print prev. next

tu

Lemma:su ("this one" [anaphoric])
Word class:Pronoun
Word subclass:Demonstrative pronoun
Language:TB

Pronoun

Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Neuter

Occurrence (312)

 1. A 10 b4 8: ... ts)koräṣ vibhiṣa(nes) akmlā wawuräṣ träṅkäṣ parmā tu rāmes paṣ kene taṃ ñi (a)napär
 2. A 20 a3 12: ... siptsi kulypal : #1c pñi kulypam tu ; pukal ptāñäkte ; pyāmāṃ spaktāṃ ...
 3. A 21 a3 8: ... cakravartti wäl nasäl ṣeṣ näṣ penu tu penu cami spaktānikāñ nas(lye)
 4. A 21 b1 22: ... ptāñkät käṣṣi , pāśeyā : #1a tu nu näṣ cam , pä –
 5. A 42 b4 5: śśi el wär kyal tu /// (pre)tāñ
 6. A 60 b5 14: ... puk wäknā was ākāl ritāmtär tāne tu ptāñkät ārki(śoṣṣaṃ)
 7. A 65 b4 5: (nātäk se pākṣi)ññā-ñi kucne tu wsār pälkoräṣ weñāṣt kupprene tsmāraṃ mā ...
 8. A 66 a6 8: ... (tmä)ṣ lāntac träṅkäṣ nātäk taṃ ṣurmaṣ tu mar yutkatār kuyalte tiri tṣaṃ tmäk ...
 9. A 69 b3 10: ... wrasaśśi saṃsārṣinās klopäntwaṃ kāruṃ stäk tmäk tu cesmi waste na(ṣt)
 10. A 69 b4 3: /// m tu tām praṣtaṃ mā śkaṃ (pä)ltskāte cämpäl ...
 11. A 70 a2 3: /// cne tu sasak wärtac kälkit • tämyo äntāṃ ...
 12. A 70 a2 12: ... kälkit • tämyo äntāṃ kälymeyaṃ ne tu ka
 13. A 70 b1 6: %10 #1d /// (mā penu tu sewā)saśśäl wärtac kälkāluneyā krāṣiññäl kuyalte ā
 14. A 76 and 83 b1 4: /// ṣ täm tu yneś mā pälko na(ṣt) /// /// ...
 15. A 81 a6 7: # %4 /// ; (kuc ṣu)rmaṣ tu ; tām plāc weñāṣt : #1a ...
 16. A 82 b5 7: – – präk kapśäññäṣ śol lcāṃ tu ///
 17. A 92 a6 9: ... %5 /// rṣant ṣem ; kuyal tu näṣ , śaśrāṣt kāpñeyäṣ : 7 ...
 18. A 92 b1 5: %15 #8a %6 /// tu ; eṃtsu ṣet , sundariṃ śnaśśäl ...
 19. A 92 b3 5: %8 #9a %9 /// tu , ṣñi pratimäṣ naṣt : #9b ...
 20. A 95 a5 10: ... || ānä(nda)rśnaṃ || # āknats riṣak tu ; täm mā nu
 21. A 95 a6 14: ... skenat , mäṅkässi ; ṣñi āñmā tu , senik śo : #1b ña
 22. A 96 a4 2: /// tu penu cam yokat ptsok caṣ wär ...
 23. A 99 a1 11: ... – – – – kuyal täm tu kāpñe ñu
 24. A 99 a5 8: ... #4d %12 #5a %3 /// ne tu ; nuṃ nuṃ kāpñe , ñukac ...
 25. A 99 b2 6: /// (pe)rāk yal mäskatär tämyo tu nāñi caṣ kārme
 26. A 99 b4 9: ... akmalyo śriṃ ñkät posac ṣtmos tāṣ tu ats
 27. A 107 a2 7: /// wṣeññe cam kälpāt nande kuyal tu ckā – –
 28. A 107 a4 2: /// tu penu klyomiṃ nandes pācräśśi pukis tnäs ...
 29. A 111 b5 4: /// umpar brāhmaṃ tu kuyalte mā yat lānt watku :
 30. A 117 b6 18: ... täm : #2b tämne menāk ; tu nande , ska #2c
 31. A 121 a5 7: /// c śkaṃ nṣäṣ śwātsi pānässi• tu
 32. A 129 b2 3: t nu tu täm tatm· ṣpā ·ikā sākä ///
 33. A 130 b4 3: /// kuyal tu nande praski mā aräṣtār märtār śol ...
 34. A 135 b1 3: /// mā tu neṣiṃ ///
 35. A 156 b5 9: ... wampe wākmatsäṃ ptāñkät käṣyāp ñom klyossi tu nāñi ///
 36. A 160 b1 4: /// ṣ iśvaradatte tu tām na ///
 37. A 171 b6 4: tarkas nu pūrpār tu ñukäṣ preṣikā klośnis wampe ///
 38. A 179.c b1 4: /// – opśune tu (–) ///
 39. A 180 b3 12: ... k ñu〈k〉 kalkam nand(e)ṃśäl : 6 tu /// /// r ño-
 40. A 186 b6 4: /// (trä)ṅkäṣ piṣ tu (nande) cam wimānac kātse tosäm ///
 41. A 215 a5 3: /// ne tu mā – – – wtāk ṣakk ...
 42. A 221 a2 14: ... sne klop mā te , pkāte tu ; ārkiśoṣi , lutkässi (:) #68a ...
 43. A 221 a2 29: ... , päṣtāk ñi ; cam klopaṃ tu , semä·ś· %1 #68b %14 /// ...
 44. A 244 b4 27: ... lyāṃ cwäṣ ālyaknā ; tlässi tām tu , ca
 45. A 249 b4 10: ... riṣaki : #30a cesmi śkaṃ pukis tu ; käṣṣi naṣt nātäk ; wināsam ...
 46. A 253 b6 13: ... ṣomaṃ pällānträ ; bodhisatvāp śäṃ ; tu wäṣpā krant , pñi yāmte paṃ ...
 47. A 255 b2 18: ... puklā śol lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälk || tu penu tāpärk okät-tmāṃ puklā wra-
 48. A 258 a7 19: ... channakanivartnaṃ || # tāt ṣakk ats tu ; tanā (särki) ;
 49. A 261 b7 3: /// weṣ tu tmäk ṣñi tmäk ālu kāswone – ...
 50. A 263 b3 9: ... praṣtac mälko śwātsi näm : tämyo tu purpār mar was āmpi ///
 51. A 270 b5 2: /// tu ṣakk a(ts) metrak sne kaś wältsantuyo ...
 52. A 270 b8 3: /// m tu neṣinäṃ ṣñi yāmunt pratim opyā
 53. A 272 a5 5: /// || parnoreyis āś· tu puk parnoñcäs wra –
 54. A 290 b7 3: /// (kärkṣi)nāsyo tu śāwaṃnyo naṣt kakärku : mā tu ...
 55. A 290 b7 9: ... tu śāwaṃnyo naṣt kakärku : mā tu ///
 56. A 301 b8 8: ... #1a %12 #1b %3 /// tyo tu ; el paṣ p{p}āṣār , pāpṣune ...
 57. A 311 b5 18: ... yāmuräṣ , śalpanträ : 8 #8d tu penu neṣā ; putti〈ṣpa〉rṣinä – %0 ...
 58. A 311.a a3 2: /// tu mā pyutkā ///
 59. A 321 b4 10: ... spo – ·ṣ – ṣ tmā tu pursār ///
 60. A 340 b5 24: ... ; weñāṃ oṅk säm , kñasäṣ= tu ; vāsavagrāṃ , ṣūkṣaṃ
 61. A 343 b4 5: – (o)mäskeṃ wrasom (mā tu) cämpät elaṃ wañiyum nā(täk) ///
 62. A 343 b5 10: ... ci karya{ṣ} (s)ā(s aru)ṇāvati ri • tu enāk wraso(m) ///
 63. A 355 a2 36: ... ; śaśi lāts śkaṃ : #1b tu ñi maṅkal , pkaṃ śpālmeṃ ; ...
 64. A 355 a3 24: ... riyis maṅkal , ñäkci wäl #1b tu ñi maṅkal naṣt ; ṣak atsek ...
 65. A 355 a4 44: ... śaśis lātse ; ñäktaśśi wal ; tu ñi maṅka(l , pukaṃ śpālmeṃ 1)
 66. A 355 b2 45: ... ; sā{säryurä}ṣ , (sa)ntānaṃ : #1b tu ñi ṣñaṣṣe , tām ṣñaṣṣe ; ...
 67. A 356 a3 10: ... mañ ñkät (śaśis) lāntseñ ñäktaśi wäl tu ni maṅkal pukaṃ śpā-
 68. A 359 8 2: m(ts)ār tu ālymes | vīryaṃ saṃśraya paṇḍitāṃ bhaja ...
 69. A 359 41 9: ... yenārthena tvam āyāta | kuc ṣurmaṣne tu ṣu ka ///
 70. A 360 a7 13: ... säs ñi ṣtow ces | na tu putrā nirāśravā | mā nu sewāñ
 71. A 387 a1 12: ... naṣt pärkluneyäntwāśśi ākā kumnässi • api tu • ṣñikek nu • āloke sati ...
 72. A 391 a1 4: /// sam·syandate vāri tu sāgareṇa tathaiva mārgaḍ suga ///
 73. A 407 a5 6: /// säṃ mosaṃ • tämyok tu tāpärk tr· ///
 74. A 457 a4 3: /// krāṃtas tu na paribhoktavyam • kätkontaṃ ///
 75. IOL Toch 5 b5 16: ... nāki palyka yolomeṃ kalp= āstarñe : tu menāksa ñiś rano lakl= a(ñma)ntse
 76. IOL Toch 233 a2 6: /// k(t)s(ai)tsäññe yän(m)āṣṣäṃ • satān tu dharmo na jarām · ///
 77. IOL Toch 765 a1 2: /// tu • nekarṣke ypa(rwe) ///
 78. IOL Toch 765 b1 2: /// (t)u par(ivrajanti) ///
 79. IOL Toch 826 b2 3: /// (wa)ltsanali tu no ///
 80. PK AS 6E b3 7: ; śle menākänta ; weña poyśi tu ṣärmameṃ ṣp ; taik wi weṣñi ...
 81. PK AS 6E b4 9: ... ṣärpau-(m)e ; ślokanmine ārth aultsorsa ; ra taṅsa (śar)sä(skau) #14b (– – ...
 82. PK AS 7B a4 11: ... nesäṃ ṣukt śpālmeṃ wrotsana : #77c yairu tākaṃ ; sū ceṃ ñakteṃne ...
 83. PK AS 7B a6 3: wñāwa ; tu ñke weñau anaiśai : #2b mäkcew ...
 84. PK AS 7C b6 41: ... #21d mā no yamaṣäṃ ; m(ā) tu
 85. PK AS 7F b3 20: ... mā palskosa ; kuce ṣarm tūne tu weñau : #15a yāmu yärponta ; ...
 86. PK AS 7H a3 25: ... temeṃ mante kuce no weñau ; tu ñke pklyauṣso po āñmtsa 24 || ...
 87. PK AS 7H b1 12: ... lyśī no māka krui tākaṃ ; tu – – – – ñ· śalāpä ...
 88. PK AS 7I b4 23: ... ; āyorsa poyśintse patne : #16a tu ñke we(ñau aurtsesa ; pklyauṣso)
 89. PK AS 13D a5 10: ... : 1 || ulkāmukhe we(ṣṣäṃ) ñakta tu ṣpä
 90. PK AS 13D a8 6: /// p(o)stanontäṃ śāmnaṃts pern(e : tu) pälkormeṃ we(ṣṣäṃ) || – – – ...
 91. PK AS 13D b6 8: ... – ñiś karāk aimar war kewu tu empreṃ nauṣ
 92. PK AS 13E a7 21: ... ; kartse kuse yāmsäṃ ; mā tw= ololle /// %4 ; %7 #2b ...
 93. PK AS 13E a8 20: ... eṅkälñe mā trikṣäṃ : #2c su tu aiśamñe ; krentaṃts papā(ṣṣu) ; /// ...
 94. PK AS 16.1 a3 4: /// ts tirinta tu po yamaskemane • tumeṃ klānte yaltse ...
 95. PK AS 16.2 b6 4: yarkesa yamaṣṣälyi t(ākaṃ) tu yäknesa aurtsana aiśamñenta pärkān-me (• eṃṣ)ke ...
 96. PK AS 17A a2 23: ... śaul kuse wat kektseñe ; po tu nta ksa (m)ā nesäṃ ; lkālñe
 97. PK AS 17B b4 3: ānte • tu lyelya(k)ormeṃ kāmāvacarṣṣi ñakti aikareṃ iprer tatākaṣ ...
 98. PK AS 17C a5 21: ... ṅke plyewä-ñ • #2b sak wa(t) tu ste wakitse ; lareṃ lakaṃ ka(kā)c(c)oṣ ...
 99. PK AS 17D a3 4: 1 || #1d tu keklyauṣormeṃ supriye cakravārti walo yainmu (pa)lsko ...
 100. PK AS 17D b5 23: ... ñi yāmṣälye wäntare ; pācer walo tu
 101. PK AS 17I b3 11: ... : #1c epyācñesa snai-kärstau ; mā tw arṣṣītär-ñ pälskormeṃ : #1d klyentär-ñ yneś ...
 102. PK AS 17K b2 2: tu mäkte näkciya aptsaramaiyyā(cce śu)k(e) wasa lkālñ(e)ṣṣ(e) ...
 103. PK AS 18B b4 3: lymāre wīnasa tu alye(k) lyakār-me śnonasa cot(i)t yamaṣṣar-me • ...
 104. PK AS 19.1 a2 6: – – meṃ ṣpel pinaṣl(e) tu – – – – – – ...
 105. PK AS 19.1 b3 8: ... – kramatsana askāci arkwin(a) yneś yamaṣṣällona tu ///
 106. PK AS 19.5 b1 2: /// tu ///
 107. PK AS 19.15 a4 4: /// ost lamästsi tu ṣarm ka mänt ya(k)ne m· – ...
 108. PK AS 19.18 b1 16: ... : – pä(r)w(e)ṣṣ(e) klautke m(ā)ntalñentse wrättsai tu – yamaṣṣä(ṃ) ca – – ///
 109. PK AS 19.18 b3 9: ... tseṅketär ṣe pärweṣṣe klautke māntalñentse wrättsaitse tu – – – h· – – ...
 110. PK AS 19.20.X b4 5: – – – – tu yäknesa ṣan añm stām wāskälle ·o ...
 111. PK AS 19.21 b4 19: ... yamasträ • – – – n· tu ña s· – – ·e r·ā ...
 112. PK AS 19.22 b2 9: ... – – kärstau mā onolme tusa tu päst wikenträ • tum(eṃ) – – ...
 113. PK NS 1 b3 10: ... epreraṃ śkaṃ senas sälmāṃ ; sukrānās tu ṣpäṃ lyākaṣt ; täm nu
 114. PK NS 22 b5 11: ... ; śārsare-ne ceu wäntre : #5c tu auñentai (– ; pūdñäkte ce ślok ...
 115. PK NS 32 b2 4: (epreteñ tatākaṣ #1b tu ṣarmtsa rano ; prakreṃ epre)tñe ; ...
 116. PK NS 32 b2 30: ... ātpi ; āyor ñäskau-ne ; kwri tu rinträ ot kārsau-ne ; auspa pratiṃ ...
 117. PK NS 32 b5 34: ... kuse ; aiṣṣäṃ āyor #2atu māka ; ākteke ste ; te-maṃt ...
 118. PK NS 32 b6 9: ... kuse ; aiṣṣäṃ āyor : #2c tu) ākteke ; sū cwī yāmor ; ...
 119. PK NS 34 b2 10: ... ñäkcye śāmñe nervāṃṣṣe : #1c cai tu skaina(ṃ) ṣaññ(ä)ññe ; śaiṣṣe snūmeṃ slaṅkenträ ...
 120. PK NS 263 a4 4: /// wertsyaine po tu perak ///
 121. PS Uv 67 b2 3: /// samūla(·) tu ni(·)v· – ///
 122. THT 7 b4 3: ksaiṃn· ksa tu su ñä – – ne śem ...
 123. THT 8 b2 9: ... ; yaitkorne tne : #2c po tu tsatkwaṃ keś tättālñe ; palskalñenta klutkäskeṃ ...
 124. THT 9 a1 4: mā eṅkl aknātsaññe tu ṣp – kare : bhavā ///
 125. THT 12 a5 23: ... ṣañ kreṃnt ; spārtalyñesa 20 #20d tu pälkormeṃ ślok (w)e(ña) ; /// %7 ...
 126. THT 12 a6 17: ... /// %5 #21c %2 /// knāsträ tu postäṃ ; krentaunameṃ 21 #21d aiśamñeṣṣe ...
 127. THT 14 a5 8: ... %5 ; (papāṣṣo)rñ(e) paṣṣalle : # tu pälkormeṃ tne ; pw akālkänta kanṣeñca ...
 128. THT 15 b6 16: ... /// (aina)kentse ykāk eśalle ; po tu maiyya ṣamāneṃts (#18d tus= e) /// ...
 129. THT 16 a1 9: ... (ne)ṣmye nāki krentäṃ śāmnaś ; mā tu walke tswetär nta : #20b /// ...
 130. THT 16 b3 9: ... ts tsaṅka śrāvastine ; pāk= auntsante tu yāmtsi : #25c tsäṅkā-me weñye ; ...
 131. THT 16 b6 13: ... ; tsa(ma) yarke poyśintse : #27a tu yparwe we(ña ; piś toṃ ślokanma ...
 132. THT 17 a5 7: ; lä)kl(e)ssuntsai p(epa)lykusai ; p(elaikn= ākṣ){a} tu yparwe : #13c yāmornta wnolmi ; ...
 133. THT 17 b8 3: /// %36 tu mai(yy)o ṣamānets 18 #18d tus= e ...
 134. THT 19 a7 15: ... wästa ; – – – s tu tīrthi yūkaṃ ; tusa weskau mā ...
 135. THT 20 a2 16: ... /// (tä)nmastär ; tumeṃ ṣ weña tu – – m· ; pudñäkte ślok ...
 136. THT 21 a6 5: /// ajātaśatruṃś ceu · tu yparwe śemo māgatäṣṣe /// /// 54 ...
 137. THT 21 a7 7: /// retke ṣālla kausalṣets räskre krāsa tu pra(saṃnaki) /// /// ; (śrāva)sti ṅke ...
 138. THT 22 a1 20: ... : #64a cwi warsa soṃśke ; tu ///
 139. THT 22 a2 20: ... nänok śanmäṃ ciś retke 64 #64d tu yparwe w(e)ña ; ślok pudnäkte l· ...
 140. THT 23 a2 19: ... orotse ; tusa paṣṣalle 15 #15e tu pälkormeṃ ce ; weña pudñäkte ślok ...
 141. THT 23 b7 6: rekaunasa tsoksañ māka : #24d tu pälkormeṃ pudñäkte ce ; weña śloko ...
 142. THT 27 b7 22: ... ; kuse wat no enäṣlyi ; tu pw ākṣā(wa-me :) #70a
 143. THT 29 a8 18: ... mā walke ṅke ñiś ksemar ; tu postäṃ onmiṃ tākaṃ-me : #Xx som· ...
 144. THT 29 b1 8: ... ; (l)k(ā)tär ṅk(e) mā ṣ ñiś tu lkālle 15 #15d somw añyai somo ...
 145. THT 30 a1 7: 21 #21d te klyauṣāre makāykne ; tu yparwe palsko kaunāṃne : #22a mā ...
 146. THT 30 a7 15: ... aṅkaiṃ ytārasa mokṣ cai ; ñäskentär tu – mā klpāskeṃ 26 #26d ñi ...
 147. THT 30 b2 23: ... #29a ṣañ kartse kuce yāmṣate ; tu wnolmi keklyauṣoṣ ṣeyeṃ : #29b kuceknesa ...
 148. THT 30 b4 13: ... ket ra santāṃne : #30b ceu tu yäknesa ñakteṃ ; śāmnane śpālmeṃ onolmeṃ ...
 149. THT 30 b8 6: eṅklyauṣäcce ; ṣparttaṣṣaṃ mā= llek tu campäṃ : #33b tu yparwe ñakti ...
 150. THT 30 b8 10: ... mā= llek tu campäṃ : #33b tu yparwe ñakti śāmna ; tsälpāre piś ...
 151. THT 31 b7 6: 44 #44d lkāṣyeṃ mā= ttsaik tu ṣamāni ; wasy ausoṣäṃ saṅghāṭi ; ...
 152. THT 33 b6 3: : #8a tu ñiś tane cek wärñai kca ; ...
 153. THT 41 a4 32: ... kälpau ; ceu kraupene : #12b ntse
 154. THT 41 b2 4: kuce satāṣṣäṃ ; tu anāṣlñe eṅkastär • #17a anāṣṣäṃ wat ...
 155. THT 41 b2 22: ... #17b astarñe piś anāṣṣäṃ ; piś tu ṣaṃṣträ (:) #17c satāṣṣäṃ wat piś ...
 156. THT 44 a2 27: ... nauṣ ; mā campi : #Xx tu ///
 157. THT 44 a6 1: tu yparw(e) /// /// yāmṣi ; waimene ...
 158. THT 44 a8 7: /// mpa : #Xx lakle ṣ tu māka ; kakraupau watesa ///
 159. THT 45 a3 8: ... yāmmar pokseñ saim wasta 30 #30d tu yparwe māka plyawāre ; ñakti śāmna ...
 160. THT 45 b2 3: /// (a)lyaik tu – – – – – ·c· ...
 161. THT 46 a3 5: lareṃ śaul 30 #30d tu ñi tāka warkṣäl epretñe a /// ...
 162. THT 46 a3 22: ... īte po : #Xx mā ṣ tu prutk· ///
 163. THT 46 a5 4: enteṣ ; kallau tu lkātsi : #32c samu(d)tä (–) (–)/// ...
 164. THT 51 b4 3: /// śanmäṃ tu ṣpä päklyauṣso
 165. THT 52 a2 6: /// kus= (e)ntw= āśalle p·calle tu wayāre 50 sau ///
 166. THT 54 a2 4: /// kuse ṣ tu ///
 167. THT 57 a5 3: /// mā tu källālle kuce mā yā ///
 168. THT 64 a3 12: ... waipeccecci ; śateñ onolmi : #67a tu
 169. THT 64 b3 5: /// (:) #Xx ·aupāntsa tu ksa krui nesalle ṣai tne : ...
 170. THT 66 a7 9: ... matsi – p iyoṃ : #Xx tu ·e ///
 171. THT 68 b4 5: /// · w (a)lyaik tu y· ///
 172. THT 77 a2 15: ... || jñānasthite weṣṣäṃ waṣama epiyac pi tu pkalar ente se krentau(natstse) (a)raṇemi
 173. THT 78 b1 5: /// w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) ...
 174. THT 84 a3 4: /// l(·)au-cä || keklyauṣo(rmeṃ) ///
 175. THT 88 a4 5: keṃtsa orkäntai yärtta-ne || tu lyelyakormeṃ vṛkṣavāsike ñakte śle māṃtsalyñe śanoś ...
 176. THT 88 b1 16: ... , pācer cwimp ; (ku)rār lūwo tu yäknes(a) ; kwäsnāträ snai-kärsto • #2a ...
 177. THT 89 b3 10: ... ñi sak lakle ; t(a)ñ w(i)ṣ(ai) tu ; pāke yā(m)u #3b y(a)k no ...
 178. THT 98 a2 5: /// ne päs śem tu ///
 179. THT 100 a1 15: ... kuce ñiś ñäskaucmeṃ : krui no tu rī(ṃ)tsi campalle tākat ta
 180. THT 108 b8 5: /// po tasāteme śirsāme tu yparwe jaṭilñi ṣamāñi wismai klautkāre weñāre ...
 181. THT 108 b9 7: /// pratiharintasa ceyna takarṣ(k)aṃ kekl(yu)tkormeṃ kuce tu pwārntse yarke yamaṣṣeñcaṃ ṣeyeṃ tu y(pa)rwe ...
 182. THT 108 b9 12: ... kuce tu pwārntse yarke yamaṣṣeñcaṃ ṣeyeṃ tu y(pa)rwe tuwak kottarcce pelaik(n)e āksi añmassu ...
 183. THT 108 b10 5: %7 /// ; mā tu ñiś , ñake aksaumme • #1x ...
 184. THT 109 b4 13: ... ra preśyaine ñśaṣṣe treṅkältsa śaul rintsate tu pklyausso
 185. THT 109 b7 7: /// lyakur akartte klyommont palsko sākäske tu ttu tārkañ kos ṣa
 186. THT 109 b8 7: /// otak ṣ pālkaune ce kca tu lekanma pikāränta ya – –
 187. THT 110 a3 5: kolite ñem kālpśkaṃ • tu ///
 188. THT 113 b3 3: /// -lñemeṃ tu yknesāk kekamu nirupa – ///
 189. THT 122 b7 5: /// ś tākaṃ • tu ///
 190. THT 123 b5 7: weskenträ : krentantsā /// /// toṃ tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka ...
 191. THT 129 b6 8: ... k·ītär kaiyye wek ṣäp tärkänoy • tu ///
 192. THT 134 a1 5: w(a)t kuce sū weñī tu ///
 193. THT 151 b4 3: pādāṃ ñem tu ñake avidyä ///
 194. THT 158 a3 3: /// pokkāka tu – – ścīyaṣṣi āntsi ñake a- ...
 195. THT 163 b5 5: /// knesa śäktālye tākaṃ tu ·ä ///
 196. THT 169 a5 8: ... mutpāt te yäknesa klyau(ṣäṃ a)māskai ṅke tu
 197. THT 169 b4 8: ... ñi ce pelaikne klyauṣāwa : cek tu śpālmeṃ pelai
 198. THT 172 a6 4: erepatenta etsuwai klāstär tu pañca vijñānakā ///
 199. THT 173 a5 5: ka skente mā alloṃṅk tu ṣ no po ṣkas ///
 200. THT 175 a7 6: – – tisaṃ – weweñu tu apratimo – – l(·)o ·e ·u ...
 201. THT 176 a2 7: – – – • mā no tu kāmagunta weskeṃtär taisaktukabaḍi ///
 202. THT 177 b3 4: hāräñc || ñake tu weṣṣälle mäkcau vij· ///
 203. THT 177 b6 6: manovijñānne stmoṣepi kärsanallona skente • tu mäkte ku ///
 204. THT 189 a1 9: ... labhyata ity artha • mā kuce tu pratisaṃkhyāni ///
 205. THT 198 a4 7: /// ṣṣälle ste • || kṣīṇaṣaṣṭhaprakāras tu yaiku ṣkacce pra ///
 206. THT 199 a1 16: ... āhu (ṣe)me käṣṣentā (we)ñāre ¦ dharmaskandhapramāṇan tu ¦ dharmaskantätse yärm no ¦ satyāder ...
 207. THT 199 a5 17: ... vaibhāṣikas käṣṣintas welñe kärsanalye ¦ tatsatatvan tu keṣāṃñcit ¦ toynās svabhāp no
 208. THT 199 b4 17: ... | ñem parāmārth ste ¦ parinivṛtasya tu nāmasvabhāvam eva kselñene ykuweṣṣepi
 209. THT 202 a1 5: /// kasya • kuce tu vaiśaṣiketse • govijñāna ///
 210. THT 231 b3 14: ... 5 alyeṅkäṃts no se yakne kuce tu ñāssa ritanträ • kwri cau kallaṃ ...
 211. THT 241 b3 17: ... keś 23 aräñcäṣṣe reki kuse larenäś tu weṣä
 212. THT 242 b4 5: lutpāl·· – dūmänta puṇḍarīknta tu ///
 213. THT 251 a3 16: ... (•) tat sa(ṃ)smṛtya virūpe pi • tu epiyāc klormeṃ mā tasemānene rano /// ...
 214. THT 305 a6 16: ... (kṛ)tyaṃ tad apaviddham • kuse yamaṣälle tu ///
 215. THT 305 b1 2: /// tu susamāra(bdhā) • – kc·1 – – ...
 216. THT 305 b7 9: ... tatkaro bhavati naraḥ pramatta • mā tu yamaṣṣeñca mäsketär śaumo yko ///
 217. THT 307 a2 5: /// prasā(da)sya • mā tu pañäktene takarkṣäññentse • ///
 218. THT 307 a3 5: /// ·y· • mā tu pelaiknene takarkṣäññentse • kalān a ///
 219. THT 307 a4 5: /// ·y· • mā tu sāṅkne takarkṣäññentse • ///
 220. THT 307 a5 5: /// sya • mā tu (papā)ṣṣorñene (ta)karkṣä ///
 221. THT 307 a6 5: /// syaci(tta)sya (•) mā tu wa(ṣa)mñ(e)ṣṣepi pälsko(nts) e ///
 222. THT 307 a7 4: /// • mā (tu) onolmenne täṅkwalyñentse • k· ///
 223. THT 307 a8 3: /// mā tu onolmenne täṅkwalyñentse (•) kalā ///
 224. THT 308 a5 10: ... pälskau – (•) teṣāṃ hi śrutvā tu subhāṣitāni • ceṃ(nm)eṃ ///
 225. THT 308 a7 7: śaumo ainakeṃ lāre yamaṣeñca • na tu – – – – – – ...
 226. THT 309 3 3: /// t(v)āt tu pāpanam • wīkäṣälñemeṃ no yo ///
 227. THT 310 b3 8: ... – – yä – – ātmanā tu su(dāntena • ) ṣäñ āñmsa –
 228. THT 310 b6 2: /// tu su(dā) ntena • ṣäñ ā(ñmsa ra) ...
 229. THT 319 a6 5: /// sts· pātrai ai tu po ///
 230. THT 330 a4 15: ... pāytinta ekaññeṣṣe śaulaṣṣe ñātse taṅktsiś stare tu ///
 231. THT 331 b5 27: ... tanāpatentse kakoṣṣe śwer meñi päs arāre tu ·o – – – –
 232. THT 334 a2 2: koss tu māka ette keuwcä maścäś tot stulāṃñcana ...
 233. THT 334 a4 6: ṅkaṃ kwipe ike keuwco kalltärrne tu maśne eṅkastär nuskaṣṣäṃnne
 234. THT 334 a6 6: ṅkäṃ mā krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ tot stulāṃñcana
 235. THT 334 a8 9: ... pälskone tsaṅkaṃ kwipe īke keuwco kalltärrne t(u)
 236. THT 334 b3 7: lskone tsaṅkaṃ kwipe i/īke keuwco kalltärrne tu kretswesa yaṣtär tu
 237. THT 334 b3 10: ... i/īke keuwco kalltärrne tu kretswesa yaṣtär tu
 238. THT 334 b5 4: ke läṃnne koss tu māka kretswesa ceśaṃ tot sttul(ā)ṃ (trä)ṅko
 239. THT 337 b3 12: ... olaṅk kärnāsträ kwa/āts plaṅkṣäṃ pärkāwse pelkiṃ tu cwi pästärkanalle nisargi • 20 || ...
 240. THT 337 b4 19: ... • om(t)e tnerita mäskīyenträ • ṣamāni tu lyakā
 241. THT 345 a4 10: ... lyakau cintāmaṇi sarkästär • 1 || tu ///
 242. THT 351 a3 9: ... mñcuṣka pā /// /// śem lyakāne tu yäkne ///
 243. THT 365 b2 9: ... yarke alālätte yāmi śaumo p(tä)nmane kuse tu kärtse ///
 244. THT 365 b3 7: khwa śva/ālmeṃ nirvvāṃṣṣeṃ ṣärmtsā śarīrntats po tu källālle cintaman(i) wm· m· ///
 245. THT 369 a5 11: ... purpar ñake tsetse(koṣ) śiktālyemeṃ war || tu ke ///
 246. THT 379 a5 6: /// r : 1 śāmna tu lya ///
 247. THT 399 b6 3: /// ·ālcce tu ñi po ///
 248. THT 408 b1 7: /// pältak kau – trä • tu (m)enāksa tetakorsa ///
 249. THT 413 a1 4: /// ññe läkoi tu ///
 250. THT 418 b1 4: /// ptaṣṣe taupeṃ tu ///
 251. THT 418 b5 3: /// campäṃ tu • yā ///
 252. THT 420 b2 4: /// ṅkau utpatti tu ra śārsa ///
 253. THT 431 b1 10: ... śeśuwer tākaṃ tumeṃ cewśa alyaik tswāre tu
 254. THT 516 b1 10: ... – w·r pālkaṃ yāṅkaṃ wat mā tu s·· kn· eṅkaṣle : kuse no ...
 255. THT 526 a6 4: /// alyaik rano tu autsante śt· ///
 256. THT 526.b-d /// 3: ṣañ āñm tu ///
 257. THT 530 a5 4: /// yāni • tu kottartsana • yāḥ kāścit ///
 258. THT 547 a3 14: ... mäsketär || yad uta • kuce tu || /// /// l· kne aiśeñca ...
 259. THT 547 a7 6: (katha) n tarhi • kātsi tu • ājānāti • aiśträ • tasmāt ...
 260. THT 548 a2 5: /// rsaṣṣäṃ • kuce tu ṣe ṣe akṣārnta koynmaynmeṃ lt· ///
 261. THT 549 a1 6: prath(a)m(a)ḥ caitram ity āhu vaiśākhas tu dvitiyakaḥ jeṣṭam(ā)sa(ḥ) tṛtiyas tu caturthāṣāḍhaka smṛtaḥ ...
 262. THT 549 a1 10: ... āhu vaiśākhas tu dvitiyakaḥ jeṣṭam(ā)sa(ḥ) tṛtiyas tu caturthāṣāḍhaka smṛtaḥ 1 śr(ā) vaṇa pañcama ...
 263. THT 549 a1 19: ... 1 śr(ā) vaṇa pañcama – s t(u bhā) dr(apada)
 264. THT 549 a2 10: ... saptamāśvayujo nāma aṣṭamaḥ kārttika smṛtaḥ mṛgaśīras tu navamaḥ puṣyaś ca daśamo māsa • ...
 265. THT 551 a3 11: ... vibhaktinta • tatrā(sya) sakārasya lopa • tu ///
 266. THT 555 2 3: /// mc·k tu postäṃ ceṃ srukalyñe käskanme :
 267. THT 559.1 a2 9: ... tākaṃ • omte leṃ paryāṃ yamasträ tu – – skeṃ – āñme srukosäṃ
 268. THT 559.2 b5 5: ñe oksaiñe läksaññe wästarye tu wikṣalle • – – – – ...
 269. THT 565 b9 2: ñña tu yparwe katkauñai ///
 270. THT 572 a6 3: panträ 55 t(u) lkaskemāne /// /// k ra källaṃ ...
 271. THT 573 b5 4: /// kanme krui tu postäṃ ///
 272. THT 575 a1 23: ... 1 paracittajñāṃ eru räddhi – – tu ran(o) ṣai cwy (e)
 273. THT 575 a4 1: tu epe mā || käṣṣī weṣṣäṃ /// ...
 274. THT 575 b6 7: ntanta aknātsaññentse parihār nesäṃ • krui tu ne /// /// skeye spelke yamalle ...
 275. THT 576 a1 10: ... tāu tsāraśa maitar || akalṣälle weṣṣäṃ tu ///
 276. THT 576 a7 10: ... koynameṃ – (–) ṣṣine • su tu yäkne ///
 277. THT 576 b2 4: /// yerkwantaiś pwenta tu yäknesa cwī kātsa wäntoṣ tri ///
 278. THT 576 b3 3: /// lp(a)mñana tu yäknesa wī koynuwa kakāyau ṣai ·e ...
 279. THT 577 b2 4: – ne ṣameṃ tu postäṃ ka koraiṃ ///
 280. THT 587 a5 6: /// pilko litku rano käṣṣīññe tu ///
 281. THT 587 a7 4: /// u· tumeṃ tu klyewṣare wat pratiñ cai prakre e ...
 282. THT 588 b5 8: ... ·(·)w·ññe ainake ñäś yamṣamai wina iśelmeṃne tu postäṃ
 283. THT 589 b2 6: /// (·)s(·)·(·) uppālnta rässāre || tu ///
 284. THT 589 b6 4: /// lyutsante-me || tu lyelyakormeṃ orotsa kwasalñeṣṣa weśeñña klyauṣāte
 285. THT 590 b5 7: – – akālk cwī tseṅketär (78) tu yäknes – – cew ·e ///
 286. THT 591 b7 4: – – eṅktär tu mā plāskaṃ mā campau : oṣ ...
 287. THT 595 b4 6: /// tkor yāmtsi : tñak tu ///
 288. THT 596 a1 11: ... waṣe weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar mā tu
 289. THT 596 a4 7: /// mäskemar mā tusa kātkau mā tu pällāmar 6 ||
 290. THT 596 b4 5: /// – kātkau mā tu pällāmar 8 || ñiś räknāśka
 291. THT 596 b6 9: ... wäntre mäskemar mā tusa kātkau mā tu pällāmar 9 ||
 292. THT 600 a2 12: ... piś bodhisatveṃts yātalñenta śraddhauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts
 293. THT 600 a3 10: ... palsko mäsketärne 1 tsirauññeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts yärkkessu mäsketär papāṣṣo
 294. THT 600 a4 6: /// (mä)sketärne tsirauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane ketara kartseś alālätte mäsketär ...
 295. THT 600 a4 17: ... alālätte mäsketär 3 rilñeṣṣe yātalñe kuce tu
 296. THT 604 a1 16: ... /// no tuntse ṣotri ste : tu no postaṃ aksaucä prākre p· ///
 297. THT 604 a4 4: /// : ñake tu no a – – yäkne /// ...
 298. THT 604 a4 14: ... – yäkne /// /// ··o lkāṣänme tu päklyauṣä anaiśai : 10 || ///
 299. THT 630 a5 6: /// p(i)ś känte rṣāki || tu ///
 300. THT 1544.b a1 5: /// ·k· ṣuk : tu – ·t· – kra mo caṃ ...
 301. THT 3597 b4 11: ... – ·ly·y·-c : sayusā ceṃ cālate tu lyakāsta ka(r)u(ṃ)ts(a) naitta-c päls(k)o :
 302. YQ I.5 a3 4: /// (t)rä(ṅ)käṣ p(i)ṣ tu klyoṃ śla manarkās ṣñi āwāsac näṣ ...
 303. YQ I.5 a8 15: ... || samakkorenaṃ || # ṣakkatsts aśśi tu ;
 304. YQ I.5 b4 9: ... • naśśi nu parnore śkā kucne tu caṣ ypeyaṃ yet tāne klyom me(trak)
 305. YQ I.7 b2 10: ... brāmne waṣtu || māṇibhadre träṅkäṣ piṣ tu bādhariṃ pśärs nä(ṣ)
 306. YQ II.6 a6 17: ... aśśi ; tampe kälpo , kucacne tu ; ytsi päknāṣtār #2b ākrä aśnäṣ ...
 307. YQ II.7 b8 14: ... ; ytār ymāṃ penu , kucne tu ; pältsäṅkātār • #1b
 308. YQ II.13 a5 10: ... || ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ äñcaṃ weṣ tu tmäk ṣñi tmäk ālu
 309. YQ II.14 a7 12: ... waṣtäṣ lanturäṣ saṃsāräṣ tsälpeñc tämyo pläc tu klyom śā(snaṃ)
 310. YQ III.4 a5 6: /// k(a)knu miṣi tāṣ cam tu kāsu āneñci pleṣār tme ñuk ptāñkät ...
 311. YQ III.10 b3 6: /// (pi)ssaṅk kākropu tāṣ tmaṃ tu caṃ kanakṣi ñemi cārit pyām • ...
 312. YQ III.12 b2 4: /// (trä)ṅkäṣ tämne tu tāpärk caṣi märkampal pākṣiñ mäṃtne säs ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?tu
Output automatically generated on Sat, 2015-05-23, 16:58:14 (GMT+2).
Page created on Sat, 2012-02-04, 18:40:25 (GMT+1), by Melanie Malzahn.