print

tu

Lemma:su
Language:TB
Equivalent in TA:
Word class:Pronoun
Word subclass:Demonstrative pronoun

Pronoun

Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Neuter

Occurrence (298)

 1. A 10 | b4 | 7: ... ·koräṣ vibhiṣa(nes) akmlā wawuräṣ träṅkäṣ parmā tu rāmes paṣ kene taṃ ñi (a)|napär
 2. A 20 | a3 | 8: ... ṣälyp siptsi kulypal : pñi kulypam tu pukal ptāñäkte pyāmāṃ spaktāṃ : 1 ...
 3. A 21 | a3 | 8: ... cakravartti wäl nasäl ṣeṣ näṣ penu tu penu cami spaktānikāñ nas(lye)
 4. A 21 | b1 | 10: ... cwac lyu ptāñkät käṣṣi pāśeyā : tu nu näṣ cam pä –
 5. A 42 | b4 | 5: śśi el wär kyal tu /// (pre)|tāñ
 6. A 60 | a5 | 8: ... puk wäknā was ākāl ritāmtär tāne tu ptāñkät ārki
 7. A 65 | b4 | 3: /// ññā-ñi kucne tu wsār pälkoräṣ weñāṣt kupprene tsmāraṃ mā ...
 8. A 66 | a6 | 7: ... ṣ lāntac träṅkäṣ nātäk taṃ ṣurmaṣ tu mar yutkatār kuyalte tiri tṣaṃ tmäk ...
 9. A 69 | b3 | 9: ... wrasaśśi saṃsārṣinās klopäntwaṃ kāruṃ stäk tmäk tu cesmi waste na
 10. A 69 | b4 | 2: /// m tu tām praṣtaṃ mā śkaṃ (pä)ltskāte cämpäl ...
 11. A 70 | a2 | 2: /// cne tu sasak wärtac kälkit • tämyo äntāṃ ...
 12. A 70 | a2 | 10: ... kälkit • tämyo äntāṃ kälymeyaṃ ne tu ka
 13. A 70 | b1 | 3: /// (mā penu tu sewā)saśśäl wärtac kälkāluneyā krāṣiññäl kuyalte ā
 14. A 81 | a6 | 3: /// (kuc ṣu)rmaṣ tu tām plāc weñāṣt : kucne klyoṣār ...
 15. A 82 | b5 | 5: – – präk kapśäññäṣ śol lcāṃ tu ///
 16. A 83 | b1 | 3: /// ṣ täm tu yneś mā pälko na – ///
 17. A 92 | a6 | 4: /// rṣant ṣem kuyal tu näṣ śaśrāṣt kāpñeyäṣ : 7
 18. A 92 | b1 | 1: /// tu eṃtsu ṣet sundariṃ śnaśśäl : kuyal ...
 19. A 92 | b3 | 1: /// tu ṣñi pratimäṣ naṣt : śol puk ...
 20. A 95 | a5 | 6: ... natac || ānä(nda)rśnaṃ || āknats riṣak tu täm mā nu
 21. A 95 | a6 | 7: ... was nu skenat mäṅkässi ṣñi āñmā tu senik śo : ña
 22. A 96 | a4 | 1: /// tu penu cam yokat ptsok caṣ wär ...
 23. A 99 | a1 | 6: ... – – – – kuyal täm tu kāpñe ñu
 24. A 99 | a5 | 2: /// ne tu nuṃ nuṃ kāpñe ñukac craṅkäṣt : ...
 25. A 99 | b2 | 5: /// (pe)rāk yal mäskatär tämyo tu nāñi caṣ kārme
 26. A 99 | b4 | 8: ... akmalyo śriṃ ñkät posac ṣtmos tāṣ tu ats
 27. A 107 | a2 | 6: /// wṣeññe cam kälpāt nande kuyal tu ckā – –
 28. A 107 | a4 | 1: /// tu penu klyomiṃ nandes pācräśśi pukis tnäs ...
 29. A 111 | b5 | 3: /// umpar brāhmaṃ tu kuyalte mā yat lānt watku :
 30. A 117 | b6 | 9: ... pre tsäknātär täm : tämne menāk tu nande ska
 31. A 121 | a5 | 6: /// c śkaṃ nṣäṣ śwātsi pānässi• tu
 32. A 129 | b2 | 3: t nu tu täm tatm· ṣpā ·ikā sākä ///
 33. A 130 | b4 | 2: /// kuyal tu nande praski mā aräṣtār märtār śol ...
 34. A 135 | b1 | 2: /// mā tu neṣiṃ ///
 35. A 156 | b5 | 8: ... wampe wākmatsäṃ ptāñkät käṣyāp ñom klyossi tu nāñi ///
 36. A 160 | b1 | 3: /// ṣ iśvaradatte tu tām na ///
 37. A 171 | b6 | 4: tarkas nu pūrpār tu ñukäṣ preṣikā klośnis wampe ///
 38. A 179.c | b1 | 2: /// – opśune tu (–) ///
 39. A 180 | b3 | 9: ... k ñu kalkam nand(e)ṃśäl : 6 tu /// /// r ño-
 40. A 215 | a5 | 2: /// ne tu mā – – – wtāk ṣakk ...
 41. A 221 | a2 | 10: ... 77 sne klop mā taṃ pkāte tu ārkiśoṣi lutkässi ( : ) – ...
 42. A 221 | a2 | 18: ... – klopasu päṣtāk ñi cam klopaṃ tu se mä·ś· ///
 43. A 244 | b4 | 9: ... – lyāṃ cwäṣ ālyaknā tlässi tām tu ca
 44. A 253 | b6 | 8: ... : 2 ṣomaṃ pällānträ bodhisatvāp śäṃ tu wäṣpā krant pñi yāmte paṃ kusne ...
 45. A 255 | b2 | 15: ... puklā śol lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälk || tu penu tāpärk okät-tmāṃ puklā wra-
 46. A 258 | a7 | 15: ... || channakanivartnaṃ || tāt ṣakk ats tu tanā (sä|rki
 47. A 261 | b7 | 2: /// weṣ tu tmäk ṣñi tmäk ālu kāswone – ...
 48. A 263 | b3 | 8: ... praṣtac mälko śwātsi näm : tämyo tu purpār mar was āmpi ///
 49. A 270 | b5 | 1: /// tu ṣakk a(ts) metrak sne kaś wältsantuyo ...
 50. A 270 | b8 | 2: /// m tu neṣinäṃ ṣñi yāmunt pratim opyā
 51. A 272 | a5 | 3: /// || parnoreyis āś· tu puk parnoñcäs wra –
 52. A 290 | b7 | 2: /// (kärkṣi)nāsyo tu śāwaṃnyo naṣt kakärku : mā tu ...
 53. A 290 | b7 | 7: ... tu śāwaṃnyo naṣt kakärku : mā tu ///
 54. A 301 | b8 | 2: /// tyo tu el paṣ pṣāṣār pāpṣune : päkropā(r) ...
 55. A 301 | b8 | 8: ... el paṣ pṣāṣār pāpṣune : päkropā(r) tu mar yäknāṣtār mämroskār ( : 1 ...
 56. A 311.a | a3 | 1: /// tu mā pyutkā ///
 57. A 311 | b5 | 11: ... märkampal sem yāmuräṣ śalpanträ : 8 tu penu neṣā puttirṣinä – – – ...
 58. A 319 | b6 | 1: /// tu : yetu ñemintuyo worpu antiṣpuryo trikoki ...
 59. A 321 | b4 | 6: ... spo – ·ṣ – ṣ tmā tu pursār ///
 60. A 340 | b5 | 15: ... ñ(areṣṣās) lkāt weñāṃ oṅk säm kñasäṣ‹t› tu vāsavagrāṃ ṣūkṣaṃ
 61. A 343 | b5 | 7: ... (te) ci karyaṣ(s)ā(s aru)ṇāvati ri • tu enāk wraso ///
 62. A 355 | a2 | 19: ... – oṅkaläm śaśi lāts śkaṃ : tu ñi maṅkal pkaṃ śpālmeṃ puk cmoläntwäc ...
 63. A 355 | a3 | 15: ... ri sudarśa riyis maṅkal ñäkci wäl tu ñi maṅkal naṣt ṣak atsek nasäl ...
 64. A 355 | a4 | 28: ... ñkät : śaśis lātse ñäktaśśi wal tu ñi maṅka(l pukaṃ śpālmeṃ 1)
 65. A 355 | b2 | 19: ... nervāṣiṃ śäktālī sātsräryoṣ – ntānaṃ : tu ñi ṣñaṣṣe tām ṣñaṣṣe kulypaträ kusne
 66. A 356 | a3 | 10: ... mañ ñkät (śaśis) lāntseñ ñäktaśi wäl tu ni maṅkal pukaṃ śpā-
 67. A 359 | 8 | 2: m(ts)ār tu ālymes | vīryaṃ saṃśraya paṇḍitāṃ bhaja ...
 68. A 359 | 41 | 6: ... yenārthena tvam āyāta | kuc ṣurmaṣne tu ṣu ka ///
 69. A 360 | 7 | 10: ... säs ñi ṣtow ces | na tu putrā nirāśravā | mā nu sewāñ
 70. A 387 | a1 | 10: ... naṣt pärkluneyäntwāśśi ākā kumnässi • api tu • ṣñikek nu • āloke sati ...
 71. A 391 | a1 | 3: /// sam·syandate vāri tu sāgareṇa tathaiva mārgaḍ suga ///
 72. A 407 | a5 | 4: /// säṃ mosaṃ • tämyok tu tāpärk tr· ///
 73. A 457 | a4 | 2: /// krāṃtas tu na paribhoktavyam • kätkontaṃ ///
 74. IOL Toch 5 | b5 | 15: ... nāki palyka yolomeṃ kalp= āstarñe : tu menāksa ñiś rano lakl= a(ñma-)
 75. IOL Toch 233 | a2 | 4: /// k(t)s(ai)tsäññe yän(m)āṣṣäṃ • satān tu dharmo na jarām · ///
 76. IOL Toch 765 | a1 | 1: /// tu • nekarṣke ypa(rwe) ///
 77. IOL Toch 765 | b1 | 1: /// (t)u par(ivrajanti) ///
 78. PK AS 6E | b3 | 5: ; śle menākänta ; weña poyśi tu ṣärmameṃ ṣp ; taik wi weṣñi ...
 79. PK AS 6E | b4 | 6: ... ṣärpau-(m)e ; ślokanmine ārth aultsorsa ; ra taṅsa (śar)[sä](skau) #14b (– – ...
 80. PK AS 7B | a4 | 6: ... nesäṃ ṣukt śpālmeṃ wrotsana : #77c yairu tākaṃ ; sū ceṃ ñakteṃne ...
 81. PK AS 7B | a6 | 2: wñāwa ; tu ñke weñau anaiśai : #2b mäkcew ...
 82. PK AS 7C | b6 | 30: ... 21 mā no yamaṣäṃ ; m(ā) tu
 83. PK AS 7F | b3 | 16: ... mā palskosa ; kuce ṣarm tūne tu weñau : #15a yāmu yärponta ; ...
 84. PK AS 7H | a3 | 19: ... temeṃ mante kuce no weñau ; tu ñke pklyauṣso po āñmtsa 24 || ...
 85. PK AS 7H | b1 | 9: ... lyśī no māka krui tākaṃ ; tu – – – – ñ· śalāpä ...
 86. PK AS 7I | b4 | 16: ... ; āyorsa poyśintse patne : #16a tu ñke we(ñau aurtsesa ; pklyauṣso)
 87. PK AS 13D | a5 | 7: ... : 1 || ulkāmukhe we(ṣṣäṃ) ñakta tu ṣpä
 88. PK AS 13D | a8 | 4: /// p(o)stanontäṃ śāmnaṃts pern(e : tu) pälkormeṃ we(ṣṣäṃ) || – – – ...
 89. PK AS 13D | b6 | 6: ... – ñiś karāk aimar war kewu tu empreṃ nauṣ
 90. PK AS 13E | a7 | 15: ... ; kartse kuse yāmsäṃ ; mā tw= ololle ///
 91. PK AS 13E | a8 | 10: ... ywārc eṅkälñe mā trikṣäṃ : su tu aiśamñe ; krentaṃts papā(ṣṣu) ; ///
 92. PK AS 16.1 | a3 | 3: /// ts tirinta tu po yamaskemane • tumeṃ klānte yaltse ...
 93. PK AS 16.2 | b6 | 4: yarkesa yamaṣṣälyi t(ākaṃ) tu yäknesa aurtsana aiśamñenta pärkān-me (• eṃṣ)ke ...
 94. PK AS 17A | a2 | 15: ... śaul kuse wat kektseñe ; po tu nta ksa (m)ā nesäṃ ; lkā|lñe
 95. PK AS 17B | b4 | 2: ānte • tu lyelya(k)ormeṃ kāmāvacarṣṣi ñakti aikareṃ iprer tatākaṣ ...
 96. PK AS 17C | a5 | 14: ... ṅke plyewä-ñ • #2b sak wa(t) tu ste wakitse ; lareṃ lakaṃ ka(kā)|c(c)oṣ ...
 97. PK AS 17D | a3 | 2: 1 || tu keklyauṣormeṃ supriye cakravārti walo yainmu (pa)lsko ...
 98. PK AS 17D | b5 | 17: ... ñi yāmṣälye wäntare ; pācer walo tu
 99. PK AS 18B | b4 | 3: lymāre wīnasa tu alye(k) lyakār-me śnonasa cot(i)t yamaṣṣar-me • ...
 100. PK NS 22 | b5 | 6: ... ; śārsare-ne ceu wäntre : #5c tu auñentai (– ; pūdñäkte ce ślok ...
 101. PK NS 32 | b2 | 3: (epreteñ tatākaṣ #1b tu ṣarmtsa rano ; prakreṃ epre)tñe ; ...
 102. PK NS 32 | b2 | 22: ... ātpi ; āyor ñäskau-ne ; kwri tu rinträ ot kārsau-ne ; auspa pratiṃ ...
 103. PK NS 32 | b5 | 20: ... kuse ; aiṣṣäṃ āyor #2atu māka ; ākteke ste ; te-maṃt ...
 104. PK NS 32 | b6 | 5: ... kuse ; aiṣṣäṃ āyor : #2c tu) ākteke ; sū cwī yāmor ; ...
 105. PK NS 263 | a4 | 3: /// wertsyaine po tu perak ///
 106. THT 3 | a2 | 7: (sru)kenträ nakṣträ jambudvip se 87 maudgalyāyane tw ompostäṃ jātiśroṇi (akṣ= au)rtse mäkte śaul ...
 107. THT 7 | b4 | 3: ksaiṃn· ksa tu su ñä – – ne śem ...
 108. THT 8 | b2 | 6: tr· (kä)ṣ(ṣi)ntaṃts yaitkorne tne : po tu tsatkwaṃ keś tättālñe palskalñenta klutkäskeṃ wno ...
 109. THT 9 | a1 | 4: mā eṅkl aknātsaññe tu ṣp – kare : bhavā ///
 110. THT 12 | a5 | 11: ... : mahākāśyape ṣañ kreṃnt spārtalyñesa 20 tu pälkormeṃ ślok (w)e(ña) ///
 111. THT 12 | a6 | 9: ... krui kauṣäṃ aiśau(mye) /// /// knāsträ tu postäṃ krentaunameṃ 21 aiśamñeṣṣe räṅkormeṃ stāṅkne ...
 112. THT 14 | a5 | 3: /// (papāṣṣo)rñ(e) paṣṣalle : tu pälkormeṃ tne pw akālkänta kanṣeñca : ...
 113. THT 15 | b6 | 7: ... /// /// kentse ykāk eśalle po tu maiyya ṣamāneṃts (18 tu se) /// ...
 114. THT 15 | b6 | 11: ... eśalle po tu maiyya ṣamāneṃts (18 tu se) /// /// papāṣṣoṣäṃts (kren)t(äṃ)ts weṣṣäṃ ...
 115. THT 16 | a1 | 6: /// (ne)ṣmye nāki krentäṃ śāmnaś mā tu walke tswetär nta : /// /// ...
 116. THT 16 | b3 | 6: /// ts tsaṅka śrāvastine pāk= auntsante tu yāmtsi : tsäṅkāme weñye käll(au)ntse ṣarmtsa ...
 117. THT 16 | b6 | 10: ... tarkär śa)kkeññeṃtso tsa(ma) yarke poyśintse : tu yparwe we(ña piś toṃ ślokanma – ...
 118. THT 17 | a5 | 5: läklessuntsai pepalykusai p(elaikn= ākṣ)ā tu yparwe : yāmornta wnolmi makci yamantar ...
 119. THT 17 | b8 | 1: /// tu maiyyo ṣamānets 18 tus= e – ...
 120. THT 18 | a2 | 14: ... tarkär śakkeññeṃtso tsama yarke po(yśintse : tu yparwe weña) piś toṃ ślo(kanma) – ...
 121. THT 19 | a7 | 8: ... saim wästa – – – s tu tīrthi yūkaṃ tusa weskau mā (waike) ...
 122. THT 20 | a2 | 12: ... /// /// (tä)nmastär tumeṃ ṣ weña tu – – m· pudñäkte ślok we(rtsyaine ...
 123. THT 21 | a6 | 4: /// ajātaśatruṃś ceu · tu yparwe śemo māgatäṣṣe /// /// 54 ...
 124. THT 21 | a7 | 6: /// retke ṣālla kausalṣets räskre krāsa tu pra(saṃnaki) /// /// (śrāva)sti ṅke eṅtär ...
 125. THT 22 | a1 | 14: ... lānt wrocce : cwi warsa soṃśke tu ///
 126. THT 22 | a2 | 15: ... ṣ nänok śanmäṃ ciś retke 64 tu yparwe w(e)ña ślok pudnäkte l· – ...
 127. THT 23 | a2 | 15: ... cwi tot orotse tusa paṣṣalle 15 tu pälkormeṃ ce wepudñäkte ślok krent ce ...
 128. THT 23 | b7 | 4: rekaunasa tsoksañ māka : tu pälkormeṃ pudñäkte ce weña śloko ānandeṃśco ...
 129. THT 27 | b7 | 16: ... yesñ= āksaṣle kuse wat no enäṣlyi tu pw= ākṣā(wa-me : )
 130. THT 29 | a8 | 13: ... : mā walke ṅke ñiś ksemar tu postäṃ onmiṃ tākaṃ-me : som· ai ...
 131. THT 29 | b1 | 6: /// (l)k(ā)tär ṅk(e) mā ṣ ñiś tu lkālle 15 somo añyai somo ytārye ...
 132. THT 30 | a1 | 6: (la)klenta 21 te klyauṣāre makāykne tu yparwe palsko kaunāṃne : mā nesäṃ ...
 133. THT 30 | a7 | 10: ... : aṅkaiṃ ytārasa mokṣ cai ñäskentär tu – mā klpāskeṃ 26 ñi no ...
 134. THT 30 | b2 | 17: ... räṃ : ṣañ kartse kuce yāmṣate tu wnolmi keklyauṣoṣ ṣeyeṃ : kuceknesa ket ...
 135. THT 30 | b4 | 7: ... ñca ket ra santāṃne : ceu tu yäknesa ñakteṃ śāmnane śpālmeṃ onolmeṃ : ...
 136. THT 30 | b8 | 6: kte eṅklyauṣäcce ṣparttaṣṣaṃ mā= llek tu campäṃ : tu yparwe ñakti śāmna ...
 137. THT 30 | b8 | 8: ... ṣparttaṣṣaṃ mā= llek tu campäṃ : tu yparwe ñakti śāmna tsälpāre piś toṃ ...
 138. THT 31 | b7 | 5: 44 lkāṣyeṃ mā= ttsaik tu ṣamāni wasy ausoṣäṃ saṅghāṭi ṣemi ysaly= ...
 139. THT 33 | b6 | 2: nma : tu ñiś tane cek wärñai kca aultsorsa ...
 140. THT 41 | a4 | 22: ... no maiyya kälpau ceu kraupene : ntse
 141. THT 41 | b2 | 4: wäṣlñe kuce satāṣṣäṃ tu anāṣlñe eṅkastär • anāṣṣäṃ wat satāṣlñe ...
 142. THT 41 | b2 | 16: ... yamastär • astarñe piś anāṣṣäṃ piś tu ṣaṃṣträ satāṣṣäṃ wat piś lykwarwa tuk ...
 143. THT 44 | a2 | 16: ... lwāsa kautsi nauṣ mā campi : tu ///
 144. THT 44 | a6 | 1: tu yparw(e) /// /// yāmṣi waimene kaltsi ...
 145. THT 44 | a8 | 4: /// mpa : lakle ṣ tu māka kakraupau watesa ///
 146. THT 45 | a3 | 7: saim yāmmar pokseñ saim wasta 30 tu yparwe māka plyawāre ñakti śāmna läklessoñc ...
 147. THT 45 | b2 | 2: /// (a)lyaik tu – – – – – ·c· ...
 148. THT 46 | a3 | 4: lareṃ śaul 30 tu ñi tāka warkṣäl epretñe a /// ...
 149. THT 46 | a3 | 16: ... waipeccesa īte po : mā ṣ tu prutk· ///
 150. THT 46 | a5 | 4: (ta)llāwo enteṣ kallau tu lkātsi : samu(d)tä (–) (–)/// /// ...
 151. THT 51 | b4 | 2: /// śanmäṃ tu ṣpä päklyauṣso
 152. THT 52 | a2 | 5: /// kus= (e)ntw= āśalle p·calle tu wayāre 50 sau ///
 153. THT 54 | a2 | 3: /// kuse ṣ tu ///
 154. THT 57 | a5 | 2: /// mā tu källālle kuce mā yā ///
 155. THT 64 | a3 | 7: ... kuse tne waipeccecci śateñ onolmi : tu
 156. THT 64 | b3 | 2: /// (:) ·aupāntsa tu ksa krui nesalle ṣai tne : ...
 157. THT 66 | a7 | 4: ... ; matsi – p iyoṃ : tu ·e ///
 158. THT 68 | b4 | 4: /// · w (a)lyaik tu y· ///
 159. THT 77 | a2 | 14: ... || jñānasthite weṣṣäṃ waṣama epiyac pi tu pkalar ente se krentau(natstse) (a)|raṇemi
 160. THT 78 | b1 | 3: /// w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) ...
 161. THT 84 | a3 | 2: /// l(·)au-cä || keklyauṣo(rmeṃ) ///
 162. THT 88 | a4 | 4: keṃtsa orkäntai yärtta-ne || tu lyelyakormeṃ vṛkṣavāsike ñakte śle māṃtsalyñe śanoś ...
 163. THT 88 | b1 | 12: ... sportoträ pācer cwimp ; (ku)rār lūwo tu yäknes(a) ; kwäsnāträ snai-kärsto • #2a ...
 164. THT 89 | b3 | 7: ... ñi sak lakle ; t(a)ñ w(i)ṣ(ai) tu ; pāke yā(m)[u] #3b y(a)k no ...
 165. THT 98 | a2 | 4: /// ne päs śem tu ///
 166. THT 100 | a1 | 13: ... kuce ñiś ñäskaucmeṃ : krui no tu rī(ṃ)tsi campalle tākat ta
 167. THT 108 | b8 | 4: /// po tasāteme śirsāme tu yparwe jaṭilñi ṣamāñi wismai klautkāre weñāre ...
 168. THT 108 | b9 | 6: /// pratiharintasa ceyna takarṣ(k)aṃ kekl(yu)tkormeṃ kuce tu pwārntse yarke yamaṣṣeñcaṃ ṣeyeṃ tu y(pa)rwe ...
 169. THT 108 | b9 | 11: ... kuce tu pwārntse yarke yamaṣṣeñcaṃ ṣeyeṃ tu y(pa)rwe tuwak kottarcce pelaik(n)e āksi añmassu ...
 170. THT 108 | b10 | 2: /// mā tu ñiś ñake aksaumme • ek salpäṃ ...
 171. THT 109 | b4 | 11: ... ra preśyaine ñśaṣṣe treṅkältsa śaul rintsate tu pklyausso
 172. THT 109 | b7 | 6: /// lyakur akartte klyommont palsko sākäske tu ttu tārkañ kos ṣa
 173. THT 109 | b8 | 6: /// otak ṣ pālkaune ce kca tu lekanma pikāränta ya – –
 174. THT 110 | a3 | 4: kolite ñem kālpśkaṃ • tu ///
 175. THT 122 | b7 | 3: /// ś tākaṃ • tu ///
 176. THT 123 | b5 | 4: weskenträ : krentantsā /// /// toṃ tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka ...
 177. THT 129 | b6 | 6: ... k·ītär kaiyye wek ṣäp tärkänoy • tu ///
 178. THT 134 | a1 | 5: w(a)t kuce sū weñī tu ///
 179. THT 151 | b4 | 3: pādāṃ ñem tu ñake avidyä ///
 180. THT 158 | a3 | 2: /// pokkāka tu – – ścīyaṣṣi āntsi ñake a- ...
 181. THT 163 | b5 | 4: /// knesa śäktālye tākaṃ tu ·ä ///
 182. THT 169 | a5 | 7: ... mutpāt te yäknesa klyau(ṣäṃ a)māskai ṅke tu
 183. THT 169 | b4 | 6: ... ñi ce pelaikne klyauṣāwa : cek tu śpālmeṃ pelai
 184. THT 172 | a6 | 4: erepatenta etsuwai klāstär tu pañca vijñānakā ///
 185. THT 173 | a5 | 5: ka skente mā alloṃṅk tu ṣ no po ṣkas ///
 186. THT 175 | a7 | 3: – – tisaṃ – weweñu tu apratimo – – l(·)o ·e ·u ...
 187. THT 176 | a2 | 3: – – – • mā no tu kāmagunta weskeṃtär taisaktukabaḍi ///
 188. THT 177 | b3 | 3: hāräñc || ñake tu weṣṣälle mäkcau vij· ///
 189. THT 177 | b6 | 5: manovijñānne stmoṣepi kärsanallona skente • tu mäkte ku ///
 190. THT 189 | a1 | 7: ... labhyata ity artha • mā kuce tu pratisaṃkhyāni ///
 191. THT 198 | a4 | 4: /// ṣṣälle ste • || kṣīṇaṣaṣṭhaprakāras tu yaiku ṣkacce pra ///
 192. THT 199 | a1 | 15: ... āhu (ṣe)me käṣṣentā (we)ñāre ¦ dharmaskandhapramāṇan tu ¦ dharmaskantätse yärm no ¦ satyāder ...
 193. THT 199 | a5 | 15: ... vaibhāṣikas käṣṣintas welñe kärsanalye ¦ tatsatatvan tu keṣāṃñcit ¦ toynās svabhāp no
 194. THT 199 | b4 | 14: ... | ñem parāmārth ste ¦ parinivṛtasya tu nāmasvabhāvam eva kselñene ykuweṣṣepi
 195. THT 202 | a1 | 3: /// kasya • kuce tu vaiśaṣiketse • govijñāna ///
 196. THT 231 | b3 | 13: ... 5 alyeṅkäṃts no se yakne kuce tu ñāssa ritanträ • kwri cau kallaṃ ...
 197. THT 241 | b3 | 15: ... keś 23 aräñcäṣṣe reki kuse larenäś tu weṣä
 198. THT 242 | b4 | 4: lutpāl·· – dūmänta puṇḍarīknta tu ///
 199. THT 251 | a3 | 10: ... (•) tat sa(ṃ)smṛtya virūpe pi • tu epiyāc klormeṃ mā tasemānene rano /// ...
 200. THT 305 | a6 | 13: ... (kṛ)tyaṃ tad apaviddham • kuse yamaṣälle tu ///
 201. THT 305 | b1 | 1: /// tu susamāra(bdhā) • – kc·1 – – ...
 202. THT 305 | b7 | 7: ... tatkaro bhavati naraḥ pramatta • mā tu yamaṣṣeñca mäsketär śaumo yko ///
 203. THT 307 | a2 | 3: /// prasā(da)sya • mā tu pañäktene takarkṣäññentse • ///
 204. THT 307 | a3 | 3: /// ·y· • mā tu pelaiknene takarkṣäññentse • kalān a ///
 205. THT 307 | a4 | 3: /// ·y· • mā tu sāṅkne takarkṣäññentse • ///
 206. THT 307 | a5 | 3: /// sya • mā tu (papā)ṣṣorñene (ta)karkṣä ///
 207. THT 307 | a6 | 3: /// syaci(tta)sya (•) mā tu wa(ṣa)mñ(e)ṣṣepi pälsko(nts) e ///
 208. THT 307 | a7 | 2: /// • mā (tu) onolmenne täṅkwalyñentse • k· ///
 209. THT 307 | a8 | 2: /// mā tu onolmenne täṅkwalyñentse (•) kalā ///
 210. THT 308 | a5 | 8: ... pälskau – (•) teṣāṃ hi śrutvā tu subhāṣitāni • ceṃ(nm)eṃ ///
 211. THT 308 | a7 | 6: śaumo ainakeṃ lāre yamaṣeñca • na tu – – – – – – ...
 212. THT 309 | 3 | 2: /// t(v)āt tu pāpanam • wīkäṣälñemeṃ no yo ///
 213. THT 310 | b3 | 3: ... – – yä – – ātmanā tu su(dāntena • ) ṣäñ āñmsa –
 214. THT 310 | b6 | 1: /// tu su(dā) ntena • ṣäñ ā(ñmsa ra) ...
 215. THT 319 | a6 | 4: /// sts· pātrai ai tu po ///
 216. THT 330 | a4 | 14: ... pāytinta ekaññeṣṣe śaulaṣṣe ñātse taṅktsiś stare tu ///
 217. THT 331 | b5 | 25: ... tanāpatentse kakoṣṣe śwer meñi päs arāre tu ·o – – – –
 218. THT 334 | a2 | 2: koss tu māka ette keuwcä maścäś tot stulāṃñcana ...
 219. THT 334 | a4 | 6: ṅkaṃ kwipe ike keuwco kalltärrne tu maśne eṅkastär nuskaṣṣäṃnne
 220. THT 334 | a6 | 6: ṅkäṃ mā krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ tot stulāṃñcana
 221. THT 334 | a8 | 9: ... pälskone tsaṅkaṃ kwipe īke keuwco kalltärrne t(u)
 222. THT 334 | b3 | 7: lskone tsaṅkaṃ kwipe i/īke keuwco kalltärrne tu kretswesa yaṣtär tu
 223. THT 334 | b3 | 10: ... i/īke keuwco kalltärrne tu kretswesa yaṣtär tu
 224. THT 334 | b5 | 4: ke läṃnne koss tu māka kretswesa ceśaṃ tot sttul(ā)ṃ (trä)ṅko
 225. THT 337 | b3 | 12: ... olaṅk kärnāsträ kwa/āts plaṅkṣäṃ pärkāwse pelkiṃ tu cwi pästärkanalle nisargi • 20 || ...
 226. THT 337 | b4 | 15: ... • om(t)e tnerita mäskīyenträ • ṣamāni tu lyakā
 227. THT 345 | a4 | 7: ... lyakau cintāmaṇi sarkästär • 1 || tu ///
 228. THT 351 | a3 | 7: ... mñcuṣka pā /// /// śem lyakāne tu yäkne ///
 229. THT 365 | b2 | 9: ... yarke alālätte yāmi śaumo p(tä)nmane kuse tu kärtse ///
 230. THT 365 | b3 | 7: khwa śva/ālmeṃ nirvvāṃṣṣeṃ ṣärmtsā śarīrntats po tu källālle cintaman(i) wm· m· ///
 231. THT 369 | a5 | 9: ... purpar ñake tsetse(koṣ) śiktālyemeṃ war || tu ke ///
 232. THT 379 | a5 | 4: /// r : 1 śāmna tu lya ///
 233. THT 399 | b6 | 2: /// ·ālcce tu ñi po ///
 234. THT 408 | b1 | 4: /// pältak kau – trä • tu (m)enāksa tetakorsa ///
 235. THT 413 | a1 | 3: /// ññe läkoi tu ///
 236. THT 418 | b1 | 3: /// ptaṣṣe taupeṃ tu ///
 237. THT 418 | b5 | 2: /// campäṃ tu • yā ///
 238. THT 420 | b2 | 3: /// ṅkau utpatti tu ra śārsa ///
 239. THT 431 | b1 | 9: ... śeśuwer tākaṃ tumeṃ cewśa alyaik tswāre tu
 240. THT 516 | b1 | 7: ... – w·r pālkaṃ yāṅkaṃ wat mā tu s·· kn· eṅkaṣle : kuse no ...
 241. THT 526 | 2. | 5: ... kus(e) ketara /// /// ṣañ āñm tu /// /// tumeṃ tsa ka su ...
 242. THT 526 | a6 | 3: /// alyaik rano tu autsante śt· ///
 243. THT 530 | a5 | 2: /// yāni • tu kottartsana • yāḥ kāścit ///
 244. THT 547 | 3 | 9: ... mäsketär || yad uta • kuce tu || /// /// l· kne aiśeñca ...
 245. THT 547 | 7 | 5: (katha) n tarhi • kātsi tu • ājānāti • aiśträ • tasmāt ...
 246. THT 548 | 2 | 3: /// rsaṣṣäṃ • kuce tu ṣe ṣe akṣārnta koynmaynmeṃ lt· ///
 247. THT 549 | a1 | 6: prath(a)m(a)ḥ caitram ity āhu vaiśākhas tu dvitiyakaḥ jeṣṭam(ā)sa(ḥ) tṛtiyas tu caturthāṣāḍhaka smṛtaḥ ...
 248. THT 549 | a1 | 10: ... āhu vaiśākhas tu dvitiyakaḥ jeṣṭam(ā)sa(ḥ) tṛtiyas tu caturthāṣāḍhaka smṛtaḥ 1 śr(ā) vaṇa pañcama ...
 249. THT 549 | a1 | 18: ... 1 śr(ā) vaṇa pañcama – s t(u bhā) dr(apada)
 250. THT 549 | a2 | 10: ... saptamāśvayujo nāma aṣṭamaḥ kārttika smṛtaḥ mṛgaśīras tu navamaḥ puṣyaś ca daśamo māsa • ...
 251. THT 551 | a3 | 9: ... vibhaktinta • tatrā(sya) sakārasya lopa • tu ///
 252. THT 555 | 2 | 2: /// mc·k tu postäṃ ceṃ srukalyñe käskanme :
 253. THT 559.1 | a2 | 8: ... tākaṃ • omte leṃ paryāṃ yamasträ tu – – skeṃ – āñme srukosäṃ
 254. THT 559.2 | b5 | 5: ñe oksaiñe läksaññe wästarye tu wikṣalle • – – – – ...
 255. THT 565 | b9 | 2: ñña tu yparwe katkauñai ///
 256. THT 572 | a6 | 3: panträ 55 t(u) lkaskemāne /// /// k ra källaṃ ...
 257. THT 573 | b5 | 3: /// kanme krui tu postäṃ ///
 258. THT 575 | a1 | 17: ... 1 paracittajñāṃ eru räddhi – – tu ran(o) ṣai cwy (e)
 259. THT 575 | a4 | 1: tu epe mā || käṣṣī weṣṣäṃ /// ...
 260. THT 575 | b6 | 6: ntanta aknātsaññentse parihār nesäṃ • krui tu ne /// /// skeye spelke yamalle ...
 261. THT 576 | a1 | 8: ... tāu tsāraśa maitar || akalṣälle weṣṣäṃ tu ///
 262. THT 576 | a7 | 6: ... koynameṃ – (–) ṣṣine • su tu yäkne ///
 263. THT 576 | b2 | 3: /// yerkwantaiś pwenta tu yäknesa cwī kātsa wäntoṣ tri ///
 264. THT 576 | b3 | 2: /// lp(a)mñana tu yäknesa wī koynuwa kakāyau ṣai ·e ...
 265. THT 577 | b2 | 3: – ne ṣameṃ tu postäṃ ka koraiṃ ///
 266. THT 587 | a5 | 5: /// pilko litku rano käṣṣīññe tu ///
 267. THT 587 | a7 | 3: /// u· tumeṃ tu klyewṣare wat pratiñ cai prakre e ...
 268. THT 588 | b5 | 7: ... ·(·)w·ññe ainake ñäś yamṣamai wina iśelmeṃne tu postäṃ
 269. THT 589 | b2 | 4: /// (·)s(·)·(·) uppālnta rässāre || tu ///
 270. THT 589 | b6 | 2: /// lyutsante-me || tu lyelyakormeṃ orotsa kwasalñeṣṣa weśeñña klyauṣāte
 271. THT 590 | b5 | 5: – – akālk cwī tseṅketär (78) tu yäknes – – cew ·e ///
 272. THT 591 | b7 | 2: – – eṅktär tu mā plāskaṃ mā campau : oṣ ...
 273. THT 595 | b4 | 4: /// tkor yāmtsi : tñak tu ///
 274. THT 596 | a1 | 10: ... waṣe weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar mā tu
 275. THT 596 | a4 | 6: /// mäskemar mā tusa kātkau mā tu pällāmar 6 ||
 276. THT 596 | b4 | 3: /// – kātkau mā tu pällāmar 8 || ñiś räknāśka
 277. THT 596 | b6 | 8: ... wäntre mäskemar mā tusa kātkau mā tu pällāmar 9 ||
 278. THT 600 | a2 | 11: ... piś bodhisatveṃts yātalñenta śraddhauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts
 279. THT 600 | a3 | 9: ... palsko mäsketärne 1 tsirauññeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts yärkkessu mäsketär papāṣṣo
 280. THT 600 | a4 | 5: /// sketärne tsirauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane ketara kartseś alālätte mäsketär ...
 281. THT 600 | a4 | 16: ... alālätte mäsketär 3 rilñeṣṣe yātalñe kuce tu
 282. THT 604 | a1 | 12: ... /// no tuntse ṣotri ste : tu no postaṃ aksaucä prākre p· ///
 283. THT 604 | a4 | 2: /// : ñake tu no a – – yäkne /// ...
 284. THT 604 | a4 | 8: ... – yäkne /// /// ··o lkāṣänme tu päklyauṣä anaiśai : 10 || ///
 285. THT 630 | a5 | 4: /// p(i)ś känte rṣāki || tu ///
 286. THT 1544.b | a1 | 3: /// ·k· ṣuk : tu – ·t· – kra mo caṃ ...
 287. THT 3597 | b4 | 8: ... – ·ly·y·-c : sayusā ceṃ cālate tu lyakāsta ka(r)u(ṃ)ts(a) naitta-c päls(k)o :
 288. YQ I.5 | a3 | 3: /// (t)rä(ṅ)käṣ p(i)ṣ tu klyoṃ śla manarkās ṣñi āwāsac näṣ ...
 289. YQ I.5 | a8 | 11: ... kuyalte || samakkorenaṃ || ṣakkatsts aśśi tu
 290. YQ I.5 | b4 | 7: ... • naśśi nu parnore śkā kucne tu caṣ ypeyaṃ yet tāne klyom me|(trak)
 291. YQ I.7 | b2 | 8: ... brāmne waṣtu || māṇibhadre träṅkäṣ piṣ tu bādhariṃ pśärs nä|(ṣ)
 292. YQ II.6 | a6 | 9: ... säs ke aśśi tampe kälpo kucacne tu ytsi päknāṣtār ākrä aśnäṣ pä|(knāṣtār
 293. YQ II.7 | b8 | 5: ... /// – ytār ymāṃ penu kucne tu pältsäṅkātār •
 294. YQ II.13 | a5 | 7: ... || ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ äñcaṃ weṣ tu tmäk ṣñi tmäk ālu
 295. YQ II.14 | a7 | 10: ... waṣtäṣ lanturäṣ saṃsāräṣ tsälpeñc tämyo pläc tu klyom śā|(snaṃ)
 296. YQ III.4 | a5 | 5: /// k(a)knu miṣi tāṣ cam tu kāsu āneñci pleṣār tme ñuk ptāñkät ...
 297. YQ III.10 | b3 | 5: /// (pi)ssaṅk kākropu tāṣ tmaṃ tu caṃ kanakṣi ñemi cārit pyām • ...
 298. YQ III.12 | b2 | 3: /// (trä)ṅkäṣ tämne tu tāpärk caṣi märkampal pākṣiñ mäṃtne säs ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?tu
Output automatically generated on Fri, 2014-04-18, 13:08:09.
Page created on Sat, 2012-02-04, 18:40:25, by Melanie Malzahn.