Browse wiki

From Lexicon Leponticum
Jump to: navigation, search
e
Has queryThis property is a special property in this wiki. e + , e + , e +
Categories Phoneme  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 11 March 2010 01:39:56  +
allophones e  +
articulation duration short  +
articulation openness mid  +
articulation position front  +
articulation voice voiced  +
ipa e  +
phoneme representation e  +
sortform 22  +
type phoneme vowel  +
hide properties that link here 
CO·45 + index
)ena + , )ones + , )peuesa + , E + , Phonology + , aes + , aesia + , aeso + , akeni + , akeśi + , alkouesi + , anarekartoi + , anarekartos + , anareuiśeos + , ande- + , anteśilu + , argantocomaterecus + , ariuonepos + , arkatokomaterekos + , atecua + phoneme
CO·45 + word
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.