Tushen Labari Hausa Boko

A nan kuka samu Kamus daga Boko zuwa Hausaa. Wato ku buga kalmar irin da akan same shi cikin littattafai. Za´a ba da sauti da dogon wasali kamar muke bayaninsu cikin shafin taimakon.

Ma'anar: Buga kalmarku kamar akan same shi cikin littattafai.
Hausa/Boko StichwortMa'anar: Kawar da abubuwa daga akwatin input!

Taimakon
Jamusanci - Hausa
Turanci - Hausa
Shafin Hausa

© 2001 by Franz Stoiber tare da M. Joseph B. Nyajo
Kofar ta Hausa