Literatur:Komine 1993-1999

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Komine, Kazuaki 小峯和明 (1993-1999). „Abe no Seimei, Tadayuki ni shitagahite michi wo narafu koto“ 安倍晴明、忠行に随ひて道を習ふ語. [Wie Abe no Seimei von Tadayuki seine Kunst erlernte.] In: Kazuaki Komine (Hg.), Konjaku monogatari shū. (SNKBT 36.) Tōkyō: Iwanami Shoten, S. 411–414.