Tibor Žilka

Tibor ŽILKA sa narodil 29. januára 1939 v Plášťovciach. Gymnázium navštevoval v Šahách, kde r. 1957 maturoval, 1957 – 61 študoval slovenčinu a maďarčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1961 začal pôsobiť ako asistent na Pedagogickom inštitúte, od 1976 na Katedre slov. jazyka a literatúry na pedagogickej fakulte v Nitre. Od r. 1994 je univiverzitným profesorom v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, od r. 1993 zároveň aj hosťujúcim prof. slovakistiky na Katolíckej univerzite Petra Pázmáňa v Maďarsku. Prednášal na viacerých zahraničných univerzitách, systematicky publikuje v zahraničí. Prvé knižky o štylistike a poetike vydal v maďarčine: A stílus hírértéke (1973), Stilisztika és statisztika (1974), Poétikai szótár (1977). V slovenčine mu vyšli tieto knižky: Poetický slovník (1984, 2., prepracované a rozšírené vydanie 1987), Téma a štýl v postmoderne (Postmodernistické aspekty prozaických textov, 1991), Text a posttext (Cestami poetiky a estetiky k postmoderne, 1995), Postmoderná semiotika textu (2000). Súbor svojich štúdií vydal aj v nemčine pod názvom Modernismus und Postmodernismus (1994). Je spoluautorom vedeckých zborníkov Literárny text v postmoderne (Dráma a próza, 1995), Textové podoby postmoderny (Vizuálna poézia, próza, dráma, 1996), Od moderny k postmoderne (1997), Tracing Literary Postmodernism (1998), Intertextualita v postmodernom umení (1999). Ako editor sa v zahraničí pričinil o vydanie zborníka Kresťanská literatúra a masmédiá (1994). Problematikou postmoderny sa zaoberal aj v ostatnej monografii (Post) moderná literatúra a film (2006). Autor a spoluautor viacerých učebníc slovenčiny a literatúry (Modernizmus a postmodernizmus vo svetovej literatúre, 1994; Teória literatúry..., 1997 a i.), napísal rozsiahlu príručku Vademecum poetiky (2006).
 

(In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Bratislava: Slovenská národná knižnica-Literárne informačné centrum, 2008, s. 554 – 555)

Personal Data

Tibor Žilka
City:
Activity: Literaturwissenschaftler
Phone Number:
Mobile Phone:
Fax:
Email:
Born in:
Place of Birth: Palást/Plášťovce
Died in: Still alive
Place of death:
Country: Slovakia