Literatur:Kawai 2004

Aus Kamigraphie
Version vom 3. Januar 2017, 16:06 Uhr von Bescheid (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kawai, Masatomo 河合正朝 (2004). „Hakuin to zenga: Muromachi-jidai no zensō ga egaku suiboku to no hikaku ni oite(geijutsu no rokeeshon)“ 白隠と禅画 : 室町時代の禅僧が描く水墨画との比較において(芸術のロケーション). Booklet 12, S. 7–16. (慶應義塾大学.)