NGC 457

Vilnius photometry

NoRefVUVPVXVYVZVVSN
013624.993.432.101.280.650.220.588