print prev. next

tu

Lemma:su ("this one" [anaphoric])
Word class:Pronoun
Word subclass:Demonstrative pronoun
Language:TB
Derived lexemes:tu yparwe, tu-yknesa, tuk, tumpa, tune, tuwak

Pronoun

Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Neuter

Occurrence (319)

 1. A 10 b4: ... ts)koräṣ vibhiṣa(nes) akmlā wawuräṣ träṅkäṣ parmā tu rāmes paṣ ke ne taṃ ñi ...
 2. A 20 a3: ... ṣälyp siptsi kulypal : pñi kulypam tu pukal ptāñäkte pyāmāṃ spaktāṃ : 1 ...
 3. A 21 a3: ... cakravartti wäl nasäl ṣeṣ näṣ penu tu penu cami spaktānikāñ nas(lye)
 4. A 21 b1: ... cwac lyu ptāñkät käṣṣi pāśeyā : tu nu näṣ cam pä –
 5. A 42 b4: śśi el wär kyal tu /// (pre)|tāñ
 6. A 60 b5: ... puk wäknā was ākāl ritāmtär tāne tu ptāñkät ārki|(śoṣṣaṃ)
 7. A 65 b4: (nātäk se pākṣi)ññā-ñi kucne tu wsār pälkoräṣ weñāṣt kupprene tsmāraṃ mā ...
 8. A 66 a6: ... (tmä)ṣ lāntac träṅkäṣ nātäk taṃ ṣurmaṣ tu mar yutkatār kuyalte tiri tṣaṃ tmäk ...
 9. A 69 b3: ... wrasaśśi saṃsārṣinās klopäntwaṃ kāruṃ stäk tmä-k tu cesmi waste na|(ṣt)
 10. A 69 b4: /// m tu tām praṣtaṃ mā śkaṃ (pä)ltskāte cämpäl ...
 11. A 70 a2: /// c ne tu sasak wärtac kälkit • tämyo äntāṃ ...
 12. A 70 a2: ... kälkit • tämyo äntāṃ kälymeyaṃ ne tu ka
 13. A 76 and 83 b1: /// ṣ täm tu yneś mā pälko na(ṣt) /// /// ...
 14. A 81 a6: /// (kuc ṣu)rmaṣ tu tām plāc weñāṣt : kuc ne ...
 15. A 82 b5: – – präk kapśäññäṣ śol lcā-ṃ tu ///
 16. A 92 a6: /// rṣant ṣem kuyal tu näṣ śaśrāṣt kāpñeyäṣ : 7
 17. A 92 b1: /// tu eṃtsu ṣet sundariṃ śnaśśäl : kuyal ...
 18. A 92 b3: /// tu ṣñi pratimäṣ naṣt : śol puk ...
 19. A 95 a5: ... a{n}ac || ānä(nda)rśnaṃ || āknats riṣak tu täm mā nu
 20. A 95 a6: ... was nu skenat mäṅkässi ṣñi āñmā tu senik śo : ña
 21. A 96 a4: /// tu penu cam yokat ptsok caṣ wär ...
 22. A 99 a1: ... – – – – kuyal täm tu kāpñe ñu
 23. A 99 a5: /// ne tu nuṃ nuṃ kāpñe ñukac craṅkäṣt : ...
 24. A 99 b2: /// (pe)rāk yal mäskatär tämyo tu nāñi caṣ kārme
 25. A 99 b4: ... akmalyo śriṃ ñkät posac ṣtmos tāṣ tu ats
 26. A 107 a2: /// wṣeññe cam kälpāt nande kuyal tu ckā – –
 27. A 107 a4: /// tu penu klyomiṃ nandes pācräśśi pukis tnäs ...
 28. A 111 b5: /// umpar brāhmaṃ tu kuyalte mā yat lānt watku :
 29. A 117 b6: ... pre tsäknātär täm : tämne menāk tu nande ska
 30. A 121 a5: ... c śkaṃ nṣäṣ śwātsi pānässi • tu
 31. A 129 b2: t nu tu täm tatm· ṣpä ·ikā sākä ///
 32. A 130 b4: /// kuyal tu nande praski mā aräṣtār märtār śol ...
 33. A 135 b1: /// mā tu neṣiṃ ///
 34. A 156 b5: ... wampe wākmatsäṃ ptāñkät käṣyāp ñom klyossi tu nāñi ///
 35. A 160 b1: /// ṣ iśvaradatte tu täm na ///
 36. A 171 b6: tarkas nu pūrpār tu ñukäṣ preṣikā klośnis wampe ///
 37. A 179.c b1: /// – opśune tu (–) ///
 38. A 180 b3: ... k ñu= kalkam nand(e)ṃśäl : 6 tu /// /// r ño-
 39. A 186 b6: /// (trä)ṅkäṣ piṣ tu (nande) cam wimānac kātse tosäm ///
 40. A 215 a5: /// ne tu mā – – – wtāk ṣakk ...
 41. A 221 a2: ... {6}7 sne klop mā te pkāte tu ārkiśoṣi lutkässi (:) – klopasu päṣtāk ...
 42. A 221 a2: ... – klopasu päṣtāk ñi cam klopaṃ tu semä·ś· /// (:) (o)|mäskenäṃ
 43. A 244 b4: ... – lyāṃ cwäṣ ālyaknā tlässi tām tu ca
 44. A 249 b4: ... ñ riṣaki : cesmi śkaṃ pukis tu käṣṣi naṣt nātäk wināsam-ci puk käṣṣiśśi ...
 45. A 253 b6: ... : 2 ṣomaṃ pällānträ bodhisatvāp śäṃ tu wäṣpā krant pñi yāmte paṃ kus ...
 46. A 255 b2: ... puklā śol lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälk || tu penu tāpärk okät-tmāṃ puklā wra-
 47. A 258 a7: ... || channakanivartnaṃ || tāt ṣakk ats tu tanā (sä|rki)
 48. A 261 b7: /// weṣ tu tmäk ṣñi tmäk ālu kāswone – ...
 49. A 263 b3: ... praṣtac mälko śwātsi näm : tämyo tu purpār mar was āmpi ///
 50. A 270 b5: /// tu ṣakk a(ts) metrak sne kaś wältsantuyo ...
 51. A 270 b8: /// m tu neṣinäṃ ṣñi yāmunt pratim opyā
 52. A 272 a5: /// || parnoreyis āś· tu puk parnoñcäs wra –
 53. A 290 b7: /// (kärkṣi)nāsyo tu śāwaṃnyo naṣt kakärku : mā tu ...
 54. A 290 b7: ... tu śāwaṃnyo naṣt kakärku : mā tu ///
 55. A 301 b8: /// tyo tu el paṣ p{p}āṣār pāpṣune : päkropā(r ...
 56. A 311 b5: ... märkampal sem yāmuräṣ śalpanträ : 8 tu penu neṣā putti«ṣpa»rṣinä – – – ...
 57. A 311.a a3: /// tu mā pyutkā ///
 58. A 321 b4: ... spo – ·ä – ṣ tmā tu pursār ///
 59. A 340 b5: ... ñ(areṣṣās) lkāt weñāṃ oṅk säm kñasäṣ= tu vāsavagrāṃ ṣūkṣaṃ
 60. A 343 b5: ... ci karya{ṣ} (s)ā(s aru)ṇāvati ri • tu enāk wraso(m) ///
 61. A 355 a2: ... – oṅkaläm śaśi lāts śkaṃ : tu ñi maṅkal pkaṃ śpālmeṃ puk cmoläntwäc ...
 62. A 355 a3: ... ri sudarśa riyis maṅkal ñäkci wäl tu ñi maṅkal naṣt ṣak atsek nasäl ...
 63. A 355 a4: ... ñkät : śaśis lātse ñäktaśśi wal tu ñi maṅka(l pukaṃ śpālmeṃ 1)
 64. A 355 b2: ... : nervā«ṃ»ṣi{n}«äṃ» śäktāl«y»{i} sā{säryurä}ṣ (sa)ntānaṃ : tu ñi ṣñaṣṣe täm ṣñaṣṣe kulypaträ kus ...
 65. A 356 a3: ... mañ ñkät (śaśis) lāntseñ ñäktaśi wäl tu ni maṅkal pukaṃ śpā-
 66. A 359 8: m(ts)ār tu ālymes | vīryaṃ saṃśraya paṇḍitāṃ bhaja ...
 67. A 359 41: ... tvam āyāta | kuc ṣurmaṣ ne tu ṣu ka ///
 68. A 360 a7: ... säs ñi ṣtow ces | na tu putrā nirāśravā | mā nu sewāñ
 69. A 387 a1: ... naṣt pärkluneyäntwāśśi ākā kumnässi • api tu • ṣñikek nu • āloke sati ...
 70. A 391 a1: /// sam·syandate vāri tu sāgareṇa tathaiva mārgaḥ suga ///
 71. A 407 a5: /// säṃ mosaṃ • tämyok tu tāpärk tr· ///
 72. A 457 a4: /// krāṃtas tu na paribhoktavyam • kätkontaṃ ///
 73. H 149.35 a5: /// (tva)daurasā 11 tvadṛte tu jagaṃ nātha gatam arthān(t)araṃ
 74. IOL Toch 5 b5: ... nāki palyka yolomeṃ kalp= āstarñe : tu menāksa ñiś rano lakl= a(ñma)|ntse
 75. IOL Toch 76 a6: /// (ontso)yätte lkātsi klautka • || tu lyel(yakormeṃ)
 76. IOL Toch 84 a2: /// tu ceṃts walke y·ā- ///
 77. IOL Toch 109 b1: /// ·s· cau palyka : tu me n· ///
 78. IOL Toch 144 a6: ... – cmä – – – ·ā tu nta ·e – – – – ...
 79. IOL Toch 223 b1: /// – rano tu eṅwe klain(a) ///
 80. IOL Toch 689 b2: /// k· tu • buddhaḥ • p(ūdñä)kt(e) 24 ya ...
 81. IOL Toch 765 a1: /// tu • nekarṣke ypa(rwe) ///
 82. IOL Toch 765 b1: /// (t)u par(ivrajanti) ///
 83. IOL Toch 826 b2: /// (wa)ltsanali tu no ///
 84. PK AS 6E b3: śle menākänta weña poyśi tu ṣärmameṃ ṣp taik wi weṣñi (ṣotruni) ...
 85. PK AS 6E b4: ñake ṣärpau-(m)e ślokanmine ārth aultsorsa ra taṅsa (śar)sä(skau) (– – – ...
 86. PK AS 7B a4: ... ompalskoññenta nesäṃ ṣukt śpālmeṃ wrotsana : yairu tākaṃ sū ceṃ ñakteṃne tänmasträ ...
 87. PK AS 7B a6: wñāwa tu ñke weñau anaiśai : mäkcew yāmor ...
 88. PK AS 7C b6: ... ñeweträ 21 mā no yamaṣäṃ m(ā) tu
 89. PK AS 7F b3: ... tne mā palskosa kuce ṣarm tūne tu weñau : yāmu yärponta ṣe /// ...
 90. PK AS 7H a3: ... okonta temeṃ mante kuce no weñau tu ñke pklyauṣso po āñmtsa 24 || ...
 91. PK AS 7H b1: ... : lyśī no māka krui tākaṃ tu – – – – ñ· śalāpä ...
 92. PK AS 7I b4: ... pärkāwänta kulantse āyorsa poyśintse patne : tu ñke we(ñau aurtsesa pklyauṣso)
 93. PK AS 13D a5: ... : 1 || ulkāmukhe we(ṣṣäṃ) ñakta tu ṣpä
 94. PK AS 13D b6: ... – ñiś karāk aimar war kewu tu empreṃ nauṣ
 95. PK AS 13E a7: ... krentaṃts wräntsaitse kartse kuse yāmsäṃ mā tw= ololle ///
 96. PK AS 13E a8: ... ywārc eṅkälñe mā trikṣäṃ : su tu aiśamñe krentaṃts papā(ṣṣu) ///
 97. PK AS 16.1 a3: /// ts tirinta tu po yamaskemane • tumeṃ klānte yaltse ...
 98. PK AS 16.2 b6: yarkesa yamaṣṣälyi t(ākaṃ) tu yäknesa aurtsana aiśamñenta pärkān-me (• eṃṣ)ke ...
 99. PK AS 17A a2: ... kuse śaul kuse wat kektseñe po tu nta ksa (m)ā nesäṃ lkā|lñe
 100. PK AS 17B b4: ānte • tu lyelya(k)ormeṃ kāmāvacarṣṣi ñakti aikareṃ iprer tatākaṣ ...
 101. PK AS 17C a5: ... po ṅke plyewä-ñ • sak wa(t) tu ste wakitse lareṃ lakaṃ ka(kā)|c(c)oṣ
 102. PK AS 17D a3: 1 || tu keklyauṣormeṃ supriye cakravārti walo yainmu (pa)lsko ...
 103. PK AS 17D b5: ... tseṅketär ñi yāmṣälye wäntare pācer walo tu
 104. PK AS 17F a1: k(a) kä(rtse)tsts(e) tu ly(e)ly(a)k(ormeṃ śā)mn(a) c(ai supriyentse) p(e)ñi(yai)s(a) ākt(ī)ke ...
 105. PK AS 17I b3: ... läklenta : epyācñesa snai kärstau mā tw arṣṣītär-ñ pälskormeṃ : klyentär-ñ yneś ka ...
 106. PK AS 17K b2: tu mäkte näkciya aptsaramaiyyā(cce śu)k(e) wasa lkālñ(e)ṣṣ(e) ...
 107. PK AS 18B b4: lymāre wīnasa tu alye(k) lyakār-me śnonasa cot(i)t yamaṣṣar-me • ...
 108. PK AS 19.1 a2: – – meṃ ṣpel pinaṣl(e) tu – – – – – – ...
 109. PK AS 19.1 b3: ... – kramatsana askāci arkwin(a) yneś yamaṣṣällona tu ///
 110. PK AS 19.5 b1: /// tu ///
 111. PK AS 19.15 a4: /// ost lamästsi tu ṣarm ka mänt ya(k)ne m· – ...
 112. PK AS 19.18 b1: ... : – pä(r)w(e)ṣṣ(e) klautke m(ā)ntalñentse wrättsai tu – yamaṣṣä(ṃ) ca – – ///
 113. PK AS 19.18 b3: ... tseṅketär ṣe pärweṣṣe klautke māntalñentse wräntsaitse tu – – – h· – – ...
 114. PK AS 19.20.X b4: – – – – tu yäknesa ṣan añm stām wāskälle ·o ...
 115. PK AS 19.21 b4: ... yamasträ • – – – n· tu ña s· – – ·e r·ā ...
 116. PK AS 19.22 b2: ... – – kärstau mā onolme tusa tu päst wikenträ • tum(eṃ) – – ...
 117. PK NS 1 b3: ... : epreraṃ śkaṃ senas sälmāṃ sukrānās tu ṣpäṃ lyākaṣt täm nu
 118. PK NS 22 b5: ... (tumeṃ pūdñäkte)ś śārsare-ne ceu wäntre : tu auñentai (– pūdñäkte ce ślok weña)
 119. PK NS 29 b6: ... ce pwāyar lantuñeṣṣe (pe)r(n)e nai : tu (yamal)ñesa mā (ra) (ñ)ī sal(y)ai
 120. PK NS 32 b2: ... paine toṃ ātpi āyor ñäskau-ne kwri tu rinträ ot kārsau-ne auspa pratiṃ pw ...
 121. PK NS 32 b5: ... pärnāññana wäntarwa kuse aiṣṣäṃ āyor mā tu māka ākteke ste te-maṃt pkārsa : ...
 122. PK NS 34 b2: ... lkātsi ñäkcye śāmñe nervāṃṣṣe : cai tu skaina(ṃ) ṣaññ(ä)ññe śaiṣṣe snūmeṃ slaṅkenträ 1
 123. PK NS 78.1 b1: – – – tu ///
 124. PK NS 263 a4: /// wertsyaine po tu perak ///
 125. PS Uv 67 b2: /// samūla(·) tu ni(·)v· – ///
 126. SI B 113 b7: /// – tu iśe wrättsai k(arsas) ///
 127. SI B 117 a4: /// no ñak(e) kälpāsträ 46 yan tu vijñā praśaṃsanti • kuce no ///
 128. SI B 119(3) b2: (spänta)lñe yśelmecci 3 sāraṃ tu sārato jñātvā • pra ///
 129. THT 7 b4: ksaiṃn· ksa tu su ñä – – ne śem ...
 130. THT 8 b2: tr· (kä)ṣ(ṣi)ntaṃts yaitkorne tne : po tu tsatkwaṃ keś tättālñe palskalñenta klutkäskeṃ wno ...
 131. THT 9 a1: mā eṅkl aknātsaññe tu ṣp – kare : bhavā ///
 132. THT 12 a5: ... : mahākāśyape ṣañ kreṃnt spārtalyñesa 20 tu pälkormeṃ ślok (w)e(ña) ///
 133. THT 12 a6: ... krui kauṣäṃ aiśau(mye) /// /// knāsträ tu postäṃ krentaunameṃ 21 aiśamñeṣṣe räṅkormeṃ stāṅkne ...
 134. THT 14 a5: /// (papāṣṣo)rñ(e) paṣṣalle : tu pälkormeṃ tne pw akālkänta kanṣeñca : ...
 135. THT 15 b6: ... /// /// (aina)kentse ykāk eśalle po tu maiyya ṣamāneṃts (tus= e) /// /// ...
 136. THT 16 a1: /// (ne)ṣmye nāki krentäṃ śāmnaś mā tu walke tswetär nta (:) /// /// ...
 137. THT 16 b3: /// -ts tsaṅka śrāvastine pāk= auntsante tu yāmtsi : tsäṅkā-me weñye käll(au)ntse ṣarmtsa ...
 138. THT 16 b5: ... po tw akṣā-ne amā)c masa lānte tw ākṣa aurtsesa : ñaṣṣa po ti(rtheṃ ...
 139. THT 16 b6: ... tarkär śa)kkeññeṃtso tsa(ma) yarke poyśintse : tu yparwe we(ña piś toṃ ślokanma entseṣṣeṃts ...
 140. THT 17 a5: (lä)kl(e)ssuntsai p(epa)lykusai p(elaikn= ākṣ){a} tu yparwe : yāmornta wnolmi makci yamantär ...
 141. THT 17 b8: /// tu mai(yy)o ṣamānets 18 tus= e – ...
 142. THT 18 a1: ... klyauṣa sū śaumo mas= āmāciṃśco po tw akṣā-ne amāc masa lānte tw ākṣa ...
 143. THT 18 a1: ... po tw akṣā-ne amāc masa lānte tw ākṣa aurtsesa : ña(ṣṣa po tirtheṃ) ...
 144. THT 19 a7: ... saim wästa – – – s tu tīrthi yūkaṃ tusa weskau mā (waike ...
 145. THT 20 a2: ... /// /// (tä)nmastär tumeṃ ṣ weña tu – – m· pudñäkte ślok we|(rtsyaine)
 146. THT 21 a6: ... su :) /// ajātaśatruṃś ceutu yparwe śemo māgatäṣ(ṣ)e (walo su :) ...
 147. THT 21 a7: ... (ajātaśatru) retke ṣālla kausalṣets räskre krāsa tu pra(saṃnakeṃ) /// /// (śrāva)sti ṅke eṅtär ...
 148. THT 22 a2: ... ṣ nänok śanmäṃ ciś retke 64 tu yparwe w(e)ña ślok pudnäkte l(āntäśco) c(owai ...
 149. THT 23 a2: ... cwi tot orotse tusa paṣṣalle 15 tu pälkormeṃ ce weña pudñäkte ślok krent ...
 150. THT 23 b7: rekaunasa tsoksañ māka : tu pälkormeṃ pudñäkte ce weña śloko ānandeṃśco ...
 151. THT 27 b7: ... yesñ= āksaṣle kuse wat no enäṣlyi tu pw ākṣā|(wa-me)
 152. THT 29 a8: ... : mā walke ṅke ñiś ksemar tu postäṃ onmiṃ tākaṃ-me : som· ai ...
 153. THT 29 b1: /// (l)k(ā)tär ṅk(e) mā ṣ ñiś tu lkālle 15 somo añyai somo ytārye ...
 154. THT 30 a1: 21 te klyauṣāre makāykne tu yparwe palsko kaunāṃne : mā nesäṃ ...
 155. THT 30 a7: ... : aṅkaiṃ ytārasa mokṣ cai ñäskentär tu – mā klpāskeṃ 26 ñi no ...
 156. THT 30 b2: ... räṃ : ṣañ kartse kuce yāmṣate tu wnolmi keklyauṣoṣ ṣeyeṃ : kuceknesa ket ...
 157. THT 30 b4: ... ñca ket ra santāṃne : ceu tu yäknesa ñakteṃ śāmnane śpālmeṃ onolmeṃ : ...
 158. THT 30 b8: eṅklyauṣäcce ṣparttaṣṣaṃ mā= llek tu campäṃ : tu yparwe ñakti śāmna ...
 159. THT 30 b8: ... ṣparttaṣṣaṃ mā= llek tu campäṃ : tu yparwe ñakti śāmna tsälpāre piś toṃ ...
 160. THT 31 b7: 44 lkāṣyeṃ mā= ttsaik tu ṣamāni wasy ausoṣäṃ saṅghāṭi ṣemi ysaly= ...
 161. THT 33 b6: : tu ñiś tane cek wärñai kca aultsorsa ...
 162. THT 41 a4: ... no maiyya kälpau ceu kraupene : ntse
 163. THT 41 b2: kuce satāṣṣäṃ tu anāṣlñe eṅkastär • anāṣṣäṃ wat satāṣlñe ...
 164. THT 41 b2: ... yamastär • astarñe piś anāṣṣäṃ piś tu ṣaṃṣträ (:) satāṣṣäṃ wat piś lykwarwa ...
 165. THT 44 a2: ... lwāsa kautsi nauṣ mā campi : tu ///
 166. THT 44 a6: tu yparw(e) /// /// yāmṣi waimene kaltsi ...
 167. THT 44 a8: /// mpa : lakle ṣ tu māka kakraupau watesa ///
 168. THT 45 a3: saim yāmmar pokseñ saim wasta 30 tu yparwe māka plyawāre ñakti śāmna läklessoñc ...
 169. THT 45 b2: /// (a)lyaik tu – – – – – ·c· ...
 170. THT 46 a3: lareṃ śaul 30 tu ñi tāka warkṣäl epretñe a /// ...
 171. THT 46 a3: ... waipeccesa īte po : mā ṣ tu prutk· ///
 172. THT 46 a5: enteṣ kallau tu lkātsi : samu(d)tä (–) (–)/// /// ...
 173. THT 51 b4: /// śanmäṃ tu ṣpä päklyauṣso
 174. THT 52 a2: /// kus= (e)ntw= āśalle p·calle tu wayāre 50 sau ///
 175. THT 54 a2: /// kuse ṣ tu ///
 176. THT 57 a5: /// mā tu källālle kuce mā yā ///
 177. THT 64 a3: ... kuse the waipeccecci śateñ onolmi : tu
 178. THT 64 b3: /// (:) ·aupāntsa tu ksa krui nesalle ṣai tne : ...
 179. THT 66 a7: /// matsi – p iyoṃ : tu ·e ///
 180. THT 68 b4: /// · w (a)lyaik tu y· ///
 181. THT 77 a2: ... || jñānasthite weṣṣäṃ waṣama epiyac pi tu pkalar ente se krentau(natstse) (a)|raṇemi
 182. THT 78 b1: /// w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) ...
 183. THT 84 a3: /// l(·)au-cä || keklyauṣo(rmeṃ) ///
 184. THT 88 a4: keṃtsa orkäntai yärtta-ne || tu lyelyakormeṃ vṛkṣavāsike ñakte śle māṃtsalyñe śanoś ...
 185. THT 88 b1: ... kä)lymi(ṃ) sportoträ pācer cwimp (ku)rār lūwo tu yäknes(a) kwäsnāträ snai kärsto • kwātär-ne ...
 186. THT 89 b3: ... : ñi sak lakle t(a)ñ w(i)ṣ(ai) tu pāke yā(m)u y(a)k no ñiś ñke ...
 187. THT 98 a2: /// ne päs śem tu ///
 188. THT 100 a1: ... kuce ñiś ñäskau-c-meṃ : krui no tu rī«ṃ»tsi campalle tākat ta|(ñ)
 189. THT 108 b8: /// po tasāteme śirsāme tu yparwe jaṭilñi ṣamāñi wismai klautkāre weñāre ...
 190. THT 108 b9: /// pratiharintasa ceyna takarṣ(k)aṃ kekl(yu)tkormeṃ kuce tu pwārntse yarke yamaṣṣeñcaṃ ṣeyeṃ tu y(pa)rwe ...
 191. THT 108 b9: ... kuce tu pwārntse yarke yamaṣṣeñcaṃ ṣeyeṃ tu y(pa)rwe tuwak kottarcce pelaik(n)e āksi añmassu ...
 192. THT 108 b10: /// mā tu ñiś ñake aksaumme • ek – ...
 193. THT 109 b4: ... ra preśyaine ñśaṣṣe treṅkältsa śaul rintsate tu pklyausso
 194. THT 109 b7: /// lyakur akartte klyommont palsko sākäske tu ttu tārkañ kos ṣa
 195. THT 109 b8: /// otak ṣ pālkaune ce kca tu lekanma pikāränta ya – –
 196. THT 110 a3: kolite ñem kālpśkaṃ • tu ///
 197. THT 113 b3: /// -lñemeṃ tu yknesāk kekamu nirupa – ///
 198. THT 122 b7: /// ś tākaṃ • tu ///
 199. THT 123 b5: weskenträ : krentantsā /// /// toṃ tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka ...
 200. THT 129 b6: ... k·ītär kaiyye wek ṣäp tärkänoy • tu ///
 201. THT 134 a1: w(a)t kuce sū weñī tu ///
 202. THT 151 b4: pādāṃ ñem tu ñake avidyä ///
 203. THT 158 a3: /// pokkāka tu – – ścīyaṣṣi āntsi ñake a- ...
 204. THT 163 b5: /// knesa śäktālye tākaṃ tu ·ä ///
 205. THT 169 a5: ... mutpāt te yäknesa klyau(ṣäṃ a)māskai ṅke tu
 206. THT 169 b4: ... ñi ce pelaikne klyauṣāwa : cek tu śpālmeṃ pelai
 207. THT 172 a6: erepatenta etsuwai klāstär tu pañca vijñānakā ///
 208. THT 173 a5: ka skente mā alloṃṅk tu ṣ no po ṣkas ///
 209. THT 175 a7: – – tisaṃ – weweñu tu apratimo – – l(·)o ·e ·u ...
 210. THT 176 a2: – – – • mā no tu kāmagunta weskeṃtär taisaktukabaḍi ///
 211. THT 177 b3: hāräñc || ñake tu weṣṣälle mäkcau vij· ///
 212. THT 177 b6: manovijñānne stmoṣepi kärsanallona skente • tu mäkte ku ///
 213. THT 189 a1: ... labhyata ity artha • mā kuce tu pratisaṃkhyāni ///
 214. THT 198 a4: /// ṣṣälle ste • || kṣīṇaṣaṣṭhaprakāras tu yaiku ṣkacce pra ///
 215. THT 199 a1: ... āhu (ṣe)me käṣṣentā (we)ñāre ¦ dharmaskandhapramāṇan tu ¦ dharmaskantätse yärm no ¦ satyāder ...
 216. THT 199 a5: ... vaibhāṣikas käṣṣintas welñe kärsanalye ¦ tatsatatvan tu keṣāṃñcit ¦ toynās svabhāp no
 217. THT 199 b4: ... | ñem parāmārth ste ¦ parinivṛtasya tu nāmasvabhāvam eva kselñene ykuweṣṣepi
 218. THT 202 a1: /// kasya • kuce tu vaiśaṣiketse • govijñāna ///
 219. THT 231 b3: ... 5 alyeṅkäṃts no se yakne kuce tu ñāssa ritanträ • kwri cau kallaṃ ...
 220. THT 241 b3: ... keś 23 aräñcäṣṣe reki kuse larenäś tu weṣä
 221. THT 242 b4: lutpāl·· – dūmänta puṇḍarīknta tu ///
 222. THT 251 a3: ... (•) tat sa(ṃ)smṛtya virūpe pi • tu epiyāc klormeṃ mā tasemānene rano /// ...
 223. THT 305 a6: ... (kṛ)tyaṃ tad apaviddham • kuse yamaṣälle tu ///
 224. THT 305 b1: /// tu susamāra(bdhā) • – kc·1 – – ...
 225. THT 305 b7: ... tatkaro bhavati naraḥ pramatta • mā tu yamaṣṣeñca mäsketär śaumo yko ///
 226. THT 307 a2: /// prasā(da)sya • mā tu pañäktene takarkṣäññentse • ///
 227. THT 307 a3: /// ·y· • mā tu pelaiknene takarkṣäññentse • kalān a ///
 228. THT 307 a4: /// ·y· • mā tu sāṅkne takarkṣäññentse • ///
 229. THT 307 a5: /// sya • mā tu (papā)ṣṣorñene (ta)karkṣä ///
 230. THT 307 a6: /// syaci(tta)sya (•) mā tu wa(ṣa)mñ(e)ṣṣepi pälsko(nts) e ///
 231. THT 307 a8: /// mā tu onolmenne täṅkwalyñentse (•) kalā ///
 232. THT 308 a5: ... pälskau – (•) teṣāṃ hi śrutvā tu subhāṣitāni • ceṃ(nm)eṃ ///
 233. THT 308 a7: śaumo ainakeṃ lāre yamaṣeñca • na tu – – – – – – ...
 234. THT 309 a3: /// t(v)āt tu pāpanam • wīkäṣälñemeṃ no yo ///
 235. THT 310 b3: ... – – yä – – ātmanā tu su(dāntena • ) ṣäñ āñmsa –
 236. THT 310 b6: /// tu su(dā) ntena • ṣäñ ā(ñmsa ra) ...
 237. THT 319 a6: /// sts· pātrai ai tu po ///
 238. THT 330 a4: ... pāytinta ekaññeṣṣe śaulaṣṣe ñātse taṅktsiś stare tu ///
 239. THT 331 b5: ... tanāpatentse kakoṣṣe śwer meñi päs arāre tu ·o – – – –
 240. THT 334 a2: koss tu māka ette keuwcä maścäś tot stulāṃñcana ...
 241. THT 334 a4: ṅkaṃ kwipe ike keuwco kalltärrne tu maśne eṅkastär nuskaṣṣäṃnne
 242. THT 334 a6: ṅkäṃ mā krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ tot stulāṃñcana
 243. THT 334 a8: ... pälskone tsaṅkaṃ kwipe īke keuwco kalltärrne t(u)
 244. THT 334 b3: lskone tsaṅkaṃ kwipe i/īke keuwco kalltärrne tu kretswesa yaṣtär tu
 245. THT 334 b3: ... i/īke keuwco kalltärrne tu kretswesa yaṣtär tu
 246. THT 334 b5: ke läṃnne koss tu māka kretswesa ceśaṃ tot sttul(ā)ṃ (trä)ṅko
 247. THT 337 b3: ... olaṅk kärnāsträ kwa/āts plaṅkṣäṃ pärkāwse pelkiṃ tu cwi pästärkanalle nisargi • 20 || ...
 248. THT 337 b4: ... • om(t)e tnerita mäskīyenträ • ṣamāni tu lyakā
 249. THT 345 a4: ... lyakau cintāmaṇi sarkästär • 1 || tu ///
 250. THT 351 a3: ... mñcuṣka pā /// /// śem lyakāne tu yäkne ///
 251. THT 365 b2: ... yarke alālätte yāmi śaumo p(tä)nmane kuse tu kärtse ///
 252. THT 365 b3: khwa śva/ālmeṃ nirvvāṃṣṣeṃ ṣärmtsā śarīrntats po tu källālle cintaman(i) wm· m· ///
 253. THT 369 a5: ... purpar ñake tsetse(koṣ) śiktālyemeṃ war || tu ke ///
 254. THT 379 a5: /// r : 1 śāmna tu lya ///
 255. THT 399 b6: /// ·ālcce tu ñi po ///
 256. THT 408 b1: /// pältak kau – trä • tu (m)enāksa tetakorsa ///
 257. THT 413 a1: /// ññe läkoi tu ///
 258. THT 418 b1: /// ptaṣṣe taupeṃ tu ///
 259. THT 418 b5: /// campäṃ tu • yā ///
 260. THT 420 b2: /// ṅkau utpatti tu ra śārsa ///
 261. THT 431 b1: ... śeśuwer tākaṃ tumeṃ cewśa alyaik tswāre tu
 262. THT 516 b1: ... – w·r pālkaṃ yāṅkaṃ wat mā tu s·· kn· eṅkaṣle : kuse no ...
 263. THT 526 a6: /// alyaik rano tu autsante śt· ///
 264. THT 526.b-d ///: ṣañ āñm tu ///
 265. THT 530 a5: /// yāni • tu kottartsana • yāḥ kāścit ///
 266. THT 547 a3: ... mäsketär || yad uta • kuce tu || /// /// l· kne aiśeñca ...
 267. THT 547 a7: (katha) n tarhi • kātsi tu • ājānāti • aiśträ • tasmāt ...
 268. THT 548 a2: /// rsaṣṣäṃ • kuce tu ṣe ṣe akṣārnta koynmaynmeṃ lt· ///
 269. THT 549 a1: prath(a)m(a)ḥ caitram ity āhu vaiśākhas tu dvitiyakaḥ jeṣṭam(ā)sa(ḥ) tṛtiyas tu caturthāṣāḍhaka smṛtaḥ ...
 270. THT 549 a1: ... āhu vaiśākhas tu dvitiyakaḥ jeṣṭam(ā)sa(ḥ) tṛtiyas tu caturthāṣāḍhaka smṛtaḥ 1 śr(ā) vaṇa pañcama ...
 271. THT 549 a1: ... 1 śr(ā) vaṇa pañcama – s t(u bhā) dr(apada)
 272. THT 549 a2: ... saptamāśvayujo nāma aṣṭamaḥ kārttika smṛtaḥ mṛgaśīras tu navamaḥ puṣyaś ca daśamo māsa • ...
 273. THT 551 a3: ... vibhaktinta • tatrā(sya) sakārasya lopa • tu ///
 274. THT 555 b2: /// mc·k tu postäṃ ceṃ srukalyñe käskanme :
 275. THT 559.1 a2: ... tākaṃ • omte leṃ paryāṃ yamasträ tu – – skeṃ – āñme srukosäṃ
 276. THT 559.2 a5: oksaiñe läksaññe wästarye tu wikṣalle • – – – – ...
 277. THT 565 b9: ñña tu yparwe katkauñai ///
 278. THT 572 a6: panträ 55 t(u) lkaskemāne /// /// k ra källaṃ ...
 279. THT 573 b5: /// kanme krui tu postäṃ ///
 280. THT 575 a1: ... 1 paracittajñāṃ eru räddhi – – tu ran(o) ṣai cwy (e)
 281. THT 575 a4: tu epe mā || käṣṣī weṣṣäṃ /// ...
 282. THT 575 b6: ntanta aknātsaññentse parihār nesäṃ • krui tu ne /// /// skeye spelke yamalle ...
 283. THT 576 a1: ... tāu tsāraśa maitar || akalṣälle weṣṣäṃ tu ///
 284. THT 576 a7: ... koynameṃ – (–) ṣṣine • su tu yäkne ///
 285. THT 576 b2: /// yerkwantaiś pwenta tu yäknesa cwī kātsa wäntoṣ tri ///
 286. THT 576 b3: /// lp(a)mñana tu yäknesa wī koynuwa kakāyau ṣai ·e ...
 287. THT 577 b2: – ne ṣameṃ tu postäṃ ka koraiṃ ///
 288. THT 587 a5: /// pilko litku rano käṣṣīññe tu ///
 289. THT 587 a7: /// u· tumeṃ tu klyewṣare wat pratiñ cai prakre e ...
 290. THT 588 b5: ... ·(·)w·ññe ainake ñäś yamṣamai wina iśelmeṃne tu postäṃ
 291. THT 589 b2: /// (·)s(·)·(·) uppālnta rässāre || tu ///
 292. THT 589 b6: /// lyutsante-me || tu lyelyakormeṃ orotsa kwasalñeṣṣa weśeñña klyauṣāte
 293. THT 590 b5: – – akālk cwī tseṅketär (78) tu yäknes – – cew ·e ///
 294. THT 591 b7: – – eṅktär tu mā plāskaṃ mā campau : oṣ ...
 295. THT 595 b4: /// tkor yāmtsi : tñak tu ///
 296. THT 596 a1: ... waṣe weṣeñcaimpa ṣeme wäntre mäskemar mā tu
 297. THT 596 a4: /// mäskemar mā tusa kātkau mā tu pällāmar 6 ||
 298. THT 596 b4: /// – kātkau mā tu pällāmar 8 || ñiś räknāśka
 299. THT 596 b6: ... wäntre mäskemar mā tusa kātkau mā tu pällāmar 9 ||
 300. THT 600 a2: ... piś bodhisatveṃts yātalñenta śraddhauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts
 301. THT 600 a3: ... palsko mäsketärne 1 tsirauññeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts yärkkessu mäsketär papāṣṣo
 302. THT 600 a4: /// (mä)sketärne tsirauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane ketara kartseś alālätte mäsketär ...
 303. THT 600 a4: ... alālätte mäsketär 3 rilñeṣṣe yātalñe kuce tu
 304. THT 604 a1: ... /// no tuntse ṣotri ste : tu no postaṃ aksaucä prākre p· ///
 305. THT 604 a4: /// : ñake tu no a – – yäkne /// ...
 306. THT 604 a4: ... – yäkne /// /// ··o lkāṣänme tu päklyauṣä anaiśai : 10 || ///
 307. THT 630 a5: /// p(i)ś känte rṣāki || tu ///
 308. THT 3597 b4: ... – ·ly·y·-c : sayusā ceṃ cālate tu lyakāsta ka(r)u(ṃ)ts(a) naitta-c päls(k)o :
 309. YQ I.5 a3: /// (t)rä(ṅ)käṣ p(i)ṣ tu klyom śla manarkās ṣñi āwāsac näṣ ...
 310. YQ I.5 a8: ... kuyalte || samakkorenaṃ || ṣakkatsts aśśi tu
 311. YQ I.5 b4: ... naśśi nu parnore śkā kuc ne tu caṣ ypeyaṃ yet tā ne klyom ...
 312. YQ I.7 b2: ... brāmne waṣtu || māṇibhadre träṅkäṣ piṣ tu bādhariṃ pśärs nä|(ṣ)
 313. YQ II.6 a6: ... ke aśśi tampe kälpo kucac ne tu ytsi päknāṣtār ākrä aśnäṣ pä|(knāṣtār)
 314. YQ II.7 b8: ... – ytār ymāṃ penu kuc ne tu pältsäṅkātār •
 315. YQ II.13 a5: ... || ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ äñcaṃ weṣ tu tmäk ṣñi tmäk ālu
 316. YQ II.14 a7: ... waṣtäṣ lanturäṣ saṃsāräṣ tsälpeñc tämyo pläc tu klyom śā|(snaṃ)
 317. YQ III.4 a5: /// k(a)knu miṣi tāṣ cam tu kāsu āneñci pleṣār tme ñuk ptāñkät ...
 318. YQ III.10 b3: /// (pi)ssaṅk kākropu tāṣ tmaṃ tu caṃ kanakṣi ñemi cārit pyām • ...
 319. YQ III.12 b2: /// (trä)ṅkäṣ tämne tu tāpärk caṣi märkampal pākṣiñ mäṃt ne ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?tu
Output automatically generated on Sun, 2016-08-28, 00:12:34 (CEST).
Page created on Sat, 2012-02-04, 18:40:25 (CET), by Melanie Malzahn.