Property:sortform

From Lexicon Leponticum
Jump to: navigation, search


Description: Defines a coded sequence which serves as the basis for the output in queries.
Type: String

Pages using the property "sortform"

Showing 50 pages using this property.

(previous 50) (next 50)

)

)??ipaitit( +12  +
)??novi +17  +
)??paiei? +<span style="color:red;">incorrect, please delete!</span>  +
)??soni +24  +
)?ele( +<span style="color:red;">incorrect, please delete!</span>  +
)?rkimu( +<span style="color:red;">incorrect, please delete!</span>  +
)?uka?( +<span style="color:red;">incorrect, please delete!</span>  +
)ae?( +01  +
)ais( +01  +
)akle( +01  +
)akur( +01  +
)aniui +01  +
)ap( +01  +
)auśi +01  +
)e +05  +
)ei( +05  +
)ena +05  +
)eu +05  +
)ias( +12  +
)iknos +12  +
)iuka( +12  +
)iunθanaχa +12  +
)kicrisi +14  +
)kionei +14  +
)kiφisi +14  +
)l +15  +
)leuesa +15  +
)m( +16  +
)mit( +16  +
)miu( +16  +
)n +17  +
)n?k??tesaso +17  +
)ne +17  +
)nei +17  +
)ner( +17  +
)nerio?o( +17  +
)ni +17  +
)nialui +17  +
)ones +19  +
)oni +<span style="color:red;">incorrect, please delete!</span>  +
)onis +<span style="color:red;">incorrect, please delete!</span>  +
)osik( +19  +
)ouki?( +19-26  +
)p +20  +
)pa( +20  +
)peuesa +20  +
)piośa +20  +
)ploi( +20  +
)pv( +20  +
)r +23  +
(previous 50) (next 50)