ASCC 40

MK spectral classification

No Ref MK
00091028A0 V
00211028B9 (V)
00241028B8/9 IV/V
00321028F5/6 V