Literatur:Kadoya 2009

Wechseln zu: Navigation, Suche
Kadoya Atsushi 門屋温 2009
„‚Shintō‘ no seiritsu o megutte: ‚Jindō‘-ron e no saikentō. 「神道」の成立をめぐって―「ジンドウ」論への再検討.“ Tōyō no shisō to shūkyū 26 (2009), S. 30–47.

Verwendung