NGC 457

Vilnius photometry

NoRefVUVPVXVYVZVVSN
013614.993.332.021.240.620.210.600