Logowww.mari-language.com:

The Mari Web Project's Orthography Helper(s) - Italian

Help and Documentation
Transformations:

e: → é

E: → É

o: → ó

O: → Ó

e- → è

E- → È

o- → ò

O- → Ò

i: → î

I: → Î


Feedback

Read first
Your name:
Your e-mail (optional):
Your password (optional):

Last update: 16 July 2019