Literatur:Kamiya 1998

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kamiya, Takehiro 紙谷威広 (1998). „Fukujin to yakujin“ 福神信と厄神. In: Miyata Noboru (Hg.), Shichifukujin shinkō jiten, 七福神信仰事典. Tokyo: Ebisu Kōshō Shuppan, S. 372–382. (Erschienen 1979. S.a. Exzerpt: Kamiya 1998.)