print prev. next

Lemma:su ("this one" [anaphoric])
Meaning:"this one" [anaphoric]
Word class:Pronoun
Language:TB

Pronoun

Case:Nominative
Number:Singular
Gender:Masculine

Occurrence (188)

 1. A 338 b1 6: /// l māñaṃṣi prātimokäṣ ṣ ///
 2. PK AS 6E a4 5: -tär-ne palskalyñeś (:) #12b (s)ū no ṣamāne ; mā tsälpau westär ...
 3. PK AS 7A b3 11: ... (ṣ)ai ; procer ṣai narahānte ; ceu sa- ///
 4. PK AS 7A b5 5: /// (te)m(t)sate ; oksaiṃne tallāwo : #x lyakā-ne sū ṣamā(ne) ...
 5. PK AS 7A b5 10: ... oksaiṃne sū tallāwo : #x lyakā-ne ṣamā(ne) ; ///
 6. PK AS 7B a4 15: ... : #77c tū yairu tākaṃ ; ceṃ ñakteṃne tänmasträ 77 || #77d ...
 7. PK AS 7B a5 25: ... triścer makā-ykne : 1 #1d nesäṃ yāmor ; nemcek cmetsiś sportoträ : ...
 8. PK AS 7B b1 5: tuśc yuwäṣṣäṃ : #3b cew yāmorsa ; ompek ra tsa ...
 9. PK AS 7B b2 13: ... krenta yāmornta : #4c cew yāmorsa ; mā nemcek ṣpä tänmasträ 4 ...
 10. PK AS 7B b2 23: ... ṣpä tänmasträ 4 #4d kuse no yāmor ; alyek ī〈ke〉ne yāmträ : ...
 11. PK AS 7B b4 7: maitrajñā ; käryorttante nauṣ tāka #6c dṛṣṭā(nt) tane ; kärsanalle aurtsesa 6 ...
 12. PK AS 7C b5 3: 19 #19d cew yāmorsa ; prāskaṃ māka kwipenträ ...
 13. PK AS 7C b6 2: no yāmor ; kakraupau mā no yāmu ...
 14. PK AS 7E a1 6: (; ekñiññe)nt(a kälpā)sk(e)ṃ (:) #4c se yāmor s(t)e ; kucesa onolme ...
 15. PK AS 7E a4 22: ... tsmeṃtär-ne ka waipeccenta ; /// #6b (sū se yāmor ste ; kucesa o)(nolmi)
 16. PK AS 7F a3 18: ... ; āklyi yāmu cmelane 11 #11d cpī yāmorntse ; okosa wnolme ; ...
 17. PK AS 7F b4 11: ... no palskosa : #15b kuse no wnolme ; palskosa skwassu ; mäsketär ...
 18. PK AS 7I b1 21: ... #13c ṣesa śmalñe kälpāṣṣäṃ ; wnolme cew kr(e)nt yāmo(rsa 13 #13d cakravartti-lantu)ññe
 19. PK AS 7I b3 6: e(k)ñ(i)ññenta ṣpä 14 #14d iñakteṃ tänmasträ ; nemce= ksa cew krent ...
 20. PK AS 7I b5 9: ... : #16b kärtse-reki mäsketrä ; wnolme kärtse-weśeññai : #16c pälskonta kātkäṣṣeñca ; ...
 21. PK AS 7I b6 25: ... : #17c amiśkäññe erṣeñcai ; reki mā nemce= klyauṣäṃ (: 17 #17d ...
 22. PK AS 7J b6 6: śak pärkāw(nt)a ; yänmāṣṣäṃ onolme ; kuse śwāt(s)i aiṣṣäṃ : #5c ...
 23. PK AS 7J b6 22: ... ; sak warpatsy āñme ket ; św(ā)tsi āyi 5 #5d śak pärkāwänta ...
 24. PK AS 7K b6 5: /// ; (mr)au(sk)āte olypotse ; tāka pudñäkte #3c (ce ra)no ...
 25. PK AS 7N b3 12: ... teksa-ne ka no ; mrauskāte olyposte ; tāka pudñäkte #3c ce rano ...
 26. PK AS 10 a1 3: /// -t ṣalype yokalle ṣe tumeṃ (·)r(·) ///
 27. PK AS 13A a7 6: /// -ññai lāṃs śpālmeṃ kuse lāṃṣträ te täṅtsi (·)e ///
 28. PK AS 13B b5 7: /// (akek kä)ṣṣīnts(e) : te-yknesa ysomo ponta krentaunants ai(se) ///
 29. PK AS 15A a1 6: – – k(an)th(a)k(e) eṅk(a)stär • s(ū) (kan)th(a)k(e) ś· ·ā ña kā ñ(·) ...
 30. PK AS 16.5 b4 4: /// somotkäññe täṅwaṃ : mā cwī nta ksa kurpelle ...
 31. PK AS 16.7 a3 14: ... tākaṃ ostaṣṣa wertsiyo tākaṃn-ne • krui waipecce kä
 32. PK AS 16.7 a5 10: ... pātraisa osta-ost yaskaskemar kete karuṃ tsāṅkaṃ śwātsi aiṣañ
 33. PK AS 17B a2 11: ... pañcamne || # kälṣamñeṣṣe naumye ñī ste prākre ārttau ñī : #1a ...
 34. PK AS 17B a4 17: ... || # mā no mā(ka) ārttau ;
 35. PK AS 17B b2 7: ṣ ce palsko ; ceṃtsa ṣek aulāre ; mā – – – ...
 36. PK AS 17C b5 10: ... : #1c säsūw(e)rṣṣe īme ṣek ; ñī cine spor(tt)otär 1 #1d kreṃt ...
 37. PK AS 17E a4 15: ... yatässi viśvakarmi ñäkteṃtse ra nermit (y)ām(u) īke olyapotstse
 38. PK AS 17J b1 1: (s)ū w(i)kā-me : #1b kā no ñ(a)k(e) ...
 39. PK AS 18A b2 13: ... : ceu prekar ate kampāl yamaṣṣasta weña upanandi myāskawa-ne tum(eṃ) cai ostaññi ...
 40. PK AS 18A b3 13: ... kauc laṅkäm-cä upanandenmeṃ kampāl päst ñaṣṣi mā wsā-ne ot śrāddheṃ aśrāddheś
 41. PK AS 18B a1 12: ... (yapt)s(i) täṅtsi aśiyanaṃts pelaikn(e) ākṣa • no weṃtsi epastye ṣey (•) (t)oy ...
 42. PK AS 19.2 b2 3: /// -trä ///
 43. PK AS 19.18 a1 12: ... weñi ce(ynaṃts) sum(e)r-ṣale tseṅku mä(n)t (ār)w(e)r klau(tke) – – – – – ...
 44. PK NS 24 b4 5: /// (ṣe)me kauṃ ; śaul śpālmeṃ : #31c mā no ...
 45. PK NS 25 and 26 b1 10: ... ; (p)e(r)ma śayim ṣeme kauṃ ; śaul (śpā)lme(ṃ) #31c mā no kante ...
 46. PK NS 32 b2 44: ... aiṣṣeñcai || #1d om no ñake roce
 47. PK NS 32 b6 12: ... āyor : #2c tu) ākteke ; cwī yāmor ; solme msketär 2 ...
 48. PK NS 36 and 20 a4 16: ... āñme ; nraiṣṣana toṃ läklenta ; ci klāte ñyātsene : #1b kuse ...
 49. PK NS 36 and 20 b3 3: śconiye mā ksa nesäṃ kuse ñi(ś) maiyyasa cämpalle ...
 50. PK NS 36 and 20 b5 4: añmalāṣlñe orotse ; ñiś klāte ce ykene : #2b ...
 51. PK NS 54 b5 16: ... #16c läklentaṣṣeṃ klautkeṃtsa ; ṣañ-añm no mrauskästrä ;
 52. THT 2 a2 4: /// %2 (mā) nesäṃ ; kuse onwaññe tākoy 80 ...
 53. THT 3 b2 16: ... ; mā= rsenträ mrauskalñe 93 #93d pärskau (śau)ltsa lac ostm(eṃ) ; – ...
 54. THT 8 a3 7: – %1 ; (lna)ṣṣäṃ ostameṃ ; rilñemeṃ oko wrocce ; (sak) kälpāṣṣäṃ ...
 55. THT 8 b3 15: ... yśelmeṣṣe wate no ; māntalñeṣṣe trīte ; mīya(ṣlneṣṣe) (:) #3c /// %18 ...
 56. THT 14 a7 12: ... kuse kekenu tākaṃ tne : #10c su kälpāṣṣäṃ ; śaiṣṣene tne yṣwarkaññe ...
 57. THT 17 a8 10: ... nāki neṣmye snai yamor 14 #14d temeñ sraukaṃ ; nraine tänmastär ; ...
 58. THT 17 b1 14: ... : #15b spelke sompastär ; krentats wnolmets ; nāki welñe preresa ceu ...
 59. THT 17 b2 14: ... ; pälskoṣṣana krentauna 15 #15d kramṣäṃ wnolmets ; makāts pälskonta ; pudñäktäṃññe ...
 60. THT 18 a1 5: ne : #26a klyauṣa śaumo ; mas= āmāciṃśco ; po ...
 61. THT 18 a6 12: ... /// ñem ra klyaussi mā ṣ ramer kälpāṣṣäṃ #28d
 62. THT 18 b3 14: ... yolai(ṃ) pällātär ; spärkau pilko weṣṣälle ;
 63. THT 18 b4 17: ... ṣ (k)re /// %13 /// (kaklā)yau poyknesa : #31b taiknesa wnolme nraine ...
 64. THT 19 a3 15: ... ; hastake ñem ; ostmeṃ ltu pudñäkteśca ; mā ton ai·o ///
 65. THT 19 a4 11: ... waike ārwer y(āmṣi)trä • #Xx mälläṣṣitär ; eṅwa pratinta ; mā ñiś ...
 66. THT 20 a2 5: /// re käskor mā tusa l· pa /// /// (tä)nmastär ...
 67. THT 20 a3 10: ... pärkāu pelai /// /// (c)w(i) ṅke welñe ce ślok weña c(e)u ṣamāneṃ ...
 68. THT 20 a7 10: ... mahā /// /// k· snai träṅko ṣek papāl(au) anākätte
 69. THT 20 a8 4: /// ñ· kuse reki /// /// (pe)laikne lareṃ weṃ ...
 70. THT 20 b1 11: ... /// /// ; (kartse re)k(i) weweñu ; śpālmeṃ weskeṃ klyomo c(e)u (:) ...
 71. THT 21 a7 15: ... /// /// ; (śrāva)sti ṅke eṅtär 55 #55d
 72. THT 21 a8 4: /// : #Xx śem lāntäśco ; lānt kakāte waipe ...
 73. THT 21 b3 15: ... ; /// /// ; prasaṃnake walo : #Xx po
 74. THT 21 b6 15: ... ; sañi klāyaṃ /// /// tru : #Xx retkemp= orocce ; va
 75. THT 22 b3 20: ... solme tarya yāṃṣate : #72c devadatte ; apiś nraine temtsate 72 #72d ...
 76. THT 23 a1 13: ... tāka ñakte su pernewo : #15a śem nekciye ; piś känte ceṃ ...
 77. THT 23 a4 29: ... ślekwipassu : #17c āyor aiṣṣeñca ; yaṃ ñäkcye śaiṣṣene : #17d
 78. THT 24 a2 4: trä tusa kāccän ; skwassu cmela(n)e 26 #26e ṣemi ...
 79. THT 25 a2 9: ... #Xx ṣesa säswampa ; cauk cmelne br(āhmaṇe) /// /// akek postäṃ sruka ...
 80. THT 25 b6 10: ... ṣai tswaiññe ka sruk(au)sa : #Xx ly· /// /// ṣp śano tāu ...
 81. THT 28 b4 10: ... (: #Xx k)u(se) parśine ksa tuk ; weṣy entwe mäkte ramt wrauña ...
 82. THT 28 b5 20: ... : #Xx kuse parśine wrattsai weṣṣi ñiś po
 83. THT 30 b5 15: ... ālyeṅkäts kartse – ; spelkkessu ṣek wināṣle : #31b pelaikneṣṣe yerkwantai kuse ...
 84. THT 31 a1 9: ... – – – (pud)ñ(ä)kt(e) m(e)nāk w(e)ña /// /// mr· ·n· śār • ...
 85. THT 31 a7 25: ... yolo wäntre ra kwri tākaṃ ; cets msketär yarkasa ; toṃ weña ...
 86. THT 31 b2 5: 41 #41d kuse no tākaṃ apāṣtte ; kallaṃ śwātsi alanmeṃ ...
 87. THT 31 b2 24: ... #42a tumeṃ putkoṣäṃ maimañceṃ ; appamāt yamastär ; eṃṣk= ārhānteṃ wrocceṃ : ...
 88. THT 33 a5 14: ... #2c takarṣkñesa mrauskalñesa ; mā ṣp wteṃtse kraupalle 2 #2d ost ṣmemanentse ...
 89. THT 33 a6 29: ... ; yāṣṣu śawāñca : #3c kwri krauptär waipeccenta ;
 90. THT 33 b3 6: aiśamñe ; yarke peti ñaṣtär : #6b ṣkas toṃ tarstwasa ; ...
 91. THT 33 b3 14: ... #6b ṣkas toṃ tarstwasa ; ṣek yaskastär (:) #6c nauntai nauntai ostä ...
 92. THT 33 b5 9: ... alyekepi : #7c tsakṣtär ysalyṣe pūwarsa ; ce compämpa käccītär 7 #7d ...
 93. THT 34 a6 4: wrocce t(e)ki wärpāte ra ///
 94. THT 44 b3 21: ... /// /// lyi : #Xx kucempa wṣīya ; ri ///
 95. THT 47 a7 3: /// ketar pālka kektseñ ñi (:) mai(yya) ///
 96. THT 56 b4 6: /// p yairu : #Xx ce cme ///
 97. THT 59 a1 4: /// lñ· kausa ///
 98. THT 70.a b2 4: /// ne stmau : #Xx – – sa – ...
 99. THT 77 a2 4: tākam mapi kca cämpan-m(e) laklene waste nestsi || jñānasthite ...
 100. THT 77 a3 6: ñemtsa walo ṣai ot rano ololyesa ākteke wantare yamaṣa : || ...
 101. THT 77 a5 16: ... # mā lauke kca ; kätkau preke ste • #1a śāmñe naumye ...
 102. THT 77 a6 7: rīne mäskīträ • #1c yaitu ṣai ; (krentauna)ṣṣeṃ , tsaiññentsa 1 || ...
 103. THT 78 a1 5: ñiś ñke : #1a ñi yärke , śpālme(ṃ) ṣai ; ...
 104. THT 78 a5 34: ... –)ṣṣim ; te maṃt weṣṣim #2a ñi larauñesa ;
 105. THT 81 a6 2: no walo pañäktäṃñe (perne)ṣṣe akālksa po ...
 106. THT 88 a5 21: ... vi{ṣ}ṇuntaṃts ra , amāskai ; yāmtsi erkatte • #1a (ya)k no cwi ...
 107. THT 88 b5 4: wesäñ no pernesa toṃ läklenta lkāṣṣäṃ || te weweñ(o)rmeṃ ...
 108. THT 91 a6 7: (– –) (śa)noś weṣṣäṃ ṣarya kauṃ (s)ū (pe)rn(e)w t(a)kā-ñ ente ce śaumo(n) ///
 109. THT 94 a2 20: ... arañcne #2a añmalāṣlñe , orotstse ; ñiś klāte , ce ykene #2b ...
 110. THT 95 a1 5: -tre ṣaim kuse no (rudramukhe brāh)m(a)ṇe ṣai soy śano makce ...
 111. THT 96 a3 5: /// r ṣamāni kuse ///
 112. THT 96 a5 5: /// • kuse no rudramu ///
 113. THT 102 2 6: /// strä krent pelaikne yamaṣṣeñca ce cmelne alyek cme ///
 114. THT 118 a4 6: – – – ne lkāṣṣä(ṃ) devakul·· ///
 115. THT 121 a1 3: stn= auksäṣṣäṃ mātri ///
 116. THT 123 a6 4: no yäpoy nketär snai wäste 37 /// /// ·eñ ...
 117. THT 133 a2 20: ... ; orsā – – ·y· ccä 11 #11b ///
 118. THT 133 a6 7: – yo ; – – (śika)maiyya 17 #17b śaul nemce tärkänālle ; ...
 119. THT 133 b2 6: /// (23 #23b sruka aś)v(ā)tth(a)m(e) ; mänt reki waike weña : ...
 120. THT 133 b4 8: ... pekwe – 26 #26b pekweṃ cceṃ kāmāte ; pattrainne cpī utari : ...
 121. THT 133 b4 25: ... – – kai tāu ; pest caukā(te – – 27) #27b ///
 122. THT 134 a1 3: w(a)t kuce weñī tu ///
 123. THT 134 a6 1: śasträ mikou eśne cok rāmtä 10 ...
 124. THT 134 b3 6: krentä wertsyaine wrottsai weñī pī tontsa pä ///
 125. THT 135 4 10: ... tontsā m· /// /// pelaikne ket ///
 126. THT 135 5 1: melyäträ 24 po kleśä /// /// ...
 127. THT 135 b7 15: ... /// /// weñī ṣäñ no śīl ///
 128. THT 138 a2 8: ... (·)k· ṅko – ·w· ce wästsi samp(a)ts(i) ///
 129. THT 140 b4 8: ... pā 14 āp saṃsā /// /// kā swāsaṃ ke ṣä ///
 130. THT 140 b5 6: /// k(r)ent yamor·e /// /// 15 kauṣäm śaiṣṣe wä ///
 131. THT 147.1 a2 4: /// laikn= āṣṣäṃ ///
 132. THT 150 a3 3: ktäññe perneś akālk ///
 133. THT 171 a1 5: n· s· – – adhivacanas(aṃ)sparś w(e)stär – – – ///
 134. THT 178 a5 1: kä(ṣṣ)i (akā) śe parkormeṃ (t)e (o)t ...
 135. THT 180 b2 2: ste anāgat jātine ///
 136. THT 180 b5 8: ... • kuse pratyutpaṃne (bha) p ste an· ///
 137. THT 181 a2 9: ... • kuse sādṛśyäñeṃntse ṣarm tatākau sādṛśyaviśeṣäñe tane nikāya ///
 138. THT 192 a3 4: ṣukt pälskonta aultsuwa ṣe manāyataṃ ñem kuse dharmadhātu sū ...
 139. THT 192 a3 10: ... sū ṣe manāyataṃ ñem kuse dharmadhātu dharmāyataṃ ñem toṃ takāre
 140. THT 192 b1 6: yāmorsa kälpauwa śak rūpī āyatanta rūpaskantä westrä rūp te kuse ste ...
 141. THT 235 a4 10: ... pāl· – – lareṃ śaul keltsa 17 ylaṃ ///
 142. THT 255 a3 24: ... 7 ket ṣäñ skwänma ma takaṃ
 143. THT 274 b1 2: cet= lkātsi 37 #37d mā yātaṃ sū ...
 144. THT 274 b1 8: ... sū lkātsi 37 #37d mā yātaṃ yänmātsī ; meyyāsa epretñesā #38a ś(·)t(·)(– ...
 145. THT 287 a4 7: /// ske cwi kesentr āntsi ot keṣtär ///
 146. THT 291.a a1 10: ... tärya śaiṣṣenme(ṃ) tsä – – ·w· • yśāmna cmeträ kātsāmeṃ tärrek län· ...
 147. THT 291.a a3 1: ponta tän(masträ • ) k(u)se no ...
 148. THT 291.a b1 6: tūsa tärrek tänmasträ ṣek ṣek nervāṃ mā lkāṣṣäṃ (33) – – ...
 149. THT 291.b a3 6: /// tumeṃ ksa mātri katsāmeṃ lnaṣṣä(ṃ) ///
 150. THT 291.b a4 4: /// (lä)kl= empelye wärpnāträ prā – ///
 151. THT 299 b4 5: /// u mā lkā(ske)mane no causa ///
 152. THT 337 a3 16: ... ṣamāne naumīye naumīyesa maskäṣṣäṃ pärkāwṣe imesa naumīye pästä
 153. THT 337 a5 1: mā wsāne • tumeṃ pakwāreṃntsa myāskane ...
 154. THT 337 a5 14: ... • ceu prekar ate kampāl yamaṣasta weña upanandi myāskawa • tumeṃ cew ...
 155. THT 337 b2 5: weñane myāskastañ mā aiskaucä sārine masa śrāddheṃ aśrāddheṃśc tāu plāc ...
 156. THT 339 a2 5: /// ot no pälskā mänt pīya·rä ///
 157. THT 339 a5 2: /// wṣeññai raittate 15 śle ///
 158. THT 339 b2 4: /// 19 kuse wärpamo śpālmeṃ śaiṣ(ṣ)e ///
 159. THT 339 b3 7: /// na ṣai ṣpet kenäṣṣe īke ///
 160. THT 350 a2 5: /// s· ysārcce iprer lkāṣṣi pūwar tr(e)m(eṃ)ṣṣe sälpīn= enenmeṃ : ...
 161. THT 350 a4 8: ... istak cai nāgi ṣñār bhavantane yopar rano ṣäp ipreräntse ānte snai tärkarwa ...
 162. THT 350 b2 12: ... ke(kenu) some ñemtsa brāhmaṇe ṣai : br(āhmane) vy· ///
 163. THT 355 a3 3: /// kuse wäntre tākaṃ tne : kwri su ...
 164. THT 358 a2 6: /// datte ñem walo ṣai no śeritsi lac omte wartone śarabhe ...
 165. THT 358 b1 2: /// (s)ū luw(o) tsā – – t·ne śāmñe ...
 166. THT 358 b4 2: /// ñī cīmeṃ posa śpālmeṃ yarke tākaṃ ...
 167. THT 359 b5 4: – – ·(·)s· pācer tä ·e – – – ...
 168. THT 360 b4 4: /// m· ompalsko rṣāke : caṃkramit
 169. THT 360 b5 7: /// po kärtsauñentaś – r(·)e ṣey tatākau
 170. THT 372 b2 8: ... akālk räskre tsäṅkāne • || tumeṃ walo amācänta yā ///
 171. THT 382 b5 8: ... ersna toṃ : – – (kat)k(au)ññaisa ·l· ///
 172. THT 383 b6 3: /// kalpa : 2 ||
 173. THT 507 b2 2: /// nano piś yältsenma yākṣeṃ ///
 174. THT 520 b5 10: ... krenta wäntarwan= ekīta yāmṣeñca kus(e) : l(ā)ntäṃts ///
 175. THT 521 a3 13: ... ślek ṣpä kakraupau : #25a kuse yāmor ; tne pälsko(sa – – ...
 176. THT 521 b5 3: /// #4c se yāmor ste ; kucesa onolmi ...
 177. THT 523 b7 4: /// rwāre yänmāṣṣäm cmelane : yaitkor yā ///
 178. THT 528 a5 5: /// sa cetarhi • ṣpä ñake ( • a) nukal(·)āpy ...
 179. THT 535 a4 5: /// • patstsāṅsa • ///
 180. THT 558 b1 6: ṣar pattitrukālle kariśkenta wärpanamane tākaṃ no mäsketrä snai kuhā
 181. THT 558 b2 8: ... snai tarśauna pelaiknene ṣemaikne ompostäṃ sparttāṃtsa pañäkte kä
 182. THT 587 b5 5: /// nta plyakwa akṣträ 22 mänt pilkonta ///
 183. THT 589 a3 9: ... cey ṅke laitkeṃ kautaṃ pyapyaiṃ taṃtsäskeṃ ka ṣpä traṅko tākan-me ypoymeṃ
 184. THT 591 b4 17: ... snai akṣalñe āryamārg ṣe twasastär : ///
 185. THT 597 a1 6: /// (vyāka)rit ; yamalle , mā källālle 64 #64d ṣeme yäkne ...
 186. THT 597 a3 29: ... #66c pelaikneṣṣe,pi (ś){au}l{n}tse ; kwarsärne , e(pastye)
 187. THT 597 b2 7: %10 /// wrocci : #69b po kätkre , (snai) welyñe ; pelaikne ...
 188. THT 608 b1 8: ... ·k· ś totak postäṃ : se ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?sū
Output automatically generated on Wed, 2015-05-27, 05:48:54 (CEST).
Page created on Tue, 2012-05-22, 19:48:46 (CEST), by Melanie Malzahn.