT 44 a6 19: ... #Xx ṣa /// /// : #Xx māka omp snūnma ; ent= ākn· ///
 48. THT 44 a8 8: ... mpa : #Xx lakle ṣ tu māka ; kakraupau watesa ///
 49. THT 45 a3 10: ... saim wasta 30 #30d tu yparwe māka plyawāre ; ñakti śāmna läklessoñc ; ...
 50. THT 74 a3 17: ... yok tañ , kektsentsa : #17a māka täṅwañe ; lkātsi celenträ ; kaunaṃtse ...
 51. THT 74 a6 7: #18a %10 /// ts· ; praroñ māka , lalaṃṣkane ; lyelyūkwa ṣañ , ...
 52. THT 101 1 3: /// ts(e) māka täṅkwaṃññe lalaṃṣkeṃ akālkäcce pilkosa snai ptsak ...
 53. THT 118 a6 13: ... t= oṅkor mälko tākaṃ (k)rui kakāccu māka ///
 54. THT 123 a1 3: yase kwīpe māka melyeṃ o /// /// meltsa • ...
 55. THT 123 b5 13: ... tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka läklenta o ///
 56. THT 126 a2 5: – – – lkātsi māka we ///
 57. THT 130 a4 4: /// tumeṃ weṣṣäṃ māka ///
 58. THT 133 b8 6: ·eñcä ; ket śil su māka prākre : #33a yewe ñäkteṃ śamnāntsä ...
 59. THT 135 b4 2: lmeṃ māka palante pelaikn· /// /// tne yärm ...
 60. THT 142 b3 4: /// täṃmäṣle srukallesa māka kekkärkū ///
 61. THT 181 a3 3: ātmapāvabhetsa tsetstsarormeṃ māka klautkentsa (ts)retär aultsorsa no wästo yä(kn)e ...
 62. THT 208 b3 1: m(ā)ka räskre mantsate ///
 63. THT 235 b2 6: /// ainake ska – (–) māka keltsa erkatñe : kaccā ///
 64. THT 251 a3 9: ... : śail – – (–) ñyātse māka (•) tat sa(ṃ)smṛtya virūpe pi • ...
 65. THT 255 a1 3: skwänmaṣca śaiṣṣe māka yuwästrä märsauu śaiṣṣe alyekä ma ṣä ...
 66. THT 256 b4 3: – lyaik māka läkle wärpnānträ – nt· n ālye ...
 67. THT 273 a3 16: ... padum ; wärmeṃ pwār rā #27a māka yolon ; preke(ne twe ; tne)
 68. THT 273 b5 5: ; pyāppyaisa ṣäp #30c māka sneukī ; māpi rä〈me〉r ; kselle ...
 69. THT 275 b3 7: (pe)ñyacy ersnāssoñc pe(ñyaisa tä)ṅkäññi snaiy keś māka kod(y)ä(nma) ///
 70. THT 276.a b3 2: stauki māka : śpal·· ///
 71. THT 281 b3 4: āyorṣṣe ṣāle yāmtsi māka p(r)eke : pā /// /// ṣa ...
 72. THT 305 b4 8: ... yāvatā bahu bhāṣate • kossa wärñai māka weṣṣäṃ • yas tv ihā ///
 73. THT 308 a1 2: ṣäṃmpa māka keklyauṣoṣäṃmpa • (sa)khy(aṃ) ku(r)v(ī)t(a) s(a)pr(a)jñ(a) • ...
 74. THT 321 a2 5: /// 1 mā kauc māka lkāskemane ///
 75. THT 321 a3 6: /// ṣälle 2 mā kauc māka lkāske ///
 76. THT 334 a2 3: koss tu māka ette keuwcä maścäś tot stulāṃñcana träṅkänta ...
 77. THT 334 a6 7: ṅkäṃ mā krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ tot stulāṃñcana
 78. THT 334 b1 7: krui mā krāke läṃnne koss ttu māka prāroṃntsa ceśaṃ tot stulāṃ träṅko(nta kä)
 79. THT 334 b5 5: ke läṃnne koss tu māka kretswesa ceśaṃ tot sttul(ā)ṃ (trä)ṅko
 80. THT 334 b9 7: kätäṅkäṃ krui mā kkrāke läṃnne kos māka pälyuwiṃñco epiṅkte kluṣnāträ
 81. THT 337 b2 16: ... tāu plāc poś weña • upanandeṃ māka nāksante • pañäkte klyauṣa nāksate •
 82. THT 337 b4 5: mäskīträ • ṣaḍvarginta patraiṃ māka kraupiyenträ • päst taṣīyeṃträ mā paribhog ...
 83. THT 338 a3 3: /// sā māka wi säsuwiśkaṃ talantäṃ mewya sāu • ...
 84. THT 341 a5 3: /// trä māka ṣcīre papāṣṣorñe cau ///
 85. THT 358 b6 5: /// palauna akṣāne • māka klautkentsa triwālñentse nakanma a(kṣ) ā(n)e ///
 86. THT 359 b1 5: mnasa • tāw no māka täṅwaṃññai bārāṇasi rīne brahma ///
 87. THT 372 b3 2: nma māka wärpāmai lantuṃñeṣṣe yātalñe • tsaipeṃ śa ...
 88. THT 374.g b2 4: /// – ntenesa māka onol(mi) ///
 89. THT 388 a8 4: – – pälyapo māka pkāte saṃ(sā)rmeṃ tsälpastsi 70 ///
 90. THT 417 a4 3: ptama ṣpä māka waipe ///
 91. THT 516 b4 5: tstsa weṣṣäṃ aukatsāmat ra māka no kawātse ///
 92. THT 571 b4 10: ... /// /// mñ· 38 krokśäṃts weśeñña māka ///
 93. THT 574 a6 4: /// päst ykuwermeṃ māka kursarwa keṃ
 94. THT 577 a2 4: – – – māka lykwarwa tuyknesa ikrai ///
 95. THT 577 b5 4: – – – (m)āka lyakursa retke kautāte ///
 96. THT 587 b7 3: /// ṣṣīn māka wrotse tänmästrä yärpo= ntwe mä ///
 97. THT 592 a3 3: /// w·· māka onolmi plakṣiyeṃ • sāw no te ...
 98. THT 3597 a1 12: ... tsāṅkau eṅkälpatte pūdñäktäññe nuwalñe täñ prakreṃ māka win(āskau) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?māka
Output automatically generated on Sat, 2015-05-30, 06:35:42 (CEST).
Page created on Thu, 2012-02-09, 16:28:27 (CET), by Melanie Malzahn.