Uwe Niebuhr 2015|WHAV:ic7429
Uwe Niebuhr 2015|WHAV:ic7423
Name (tib.): དཔལ་མགོན་
Name (translit.): dpal mgon
Category: torma (gtor ma) :: protectors of the doctrine (bka' skyongs [བཀའ་སྐྱོངས་]) :: deities for rnam rgyal [རྣམ་རྒྱལ་]
Desctiption (body): round seat (gdan zlum po [གདན་ཟླུམ་པོ་]); center body: waisted cylinder cup (kong bu [ཀོང་བུ་]), on top: jewel (nor bu [ནོར་བུ་]); 1st retinue: 8 circular-based ogive cylinder (zlum po [ཟླུམ་པོ་]), and 4 prints [WHAV:121225], surrounded by 12 replacement (gtor 'dab* []); in front of round seat, to left and right: pot for food (zan phor [ཟན་ཕོར་]). [UN]
Desctiption (butter):  
Dimensions (h x d): 23.5 cm x 11.0 cm
Material: flour, butter
Workshop: Triten Norbutse Monastery
Artist (body): Lama Sherab Tharchen (shes rab mthar phyin)
Artist (butter): Lama Yeshe Rabsal (Thom) (ye shes rab gsal khrom)
Manuscript reference: page 141(-142?), row 2-3(-1?); http://whav.aussereurop.univie.ac.at/ic/6360/
Text passage (tib.): དཔལ་མགོན་བརྒྱད་ལ་ / གདན་མནྜལ་སྟེང་དུ་རྐོང་བུའི་ཐོག་ཏུ་ནོར་བུའི་བརྒྱན་པ་ལ་ / འཁོར་བཤོས་བུ་བརྒྱད་དང་ནོར་བུ་བཞི་རེའི་བསྐོར་བ་བརྒྱད་ལ་ / དཀར་མངར་སྨན་འབྲུ་མེ་ཏོག་ཤིང་ཐོག་དར་ཟབ་སོགས་བརྒྱན་ལ་ / ཤར་དུ་གསང་བ་ལག་ཆེན་ / བྱང་ཤར་ཡིད་བཞིན་རྒྱལ་བ་ / བྱང་དུ་ལྷ་དབང་རྒྱ་བྱིན་ / བྱང་ནུབ་འདོད་པ་དགུ་འགྱུར་ / ནུབ་ཏུ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ / (142) ལྷོ་ནུབ་ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པོ་ / ལྷོ་རུ་ཐང་བཟང་རིང་སྐྱེས་ / ལྷོ་ཤར་ཁ་ལ་འོད་འབར་རྣམས་ཀྱི་ཙག་ལི་གཙུག་ལ་མ་ནོར་བ་བཤམས་མོ་ /
Text passage (translit.): dpal mgon brgyad la / gdan man+Dal steng du rkong bu'i thog tu nor bu'i brgyan pa la / 'khor bshos bu brgyad dang nor bu bzhi re'i bskor ba brgyad la / dkar mngar sman 'bru me tog shing thog dar zab sogs brgyan la / shar du gsang ba lag chen / byang shar yid bzhin rgyal ba / byang du lha dbang rgya byin / byang nub 'dod pa dgu 'gyur / nub tu gtsug na rin chen / (142) lho nub klu rgyal 'jog po / lho ru thang bzang ring skyes / lho shar kha la 'od 'bar rnams kyi tsag li gtsug la ma nor ba bshams mo /
Text passage (eng.):  
Iconographical Reference:  
Date (body): 15/01/2015
Date (butter): 16/01/2015
Date (destruction): 19/01/2015

supported through:

Logo FWF

Logo University of Vienna

Logo Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale

related projects:

CIRDIS
WHAV
BON@WHAV