Tushen Labari Jamusanci

A nan kuka samu Kamus daga Turanci zuwa Hausaa.
Rubuta kalman Turanci a nan k'asa.
In ba ku yi ba dukan na tushen labarai zai zo! Ba damuwa, wanna aiki ya yiqu ya kai wad'ansu mintoci.

Ma'anar: Buga kalmanku kamar akan same shi cikin littattafai.
K´alma da kuke nema.Ma'anar: Kawar da abubuwa daga akwatin input!

Taimako
Jamusanci - Hausa
Hausa Boko
Shafin Hausa

© 2001 by Franz Stoiber tare da M.Joseph B. Nyajo

K'ofa ta Hausa Shafin shigowa.