Ján Gavura

Dozent für Literaturtheorie und Geschichte konkreter Volksliteraturen

Von 1994 – 1999 studierte er Slowakistik und Aglistik an der Philosophischen Fakultät der Pavel-Jozef-Šafárik-Universität in Prešov. študoval odbor slovenský jazyk – anglický jazyk na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, premenovanej počas štúdia na Prešovskú univerzitu v Prešove. V rokoch 1999 – 2004 študoval odbor katolícka teológia na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí (Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave).

Po trojročnom internom doktorandskom štúdiu v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry sa stal odborným asistentom na Katedre slovenského jazyka a literatúry, neskôr premenovanej na Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií. V roku 2014 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent. Roku 2005 a 2008 absolvoval výskumný pobyt na University of Ulster v Severnom Írsku (Academy for Irish Cultural Heritages).

Seit September leitet er das Institut für Slowakistik, Medien- und Buchwissenschaften. Vo svojom vedeckom výskume sa zameriava na slovenskú a svetovú (najmä anglofónnu) poéziu a literatúru 20. storočia. Najväčšiu pozornosť venuje teórii a poetike básnického textu, interpretácii básnických textov a umeleckému prekladu. Je autorom troch vedeckých monografií: Ján Buzássy (2008, Prémia Literárneho fondu a Cenu rektora PU) a Lyrické iluminácie: kritiky a interpretácie 1997 – 2010 (2010) a Iné ja. Lyrický subjekt ako objekt básnickej introspekcie (2014, v tlači). Ako vedecký redaktor pripravil dve súborné vydania básnického diela Laca Novomeského Básne a úvahy (2010) a Valentína Beniaka Žofia a iné básne (2012), autorsky spolupracoval na monografiách, zborníkoch a učebných textoch Jedna báseň, dva jazyky (2008), Kultúrne rovnobežky I. Svetový básnik, básnik vo svete (2011), tri zväzky hodnotiacich štúdií TOP 5: slovenská literárna a výtvarná scéna v odbornej reflexii za roky 2010, 2011 a 2012. Je dramaturgom a hlavným editorom vydavateľského združenia pre deti a mládež Slniečkovo. Rovnako ako editor a vedecký redaktor pripravuje do vydania umelecké knihy združenia Európsky dom poézie Košice, naposledy Jána Buzássyho Pláň (2012), Laca Novomeského Dom, kde žijem (2012) a Jána Ondruša Šialený mesiac (2013).

Er ist Autor von vier Gedichtbänden: Pálenie včiel (2001, Cena Ivana Kraska za najlepší debut v slovenskom jazyku), Každým ránom si (2006), Besa (2012, Prémia Literárneho fondu) a Kráľ hlad (2017). Jeho poézia bola preložená do angličtiny, španielčiny, poľštiny, slovinčiny, francúzštiny, maďarčiny, nemčiny, japončiny a ďalších jazykov. Je autorom a spoluautorom umeleckých prekladov z angličtiny, z najvýznamnejších kníh to sú napr. romány C. McCarthyho Cesta (2009) a Táto krajina nie je pre starých (2013), J. Sutherlanda-Smitha Pazúrik (2013), R. Welcha Principiálny román (2009), C. A. Duffyovej Nesvätá žena (2006) a ďalších. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných literárnych festivalov v Ptuji (Slovinsko), Bonne (Nemecko), Bielsko-Bialej (Poľsko), Varšave a Struge (Macedónsko), prekladateľských dielní v Budapešti, Škocjane (Slovinsko) a v Marseille (Francúzsko). Je šéfredaktorom časopisu Vertigo – časopis o poézii a básnikoch.

Ján Gavura - publikácie

Quelle: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/jan-gavura

Personal Data

Doz. MagMag. PhD Ján Gavura
City: Prešov (Eperjes, Eperies, Пряшiв)
Activity: Herausgeber, Übersetzer , Lyriker
Phone Number:
Mobile Phone:
Fax:
Email:
Born in:
Place of Birth:
Died in: Noch lebend
Place of death:
Country: Slovakia